Anda di halaman 1dari 5

BELAJAR TOTOK WAJAH & FACIAL

Paket Belajar totok Wajah, Vagina & PAYUDARA dll, Mulai 27 dan 28 Januari 2 !", ja# $ %d ja# !&, 8!' 8&8" 8& (o P)( BB 28 * &!"2 D, 8!' $&$ 88+' P)( 2A'!'$"2, 8!+ !7 2 +", 2! $$+ " , 2! $$+ ! ,egiatan -otok Da.at di lihat di /a0e1ook 2uharti 2i#1olon

Paket Sekolah totok Kecantikan, (be !a"a kan T a!i"ioanal Chine""e #e!icine $ TC#%
B*3AJAR -4-4, U(-U, M*MBU,A AURA WAJA5, B*3AJAR -4-4, U(-U, M*(6*(7A(6,A( WAJA5 B*3AJAR -4-4, U(-U, PAYUDARA B*3AJAR -4-4, U(-U, P*3A(62)(6A( B*3AJAR -4-4, U(-U, VA6)(A B*3AJAR -4-4, U(-U, /A7)A3 UMUM B*3AJAR -4-4, U(-U, /A7)A3 643D B*3AJAR -4-4, U(-U, MA2,*R UMUM B*3AJAR -4-4, U(-U, MA2,*R 643D B*3AJAR -4-4, U(-U, P*MA2A(6A( B)J) MA6(*- D) -*3)(6A B*3AJAR -4-4, U(-U, MA22A6* *UR4P)A(

La&a Sekolah Totok P i'at 8 2 5ari 9: 8 ja#; ja# $<


Bia>a Pendidikan 8 R.< !<' Bia>a Pa%ien 8 R.< 7 < ,? <

%=d !7<

,? 9untuk %e#ua .aket di ata%;

Bia(a Bela)a totok !i ata" "*!ah te &a"*k + !< 2erti@ikat re%#i iAin De.dikna% 2< Bia>a 0rea# untuk ujian +< 6RA-)2 /il# V7D -otok Pelang%ingan, 6rati%/il# V7D -otok Aura, 6rati% /il# V7D /a0ial , 6rati% /il# V7D Ma%ker e#a% 6old

APAKAH EFEK RA,-SA,-A, TITIK TOTOK IT. /I T.B.H #A,.SIA 0 !< Menurunkan tekanan darah tinggi 2< Merelak%a%i otot, tendon, %endi >ang kaku +< Mengendalikan ra%a n>eri "< Melan0arkan=#en>ei#1angkan %irkula%i darah di %eluruh tu1uh #au.un di otak '< Menurunkan kon%entra%i le#ak darah >ang tinggi &< Penurunan hi.er%en%itiBita% kulit dan %ela.ut lendir terhada. 1er1agai @aktor 7< Meningkatkan @aktor i#unologi% %erta da>a tahan terhada. 1akteri, Biru% 8< Perang%angan .e#e0ahan Aat le#ak 9li.oli%i%; $< Ber%i@at analgetika & hi.notika ! < Merang%ang=#e#elihara %i%te# Begetati@ di tu1uh #anu%ia

Bia(a !i ata" "*!ah te &a"*k + !< 2erti@ikat re%#i iAin De.dikna% 2< Bia>a 0rea# untuk ujian +< B4(U2 6RA-)2 /il# ,ur%u% -otok Buka AURA, 6RA-)2 V7D ,ur%u% -otok Vagina, 6rati% V7D /a0ial Muka 6RA-)2 V7D ,ur%u% -otok Pa>udara, 6RA-)2 V7D ,ur%u% -otok Pelang%ingan, 6RA-)2 V7D -otok -u1uh

PE,/AH.L.A,

Pengo1atan tradi%ional khu%u%n>a )l#u -otok & Mok%i1u%i #eru.akan ko#.onen .enting dala# .enge#1angan ke%ehatan #a%>arakat< )l#u -otok & Mok%i1u%i adalah 1agian dari )l#u Pengo1atan 7hina< Menurut 1uku 5uang -i (ei 7ing 9-he YeloC *#.erorD% 7la%%i0 o@ )nternal Medi0ine; il#u ini #ulai 1erke#1ang %ejak Aa#an 1atu, >aitu %ejak E ' tahun >ang lalu< Di )ndone%ia #a%>arakat u#u# #engenal )l#u -otok 9Pijat; & Mok%i1u%i >ang da.at #engo1ati 1er1agai .en>akit di%a#.ing .engo1atan konBen?%ional< 2e1agian #a%>arakat tertarik untuk le1ih #engenal, #e#.elajari dan #endala#i )l#u -otok & Mok%i1u%i, %ehingga 3e#1aga Pendidikan -otok FYAP*P-R)G #era%a ter.anggil untuk #en>eleng?garakan Pelatihan -otok guna #ere%.on keinginan #a%>arakat )ndone%ia khu%u%n>a dunia< -UJUA( P*(Y*3*(66ARAA( P*(D)D),A( -4-4, !< Me#1erikan .engetahuan, #e#1entuk 0alon tenaga kerja %ia. .akai di 1idang -otok agar #a#.u 1ertuga% di 2alon & 2.a, Ru#ah 2ehat Ala#i, Pu%ke%#a%, Poliklinik, Praktek Pri1adi< 2< Bertanggung jaCa1 terhada. -uhan Yang Maha *%a, Pa%ien, ,eluarga dan Ma%>arakat< +< Me#1uat .en0atatan %e0ara te.at dan ter.erin0i tentang ha%il .enga#atan, tindakan dan .engaruh tindakan .ada .enderita< "< Melak%anakan Pro@e%i -otok Peraturan dan Perundang?undangan >ang 1erlaku< '< Merujuk .enderita >ang di luar 1ata% ke#a#.uan tera.i% -otok ke.ada tenaga ke%ehatan >ang lain< &< Berdi%ku%i=kon%ulta%i=kerja%a#a dengan %e%a#a -era.i% -otok atau tenaga ke%ehatan lainn>a<

LA,/ASA, H.K.# !< Pen>elenggara Pengo1atan -radi%ional 9,e.<Men<,e% R) (o< ! 7&=M*(,*2=2,=V))=2 + tanggal 2" Juli 2 +;< 2< 2,B Dirjen Binke#a% De.ke% dan Dirjen Diklu%e.ora De.dik1ud tentang Pendidikan dan Pela>anan ,e%ehatan

LA,/ASA, H.K.# ,urikulu# .endidikan -otok 1ekerja%a#a dengan 3e#1aga Pendidikan Aku.unktur YAP*P-R), di#ana 3e#1aga Pendidikan Aku.unktur YAP*P-R) %udah 2*R-)/),A2) A,R*D)-A2) BA( P(/ (4< A,P +!72 + 82 $ BA( 8 Badan Akredita%i (a%ional P(/ 8 Pendidikan (on /or#al

I,STR.KT.R
!< )1u 2uharti 2, 2*, Di.l<7i1ta0 ? Alu#ni Beijing UniBer%it> 7hine%e Medi0ine %hort 7our%e AdBan0ed A0u.un0ture tahun 2 ' ? Alu#ni 6uang Hhou UniBer%it> 2hort 7our%e AdBan0ed A0u.un0ture tahun 2 !2 ? )n%truktur -otok %ejak tahun 2 ' ' '

? Prakti%i Aku.unktur ,e0antikan & ,e%ehatan %ejak tahun 2

? 3ulu% Ujian (a%ional Aku.unktur = Ujian (egara Aku.unktur tahun 2 ? )n%truktur Aku.unktur ,e0antikan & ,e%ehatan

? 2ejak tahun 2 !! %edang #e#.erdala# il#u 2in%he di 3e#1aga 2erti@ika%i ,o#.eten%i 2in%he )ndone%ia

Anda telah #e#ilih Pendidikan ,ur%u% -otok ,e0antikan, ,e%ehatan & /a0ial >ang te.at & 1enar, >ang telah #enda.at iAin kur%u% (o<8 2+!&=!<8'!<" %ejak tahun 2 " di 1aCah .engaCa%an Pendidikan ,ur%u% Aku.unktur YAP*P-R) >ang telah ter? akredita%i BA( P(/ 9Badan Akredita%i (a%ional Pendidikan (on /or#al; dengan (o< !=2,*P=2-2?A,R=BA( B(/=)=2 $, dan (ilek (a%ional (o<8 !2 "<!< '!

Ala&at Sekolah Paket Totok Wa)ah !an Facial+


Jl< Malaka )V (o< +2 A?B Rt< & RC< 8 Peru#na% ,lender, Jakarta -i#ur !+"&

-el. 8 8!' 8&8" 8& (o P)( BB 28 * &!"2 D, 8!' $&$ 88+' P)( 2A'!'$"2, 8!+ !7 2 +", 2! $$+ " , 2! $$+ ! , *?#ail 8 ati:klinikaku.unktur<0o#

CCC<klinikaku.unktur<0o#, CCC<kur%u%?aku.unktur<1log%.ot<0o# CCC< CCC<.rodu%enher1alindone%ia<1log%.ot<0o# CCC<le#1aga>a.e.tri<0o# CCC<kur%u%aku.unktur>a.e.tri<0o#