Anda di halaman 1dari 18

Makalah Agama Islam Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu

Dosen Pembimbing : Arif Aripudin Ahmad Dwi Anda ani Dewi "ahma anti %itria &ernawan Irfan Arif Abdilah (inda Ardiani Putri 18123261 181232!1 18123#!$ 181232$8 181232#' 18123#))

*ina +arana Informatika Managemen Informatika 2#12,2#13

-A.A P/01A0.A"

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kami kelompok IV sangat bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya makalah Agama Islam yang membahas tentang Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ari selaku dosen pembimbing dan teman!teman yang telah membantu dalam menyelsaikan makalah ini. Dalam pembuatan makalah ini kami kelompok IV sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca karena masih banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan.

"akarta# "uni $%&'

Kelompok IV

DA%.A" I+I

-A.A P/01A0.A" ........................................................................................... i DA%.A" I+I ......................................................................................................... ii *A* I P/0DA&232A0 ..................................................................................... & I.&. (atar Belakang ................................................................................ & $ *A* III Adab5Adab +eorang Muslim Dalam Menuntut Ilmu + ar6i ............. ' )engikhlaskan niat dalam menuntut ilmu ................................................. ' )emohon ilmu yang berman aat kepada Allah SWT ................................ * Bersungguh!sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya ............................................................................. + )en,auhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertak-a kepada Allah SWT ................................................................................................ + Tidak boleh sombong dan malu dalam menuntut ilmu .............................. . )endengarkan baik!baik pela,aran yang disampaikan ustad/# syekh atau guru ................................................................................................. 0 Diam ketika pela,aran disampaikan ........................................................... 1 Berusaha memahami ilmu yang disampaikan ............................................ 2 )engha al ilmu yang disampaikan ............................................................ 2 )engikat ilmu atau pela,aran dengan tulisan ........................................... &% )engamalkan ilmu yang telah dipela,ari ................................................. && )endak-ahkan ilmu ................................................................................ &$ *A* I7 P/02.2P ................................................................................ &* DA%.A" P2+.A-A ......................................................................................... &+ *A* II -eutamaan Memperla4ari Adab5Adab Dalam Menuntut Ilmu

ii

*A* I P/0DA&232A0

I.&.

(atar Belakang Segala pu,i dan syukur hanya bagi Allah SWT# kami memu,i! 3ya# memohon pertolongan dan ampunan hanya kepada!3ya# kami berlindung kepada Allah SWT dari ke,ahatan dari ke,elakan diri kami dan ke,elekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah SWT beri petun,uk tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkanya# dan barang siapa yang Allah SWT sesatkan tidak seorang pun yang dapat memberi petun,uk. Shola-at salam senantiasa kami curahkan kepangkuan nabi kita )uhammad SAW# kepada keluarga# sahabat dan semoga Allah SWT curahkan kepada ummat!3ya yang senan tiasa isti4omah dalam men,aga iman!3ya aamiin. Didalam agama Islam kita telah diatur dengan sangat rapi dan sempurna# sampai didalam membuang ha,at kecil pun itu ada tata cara dan doanya# itulah yang menandakan bah-a Islam ini agama rohmatan lil5alamin# maka dalam tugas ini kami ingin membuat sebuah makalah yang bertu,uan untuk memenuhi amanah kami sebagai penuntut ilmu sekaligus menga,ak kepada teman!teman untuk ikut berpartisipasi dalam makalah ini# maka dari itu makalah kami mengambil ,udul 6Adab dan Akhla4 Penuntut Ilmu6.

&

*A* II -eutamaan Mempela4ari Adab5Adab Dalam Menuntut Ilmu

7asulullah telah menerangkan didalam agama Islam tentang masalah adab. Beliau telah menga,arkan dan segala sesuatu dengan ,elas hingga adab buang air besar pun beliau ,elaskan# dan diantara adab yang beliau ,elaskan yakni adab!adab dalam menuntut ilmu# akan tetapi sebelum kita masuk ke materi kita harus tahu apa de inisi adab dan akhlak. Kata 8akhlak5 berasal dari bahasa Arab yang satu de inisi dengan kata khalaqa,khaliq# dan 8makhluq. Secara etimologis# 8akhlak5 memiliki ragam makna yang diantaranya# budi pekerti# agama# tabiat halus# itrah dan lain!lain. Dari pen,elasan tadi terdapat sebuah pengertian penting# bah-a akhlak itu bagian dari din 9agama Islam:# dan din itu sesungguhnya praktik dari aham akhlak itu. Adab memiliki arti yaitu kesopanan# keramahan# dan kehalusan budi pekerti# menempatkan sesuatu pada tempatnya# ,amuan dan lain!lain. Al! Attas memberi arti adab dengan mendisiplinkan ,i-a dan ikiran. )aka ini merupakan uraian dari kata adab yang bermakna ,amuan. Ia menyebutkan dari satu hadits# Sesungguhnya Kitab Suci al-Quran ini adalah jamuan ( ma5dabah) Allah S ! di bumi, maka lalu belajarlah dengan se"enuhnya dari jamuan-#ya$ (%&' (bnu )asud)& 7asulullah bersabda ; <Sesungguhnya yang "aling aku cintai di antara kalian dan yang "aling dekat majelisnya denganku "ada hari kiamat adalah yang "aling baik akhlaqnya& (%&'& At-!irmid*i) n+&,-./&

*A* III Adab5Adab +eorang Muslim Dalam Menuntut Ilmu + ar6i

III.&. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah SWT# dan seorang tidak akan mendapatkan ilmu yang berman aat ,ika ia tidak ikhlas karena Allah SWT. Seperti irman Allah SWT ; D\ g ?M V] ?N LA P C Uf D ?N d e? @ D ?^ ? =b ?c G NA A[` Ca LU C@ ? ^ ?_ ?Q G NA A[\ C M] DU C@ ? W ? =X ?Y ?Z C P ? UI V NA T CN ?P ? MQ D R DS L> C O ? A A@I G CJ CK LM ?N DF GH D A@B C> DE C => ?@ ? ij;khh 0adahal mereka tidak disuruh kecuali su"aya menyembah Allah S ! dengan memurnikan ketaatan ke"ada-#ya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan su"aya mereka mendirikan shalat dan menunaikan *akat, dan yang demikian itulah agama yang lurus$& (QS& Al-1ayyinah 2 3) Dan hadits 7asululllah yang artinya; ? O @ D A {N ?H DT C` CB ?y L~ Dv ?T DN D[ L| C} ? @ ? O D A {N ?H DT C` CB ?y Lz D x L l ? =b ? P L\ ?v ? .w[ ?l ? => ? t u B D> LAr Vs CN D =\ ?l GH D@ ? p D =M GY V N=q Dm C =\ ?n Lo ?A L =\ ?l GH D DM T LN ?H DB ? ? =z ? => ? {N ?H DT C` CB ?y L~ Dv ? =~ ? Cs DY LU ?^ uE ?B ?> LA@ LE ? =~ ?J CM LQ D U C =M ?l LI CN DT C` CB ?y Lz D x L l ? =b ? P L> ? @ ? T DN D[ L| C} ? Sesungguhnya setia" amal "erbuatan tergantung "ada niatnya& 4an sesungguhnya setia" +rang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya& 1arang sia"a yang hijrahnya karena Allah S ! dan 'asul-#ya, maka hijrahnya ke"ada Allah S ! dan 'asul-#ya& 4an barang sia"a yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin diga"ainya atau karena se+rang 5anita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya sesuai dengan a"a yang diniatkannya tersebut$& (%&'& Al-1ukharidan )uslim)&

'

Didalam keterangan hadits di atas dapat disimpulkan bah-a menuntut ilmu itu harus benar!benar dengan niat yang tulus karena Allah SWT# karena bila kita salah niat maka kita tidak akan mendapatkan apa! apa bahkan bisa ,adi kita mendapatkan dosa seperti keterangan hadits berikut ; 1arang sia"a yang menuntut ilmu syari yang semestinya ia lakukan untuk mencari 5ajah Allah S ! dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia5i, maka ia tidak akan menda"atkan harumnya ar+ma surga "ada hari kiamat$& 8%&' Ahmad) bab (( n+ 66/& III.$. Memohon ilmu ang bermanfaat kepada Allah +(. endaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang berman aat kepada Allah SWT# dan memohon pertolongan kepada!3ya dalam mencari ilmu serta selalu butuh kepada!3ya. Seperti halnya Allah SWT memerintahkan 3abi!3ya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. ;h O C A =l G ? AI ?z ? LE ?F ?[ LN ? ? I D ?~ LY ?N D =Y Gb C => ?@ ? A ~? =l ? ?N DAI ?z ? DN GA O D I G C\ L ?N L A A[N C= ?@ ?h

)ereka berkata2 7Segala "uji bagi Allah S ! yang telah menunjuki kami ke"ada (surga) ini& 4an kami sekali-kali tidak akan menda"at "etunjuk kalau Allah S ! tidak memberi kami "etunjuk$&(QS& Al-Ara8 2 96) irman Allah SWT yang artinya ; $4an katakanlah, ahai

'abb-Ku tambahkanlah ilmu ke"adaku$.9S. Thoha ; &&*:. Dan hadits dari 7asulullah yang artinya ; $ya Allah S !, berikanlah man8aat ke"adaku dengan a"a-a"a yang engkau ajarkan ke"adaku, dan

ajarkanlah aku a"a-a"a yang berman8aat bagiku& 4an tambahkanlah ilmu ke"adaku$& (%&' At-!irmid*i #+&63:: ; (bnu )ajah #+& ,3.,6/66)& Dan hadits 7asul ; <a Allah S !, aku mem+h+n ke"ada-)u ilmu yang berman8aat, ri*ki yang halal, dan amal yang diterima$& (%&' Al-%umaidi (.=96) #+& ,::, Ahmad #+&>&6,,, (bnu )ajah #+&:,3)& Dari keterangan dia atas ,elaslah sudah bah-a 7asulullah mengan,urkan kepada kita untuk selalu memohon ilmu yang berman aat dan berlindung kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak berman aat. III.'. *ersungguh5sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkann a Seorang penuntut ilmu sangat diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas!malasan dalam mencarinya# sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperoleh ilmu yang berman aat. Didalam menuntut ilmu seorang penuntut ilmu harus selalu hadir didalam ma,elis ilmu dan berusaha agar datang lebih a-al di ma,elis tidak boleh terlambat. ahya bin Abi Katsir berkata# $ilmu tidak akan di"er+leh dengan tubuh yang dimanjakan (dengan santai:6. (Atsar Shahih 2 diri5ayatkan +leh )uslim=#+&,>>9)& III.*. Men4auhkan diri dari dosa dan maksiat dengan berta9wa kepada Allah +(. irman Allah SWT ; ;jh MR Dn ? W u L ? r Vs Cq DO C A@ G ? O C A G Cs C\ CR VK ?U C@ ? O ? A A[] G C` G A@ ?

4an bertak5alah ke"ada Allah S !, Allah S ! mengajarmu, dan Allah S ! )aha )engetahui segala sesuatu$&(Al-1aqarah 2 ,/,)& D r L X ?N L A @e CO C A@ G ? Ls CN ?B LX D LU ?@ ? Ls C` D = ?M V| ? Ls CY Ln ? B LX Vs ?U C@ ? =l = ?B Lv C Ls CN ?r LK ?y LU ?O ? A A[] G C G` ? LH D A[Y C> ? P ? U DN GA =~ ?U E ? =U ? j;ih D M DK ?N L Ah ahai +rang-+rang yang beriman? @ika kamu bertaq5a ke"ada Allah S !, niscaya 4ia akan memberikan al-8urq++n ke"adamau dan mengha"uskan segala kesalahanmu dan mengam"uni (d+sa-d+sa) mu& Allah S ! memilili karunia yang besar$& (QS& Al-An8aal 2 ,:). )aksud al! ur4oon pada ayat diatas adalah petun,uk yang dapat membedakan antara yang ha4 dan yang bathil. Ayat ini men,elaskan bah-a orang yang berta4-a kepada Allah SWT# maka Allah SWT akan memberikan ilmu kepadanya# dan dengan ilmu tersebut orang bisa membedakan antara yang ha4 dan yang bathil. III.+. Tidak boleh sombong dan malu dalam menutut ilmu Ketahuilah bah-a sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua si at itu masih ada dalam dirinya. mmul )u5minin 8Aisyah 7A# pernah berkata tentang si at para -anita anshar ; $Sebaik-baik 5anita adalah 5anita anshar& 'asa malu tidak menghalangi mereka untuk mem"erdalam ilmu agama$&(Atsar Shahih 2 diri5ayatkan secara muallaq +leh Al-bukh+ri)& mmu Sulaim 7A# pernah bertanya kepada 7asulullah 6 ahai 'asulullah? Sesungguhnya Allah S ! tidak malu terhada" kebenaran, a"akah se+rang 5anita 5ajib mandi a"abila ia mim"i (berjima) A$ 'asulullah menja5ab, a"abila ia melihat air$&(%&' 1ukh+ri #+&.6- dan

)uslim #+&6.6)& Kemudian Imam )u,ahid bin "abir mrngatakan $tidak akan menda"atkan ilmu +rang yang malu dan s+mb+ng$&(Atsar hadist diri5ayatkan +leh 2 Al-1ukh+ri secara muallaq dalam shahihnya)& Keterangan diatas ,elaslah sudah seorang penuntut ilmu tidak boleh malu dan sombong dalam tholabul 8ilmi. III... Mendengarkan baik5baik pela4aran ang disampaikan ustad:; s ekh; atau guru Kita diperintahkan mendengarkan dengan baik# secara seksama# dan mudah!mudahan kita termasuk orang!oarang yang mendengarkan yang baik dan mengikuti yang terbaik. Banyak sekali para penuntut ilmu yang ra,in datang dalam ma,elis ilmu# namun ia tidak mendengarkan pela,aran yang disampaikan dengan penuh perhatian sehingga keadaan dia ketika pulang dari ma,elis sama dengan keadaan ketika ia datang. irman Allah SWT ; i;hf D =J ?n D B L VJ ?v ?w ? B L J CN LA C~ CN ?O D A {N G ?H D A[q C =l ?E ?@ ? =z ? @I CJ CK LU ? LE ?p ? [ C = G NA A[J CY ? ? L AP ? U DN GA@ ? 4an +rang-+rang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali ke"ada Allah S !, bagi mereka berita gembira, sebab itu sam"aikanlah berita itu ke"ada hamba-hamba-Ku$& (QS&A*-Bumar 2 .C)& i;jh D =J ?N Lo L? A [N C@E C Lz C d ? N ? @E D CO C@ G ? A Cz C AI ?z ? P ? U DN GA d ? D N? @E C CY T ? ?Z LE ? ? [K CJ D GM ?v ?m ?[ L] ?N LA ? [K C\ D ? LU ?P ? U DN GA <ang mendengarkan "erkataan lalu mengikuti a"a yang "aling baik di antaranya& )ereka itulah +rang-+rang yang telah diberi Allah S ! "etunjuk dan mereka itulah +rang-+rang yang mem"unyai akal$& (QS&A*Bumar 2 ./)&

Diadalam ri-ayat lain Ahmad bin Sinan mengatakan 6tidak ada yang berbicara dalam ma,elis5 Abdurrahman# tidak ada pula pensil yang diraut# tidak ada seorang pun yang tersenyum# dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Seolah!olah diatas kepala mereka ada burung atau seolah! olah mereka sedang sholat. "ika ia melihat salah seorang# diantara mereka tersenyum atau bercakap!cakap# maka ia memakai sandalnya lalu keluar.6 Sungguh sangat diperhatikan sekali dalam menuntut ilmu. III.0. Diam ketika pela4aran disampaikan iman Allah SWT ; ;h ? [\ CZ ?B L` C Ls CR GK ?N ? A[ CQ D l LE ?@ ? T CN ? A[K C\ D ?| L =v ? C B L] CN LA t ? B D C Ae ?H D@ ? 4an a"abila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan "erhatikanlah dengan tenang agar kamu menda"at rahmat$&(QS&AlAraa8 2 ,-9)& 7asulullah bersabada, $1arang sia"a yang beriman ke"ada Allah S ! dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam$&(%&'1ukh+ri #+&>-./, >.6/)& Beliau ,uga bersabda# $barang sia"a yang diam, maka ia akan selamat&$ (%&'Ahmad=((=.3:, .CC)& Imam Adh!dhahhak bin )u/ahim mengatakan# 6pintu pertama dari ilmu adalah diam# keduanya adalah mendengarkannya# ketiganya adalah mengamalkannya dan keempatnya adalah menyebarkan dan menga,arkannya6. Ternyata kalau kita perhatikan dengan teliti dari hadits 7asulullah diam merupakan kunci utama pahamnya seorang penuntut ilmu terhadap ilmu yang dipela,arinya.

III.1. *erusaha memahami ilmu ang disampaikan Didalam memehami pela,aran beragam perbedaanya# ada yang langsung paham ketika di,elaskan# ada pula yang lambat dan ada pula yang memerlukan proses yang lumayan pan,ang -aktunya. 7asulullah bersabda 1arang sia"a dikehendaki kebaikan +leh Allah, maka dia akan memberikan ke8ahaman agama ke"adanya$&(%&' Ahmad=(D=:,,:3,:>,.-.)& Adapun kiat!kiat dalam memahami pela,aran yang disampaikan antara lain; &. $. )encari tempat duduk yang tepat dihadapan guru )emperhatikan pen,elasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman '. Bersungguh!sungguh untuk mengikat 9mencatat: aedah! aedah pela,aran *. +. Tidak banyak bertanya saat pela,aran disampaikan Tidak membaca satu kitabpela,aran kepada banyak guru pada -aktu yang sama .. 0. )engulang pela,aran setelah selesai ka,ian 9pela,aran: Bersungguh!sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipela,ari

III.2. Menghafalkan ilmu ang disampaikan 7asulullah bersabda Sem+ga Allah memberikan cahaya ke"ada 5ajah +rang yang mendengar "erkataanku, kemudian ia memahaminya, mengha8alkannnya, dan menyam"aikannya& 1anyak +rang

yang memba5a 8iqih ke"ada +rang yang lebih 8aham dari "adanya222(%&' At-!irmid*i #+&,>3/)& Para ulama sala sangat bersemangat dalam mengha alkan

beribu!ribu hadits dengan sanad!sanadnya sehingga nama mereka tetap harum sampai hari kiamat. Abu urairah 7odhiyallaahu5anhu berkata ; $!idak ada yang lebih banyak mengha8al hadits #abi )uhammad shalallaahualaihi 5a sallam dari"ada aku, selain Abdullah bin Amr& Sebab dia menulis (hadits) sedangkan aku tidak menulisnya$ (siyar alaamin nubulaa= ((-3::). Kalu kita lihat sekilas dari perkataan para sahabat dan ulama sala ternyata mengha alkan suatu ilmu itu sangat penting terlebih ilmu syar5i karena dengan mengha al kita banyak sekali mengetahui dan cepat dalam memahami suatu permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari!hari. III.&%. Mengikat ilmu atau pela4aran dengan tulisan Ketika bela,ar seorang penuntut ilmu harus mencatat pela,aran# poin!poin penting# a-aa!id 9 aedah dan man aat: baik dari sebuah ayat# hadits# perkataan guru bahkan pela,aran!pela,aran umum. Tu,uannya agar ilmu yang disampaikan tidak hilang dan terus tertancap didalam ingatannya setiap kali mengulangi pela,aran. Karena daya tangkap atau kemampuan mengha al dan memahami pela,aran berbeda!beda antara satu orang dengan yang lainnya. 7asulullah bersabda (katlah ilmu dengan tulisan$(%&' (bnu Abdil barr=(=6->,6:3)&

&%

Seorang penuntut ilmu tdak boleh bakhil dan pelit untuk membeli buku tulis # ballpoint# kitab# dan berbagai sarana yang dapat membantunya untuk mendapatkan ilmu. Dalam memenuhi kebutuhannya itu# dia tidak boleh bergantung kepada orang lain# tidak boleh merepotkan dan meminta!minta orang lain# bahkan dia harus bersikap /uhud dan 4ana5ah. III.&&. Mengamalkan ilmu ang telah dipela4ari irman Allah SWT ; L CY Lb C =\ ?q D Ls C CJ VY ?M Cv ?D ^f ? =~ ? G NA@ ? D M L ?N LA DN D=n ? { ?H N D ? @f B ? C| ?@ ? ? [Y C> Da L\ CN L A@ ? T CN C[| C} ?@ ? Ls CR ?\ ?n ? O C A wB G ?M ? ?v ? A[R C\ ?n L Ar D C@ ? i;kh ? [R C\ ?K L` ? 4an katakanlah ; 1ekerjalah kamu, maka Allah S ! dan 'asul-#ya serta +rang-+rang mukmin akan melihat "ekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan ke"ada (Allah S !) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya ke"ada kamu a"a yang telah kamu kerjakan$&(QS& At-!aubah 2 .-3)& Surga diberikan kepada orang yang mengamalkan Islam dengan benar ; ;h ? [R C\ ?K L` ? L CY Lb C =\ ?q D =z ? [\ C C L} D @E C DN GA g CY Gy ?N LA d ?R L` D@ ? 4an itulah surga yang di5ariskan ke"ada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan$&(QS& A*-Bukhru8 2 C,)& al ini sangat penting karena ilmu yang telah dipela,ari adalah untuk diamalkan# bukan sekedar untuk diha alakan. Para ulama menasehati kita bah-a mengha al ilmu dengan cara mengamalkannya. endaklah seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya untuk meengha alkan ilmu ini dengan mengamalkannya dan 8ittiba5. Sebagian sala mengatakan

&&

$Kami biasa mem+h+n bantuan dalam mengha8al ilmu dengan cara mengamalkannya$ (lihat mi8taaah daarris saaadah 2 (=699)& )enuntut ilmu syar5i bukanlah tu,uan akhir# tetapi sebagai pengantar kepada tu,uan yang agung# yaitu adanya rasa takut kepada Allah SWT# merasa dia-asi oleh!3ya# ta4-a kepada!3ya# dan mengamalkan tuntunan dari ilmu tersebut. Dengan demikian# maka siapa sa,a yang menuntut ilmu bukan untuk di amalkan# niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu# kemuliaannya# dan gan,aran pahalanya yang besar. III.&$. Mendakwahkan ilmu Ilmu syar5i maupun ilmu umum yang telah kita peroleh dan ahami bukanlah untuk kita sendiri# namun kita harus mendak-ahkannya. Syaikh 8tsaimin 7ahimahullaah menuturkan yaitu# berdak-ah menga,ak kepada syari5at Allah SWT yang diba-a oleh 7asulullah SAW berdasarkan tiga atau empat tempat tingkatannya# seperti irman Allah SWT ;

% % "# & $ $ & (" ' * ( ! $ )


/0:/12]

% , * & $ + & # ] * ( -.

Serulah (manusia) ke"ada jalan !uhan-mu dengan hikmah dan "elajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik& Sesungguhnya !uhanmu 4ialah yang lebih mengetahui tentang sia"a yang tersesat dari jalan-#ya dan 4ialah yang lebih mengetahui +rang+rang yang menda"at "etunjuk$&(QS& An-#ahl 2 .,3)&

&$

Didalam berda5-ah kita harus mengetahui syari5at Allah SWT 8a//a-a ,alla sehingga dak-ah tersebut tegak lurus diatas ilmu dan bashiroh. ang dimaksud bashir+h dalam da5-ah adalah orang yang menyampaikan dak-ah harus mengetahui hukum syar5i cara berda5-ah# dan mengetahui keadaan orang yang men,adi ob,ek dak-ah 9syarah tsalaasatil ushuul hal ; $$:. Dan ob,ek berda5-ah yang paling utama adalah keluarga dan kerabat kita karena Allah SWT ber irman ;

9 ( 7 % ( 5 $ 3 -( 8 * 6& : 9 -4 > . > @ B 5 D > @? 7 A $ % C < * = ;


00:0]

F8 ) - G * E H - 5 ) %G ( 5 , $ *) F -] 5 5

%ai +rang-+rang yang beriman, "eliharalah dirimu dan keluargamu dari a"i neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuE "enjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhada" a"a yang di"erintahkan-#ya ke"ada mereka dan selalu mengerjakan a"a yang di"erintahkan$&(QS& At-!ahriim 2 >)&

&'

*A* I7 P/02.2P

Sebagai penutup# marilah kita saling nasihat!menasihati bah-a seorang penuntut ilmu harus senantiasa berta4-a kepada Allah SWT dimanapun ia berada# selalu men,alankan segala perintahnya dan men,auhi segala larangannya dan ,uga harus senan tiasa merasa bah-a dirinya sealu dia-asi oleh Allah SWT. 7asul bersabda yang artinya 1ertaq5alah ke"ada Allah dimana"un engkau berada, dan iringilah "erbuatan buruk dengan "erbuatan baik maka kebaikan akan mengha"uskan keburukan itu, dan "ergaulilah manusia dengan akhlak yang baik&$(%adist %asan2 %&' At-!irmid*i #+&.:/C)& Demikianlah makalah ini kami buat dengan sangat teliti# akan tetapi sebagai manusia biasa kami kami masih banyak kekurangan dan kekeliruan yang harus dibenahi lagi.

&*

DA%.A" P2+.A-A

Adan dan Akhlak 0enuntut (lmu, Karya a/id bin Abdul odir "a-as )edia (nternet

&+