Anda di halaman 1dari 2

Zikir dan Doa Sesudah Shalat Fardhu

Pertanyaan:
Assalamu alaikum. Mohon saya dibantu. Bagaimana zikir dan doa sesudah shalat fardhu sesuai sunah
Rasulullah secara lengkap, agar saya bisa mantap beribadah. Terima kasih sebelumnya.
Suparno (suparno**@yahoo.***)
Jawaban:
Waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Secara umum, zikir setelah shalat fardhu adalah
sebagai berikut
- Setelah salam membaca istigfar (Asytaghfirullah sebanyak tiga kali kemudian menguca!kan"

"
Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta yaa d#al $alaali wal ikraam%
!Ya Allah, Engkau Mahas!ahtra, "an "ari#Mu ks!ahtraan. Mahabrkah Engkau, wahai $abb
pmilik kagungan "an kmuliaan." #Sahih$ %.R. Muslim, no. &'()
*atut diperhatikan bah+a lafal zikir di atas tidak boleh ditambah dengan kata,kata
#

"

&

&

'
#
(

'

%al itu dikarenakan lafal tersebut tidak berasal dari -abi shallallahu %alaihi wa sallam. .ihat
Misykatul Mashabih, (/0/$ &asyiyah Ath#'hahawi %alal Mara(iy, 1/((.
- &emudian menguca!kan"
-

"
0
1

2 34 5

6 7
# 8" 9

1 -

"

6 /

<

1 =

>

, ;

, /


1?

1#

'

'aa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah" lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa (ala kulli syai-
in )adiir% Allahumma laa maani*a lima a*thaita wa laa mu*thiya limaa mana*ta wa laa yanfau
d#al $addi minkal $addu%
!'i"ak a"a smbahan yang brhak "ismbah mlainkan Allah smata, ti"ak a"a skutu bagi#)ya.
*agi#)ya sgala kra!aan "an pu!ian. +ia Mahakuasa atas sgala ssuatu. Ya Allah, ti"ak a"a yang
mampu mn,gah ssuatu yang tlah Engkau brikan "an ti"ak a"a yang mampu mmbri ssuatu
yang Engkau ,gah. 'i"ak brman-aat kkayaan "an kmuliaan itu bagi pmiliknya untuk (mnbus)
siksaan#Mu." #Sahih$ %.R. Bukhari, no. 2321$ Muslim, no. &'/$ An,-asa4i, no. (/5()
- Setelah itu" Anda bisa menguca!kan tasbih (B C ( DE" tahmid F> 1-( E" dan takbir
F G BE sebanyak ++ kali" kemudian menyem!urnakannya sehingga gena! men$adi seratus
dengan menguca!kan"

0
1

2 34 5

6 7
# 8" 9

1 -

"

6 /

<

1 =

>

, ;

, /

'aa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah% 'ahul mulku wa lahul hamdu wa huwa (ala kulli syai-
in )adiir
!'i"ak a"a ssmbahan yang brhak "ismbah mlainkan Allah smata, ti"ak a"a skutu bagi#)ya.
*agi#)ya sgala kra!aan "an pu!ian. +ia Mahakuasa atas sgala ssuatu."
%al ini berdasarkan hadis yang diri+ayatkan 6mam Muslim dari shahabat Abu %urairah$ Rasulullah
bersabda,
H0 +

"

I ) J

' K

KL K >

' K

KL K >

1 -

' K

KL K M
4
N

7
# &

OP

>


34 5

6 7
# 8" 9

1 -

"

6 /

<

1 =

>

, ;

, /

R -

C *+

&

C ,

<

% U

V
0
1

2
!*arang siapa yang brtasbih, brtahmi", "an brtakbir sbanyak .. kali stlah mlaksanakan shalat
-ar"hu shingga br!umlah // kmu"ian mnggnapkannya untuk yang ksratus "ngan u,apan
W
0
1

GG 2 34 5

GG 6 7
# GG 8GG " 9

GG :

1 GG -

GG

GG "

GG

GG

GG 6 /

<

1 GG =

GG >

, ;

GG

, /

X , maka
ksalahannya akan "iampuni mskipun sbanyak buih "i lautan." #Sahih$ %.R. Muslim, no. &'7)
- A!abila kondisi tidak memungkinkan untuk membaca lafal tasbih" tahmid" dan takbir masing-
masing sebanyak ++ kali" Anda bisa $uga menguca!kan tasbih" takbir" dan tahmid sebanyak ,-
kali. %al ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amru ra"hiallahu %anhu. Rasulullah shallallahu %alaihi
wa sallam bersabda,
&

OP

>

7
0
' "

2 -

! &


0
'

% $

,
0
"

7
0
Y

! ' Z

" %

L
[ 9

<

#
\


L
[ 9

<

1 -


L
[ 9

M
4
N

7
#
!A"a "ua prkara, stiap muslim yang konsistn mlakukannya akan masuk k "alam surga. 0"uanya
sangatlah mu"ah, namun sangat !arang yang mampu konsistn mngamalkannya. (1rkara yang
prtama) a"alah brtasbih, brtahmi", "an brtakbir masing#masing sbanyak spuluh kali ssu"ah
mnunaikan shalat -ar"hu." #Sahih$ %.R. Tirmidzi, no. /5(0$ Shahihut 'irmi"2i, no. 17(5)
- &emudian membaca Ayat &ursi serta surat Al-.khlash" Al-Fala)" dan An-/as%
Rasulullah shallallahu %alaihi wa sallam bersabda,
U *

, H

% $

H
4
&

M
4
N

7
#

&

5D

2 J

!Barang siapa yang membaca Ayat 8ursi setiap selesai menunaikan shalat fardhu #+a9ib), maka tidak
ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian." #Sahih$ %.R. Ath,Thabrani dalam Al,
Mu49amul 8abir, no. 7&/1, Al,:ami4ush Shaghir +a ;iyadatuhu, no. ((5(0)
<=bah bin Amir ra"hiallahu %anhu berkata,
M
4
N

7
#

&

*
#
+

&

" D

'

" 9

>

8" N

>

*D

!Rasulullah shallallahu %alaihi wa sallam memerintahkanku agar membaca surat Al#Muawwi"2at #Al,
6khlas, Al,>ala=, dan An,-as) setiap selesai menunaikan shalat." #Sahih$ %.R. Abu ?aud, no. (&1/$
Shahih Sunan Abi +au", no. (/53)
8ami menyarankan kepada Bapak Suparno untuk memiliki buku kecil &ishnul Muslim karya ?r. Sa4id
Al,@ahthani yang memuat zikir,zikir yang sesuai dengan tuntunan -abi shallallahu %alaihi wa sallam
yang alhamdulillah telah banyak diter9emahkan. :ika ingin mengetahui beberapa ketentuan fikih yang
terkait dengan zikir dan doa, Bapak bisa mencari buku Wiri" "an +2ikir karya <stadz Aazid bin Abdul
@adir :a++az yang diterbitkan *ustaka 6mam Syafi4i. Semoga dimudahkan.
Di$awab oleh 0stad# 1uhammad /ur .chwan 1uslim" S%2% (Dewan Pembina &onsultasi
Syariah%
Artikel www%&onsultasiSyariah%com

Beri Nilai