Anda di halaman 1dari 48

www.assamarindy.

com
PERKARA-PERKARA
PENTING YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH SETIAP
MUSLIMIN DAN MUSLIMAT


Sebuah terjemah dari risalah :


Berdasarkan Kalam:
Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi

Penerjemah:
Ibnu Dzulkifli As-Samarindy
1428 H
www.assamarindy.com 2
MUQODIMMAH PENERJEMAH


`., < _..-l ,>l

Segala Puji bagi Allah Rabb semesta Alam, yang dengan nikmatNya
telah menjadikan kita seorang muslim. Aku bersaksi bahwa tidak ada
sesembahan yang Haq kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin
Abdullah adalah hamba Allah dan dan utusan Allah. Aku meyakini bahwa
tidak ada pemahaman yang benar dalam memahami agama ini kecuali
dengan pemahaman yang Rasulullah shalallahu alihi wassallam dan para
sahabatnya berada diatasnya.
Berfirman Allah ta'ala :
.1l !..-, _ _ . . _ .,s < ,..> ,-.Ll __
Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul
agar mereka menyembah Allah dan menjauhi thogut (QS. An Nahl : 36)
Dan telah bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wassalam ketika
mengutus Muadz bin Jabal Radiyallahu' anhu ke negeri Yaman :Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli
kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau serukan kepada mereka
adalah agar mereka mentauhidkan Allah semata, apabila mereka telah
mengenal Allah maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan
kepada mereka Shalat 5 waktu dalam sehari semalam, apabila mereka telah
mengerjakannya maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah
mewajibkan kepada mereka Zakat yang diambil dari kalangan orang-orang
kaya mereka dan dibagikan bagi kalangan orang-orang fakir mereka (
HR. Bukhori (1496), Muslim (19) dari Shahabat Ibnu Abbas Radiyallahu'
anhuma)
www.assamarindy.com 3
Dalam ayat dan hadits ini terdapat dalil yang jelas tentang inti dakwah
para Rasul yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi, yaitu menyerukan
Tauhid. Dan inilah perkara pertama dan paling penting yang harus diserukan
kepada umat sebelum mereka diseru kepada perkara-perkara penting lainnya
seperti Sholat dan zakat, sebagaimana hal itu tergambar dalam hadits Ibnu
Abbas Radiyallahu' anhuma ketika Rasulullah shalallahu alaihi wassalam
ketika mengutus Muadz bin Jabal Radiyallahu' anhu ke negeri Yaman.
Dan risalah ringkas yang ada di hadapan anda adalah risalah yang di
dalamnya terkandung perkara-perkara paling penting yang wajib diketahui
oleh setiap muslim dan muslimat, di dalamnya terkandung perkara tauhid,
syirik, pembatal-pembatal keislaman dan perkara-perkara lainnya yang
merupakan pokok atau dasar yang tidak boleh bagi seseorang untuk tidak
mengetahuinya.
Risalah ini pada hakikatnya adalah kumpulan ringkas dari kalam As-Syaikh
Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, seorang ulama besar di
daerah Najd (sekarang termasuk dalam kerajaan Saudi Arabia) yang hidup
sekitar 3 abad yang lampau. Adapun yang meringkasnya adalah As-Syaikh
Abdullah bin Ibrohim bin Utsman Al-Qor'awi, dan beliau menamakannya :

Dan dengan memohon hidayah dan taufik dari Allah, kami terjemahkan
risalah ringkas ini ke dalam bahasa Indonesia dengan harapan agar dapat
lebih mudah dipahami oleh kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan
berbahasa Arab. Kami juga memberikan keterangan singkat tentang hadits
dan ucapan sang pengarang untuk menghindari kesalahpahaman dalam
memahami makna ucapan beliau.
Akhir kata, Semoga Allah memberikan keberkahan pada risalah ini
dan menjadikannya sebagai sebuah amalan kebaikan yang tercatat untuk
kami. Wa billahi taufik

20 Syawal 1428 H
Yang Fakir di hadapan RabbNya

Ibnu Dzulkifli As-Samarindi
www.assamarindy.com 4TIGA LANDASAN DASAR
DAN
2 KAIDAH DASAR AGAMA


www.assamarindy.com 5
`., < _..-l ,>l
TIGA LANDASAN YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH SETIAP
MUSLIMIN DAN MUSLIMAT
Tiga landasan itu adalah Pengetahuan seorang hamba tentang
Rabbnya, Agamanya dan Nabinya Muhammad Shalallahu alaihi wassalam.
Apabila engkau ditanya : "Siapakah Rabbmu ?" Maka Jawablah
:"Rabbku adalah Allah, Dialah yang telah menjadikan bagiku segala sesuatu
dan menjadikan bagi seluruh alam semesta dengan nikmatNya. Dan Dia
adalah sesembahanku, tidak ada sesembahan bagiku kecuali Dia.
Apabila engkau ditanya :"Apakah Agamamu ?" Maka jawablah :
"Agamaku adalah Islam, yaitu berserah diri kepada kepada Allah dengan
Tauhid, menundukkan diri kepadaNya dengan ketaatan serta berlepas diri
dari kesyirikan dan pelakunya."
Apabila engkau ditanya :"Siapakah Nabimu ?"Maka jawablah :"Nabiku
adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, Hasyim
berasal dari suku Quraisy dan suku Quraisy berasal dari bangsa Arab,
Bangsa berasal dari keturunan nabi Ismail bin Ibrahim, shalawat dan salam
bagi keduanya dan bagi nabi kita yang paling mulia Muhammad Shalallahu
alaihi wassalam.
LANDASAN DAN KAIDAH AGAMA ADA 2 PERKARA
Pertama : Perintah beribadah kepada Allah semata dan tidak
menyekutukan bersamaNya sesuatu apapun, bersungguh-
sungguh menyeru perkara ini, berloyalitas diatasnya (Tauhid)
dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya (Tauhid).
Kedua : Memperingatkan dari kesyirikan dalam peribadahan kepada
Allah serta bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut,
membangun permusuhan bagi orang yang berada di atas
kesyirikan tersebut dan mengkafirkan barangsiapa yang
melakukannya (syirik).
www.assamarindy.com 6SYARAT-SYARAT
"LA ILAHA ILALLAH"
BESERTA DALIL-DALIL DARI
AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

www.assamarindy.com 7
SYARAT-SYARAT " " (" La ilaha ilallah")
Pertama : ( ) Ilmu, ( memahami) maknanya baik penafian maupun
pengisbatan.
Kedua : ( ) Yakin, yaitu kesempurnaan ilmu tentang kalimat
tersebut. Menafikan adanya kebimbangan dan keraguan.
Ketiga : () Ikhlas, Menafikan adanya kesyirikan.
Keempat : () Jujur, Menafikan adanya kedustaan.
Kelima : () Mencintai kalimat ini dan segala konsekuensinya serta
merasa bahagia dengannya..
Keenam : () Tunduk kepada hak-hak kalimat tersebut, yaitu
mengamalkan kewajiban dengan ikhlas kepada Allah serta
mengharapkan ridhoNya.
Ketujuh : () Menerima, menafikan adanya penolakan.

DALIL-DALIL DARI AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH TENTANG
SYARAT " " (" La ilaha ilallah")
DALIL TENTANG SYARAT ( ) ILMU :
Firman Allah Ta'ala :
`l.! .. .l| | < _
Artinya : "Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah
(sesembahan) yang Haq selain Allah " (QS. Muhammad : 19)
Dan juga firmanNya :
| _. .: _>l!, > .l-, __
www.assamarindy.com 8
Artinya : " Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan
mereka mengetahuinya" (QS. Az-Zukhruf : 86)
Yaitu : dengan kalimat < | .l| " La ilaha ilallah"
Dan makna " .l- , >" (dan mereka mengetahui) dalam ayat ini
yaitu mengetahui dengan hati-hati mereka apa-apa yang mereka ucapkan
dengan lisan mereka.
Dan dalil dari As Sunnah adalah hadits yang tsabit dalam " As
Shohih" dari Utsman Radiyallahu'anhu, beliau berkata : Rasulullah Shalallahu
alaihi wassalam bersabda :

Artinya : "Barangsiapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui bahwa
sesungguhnya tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah,
maka dia masuk surga"
1


DALIL TENTANG SYARAT ( ) YAKIN :
Firman Allat ta'ala :
!..| _`...l _.] `.. , <!, .]. . l ,!., ..> l.!, `.. _
_,,. < ,.l` `> _...l _
Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian
mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan
harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-
orang yang benar" (QS. Al-Hujurat : 15)

1
HR. Muslim (26) Ahmad (464) An Nasa'I dalam "Al Kubro" (109252) Al Bazzar (415) Ibnu Hibban (201)
www.assamarindy.com 9
Dan disyaratkan dalam kejujuran iman mereka kepada Allah dan
RasulNya adalah mereka tidak berada dalam keraguan, yaitu tidak bimbang.
Adapun orang yang berada dalam kebimbangan maka dia termasuk dari
golongan munafik
Dan dalil dari As Sunnah, Hadits yang tsabit dalam " As Shohih" dari Abu
Hurairoh Radiyallahu' anhu, beliau berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu
alaihi wassalam :

Artinya : "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang Haq kecuali
Allah dan sesungguhnya aku adalah Utusan Allah, dan tidaklah
seorang hamba bertemu Allah dengan kedua persaksian ini
tanpa ada keraguan di dalamnya, kecuali di akan masuk surga"
2


Dan dalam riwayat lain :

Artinya : "Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan dua persaksian
tersebut tanpa ada keraguan di dalamnya akan terhalang dari
surga"
3

Dan juga hadits dari Abu Hurairoh Radhiyallahu' anhu dalam sebuah
hadits yang panjang :

Artinya : "Barangsiapa yang engkau temui di balik dinding ini, dia bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dalam
keadaan hatinya yakin diatas persaksian itu, maka berikanlah
kabar gembira baginya dengan surga"
4
2
HR. Muslim (27) Ahmad (11080) Ibnu Hibban (6530) Abu Ya'la (1199) Al Baihaqi dalam " Dala'il Nubuwah" (5/229)
3
Lihat catatan kaki sebelumnya
4
HR. Muslim (31) Ibnu Hibban (4543)
www.assamarindy.com 10
DALIL TENTANG SYARAT () IKHLAS :
Firman Allah ta'ala :
< _,.] _l!>' _
Artinya : "Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari
syirik)". (QS. Az-Zumar : 3)
Firman Allah ta'ala :
!. '. | .,-,l < _,.l>: `] _.] ,!.`> _
Artinya : "Dan tidaklah mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam agama
yang lurus" (QS Al-Bayyinah : 5)
Dan dalil dari As Sunnah, Hadits yang tsabit dalam "As Shohih" dari
Abu Hurairoh Radiyallahu anhu, Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu alaihi
wassalam bersabda :

Artinya : " Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku adalah orang
yang megucapkan " " ikhlas dari hatinya (atau jiwanya)"
5

Dan dalam " As Shohih" dari Utban bin Malik Radiyallahu' anhu dari
Nabi Shalallahu alaihi wassalam, Beliau Shalallahu alaihi wassalam
bersabda :

Artinya : "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka barangsiapa
yang mengucapkan La ilaha Ilallah ( ") yang dengan
ucapannya itu dia mengharapkan wajah Allah azza wa jalla"
6


5
HR. Bukhari (99) Ahmad (2/ hal. 472)
6
HR. Bukhari (424, 5401) Muslim (33) Ahmad (16482) An Nasa'i dalam Al Mujtaba' (787,1326)
www.assamarindy.com 11
Dan diriwayatkan Imam An Nasa'i dalam " Al yaumu wa Laylatu" dari
hadits dua orang shahabat nabi Radhiyallahu anhuma, dari nabi Shalallahu
alaihi wassalam, bahwa beliau Shalallahu alaihi wassalam bersabda : "
:


Artinya : "Barangsiapa yang mengucapkan : "Tidak ada sesembahan yang
Haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, dialah
pemilik kerajaan (semesta alam) dan bagiNyalah segala puji-
pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu " dan hatinya
ikhlas dengan ucapannya itu, yang lisannya membenarkannya,
maka Allah bukakan langit dengan lebar untuknya. Kemudian
Allah memandang kepada siapa yang mengucapkannya dari
penduduk bumi dan tetaplah bagi hamba itu pandangan Allah
baginya untuk mengabulkan permintaannya"
7


Dalil tentang syarat () Jujur:
Firman Allah ta'ala :
l .> '_!.l .`, l1, !.., > `..`, _ .1l !.. _.] _. l,
_.l-,l < _.] .. _.l-,l _,,..>l _
Artinya ; "Alif laam miim. Apakah manusia menyangka bahwa mereka
dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami Telah beriman", sedang
mereka tidak diuji ? Dan Sesungguhnya kami Telah menguji
orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya dia
mengetahui orang-orang yang dusta." (QS. Al-Ankabut :1-3)

7
HR.An Nasa'I dalam "Al Kubro" (9856). Didhoifkan oleh Syaikh Al-Albani dalam "Dhoif At Targhib wa Tarhib" No.
932 dan dalam "Ad Dhoifah" No. 6617
www.assamarindy.com 12
Dan firmanNya :

_. _!.l _. `_1, !.., <!, ,,l!, > !. > _,..., _ _`s..> < _.]
`.., !. _`s.> | .. !. `-: _ _ ,l "_. `>: < !.. `l
,.s ,l !., .l ,.>,
Artinya : "Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada
Allah dan hari akhir , pada hal mereka bukanlah termasuk orang-
orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-
orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya
sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada
penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka
siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta."
(QS. Al-Baqaroh : 8-10)
Dan dalil dari As Sunnah, aa yang telah tsabit dari Muadz bin Jabal
Radhiyallahu anhu dalam " As Shohihain", sesungguhnya nabi shalallahu
alaihi wassallam bersabda :

Artinya : " Tidaklah seorangpun yang bersaksi bahwa tidak ada
sesembahan yang haq kecuali Allah dan bersaksi bahwa
sesungguhnya Muhammad shalallahu alaihi wassallam adalah
hamba Allah dan RasulNya dengan jujur dari hatinya, kecuali
Allah akan haramkan dia dari neraka"
8


Dalil tentang Syarat () Cinta :
Firman Allah Ta'ala :
_. _!.l _. .>`. , _. : < : .. .',> > < _.l `.., .: !',`> <
__

8
HR. Bukhari (128,129) Muslim (32) Ahmad (22070) Al Baighawi dalam "Syarhus Sunnah" (49)

www.assamarindy.com 13
Artinya : "Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya
sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang
beriman , kecintaan mereka yang terbesar hanya untuk Allah "
.(QS. Al Baqaroh : 165)
Firman Allah ta'ala :
!!., _.] `.. , _. .., >.. _s ..,: .. _.!, < ,1, ',> ..',> ]: _ls
_,...l :s _ls _.>l _..> _ _,,. < !> .l __
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang
murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan
suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun
mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang
mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang
berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang
yang suka mencela. " (QS. Al Maidah :54)
Dan dalil dari As Sunnah, apa yang telah tsabit dalam "As Shohih" dari
Anas bin Malik Radhiyallahu' anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah
shalallahu alaihi wassallam :Artinya : "Tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang maka dia
akan merasakan manisnya Iman, yaitu menjadikan Allah dan
RasulNya lebih dia cintai dari selain keduanya, mencintai
seseorang yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah dan
membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah
menyelamatkan darinya, sebagaimana dia membenci untuk
dijerumuskan ke dalam neraka"
9


9
HR. Bukhari (16,21,6041,6941) Muslim (43) Ahmad (12002) At Tirmidzi (2624) Ibnu Hibban (237, 238) An Nasa'I
(5003) Ibnu Majjah (4033)
www.assamarindy.com 14
Dalil tentang syarat () Ketundukkan
Yang menjadi dalil atas syarat ini adalah firman Allah ta'ala :
,. _|| >, .l`. .l _. _, `>,.!, ,.-l . _... __
Artinya: "Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian , dan berserah dirilah
kepada-Nya sebelum datang azab kepada kalian , Kemudian
kalian tidak dapat ditolong (lagi)." (QS. Az-Zumar :54)

Dan FirmanNya :
_. _.> !.,: _.. l`. .> < > "_.>: __
Artinya : "Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang
ikhlas menundukkan wajahnya hanya kepada Allah, sedang dia
mengerjakan kebaikan," (QS. An Nisa' : 125)

Dan FirmanNya :
_. l`. .> _|| < > "_.>: .1 ,...`. :`-l!, _..'l __
Artinya : "Dan barangsiapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah,
sedang dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya
dia Telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh."
(QS. Luqman : 22)
Yaitu berpegang dengan : " "
Dan firmanNya :
,, _`..`, _.> .>>`, !., >: `., . .> _ .. l>> !.. ,.
.l. !.,l`. __


www.assamarindy.com 15
"Artinya : "Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang
mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan,
dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An Nisa' :65)
Dan dalil dari As Sunnah, Sabda Rasulullah shalallahu alaihi
wassallam :

Artinya : " Tidak beriman seseorang sampai mereka menjadikan hawa
nafsunya mengikuti apa-apa yang aku datang dengannya"
10

Dan inilah kesempurnaan dan puncak ketundukkan

Dalil tentang syarat () Menerima :
Firman Alla ta'ala :
,l. !. !.l. _. ,l, _ , _. ,.. | _! !>.`. !.| !..> !.,!,, _ls . !.|
_ls >.., _..1. __ _. l >.:> _.>!, !.. ..> ,ls _,!,, l! !.|
!., .l. ., `. __ !..1..! .. L.! , l ,1.s _,,.>.l __
Artinya : "Dan Demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang
pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-
orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya
kami mendapati bapak- bapak kami menganut suatu agama dan
Sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka".(Rasul
itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun
Aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi
petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu
menganutnya?" mereka menjawab: "Sesungguhnya kami

10
Hadits Riwayat At Thabrani, Ibnu Abi Ashim dan Al Khatib dalam "At Tarikh" dari sahabat Abdullah bin amru'
Radiyallahu anhu' . Di Dhoifkan oleh Syaikh Muqbil bin Hady Al Wadi'i dalam kitab beliau "Al Muqtaroh" hal. 15-16
www.assamarindy.com 16
mengingkari agama yang kamu diutus dengannya.Maka Kami
binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-
orang yang mendustakan itu." (QS. Az-Zukhruf : 23-25)
Firman Allah ta'ala :
.| .l :| _, > .l| | < >.`. __ l1, !. !.l !..l, s!:l _`.>:
__
Artinya : "Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada
mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada sesembahan yang Haq kecuali
Allah) mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata:
"Apakah Sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-
sembahan kami karena seorang penyair gila?"
(QS.As-Shaffaat : 35-36)

Dan dalil dari As Sunnah, apa yang telah tsabit dalam "As Shohih" dari
Abu Musa Radhiyallahu anhu , Nabi shalallahu alaihi wassallam bersabda :

Artinya : "Permisalan apa yang Allah telah mengutusku dengannya berupa
petunjuk dan ilmu, seperti hujan deras yang menimpa bumi. Ada
bagian yang menyerap air (gembur) maka darinya tumbuh banyak
tumbuh-tumbuhan dan rumput, dan dari bagian bumi ada yang
menampung air maka Allah memberikan manfaat kepada
manusia darinya, mereka minum, mengairi tumbuh-tumbuhan,
dan memberi minum hewan ternak mereka dari genangan air
tersebut. Dan ada juga hujan turun menimpa bagian bumi yang
lain, yang bagian bumi itu tidak bisa menerima air dan tidak bisa
www.assamarindy.com 17
pula menumbuhkan tumbuhan. Dan begitulah permisalan orang-
orang yang faqih dalam agama dan memberikan manfaat
baginya apa-apa yang Allah telah mengutusku dengannya, maka
dia berilmu dan mngajarkannya dan begitu pulalah permisalan
orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula
menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya"
11
11
HR. Bukhari (79) Muslim (2282) Ahmad (19590) An Nasa'i dalam Al Kubro' (3/5483) Ibnu Hibban (4)

www.assamarindy.com 18PEMBATAL-PEMBATAL
KEISLAMAN

www.assamarindy.com 19
PEMBATAL - PEMBATAL KEISLAMAN
12

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman ada
10 perkara :
13

PERTAMA : Syirik dalam ibadah kepada Allah ta'ala.
Berfirman Allah ta'ala :
| < `-, : ., `-, !. : ,l: _.l ',! : __
Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia
mengampuni segala dosa selain dari (dosa syirik) itu, bagi siapa
yang dikehendaki-Nya. " (QS. An-Nisa' : 48)

Firman Alla ta'ala :
..| _. : <!, .1 > < ,ls .>l .! . '!.l !. _,.l.Lll _. !.. __
Artinya : "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan)
Allah, Maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan
tempatnya ialah neraka, Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim
itu seorang penolongpun." (QS. Al-Maidah : 72)

Dan termasuk dari perbuatan syirik adalah menyembelih hewan
(berkurban) yang ditujukan kepada selain Allah, sebagaimana orang-orang
yang menyembelih hewan yang ditujukan untuk Jin dan Kuburan.
14


12
Dinamakan juga "Penyebab-penyebab Kemurtadan" dan "Jenis-jenis Kemurtadan" (Syarah Nawaqidul Islam,
Syaikh Sholih bin Fauzan Al Fauzan)
13
Ucapan beliau "ada 10 perkara" bukan bermakna batasan. Para ulama menyebutkan bahwa pembatal Keislaman
ada sekitar 400 jenis.Sebagaimana dinukil Syaikh Sulaiman bin Salman dalam "Duroru Saniyah" (2/260).
Berkata Syaikh Sholih bin Fauzan Al Fauzan :"Dan jenis-jenis kemurtadan sangat banyak dan Syaikh
(Muhammad bin Abdul Wahab) menyebutkan di dalam risalah ini yang terpenting dan terbesar" (Syarah Nawaqidul
Islam, Hal 9-10)
14
Dalil bahwa berkurban hanya berhak ditujukan untuk Allah semata, salah satunya adalah firman Allah ta'ala :
_ | _.. _>. _!,>: _.!.. < , _,..-l __ ,,. .l ,l., ,. !. `_ _,.`.. __
"Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb
semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang
pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".(QS. Al-An'am : 162-163)
Dan sembelihan disini bersifat umum, tidak ada perbedaan hukum, apakah yang disembelih berupa Sapi,
Kambing, Ayam bahkan Lalat sekalipun. Selama sembelihan tersebut ditujukan kepada selain Allah seperti ditujukan
www.assamarindy.com 20
KEDUA : Barangsiapa yang menjadikan adanya perantara antara
dirinya dengan Allah. Mereka berdoa, meminta syafa'at dan
bertawakkal kepada perantara tersebut, maka dia telah kafir
secara Ijma'
15

KETIGA : Barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik
atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan
pendapat mereka, maka dia telah kafir
16

KEEMPAT : Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang
lebih sempurna dari petunjuk nabi shalallahu alaihi
wassallam atau berkeyakinan bahwa ada hukum yang lebih
baik dari hukum nabi shalallahu alaihi wassallam
sebagaimana orang yang lebih mengutamakan hukum

kepada kuburan, Jin penunggu laut, pohon-pohon besar atau sebagai persembahan bagi Jimat atau keris yang
mereka miliki, maka pelakunya telah terjatuh dalam perbuatan Syirik Akbar.
15
Dalil tentang syiriknya perbuatan mereka ini adalah firman Allah ta'ala :
_.,-, _. _: < !. >. ``-., _l1, ,.> !..-: ..s < _ _:,.. < !., `l-, _ ,...l _
_ ...>,. _l.- . !.s _: _

"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada
mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi
Allah". Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak
(pula) dibumi?" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan " (QS. Yunus : 18)
Dan inilah tujuan kaum musyrikin berdoa, bernadzar dan berkurban untuk para Nabi, Malaikat dan orang-
orang sholih. Mereka menganggap bahwa sesembahan mereka tersebut dapat menjadi penolong mereka di sisi
Allah kelak.Ingatlah firman Allah ta'ala ketika berfirman kepada para Malaikat :
, >:> !-,.- . `_1, >.l.ll ,.> _!`,| .! .,-, _ l! ,..>,. . !.,l _. .: _, .l .,-, _>l
>. , `... _
"Dan (Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka semuanya Kemudian Allah berfirman
kepada malaikat: "Apakah mereka Ini dahulu menyembah kamu?". Malaikat-malaikat itu menjawab: "Maha Suci
Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka; bahkan mereka Telah menyembah jin. kebanyakan mereka
beriman kepada jin itu". (QS. Saba' : 40-41)
16
Para ulama telah menukil Ijma' tentang kafirnya seseorang yang tidak mengkafirkan kaum Musyrikin seperti
Yahudi dan Nashoro. Sebagaimana dinukil Al Qodhi bin Iyadh dalam "Asy Syifa" (2/281) dan Ibnu Taimiyah dalam
"Majmu' Fatawa'" (2/281). Mereka kafir dikarenakan telah mendustakan Allah dan RasulNya, karena dengan jelas
Allah telah mengkafirkan Yahudi, Nashoro dan Musyrikin sebagaimana Allah berfirman :
| _.] ` _. _> ..>l _,:.l _ !. .> _..> !, ,.l` > . `,l _
" Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke
neraka jahanam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." (QS. Al-Bayyinah : 6)
Dan juga firmanNya dalam ayat yang lain :
.1l _.] l! _| < > _,. .l _ ,`. _! _,..l _.,., _,, `.| .,s < _ `, ..| _. : <!, .1 >
< ,ls .>l .!. '!.l !. _,.l.Lll _. !.. __
"Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera
Maryam", padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu".
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya
surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun." (QS. Al Maidah :
72)
Dan ayat-ayat lainnya yang banyak terdapat dalam Al Qur'an.

www.assamarindy.com 21
thogut diatas hukum Nabi shalallahu alaihi wassallam,
maka dia telah kafir
17

KELIMA : Barangsiapa yang membenci sesuatu diantara apa-apa
yang Rasulullah shalallahu alaihi wassallam datang
dengannya, maka dia telah kafir walaupun dia
mengamalkannya
18

KEENAM : Barangsiapa yang merendahkan suatu perkara dari agama
Rasulullah shalallahu alaihi wassallam atau merendahkan
ganjaran kebaikan atau ancaman adzab dalam agama ini,
maka dia telah kafir
1917
Dalam permasalahan ini, para ulama membuat perincian hukum berdasarkan keadaan dan dalil-dalil yang ada :
Pertama : Apabila dia berkeyakinan bahwa ada hukum yang lebih sempurna atau lebih baik dari hukum yang
diturunkan oleh Allah, maka dia telah Kafir , keluar dari agama.
Kedua : Apabila dia berkeyakinan bahwa ada hukum yang sama baiknya atau sama sempurnanya dengan
hukum yang dibawa oleh Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, maka diapun telah terjatuh dalam
kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama.
Ketiga : Apabila dia menganggap bahwa hukum yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam adalah
hukum yang sempurna dan tidak ada yang semisalnya akan tetapi dia menyakini bahwa berhukum
dengan hukum yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bukanlah perkara yang wajib dan dia
meyakini bahwa berhukum dengan hukum selain yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam
adalah perkara yang diperbolehkan dan bukan merupakan suatu keharaman, maka dia juga telah
terjatuh pada Kekafiran yang mengeluarkan dari agama.
Keempat : Apabila dia menganggap bahwa hukum yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam adalah
hukum yang sempurna dan wajib berhukum dengannya serta tidak diperbolehkan berhukum dengan
selainnya dalam keadaan dia sendiri berhukum dengan hukum selain dari hukum yang dibawa
Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dan dia berkeyakinan bahwa dengan perbuatannya berhukum
dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah tersebut dia telah terjatuh dalam keharaman dan akan
mendapat adzab atas apa yang telah dia lakukan, maka dalam keadaan seperti ini dia telah terjatuh
dalam Kafir Ashgor yang tidak menyebabkan dia keluar dari agama
Silahkan merujuk Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir At Thabari pada tafsir surat Al Maidah ayat 44 serta "Syarah
Aqidah Thahawiyah" Ibnu Abiel Iez (323-334)
18
Salah satu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala :
,l: `.!, > !. _. < 1,>! `l..s _
"Yang demikian itu adalah Karena sesungguhnya mereka telah membenci kepada apa yang telah diturunkan
oleh Allah , lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (QS. Muhammad : 9)
Adapun dalil tentang kafirnya orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah shalallahu alaihi
wassalam walaupun dia mengamalkannya adalah firman Allah ta'ala :
!. `-.. _,1. .. `..1. | `. ` <!, .]., .!, :l.l | > _|!. 1.`, | > >. __
"Dan tidak ada yang menghalangi nafkah-nafkah mereka untuk diterima melainkan Karena mereka kafir
kepada Allah dan RasulNya dan tidaklah mereka mengerjakan sembahyang, melainkan dengan rasa malas dan
tidak (pula) mereka menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (QS. At Taubah : 54)
19
Berkata Syaikh Sholih bin Fauzan Al Fauzan :"Merendahkan perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah atau
sesuatu yang dibawa oleh Nabi shalallahu alaihi wassalam walaupun perkara-perkara itu adalah hanya termasuk
dari perkara-perkara yang sunnah atau mustahabah seperti bersiwak, memotong kumis, mencabut bulu ketiak atau
memotong kuku, maka apabila dia menghinanya maka telah menjadikan dia kafir. Dalilnya adalah :

_l `.l!. _l1,l !..| !. `_> -l. _ <!, ...,, .]. `.. _',.`. __ '..-. . , .-, `>.. .,|
"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan
menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan
Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kalian memperolok-olok?" Tidak usah kalian meminta udzur, sungguh kalian telah
kafir setelah kalian beriman " (QS. At-Taubah : 65-66).
Maka barangsiapa yang merendahkan suatu perkara dari perkara-perkara yang dibawa Rasulullah shalallahu
alaihi wassalam , baik berupa perkara yang Fardhu, Wajib atau Sunnah maka sesungguhnya hal itu menjadikan di a
murtad dari agama"" Sampai disini ucapan beliau.(Syarah Nawaqidul Islam, hal 24)
www.assamarindy.com 22
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_l `.l!. _l1,l !..| !. `_> -l. _ <!, ...,, .]. `..
_',.`. __ '..-. . , .-, `>...,| __
Artinya : "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang
mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab,
"Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main
saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan
rasul-Nya kalian memperolok-olok?" Tidak usah kalian meminta
udzur, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman "
(QS. At Taubah : 65-66)

KETUJUH : Sihir,
20
dan termasuk perbuatan sihir adalah () As-
Shorfu
21
dan () Al-Athfu
22
, maka barangsiapa yang
melakukannya atau ridho dengannya maka dia telah kafir
23

Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
!. > _!., ., _. .> | :|, < .-., !. >., `-., _

Artinya : "Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan
sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan
mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat
kepadanya dan tidak memberi manfaat." (QS. Al-Baqarah : 102)


20
Termasuk dari perbuatan sihir adalah : Ilmu Santet, Ilmu kebal, Tenaga dalam dan Seni pernafasan yang
menyebabkan pemiliknya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya tanpa ada sebab-sebab
yang zhohir ataupun syar'i. Dan mereka mendapatkannya dari amalan-amalan atau wirid-wirid yang tidak ada
asalnya dari Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dan juga para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wassalam.
21
As-Shorfu yaitu jenis Sihir yang merubah rasa cinta dan sayang seseorang terhadap istrinya atau selainnya (Ayah,
Ibu atau Shahabat) berubah menjadi rasa benci dan permusuhan.
22
Al-Athfu yaitu Jenis sihir yang membuat seorang insan menjadi tunduk kepada istrinya atau selainnya, sehingga
seakan-akan seperti hewan yang diikat hidungnya. Di negeri kita jenis sihir ini lebih dikenal dengan ilmu pelet atau
ilmu pengasihan.
23
Maknanya yaitu apakah dia melakukannya sendiri, atau meminta orang lain melakukan untuknya atau ridho
dengan perbuatan sihir tersebut, maka dia telah terjatuh dalam kekafiran.
www.assamarindy.com 23
KEDELAPAN : Meninggikan kaum musyrikin dan menolong mereka
diatas kaum muslimin
24

Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_. >., >.. ..| .. | < _., 1l _,.l.Ll _
Artinya : "Dan barangsiapa diantara kalian berloyalitas kepada mereka
(orang-orang Musyrik) Maka Sesungguhnya dia itu termasuk
golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang zalim." (QS. Al Maidah : 51)

KESEMBILAN: Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa sebagian
manusia ada yang diberi keringanan (kelonggaran)
untuk keluar (tidak dibebani) dari syariat Muhammad
shalallahu alaihi wassallam sebagaimana Nabi khidir
alaihi salam
25
diberi keluasan keluar dari syariat nabi
Musa alaihi salam , maka dia telah kafir.
26


24
Berkata Syaikh Sholih Fauzan bin Fauzan Al Fauzan dalam tafsir surat Al Maidah ayat 51 :"Yaitu tidak berloyalitas
kepada mereka, tidak meninggikan, tidak mencintai dan tidak menolong mereka" (Syarah Nawaqidul Islam, hal.
30)
25
Para ulama berbeda pendapat tentang Khidir alaihi salam, apakah beliau seorang Nabi, Rasul atau Wali Allah.
Dan Jumhur ulama dari kalangan Muhaditsin, Muhaqiqqin, Fuqoha dan Mufassirin berpendapat bahwa beliau adalah
Nabi diantaranya adalah Asy-Syinqithi, Ibnul Jauzi, Ibnul Qoyyim dan Ibnul Katsir.
26
Perkara seperti ini sebagaimana yang banyak ditemui di kalangan kaum sufi, mereka berkeyakinan bahwa guru,
kyai atau ulama meraka telah mencapai tingkatan "Hakikat", sehingga tidak lagi dibebani oleh syariat yang dibawa
Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam, perkara yang wajib boleh mereka tinggalkan sedangkan perkara yang
haram bebas untuk mereka kerjakan. Tidak asing lagi kita melihat sebagian mereka tidak pernah pergi ke Mesjid
untuk Sholat 5 waktu bahkan Sholat Jum'at sekalipun, tidak jarang pula kita melihat mereka menikahi lebih dari 4
wanita dalam keadaan hal tersebut adalah perkara yang diharamkan .
Dan Subhat yang mereka jadikan dalil untuk mendukung perbuatan mereka salah satunya adalah tidak
dibebaninya nabi khidir alaihi salam dengan syariat yang dibawa oleh nabi Musa alaihi salam. Dan subhat mereka ini
telah dibantah oleh ulama dari beberapa sisi, yaitu :
Pertama: Musa Alaihi salam hanya diutus kepada kaumnya yaitu bani Israil, sedangkan nabi khidir alaihi salam
bukan termasuk dari bani Israil.
Dalil bahwa Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya adalah firman Allah ta'ala :
:| _! _.`. ..1l ,1., l _..:. . _.l-. _. `_. < ,l| !.l s _ < ,l < _. 1l _,1..l
"Dan (Ingatlah) ketika Musa Berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, Mengapa kamu menyakitiku, sedangkan
kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian ?" Maka tatkala mereka
berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang
fasik." (QS. As-Shaff : 5)
Dan semua Nabi dan Rasul hanya diutus untuk terkhusus bagi kaumnya, kecuali Rasulullah Shalallahu alaihi
wassallam yang telah diutus untuk seluruh umat dari kalangan Jin dan Manusia. Bersabda Rasulullah Shalallahu
alaihi wassallam :

"Dan para nabi hanya diutus khusus untuk kaumnya dan Aku telah diutus untuk seluruh umat" (Hadits Jabir bin
Abdillah Radiyallahu anhu dalam Shohihain)
Kedua::Semenjak diutusnya Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam kepada seluruh umat, maka tidak ada
seorangpun dari kalagan Jin dan Manusia yang terlepas dari beban Syariat yang beliau bawa.
Berfirman Allah ta'ala :
!. ,..l. | ! _!.ll ,:, ,.. _>.l . _!.l _.l-,
www.assamarindy.com 24
KESEPULUH : Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya tidak
pula mengamalkannya
27

Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_. `lL _.. : .,!:, ., . _s !.s !.| _. _,.>.l .1..`. __

Artinya : "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah
diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, Kemudian ia berpaling
daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan
kepada orang-orang yang berdosa." (QS. As-Sajadah : 22)
Dan tidak ada perbedaan dalam semua pembatal keislaman ini, antara
orang yang melakukannya dalam keadaan bercanda, bersungguh-sungguh
atau orang orang yang melakukannya dalam keadaan takut, kecuali orang-
orang yang dipaksa. Dan semua perkara ini adalah perkara yang sangat
besar bahayanya dan sangat sering terjadi.
28


"Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali bagi seluruh umat sebagai pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui " (QS. Saba' : 28)
Bahkan seandainya nabi Musa alaihi salam hidup pada zaman kita ini, maka beliaupun harus tunduk pada
syariat Rasulullah Shalallahu alaihi wassallam sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi
wassallam :

"Seandainya Musa hidup diantara kalian, maka tidak ada baginya pilihan kecuali mengikutiku"
(HR. Ahmad (14672) Abi Ya'la (2135) dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu 'anhu. Dihasankan Oleh Syaikh Al-
Albani dalam Al Irwa' No.1589)

Maka apakah kaum Sufi menganggap bahwa Kyai atau guru-guru mereka lebih mulia dari nabi Musa alahi
salam , ?? sehingga tidak lagi dibebani oleh syariat Shalallahu alaihi wassallam.

27
Dan dalil-dalil tentang perkara ini selain yang telah disebutkan pengarang diantaranya adalah firman Allah ta'ala :
_. _s _ s _: | .`] :,-. l>.. .:`:> ,, ..,1l _.s __

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan
kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" (QS. Thaahaa : 124)

!. !.1l> ,...l _ !. !..,, | _>l!, _> _,.. _.] ` !.s '.. .-`. _
"Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan)
yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan
kepada mereka" (QS. Al Ahqof : 3)
Apabila seseorang tidak mau mempelajari agama disebabkan rasa malas dikarenakan dalam menuntut ilmu
dibutuhkan semangat, waktu dan biaya. Maka dalam keadaan yang seperti ini dia tidak dikafirkan, akan tetapi di a
tercela karena rasa malasnya tersebut.
Berbeda dengan orang yang yang memang tidak memiliki semangat, keinginan dan kemauan untuk
mempelajari agama ini, maka dia menjadi kafir. Sebagaimana dalil-dalil yang telah lewat. Silahkan merujuk "Syarah
Nawaqidul Islam" Syaikh Sholih Fauzan bin Fauzan Al Fauzan.
28
Dalil bahwasanya orang-orang yang bercanda atau bermain-main dalam pembatal Keislaman ini tetap dikafirkan
adalah firman Allah ta'ala :
_l `.l!. _l1,l !..| !. `_> -l. _ <!, ...,, .]. `.. _',.`. __ '..-. . , .-, `>.. .,| |
-. _s !L >.. `,.-. !L .!, .! _,.>: __
www.assamarindy.com 25
Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati darinya dan
takut perkara itu akan menimpa dirinya. Dan kita berlindung kepada Allah dari
apa-apa yang menyebabkan kemurkaanNya dan apa-apa yang akan
mendatangkan adzabNya.

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan
menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan
Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kalian memperolok-olok?" Tidak usah kalian meminta udzur, sungguh kalian telah
kafir setelah kalian beriman " (QS. At Taubah : 65-66)
Begitu juga orang yang melakukannya dalam keadaan takut (tanpa ada paksaan), maka tetap dikafirkan.
Sebagaimana firman Allah ta'ala tentang kaum Fir'aun :
>.`.! .. :`s!L! .| .l !. _,1.. __
"Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya , lalu mereka patuh kepadanya. Karena Sesungguhnya mereka
adalah kaum yang fasik." (QS. Az-Zukhruf : 54)
Para ulama telah menjelaskan bahwa ada beberapa perkara yang menjadikan udzur atau biasa juga disebut
sebagai penghalang bagi seseorang untuk dihukumi kafir walaupun perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan
yang pada dasarnya adalah perbuatan yang membatalkan keislaman, penghalang-penghalang itu ada 5, yaitu :
Pertama : Jahil atau bodoh (dalam keadaan tidak tahu), dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
!. !. _,,.-`. _.> -,. . _
"Dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul" (QS. Al-Isra' : 15)
Kedua dan Ketiga : Tidak sengaja dan lupa , Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
l>`, < !.. | !-`.` !l !. ,. !,ls !. ,.. !.`, !..>. | !.,. !.!L> !.`, _.`>. !.,ls .| !. ..l.>
_ls _.] _. !.l, !.`, !.l.>. !. !L !.l ., s !.s s !.l !..> . !..l. !...! _ls ,1l _.l ___
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami;
ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."
(QS. Al Baqarah : 286)
Dan sabda Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam:

"Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi umatku : Salah (tidak sengaja), Lupa dan sesuatu yang
dipaksakan kepadanya untuk melakukannya"
(HR. Ibnu Majah 2043,Ibnu Hibban 7219 dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma. Dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani
dalam "Shohih Ibnu Majah" 1/374 dan 378)
Keempat : Dalam keadaan dipaksa, dalilnya adalah firman Allah ta'ala :

_. <!, _. .-, ... .,| | _. : .,l _.L`. _. .,!, _>.l _. _. >l!, .. `,l- '.s _. < `l . s
',L s _
"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (Allah murka kepadanya), kecuali orang yang
dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (tidak ada dosa baginya), akan tetapi orang yang
melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar"
(QS. An-Nahl : 106)
Dan sabda Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam:

"Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi umatku : Salah (tidak sengaja), Lupa dan sesuatu yang
dipaksakan kepadanya untuk melakukannya"
(HR. Ibnu Majah 2043,Ibnu Hibban 7219 dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma. Dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani
dalam "Shohih Ibnu Majah" 1/374 dan 378)
Kelima : Takwil, yaitu menyimpangkan makna dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah dari makna yang
sebenarnya. Sebagaimana orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah atau orang-orang yang mentakwil tentang
perintah bermusyawarah dalam surat Asy-Syura ayat : 38 dengan Demokrasi atau Parlemen, maka mereka tidak
dikafirkan, akan tetapi mereka telah terjatuh dalam kebid'ahan. Silahkan merujuk kitab "Syarah Aqidah Thohawiyah,
Ibnu Abiel iez dan Qowaidhul Mutsla, Syaikh Ibnu Utsaimin"
Dan hendaknya seseorang tidak bermudah-mudah dalam menghukumi kafirnya seseorang, seperti
mengatakan "si fulan kafir" . karena perkara ini bukanlah perkara yang remeh. Para ulama telah memperingatkan
dengan keras tentang bahayanya bermudah-mudah dalam mengkafirkan seseorang tanpa diiringi dengan
ilmu.Hendaknya kaum muslimin mengembalikan urusan-urusan besar seperti ini kepada para ulama dan tidak
gegabah dalam menghukumi kafirnya seseorang.

www.assamarindy.com 263 JENIS TAUHIDwww.assamarindy.com 27
TAUHID ADA 3 JENIS
PERTAMA : Tauhid Rububiyah,
Yaitu yang kaum kafir pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi
wassallam membenarkannya (dan tidak mengingkari tauhid
ini. Pent) akan tetapi Rasulllah shalallahu alaihi wassallam
memerangi mereka dan (pembenaran mereka itu) tidak
memasukkan mereka ke dalam Islam dan Rasulullah
shalallahu alaihi wassallam menghalalkan darah dan harta
mereka. Adapun yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah
adalah mentauhidkan Allah dengan segala perbuatanNya.
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_ _. >`, _. ,!..l _ _. ,l., _..l .., _. _> _>l _. ,.l
_> ,.l _. _>l _. `,.`, . l1,. < _1 1`.. _
Artinya : " Katakanlah: " Siapakah yang melimpahkan rezeki kepada
kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa
(menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah
yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan
mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang
mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab:
"Allah". Maka Katakanlah "Mengapa kamu tidak bertakwa
kepada-Nya)?" (QS. Yunus : 31)
Dan ayat-ayat yang serupa dengan ini sangat banyak

KEDUA : Tauhid Uluhiyah
29

Yaitu Tauhid yang di dalamnya terjadi perselisihan (antara
mukmin dan musyrik.pent) sejak zaman yang lampau hingga
zaman ini. Yaitu mentauhidkan Allah dengan segala perbuatan
hamba, seperti : Doa,
30
Nadzar
31
, berkurban,
32
Roja'
33
,


29
Disebut juga Tauhid Ibadah

30
Doa terbagi dua :
Pertama : Doa Ibadah, seperti Sholat, Puasa, Zakat, Haji dan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah ini teranggap
sebagai doa, dikarenakan di dalamnya terkandung doa, yaitu agar dimasukkan surga dan dijauhkan dari Neraka
www.assamarindy.com 28
Khouf,
34
Tawakkal
35
, Roghbah
36
, Rohbah,
37
Inabah
38
dan
seluruh jenis dari perkara-perkara ini terdapat dalilnya dari Al
Qur'an dan Alaihi salam Sunnah.
39

KETIGA : Tauhid Dzat, Nama dan Sifat Allah
Allah berfirman :
_ > < .> < ...l _ l ., l .l`, _ l _>, .`] .> _
Artinya : "Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah
Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada
beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada
seorangpun yang setara dengan Dia." (QS Al-Ikhlas : 1-4)

dengan sebab mengerjakan amalan tersebut. Dan doa Ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah
semata, apabila ditujukan kepada selainnya maka pelakunya telah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar.
Kedua : Doa Masalah, seperti meminta Rejeki, meminta keturunan atau meminta dilepaskan dari suatu kesulitan.
Doa masalah boleh ditujukan kepada selain Allah dengan dipenuhinya seluruh dari 3 syarat tanpa ada satupun
yang tidak terpenuhi, yaitu :
- Hidup, yakni maknanya tidak boleh meminta tolong kepada orang yang sudah mati atau meminta tolong
kepada batu, pohon dan semisalnya
- Hadir, Yakni maknanya yang dimintai tolong dapat berhubungan langsung dengan yang meminta tolong
baik secara bertatap muka ataupun melalui alat perantara seperti Telepon, surat dan sebagainya.
Sehingga tidak boleh diperbolehkan bagi seseorang meminta tolong kepada orang lain yang terpisah
dalam jarak yang jauh tanpa adanya perantara yang zhohir. Seperti memanggil-manggil sang guru ketika
terancam bahaya dalam keadaan sang guru terpisah jarak yang sangat jauh, dan dia berkeyakinan bahwa
sang guru saat itu mampu mendengar permintaan tolongnya.
- Mampu, yakni maknanya yang dimintai bantuan memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan,
sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang meminta kepada orang lain untuk diberi keturunan,
diturunkan hujan atau dipanjangkan umur, karena semua kemampuan ini tidak dimilki oleh mahluk dan
hanya Allah yang memilkinya.
31
Yaitu seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sendiri dengan suatu perkara atau suatu ketaatan kepada Allah
yang perkara tersebut pada asalnya bukan perkara yang diwajibkan bagi dirinya menurut syariat.
32
Yaitu menghilangkan nyawa hewan dengan cara menumpahkan darah dan dengan cara-cara yang khusus.
33
Yaitu harapan yang besar dari seorang hamba untuk memperoleh suatu perkara yang dekat untuk dicapai atau
sesuatu yang jauh akan tetapi dia menjadikannya seakan-akan dekat untuk dicapai. (Syarah Utsuluts Tsalatsah,
Syaikh Ibnu Utsaimin)
Roja' ibadah seperti Roja' untuk dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka, disembuhkan dari penyakit dll.
(Syarah Utsuluts Tsalatsah, Syaikh Sholih bin Abdul Azis Alu Syaikh)
34
Khouf (rasa takut) terbagi 3 jenis :
Pertama : Khouf tabiat seperti rasa takut terhadap api, binatang buas atau senjata tajam. Maka rasa takut yang
seperti ini adalah perkara yang wajar selama rasa takut tersebut tidak sampai membuat seseorang meninggalkan
perkara yang wajib.
Kedua : Khouf Ibadah yaitu rasa takut seseorang terhadap sesuatu yang diringi dengan penyembahan kepada yang
ditakuti. Maka takut yang seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata.
Ketiga : Khouf tersembunyi (samar) seperti rasa takut terhadap mayit dalam kubur, Jin-jin penunggu laut dan
semisalnya. Dan para ulama mengatakan bahwa rasa takut seperti ini termasuk dari perbuatan syirik,
(Silahkan merujuk Syarah Utsuluts Tsalatsah, Syaikh Ibnu Utsaimin)
35
Berkata Syaikh Syaikh Zayd bin Hady Al Madkhaly : " Tawakkal yaitu menyandarkan kepada Allah segala urusan
dari segala urusanmu dan menyerahkan segenap perkara kepada Allah semata, tidak kepada selainnya" (At thoroqu
wushul ila iydohi tsalastail ushul)
36
Yaitu mengharap sesuatu yang dicintai (Syarah tsalasatil ushul, Syaikh Sholih Fauzan bin Fauzan Al Fauzan)
37
Berkata Syaikh Sholih Fauzan bin Fauzan Al Fauzan : " Rohbah adalah termasuk dari jenis Khouf, Rohbah dan
Khouf bermakna satu" (Syarah tsalasatil ushul)
38
Yaitu kembali kepada Allah dengan menunaikan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepadaNya (Syarah
tsalasatil ushul, Syaikh Ibnu Utsaimin)
39
Untuk mengetahui dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah bahwa perkara-perkara ini adalah perkara ibadah,
silahkan merujuk kitab Utsuluts Tsalasah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At Tamimi
www.assamarindy.com 29
Dan firmanNya :
< ',!.- _.`.>' :`s:! !, ': _.] _.>l`, _ ...`. >`,. !. .l l.-,
_
Artinya : "Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka berdoalah kepada-
Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-
namaNya nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa
yang telah mereka kerjakan" (QS. Al-A'raf : 180).
Dan firmanNya :
_,l .l.. ",_: > _,..l ,.,l
Artinya : "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah
yang Maha mendengar dan Melihat." (QS. As-Syura' : 11)


www.assamarindy.com 30LAWAN TAUHID YAITU SYIRIK


www.assamarindy.com 31
LAWAN DARI TAUHID ADALAH SYIRIK
Syirik ada 3 jenis, Syirik Akbar, Syirik Ashgor dan Syirik Khofi'
40

JENIS PERTAMA DARI 3 JENIS SYIRIK
Syirik Akbar : Allah tidak akan mengampuninya serta tidak akan menerima
amalan sholih yang diringi dengannya (syirik).
41

Berfirman Allah azza wa jalla :
| < `-, : ., `-, !. _: .l: _.l ',!: _. : <!, .1 _.
.l. .,-, _
Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa
mempersekutukan sesuatu dengan Dia (Syirik) , dan dia
mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan
(sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat
sejauh-jauhnya" (QS. An Nisa': 116)

Berfirman Allah subhana wa ta'ala
.1l _.] l! _| < > _,..l _ ,`. _! _,..l _.,., _,,`.| .,s
< _ `, ..| _. : <!, .1 > < ,ls . >l .! . '!.l !. _,.l.Lll
_. !.. __

40
Pada hakikatnya Syirik hanya terbagi dua jenis, Akbar dan Ashgor. Adapun syirik Khofi' bisa menjadi syirik Akbar
bisa pula menjadi syirik ashgor.
41
Makna ucapan beliau "Allah tidak akan mengampuninya" yaitu apabila sang pelaku kesyirikan mati dalam
keadaan belum bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan. Adapun apabila dia sempat bertaubat sebelum
meninggal, maka Allah akan mengampuninya. Berfirman Allah ta'ala :
_ _:!,-., _.] `. _ls .. L.1. _. .- < | < `-, ,..] !-,.- ..| > '-l `,>l __
Katakanlah Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya dia maha
pengampun dan maha penyayang (QS. Az- zumar : 53)
www.assamarindy.com 32
Artinya : "Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata:
"Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", padahal
Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah
Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang
mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah
neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang
penolongpun." (QS. Al Maidah : 72)

Dan firmanNya :
!... _|| !. l.s _. _.s ..l-> ,!,> ... __
Artinya : "Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan.lalu kami
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (QS. Al-
Furqon : 23)

Dan firmanNya :
_l . _L,`>,l ,l.- _.>.l _. _,..>' __
Artinya : " Sesungguhnya , Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan
hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang
yang merugi." (QS. Az-Zumar : 65)
l . 1,>l .s !. .l l.-, __
Artinya : " Seandainya mereka berbuat syirik , niscaya lenyaplah dari
mereka amalan yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'am :
88)


www.assamarindy.com 33
SYIRIK AKBAR ADA 4 JENIS :
Pertama : Syirik dalam doa
Dalilnya firman Allah ta'ala :
:| , _ ,ll 's: < _,.l>: l _.] !.l .> _|| l :| > : __
Artinya : "Maka apabila mereka menaiki kapal mereka berdoa kepada
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, Maka tatkala
Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba
mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)"
(QS. Al-Ankabut : 65)
Kedua : Syirik niat, maksud dan Tujuan
Dalilnya firman Allah ta'ala :
_. l .,`, :,>l !,..l !.., .. ,l| l..s !, `> !, .>,`, _ ,.l`
_.] _,l > _ :> | '!.l 1,> !. `- .. !, _L., !. .! l.-, _
Artinya : "Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan
perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan
pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di
dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak
memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat
itu apa yang Telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah
apa yang Telah mereka kerjakan." (QS. Huud : 15-16)
Ketiga : Syirik ketaatan
Dalilnya firman Allah ta'ala :
.> >!,> ..,>' !,!, _. _: < _,..l _, ,. !. `. | .,-,l
!.l| .> .l| | > ... >,. !.s _: _
www.assamarindy.com 34
Artinya : "Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka
sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka
mempertuhankan) Al masih putera Maryam. Dan tidaklah
mereka diperintah kecuali agar menyembah sesembahan
yang Esa, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah)
selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan." (QS. At-Taubah : 31)
Dan tafsir ayat ini yang maknanya sudah jelas yaitu ketaatan
kepada Ulama dan ahli Ibadah dalam perkara maksiat, dan bukanlah yang
dimaksud mereka berdoa (beribadah) kepada mereka. Sebagaimana Nabi
shalallahu alaihi wassallam menafsirkan ayat ini kepada Adi bin Hatim
Radhiyallahu 'anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi
wassallam , beliau Radhiyallahu anhu berkata :"Tidaklah kami beribadah
kepada mereka" maka Rasulullah shalallahu alaihi wassallam mengatakan
kepadanya :"Yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka yaitu menaati
mereka dalam kemaksiatan"
42

Keempat : Syirik Kecintaan
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_. _!.l _. .>`. , _. : < :.. .',> > < _.l `.. , .: !',`> < __
Artinya : "Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah
tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya
sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang
yang beriman kecintaan mereka yang terbesar hanya untuk
Allah semata." (QS. Al Baqarah : 165)

42
Hadits yang beliau maksud adalah hadits dari Adi bin Hatim Radiyallahu' anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad
(3/378) Tirmidzi (2954) Ibnu Hibban (7206). Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam "Shohih Sunan Tirmidzi"
(31/56)
www.assamarindy.com 35
JENIS KEDUA DARI 3 JENIS SYIRIK
Syirik Ashgor
43
: yaitu riya'
44

Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_. l `>, ,!1l ., _.-,l ,s !>l.. : ::!,-, ., .>
Artinya : "Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, Maka
hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia
mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada
Rabbnya". (QS. Al-Kahfi : 110)

JENIS KETIGA DARI 3 JENIS SYIRIK
Syirik Khofi' : Dalilnya adalah sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassallam

Artinya : "Kesyirikan pada umat ini lebih samar dari semut hitam yang
berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam"
45

Dan penghapusnya adalah (doa) dalam sabda Rasulullah shalallahu
alaihi wassallam :

Artinya : " Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari
menyekutukan bersamamu sesuatu dalam keadaan aku
mengetahui dan aku memohon kepadamu dari dosa-dosa
yang aku tidak mengetahuinya"
4643
Pengertian Syirik Ashgor menurut "Lajnah Daimah" (Dewan Fatwa Saudi Arabia) yaitu :"Segala sesuatu yang
syariat melarangnya dari apa-apa yang merupakan perantara menuju syirik akbar dan jalan-jalan dalam
menyampaikan kepadanya (syirik Akbar) serta datang dalil-dalil penamaan bahwa perkara tersebut adalah syirik"
44
Ucapan beliau "Syirik Ashgor yaitu riya'" bukan bermakna pembatasan bahwa syirik Ashgor hanya terbatas pada
riya' saja. Makna riya' sendiri yaitu : " Menampakkan ibadah dengan tujuan untuk dilihat manusia dan agar manusia
memuji pelakunya" (Fathul Majied, Syaikh Abdurrohman bin Hasan)
45
HR. Al Hakim (2/290) dan Abu Nu'aim dalam "Al Hilyah" dari Aisyah Radiyallahu' anha, juga datang dari Ibnu
Abbas, Abu Musa Al Asy'ari, Abu Bakar As Shidiq dan Hudzaifah Radiyallahu' anhum. Akan tetapi hadits ini Dhoif,
silahkan merujuk "Silsilah Al Hadits Dhoifah" no. 3755 dan "Dhoiful Jami'" No. 3431 Karya Syaikh Al-Albani
46
HR. Al Hakim dari Abu Bakar As Shidiq Radiyallahu' anhu, Didhoifkan oleh Syaikh Al Albani dalam "Dhoiful Jami'"
No. 3432
www.assamarindy.com 36

JENIS-JENIS KEKAFIRAN

www.assamarindy.com 37
KAFIR ADA 2 JENIS
JENIS KAFIR PERTAMA : Kafir yang mengeluarkan pelakunya dari
agama Islam (Kafir Akbar)
Dan Kafir ini ada 5 Jenis :
47

Pertama : Kafir pendustaan ( )
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_. `lL _.. _. _ls < !,. ,. _>l!, !.l .:,l> _,l _ ,.> _..
_.ll __
Artinya : "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang
mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau
mendustakan yang hak, tatkala yang Hak itu datang
kepadanya? bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat
bagi orang-orang yang kafir ?" (QS. Al-Ankabut : 68)

Kedua : Kafir keengganan dan kesombongan ( ) dalam
keadaan membenarkan
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala:
:| !.l >.l,ll .>`. : . >. | _,l,| _ >.`. l _. _.>l __


Artinya : "Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat:
"Bersujudlah kalian kepada Adam," Maka bersujudlah mereka
kecuali Iblis; ia enggan dan sombong dan adalah ia termasuk
golongan orang-orang yang kafir." (QS. Al-Baqarah : 34)

Ketiga : Kafir Keraguan ( )
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :


47
5 Jenis Kafir inilah yang merupakan dasar-dasar kafir akbar.
www.assamarindy.com 38
_>: ...> > "l!L ...l _! !. _L .,,. .:..> ., __ !. _L s!.l .!
_l ,:: _|| _ .> ,> !.. !,l1.`. __ _! .l .,>!. > .:'!> , _.]!,
,1l> _. ,. . _. L. . ,.. `> __ !.>.l > < _ . _, .> __
Artinya : "Dan dia memasuki kebun miliknya sedang dia zalim terhadap
dirinya sendiri. Dia berkata: "Aku menyangka kebun ini tidak
akan binasa selama-lamanya, Dan tidaklah aku menyangka
hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku
dikembalikan kepada Tuhanku, pasti Aku akan mendapat
tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu".
Kawannya (yang mukmin) Berkata kepadanya, sedang dia
bercakap-cakap dengannya: "Apakah kamu kafir kepada
(Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, Kemudian dari
setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki
yang sempurna? tetapi Aku (percaya bahwa): dialah Allah,
Rabbku, dan Tidaklah aku mempersekutukan sesuatupun
bersama Rabbku" (QS. Al-Kahfi : 35-38)
Keempat : Kafir berpaling ( )
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
!. !.1l> ,...l _ !. !..,, | _>l!, _> _,.. _.] ` !.s '..
.-`. _
Artinya : "Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan
dalam waktu yang ditentukan. dan orang-orang yang kafir
berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka." (QS.
Al Ahqof : 3)

Kelima : Kafir Munafik ( )
www.assamarindy.com 39
,l: .!, `.. , . ` _,L _ls ,l ` 1, _
Artinya : "Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya
mereka telah beriman, Kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati
mereka dikunci mati; Karena itu mereka tidak dapat mengerti."
(QS. Al-Munaafiquun : 3)

JENIS KAFIR KEDUA : Kafir Ashgor , yang tidak mengeluarkan pelakunya
dari agama ini yaitu kafir nikmat.
48

Dalilnya firman Allah ta'ala :"
,. < .. , .! .., ..L. !,.!, ! .s _. _ l>. , `-.!,
< !:! < _!,l _>l .>l !., .! _`-.`., _
Artinya : "Dan Allah Telah membuat suatu perumpamaan (dengan)
sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya
datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi
(penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; Karena itu
Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan
ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS.
An Nahl : 112)

48
Ucapan beliau "Yaitu kafir nikmat" bukan bermakna pembatasan, karena telah datang dalil-dalil lainnya selain dari
perbuatan kafir nikmat yang menyebabkan pelakunya terjatuh pada Kafir Ashgor, seperti perbuatan membunuh
muslim, mencela nasab dan meratapi mayit.
Kafir Nikmat sendiri yang disebutkan oleh beliau sebagai Kafir Ashgor , pada hakikatnya bisa menjadi kafir
akbar dan bisa pula menjadi kafir Ashgor. Misalkan seseorang yang terhindar dari sebuah musibah marabahaya dan
pada saat itu dia sedang mengenakan jimat-jimat yang terdiri dari tulisan-tulisan Al-Qura'n, kemudian dia
berkeyakinan bahwa selamatnya dia dari musibah tersebut disebabkan jimat-jimat yang dia kenakan, dan dia
meyakini bahwasanya Jimat-jimat itu dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk menghindarkan dia dari
musibah, maka dalam keadaan seperti ini dia telah terjatuh dalam Kafir Akbar.
Adapun apabila dia berkeyakinan bahwa yang menyelamatkan dia adalah Allah, akan tetapi dia meyakini
bahwa Allah menghindarkannya dari musibah tersebut dikarenakan jimat-jimat yang dia pakai dan dia berkeyakinan
seandainya dia tidak memakainya belum tentu Allah menolongnya, maka dalam keadaan seperti ini dia telah terjatuh
dalam kafir Ashgor.
www.assamarindy.com 40JENIS-JENIS MUNAFIK


www.assamarindy.com 41
JENIS-JENIS MUNAFIK
Munafik ada 2 jenis : (keyakinan) dan (amalan)

MUNAFIQ KEYAKINAN ()
49

Munafiq keyakinan () ada 6 jenis dan pelakunya adalah penghuni
neraka yang paling dasar :
50

Pertama : Mendustakan Rasulullah shalallahu alaihi wassallam
51

Kedua : Mendustakan sebagian dari perkara-perkara yang Rasulullah
shalallahu alaihi wassallam datang dengannya
52

Ketiga : Membenci Rasulullah shalallahu alaihi wassallam
53

Keempat : Membenci sebagian dari perkara-perkara yang Rasulullah
shalallahu alaihi wassallam datang dengannya
54

Kelima : Merasa gembira dengan kekalahan agama Rasulullah
shalallahu alaihi wassallam
55


49
Disebut juga Nifaq Akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama.
50
Dalil bahwasanya pelaku Nifaq I'tiqodi berada di neraka yang paling dasar adalah firman Allah ta'ala :
| _,1... _ .] _`. _. !.l _l .> l ,.. __

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan
kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (QS. An-Nisa' : 145-146)

51
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala :
:| ,l> 1...l l! .:. ,.| `_.l < < `l-, ,.| .`].l < .:, | _,1...l _,..>l
"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa Sesungguhnya
kamu benar-benar Rasul Allah". dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya engkau benar-benar Rasul-Nya; dan
Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." (QS. Al-
Munaafiquun : 1-2)
52
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_l1, !.., <!, _.l!, !.-L . _|., _, .. _. .-, ,l: !. ,. l` _,...l!, __
"Dan mereka berkata: "Kami Telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami mentaati (keduanya)."
Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
(QS. Nuur : 47)
53
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
l1, _l !.-> _|| .,..l _>>`,l s !.. _: < :-l .].l _,...ll _>.l _,1...l .l-, _
"Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita Telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang Kuat akan
mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi rasul-Nya dan bagi
orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada Mengetahui." ( QS. Al-Munaafiquun : 8)
54
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
!. `-.. _,1. .. `..1. | `. ` <!, .]., .!, :l.l | > _|!. 1.`, | > >. __
"Dan tidak ada yang menghalangi nafkah-nafkah mereka untuk diterima melainkan Karena mereka kafir
kepada Allah dan RasulNya dan tidaklah mereka mengerjakan sembahyang, melainkan dengan rasa malas dan
tidak (pula) mereka menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (QS. At Taubah : 54)

www.assamarindy.com 42
Keenam : Merasa benci dengan ditolongnya (kemenangan) agama
Rasulullah shalallahu alaihi wassallam
56


MUNAFIK AMALAN ()
57

Munafik Amalan ada 5 Jenis
58

Dalilnya adalah sabda Rasulullah shalallahu alaihi wassallam :

Artinya : "Tanda-tanda Munafik ada 3, apabila dia berkata dia berdusta,
apabila dia berjanji dia ingkar dan apabila dipercaya dia
berkhianat"
59

Dan dalam riwayat lain:

Artinya : "Apabila berdebat dia berlebihan dan apabila terikat perjanjian
dia berkhianat"
60


55
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
| .,.. ..> >.. | .,.. ,,.`. l1, . !.. > !.. _. `_, l., > _`> _
"Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu ditimpa oleh
sesuatu bencana, mereka berkata: "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami (Tidak pergi
perang)" dan mereka berpaling dengan rasa gembira." (QS. At-Taubah : 50)
56
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
| >`... ..> >.. | >,.. :,. `>, !, | `.. 1`.. ., >., !:,: | < !., _l.-, 1,>: _

"Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana,
mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak
mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan."
(QS. Ali Imran:120)
57
Disebut juga Nifaq Ashgor , yang tidak megeluarkan pelakunya dari agama.
Berkata Syaikhul Islam tentang Nifaq Ashgor (Nifaq amali) :"Yaitu menampakkan ketaatan dan
menyembunyikan (dalam hati) kemaksiatan " (Majmu' Fatwa)
58
Ucapan beliau "ada 5 jenis" bukan bermakna batasan, Jenis Nifaq amali sangat banyak tidak terbatas hanya ada
5 jenis yang beliau sebutkan.
59
HR. Bukhari (33,2682,27849,6095) Muslim(59) Ahmad (9169) dari Abu Hurairoh Radiyallahu 'anhu
60
HR. Bukhari (34,2459,3178) Muslim(68) Ahmad (6782) Abu Dawud (4688) tirmidzi (2632) dari Abdullah bin Umar
Radiyallahu 'anhuma
www.assamarindy.com 43


MAKNA THOGUT,
PARA PEMIMPINNYA
DAN JENIS-JENISNYA
www.assamarindy.com 44
MAKNA THOGUT, PARA PEMIMPINNYA DAN JENIS-
JENISNYA

Ketahuilah ,semoga Allah merahmatimu. Bahwa sesungguhnya
perkara pertama yang diwajibkan Allah kepada Bani Adam adalah Kafir
kepada Thogut dan beriman kepada Allah.
Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
.1l !..-, _ _ . . _ .,s < ,..> ,-.Ll __
Artinya : "Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap
umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan
jauhilah Thaghut" (QS. An-Nahl : 36)

Adapun cara kafir kepada Thogut adalah dengan meyakini bahwa
beribadah kepada selain Allah adalah bathil, meninggalkannya,
membencinya, mengkafirkan para pelakunya serta memusuhi mereka.
Adapun makna beriman kepada Allah yaitu meyakini bahwa
sesungguhnya Allah adalah satu-satunya sesembahan, tidak ada
sesembahan selainNya, mengikhlaskan seluruh ibadah seluruhnya ditujukan
kepadaNya semata, menafikanNya dari semua sesembahan selainNya,
mencintai orang-orang yang ikhlas (Ahlu Tauhid), berloyalitas kepada mereka
serta membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka.
Dan inilah agama Ibrahim alaihi salam yang barangsiapa
membencinya maka dia telah membodohi dirinya sendiri dan inilah suri
tauladan yang dikabarkan Allah dalam firmanNya :
. .l >l :`. .. > _ ,>,| _.] .-. :| l! .1l !.| ,, >.. !.. .,-.
_. : < !. _>, ., !.., `>., :.-l ',!.-,l ., _.> `... <!, .:.> _

www.assamarindy.com 45
Artinya : "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia;
ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya
kami berlepas diri dari kalian dan dari daripada apa-apa yang
kalian sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) kalian dan
Telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan
kebencian buat selama-lamanya sampai kalian beriman
kepada Allah semata." (QS. Al-Mumthahanah : 4)

Dan makna thogut secara umum yaitu seluruh yang yang diibadahi dari
selain Allah dan dia ridho untuk diibadahi, baik berupa sesuatu yang
disembah, diikuti dan ditaati dalam perkara-perkara selain ketaatan kepada
Allah dan RasulNya, maka inilah Thogut.
Jenis-jenis thogut sangat banyak,dan pemimpinnya ada 5
61
:
Pertama : Syaithan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah
Dalinya adalah firman Allah ta'ala :
`l .s >,l| _.,., :, _ .,-. _.L,:l ..| _>l .s _,,. _
Artinya : "Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kalian wahai
Bani Adam agar kalian tidak menyembah syaitan?
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi
kamu" (QS Yasin : 60)

Kedua : Hakim Dzolim yang merubah hukum Allah
62

Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
l . _|| _.] .`s, . `. ., !., _. ,,l| !. _. _. ,l, .,`,
.!>., _|| ,-.Ll . '. `>, ., .,`, _.L,:l l.`, .l. .,-, _

61
Jenis-jenis Thogut sangat banyak dan Thogut tidak akan terlepas dari 3 jenis : Thogut dalam hukum, Thogut
dalam dalam ketaatan dan thogut dalam Ibadah. Dan pemimpin Thogut ada 5 jenis sebagaimana yang beliau
sebutkan dan seluruh dari kelima Thogut ini tidak terlepas dari 3 jenis Thogut yang telah disebutkan.
62
Silahkan lihat catatan kaki no.17
www.assamarindy.com 46
Artinya : "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang
mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan
kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ?
mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka
telah diperintah mengingkari thaghut itu. dan syaitan
bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang
sejauh-jauhnya." (QS. An-Nisa' : 60)

Ketiga : Barangsiapa yang menghukumi dengan selain yang diturunkan
oleh Allah
63

Dalilnya adalah firman Allah ta'ala :
_. `l >> !., _. < ,.l`! `> `.>l __
Artinya : "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang
kafir." (QS. Al Ma'idah : 44)

Keempat : Barangsiapa dari selain Allah yang mengaku mengetahui ilmu
gaib
64

Dalilnya firman Allah ta'ala :

63
Silahkan lihat catatan kaki no. 17
64
Mereka memiliki nama dan metode yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya sama. Diantara nama-nama
mereka : Dukun, paranormal, "orang pintar", cenayang , Ahi Zodiak, Astrolog, dan nama-nama lainnya, Metode yang
digunakan pun berbeda-beda, sebagian dengan menghitung tanggal lahir, sebagian lagi dengan melihat bintang atau
dengan menggunakan kartu khusus.
Apapun nama dan metode mereka, selama mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib seperti perkara
yang belum terjadi atau nasib baik dan buruk seseorang di masa yang akan datang, maka jangan ragu lagi,
merekalah thogut dan mereka telah kafir dengan pengakuannya tersebut.
Bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wassallam :


"Kunci perkara-perkara Gaib ada 5 : Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi dalam Rahim
kecuali Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia kerjakan esok hari kecuali Allah, tidak ada
seorang pun yang mengetahui waktu turunnya hujan kecuali Allah, Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi
mana dia akan mati kecuali Allah dan Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ditegakkan hari kiamat kecuali
Allah"
(HR. Bukhari (992,4351,4420,4500,6944) Ahmad 2/52)
www.assamarindy.com 47
`l.s ,-l `L`, _ls .,,s .> __ | _. _.. _. _. ..| ,l`. _. _,, ,.,
_. .l> .. __
Artinya : " (Dialah) yang mengetahui yang ghaib, Maka dia tidak
memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang perkara
ghaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, Maka
Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di
muka dan di belakangnya." (QS Al-Jin : 26-27)

Dan FirmanNya :
.:..s _.!. ,-l !.l-, | > `l-, !. _ l `>,l !. 11`. _. |
!.l-, ,> _ ..lL _ L _,!, | _ .. _,,. __
Artinya : "Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua perkara yang
ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan
dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada
sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya
(pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi,
dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan
tertulis dalam Kitab yang nyata " (QS. Al-An'am : 59)

Kelima : Barangsiapa yang disembah selain Allah dan dia Ridho untuk
disembah
65


65
Oleh sebab itu Isa bin Maryam alahi salam tidak bisa dikatakan sebagai thogut, karena walaupun kaum Nashoro
menyembahnya, akan tetapi beliau tidak ridho untuk disembah, berfirman Allah ta'ala :
:| _! < _.,-., _ ,`. ., l _!.ll _..> _. _,.l| _. : < _! ,..>,. !. `>, _| _ !. _,l _| _>, | .
..l .1 ...l. `l-. !. _ _.. `ls !. _ ,.. ,.| . `.ls ,`,-l _
"Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, Apakah engkau mengatakan kepada
manusia: "Jadikanlah Aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah?". Isa menjawab: "Maha Suci Engkau,
tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). jika Aku pernah mengatakan Maka
tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan Aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.
Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib" (QS. Al-Maidah : 116)www.assamarindy.com 48
Dalilnya firman Allah ta'ala :
_. _1, .. _.| .l| _. ..: ,l. ,> .> .l. _> _,.l.Ll __
Artinya : "Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan:
"Sesungguhnya Aku adalah sesembahan selain Allah", Maka
orang itu kami beri balasan dengan Jahannam, demikian kami
memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim." (QS. Al
Anbiya : 29)

Dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya seorang insan tidak menjadi
seorang yang beriman kepada Allah kecuali dengan kafir kepada thogut.
Dalilnya firman Allah ta'ala :
_. >, ,-.Ll!, _.`, <!, .1 ,...`. :``-l!, _..'l !.. !> < _,.-
,l. ___
Artinya : "Maka barangsiapa yang kafir kepada Thaghut dan beriman
kepada Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berpegang
kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-
Baqarah : 256)
Petunjuk adalah agama Muhammad shalallahu alaihi wassallam dan
kesesatan adalah agama Abu Jahal . Dan tali yang kokoh untuk berpegang
adalah persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang Haq
kecuali Allah dan persaksian itu mengandung penafian dan penetapan.
Menafikan segala jenis ibadah yang ditujukan kepada selain Allah dan
menetapkan seluruh jenis ibadah seluruhnya ditujukan untuk Allah semata
dan tidak ada sekutu bagiNya
Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya, sempurnalah
amalan-amalan sholih.