Anda di halaman 1dari 4

DELIMA BERSUAMIKAN PENYU

Di sebuah kampung, tinggal seoang nela!an besama istei


"an anakn!a, Delima# Nela!an itu seoang !ang a$in beke$a#
Setiap kali pulang ke umah, a"a sa$a buah tangan !ang "iba%an!a#
Pa"a suatu hai, nela!an itu kelua men$ala sepeti biasa#
Namun begitu, sampai ke petang, tia"a seeko ikan pun !ang masuk
ke "alam $alan!a# Dia beasa sungguh haian "an se"ih# Dia ti"ak
mahu pulang "engan tangan kosong# Dia meneba $alan!a sekali lagi#
Dia behaap akan men"apat ikan, %alaupun seeko# & Apalah malang
nasibku hai ini, seeko ikan pun aku ti"ak "apat#'
&Beginilah nasib "iiku !ang malang ((oh )uhan ***
Setelah lama menunggu, "ia menaik $alan!a# )iba+tiba, "ia
teke$ut keana bukan ikan !ang a"a "i $alan!a, bahkan seeko
pen!u pula *
&Mengapa engkau masuk ke "alam $ala aku, Aku ti"ak mahu
pen!u, tetapi aku mahu seeko ikan **'
&-ahai nela!an, $anganlah kamu membuang aku * Ba%alah aku
balik# .a"ikanlah aku ha"iah kepa"a anakmu#' Nela!an menuut
pemintaan pen!u#
Setiban!a "iumah,
& Delima * Delima * Lihatlah apa !ang a!ah ba%akan untuk
Delima *'
& -aaah(## anak pen!u * Bolehlah ia men$a"i teman Delima "i
umah (##' Ye, Ye, Delima "apat ka%an #
& /amba, akan men$a"i teman "an akan setia kepa"a tuan hamba'#
& Apa , Kamu pam"ai bekata+kata,'
& Ya, hamba pan"ai bekata+kata'
& Baiklah, hamba akan panggil nama kamu , )unggal#
Se$ak hai itu, meeka men$a"i sahabat !ang kaib# Di mana
a"a Delima, "isitulah a"a )unggal# Bagai isi "engan kuku, bagai
iama "an lagu# /ai "emi hai belalu, Delima membesa besama
)unggal#
& Apalah malang, nasib hamba, )unggal (#* Sampai sekaang,
tia"a siapa !ang su"i mempeisteikan hamba# Maklumlah, upa
hamba !ang buuk, "an miskin pula#'
&.anganlah tuan hamba bimbang# Sepunama lagi, akan "atang
ombongan anak a$a, meminang tuan bamba#'
& .anganlah kamu mempesen"akan hamba, )unggal#
Se"angkan, anak mu"a "i kampung ini, ti"ak su"i meman"ang hamba,
inikan pula, seoang putea (#*'
& )ak su"i meman"ang, ti"ak mengapa,
Kenaku mengeti, aku insan hina ((', Delima men!an!i
untuk menghibukan hatin!a !ang pilu#
Selang bebeapa hai, )unggal meminta i0in untuk pulang ke
kuala sungai# Dia ingin men0iaahi sanak sau"aan!a# /ai "emi hai,
minggu "emi minggu bulan "emi bulan, )unggal ti"ak mun1ul+mun1ul
$uga# Delima menunggun!a "i muaa sungai # Setiap nela!an !ang
pulang, "itan!an!a mengenai )unggal# 2ang kampung memanggiln!a
oang gila#
Pa"a suatu hai, belabuhlah sebuah kapal besa "i kampung
itu# Meeka bepakaian lengkap sepeti oang "ai istana# Meeka
hen"ak meminang Delima, bagi a$a negei Nibong Ken1ana# Semua
oang kampung, amat teke$ut#
Akhin!a, Delima "ikah%inkan "engan Putea Megat Alam#
Delima hi"up bahagia,
& Ren$is 3 en$is "ipilis, "itepungilah ta%a,
/ai beas kun!it "itabu, "isiam si ai ma%a #'
Namun begitu, Delima seing teingatkan )unggal# /inggalah
pa"a suatu hai, )unggal mun1ul "i laman istana# Delima beasa amat
gembia# -alau bagaimanapun, Delima beasa haian # Pa"a %aktu
siang, Putea Megat Alam , tia"a "i istana, sementaa pa"a malam
hai, )unggal pula menghilangkan "ii#
Pa"a suatu malam, Delima mengekoi )unggal, ketika "ia
hen"ak pulang ke kuala# )i"ak lama kemu"ian, mun1ul seoang anak
mu"a "ai subgai itu# Delima menge1am, & Eh, itu suami hamba,'
Se1aa sen!ap, Delima memba%a kulit pen!u, pulang ke istana#
Delima betin"ak sepeti biasa# Pa"a %aktu Subuh, Delima
mengekoi Megat Alam ke kuala sungai# Setiban!a "i sana, Megat
Alam men$a"i bingung# Kulit pen!un!a su"ah tia"a# Delima beasa
kasihan# Dia mun1ul "i "epan suamin!a#
& Ya, a"in"a telah melihat semuan!a# Mengapa kakan"a $a"i
begini,'
& Kakan"a meminta maa4 keana tepaksa beahsia "engan
a"in"a# kakan"a telah "isihi oleh seoang ahli sihi, !ang tamakkan
kuasa# Ahli sihi itu takut kalau kakan"a akan menaiki takhta#
Menuut seoang ahli nu$um, kakan"a akan pulih apabila bekah%in
"engan seoang anak nela!an# Dai a%al lagi, kakan"a su"ah tahu
a"in"alah oangn!a# kakan"a senga$a, masuk ke "alam $ala a!ah
a"in"a#'
& 2h (# begitu upan!a(# bagaimana a"in"a boleh mengubati
kakan"a,'
& Dengan men1elupkan ambut a"in"a, ke "alam semangkuk ai#
Ai itu "ituang ke kuala sungai besama 5 $enis bunga+bungaan#
kakan"a akan been"am "i kuala, selama 5 hai, 5 malam#'
& Kalau begitu, kita panggil ahli nu$um untuk melakukann!a#'
Putea Megat Alam pun, been"amlah selama 5 hai, 5 malam#
Delima "an inang pengasuh, saba menanti "i tebing sungai# Apabila
1ukup masan!a, Putea Megat Alam kelua sebagai manusia biasa#
Se$ak hai itu, Putea Megat Alam ti"ak lagi men$a"i pen!u# Bagin"a
kini memeintah Negei Nibong Ken1ana "engan a"il "an saksama#