Anda di halaman 1dari 1

Nilai - Nilai Pendidikan Moral

1. Baik Hati
Belas kasihan
Bertimbang rasa
Murah hati
Saling faham-memahami
Saling bermaafan
2. Berdikari
Berupaya bertindak sendiri
Yakin pada diri sendiri
3. Hemah Tinggi
Kesopanan
Mengakui kesalahan diri
Ramah mesra
. Hormat
!ormat dan taat kepada ibu
bapa atau pen"aga
!ormat kepada ahli keluarga#
orang yang lebih tua# guru#
rakan# "iran tetangga dan
pemimpin
!ormat kepada institusi bera"a
dan negara
!ormat kepada keper$ayaan
dan adat resam semua
keturunan di Malaysia
%atuh kepada undang-undang
%atuh kepada ketepatan masa
&. Kasih Sayang
Sayang diri sendiri dan orang
lain
Sayang alam sekeliling
'intakan negara
(. Keadilan
)dil
Saksama
*. Kebebasan
Kebebasan di sisi undang-
undang
+. Keberanian
Berani men$uba
Berani kerana benar
,. Kebersihan -i.ikal /an Mental
Kebersihan diri
Kebersihan persekitaran
Kebersihan mental
10. Kejujuran
)manah
Ber$akap benar
1khlas
11. Kerajinan
/aya usaha
/edikasi
12. Kerjasama
2otong royong
3oleransi
%erpaduan
13. Kesederhanaan
%ertuturan dan perlakuan yang
sederhana
Sederhana dalam menimbangkan
kepentingan diri dan
kepentingan orang lain
1. Kesyukuran
Berterima kasih
1&. Rasional
Membuat pertimbangan
1(. Semangat Bermasyarakat
Bermuafakat
Ke"iranan
%eka terhadap isu-isu sosial
dalam masyarakat