Anda di halaman 1dari 13

a) Pada peringkat awal manusia sangat berpegang kepada amalan animisme.

Apakah yang
dimaksudkan dengan konsep animisme?
A. Mempercayai raja yang memerintah tanpa ragu-ragu
B. Kepercayaan bahawa terdapat banyak tuhan di dunia ini.
C. Mempercayai kuasa gahib yang menguasai alam sekeliling
D. Sanggup berkorban demi kepentingan raja dan masyarakatnya

Tanah diantara dua sungai

b) Pernyataan di atas merujuk lokasi tamadun Mesopotamia. Dua sungai yang


dimaksudkan itu ialah.
I. Sungai Nil
II. Sungai Tigris
III. Sungai Ganges
IV. Sungai Euphrates

A. i dan ii
B. ii dan iii
C. i dan iv
D. iii dan iv

c) Dalam sistem susun lapis masyarakat golongan yang biasanya berada pada lapisan
kedua?
A. Raja
B. Hamba
C. Pembesar
D. Rakyat biasa
d) Antara berikut yang manakah benar tentang sistem pemerintahan teokrasi yang di
amalkan di Mesopotamia?
A. Raja dianggap ebagai Tuhan
B. Taraf raja dan rakyat adalah sama
C. Rakyat mempunyai kuasa untuk melantik raja
D. Raja dipilih berdasarkan keistimewaan yang ada padanya.

e) Apakah sumbangan utama Sungai Nil terhadap perkembangan tamadun Mesir Purba?
A. Memajukan perdagangan
B. Menyuburkan tanah pertanian
C. Menjadi bentang penghalang serangan musuh
D. Memudahkan pelawat mengunjungi negara itu.

f) Golongan manakah yang berada pada lapisan paling atas dalam sistem masyarakat
tamadun indus
A. Raja
B. Pendeta
C. Pembesar
D. Bangsawan
Kadok..

1. Dalam Zaman Logam peralatan seperti besi telah dihasilkan. Apakah kesan penting
daripada penemuan ini?.

A. Senjata lebih tajam dan canggih dicipta


B. Mata wang telah digunakan dalam perdagangan
C. Logam menjadi harta kekayaan setiap orang ketika itu
D. Peralatan pertaniaan yang lebih canggih dan tahan lama di cipta

2. Antara senarai di bawah yang manakah merupakan ciri-ciri tamadun?

I. Pertempatan nomad
II. Pengkhususan pekerjaan
III. Bahasa dan Sistem tulisan
IV. Teknologi dan peralatan perang yang canggih

A. I dan II
B. II dan III
C. I, II dan III
D. II, III dan IV

Hieroglif

Cunieform

Ideogram

3. Apakah persamaan istilah-istilah di atas?

A. Agama awal manusia


B. Bahasa awal manusia
C. Bentuk kesenian awal manusia
D. Sistem tulisan awal yang digunakan manusia

4. Mengapakah kebanyakan tamadun awal dunia bermula di lembah sungai?

I. Tanah subur untuk pertanian


II. Terlindung daripada ancaman musuh
III. Mudah mendapatkan air dan makanan
IV. Urusan perhubungan dan pengangkutan senang dijalankan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

5. Dalam tamadun Mesopotamia hasil seni binaan mereka yang hebat dikenali sebagai
Ziggurat. Apakah fungsi-fungsi Ziggurat?

I. Pusat ibadat
II. Pusat perdagangan
III. Pusat latihan ketenteraan
IV. Pusat penyimpanan khazanah negara
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Bukti sejarah menunjukkan wanita memainkan peranan


penting dalam tamadun Mesir Purba.
6. Apakah bukti kebenaran kenyataan di atas?

A. Wanita diharamkan menjadi hamba


B. Wanita perna dilantik sebagai Firaun
C. Wanita boleh menjadi pembesar kerajaan
D. Kerajaan menitik beratkan kebajikan kaum wanita

Algebra

Geometri

Astronomi

7. Bagaimanakah orang mesir purba menggunakan ilmu-ilmu di atas untuk menjaga


kepentingan dan keselamatan mereka?

A. Mengawal banjir sungai Nil


B. Menambah kekerapan hujan
C. Mengurangkan kepanasan suhu harian
D. Menentukan masa berlakunya gempa bumi

8. Golongan artisan mempunyai keistimewaan dalam kalangan tamadun Indus.Apakah


keistimewaan itu?

A. Pemimpin upacara keagamaan


B. Terlibat dalam penulisan karya sastera
C. Merupakan golongan pembesar kerajaan
D. Mahir dalam penghasilan barangan logam dan tembikar
Patung proto-siva

9. Mengapakah penemuan patung di atas dianggap penting dalam tamadun Indus?

A. Masyarakat Indus mahir dalam seni ukir


B. Masyarakat Indus mempunyai amalan agama
C. Kepercayaan masyarakat patung mempunyai kuasa ajaib
D. Menggambarkan kekuatan institusi beraja dalam tamadun Indus

10. Antara berikut, yang manakah fungsi golongan hamba dalam Dinasti Shang?

I. Menjadi buruh paksa


II. Dijadikan tentera paksa
III. Sebagai pembantu istana diraja
IV. Korban dalam upacara penyembahan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Maznih

SOALAN ARAS APLIKASI.


Soalan aras aplikasi mengandungi 9 soalan objektif. Berikut ialah soalan-soalan objektif bagi
aras aplikasi.

Soalan 1 berdasarkan jadual dibawah.

Tahun 6500 SM Tahun 2010

SISTEM BARTER X

1. Rajah di atas merujuk kepada sistem perdagangan antara zaman prasejarah dan zaman
moden. Merujuk kepada rajah di atas, X ialah..

A. Sistem mata wang


B. Pelaburan
C. Sistem pajak gadai
D. Sistem pinjaman wang

2. Berikut ialah persamaan antara tamadun Mesir purba dan tamadun Indus, kecuali..

I. Seni bina
II. Tulisan
III. Kawasan petempatan
IV. Sistem ekonomi

A. I, II, dan III C. I, III, dan IV


B. I, II, dan IV D. II, III, dan IV
Soalan 3 berdasarkan penyataan dibawah

Orang sumeria telah menggunakan kapal layar


serta pengangkutan beroda sejak tahun 3000 SM.

3. Merujuk kepada penyataan di atas, apakah kesannya terhadap perkembangan tamadun


sumeria?

A. Raja Sargon Berjaya mewujudkan kerajaan Akkad, iaitu empayar pertama di dunia.
B. Dapat berhubung dengan wilayah di India dan kawasan laut Mediterranean
C. Membolehkan orang Mesopotamia mencipta kincir air untuk pengairan pertanian.
D. Kemahiran orang Mesopotamia menjadi ikutan tamadun Indus dan Mesir.

Soalan 4 berdasarkan jadual di bawah

Tamadun Mesir Tamadun Hwang Ho


purba
Sungai Nil Sungai Kuning

4. Merujuk kepada jadual di atas, pilih penyataan yang benar..

A. Mewujudkan pengkhususan pekerjaan dalam tamadun Hwang Ho


B. Ilmu matematik seperti algebra, geometri, dan astronomi berkembang dalam
tamadun Mesir purba.
C. Kegemilangan tamadun Mesir dapat dinikmati dan diketahui oleh generasi akan
datang.
D. Perdagangan tamadun Mesir dan Hwang Ho bertambah maju.

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

Sistem barter
Zaman X
Bercucuk tanam

Peralatan batu yang pelbagai fungsi

5. Merujuk kepada rajah di atas, X ialah..

A. Awal Mesolitik
B. Mesolitik
C. Akhir Mesolitik
D. Neolitik

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah

Tamadun Mesir Piramid

Tamadun Indus Mohenjo-Daro dan Harappa


6. Berdasarkan rajah di atas, apakah sumbangannya terhadap generasi akan datang?

I. Seni bina Tamadun Mesir dan Indus dapat di pelajari


II. Tinggalan sejarah tersebut menjadi tarikan pelancong
III. Kegemilangan Tamadun Mesir dan Indus dapat diketahui oleh generasi akan datang
IV. Menjadi tapak kajian ahli arkeologi

A. I, dan II C. III sahaja


B. III, dan IV D. II, dan III

ARAS ANALISIS

Soalan aras analisis mengandungi 3 soalan sahaja. Berikut ialah soalan-soalan objektif bagi
aras analisis.

Tujuan: Menaakul sebab dan musabab, meleraikan sesuatu komunikasi kepada bahagian,
menjelaskan organisasi sesuatu komunikasi

Jenis: Sebab, Mengapa,

1. Sebab dan kesan yang berkaitan

7. Apakah sebab masyarakat Zaman Prasejarah tinggal di dalam Gua?

A. Mengelakan daripada banjir


B. Mereka tidak tahu membuat rumah sendiri
C. Mengelakan daripada serangan binatang buas
D. Gua berhampiran dengan sungai
2. Menaakul

8. Mengapakah raja-raja Shang dalam Tamadun Hwang Ho tidak memerlukan pengesahan


politik untuk memerintah?

A. Masyarakat tamadun ini percaya kuasa raja mendapat mandat daripada Tuhan
B. Raja-raja Shang adalah daripada keturunan pemerintah agama
C. Raja-raja Shang mendapat sokongan daripada golongan bangsawan
D. Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial, dan agama.

3. Mencerakinkan

9. Berikut ialah ciri-ciri Tamadun Mesopotamia, kecuali..

I. Sistem pemerintahan berbentuk Autokrasi


II. Adanya pengkhususan kerja
III. Pembinaan Negara kota yang terancang
IV. Terbahagi kepada dua golongan iaitu, golongan pemerintah dan golongan
diperintah.

A. I,dan II C. I, dan IV
B. I,dan III D. II, III, dan IV
Struktur

1.  Sistem pemerintahan
Tamadun Mesir  Agama dan
Kepercayaan
 Ekonomi

A. Berikan dua sumbangan tamadun Mesir kepada tamadun dunia.


i. ________________________________________________.
ii. ________________________________________________.

(aras sintesis) (4 markah)

B. Berikan dua implikasi pengiktirafan wanita dalam pentadbiran mesir purba kepada corak
kepimpinan hari ini.
i. ________________________________________________.
ii. ________________________________________________.
(aras penilaian) (6 markah)

2.
Hieroglif
Cunieform
Ideogram

Senarai diatas merupakan sistem tulisan awal tamadun manusia.

a) Nyatakan dua kepentingan sistem tulisan dalam pentadbiran tamadun awal.


i. ____________________________________________
_________.
2.
(b) Sejauhmanakah faktor kawasan lembah sungai mempengaruhi perkembangan tamadun
awal manusia? (aras penilaian) (15 markah)