Anda di halaman 1dari 17

RATIB AL-HADDAD

Kompilasi format PDF oleh:


Moh. Luqman Firmansyah
http://www.luqman.co.cc/Dianjurkan untuk disebarkan!


Ratib Al Haddad

Moga-moga Allah merahmatinya [Rahimahu Allahu Taala]


: !"#
$ $ %& '&( '& &) *

+
,

"+

Bacalah Al-Fatihah kepada ketua, penyshafaat, nabi dan penolong kita Muhammad s.a.w

1 .

'&

%0

1

"

# 3

+ .

./

'&
,
*

7 ./
,

80

4

"
,
:*

; %

<

&( =

> /

.%

80

*
,

@ ./

<

&(

. !engan nama Allah, "ang Maha #emurah, lagi Maha Mengasihani.
$egala pu%i bagi Allah, &uhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. "ang Maha
#emurah, lagi Maha Mengasihani. "ang Menguasai hari #embalasan 'hari Akhirat(.
)ngkaulah saha%a '"a Allah( "ang *ami sembah, dan kepada )ngkaulah saha%a kami
memohon pertolongan. &un%uklah kami %alan yang lurus. +aitu %alan orang-orang yang
)ngkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan '%alan( orang-orang yang )ngkau
telah murkai, dan bukan pula '%alan( orang-orang yang sesat.

Diriwayatkan oleh Abu Said ibn al-Mulla r.a.: Sukakah kamu jika aku ajarkan
sebuah Surah yang belum ernah diturun dahulunya! baik dalam "njil mahuun #abur dan
Taurat$ "a adalah Al-%atihah.
Surah &' Al-(ijr : Ayat )*: Dan sesungguhnya +ami telah memberi keadamu
,wahai Muhammad- tujuh ayat yang diulang-ulang ba.aannya dan seluruh Al-/uran yang
amat besar kemuliaan dan 0aedahnya.1

2 . '
,

2
B

"


,
C,?D,

- 2
,

"
,

F
,

",7

'

- '
,
&


,
GH

J /

L F

M +

"*0

M +

%
,
<

&D +

<

> /

1 +

%
,

&

'J


,
C


'
,
,

,
P

QA *

'*

&( /

RQF

1 S

"
,
T

,
#
.%
,

F
,

&

",7

*
,
<
,
U
,
C
,
V,W

"*


,. Allah, tiada &uhan melainkan !ia, "ang &etap hidup, "ang *ekal selama-lamanya.
"ang tidak mengantuk usahkan tidur. "ang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi.
&iada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisi--ya melainkan dengan i.in--ya. "ang
mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka,
sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah
kehendaki. /uasnya *ursi Allah meliputi langit dan bumi0 dan tiadalah men%adi keberatan
kepada Allah men%aga serta memelihara keduanya. !an !ialah "ang Maha &inggi, lagi
Maha Besar.
,Surah 2 al-3a4arah Ayat 2'' Ayat-al-+ursi-

Ayatul +ursi ini mengandungi khasiat yang besar. Terdaat 55 buah hadith yang
menerangkan 0adhilahnya. Di antaranya ialah untuk menolak syaitan! benteng ertahanan!
melaangkan 0ikiran dan menambahkan iman.


3 . /

@ X
B

,
P S

"
,
+

W*
,

'

'

,
> A*

1 !,

"
,

'&
,

,
/

> /

1 ,Z

'&
,

'

,
8
,
P

'8

[\]+

'&

,
;

>

"
,

.

3. 1asulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari &uhannya,
dan %uga orang-orang yang beriman0 semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-
malaikat-ya, dan *itab-kitab-ya, dan 1asul-rasul-ya. '*atakan(2 3*ami tidak membe.akan
antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain4. Mereka berkata lagi2 *ami dengar dan
kami taat 'kami pohonkan( keampunanMu wahai &uhan kami, dan kepadaMu %ualah tempat
kembali5
,Surah 2: Al 3a4arah Ayat 2)'-

Diriwayatkan dariada Abu Mas6ud al-3adri r.a katanya: Rasulullah s.a.w ernah bersabda:
Dua ayat terakhir dari surah al-3a4arah! memadai keada seseorang yang memba.anya
ada malam hari sebagai elindung dirinya.

6 .

- +

<

&(

P +

<

<

0
`

'
,
& a,

&

[
,
#
X *

TD

>

> A

0

S

?D W
,

P
/

&( '
,

&*

P
`
)

&(

&

&*

"+

> A*

( a, (

'

-+

./

"

&(

6
,

M

4 . Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. +a mendapat
pahala atas kebaikan yang diusahakannya, dan ia %uga menanggung dosa atas ke%ahatan yang
diusahakannya. 'Mereka berdoa dengan berkata(2 47ahai &uhan kami8 9anganlah )ngkau
mengirakan kami salah %ika kami lupa atau kami tersalah. 7ahai &uhan kami 8 9anganlah
)ngkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah )ngkau
bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. 7ahai &uhan kami8 9anganlah
)ngkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. !an maafkanlah
kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. )ngkaulah
#enolong kami0 oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum
yang kafir b
'$urah ,2 al-Ba:arah Ayat ,;<(

Dari Muslim! diriwayatkan dariada Abdullah ibn Abbas r.a.: Aabila 7ibril sedang duduk
dengan Rasulullah s.a.w.! dia mendengar bunyi intu di atasnya. Dia mengangkat
kealanya lalu berkata: "ni ialah bunyi sebuah intu di syurga yang tidak ernah dibuka.1
8alu satu malaikat un turun! dan 7ibril berkata lagi! "a malaikat yang tidak ernah turun ke
bumi1 Malaikat itu memberi salam lalu berkata! 3ersyukurlah atas dua .ahaya yang diberi
keadamu yang tidak ernah diberi keada rasul-rasul sebelummu-%atihat al-+itab dan
ayat enghabisan Surah al-3a4arah1. +amu akan mendaat man0aat setia kali kamu
memba.anya.


5
,
*

'
,

3
,

&*
,

'
,

c'
,

-
,
C

'
,
&

'

- .
.
B
#

_ RQF

,
P

&(

",7

=
,

*
,
#

,
# d 3X e
=. &iada &uhan Melainkan Allah, "ang satu dan tiada sekutu bagi- -ya. Bagi--ya
segala kekuasaan, dan bagi--ya segala pu%ian. !ialah yang menghidupkan dan yang
mematikan, dan !ia sangat berkuasa atas segala sesuatu '>?(

Dari 3ukhari! Muslim dan Malik! diriwayatkan dariada Abu (urairah9 Rasulullah s.a.w
berkata! Sesiaa memba.a ayat ini seratus kali sehari! ahalanya seerti memerdekakan
seuluh orang hamba! Seratus kebajikan dituliskan untuknya dan seratus keburukan
dibuang darinya! dan menjadi benteng dari gangguan syaitan seanjang hari.1


6 . .
,

'
,
&

'
,
&

'

'

&
,
*

'& S

B
d 3X e
<. Maha suci Allah, segala pu%i bagi Allah, tiada &uhan melainkan Allah dan Allah
&uhan "ang Maha Besar. '>?(

Dari Muslim! diriwayatkan oleh Samurah ibn 7undah: Rasulullah s.a.w bersabda: #ikir-:ikir
yang aling dekat di sisi Allah adalah emat! iaitu tasbih! takbir! tahmid dan tahlil! tidak
berbe:a yang mana aturannya aabila engkau ber:ikirullah.
7 . .

'& S

'& S

,
( 3X )
@. Maha suci Allah segala pu%i khusus bagi--ya, Maha suci Allah "ang Maha Agung.
'>?(

Dari 3ukhari! diriwayatkan dariada Abu (urairah r.a.: Rasulullah s.a.w. bersabda: Dua
:ikir yang mudah di atas lidah tetai berat ahalanya dan disukai oleh Allah ialah:
6SubhanAllah al-A:im dan 6SubhanAllah wa bihamdihi.61


8 . .%
,

4
,

"

8 =

> 3

&( f
,

d 3X e
;. "a Allah ampunlah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya )ngkau Maha
#engampun /agi Maha #enyayang. '>?(

Surah ;: An-<isa9 Ayat &=>: Dan hendaklah engkau memohon amun keada Allah9
kerana sesungguhnya Allah Maha ?engamun! lagi Maha Mengasihani.
Sila rujuk juga Surah &&: (ud9 Ayat 5=


9 . .%

&

'

&( X

,
<

&

c
R
*

+
,

&( X

,
<

&

( 3X )
A. "a Allah, cucurkan selawat ke atas Muhammad, "a Allah, cucurkan selawat ke
atasnya dan kese%ahteraan-Mu. '>?(

Surah @@9 Al-Ah:ab! Ayat '>: Sesungguhnya Allah dan malaikat-<ya berselawat ke atas
<abi9 wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu keadanya serta u.akanlah
salam dengan enghormatan yang seenuhnya.
Dari Muslim! diriwayatkan dariada Abdullah bin Amr: Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesiaa
berselawat keadaku sekali! Allah akan berselawat keadanya seuluh kali.
1 . .

&D +

'& N

&

1 ,J

",(

> d 3X e
&=. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari ke%ahatan
makhluk--ya. '>?(

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi! Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesiaa yang memba.a doa
ini tiga kali! tiada aa-aa malaetaka akan terjatuh atasnya.1


11. K

L F

M BQF

'*

G+

,
#

- I

'&

%0

1
%
,

&


,
G

",7

QA*

. ( 3 X(
. !engan nama Allah yang dengan nama--ya tiada suatu pun, baik di bumi
mahupun di langit dapat memberi bencana, dan !ia Maha Mendengar /agi Maha
Mengetahui. '>?(

Dari "bn (ibban9 <abi Muhammad s.a.w bersabda: (amba-hamba Allah yang memba.a
doa ini ada waktu agi dan etang tiga kali! tiada aa jua kesakitan akan dialaminya.1


12 . .h


R
*

*
,
1

'&

d 3X e
,. *ami redha Allah sebagai &uhan kami, +slam sebagai Agama kami dan Muhammad
sebagai -abi kami. '>?(

Surah @: Ali-"mran Ayat &5: Sesungguhnya agama ,yang benar dan diredai- di sisi Allah
ialah "slam.
Dari Abu Daud dan Tirmid:i9 <abi Muhammad s.a.w. bersabda: Sesiaa memba.a ayat ini
di agi dan etang hari akan masuk ke syurga.1


13 .

'&

1
,

'

&
,
*

'&

%0

1 . d 3X e
>. !engan -ama Allah, segala pu%ian bagi--ya, dan segala kebaikan dan ke%ahatan
adalah kehendak Allah. '>?(

Diriwayatkah oleh Abu (urairah: Rasulullah s.a.w. bersabda: Aahai Abu (urairah! bila
kamu keluar negeri untuk berniaga! ba.akan ayat ini suaya ia membawa kamu ke jalan
yang benar. Dan setia erbuatan mesti bermula dengan B3ismillah dan enutunya ialah
Alhamdulillah1.


1! . .
`

'&

D o

"

'&

@ d 3X e
6. *ami beriman kepada Allah dan Bari Akhirat, dan kami bertaubat kepada Allah
batin dan .ahir. '>?(

Surah at-Tahrim Ayat ): Aahai orang-orang yang berimanC 3ertaubatlah kamu keada
Allah dengan Taubat <asuha1.
Diriwayatkan oleh "bn Majah: Rasulullah bersabda: Drang yang bertaubat itu adalah
kekasih Allah. Dan orang yang bertaubat itu ialah seumama orang yang tiada aa-aa
dosa.1


15 . .

p
,
+

( a, (

# d 3X e
=. "a &uhan kami, maafkan kami dan hapuskanlah apa-apa 'dosa( yang ada pada
kami. '>?(

Dari Tirmidhi dan "bn Majah: Rasulullah s.a.w. berada di atas mimbar dan menangis lalu
beliau bersabda: Mintalah kemaa0an dan kesihatan dariada Allah! sebab setelah kita
yakin! tiada aa lagi yang lebih baik dariada kesihatan
Surah ;: An-<isa: Ayat &=>: Dan hendaklah engkau memohon keamunan keada Allah9
sesungguhnya Allah itu Maha ?engamun! lagi Maha Mengasihani.1


1" . .

j /

&(

8+

>

iq

# d 7X e
<. 7ahai &uhan yang mempunyai sifat *eagungan dan sifat #emurah, matikanlah
kami dalam agama +slam . '@?(

Sila rujuk ke no. &2. Moga-moga kita dimatikan dalam keadaan "slam.
Dan dari Tirmidhi! Rasulullah s.a.w. menyatakan di dalam sebuah hadith bahawasanya
sesiaa yang berdoa dengan nama-nama Allah dan enuh keyakinan! doa itu asti
dikabulkan Allah.

17 . /
,

8+

#
,

"

# d ./

3X e
@. 7ahai &uhan yang Maha *uat lagi Maha Cagah, hindarkanlah kami dari ke%ahatan
orang-orang yang .alim. '>?(

Seerti di atas ,&>-9 Merujuk hadith Rasulullah s.a.w! sesiaa yang tidak boleh
mengalahkan musuhnya! dan mengulangi <ama ini dengan niat tidak mahu di.ederakan
akan bebas dari di.ederakan musuhnya.


18 . d ./

JW*
,

'
,
& r

*
&0

*
,

"+
,
,
> '
,
& p

&)

>
3X e
;. $emoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimim dan menghindarkan mereka
dari ke%ahatan orang-orang yang suka menggangu. '>?(

Diriwayatkan oleh Abu Darda bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: Tiada seorang
mukmin un yang berdoa untuk kaumnya yang tidak bersamanya! melainkan akan
didoakan oleh Malaikat! Sama juga untukmu1.


19 F
,

&( s# .
,

P s# s# %
,

&(
,

_ s#

6

1 s#
,
G*

s# a,

s# .
,

D s# d 3X e
A. 7ahai &uhan "ang Maha Mulia, lagi Maha Besar, "ang Maha Mengetahui lagi
$entiasa $anggup, "ang Maha Mendengar lagi Melihat. "ang Maha /emah-/embut lagi
Maha Mengetahui '>?(

Surah &*: Al "srail: Ayat &&=: +atakanlah ,wahai Muhammad-: ESerulah nama Allah1 atau
Ar-Rahman1! yang mana sahaja kamu serukan9 kerana Allah memunyai banyak nama
yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan ba.aan doa atau
sembahyangmu! juga janganlah engkau erlahankannya! dan gunakanlah sahaja satu .ara
yang sederhana antara itu.4


2 . .%
,

: a

%

< t

# d
3X e
,D. 7ahai &uhan yang melegakan dari dukacita, lagi melapangkan dada dari rasa
sempit. 7ahai &uhan yang mengampuni dan menyayangi hamba-hamba--ya. '>?(

Dari Abu Dawud! diriwayatkan dariada Anas ibn Malik: +etika saya bersama Rasulullah
s.a.w.! ada seseorang berdoa! Fa Allah saya meminta kerana segala ujian ialah untuk-Mu
dan tiada Tuhan melainkan-Mu! +amulah yang ?emberi Rahmat dan yang ?engamun!
?ermulaan Dunia dan Akhirat! Maharaja Teragung! Fang (idu dan Fang Tersendiri1.
Rasulullah s.a.w. bersabda: Dia berdoa keada Allah menggunakan sebaik-baik nama-
nama-<ya! Allah akan memakbulkannya kerana aabila diminta dengan nama-nama-<ya
Allah akan memberi.21 . .

Tm

'

&
,

>

'

&
,

> ( !X )
,. Aku memohon keampunan Allah &uhan #encipta sekalian makhluk, aku memohon
keampunan Allah dari sekalian kesalahan. '6?(

Surah ;: An-<isa: Ayat &=>: Dan hendaklah engkau memohon keamunan dariada
Allah9 sesungguhnya Allah itu Maha ?engamun! lagi Maha Mengasihani.1
Surah &&: (ud: Ayat 5=: Dan mintalah keamunan Tuhanmu! kemudian kembalilah taat
keada-<ya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani! lagi Maha ?engasih1

22 . .'
,
&

'

- ( 5X )
,,. &iada &uhan Melainkan Allah '=D?(

+omentar tentang kalimah tauhid sangat anjang. +alimah 8a ilaha illallah1 ini adalah
kun.i syurga. Diriwayatkan oleh Abu D:ar bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Allah tidak
membenarkan seseorang masuk ke neraka jikalau dia mengu.akan kalimah tauhid ini
berulang-ulang kali.1


23 . r

&

'@

'

&( '
,
&

&)

'& !,

"
,


B
*

+
,
4

>

@ /

'
,
& F

U(

S
R
0

1 /

8 G

c/

>

'& !

"
,

<

%
,
<

&(

"

?7

"

# /

./

>

# 3

8*

1
,>. Muhammad 1asulullah, Allah Mencucurkan $elawat dan *ese%ahteraan keatasnya
dan keluarganya. Moga-moga dipermuliakan, diperbesarkan, dan diper%un%ungkan
kebesarannya. $erta Allah &aEala meredhai akan sekalian keluarga dan sahabat 1asulullah,
sekalian tabiEin dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari hari ini sehingga Bari
*iamat, dan semoga kita bersama mereka dengan rahmat-Mu wahai "ang Maha #engasih
daripada yang mengasihani.

2! . .

'& %0

1
%

"
B
# %

&

# %

.
,
*

'
,
&

.
B

> '
,
&

",7 X ,
_
B

>
`
",
,
P '
,

,
[

# . ( 3X )
,6. !engan -ama Allah "ang Maha #engasih lagi Maha #enyayang. *atakanlah
'wahai Muhammad(2 3!ialah Allah "ang Maha )sa0 Allah "ang men%adi tumpuan segala
permohonan0 +a tidak beranak, dan +a pula tidak diperanakkan0 !an tidak ada sesiapapun
yang sebanding dengan--ya. $urah Al-+khlas '>?(

Dari "mam 3ukhari! diriwayatkan dariada Abu Said al-khudri9 seseorang mendengar
ba.aan surah al-"khlas berulang-ulang di masjid. ?ada keesokan aginya dia datang
keada Rasulullah s.a.w. dan samaikan erkara itu keadanya sebab dia menyangka
ba.aan itu tidak .uku dan lengka. Rasulullah s.a.w berkata! Demi tangan yang
memegang nyawaku! surah itu seerti seertiga al /uranC1
Dari Al-Muwatta6! diriwayatkan oleh Abu (urairah9 Saya sedang berjalan dengan Rasulullah
s.a.w! lalu baginda mendengar seseorang memba.a surah al-"khlas. 3aginda berkata!
Aajiblah.1 Saya bertanya keadanya! Aa ya Rasulallah$1 3aginda menjawab! Syurga1
,Aajiblah syurga bagi si emba.a itu-.

25 .

'& %0

1
g
R

&D

cg

&

1 ,J

",(

> X ,
_
R

M N

cf

,=. !engan -ama Allah "ang Maha #engasih lagi Maha #enyayang. *atakanlah
'wahai Muhammad(0 3Aku berlindung dengan &uhan yang menciptakan cahaya subuh,
daripada ke%ahatan makhluk-makhluk yang +a ciptakan0 dan daripada ke%ahatan malam
apabila ia gelap gelita0 dan daripada 'ahli-ahli sihir( yang menghembus pada simpulan-
simpulan ikatan0 dan daripada ke%ahatan orang yang dengki apabila ia melakukan
kedengkiannya5.
Surah Al-%ala4

Diriwayatkan dariada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w biasanya aabila ada salah
seorang anggota keluarga baginda yang sakit! baginda menyemburnya dengan memba.a
ba.aan-ba.aan. Sementara itu! ketika baginda menderita sakit yang menyebabkan
baginda wa0at! aku juga menyemburkan baginda dan mengusa baginda dengan tangan
baginda sendiri! kerana tangan baginda tentu lebih banyak berkatnya dariada tanganku.

2" .

'& %0

1
cw

'

cw

3
&+

cw

1 ,J

",(

> X ,
_


cw

,
)
,
F

M w
,
"

"
,
#

cw

"

"

.w

,<. !engan -ama Allah "ang Maha #engasih lagi Maha #enyayang. *atakanlah
'wahai Muhammad(2 3Aku berlindung dengan &uhan sekalian manusia. "ang Menguasai
sekalian manusia, &uhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, !ari ke%ahatan
pembisik penghasut yang timbul tenggelam, "ang melemparkan bisikan dan hasutannya ke
dalam hati manusia, dari kalangan %in dan manusia5. $urah An--as

Dari Tirmidhi diriwayatkan dariada Abu Said al-+hudri9 <abi Muhammad s.a.w selalu
meminta erlindungan dariada kejahatan jin dan erbuatan hasad manusia. Aabila surah
al-0ala4 dan an-nas turun! baginda keteikan yang lain dan memba.a ayat-ayat ini sahaja.27 .

"

&(

1 F

&( /

1 *

+
,

*
,

'

'

& S

> I

"

&( F

> !

<(
,
,
M

<")
,
,
>

"

>

<

M %

<u

V F&

,
#
.

D o

M %

7
,@. Bacalah Al-fatihah kepada roh #enghulu kita al-Fa:ih al-Mu:addam, Muhammad
ibn Ali BaFalawi, dan kepada asal-usul dan keturunannya, dan kepada semua penghulu kita
dari keluarga bani GAlawi, moga-moga Allah tinggikan dar%at mereka di syurga, dan memberi
kita manfaat dengan mereka, rahsia-rahsia mereka, cahaya mereka di dalam agama, dunia
dan akhirat.

28 .

Z

H +

M "
,

P *

>

"6
,

>

<u

V F&

,
# '

& S

> $ %
,
<
,

> =

&

<

:+

L
c%

"

>

<+

"
,
&
,

<

M
.
R

M(

D F

M %

<

&
,
#

,;. Bacalah al-fatihah kepada roh-roh #enghulu kita Ahli Ahli $ufi, di mana sa%a roh
mereka berada, di timur atau barat, moga moga Allah tinggikan dar%at mereka di syurga,
dan memberi kita manfaat dengan mereka, ilmu-ilmu mereka, rahsia-rahsia mereka,
cahaya mereka, dan golongkan kami bersama mereka dalam keadaan baik dan afiah.

29 .

"

j f

T
,
_ f

) x

'

")
,
,
>

"

&( /

1

'&

( f

<

M %

<u

V F&

,
# '

& S

>

'(

,
,
M

D o

M %

<

1 %

"

>

>

,A. Bacalah fatihah kepada roh #enyusun 1atib ini, /utbil-"rshad, #enyelamat kaum
dan negaranya, Al-Babib Abdullah ibn Alawi Al-Baddad, asal-usul dan keturunannya, moga
moga Allah meninggikan dar%at mereka di syurga, dan memberi kita manfaat dari mereka,
rahsia-rahsia mereka, cahaya dan berkat mereka di dalam agama, dunia dan akhirat.


3 .

W*
,

"

'&

%
,
<

# '

& S

> N

&0

*
,

*
&0

*
,

W*
,

<

1 %

%
,
<*
,

>D. Bacalah Fatihah kepada hamba hamba Allah yang soleh, ibu bapa kami, mukminin
dan mukminat, muslimin dan muslimat, moga moga Allah mengampuni mereka dan
merahmati mereka dan memberi kita manfaat dengan rahsia rahsia dan barakah mereka.

31 . :e "(#d
>. Berdoalah disini apa yang di ha%ati. 2

z
,
M

[
,
#

'
,
*

"
,
#
`
*

'&
,
*

'

'8

1 X

>
R
*

+
,

&( X

,
<

&

cC

Y+

*
,

1 3

E0

,
<

&

.%

&

,
[

&( X

>

D X

,
[

> F

{*

"+

,
&+

,
S

>

> /

&

>

>

> F

>

L 3

&+

+
,
3

w
R
W
,
1

,
P /

>

>

>

>

D X

,
[ |
R
+
,

D X

,
[

1 XB

8+
,

D X

,
P F
B

./

$egala pu%i hanya bagi Allah, &uhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam,
segala pu%i pu%ian bagi--ya atas penambahan nikmat--ya kepada kami, moga moga Allah
mencucurkan selawat dan kesehahteraan ke atas #enghulu kami Muhammad, ahli
keluarga dan sahabat-sahabat baginda. 7ahai &uhan, kami memohon dengan ha:
'benarnya( surah fatihah yang Agung, iaitu tu%uh ayat yang selalu di ulang-ulang, bukakan
untuk kami segala perkara kebaikan dan kurniakanlah kepada kami segala kebaikan,
%adikanlah kami dari golongan insan yang baik0 dan peliharakanlah kami "a tuhan kami.
sepertimana *amu memelihara hamba-hambaMu yang baik, lindungilah agama kami, diri
kami, anak anak kami, sahabat-sahabat kami, serta semua yang kami sayangi dari segala
kesengsaraan, kesedihan, dan kemudharatan. $esungguhnya )ngkaulah Maha #elindung
dari seluruh kebaikan dan )ngkaulah yang mengurniakan seluruh kebaikan dan memberi
kepada sesiapa sa%a kebaikan dan )ngkaulah yang Maha #engasih dan Maha #enyayang.
Amin "a 1abbal Alamin.


32 . /

1 ,J

"
,

E0

,
<

&

Tm

( 3X )
>,. "a Allah, sesungguhnya kami memohon keredhaan dan syurga-Mu0 dan kami
memohon perlindungan-Mu dari kemarahan-Mu dan api neraka. '>?(

Dari Tirmidhi dan <asai! diriwayatkan dariada Anas ibn Malik: Rasulullah s.a.w. bersabda!
7ikalau sesiaa memohon keada Allah untuk syurga tiga kali! Syurga akan berkata! Fa
Allah bawalah dia ke dalam syurga91 dan jikalau ia memohon erlindungan dari ai neraka
tiga kali! lalu neraka un akan berkata! Fa Allah berilah dia erlindungan dari neraka.1


&amat Ratib Al-(addad
3$yarh 1atib Al-Baddad5 H komentari, pembicaraan dan hu%ah 1atib Al-Baddad yang teliti bagi setiap ayat di dalam
1atib Baddad tulisan Al-Babib Alawi bin Ahmad bin Bassan bin Abdullah Al-Baddad, dalam bahasa Arab yang dicetak
oleh Al-Babib Ali bin )ssa bin Abdulkader Al-Baddad di $ingapura dan di Ma:am +mam Al-Baddad.
www.nurulfata.blogspot.com
Semoga Bermanfaat!!

Kompilasi PDF oleh:
Moh. Luqman Firmansyah

e-mail : luqman_firmansyah@yahoo.com
website : http://www.luqman.co.cc,
http://www.klik-lagi.co.cc/
Facebook : http://www.facebook.com/profile.php?ref=name&id=1413704156