Anda di halaman 1dari 12

1.

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN NOTA SERAH TUGAS

(a) Adalah saya RA BATANG LASSA, DARO dari 08 JANUARI 2009

yang memegang bersama-sama ini

jawatan GURU AKADEMIK BIASA, DG 41 di SEKOLAH KEBANGSAAN menyerahkan Nota Serah Tugas seperti mana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Surat Pekeliling Bilangan JPA !"# $ $ #-%(&') bertarikh !" Julai !""()

*iserahkan oleh + T Tangan + ,,,,,,,,,,, Nama + -A (Pegawai yang Bertukar)

*isemak oleh + T Tangan + ,,,,,,,,, Nama + ./ (0uru Besar S1 Batang 2assa)

(a) Adalah saya . yang mengambil alih tugas jawatan . di SEKOLAH KEBANGSAAN BATANG LASSA, DARO mulai mengaku telah menerima satu (!) salinan Nota Serah Tugas dan 3ail 4eja 4anual Prosedur 1erja)

*iterima oleh + T Tangan + ,,,,,,,,,,, Nama + ,,,,,,,,,,,,,,,,)) (Pegawai yang Akan 4engambil Alih Tugas)

*isaksikan oleh + T Tangan + ,,,,,,,,, Nama + ,,,,,,,,,,)) (Pegawai Tadbir 1ementerian Jabatan Sekolah)

2. SENARAI TUGAS / JAWATAN

A) B5*AN0 T60AS

i) ii) iii) i7) 7) 7i) 7ii) 7iii) i9)

0uru Akademik Biasa 0uru 1elas Tahun ! Setiausaha Peperiksaan Setiausaha Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1etua Panitia Bahasa 4alaysia 0uru 25N6S-2iterasi Tahun ! 4entor 0uru Baharu AJ1 Jadual 8aktu Pelaksanaan 1o1urikulum Tugas-tugas 1has

B) S/NA-A5 T60AS

i)

0uru Akademik Biasa Penyediaan -an:angan Pengajaran Tahunan Penyediaan .uraian Sukatan Pelajaran dan *okumen Standard 1urikulum Penyediaan -an:angan Pengajaran .arian; jumlah masa &$ waktu 4embimbing murid memperoleh ilmu; menguasai kemahiran < mengamalkan sikap positi= 4elaksanakan 1elas Tambahan pada setiap hari -abu (&+#' > #+#' ptg) 4enyemak hasil kerja murid merekod prestasi dalam laporan analisa ujian 4embentuk disiplin dan sahsiah murid setiap masa sepanjang tahun

ii)

0uru 1elas Tahun ! Pengurusan 4ata Pelajaran Pengurusan dan ?rganisasi 1elas Jadual 1edatangan 4urid Agihan dan 1utipan Semula Buku Teks dan Jaket 1eselamatan 4engurus Buku -ekod 1esihatan dan 2awatan Jabatan 1esihatan 4enyelaras 3ail Perkembangan 5ndi7idu dan 3ail Show:ase 4ewujudkan suasana pembelajaran yang kondusi= di dalam kelas

iii)

Setiausaha Peperiksaan

R ! " #$% $& '$% ()*+,' ) ",)!$ S,-.$ +$/$ P,(,)."+$$% L,#0$1$ P,(,)."+$$% M$&$2+.$

4erekod keputusan ujian peperiksaan ke dalam Analisa 6jian Peperiksaan 4emproses data markah dan membuat pengesahan markah dalam Sistem Aplikasi Peperiksaan Sekolah (SAPS)

4embuat perbandingan keputusan peperiksaan 6PS- dan ujian peringkat dalaman sekolah)

i7)

Setiausaha Pentaksiran Berasaskan Sekolah R ! " #$% $& '$% ()*+,' ) ",)!$ P,%-$"+.)$% B,)$+$+"$% S,"*&$/ L,#0$1$ P,(,)."+$$% M$&$2+.$ 4emproses data markah dan membuat pengesahan markah dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) 4erekod Pentaksiran Berasaskan Sekolah P/1A Sains dan PA3A ke dalam laman web peperiksaan) 4elaporkan Skor 4urid bagi Pentaksiran P2BS Bahasa 4alaysia dan Bahasa 5nggeris kepada Pejabat Pelajaran *aerah *aro)

7)

1etua Panitia Bahasa 4alaysia 4embentuk Jawatankuasa Panitia 4eran:ang akti7iti bersi=at akademik dan bukan akademik 4embina Takwim Tahunan 4enetapkan sasaran pen:apaian murid

4enguruskan peruntukan dan pesanan kewangan panitia 4engurus Sistem 3ail Panitia

7i)

0uru 25N6S-2iterasi Tahun ! 4elaksanakan program 25N6S-2iterasi Asas ! berasaskan modul 25N6S 4elaksanakan saringan dan merekod dalam 3ail 1onsep 25N6S > 2iterasi 4emuat naik data ke dalam Portal 2inus N1-A

7ii)

4entor 0uru Baharu 4embimbing guru baharu persekitaran sekolah menyesuaikan diri dengan suasana dan

7iii)

AJ1 Jadual 8aktu 4embina Jadual 8aktu 6jian dan Peperiksaan Pertengahan Tahun Tahun Akhir

i9)

Pelaksanaan 1o1urikulum Tugas-tugas 1has 4eran:ang pelaksanaan program 4emastikan keselamatan murid dan penglibatan murid adalah se:ara akti=

3. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS4TUGAS YANG BELUM SELESAI

T 1$+4- 1$+ 2$%1 B,& # S,&,+$.

K,' ' "$% S,"$)$%1 Analisa Peperiksaan T! >T# dalam Templat 4) /9:el - Analisa 4arkah Tahun & belum lengkap Analisa Peperiksaan T% >T$ dalam SAPS - 1emasukan markah tidak lengkap Analisa 6jian dalam Templat 4) /9:el

T.%'$"$% S + &$%

5$-$-$%

@etak dan bukukan dalam =ail

P/P/-51SAAN P/-T/N0A.AN TA.6N &'!#

0uru 1elas > 8ahidy 8ahab (so=t:opy dalam pen:ri7e) 0uru 4 Pelajaran > 0B .elen Sares

@etak dan bukukan dalam =ail 1emaskini; :etak dan hantar ke PP*) Salinan sekolah simpan dalam =ail) 1emaskini; :etak dan hantar ke PP*) Salinan sekolah simpan dalam =ail) 1emasukan markah dan prestasi se:ara atas talian 2aksana dan rekod dalam portal N1-A 1emasukan markah dan prestasi se:ara atas talian

6J5AN P-A 6PS--& &'!# *A/-A. *A-?

(So=t:opy dalam pendri7e)

6J5AN P/-@6BAAN 6PS*A/-A. *A-? &'!#

Analisa 6jian dalam Templat 4) /9:el

3ail Per:ubaan 6PS- (atas meja S6P)

25N6S > 25T/-AS5 TA.6N ! 1/4AS61AN 4A-1A. P/1A SA5NS PA3A

Saringan & &'!# Borang -umusan Penskoran 4urid

Penyelaras 25N6S - 8ahidy 8ahab 3ail 1emasukan P/1A PA3A (atas meja S6P)

2AB/2 4/JA @A2?N 6PS-

Sistem atas talian 1emasukan markah P/1A PA3A &'!#

@etak label meja & salinan *iba:a peraturan menduduki peperiksaan kepada semua :alon dan borang akujanji ditandatangani oleh setiap :alon sebelum disarahkan kpd guru besar @/TA1 *AN PA4/-1AN *5 S/15TA- S/1?2A.

*iserahkan kepada ketua pengawas peperiksaan

Jadual waktu diedar minggu sebelum 6PS-

JA*6A2 8A1T6 6PS- &'!#

Belum diterima

P/N06-6SAN BA.AN 1/-TAS ?BJ/1T53 B/-4A1264AT T5*A1 B/-4A1264AT B?-AN0 A16AN @A2?N 6PSJA*6A2 8A1T6 JA8ATAN16ASA 6PS-

Belum diterima

Semak maklumat :alon; kod m pljrn dan ruang yang telah dilorek .antar maklumbalas J?B kpd PP* *aro *iserahkan kepada murid menjelang hari peperiksaan 1emaskini; pamer dan edar kpd guru& dan sta= yang terlibat @etak; pamer dan edarkan kepada semua guru @etak dan bukukan dalam =ail

-ujuk jadual prosedur kerja S6P

Telah lengkap

Belum lengkap

-ujuk lampiran

Jadual 8aktu 6jian P/P/-51SAAN A1.5- TA.6N &'!# Analisa Peperiksaan T! >T# dalam Templat 4) /9:el Analisa Peperiksaan T% >T$ dalam SAPS

Template 4) /9:el

0uru 1elas

@etak dan bukukan dalam =ail

0uru 4 Pelajaran

1/P6T6SAN 6PS- &'!# P/N06-6SAN 1/2AS TA.6N ! SPPBS

Akuan terima dan Analisa 1eputusan 6PS- &'!# Buku Teks < Jaket 1eselamatan 1emaskini band bagi tahun ! - #

-ekod dalam =ail 1utip mengikut senarai agihan pada awal tahun &'!# @etak pelaporan sumati= dan =ailkan

4. SENARAI HARTA BENDA

BIL ! & # % ( $ A B " !' !! !& !# !% !(

ITEM / PERKARA 4eja guru 1erusi guru 4eja guru 1erusi plastik guru 4eja murid 1erusi kayu murid 1ipas siling Skrin putih utk projektor Papan tulis Papan kenyataan Tele7isyen %& in:i 1atil kayu single Almari kayu 4eja sisi Tilam

KUANTITI / UNIT ! ! ! ! !& !& & ! ! ! ! ! ! ! &

TEMPAT Bilik guru Bilik guru 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! 1elas Tahun ! -umah guru -umah guru -umah guru -umah guru

!$ !A !B !" &'

Buku -P. 3ail Pengurusan Panitia Bahasa 4alaysia 3ail Pengurusan PBS 3ail Pengurusan S6 P/P/-51SAAN 3ail 1onsep 25N6S 2iterasi Tahun ! &'!#

! $ ! !& !

Bilik guru Bilik guru Bilik guru Bilik guru Bilik guru

6. 7AIL MEJA

Panduan 4eja Setiausaha Peperiksaan 4anual Pengurusan Peperiksaan 4anual Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4anual Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah

8. LAIN4LAIN

Tiada

Anda mungkin juga menyukai