Anda di halaman 1dari 9

2015

PROPOSAL
PEMBANGUNAN
TERAS MASJID
MASJID MUNIROH ABDULLAH AR RUKBAN

Kp. Cikumpa Kelurahan Sukmajaya


Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
2/20/2015

PROPOSAL PEMBANGUNAN TERAS MASJID


MASJID MUNIROH ABDULLAH AR-RUKBAN
RW 05 KEL. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
Nomor
Lampiran
Perihal

: 004/P/DKM-MABRUK/II/2015
: 1 (satu) berkas
: Permohonan Bantuan Dana

Depok, 20 Pebruari 2015

Kepada Yang Kami Hormati


Bapak/Ibu/Donatur ________________________________
Di Tempat
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.
Salam dan doa kami haturkan semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam rahmat dan maghfirah
Allah SWT, Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan kita selaku ummatnya hingga akhir zaman,
amiin. Firman Allah SWT, dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 32 yang artinya Demikianlah
(Perintah Allah) dan barang siapa mengagungkan Syiar-syiar Allah maka sesunguhnya itu
timbul dari ketaqwaan hati.
Alhamdulillah atas izin Allah SWT, di lingkungan RW 05 Kel. Sukmajaya telah berdiri sebuah masjid
Muniroh Abdullah Ar-Rukban atas biaya seorang muhsinin dari Arab Saudi yang disalurkan melalui
WAMY(World Assembly Of Muslim Youth). Untuk menunjang kegiatan ibadah dan syiar masjid,
Kami merencanakan pembangunan teras masjid yang membutuhkan dana sebesar
Rp 134.330.400,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
Demi mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan
bantuan dana kepada Bapak/Ibu/Donatur. Sebagai bahan pertimbangan, Kami lampirkan pula
proposal dan anggaran biayanya.
Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat
mengabulkan permohonan ini. Atas segala kebaikan dan partisipasinya Kami haturkan banyak
terimakasih, semoga Allah SWT membalas segala amal baik Bapak/Ibudan menjadi lancarnya
semua urusan. Amiin Yaa Robbal Aalamiin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.
PANITIA PEMBANGUNAN,

H. Sabar Wibowo, S.Sos.


Ketua Pembangunan

Muhamad Dayat
Pelaksana Harian
Mengetahui,

Waris
Ketua RW 05

Nursamsi, S.Pd.
Ketua DKM MABRUK

PROPOSAL PEMBANGUNAN TERAS MASJID


MASJID MUNIROH ABDULLAH AR-RUKBAN
RW 05 KEL. SUKMAJAYA KOTA DEPOK

I.

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah SWT yang karena kasih sayang serta rahmat-Nya Dia memberi hidayah,
nikmat teragung kepada kita ialah ilmu. Dia telah mengistimewakan orang berilmu dengan
menganugerahkan kedudukan yang tinggi disisi-Nya, serta di sisi manusia lainnya. Shalawat serta
salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW serta keluarga, para Shahabatnya, generasi
Tabiin dan seluruh ummatnya hingga akhir zaman.
Masjid merupakan rumah Allah yang menjadi tempat beribadah umat muslim, para muslimin
datang minimal lima kali dalam sehari semalam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang
merupakan salah satu dari pada rukun Islam dan mendekatkan diri kepada sang Khaliq (Pencipta),
menyerahkan semua permasalahan duniawi dan ukhrawi. Selain itu masjid juga merupakan salah
satu tempat pembinaan dan pendidikan umat Islam terutama bagi generasi-generasi muda,
dengan pembinaan dan pendidikan agama diharapkan generasi tunas bangsa mempunyai mental
dan akhlak yang mulia.
Kenyamanan dalam beribadah merupakan salah satu poin penting untuk lebih mendekatkan diri
kepada sang Khaliq (Pencipta), selain itu kenyamanan dalam proses pembinaan pendidikan dapat
lebih memacu generasi muda-mudi Islam untuk lebih memahami dan mendalami ajaran Islam
yang sebenarnya dan menjadikan generasi yang hidupnya terarah, dengan ilmu hidup terasa
mudah, dengan seni hidup akan terasa indah, dengan agama hidup akan terarah.

II.

LATAR BELAKANG

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, di lingkungan RW 05 Kel. Sukmajaya telah berdiri sebuah masjid
Muniroh Abdullah Ar-Rukban di atas tanah wakaf seluas 300 M yang terletak di sebelah timur
SMA Negeri 3 Depok, tepatnya terletak di Jalan H. Inan II RT 02 RW 05 Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Adapun biaya pembangunan masjid sepenuhnya dibiayai oleh
seorang muhsinin dari Arab Saudi yang disalurkan melalui WAMY (World Assembly Of Muslim
Youth) dan tak lepas pula dari bantuan warga RW 05 dan sekitarnya untuk biaya makan pekerja
serta tempat tinggalnya.
Untuk menunjang kegiatan ibadah dan syiar masjid, Kami masih terus melengkapi berbagai sarana
dan prasarana yang sampai saat ini belum memadai, di antaranya pembangunan teras masjid.
Dengan demikian kami harapkan agar warga sekitar RW 05 khususnya, masyarakat dan para siswa
pada umumnya dapat lebih giat dalam beribadah, sehingga akan tercipta masyarakat yang
Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah tanpa bantuan dan dukungan dari semua
pihak, oleh karena itu kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bapak/Ibu
/Donatursehingga kegiatan ibadah dan syiar masjid di tempat kami dapat terlaksana dengan baik.

III.

DASAR PEMIKIRAN
1. Menyebarluaskan Agama Islam adalah kewajiban kita semua selaku penganutnya.
2. Bahwa mengambil shadaqah jariyah adalah merupakan kewajiban, sesuai dengan Firman
Allah SWT yang tersirat dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya : Ambilah zakat
dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka,
dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3. Bahwa orang yang mengagungkan Syiar Agama Allah, itu tanda hatinya bertaqwa.
4. Untuk menyebarluaskan dan mempertahankan keutuhan ilmu agama Islam, dibutuhkan
saran dan prasarana yang memadai.

IV.

MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan tujuan dari pengajuan sarana dan prasarana masjid:
1. Terciptanya suasana yang kondusif untuk beribadah kepada Allah SWT dengan adanya
sarana dan prasarana masjid yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat
sekitar.
2. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan tentang ajaran agama Islam,
sehingga terwujud manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta
berakhlaq mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Menciptakan rasa kebersamaan, toleransi demi terciptanya Ukhuwah Islamiyah
masyarakat di lingkungan RW 05 khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya.
4. Membuat masyarakat lebih mencintai agamanya, meningkatkan keimanan dan
ketaqwaannya kepada Allah SWT serta kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW.
5. Sebagai tempat pembinaan dan pendidikan Akhlaq, mental dan spiritual generasi muda,
serta masyarakat di lingkungan masjid yang sesuai dengan ajaran Islam.

V.

ANGGARAN BIAYA
Anggaran biaya pembangunan teras masjid terlampir.

VI.

SUSUNAN PANITIA

Susunan panitia pembangunan teras masjid terlampir.

VII. KESEKRETARIATAN
Sekretariat Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid berlokasi di Kp. Cikumpa RT 02 RW 05
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat. Untuk keperluan informasi
dapat menghubungi:
1. Muhamad Dayat (Hp. 087887939245)
2. Nursamsi, S.Pd. (Hp. 082125900473)
3. Tohir, SEI (Hp. 081282036524)

VIII. PENUTUP
Demikian proposal ini kami buat walaupun sangat sederhana, namun besar harapan kami dengan
adanya proposal ini dapat menjadi acuan kepada Bapak/Ibu/Donaturuntuk mewujudkan cita-cita
mulia kami, yakni memiliki sarana dan prasarana masjid yang memadai dan membanggakan.
Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Inayah-Nya kepada seluruh ummat
muslimin dimana pun mereka berada, untuk selalu memikirkan akan keagungan dan kebesaran
Dinullah. Amin ya Rabbalalamin.
Depok, 20 Pebruari 2015

PANITIA PEMBANGUNAN,

H. Sabar Wibowo, S.Sos.


Ketua Pembangunan

Muhamad Dayat
Pelaksana Harian

Mengetahui,

Waris
Ketua RW 05

Nursamsi, S.Pd.
Ketua DKM MABRUK

Lampiran 1

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Lampiran 2

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN TERAS MASJID


MASJID MUNIROH ABDULLAH AR RUKBAN SUKMAJAYA DEPOK

Pelindung

: 1. Waris ( Ketua RW. 05 Kelurahan Sukmajaya)


2. Supriyono

Penasihat

: 1. Nursamsi, S.Pd. (Ketua DKM)


2. H. Saliman (Wakil Ketua DKM)

Ketua Pembangunan : H. Sabar Wibowo, S.Sos


Pelaksana Harian

: Muhamad Dayat

Sekretaris

: Tohir, SEI

Bendahara

: H. Evo Yulianto

Seksi-seksi :
A.

B.

C.

D.

E.

Pembangunan
1.

H. Ahmad Waluyo

2.

Jaenuddin

3.

Subana

Penggalangan Dana
1.

Ahmad Rofii

2.

Imron Rosyadi

3.

Nasrullah

Perlengkapan
1.

Rohman

2.

Taryo

3.

Sutardi

4.

Diman

5.

Yudianto

Humas
1.

Hasan

2.

Murtani

3.

Marta

Umum
1.

Saalih

2.

M. Saleh

3.

Remaja Masjid

Lampiran 3

1. Foto Tampak Depan

2. Foto Tampak Samping

DAFTAR DONASI PEMBANGUNAN TERAS MASJID


MASJID MUNIROH ABDULLAH AR-RUKBAN
RW 05 KEL. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
NO.

HARI/TANGGAL

DONATUR

INFAQ (RP)

JUMLAH

PARAF