Anda di halaman 1dari 29

SYUMULIYATUL

ISLAM
Kesempurnaan Ajaran Islam

1-PENGERTIAN
ISLAM

)3/83(
Maka apakah mereka mencari agama
yang lain dari agama Allah, padahal
kepada-Nyalah tunduk (menyerahkan
diri) segala apa yang di langit dan di
bumi,

Pengertian Islam secara bahasa


1.

2.
3.
4.

5.
6.

Menundukkan wajah (Aslamul wajhi),


4:125
Berserah diri (Al Istislam) 2:131, 3:183
Suci bersih (As Saliim) 26 : 89
Selamat dan sejahtera (As Salaam)
6:54
Perdamaian (As Silmu) 47 : 35
Bertahap (As Sullam)

Penyerahan Diri
Ketundukan dan Penyerahan diri .
Maka apakah mereka mencari
agama yang lain dari agama Allah,
padahal kepada-Nyalah tunduk
(menyerahkan diri) segala apa
yang di langit dan di bumi, baik
dengan suka maupun terpaksa dan
hanya kepada Allah lah mereka
dikembalikan (QS. 3:83)

Pengertian Islam-1
Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya
dari Allah, dan Kitab yang menerangkan

.Dengan kitab itulah Allah menunjuki


orang-orang yang mengikuti keridhaanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan
kitab itu pula) Allah mengeluarkan orangorang itu dari kegelapan menuju cahaya
yang terang benderang dengan seizinNya, dan menunjuki mereka ke jalan
yang lurus. (QS. 5:15-16)

Pengertian Islam-2
KEDAMAIAN. Dan jika mereka
condong kepada perdamaian,
maka condonglah kepadanya, dan
bertaqwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Dia Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(QS. 8:61)

Pengertian Islam-2
KESEJAHTERAAN. Doa mereka di dalamnya
ialah: Subhanakallahumma (Maha Suci Allah
yang telah menciptakan semua itu tidak
dengan percuma, melainkan dengan penuh
hikmah), dan salam penghormatan mereka
ialah: Salam (kesejahteraan dan
kesentosaan). Doa penutup mereka ialah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin(segala puji bagi
Allah Tuhan semesta alam). (QS: 10: 10).

Pengertian Islam secara istilah


Islam

adalah ketundukkan kepada


wahyu Illahi yang diturunkan kepada
para nabi dan rasul khususnya
Muhammad saw, sebagai hukum
Allah yang membimbing umat
manusia ke jalan yang lurus menuju
kebahagiaan dunia akhirat (Q.S. 53:4,
21:27, 2:136, 3:84, 5:48-50, 6 : 53,
16:97, 2:200, 28:27)

:
24/2, 3/83
5/3, 3/85:

2-KARAKTERISTIK
ISLAM
Maka apakah mereka mencari agama
yang lain dari agama Allah, padahal
kepada-Nyalah tunduk (menyerahkan
diri) segala apa yang di langit dan di
bumi,

Karakteristik Islam

Rabbaniyyah. Semua orientasi aktivitas


kepada Allah.
Syumuliyyah. Individu hingga negara,
berbagai aspek kehidupan.
Insaniyyah. Sesuai dengan hajat manusia
Tsabat dan tathawwur. Permanen dan
tumbuh
Tawazun. Keseimbangan
Waqiiyyah. Sesuai dengan relatitas
kehidupan
Ijabiyyah. Sikap positif dalam menjalankan
Islam.

3-STRATEGI
MEMBANGUN NILAINILAI AJARAN ISLAM
Islam dibangun di atas lima perkara,
mengesakan Allah, mendirikan shalat,
membayar zakat, puasa Ramadan dan
menunaikan haji

Memahami dan
Melaksanakan
Rukun Islam

Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas


lima perkara, mengesakan Allah,
mendirikan shalat, membayar zakat,
puasa Ramadan dan menunaikan haji. HR
Bukhari Muslim

4-ISLAM SEBAGAI
MINHAJUL HAYAT
Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah
menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan
perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
mengenal (49/13)

Islam sebagai pedoman


hidup (minhajul hayah)
mencakup berbagai aspek

1. Keyakinan (AL ITIQAADI)


Keyakinan seseorang akan
keberadaan Allah, Malaikat,
Kitab, Rasul, Hari Kiamat, Takdir
(Qodho dan Qodar)

Rukun Iman

)2. AL AKHLAQ (MoralAkhlak


Akhlak adalah perilaku seorang hamba
yang sesuai dengan keinginan Sang
Pencipta
Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia
)(Hadits

" :
" .
/ . ( : )

4. Pendidikan (At Tarbiyyah)


Islam

sangat peduli dengan


masalah pendidikan.
Allah meninggikan beberapa
derajat kepada orang-orang yang
beriman dan berilmu (Q.S. Al
Mujadalah, 11)

5. AL IJTIMAAI (Sosial)
Islam sebagai agama yang sempurna
mengatur hubungan antar sesama
manusia
Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah
menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan
perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling mengenal (Q.S. Al
Hujurat, 49 : 13 )

7. Politik (AS SIYAASI)


Islam

berbicara serta mengatur


tentang hubungan antara kekuasaan
dan negara, kepemimpinan, dan
rakyat. Contoh : negara Madinah
Katakanlah : Ya Allah, .(Q.S.
Ali Imran, 3 :26-27)

12/40
3/26

8. Ekonomi (AL IQTISHAADI)


Islam

juga mengatur hubungan yang


berkaitan dengan aktivitas
perekonomian dan dunia usaha
Barang siapa yang meminjamkan
sesuatu, hendaklah ia melakukannya
dengan takaran, timbangan, dan
jangka waktu yang pasti (HR.
Bukhari Muslim)

59/7()2/275
( )278

()2/279


()4/29

9. Kemiliteran (AL ASKARI)


Dalam

rangka menegakkan
kebenaran, melindungi yang lemah,
dan melindungi negara dari ancaman
musuh-musuh, Islam berbicara dan
mengatur tentang kemiliteran.
Perintah berjihad, berperang, dan
bertempur merupakan bagian dari
firman Allah untuk menjaga agar nilai
Islam tegak dan kukuh di tengah
masyarakat. Q.S. Al Anfaal, 8 : 60

10. Hukum/Peradilan (AL JINAAI)


Islam adalah agama yang sangat
menjunjung tinggi hukum dan
keadilan.
Apakah hukum Jahiliyah yang
mereka kehendaki, dan (hukum)
siapakah yang lebih baik daripada
(hukum) Allah bagi orang-orang
yang yakin ? Q.S. Al Maidah, 5 :
50
()5/38


()24/2