Anda di halaman 1dari 11

KBAT

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

an
r
i
ah ir
m
Ke erfk
B

dan
a
k
i
t
E
ni a n
a
h
o
r
Ke

Kemah
ir
Dwiba an
hasa

Aspirasi
Murid

PPPM

PELAN
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

Id e n
Nas titi
iona
l

Pe
ng

et a
hu

Ke
m
Me ah
mi ira
mp n
in
an

DEFINIS
I

Keupayaan untuk
mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan
refleksi bagi menyelesaikan
masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu

Pelaksanaan KBAT
Perubahan

Kurikulum
Kurikulum
Ditulis
Ditulis secara
secara
eksplisit
eksplisit dalam
dalam
dokumen
dokumen
kurikulum
kurikulum

Disokong
Kokurikulu
Kokurikulu
m
m
Pentaksiran

Pedagogi
Pedagogi
Pelbagai
Pelbagai stragegi
stragegi
PdP
yang
PdP yang
menerapkan
menerapkan KBAT
KBAT
seperti
alat
seperti alat
berfkir,
berfkir, soalan
soalan
aras
aras tinggi
tinggi dan
dan
inkuiri
inkuiri

Sokongan
Sokongan
Komuniti
Komuniti &
&
Swasta
Swasta

Bina
Bina Upaya
Upaya
Pentaksiran
Pentaksiran
Soalan
Soalan berbentuk
berbentuk
aras
tinggi
aras tinggi dalam
dalam
peperiksaan
peperiksaan
pusat
pusat (40%
(40% UPSR
UPSR
dan
50%
SPM
dan 50% SPM
tahun
tahun 2016)
2016)

Sumber
Sumber

Peringkat
sekolah: PBS

Peringkat
Kebangsaan:
UPSR, SPM

Penilaian
peringkat
antarabangsa:
contoh : TIMSS &
PISA

Murid dapat
membuat
keputusan,
menyelesai
masalah,
menginovasi
dan
mencipta

Bahasa
Pemikiran

Kata Kerja

Menginga
t

Saya boleh ingat


semula maklumat

Mengecam, mengulang,
menyenaraikan,
menerangkan. Mengenal
pasti, menamakan

Memaha
mi

Saya boleh ingat


semula dan
menjelaskan idea
dan konsep

Mentafsir, menjelaskan,
memberi contoh,
meringkaskan, membuat
kesimpulan awal,
menunjukkan pemahaman,
menterjemah

Mengapli
kasi

Saya boleh
menggunakan
pengetahuan dalam
keadaan biasa atau
baharu

Melaksanakan,
menunjukkan,menjalankan,
menggambarkan,
menggunakan

Menganal
isis

Saya boleh
mengeluarkan ideaidea penting

Membandingkan, sebaliknya,
mengklasifkasikan,
menyusun

Menilai

Saya boleh membuat


pertimbangan dan
keputusan

Menyemak,
mempertimbangkan,
menguji, membuat
keputusan, membuat

Kata

Kompleksi
ti
Pemikiran

Soalan Kompleks
Soalan Mudah

Contoh Soalan KBAT

Kompleksi
ti
Pemikiran

Bahasa
Pemikiran

Soalan Pemula

Mencipta

Mereka bentuk,
mencipta,
menambah baik
merancang,
membina,
menggubah

Bagaimanakah kita boleh


mereka bentuk? Bolehkah
kita menambah? Apa yang
akan berlaku jika?

Menilai

Menentukan
kedudukan,
menyimpul, menilai,
mentaksir,
menentukan

Mengapa anda berfkir


tentang? Mengapa anda
suka ini? Apakah yang
terbaik.?

Menganal
isis

Membanding beza,
mengelas,
menyusun, meneliti,
menganalisa

Bagaimana mereka sama/


membeza? Bagaimana ia
berfungsi? Apakah bukti?

Mengapli
kasi

Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi,
membina,
menggambarkan

Apakah contoh-contoh lain


yang ada tentang ini?

Memaha
mi

Menyatakan semula,
menerangkan,
mentafsir,

Apakah maknanya? Apakah


kegunaannya? Bolehkah
anda terangkan?

KBAT

Terima Kasih

PETA PEMIKIRAN

THE SIX THINKING HATS


Blue Hat Thinking- Process Thinking
about thinking
What thinking is needed?
Organizing the thinking
Planning for action
White Hat Thinking- Facts Information
and data
Neutral and objective
What do I know?
What do I need to fnd out?
How will I get the information I need?
Green Hat Thinking - Creativity Ideas,
alternative, possibilities
Provocation - "PO"
Solutions to black hat problems

THE SIX THINKING HATS


Yellow Hat Thinking- Benefits Positives,
plus points
Logical reasons are given.
Why an idea is useful

Black Hat Thinking - Cautions Difficulties,


weaknesses, dangers
Logical reasons are given.
Spotting the risks
Red Hat Thinking - Feelings Intuition,
hunches, gut instinct
My feelings right now.
Feelings can change.
No reasons are given.

PETA MINDA