Anda di halaman 1dari 6

Seminar Pendidikan Serantau merupakan sebuah forum dwitahunan kerjasama akadernik antara Fakulti Perrdidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

dengan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan, Universitas Riau (UNRI). Seminar ini rnerupakan hasil Mernorandum Persefahaman (MoU) yanglelah ditandatangani oleh Naib Canselor UKM, iaitu Prof. Dato'Dr. Sham Rani da#:Rektor UNRI Prof. Dr. Mohammad Diah pada tanggal 26 Februari 1997. SeminarlPendidikan Serantau Pertama telah diadakan pada 15-16 Mei 2003 di Pekanbaru, Riau, manakala Seminar Pendidikan Serantau Ke-2 telah diadakan pada 4-5 Mac 2005 di UKM Bangi. Seminar Pendidikan Serantau Ke-3 pula telah diadakan pada 2-3 Mei 2007 di Pekanbaru, Riau dan seterusnya Seminar Pendidikan Serantau ke-4 telah diadakan di Allson Klana Resort Seremban dari 19-21 Mei 2009, Seremban dan Seminar Pendidikan Serantau ke-5 telah diadakan pada 12-14 Mei 2011. Kini, Seminar Pendidikan Serantau ke-6 akan berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan bertemakan "Kualiti dan Kecemerlangan Dalam Pendidikan'j Matlamat seminar ini adalah untuk merapatkan hubungan negara serantau di nusantara secara ilmiah yang boleh memberi manfaat kepada ahli akademik dan
pelajar.

objelcif Seminar Pendidikan serantau Kali Ke-6 adalah seperti berikut:

i.
ii.
iii.
iv.

Menyediakan platform untuk pendidik dari negara serantau membincangkan pendekatan,amalan dan isu-isu penyelidikan dalam pendidikan. Bertukar-tukar pengalaman dalam melaksana dan mengurus penyelidikan pendidikan di institusi pendidikan tinggi' Mewujud dan memantap jaringan serta kolaborasi penyelidikan dalam kalangan penyelidik dalam bidang pendidikan serantau dan antarabangsa. Bertukar-tukar pengalaman berkaitan dengan kaedah efektif bagi

penyelidikan pendidikans sejajar dengan perkembangan teknologi


maklumat dan komunikasi.

v.

'

vi:

Menyebarluas konsep dan teori baru mengenai hasil penyelidikan terkini dalam bidang pendidikan diinstitusi pengajian tinggiserantau Mengadakan pangkalan data hasilpenyelidikan pendidikan di nusantara.

"Kualiti dan Ketemerlangan Dalam Pendidikan'

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

lnovasi Pengajaran dan Pembelajaran Kepimpinan Pengurusan (Manajemen) Kesejahteraan Komuniti dan Modal lnsan (Karakter Bangsa) ICT Dalam Pendidikan Penyelidikan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa dan Budaya 8. Pengukuran dan Penilaian 9. Perkembangan Profesional 10. Pembelajaran Sepanjang Hayat 11. Polisi dan Dasar Dalam Pendidikan 12. lsu-isu dan Amalan Dalam Pendidikan

Seminar ini adalah terbuka kepada semua warga pendidik: Pensyarah IPTA/IPTS dan lnstitut Pendidikan Guru

. .

Pentadbir IPTA/IPTS Pegawai Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia PegawaiJabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah Pentadbit Pengetua dan Guru Besar Sekolah Pelajar Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjanamuda Wakil-wakil daripada pelbagai Kementerian

Wakildaripada NGO

Abstrak pembentangan boleh dihantar kepada Sekretariat melalui emel ke ukmunri20l 3@gmail.com

. . . . .

Format abstrak:
Jenis fail:MS Word Teks:Times New Roman, saiz I2, satu langkau; maksimum 200 patah perkataan Setting muka surat : kertas 44; margin 1" Tajuk,l.lama dan Alamat Organisasi pembentang Emeldan No tetefon;SubTema Persidangan

Pembentangan kertas persidangan tertakluk kepada penerimaan abstrak. Bahasa persidangrn: Bahasa Malaysia dan Bahasa lnggeris.

Tarikh-Tarikh Penting
Tarikh Akhir Penerimaan Abstrak P$ti'erii,nn ra ri kh A rh i i ie n e ii r;;'Giiil"ru;H.#;"ffii ,,"Talikh
5 Februari e- I 3

Tqrifi.h$

15 Mac 2013

Yuran
Yuran Peserta Pembentang Kertas Kerja
Yuqan

rp$aflgi:l

Yuran Pelajar

li

RM400.O0

litirli:,l.#ltiiil;ir
RM250.00

"sila bawa bersamo kad pelajar

. Yuran penyertaan meliputi yuran semin"; ;";r;-;;;;" ;ri;;; makan tengahari dan kudapan. . Pakej persidangan TIDAK termasuk penginapan.
Borang Penyertaan Persidangan

Alamat

pembentangan kertas

kerja l--l

p"r"rtu
:

Segala pembayaran perlu dibuat dalam bentuk Cek/Bank Draf dan ditulis atas nama

Bendahari UKM. Sila catat UKM-UNRI2013 dibelakang cek.


Sekretariat UKM-UNRI 201 3 Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor D.E., Malaysia Tel: +6 03-8921 6297 Faks:+6 03-A9254372 Untuk keterangan lanjut,sila layari laman web:

Penyertaan hendaklah dihantar sebelum 30 Mac 2013 kepada:

DNTERiI\"{A

i E fEBF&t]*x
Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Perak Tengah Seri Iskandar, 32600 Bota

pPD l-p1s

Perak Darul Ridzuan


Pengarah Jabatan Peiajaran Perak Jalan Tun Abdul Razak

30640 Ipoh Perak Darul Ridzuan


Pengarah

Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Jaian Kepuk 19/2, Seksyen 19 40300 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Seiangor 45000 Kuala Selangor

-C[r{fr-(c..
A^.^0*..0!3

P..&Lf

YBhg. Prof./D ato' /

atuk/Tuan/Puan,

HEBAHAN PERTAMA
SEMTNARPENDTDTKAN SERANTAU KE

- 6 IUKM-UNRI20L3)

Sukacita dimakiumkan bahawa Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia akan menganjurkan seminar berkenaan seperti butiran berikut: Pada

Tempat

: :

22 - 23 Mei20L3

Hotel Residence, UNITEN, Bangi

2. Sehubungan itu, besarlah harapan kami agar pihak YBhg. Prof./Dato'/Datuk/ Tuan/Puan dapat membantu kami dalam menghebahkan seminar ini kepada semua kakitangan pihak YBhg.
P

of /
.

ato' / Datuk/Tuan/Puan.

3. Adalah diharapkan pihak YBhg. Prof./Dato'/Datuk/Tuan/Puan kiranya dapat menghantar beberapa orang wakil pembentang kertas kerja atau menggaiakkan pegawai-pegawai di jabatan/institut/bahagian masing-masing untuk menyertai seminar ini, 4.
Bersama-sama ini dilampirkan maklumat berkaitan seminar tersebut. Segala kerjasama, bantuan dan sokongan daripada pihak YBhg. Prof./Dato'/ Datuk/Tuan/Puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian, terima kasih. Yang be

l,o
pnbr.
Pengerusi

,DRABDUL RAZAKAHMAD

SEMTNAR PENDIDIKAN SERANTAU KE

6 IUKM-UNRI 2013)

Fakuiti Pendidikan, UKM


BERLAMPIR

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysi4 43600 LT<M Bangi, Seiangor Darul Ehsan
Telefon: +603-8921

6958 Faksimili: +603-8925

4372 Lanan Web: http://www.ukm.my/pendidikan

U^rvrRsrlr KEnrNcs.,t,lx
1\'l.lt-,lvsr,r

'" = ! - '' ffi

Tn" \'ar,orul Univc'.'irt


rtJ

iVulotsitt

Tarikh

Rujukan : UKM 1..6/263 /2/2 : 3L |anuari 2013

Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Batang Padang d/a SMK Tapah, Jalan Bidor Lama 35000 Tapah Perak Darul Ridzuan Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Manjung Lorong Selamat

DITERI
'"IA
1 B FEB
2OiJ

PPD LMS

32000 Sitiawan Perak Darul Ridzuan


Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Leboh Cator, 30450 Ipoh Perak Darul Ridzuan Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Kerian Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru, 34200 Parit Buntar Perak Darul Ridzuan Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Kangsar Jaian Tun Abdul Razak 33000 Kuala Kangsar Perak Darul Ridzuan Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak
Jalan Raja, 36000 Teluk Intan

Perak Darul Ridzuan

:ff

Pengarah Pejabat Pelaiaran Daerah Larut Matang & Selama


Seri Didik, jalan Taming Sari

PEJABAT PELA.JARAN DAERAH LARUT. MATANG & SELAMA JAITJiTAN I iaeixir PERKARA
P.p,

TII!DAKA}I
MAilLU lviAN
E

34000 Taiping Perak Darul Ridzuan Pengarah Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak ]alan Haji Meor Yahya

Tp?)
Piri

i l:i)
Ul

DARA

i?,

33300 Gerik Perak Darul Ridzuan

;i ti tl

.__-! It

r---J
n4L,UlO
*r*@

i'ri"l

t.l--45

Telefon: +603-8921

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 IrT(M Bangi, Seiangor Darul Ehsan 6958 Faksimili: +603-8925 4372 Laman Web: http:/lwww.ukm.my/pendidikan