BACALAH SAYANG Buku 1

Bb
Suku kata
ba
Bibi Bibo

bi

bu bo
Babu bubu ubi Bobi Bobo Baba

Perkataan

Ayat Bibi ibu Abu.

Cc
Suku kata
ca
cuci acu

ci

cu co
cuba bucu baca caci cuci aci

Perkataan

Ayat Babu cucu Bibi.

Dd
Suku kata
da di du do

Perkataan
dada dadu budu dobi budi badi Uda duda

Ayat Didi duda ibu Dodi.

Ll
Suku kata la li lu Perkataan labu bulu uli laci lada alu Ayat

lo lalu cili balu bola lobi lala

Ali ada bola.

Mm
Suku kata ma mi mu mo Perkataan mami mama umi Cumi madu cuma muda milo bumi Ayat

lima malu lama

Umi ada mama.

Pp
Suku kata pa pi pu po Perkataan papa pacu padi padu pilu dupa Ayat

api pola pili

pula pada Pudu

Pipi bapa ada cili.

Ss
Suku kata sa si su

so sudu masa sami basi suci susu

Perkataan sapi sapu solo sila sasa dosa Ayat

Sami suka susu.

Kk
Suku kata ka ki ku

ko ciku saku kuda siku duku baki

Perkataan kuku kaca kopi paku duka daku Ayat

Kaki Ika ada daki.

Tt
Suku kata ta ti tu Perkataan titi tipu soto mati situ cuti Ayat

to kita tali catu topi satu data

Siti suka tomato.

Rr
Suku kata ra ri ru Perkataan roti rasa tiru cari roma rupa Ayat

ro lori rumi duri kira pura-pura

Ramu suka rasa roti itu.

Ff
Suku kata fa fi fu Perkataan

fo sofa Fifi Rafi safa

Sufi fusi Ayat

fasa foto

Sufi ada foto Fifi.

Hh
Suku kata ha hi hu ho Perkataan hati tahu hari suhu hidu hulu Ayat

hiba hala hobi

bahu dahi hoki

Hobi Ika ada daki.

Nn
Suku kata na ni nu no Perkataan nira Cina nama nuri mana nota Ayat

nabi nila nusa

Nora nahu noda

Nani ada nota.

Gg
Suku kata ga gi gu go Perkataan guna gila pagi gari naga guni Ayat

guli dagu rugi

logo tiga duga

Gani bagi gula-gula pada Ragu.

Jj
Suku kata ja ji ju Perkataan baju joli haji jasa jari jitu Ayat

jo jaga jadi judo gaji judi juga

Haji Hadi jadi jaga.

Vv
Suku kata va vi vu

vo vanila vila Kavita

Perkataan Siva Vasu visa visi voli Vimala Ayat

Ini vila Ravi.

Ww
Suku kata wa wi wu wo Perkataan bawa wanita Hawa wira wali jiwa Ayat

kiwi sawo Wati

Hawa suka bawa buku jawi.

Yy
Suku kata ya yi yu

yo yoga soya sayu daya layu loya

Perkataan saya gaya bayu bayi kaya kayu Ayat

Nama bayi saya Yani.

Zz
Suku kata za zi zu Perkataan Suzi Zurina Rozana Ayat

zo Sazali Zami Rozita Zila Zura Zayana

Wazata nama bapa Sizuka.

Suku kata
e é he hé pe be bé je jé re ce cé ke ké se de fe ge dé fé gé le me ne lé mé né te ve we ze

Ee

Perkataan

kena pelita léna véto céri Ayat

berita tebu geli peti béza péna démo keréta téko réka

sena besi béla féri jéli

Seléra meréka serupa. Cerékarama cerita Melayu. Teruna kecéwa kerana Melati derita.

BACALAH SAYANG

Buku 2

Suku kata

ba

l

bal cal dal gal hal jal lal yal

bil cil dil gil hil

jil

lil

yil

bul cul dul gul hul jul lul yul bol col dol gol hol jol lol yol

Perkataan
tebal kabul dodol bébél gagal kawal sugul kéhél jahil bedil betul wisel

Kamal beli katil mahal daripada Kajol.

Ayat

Suku kata
bis cis dis gis jis

ba
mis

s
ris wis

bas cas das gas jas mas ras was

bul cus dus gus jus mus rus wus bol cos dos gos jos mos ros wos

Perkataan kibas kudis malas Ayat dusta kusta keras hakis tebus usus panas pedas bahas

Kepala Balqis ada kudis kerana kena najis mawas.

Suku kata

ba

m

bam dam gam kam mam nam sam yam bim dim gim kim mim nim sim yim

bum dum gum kum mum num sum yum bom dom gom kom mom nom som yom

Perkataan bambu kumpul hitam padam bayam hakim awam malam tilam garam kecam minum jambu musim hukum mimpi

Ayat Pipi Bégum jadi hitam legam kerana lebam.

Suku kata

ba

n
win

ban dan gan han jan pan tan wan bin din gin him jin pin tin

bun dun gun hun jun pun tun wun

bon don gon hon jon pon ton won

Perkataan
cantas simpan menonton tandas miskin belacan pelayan tahun bonda gerun cawan johan

Ayat
Ayam jantan Roslan kena sondol.

Suku kata
bih cih dih fih

ba

h

bah cah dah fah hah nah rah yah

hih nih rih yih

buh cuh duh fuh huh nuh ruh yuh boh coh doh foh hoh noh roh yoh

Perkataan
tambah lécéh miskin hodoh lebih sampah daérah paruh kancah kalah roboh kayuh

Ayat
Mahfuzah jadi guru sekolah rendah.

Suku kata
bar car dar gar jar

ba
gir jir sir yir

r
zir

sar yar zar

bir

cir

dir

bur cur dur gur jur bor cor dor gor jor

sur yur zur sor yor zor

Perkataan
lancar uzur bayar mohor bernas cagar sergah Universiti besar sembur Karpal jujur

Ayat
Muzafar hantar sayur ke bandar kerana banjir.

Suku kata
bit cit dit hit jit

ba
mit rit

t
yit

bat cat dat hat jat mat rat yat

but cut dut hut jut mut rut yut bot cot dot hot jot mot rot yot

Perkataan comot lazat buncit sendat robot gigit sérét mayat pélat Ayat semut gayat jahit

Jururawat itu sakit tenat kerana terlalu penat.

Suku kata
bik cik dik gik lik

ba

k

bak cak dak gak lak nak rak yak

nik rik yik

buk cuk duk guk luk nuk ruk yuk bok cok dok gok lok nok rok yok

Perkataan
témbok habuk kahak korék cantik hendak budak léntok rancak teguk jolok sorok

Kakak tergelak terbahak-bahak apabila nampak kodok terkédékkédék.

Ayat

Suku kata
bib hib jib kib lib

ba
nib rib

b
tib

bab hab jab kab lab nab rab tab

bub hub jub kub lub nub rub tub bob hob job kob lob nob rob tob

Perkataan sebab kelab jawab Ayat hijab Arab darab wajib junub tabib kebab kitab karib

Talib kawan karib Najib.

Suku kata

ba
wip

p
yip

bap cap dap hap kap pap wap yap bip cip dip hip kip pip

bup cup dup hup kup pup wup yup
bop cop dop hop kop pop wop yop

Perkataan lembap kicap kuyup kuncup gelap meletup Ayat pencipta mendap karipap

Ayop makan karipap sambil minum sirap.

Suku kata
ab ad af

a
ik il
ul

ah ak al an as

ib

id

if

ih

in

is

ub ud uf ob od of

uh uk

un us

oh ok ol on os

Perkataan
Abdul étnik optimis iktibar iblis Ahmad individu imbas afdal atlas aktiviti ombak

Ayat
Nama arwah datuk Osman Ahmad Albab.

Suku kata
ing

a

ng
ying

ang bang dang gang jang yang

bing ding ging jing

ung bung dung gung jung yung ong bong dong gong jong yong

Perkataan anggur ingkar penumpang lénggang conténg sombong Jongkang-jongkét mendung kerongkong dinding panjang

Ayat
Ah Séng sedang termenung di tepi longkang yang penuh ikan sembilang.

Suku kata kha khi Perkataan
khusus bakhil

kh khu kho khe khé

Ayat

khatib khamis

khutbah khémah

Hari ini hari Khamis. Khatib baca khutbah. Khidir tidur di dalam khémah. Haji Bakhil seorang pengkhianat. Jemputan itu khusus untuk Khalid.

Suku kata kla kli Perkataan
klinik déklamasi

kl klu klo kle
klon klip

klé

Ayat

klasik klu

Orang sakit pergi klinik. Klon kambing dan lembu. Encik Kifli suka lagu klasik. Déklamasi sajak oléh Osman. Pesakit dihantar ke Poliklinik Selayang.

Suku kata nga ngi Perkataan
singa langit jengah

ng ngu ngo nge ngé

Ayat

mengelilingi téngok séngét

bangun keringat pungut

Bunga melor sangat wangi. Wak Ngadiman mendongak ke langit. Adik ngeri tengok mulut singa ternganga.

Suku kata nya nyi Perkataan
hanya penyu denyut

ny nyu nyo nye nyé

Ayat

sunyi menyusu monyét

menyorok menyesal kunyit

Nyonya nyanyuk suka menyanyi sambil tersenyum.

Suku kata sya syi Perkataan
syabas syok syampu

sy syu syo sye syé

Ayat

syumul syahadah syor

syukur syarat masyarakat

Rasyidah asyik bersyarah di syarikat Syukri.

Suku kata
au oi ai bau boi bai dau doi dai gau goi gai hau hoi hai Jau joi jai

kau koi kai

lau loi lai

mau nau moi noi mai nai

rau roi rai

wau yau woi yoi wai yai

Perkataan
bagai landai payau langkau risau sampai bangau cermai

dodoi

kaloi

dawai

sekoi

Ayat

Kerbau Zaiton asyik melilau di pantai Selat Tebrau.

Suku kata
dia iaitu peria giat halia riak

ia
bius siul liur kiub riuh nyiur

iu
ion biola Fiona radio studio senario

io

Ayat Zakaria suka bersiul sambil mendengar radio.

Suku kata
dua gua luas kuat buah tua jua ruas muat tuah

au
buih tuil duit kuiz ciut kuih kuil tuit kuis kuit

ui

Ayat
Pak Tua sudah muak makan kuih dengan air suam