Anda di halaman 1dari 3

Kata Hubung

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan


dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, dan ayat dengan ayat.
2. Kata hubung terbahagi kepada :
(a) kata hubung gabungan,
(b) kata hubung berpasangan.
3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta
penggunaannya.
Kata Hubung Gabungan

Contoh Ayat Contoh
agar Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia
segera.

apabila Mukanya puat apabila disoal.
atau !"ak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
baha"a Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
dan #eela dan Siu #an ber$iran.
hingga !yah dan ka"annya berbual hingga larut malam.
$ika Saya berpayung jika hu$an.
$ikalau Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah
keba$ikan.
keuali Semua murid hadir kecuali %opal.
kerana !ini menangis kerana terlalu sedih.
lalu &urung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
manakala &a$u Karim bersih manakala ba$u adiknya kotor.
sambil 'ali(ah bernyanyi sambil menari.
serta 'ahid serta abangnya menonton "ayang.
semen$ak Saya berka"an dengannya semenjak keil.
sementara &erusahalah sekuat mungkin sementara badan masih
sihat.
sungguhpun Sungguhpun buta, orang itu mampu berdikari.
supaya &ela$arlah bersungguh)sungguh supaya pandai.
"alaupun Walaupun letih, diselesaikannya $uga ker$a itu.
tetapi &adannya besar tetapi penakut.
Kata Hubung Berpasangan

Contoh Ayat Contoh
&aik ) mahupun &aik lelaki mahupun perempuan sama)sama bergotong royong
membersihkan balai raya itu.
&aik) baik &aik *aud baik adiknya samasama pintar.
bukan saha$a malah +uad bukan saha$a nakal malah suka ponteng sekolah.
entah entah ,angan lekas peraya akan $an$inya, entah betul entah tidak.
,angan - pun ,angankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.
Kian - kian Kian lama kian banyak orang yang ke sana.
Sama ada - ataupun %uru &esar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.
sedangkan...inikan pula Sedangkan %unung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula &ukit #arut.
semakin...semakin .nik /usin semakin kaya semakin pemurah.
sungguhpun...tetapi Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.
"alaupun...namun 0alaupun aat namun %uan ra$in berusaha.
2. Contoh kata hubung dalam bentuk !kar

*an hingga lalu ketika
*engan yang tetapi $ika
Kerana serta kalau kemudian
demikian "alhal "alau agar
atau demi supaya
3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa sementara seharusnya andaikata
semoga seketika sebaliknya sedangkan
setelah sesungguhnya "alaupun itupun
se"aktu seandainya meskipun sekali1un
mudah)mudahan moga)moga $ikalau bagaimanapun
padahal
ontoh ayat
1. menggabungkan dua ayat
!2har dan Malek pergi ke 3ulau 3inang.
2. Menggabungkan dua rangkai kata
Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.
3. Menggabungkan ayat)ayat
4egara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih
miskin dan menderita.