Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
JAWATA
N

NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA
JAWATAN

BIDANG TUGAS

1. PENGURUSAN DAN
KEIMPINAN ORGANISASI

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

NO

2. KURIKULUM

13

14

15

16

17
18

19

20

21

SASARAN KERJA

MenghadiriMesyuaratPentadbiranSekolah
Kuantiti: BilanganMesyuarat 10 kali setahun
10 kali setahun
PenyediaanTakwimsekolahdanagihantugas
guru
Kuantiti: Kekerapanpenyediaan 1 kali setahun
1 kali setahun
Membantupengetuamemastikanpenjelasanda
npenyebaranvisi, misi,
matlamatdanobjektifsekolahdidokumendandip
amerkan
Kuantiti: Mengikutkesesuaiankeadaan Jan Disember Jan - Disember
MelaksanakanTugasan AJK
Organisasisekolahuntuk JK
KerjaPerancanganStrategiksekolah
Kuantiti: Kekerapanpenyediaan 5 Tahunsekali
5 Tahunsekali
MembantuPengetuamenyeliakerjasemua guru
berdasarkanagihantugas yang diberi
Kuantiti:
KekerapanpenyeliaanSepanjangtahunSepanja
ngtahun
MenjalankanAgihanTugasdanmembantuPenge
tuamemastikan program
rasmisekolah(MesyuaratAgung PIBG, Hari
AnugerahKecemerlangan,
KejohananOlahragaSekolah,
PerkhemahanTahunan Unit Uniform)
Kuantiti: Bilangan program 15 program
setahun 15 program setahun
MenghadiriMesyuarat AJK
indukKurikulumsekolahKuantiti:
BilanganMesyuarat 3 kali setahun 3 kali
setahun
MenghadiriMesyuarat unit-unit
kurikulumsekolahKuantiti: BilanganMesyuarat
3 kali setahun 3 kali setahun
MenghadiriMesyuaratPanitiaMatapelajaran
Bahasa MelayudanPanitiaSivik
Kuantiti: BilanganMesyuarat 4 kali setahun 4
kali setahun
Menjalankanpencerapanpengajarandanpembe
lajaran 3 orang guru sesipagi
Kuantiti: Bilangan Guru 3 kali setahun 3 kali
setahun
Melaksanakanpemeriksaanbuku nota/latihan
murid Kuantiti: Bilanganpemantauan 2 kali
setahun 2 kali setahun
MenghadiriperkembanganStafKurikulumKuanti
ti: Bilangan program dilaksanakan 4 kali
setahun 4 kali setahun
MelaksanakanpemeriksaanBukuRekodmengaj
ar 3 orang guru sesipagi
Kuantiti: Bilanganpenghantaran 43 kali
setahun 43 kali setahun
Menjalankan P&P Matapelajaran Bahasa
MelayuTingkatan 3 Kuantiti:
Bilanganwaktumengajar 6 kali seminggu 6
kali seminggu
Menjalankan P&P
MatapelajaranSivikTingkatan 3 Kuantiti:
Bilanganwaktumengajar 2 kali seminggu 2
kali seminggu

TEMPAT
BERTUG
AS

PENILAIAN
PERTAMA

PENILAIAN
AKHIR

MELEBI
HI
SASARA
N

CATATAN

3 PENGURUSAN HEM

28

29

4. PENGURUSAN
KOKURIKULUM

30

31

5 PENGURUSAN KEWANGAN

32
33

6 PENGURUSAN HUBUNGAN
KOMUNITI

34

7 PENGURUSAN FIZIKAL
DAN PASARANA SEKOLAH

35

8 PEMBANGUNAN SUMBER
MANUSIA

36

9 PERHUBUNGAN LUAR

37

38

MengurusMesyuaratJawatankuasaInduk Hal
Ehwal Murid
Kuantiti: KekerapanMesyuarat 4 Kali setahun
4 Kali setahun
MengurusdanMempengerusimesyuarat Unitunit Hem
Kuantiti: KekerapanMesyuarat 3 kali setahun 3
kali setahun
MengurusMesyuaratLembagaTatatertibsekola
hKuantiti: KekerapanMesyuarat 4 kali setahun
4 kali setahun
MemantauBilik-bilikKhassepertiSurau,
Bilikkaunseling, Bilik BOSS, BilikPengawas,
BilikSahsiahdanBilikKesihatan
Kuantiti: Kekerapanpemantauan 8 kali
setahun 8 kali setahun
MemastikanEnrolmendan data murid
dikemaskinisetiap masa
Kuantiti: KekerapanPemantauan 12 kali
setahun 12 kali setahun
MemantauJadualKedatangan Murid
Kuantiti: KekerapanPemantauan 12 kali
setahun 12 kali setahun
MemastikanPengurusanKebajikan Murid,
Biasiswa, SPBT, Takaful
dijalankandenganberkesan
Kuantiti: Mengikutprosedur yang
ditetapkanSepanjangtahunSepanjangtahun
Memastikanpengurusankelassepertikeceriaan
kelas,
kebersihandankeselamatandijalankandenganb
erkesan
MenghadiriMesyuarat AJK IndukKokurikulum
Kuantiti: KekerapanMesyuarat 3 kali setahun 3
kali setahun
Membantu PK KOKU
memantaukemudahanasasberkaitanaktivitiko
kurikulumKuantiti:
KekerapanPemantauanSepanjangTahunSepanj
angTahun
MenghadiriMesyuaratKewangansekolahKuantit
i: KekerapanMesyuarat 3 kali setahun 3 kali
setahun
MenghadirimesyuaratpengurusanAsetAlihkera
jaanKuantiti: KekerapanMesyuarat 3 kali
setahun 3 kali setahun
MembantuPengetuaMenyeliadanmenguruskan
Aktiviti Gotong Royong bersama PIBG
Kuantiti: KekerapanAktiviti 2 kali setahun 2
kali setahun
Mengurusdanmengendalikanmesyuarat AJK
IndukPengurusanFizikalsekolah
Kuantiti: KekerapanMesyuarat 3 kali setahun 3
kali setahun
Menghadirimesyuarat guru
danmemberitaklimatKuantiti:
KekerapanMesyuaratSepanjangTahunSepanja
ngTahun
MembantuPengetuaMenyeliadanmenguruskan
Aktiviti Gotong Royong bersama PIBG
Kuantiti: KekerapanAktiviti 2 kali setahun 2
kali setahun
MenghadiriMesyuaratPermuafakatansekolahb
ersamapihak Polis,
BombadanPejabatKesihatan Daerah
Kuantiti: KekerapanMesyuarat 3 kali setahun 3
kali setahun
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD