Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN AKHIR
BAHASA MELAYU TAHUN 5
(KERTAS 1)
BIL

ARAS TAKSONOMI

JUMLAH
ITEM

TOPIK/ASPEK BAHASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kata Ganti Diri


Kata kerja
Kata Adjektif
Kata hubung
Sinonim
Simpulan bahasa
Penanda wacana
Kata Ganda
Perkataan bergaris yang betul
Kata Bilangan
Penjodoh Bilangan
Antonim
Menentukan Ayat Sama Maksud
Pilih ayat yang betul
Membina Jawapan
Membina Soalan
Memahami Teks

1
1

2
1
1

6
1

1
1

2
1

2
2
1
1
2

1
1
4

1
1
2
3

1
5
3
2
1
3
1
2
2
1
1
1
4
2
1
1
10
40

JUMLAH SOALAN

RENDAH
SEDERHANA
ARAS KESUKARAN
SUKAR
JUMLAH SOALAN

11
25
4
40

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


PEPERIKSAAN AKHIR
BAHASA MELAYU TAHUN 5
(KERTAS 2)
BIL.

TOPIK/ARAS
1

1
2
3
4
5

Membina ayat berdasarkan gambar


Menceritakan pengalaman yang dilalui
Menulis Laporan
Menyambung cerita
Mencari nilai murni

ARAS TAKSONOMI
2
3
4
5
1

JUMLAH
ITEM
6
1
1

1
1
1
1

1
JUMLAH

Anda mungkin juga menyukai