Anda di halaman 1dari 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

SOALUJIAN SELEKSICALONPESERTAOLIMPIADESAINSNASIONAL2013 TINGKATPROPINSI

KEBUMIAN

Waktu:150Menit

KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN
DIREKTORATJENDERALPENDIDIKANMENENGAH DIREKTORATPEMBINAANSEKOLAHMENENGAHATAS TAHUN2013

KEMENTERIANPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN
DIREKTORATJENDERALPENDIDIKANMENENGAH
DIREKTORATPEMBINAANSEKOLAHMENENGAHATAS


PETUNJUK: 1. IsilahNama,NoRegistrasi,AsalSekolahdanKelaspadalembarjawabanyangtelahdisediakan. 2. Testerdiridari60soalpilihangandadan5soalesai 3. Waktumengerjakantestotal2jam30menit(150menit)tanpaistirahat Testpilihanganda:1jam30menit(90menit) Testesai:1jam(60menit)

4. Untukpilihanganda:untuksetiapsoaljawabanbenarbernilai1(satu),jawabansalahbernilai 0,5(minussetengah),jawabankosongbernilai0(nol) 5. Nilaiuntukesai:untuksetiapsoalberkisar08 6. Gunakanballpoint/pulpenuntukmenulisjawabanpadalembarjawabanyangtelah disediakan. 7. Pesertadiperkenankanmenggunakankalkulatorjikadiperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

SOALSELEKSITINGKATPROPINSI OLIMPIADESAINSNASIONAL2013BIDANGILMUKEBUMIAN
PILIHANGANDA(60soal) 1. Perhatikan gambar kristal di samping. Kristal ini mempunyai 6 sisi, 3 sisidibagianatasdan3sisidibagianbawah.Mineralkalsitmerupakan contohdaribentukkristalini.Kristalinitermasukdalamsistemkristal: a. Tetragonal b. Heksagonal c. Monoklin d. Orthorombik e. Trigonal 2. Mineralyangmempunyaikomposisikimiasamadenganmineralkalsittetapibentukkristalnya berbedaadalah a. Kalkopirit b. Aragonit c. Kuarsa d. Dolomit e. Muskovit 3. Gunungapiberbentukperisai(shieldvolcano)umumnyatersusunolehbatuan... a. Granit b. Diorit c. Andesit d. Basalt e. Peridotit 4. UrutanpembentukanmineraldariyangpertamaterbentukdalamderetreaksiBowenpadaseri tidakmenerusadalah a. OlivinHornblendaPiroksenBiotit b. BiotitHoenblendaPiroksenOlivin c. OlivinPiroksenHornblendaBiotit d. PiroksenOlivinBiotitHornblenda e. HornblendaPiroksenOlivinBiotit

5. Perhatikanfotobatuanbekudisamping.Batuan bekutersebutdicirikanadanyateksturvesikuler. Dimanakahdanbagaimanakahproses pembentukanbatuantersebut? a. Jauhdidalambumisecarasangatlambat b. Dibawahpermukaanbumisecaracepat c. Dibawahpermukaanbumisecaralambat d. Diataspermukaanbumisecaracepat e. Diataspermukaanbumisecaralambat 6. Diantarabatuanbekuberikutyangbanyakmengandungmineralolivindanpiroksenadalah a. Dunit b. Granit c. Riolit d. Andesit e. Monzonit 7. Batuansedimenyangberasaldaripengendapanmaterialtersuspensidalamairadalah a. Batupasir b. Konglomerat c. Breksi d. Aglomerat e. Batulempung 8. Berikutmerupakanstruktursedimenyangterbentukbersamaandenganprosespengendapan batuansedimentersebut(synsedimentarystructures)kecuali a. Massive b. Crossbedding c. Loadcast d. Lamination e. Parallelbedding 9. Diantarabatuansedimenberikutyangmerupakanbatuansedimennonklastikadalah a. baturijang b. arenit c. batulempung d. breksi e. greywacke 10. Urutantingkatmetamorfismedariyangterrendahdaribatuanbatuanmetamorfdibawahini adalah: a. Batusabakfilitgneissekis b. Sekisgneisfilitbatusabak c. Filitsekisgneisbatusabak d. Batusabakfilitsekisgneis e. Gneissekisfilitbatusabak

Untuksoalnomor11dan12perhatikangambardibawahini.Gambarinimenunjukkanpenampang daerahpenunjamanantaralempengsamuderadenganlempengsamudera.

11. ZonaApadagambardiatasmerupakan a. DaerahMelange b. Backarcbasin c. MagmaticArc d. Forearcbasin e. Midoceanicrigde

12. ZonaBpadagambardiatasdisebut a. Volcanicislandarc b. Forearcbasin c. Volcanicarc d. Compressionzone e. JawabanA,B,CdanDdiatassalah. 13. Pada satu tubuh gunungapi strato (strato volcano), pola penyaluran yang umumnya berkembang adalah a. Dendritik b. Paralel c. Trelis d. Radier e. Rectangular 14. Suatu daerah dicirikan oleh rangkaian bukitbukit kerucut, tidak dijumpai sungaisungai di permukaan, dan adanya lubanglubang surupan. Secara morfogenesa, daerah tersebut termasuk dalambentangalam a. Struktural

b. Eolian c. Volkanik d. Fluvial e. Karst 15. Seorang geologist muda sedang berjalan ke arah utara menelusuri suatu sungai yang mengalir relatif lurus ke utara. Di titik A pada tebing kiri sungai dijumpai lapisan batupasir berwarna putih kekuningan dengan kedudukan perlapisan N 90o E/ 20o yang tidak menerus pada tebing kanan sungai. Pada jarak 10 meter ke arah utara dari titik A, batupasir tersebut dijumpai pada tebing kanan sungai dengan kedudukan perlapisan yang relatif sama dan tidak menerus ke tebing kiri sungai. Berdasarkan data di atas, maka disimpulkan jenis sesar yang ada pada sungai tersebut adalah a. Sesarturun b. Sesarnaik c. Sesargesersinistral d. Sesargeserdekstral e. JawabanA,B,CdanDdiatassalah 16. Berikutmerupakanpernyataanyangbenartentangkekargerus,kecuali: a. Umumnyadijumpaidalambentukberpasangan b. Bidangkekarrelatifrapat c. Terbentukkarenagayakompresi d. Membentuksudutlancip e. Daerahpembentukanmerupakandaerahtektonikpasif 17. Hukumgeologiyangpalingsesuaiuntukmenentukanumurrelatifsuatupatahanterhadapbatuan ditempattersebutadalah a. Superposisi b. Crosscuttingrelationship c. Horisontalitas d. LateralAccretion e. Inklusi 18. Kepunahanmasalhewanreptilbesar(misalnyadinosaurus)terjadipada: a. Jurasic b. AwalCretasues c. AkhirCretasues d. Eosen e. Miosen 19. Dijumpainyafosiljejakberupaborrowmengindikasikanbatuanyangmengandungfosiltersebut beradapadalingkunganpengendapan a. daratanyangterpengaruhangin b. perairanyangtenangdantertutup c. perairanyangtenangdanjernih

d. perairanyangberarus e. datarantepipantai 20. Perhatikan foto singkapan batuan di bawah. Hubungan stratigrafi antara kedua batuan yang terdapatpadafototersebutadalah a. Selaras b. TidakselarasNonconformity c. TidakSelarasdisconformity d. TidakselarasAngularunconformity e. Tidakselarasparaconformity

21. Perhatikan gambar di bawah. Gerakan massa tanah dan batuan bertipe rayapan (creeping) ditunjukkanolehhuruf: a. A b. B c. C d. D e. JawabanA,B,CdanDtidaktepat

22. Yangdimaksuddenganeksplorasigeofisikametodepasifadalah: a. menggunakanbahanpeledak b. mengamatidanmengukurgejalaataufenomenaalamiahbumiuntukeksplorasi c. memberikansinyal,getaranataumedanlistrikkedalampermukaanbumi d. memasukanalatukurkedalamlubangpemboran e. menggunakansatelituntukmempelajariperilakubumi 23. Ada2macamkompasgeologiyaitutipeazimutdantipekwadran.Bilapembacaanpadasistem azimutterbacaN218oE,makapadasistemkwadranadalah.... a.N142oW b.W52oS c.W62oS d.N38oW e.S38oW 24. Petageologiadalahpetayangmenggambarkan... a.Bentukromanbumi b.Penyebaranbatuan c.Strukturgeologi d.Penyebaranbatuandanstrukturgeologiyangada. e.Penyebaranbahangalian. 25. Dalam petameteorologi, sering kalikita menemukan garis kontur yangberbedabeda baik warna, bentuk garis dan ketebelan. Garisgaris kontur ini mewakili variabel meteorologi tertentu yang terdistribusi secara spasial. Salah satu garis garis kontur ini adalah isotach yang merupakan ............... a. Garisyangmenghubungkantempattempatdengankelembabanyangsama

b. Garisyangmenghubungkantempattempatdengansuhuyangsama c. Garisyangmenghubungkantempattempatdengancurahhujanyangsama d. Garisyangmenghubungkantempattempatdengankecepatananginyangsama e. Garisyangmenghubungkantempattempatdengantekananyangsama 26. Angin Prevailing adalah angin yang bertiup predominant dari satu arah tertentu pada satu titik tertentu di permukaan bumi. Pada sistem angin yang Monsun, perubahan arah angin prevailing antara bulan Januari dan Juli, harus lebih besar sama dengan 1200, dengan kecepatan ratarata lebihbesarsamadengan3m/detik.Faktorfaktoryangmenyebabkanterjadinyamonsunadalah a. Kemiringansumburotasibumi b. Distribusibenuadanlautanyangtidaksama c. Perbedaankapasitaspanasantarabenuadanlautan d. Pilihana,b,dancbenar e. Hanyapilihanbdancyangbenar 27. Hujan yang terjadi di daerah pegunungan yang disebabkan oleh udara yang mengandung uap air bergerakkeatasdanmengalamikondensasidisebut...... a. HujanZenital b. HujanOrografis c. HujanSiklon d. HujanTopografi e. Hujanmusim 28. Struktur atmosfer dapat dibagi menurut beberapa kriteria, seperti distribusi suhu, homogenitas kimiawidansebagainya.Padalapisanatmosfermanakahyanglubangozonditemukan? a. Troposfer b. LapisanBatas c. Termosfer d. Mesosfer e. Stratosfer 29. Berdasarkan jumlah curah hujan, setiap bulan dalam setahun dapat dikelompokkan kedalam kelompok bulan kering dan bulan basah. Bulan kering adalah bulan dengan jumlah curah hujannya kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah bulan yang curah hujannya melebihi 100mm.Penentuanbatastersebutdidasarkanpadaklasifikasiiklimmenurut......... a. Mohr b. SchmidtFerguson c. W.Koppen d. Oldeman e. RudolfGeiger

30. Dalam pengukuran variabel meteorologi digunakan suatu alat berbentuk bola kaca dengan penyangga logam dan kertas ukur. Alat ini digunakan untuk mengukur lama radiasi matahari. Apa namaalatini? a. Anemometer b. Pyrgeometer c. ChampbellStokes d. Solarsonde e. Pyranometer 31. Data meteorologi didapat dari berbagai sumber. Diantaranya dari pengukuran langsung di permukaan, pengukuran dengan balon sonde, penginderaan jarak jauh, serta analisis numerik danmodel.Instrumenmeteorologimanakahdaripilihandibawahiniyangtidaktermasuksebagai alatpenginderaanjarakjauh? a. Lidar b. Radar c. Sodar d. Satelit e. Radiosonde 32. Frontdinginbergeraklebihcepatdaripadafrontpanasdanmemungkinkanuntukmengejarfront panasdidepannya.Setelahbergabungfrontyangdihasilkandisebut....... a. FrontStasioner b. FrontOklusi c. FrontLintang d. FrontDingin e. Anafront 33. Tipis,transparan,matahari/bulanterlihatdenganpenampakanfenomenaoptikatmosferyang disebuthalo.Karaktertersebutmerupakancirikususdariawan......... a. Altocirrus b. Altocumulus c. Altostratus d. Cirrostratus e. Cirrocumulus 34. Lapse rate untuk troposfer diatas kota Bandung pada musim penghujan, adalah 0.67 oC/100m. Berapakah suhu di troposfer atas yang berada pada ketinggian 5km dari permukaan, jika diketahuisuhuudarapermukaankotaBandung26oC? a. 1oC b. 5oC c. 7.5oC d. 15oC e. 0oC

35. Curah hujan merupakan salah satu variable penting dalam meteorologi, variable ini diukur menggunakanalatbernamaraingauge.Satuanpengukurancurahhujanyangtepatadalah....atau .....,bergantungpadanegarapenggunanya. a. mm,Inchi b. ml,lt c. mg,kg d. lt,dm e. cc,mm 36. Indonesia memiliki tiga pola curah hujan yang berbeda yaitu pola monsunal, pola ekuatorial dan pola lokal. Seluruh Pulau Jawa dilewati oleh pola curah hujan monsunal. Manakah pernyataan berikutyangmenggambarkanpolacurahhujanmonsunal? a. Musimpenghujanterjadipadapertengahantahun b. Musimkemarauterjadipadapertengahantahun c. Musimpenghujanterjadiawaltahun. d. Musimkemarauterjadiawaltahun. e. Tidakadayangbenar 37. Gambar di bawah menunjukkan sketsa yang memperlihatkan sabuk angin sangat kencang di troposfer atas yang bergerak dari Barat ke Timur, baik di Belahan Bumi Utara (BBU) maupun di Belahan Bumi Selatan (BBS). Penyebabnya adalahkarena rotasi bumi pada sumbunya dan pemanasan Matahari. Fenomena inidisebut...... a. b. c. d. e. 2. 38. Pada mulanya udara bergerak tegak lurus terhadap garis isobar akibat gaya gradien tekanan. Padasaatudarabergerak,makaakanadagayafiktifyangdisebutgayacoriolisyangbekerjategak luruspadaarahgerakudara.Dengandemikianudara/anginakandibelokkankekanandiBBUdan kekiridiBBS.Untukkondisiideal(isobarberbentukgarislurus)setelahbeberpasaat,gayagradien tekanan dan gaya coriolis akan bekerja pada satu garis yang tegak lurus terhadap isobar dengan arahyangberlawanan.Apakahnamaanginyangdihasilkanolehkondisitersebutdiatas? a. angingradient b. windshear Siklon Antisiklon Storm Jetstream Badaitropis

c. gayagesekan d. gayasentrifugal e. angingeostropik 39. Perhatikanberikutberikutdibawahini. Gerakananginyangditunjukkanolehdiagramadalahgerakangin........di....... a. Antisiklonik,BBS b. Siklonik,BBS c. Ageostropik,BBU d. Geostropik,BBU e. Monsun,BBS

40. Skala SaffirSimpson adalah skala kekuatan siklon tropis yang menggambarkan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan suatu siklon tropis seperti hurricane atau taifun. Jika dalam suatu siklon tropis kecepatan angin mencapai 120 knot, maka menurut skala SaffirSimpson, siklon tropis tersebuttermasukdalamkatagori........ a. SS1 b. SS2 c. SS3 d. SS4 e. SS5 41. Pusat curah hujan dan konvektif di daerah tropis cenderung berpusat di bagian barat ekuatorial samudraPasifikdanIndonesia.Darigaristanggal(bujur180E,180W)kearahtimurhinggapantai timur Samudra pasifik bagian ekuatorial, suhu muka laut lebih dingin dari kondisi ratarata. Pernyataandiatasmerupakanciriidarifenomena a. ElNino b. LaNina c. PasificDecadalOscillation d. NorthAtlanticOscillation e. DipoleMode

42. Perhatikan gambar dibawah ini dan jawablah pertanyaan berikut. Gambar di bawah dikenal sebagai mawar angin (wind rose) yang menunjukkan arah dan kecepatan angin dalam suatu perioda tertentu. Salah satu informasi penting yang diperoleh dari diagram tersebut adalah arah angin dominan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, misalnya untuk orientasi landasanpacubandara.Arahangindominanyangditunjukkanolehdiagramtersebutadalah........ a. AnginBaratDaya b. AnginUtara c. AnginBarat d. AnginSelatan e. AnginTimurLaut

43. SebuahplanetmengelilingiMataharidalamorbitberbentuklingkaran.Setengahkelilinglingkaran ditambahdiameterorbitnyaadalah20satuanastronomi(satuanastronomiadalahsamadengan jarakBumiMatahari).Luasdaerahsetengahlingkaranorbitplanettersebutsekitar a.23,8SA b.26,7SA c.36,5SA d.49,3SA e.51,6SA

44. Sebuah teropong yang mempunyai cermin didepannya diarahkan dengan sudut elevasi 26 untuk melihat Bulan yang tepat berada vertikal di atas. TP adalah sinar datang dari langit dan PS adalah arah jalannya sinar di dalam badan teropong yang dipantulkan cermin di titik P, dan pengamat melihatdarititikS.RSadalaharahhorizontalpengamat.Makabesarnyasudutxadalah a.13 b.26 c.32 d.58 e.64

45. Seorangastronomterbang,denganmenumpangpesawat,langsungdarikotaAjam10.15dantiba dikotaBjam15.45.EsoknyaiapulangdarikotaBjam7.20dantibadikotaAjam09.50dengan pesawatyangsama.BerapaperbedaanwaktuwilayahantarakotaAdankotaB? a. 1jam,AlebihTimurdaripadaB b. 1jam,AlebihBaratdaripadaB c. 1jam,AlebihTimurdaripadaB d. 1jam,AlebihBaratdaripadaB e. 2jam,AlebihTimurdaripadaB 46. Sumberenergibintangberkaitandengan a. reaksiatomdikoronabintang b. reaksinuklirdiintibintang c. reaksiatomdiatmosferbintang d. pembakaranelemenhinggamenjadiradioaktif e. pembakaranunsurberat 47. ApakahalasanutamavariasigayatarikgavitasiantaraBumidanBulansetiapharinya? a. SumbuBumimiring23,5 b. LajurotasiBumiberubahterhadapmusim c. BulanmengelilingiBumidalamorbitelips d. BulanmengelilingiBumidalamorbitlingkaran e. PerioderotasiBulansamadenganrevolusinya 48. KecepatanorbitBumiyangterkecilnilainyaterjadipadatanggal5Julisetiaptahun.Halini disebabkan a. BulanberadapadajarakterdekatkeBumi b. JarakBumikeMataharisaatituadalahyangterjauh c. JarakBumikeMataharisaatituadalahyangterdekat d. Bumi,BulandanMatahariberadasepanjangsatugarislurusdiruangangkasa e. TemperaturmaksimumtertinggiterjadidibelahanBumiUtara

49. Radius matahari besarnya 110 kali radius bumi dan densitas rataratanya densitas ratarata Bumi.Dengandataini,massamataharibesarnya; a. 1.330.000 b. 330.000 c. 25.000 d. 3.000 e. 10.000 50. BintangterdekatdenganmatahariadalahProximaCentauryyangberjarak4x1013km.Berapa kalijarakinidibandingjarakbumimatahari? a. 2,7x105 b. 2,7x103 c. 2,7x106 d. 2,7x107 e. 2,7x104 51. Pernyataan manakah yang benar mengenai posisi matahari saat terbit dan terbenam dilihat oleh seorangpengamatdiNewYorkpadatanggal21Juni? a. Matahariterbitditimurkearahutaradanterbenamdibaratkearahutara b. Matahariterbitditimurarahkeselatandanterbenamdibaratarahkeselatan c. Matahariterbitditimurarahkeutaradanterbenamdibaratarahkeselatan d. Matahariterbitditimurarahkeselatandanterbenamdiaratarahkeutara e. Semuasalah UntukSoalNo52s.d.54perhatikangambarlintasanAsteroidHermesdibawahini

52. KetikaAsteroidHermesberadadiposisiAdanBumiberadadiposisisepertiyangditunjukkan padagambardiatas,makaAsteroidiniakanbisadilihatdariBumikecualipadasaat A. Matahariterbit B. Matahariterbenam C. Pukul12.00siang D. Pukul12.00malam E. SenjaAstronomis 53. BagaimanakahperioderevolusiAsteroidHermesdibandingkanperioderevolusiplanetplanet yangditunjukkandalamdiagram? A. HermesmemilikiperiodeyanglebihpanjangdariMerkurius,tapilebihpendekdariVenus, BumidanMars B. HermesmemilikiperiodeyanglebihpendekdariMerkuriustapilebihpanjangdariVenus, BumidanMars C. Hermesmemilikiperiodeyanglebihpanjangdariseluruhplanetdalamdiagram D. Hermesmemilikiperiodeyanglebihpendekdariseluruhplanetdalamdiagram E. Hermestidakmemilikiperiodekarenaorbitnyaparabola 54. Daridiagramdiatas,dapatdisimpulkanbahwaAsteroidHermestampaknyamerupakanancaman untukbertumbukandengan A. Bumisaja B. BumidanMarssaja C. Venus,BumidanMarssaja D. Merkurius,Venus,BumidanMars E. Tidakadasatupun 55. Densitasmaksimumairtawartercapaipadatemperatur a. 0oC b. 2oC c. 4oC d. 8oC e. 10oC 56. Yangdisebutgyreadalah a. PerbedaandensitasairdisamuderaPasifikdanAtlantik b. Perubahantemperaturmusimanairsamudera c. Jarakvertikalairdingindanairpanasdisamudera d. Posisimassaairsamuderapadalintangdanbujurtertentudibumi e. Gerakanmelingkarmassaairsamuderadibumi

57. Tigafaktorpentingyangmenentukanketinggiangelombangataubesarnyagelombangkarena tiupananginadalah a. (1)kecepatanangin,(2)lamanyatiupanangin,dan(3)panjanglintasananginpadasatuarah tertentu. b. (1)kecepatanangin,(2)lamanyatiupanangin,dan(3)morfologidasarsamudera c. (1)lamanyatiupanangin,(2)besarnyatiupanangin,dan(3)arahlintasanangin d. (1)besarnyatiupanangin,(2)lamanyatiupanangin,dan(3)morfologidasarsamudera e. (1)besarnyatiupanangin,(2),arahlintasanangindan(3)morfologidasarsamudera 58. Perhatikangambardibawahini.Terdapatduatipegelombangpecahyangpalingumumdijumpai ditepipantai.Apanamanya? a. A=normalbreaker,B=spillingbreaker b. A=normalbreaker,B=plungingbreaker c. A=spillingbreaker,B=normalbreaker d. A=plungingbreaker,B=spillingbreaker e. A=spillingbreaker,B=plungingbreaker A. B. 59. Bagianbenuayangtenggelamdanmemilikisudutlerengyangkecildisebut a. dataranbenua b. penampangbenua c. paparanbenua d. lerengbenua e. tinggianbenua 60. Urutanfasepembentukansebuahpulauterumbuadalah a. terumbutepiterumbupenghalangatol b. terumbupenghalangterumbutepiatol c. terumbutepiatolterumbupenghalang d. atolterumbutepiterumbupenghalang e. atolterumbupenghalangterumbutepi

ESAI(5Soal) 1. Lengkapilahnamanamaprosesyangterdapatpadasiklusbatuandibawahini!

a. b. c. d. e. f. g. Pembekuan ErosiTransportasiSedimentasi Metamorfisme Peleburan ErosiTransportasiSedimentasi Litifikasi Metamorfisme

2. Darisuatupemetaangeologi,diperolehsayatangeologisepertiberikutini.

a. Sebutkanurutanpembentukanbatuandariyangpalingtuahinggayangpalingmuda! b. Sebutkansemuajenisketidakselarasanyangterdapatpadapenampangtersebutdan jelaskanketidakselarasantersebutantarabatuanapadenganbatuanapa.

a. Batulanaubatulempungbatulanaubatupasirkonglomeratbreksidiorite b. Ketidakselarasanmenyudut:Batulanaubatulempungbatulanaudenganbatupasir Ketidakselarasanmenyudut:batupasirdengankonglomerat 3. DaripetasinoptikIndonesia,tampakbahwakotaKupangterletakantara2garisisobarmasing masing bernilai 1002 mb dan 1004 mb. Jika diketahui jarak antar isobar tersebut adalah 150 km dan massa jenis udara adalah 1,2 kg/m3 , berapakah gaya gradient tekanan di atas kota Kupang? Tetapan: 1mb=1hPa=100Pa=100N/m2 Beda tekanan antar isobar = 2 mb = 2 hPa = 200 Pa = 200 N/m2

Jarak isobar di titik A Gaya gradien tekanan

= 150 km = 150.000 m Fp = - (1/) P/S = - 1/(1,2 kg/m3) x (200/150.000)((N/m2)/ m) = - 0,00111111 (m3/kg x N/m3) = - 1.1 x 10-3 (m3/kg x N/m3) = - 1.1x 10-3 N/kg = - 1.1 x 10-3 ms-2

Jadi Gaya Gradien tekanan di atas kota kupang adalah : - 1.1 x 10-3 ms-2 4. Gunakan prinsipprinsip dalam Hukum Kepler untuk menyelesaikan persoalan mengenai teleskopruangangkasaHubbledansatelitgeosinkronini. a. Jika teleskop ruang angkasa Hubble memiliki orbit yang hampir lingkaran, dan berada sekitar610kmdiataspermukaanBumi,perkirakanlahperiodeorbitnya. b. DisampingteleskopHubble,diruangangkasadapatjugadijumpaisatelitsatelitkomunikasi dan cuaca yang ditempatkan pada orbit parkir geosinkron di atas Bumi. Pada orbit ini satelitsatelit ini akan berada di atas suatu titik yang tetap di permukaan bumi. Pada ketinggianberapakahsatelitsatelitgeosinkroniniharusdiletakkan? c. Apakah mungkin satelit geosinkron ini bertumbukan dengan teleskop ruang angkasa Hubble?Mengapa? Tetapan: MassaBumi=1M=5.97361024kg RadiusBumi=1R=6.378106m A. Hukum Kepler ke-3: Untuk teleskop ruang angkasa Hubble, maka a=R+h=6.99106 m Dengan mengabaikan massa teleskop Hubble terhadap masa Bumi, dapat ditentukan P=5820 detik = 96.9 menit B. Periode orbit satelit geosinkron adalah sama dengan periode rotasi sideris Bumi yakni 23 Jam 56 menit = 8.614104 detik, Dari hukum Kepler ke-3, dapat dihitung a=4.22107 m, Jadi h = a R = 3.58107 m = 5.6 R C. Teleskop ruang angkasa Hubble tidak mungkin bertumbukan dengan satelit geosinkron karena berbeda ketinggiannya.

5. Gambarkan profil vertikal air pada pada samudera yang terletak pada posisi lintang rendah danlintangtinggi. Profil vertikal temperatur samudera pada lintang rendah (b) dan lintang tinggi(c).

(a) lintang menengah (Libes, 1992).