Anda di halaman 1dari 5

Malang, 6 September 2013 Lampiran Perihal : 1 (satu) berkas : Permohonan Lamaran Pekerjaan

epa!a "th# epala $%& %umah Sakit P'P( )* La+alette ,alan -%# Supratman (o# 10 Malang &engan hormat, Sa.a .ang bertan!a tangan !i ba/ah ini: (ama : Muhamma! Panji 0s1ari 'empat, tanggal lahir : Malang, 02 3ebruari 1221 ,enis kelamin : Laki4laki 0gama : *slam Pen!i!ikan terakhir : &iploma *** epera/atan tahun 2013 0lamat : ,alan Sersan Su.itno no#32 %' 05 %- 01 e6amatan Sumber Pu6ung, abupaten Malang,,a/a 'imur 'elepon (hp) 7 e4mail : 089:21993358 7 Muhamma!p5nj1;gmail#6om Status perka/inan : <elum menikah &engan ini mengajukan permohonan kepa!a <apak7*bu untuk menja!i kar.a/an tenaga kesehatan sebagai pera/at !i %umah Sakit La+alette Malang# Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini sa.a lampirkan: 1# &a=tar %i/a.at $i!up (>urri6ulum ?itae) 2# 3otokopi Surat eterangan Lulus (S L) seban.ak 1 (satu) lembar 3# 3otokopi serti=ikat pelatihan !an seminar masing4masing seban.ak 1 (satu) lembar 5# 3otokopi artu 'an!a Pen!u!uk ( 'P) seban.ak 1 (satu) lembar 9# Pas =oto terbaru ukuran 5@6 seban.ak 2 (!ua) lembar Sa.a berharap !engan kuali=ikasi .ang sa.a miliki akan men!apatkan perhatian !ari <apak7 *bu !an !apat bergabung sebagai pera/at !i instansi <apak7*bu# &emikian surat lamaran pekerjaan ini sa.a ajukan, atas perhatian <apak7*bu sa.a mengu6apkan terima kasih#

$ormat sa.a,

Muhamma! Panji 0s1ari, 0m!# ep

Daftar Riwayat Hidup ( Curriculum Vitae)

A. PERSONAL DATA 1# (ama Lengkap ( 3ull (ame ) : Muhamma! Panji 0s1ari

2# 'empat,'anggal Lahir (Pla6e,&ate o= <irth) : Malang, 02 3ebruari 1221

3# ,enis elamin ( Aen!er ) 5# e/arganegaraan ( (ationalit. )

: Laki4laki : *n!onesia (-(*) : *slam : ,l# Sersan Su.itno no#32 %' 057%- 01 e6# Sumber Pu6ung 4 ab#Malang

9# 0gama ( %eligion ) 6# 0lamat ( 0!!ress )

:# Status Perka/inan ( Marriage Status ) 8# $obi ($obb.)

: <elum menikah : Memba6a, 'ra+elling, Blahraga

2# Lain4lain ( Bther ) : Mampu berkerja, !isiplin, pun.a lo.alitas !an bisa berkerja sen!iri maupun !alam team kerja, mu!ah bersosialisasi !engan orang lain 10# 'elepon ( $p ) 11# C4mail . !DAN" #EAHL!AN (A !L!T$) epera/atan C. PEND!D!#AN (ED%CAT!ON) : 089:21993358 : muhamma!p5nj1;gmail#6om

&'(' ) &'(* &''2 ) &'(' &''4 ) &''2 &''* ) &''4 (226 ) &''*

P+lite,-i, #e.e/ata- #eme-,e. 0ala-1 ,urusan epera/atan, Program Stu!i &*** epera/atan Malang 3ear-e. Educati+- Ce-ter 0ala-1 ,urusan *n=ormatika !an 'eknik omputer S0A !.lam #epa-5e,urusan *lmu Pengetahuan 0lam S0P Ne1eri '* #epa-5eSD Ne1eri '& #epa-5e-

D. PELAT!HAN &'(* Pelatihan <'LS (<asi6 'rauma Li=e Support), %SS0 Malang &'(& Pelatihan <LS (<asi6 Li=e Support), %SDP Sanglah 4 &enpasar &'(& Pelatihan 'anggap <en6ana 0lam, PPM% E S0%, Malang &'(' Pelatihan -ater Cmergen6., Pramuka Poltekkes emenkes Malang &'(' Pelatihan &* L0'S0% *** S% PM* Dnit Poltekkes emenkes Malang E. PEN"ALA0AN OR"AN!SAS! ( OR"AN!7AT!ON E8PER!ENCE ) &'(( POLTE##ES #E0EN#ES 0ALAN" orp Sukarela PM* Dnit Poltekkes emenkes Malang &'(( POLTE##ES #E0EN#ES 0ALAN"
Panitia &alam Pelatihan <>LS (<asi6 >ar!ia6 Li=e Support) !an <'LS (<asi6 'rauma Li=e Support) .ang !iselenggarakan oleh <riga!e Penolong &e/an %a6ana en 0rok F en &e!es 01:5:401:58 Dnit Litmas Politeknik esehatan emenkes Malang#

&'(&

&'(&

POLTE##ES #E0EN#ES 0ALAN" Panitia egiatan Pen!i!ikan !an Latihan &asar (&* L0'S0% *?) "ang !iselenggarakan oleh S% PM* unit Poltekkes emenkes Malang# POLTE##ES #E0EN#ES 0ALAN"
Panitia ,ambore (asional Politeknik esehatan emenkes Malang 1 G emah <akti Pramuka Politeknik esehatan emenkes Se4*n!onesiaG

9. PEN"ALA0AN #ER:A ( :O E8PER!ENCE ) &'(* 3resh Ara!uate Poltekkes emenkes Malang ,urusan epera/atan ". PEN"ALA0AN ELA:AR ( ST%D$ E8PER!ENCE ) a# %S# S.ai=ul 0n/ar Malang *nstalasi Aa/at &arurat ( 'riage E >riti6al 6are ) %# 9 ( >ar!io+as6uler Dnit ) %#1: ( <e!ah Laki4laki E /anita ) %#21 ( <e!ah Laki4laki E /anita ) %#22 ( Pen.akit &alam ) %#28 ( Pen.akit &alam /anita)

b#

%S# Sanglah &enpasar 4 <ali %# 0ngsoka 2 (Pen.akit !alam) Poliklinik Drologi Poliklinik &igesti= Poliklinik Bnkologi Poliklinik Brthope!i

6#

%S# anjuruan epanjen 4 Malang %# <ra/ija/a ( Bbstetri4Ainekologi ) %# <ersalin

!#

%S,# %a!jiman -e!io!iningrat La/ang 4 Malang %# Se!ap Malam ( /anita ) *nstalasi Aa/at &arurat %S,# %a!jiman -# %# C>' %S,# %a!jiman -#

e#

%S# (gu!i -alu.o -lingi 4 <litar %# &ahlia 2 ( Pen.akit !alam ) *nstalasi Aa/at &arurat ('riage E >riti6al 6are)

=#

%S# Mar!i -alu.o 4 <litar Manajemen kepemimpinan !alam kepera/atan

g#

%S# La+allete P'P( 4 Malang Haal > ( <e!ah )

h#

%S# Panti (irlama 4 Malang %# Santa 'heresia (0nak)

i#

Puskesmas %ampal >elaket 4 Malang epera/atan 0nak

j#

Puskesmas ,anti 4 Malang epera/atan eluarga

k#

Puskesmas e!ung an!ang 4 Malang epera/atan omunitas epera/atan $ome6are epera/atan ,i/a

l#

Puskesmas -agir 4 Malang epera/atan Maternitas

m# Panti Sosial Lanjut Dsia (PSLD) 4 <litar epera/atan Aerontik &emikian >urri6ulum ?itae (>?) sa.a buat !engan sebenarn.a !an atas kerja saman.a sa.a mengu6apkan terima kasih#

$ormat Sa.a,

Muhamma! Panji 0s1ari ,0m!# ep