Anda di halaman 1dari 2

e-

-HISTORY-

motivatio
M otiv asi k eb an yak ann ya
APA ITU
terd apat di s ek olah- sek olah y ang
MUKADIMAH…
E-MOTIVASION????
dik endalik an o leh guru di siplin Peggunaan software
ata u guru k aunseling. S ek ar ang yang sesuai dalam Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat
terd apat c ara y ang lebih s enang
untEuk
– mendapa
motivasion tk anialah
motiv asi iaitu melalui
khidmat
salah
laman-
pembangunan laman n Ilahi dengan limpah kurnia-Nya kami
dapat menyiapkan tugasan yang diberi
dalam tempoh yang ditetapkan. Pertama
satuw laman
laman eb y ang web motivasi
t er tentu t anpa web.
Doc umentation gr oup gerbang motivasi
sekali, kami ingin mengucapkan ribuan
seperti
merasa malu.laman-laman web terima kasih yang tidak terhingga kepada
yang telah sedia ada. Tetapi  Kami mennyarankan penggunaan
anda
kedua ibu bapa kami yang banyak
Salah s atu laman w eb y ang boleh membantu trutamanya dari segi
laman an
digunak web inie-m
ialah lebih
otivtertumpu
asi on Microsoft Frontpage dan kewangan. Selain itu, kami juga ingin
MRSM Pendang
pada masalah remaja
yang di bangunk an oleh zaman Dreamweaver kerana ianya lebih merakamkan jutaan terima kasih kepada
Laman web:www.e-motivation.com
sekarang.
kumpulan Jika kami
t esis k ami. mudah untuk
(dibuka dipelajari.
dalam masa 3 minggu) rakan-rakan kerana sudi membantu kami
 Tetapi terdapat beberapa perkara mengambil gambar-gambar yang
berkesempatan kami akan berkaitan dengan tajuk ini dan mencari,
Our Grdiambil
yang perlu oup A kira
dv iseiaitu:
r:
membuka satu bahagian Mr. Baha ruddin S ulai man mengumpul serta bertukar-tukar
untuk memotivasikan o Perlu mempelajari maklumat. Di samping itu, di sini kami
masalah guru-guru dan ibu bahasa pengarangan juga ingin mengucapkan jutaan terima
kasih kepada Abang Baharudin selaku
bapa. multimedia terlebih penasihat kami
Ahliatas nasihat, tunjuk ajar,
kumpulan:
dahulu(c,c++,java ect). bimbingan dan teguran yang amat
o Tidak mudah tertekan berguna. Akhir Aizad
1. Nik Azmil sekali, kami ingin
mengucapkan
2. Fakrunterima
Radzikasih kepada pihak
\ jika terlupa save kerja MRSM 3. PENDANG
Muhammadkerana
Firdausmembenarkan
yang telah siap dibuat. pelajar-pelajar
4. Muhammadmencari maklumat untuk
Naim
5.dimuatkan dalam pamplet ini.
Aiza Faizin