Anda di halaman 1dari 59

KEMENTETRIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
KAJIAN SEJARAH
TEMPATAN
SEKOLAH MENENGAH RENDAH

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA
2002
BUKU PANDUAN
KAJIAN SEJARAH
TEMPATAN
SEKOLAH MENENGAH RENDAH

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA
2002
KATA PENGHANTAR
Buku Panduan Kajian Sejarah Tempatan Sekolah Menengah
Dalam Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM peringkat Menengah Rendah disediakan untuk membantu guru melaksanakan KST.
Rendah, satu aspek yang diperkenalkan pada tahun 1989 ialah Maklumat terperinci yang terkandung dalam Buku Panduan ini
Kajian Sejarah Tempatan (KST). Kajian ini adalah tentang hal-hal membolehkan guru membimbing pelajar mengendalikan KST
bersangkutan dengan keadaan setempat dan dijalankan dalam dengan lebih sistematik dan berkesan.
bentuk projek. Ini ber makna pelajar dapat berinteraksi dengan
kaw asan persekitaran supaya dapat memper kembangkan dan Dalam usaha untuk menyediakan Buku Panduan ini banyak pihak
menajamkan persepsi tentang aspek-aspek sejarah yang ada di telah terlibat terutamanya guru, pensyarah universiti dan maktab
sekeliling mereka. perguruan dan pegaw ai-pegaw ai Kementerian Pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan sehingga


Kajian ini dinilai melalui kerja kursus. Kerja kursus memberi bahan ini terhasil, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-
peluang dan pengalaman kepada pelajar untuk menggunakan tinggi penghargaan.
pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan mengamalkan nilai-
nilai murni. Tahap kebolehan pelajar secara keseluruhan dapat
diuji kerana kerja kursus menitikberatkan kebolehan pelajar bukan
sahaja dalam bidang akademik tetapi dalam aspek-aspek kreativiti,
bakat dan inisiatif. Nilai-nilai intrinsik lebih banyak terserlah dalan
kerja kursus seperti ketepatan masa, kesahihan maklumat,
kebersihan kerja, tanggungjaw ab dan kerjasama. Amalan nilai
seperti ini sukar diukur melalui ujian bertulis.

Dalam menjalankan Kajian Sejarah Tempatan, guru memainkan


peranan yang sangat penting sebagai pengurus, perancang,
penyampai maklumat, pemudahcara, pembimbing dan penilai
kepada pelajar-pelajar.

v
RUKUN NEGARA
Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden;

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh


tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

viii
KANDUNGAN MUKA SURAT

Kata Pengantar v
Rukun Negara vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan viii
Pendahuluan 1
Matlamat dan Objektif Kajian Sejarah Tempatan 2
BAHAGIAN I – KANDUNGAN KURIKULUM 3
1.1 Definisi Sejarah Tempatan
1.2 Aspek-aspek Kajian
1.3 Ruang Liputan Kajian

BAHAGIAN II – PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN 16


2.1 Peranan Guru
2.2 Panduan Umum
2.3 Contoh Strategi Pelaksanaan
2.4 Contoh Senarai Semak

BAHAGIAN III –SUMBER DAN KAEDAH UTAMA KAJIAN 24


3.1 Sumber Kajian
3.2 Kaedah Kajian

BAHAGIAN IV – PENILAIAN 29
4.1 Pendahuluan
4.2 Elemen dan Aspek Yang Dinilai
4.3 Sistem Penilaian dan Pelaporan
4.4 Huraian Pemarkahan

BAHAGIAN V – CONTOH PENGENDALIAN DAN KAD TUGASAN 38.


5.1 Contoh Pengendalian Kajian Sejarah tempatan Tingkatan 1
5.2 Contoh Pengendalian Kajian Sejarah tempatan Tingkatan 2
5.3 Contoh Pengendalian Kajian Sejarah tempatan Tingkatan 3
PENDAHULUAN

Kajian Sejarah Tempatan (KST) adalah sebahagian daripada Walaupun Buku Panduan Kajian Sejarah Tempatan ini disediakan
Sukatan Pelajaran Sejarah Kur ikulum bersepadu Sekolah khusus untuk Guru Sejarah Sekolah Menengah Rendah, bahan ini
Menengah (KBSM). Aspek Sejarah Tempatan ini memberi dapat membantu pihak-pihak yang mempunyai peranan tertentu
perhatian kepada pengkajian sesuatu tempat atau kaw asan dalam pelaksanaan kurikulum Sejarah KBSM. Adalah diharapkan
sebagai satu unit yang lebih kecil daripada negeri. Tegasnya Kajian Buku Panduan ini akan dapat membantu pelaksanaan Kajian
Sejarah Tempatan bersifat mikro tentang hal-hal yang Sejarah Tempatan bagi Sekolah Menengah Rendah dengan
bersangkutan dengan keadaan setempat dan dijalankan dalam jayanya.
bentuk projek.

Kajian Sejarah Tempatan memberi pengalaman secara langsung


kepada pelajar mengkaji aspek-aspek sejarah yang ada di
sekeliling mereka. Melalui pengkajian ini, kemahiran sejarah seperti
mencari, mengumpul, mengelas, menganalisis, mentafsir dan
merumus maklumat dan fakta-fakta sejarah dapat dipertingkatkan.
Pengalaman ini dapat membolehkan pelajar peka dan ber minat
terhadap sejarah.

Buku Panduan ini disediakan untuk memberi maklumat yang


terperinci bagi guru mengendalikan pengajaran dan pembelajaran
Kajian Sejarah Tempatan.

Kandungannya meliputi beberapa perkara asas tentang unsur dan


kaedah menjalankan kajian. Dalam bahagian Huraian Kur ikulum
dimuatkan konsep Sejarah Tempatan, ruang liputan kajian, aspek-
aspek kajian dan perincian kandungan. Dalam bahagian
Pengendalian dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
dimuatkan peranan guru, panduan umum, strategi pelaksanaan
Kajian Sejarah Tempatan dan kaedah pengajaran dan
pembelajaran. Bagi memudahkan guru melaksanakan projek ini,
disediakan contoh kad tugasan, surat-menyurat, senarai semak dan
borang pemarkahan.
OBJ EKTIF KAJIAN SEJARAH TEMPATAN
Objektif Kajian Sejarah Tempatan untuk membolehkan pelajar:
MATLAMAT KAJIAN SEJ ARAH TEMPATAN i. mencari, mengumpul, menganalisis, mentafsir serta
mensintesis serta merumus maklumat dan fakta-fakta
sejarah;
KAJIAN SEJ ARAH TEMPATAN adalah untuk
memupuk pemahaman dan kesedaran pelajar tentang ii. mengenali diri dan keluarga;

sejarah perkembangan masyarakat setempat. Kajian ini iii. mengenali dan memahami sejarah perkembangan
sekolah;
membolehkan pelajar menghargai dan berbangga dengan
sejarah masyarakat dan persekitaran, mengukuh iv. mengenali kaw asan tempat kediaman/tinggal dan
kaw asan persekitaran sekolah dengan lebih dekat lagi;
semangat kekitaan dan perpaduan serta dapat
v. memupuk kemesraan, kasih sayang, kebanggaan serta
memperkayakan khazanah sejarah setempat. sikap bertanggungjaw ab dan hor mat menghor mati
terhadap keluarga, sekolah dan persekitaran;
vi. mengamal nilai murni yang diw arisi bersama dalam
keluarga, sekolah, kaw asan tempat kediaman/tinggal
dan kaw asan persekitaran sekolah; dan

vii. mendapat pengalaman secara langsusng dalam


menjalankan kajian serta membina keyakinan diri.

2
BAHAGIAN 1

KANDUNGAN
KURIKULUM

3
1.1 DEFINISI SEJARAH TEMPATAN

Sejarah Tempatan secara umumnya ialah pengkajian unsur-unsur sejarah setempat yang melibatkan perjalanan yang dekat serta
penggunaan bahan-bahan yang diperolehi setempat.

1.2 ASPEK-ASPEK KAJIAN

Aspek-aspek pengkajian adalah seperti berikut:

TINGKATAN I TINGKATAN II TINGKATAN III

Sejarah Diri dan Keluarga Sejarah Sekolah Sejarah Persekitaran Kawasan Sekolah /
Tempat Tinggal / Kediaman
‰ Salasilah keluarga ‰ Latar belakang sekolah
‰ Perkembangan diri dan keluarga ‰ Nama dan lambang-lambang ‰ Asal usul nama tempat/nama jalan
‰ Tokoh-tokoh dalam keluarga kemegahan sekolah ‰ Bangunan/tempat bersejarah
‰ Peristiwa bersejarah dalam keluarga ‰ Infrastruktur dan kemudahan asas ‰ Tokoh
‰ Pengetua ‰ Sejarah penduduk
‰ Guru ‰ Infrastruktur dan kemudahan asas
‰ Badan pengurus dan PIBG ‰ Peristiwa bersejarah
‰ Tokoh-tokoh bekas pelajar ‰ Tradisi setempat
‰ Peristiwa-peristiwa bersejarah ‰ Pentadbiran setempat
‰ Prestasi dan kejayaan akadem ik
‰ Prestasi dan kejayaan kokurikulum

4
1.3. RUANG LIPUTAN KAJIAN

1.3.1. Tingkatan 1: Sejarah Diri Dan Keluarga


Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(a) Salasilah i. Nama ahli-ahli keluarga: Sijil kelahiran 1) Bangga dengan w aris keluarga
keluarga ibu bapa, adik-beradik, datuk, nenek, Sijil per kahw inan
saudara-mara terdekat. Kad pengenalan 2) Sayang akan keluarga
 Gambar
ii. Pertalian persaudaraan Orang sumber (seperti datuk, 3) Keluarga bahagia membaw a
nenek dan lain-lain) kesejahteraan hidup
iii. Tarikh-tarikh penting Lain-lain sumber

iv. Membina rajah salasilah keluarga

(b) Perkembangan i. Tempat dan tarikh lahir diri dan ahli-ahli Dokumen ras mi 1) Bangga bersama keluarga
diri dan keluarga. Sijil kelahiran
keluarga ii. Tempat asal/ tempat tinggal sekarang Kad pengenalan 2) Kemajuan keluarga menjadi
(jika pernah berpindah sebutkan nama Kad peker jaan kebanggaan bersama
tempat) Sijil-sijil sekolah
iii. Aspek kemajuan seperti: Sijil penghargaan
(a) pendidikan Gambar
(b) pekerjaan Rakaman video
(c) peristiw a penting dll Orang sumber :
(pakcik, makcik dll)
 Rakaman tv
 Majalah
 Lain-lain sumber

5
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(c) Tokoh-tokoh i. Nama dan biodata tokoh berkenaan Dokumen ras mi 1. Kegigihan dan kejayaan sumber
dalam keluarga ii. Kejayaan yang diperolehi; Sijil kelahiran aspirasi keluarga
- pendidikan, pekerjaan dan Sijil anugerah/
kebajikan pengiktirafan
- anugerah/pingat/gelaran Kad pengenalan
iii. Sifat-sifat istimew a. Pingat-pingat
 Gambar

(d) Peristiwa i. Per istiw a-peristiw a bersejarah dalam Gambar 1. Bangga dengan semangat
bersejarah keluarga seperti: Rakaman video kekeluargaan
dalam keluarga hari perkahw inan/ulang tahun. Potongan akhbar
 berpindah ke tempat lain Orang sumber 2. Sentiasa bersama memper ingati
 melaw at/melancong Laporan majalah hari-hari istimew a dalam keluarga.
 rumah terbakar Surat rasmi
 banjir Sijil kematian
 kematian
 anugerah cemer lang/pingat
 konvensyen
 majlis rasmi/kursus /seminar
 dan lain-lain
ii. Kesan/kepentingan per itiw a berkenaan.

6
1.3.2. Tingkatan 2: Sejarah Sekolah

Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(a) Latar belakang i. Asal-usul nama sekolah Dokumen ras mi 1) Sekolah pemangkin budaya ilmu
sekolah ii. Sebab-sebab nama itu dipilih. Orang sumber
iii. Tarikh nama itu mula digunakan. Gambar
iv. Tempat asal sekolah Peta/lokasi
v. Peras mian sekolah Potongan akhbar
 Pelan sekolah

(b) Nam a dan i. Asal-usul nama sekolah Majalah sekolah 1) Setia dan bangga dengan identiti
lam bang- ii.Sebab-sebab nama itu dipilih. Lencana sekolah sekolah.
lam bang iii.
Tarikh nama itu mula digunakan. Potongan akhbar
kemegahan iv.Lambang-lambang sekolah-lencana, Orang sumber 2) Kemegahan dan kecemerlangan
sekolah. moto, bendera, lagu, ikrar, visi, program Guru-guru sekolah tanggungjaw ab bersama.
pelanggan, falsafah sekolah.
v. Makna lambang-lambang tersebut.

7
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(c) Infrastruktur i. Bangunan asal. Peta 1) Berbangga dengan w arisan budaya


dan Latar belakang, tarikh dan Majalah sekolah bangsa.
kem udahan penubuhan Laporan tahunan
asas. ii. Bangunan tambahan (jika ada) ‘blueprint’ 2) Bertanggungjaw ab memelihara dan
 Tarikh Orang sumber memulihara w arisan sejarah.
 Sebab penubuhan. Pelan JKR/keselamatan
iii. Kemudahan-kemudahan yang 3) Bersyukur dan memanfaatkan
disediakan seperti asrama, rumah guru, kemudahan yang ada.
pusat sumber, pusat komputer, padang
permainan, surau dan bas sekolah dll. 4) Pembangunan dan kemajuan
iv. Pelan infrastraktur sekolah. sekolah menjadi kebanggaan
bersama.

(d) Pengetua i. Biodata Sijil penghargaan 1. Menghargai kepemimpinan


 Sijil per ibadi cemerlang
ii. Sifat-sifat istimew a Anugerah
 gambar 2. Mengagumi
iii. Tugas-tugas dan sumbangan penting Potongan surat khabar kew ibawaan/ketokohan pemimpin
terhadap sekolah. dan majalah
 Majalah sekolah 3. Menyanjungi budi dan jasa
Iv Sumbangan terhadap masyarakat Rencana yang ditulis pemimpin
sekolah. Kertas kerja
 Orang sumber
 Guru-guru
 Lain-lain sumber


8
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(e) Guru i. Biodata Sijil penghargaan 1. Guru berilmu merangsang minda


 Sijil per ibadi
ii. Sifat-sifat istimew a Anugerah 2. Nasihat guru diikuti akhlak guru
 Gambar dicontohi
iii. Tugas dan sumbangan penting terhadap Potongan surat khabar
sekolah. dan majalah 3. Sentiasa bersama memper ingati
 Majalah sekolah Hari Guru.
iv. Sumbangan terhadap masyarakat Rencana yang ditulis
sekolah. Kertas kerja 4. Budi ditabur jasa dikenang.
 Orang sumber
 Guru-guru lain
 Lain-lain sumber

(f) Badan i. Tarikh penubuhan Laporan tahunan 1. Muafakat membaw a berkat


Pengurus/PIBG Minit mesyuarat
ii. Nama ahli jaw atankuasa dan ketokohan Penyata kew angan 2. Bertoleransi dalam ber masyarakat
(siapa) Jurnal
 Gambar
iii. Kegiatan- kegiatan penting. Buku pelaw at
 Buku catatan harian
iv. Sumbangan terhadap sekolah. sekolah

9
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(g) Tokoh-tokoh i. Biodata Majalah sekolah 1. Menjana potensi kendiri


bekas pelajar ii. Sifat-sifat istimew a Sijil-sijil
iii. Sumbangan tokoh-tokoh berkenaan Orang sumber 2. Berbangga dengan kejayaan dan
(politik, ekonomi, sosial, kebajikan) di Dokumen-dokumen rasmi kecemerlangan
peringkat:
 sekolah 3. Mencontohi sikap cekal dan tabah.
 daerah
 negeri 4. Ketokohan berw ibaw a menjadi
 kebangsaan sumber inspirasi.

(h) Peristiwa- i. Per istiw a-peristiw a bersejarah yang Buku pelaw at 1. Bersatu dan berusaha
peristiw a berlaku dalam sekolah seperti: Majalah sekolah meningkatkan imej sekolah.
bersejarah perasmian sekolah Laporan tahunan
 hari terbuka/penyampaian Laporan harian 2. Bantu- membantu ke arah
/pesta ria Minit mesyuarat kecemerlangan.
 hari sukan Buku cenderamata/
 kebakaran buku program 3. Bijak merancang strategi sebelum
 banjir bertindak.
 majlis-majlis yang dikelolakan
 kunjungan dari dalam dan luar negeri
 kesan/kepentingan peristiw a
berkenaan

**Pilih mana-mana satu peristiwa sahaja.

10
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

(i) Prestasi dan i. Pencapaian dalam bidang akademik – Keputusan peperiksaan 1. Gigih berusaha untuk
kejayaan keputusan peperiksaan aw am (PMR, Orang sumber kecemerlangan sekolah.
akadem ik SPM, STPM) Majalah sekolah
 Laporan panitia 2. Gigih merealisasikan misi dan visi
ii. Analisis pencapaian akademik. sekolah.

iii. Tokoh pelajar. 3. Kejayaan sekolah kebanggaan


bersama

4. Membudayakan ilmu dalam


kehidupan.

(j) Prestasi dan i. Jenis-jenis persatuan/kelab atau Majalah sekolah 1. Persefahaman dan muafakat
kejayaan pasukan pakaian seragam yang Laporan/buku persatuan dalam organisasi.
kokurikulum ditubuhkan. Sijil-sijil
 Kegiatan- kegiatan Gambar 2. Berw awasan.
 Tokoh-tokoh pelajar Buku program
 Dokumentasi bergambar 3. Ketabahan dan kecekalan
ii. Kejayaan yang diperoleh di peringkat Orang sumber menghadapi cabaran.
 sekolah
 daerah 4. Kejayaan sekolah kebanggaan
 negeri bersama.
 kebangsaan

11
1.3.3. TINGKATAN 3: Sejarah Persekitaran Kaw asan Sekolah / Tempat Tinggal / Kediam an

Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

a) Asal-usul i. Sejarah pembukaan tempat/jalan. Dokumen ras mi 1. Berbangga dengan pembangunan


tempat/nam a Orang sumber dan kemajuan setempat.
jalan ii. Sebab-sebab nama tempat/jalan dipilih. Gambar
 Jurnal/buku/majalah/
iii. Keistimew aan tempat/jalan akhbar

b) Bangunan/tempat i. Latar belakang bangunan/tempat Jurnal 1. Memelihara dan memulihara


bersejarah bersejarah Buku warisan budaya.
 pengasasan/orang yang terlibat Peta
 Gambar 2. Berbangga dengan w arisan budaya
ii. Tarikh bangunan dibina/tempat Orang Sumber bangsa.
diasaskan

iii. Keistimew aannya:


 reka bentuk dan pelan
 kegunaannya dahulu dan sekarang

12
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

c) Tokoh i. Nama dan biodata tokoh Dokumen ras mi 1. Menghargai jasa dan sumbangan
ii. Kejayaan yang diperolehi: Sijil-sijil tokoh.
 Bidang (pendidikan, pekerjaan, Pingat
kebajikan, anugerah, pingat, Orang sumber 2. Mengagumi kew ibaw aan/
gelaran) Anugerah/pengiktirfan kepemimpinan
iii. Sifat-sifat istimew a Gambar
iv. Sumbangan terhadap
masyarakat setempat/Negeri/
Kebangsaan

d) Sejarah i. Asal-usul penduduk Dokumen 1. Bersyukur dan memanfaatkan


penduduk Orang sumber kurniaan Tuhan
ii. Sebab-sebab mereka tinggal di situ Peta lokasi
 Gambar 2. Hidup bersatu dan berhar moni
iii. Kegiatan sosial seperti:
- berpersatuan 3. Menghor mati perbezaan
- pendidikan menghargai persamaan
- riadah
-

13
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

e) Infrastruktur dan i. Jenis-jenis kemudahan asas dan Orang sumber 1. Memanfaatkan kemudahan asas
kem udahan asas infrastruktur Peta lokasi yang disediakan
ii. Latar belakang kemudahan asas dan Dokumen ras mi
infrastruktur Risalah 2. Bersyukur dengan kemudahan
iii. Kepentingan yang ada
iv. Kesan terhadap penduduk

f) Peristiwa i. Latar belakang peristiw a Orang sumber 1. Yang baik dijadikan teladan yang
bersejarah tarikh Buku buruk dijadikan sempadan
masa Gambar
 tempat Jurnal 2. Bersedia menerima perubahan
 pihak yang ter libat Dokumen ras mi yang membaw a kebaikan.
ii. Sebab-sebab Akhbar
iii. Bagaimana peristiw a itu berlaku 3. Bermegah dan berbangga dengan
iv. Kesannya kejayaan masyarakat setempat.

g) Tradisi setem pat i. Adat resam/kesenian/ Orang sumber 1. Menyanjungi w arisan budaya
permainan tradisional yang masih Jurnal bangsa
diamalkan atau yang telah ditinggalkan. Gambar
ii. Asal-usul adat resam/kesenian / Artifak 2. Menghargai keunikan w arisan
permainan tradisional Risalah budaya Malaysia
iii. Tujuan tradisi setempat diamalkan Audio visual
iv. Cara dan alat-alat yang digunakan
(jika ada)
v. Kepentingan

14
Aspek Kajian Pengetahuan Sum ber Unsur/Tingkah Laku Patriotisme

h) Pentadbiran i. Latar belakang Orang sumber 1. Mematuhi peraturan dan undang-


setem pat tarikh Risalah undang
 tempat Jurnal
- Ketua kampung jaw atan/orang terlibat 2. Berbangga dengan
- Jaw atankuasa dan kesinambungan tradisi bangsa
keselamatan ii. Struktur organisasi
kampung 3. Menghor mati institusi pentadbiran
- Pemaju kawasan iii. Tugas dan tanggungjaw ab setempat
Perumahan
- Jaw atankuasa iv. Kepentingan kepada masyarakat.
Kemajuan penduduk
- Penghulu
- Tuai Rumah
- Orang besar Jajahan
- Majlis Perbandaran
- Dew an Bandaraya
- Mahkamah
- Masjid/Surau
- Rukun Tetangga
- Kemas
- Dan sebagainy a

15
BAHAGIAN II

PENGENDALIAN
DAN
PELAKSANAAN

16
2.1 PERANAN GURU

PERANCANG
PENGURUS
ƒ Membuat persediaan bagi melaksanakan
ƒ Sebagai orang perantaraan antara kajian.
pelajar, pihak sekolah dan pihak luar. ƒ Memberi panduan memilih tajuk kajian.
ƒ Memastikan setiap pelajar mengambil ƒ Mengenal pasti bahan sumber.
bahagian secara aktif. ƒ Menyediakan senarai semak dan catatan
ƒ Memastikan disiplin dan keselamatan berperingkat untuk menyelia
pelajar semasa menjalankan projek. perkembangan pelajar.
ƒ Memastikan surat penghargaan dihantar ƒ Membantu dan menyemak soalan temu
kepada pihak yang terlibat. bual.
ƒ Mempamerkan hasil/kerja projek ƒ Memantau hasil kerja pelajar dari semasa
ke semasa.

PENYAMPAI MAKLUMAT PENILAI


ƒ Memberi penerangan tentang Kajian
ƒ Menyemak buku catatan aktiviti
Sejarah Tempatan dan langkah-
pelajar dan menandatanganinya
langkah bagi melaksanakannya.
dari semasa ke semasa.
ƒ Menimbulkan soalan perbincangan
ƒ Memeriksa hasil kerja pelajar di
bagi mencungkil pandangan dan
peringkat pelaksanaan dan
pemikiran pelajar. hasilan.
PEMUDAHCARA/PEMBIMBING
ƒ Merekod markah pelajar.
ƒ Membantu menyelesaikan sebarang
masalah yang timbul.
ƒ Sebagai penggerak kepada aktiviti dalam
kumpulan.
ƒ Sebagai pembimbing semasa sesi
pelaporan dijalankan.

17
2.2 PANDUAN UMUM viii. memastikan panjang hasil kajian ialah seperti
berikut:-
2.2.1 Panduan Um um Guru
Tingkatan I - 5 hingga 10 m uka surat.
Untuk menjalankan KST guru perlu:- Tingkatan II - 10 hingga 15 m uka surat.
Tingkatan III - 15 hingga 20 m uka surat
i. memberi penerangan tentang semua tajuk kajian
mengikut tingkatan. Ini ter masuk aspek-aspek yang perlu ix. kajian boleh dijalankan secara individu atau
dikaji dalam setiap tajuk, kaedah menjalankan kajian dan berkumpulan tetapi hasil kajian dibuat secara
persiapan-persiapan yang diperlukan. individu.

ii. memastikan setiap pelajar memilih SATU tajuk yang 2.2.2 Peruntukan Masa
disenaraikan dalam sesuatu tajuk yang dipilih.
i. Kajian Sejarah Tempatan hendaklah disiapkan
iii. memastikan setiap pelajar menyediakan buku catatan sebelum peperiksaan akhir tahun untuk pelajar
aktiviti yang mengandungi senarai semak dan catatan tingkatan I dan II ( Februari hingga Julai). Pelajar
berperingkat. tingkatan III tertakluk kepada arahan daripada
Lembaga Peperiksaan Malaysia.
iv. menyemak dan menandatangani buku catatan aktiviti
pelajar. ii. Jumlah masa yang diperlukan untuk menjalankan
Kajian Sejarah Tempatan ialah dalam tempoh 6
v. memastikan hasil kajian ditulis tangan pada kertas A4. bulan. Guru hendaklah menggunakan 1 w aktu
daripada jumlah 3 w aktu yang diperuntukkan untuk
vi. memastikan hanya gambar-gambar yang berkaitan mata pelajaran Sejarah setiap minggu. Cara ini
dengan tajuk kajian sahaja yang dimasukkan dalam hasil adalah untuk membolehkan para pelajar mencari dan
kajian. mengumpul maklumat yang diperlukan dalam kajian
mereka.
vii. menggalakkan pelajar membuat laporan dalam bentuk
peta, pelan, graf dan carta. iii. Per ingkat Pelaksanaan adalah seperti berikut:-

18
PERINGKAT PELAKSA NAAN
Sekolah hendaklah mengatur langkah-langkah bagi
‰ Definisi memastikan keselamatan pelajar. Antaranya ialah:-

‰ Objektif i. membuat tinjauan terlebih dahulu ke tempat yang


PENGENALAN hendak dikaji.
‰ Rasional
ii. mendapatkan kebenaran ibu bapa/intitusi/orang
‰ For mat sumber.

‰
iii. membuat kajian secara berkumpulan.
‰ Sebelum Kajian
PERKEMBANGAN iv. memastikan pelajar memakai pakaian seragam sekolah
‰ Semasa kajian semasa menjalankan kajian.

‰ Selepas Kajian v. sentiasa menasihati pelajar supaya berdisiplin dan


menjaga nama baik sekolah.

vi. menjemput tokoh-tokoh yang hendak dikaji ke sekolah


untuk mengadakan sesi temu ramah.

vii. menyediakan surat pengenalan diri untuk dibaw a oleh


pelajar semasa menjalankan kajian.

viii. memastikan setiap pelajar yang terlibat mengambil


insuran secara berkelompok atau individu.

2.2.3 Keselam atan Pelajar

19
2.3 CONTOH STRATEGI PELAKSANAAN

2.3.1 Contoh Pelaksanaan Sebelum Kajian

Peringkat persediaan sebelum kajian


Bil Aktiviti
Bulan
FEB MAC APR MEI JUN JUL
1 Taklimat dan perbincangan guru sejarah dalam
tingkatan

2 Guru menerangkan aspek keselamatan semasa


membuat kajian.

3 Guru memastikan dan menyenaraikan bahan


sumber yang boleh didapati mengikut tajuk
kajian.

4 Insuran kelompok pelajar.

5 Persediaan surat kepada institusi atau orang


sumber.

6 Surat kepada ibu bapa/penjaga memohon


kebenaran untuk menjalankan kajian oleh pihak
sekolah.

7 Persediaan surat pengenalan diri pelajar.

8 Persediaan untuk penerangan kepada pelajar.

20
2.3.2 Contoh Pelaksanaan Semasa Kajian

Peringkat persediaan semasa kajian


Bil PELAKSANAAN KAJIAN SEMASA KAJIAN Bulan
Aktiviti CATATAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL
9. Penerangan kepada pelajar-tugas, aspek
kajian/tajuk dan cara menjalankan projek.

10. Perbincangan guru-pelajar mengenai


pelaksanaan projek.

11 Pembahagian kepada kumpulan dan tugasan.


Pelajar memilih tajuk kajian.

12 Pelajar menyenaraikan keper luan


kajian/pembinaan soalan.

13 Semakan oleh guru/buku catatan

14 Mengumpul dan menganalisis data dan maklumat


oleh pelajar.

15 Pelajar melapor kemajuan kajian

15 Pelajar melapor kemajuan kajian

16 Penulis laporan oleh pelajar

17 Penilaian semasa kajian

21
2.3.3 Contoh Pelaksanaan Selepas Kajian

Peringkat persediaan selepas kajian


Bil PELAKSANAAN SEL EPAS KAJIAN Bulan
CATATAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL
18 Pembentangan laporan oleh pelajar

19 Penyerahan hasil kerja bersama buku catatan


aktiviti pelajar.

20 Rumusan hasil kajian

21 Pameran hasil kajian

22
2.4 CONTOH SENARAI SEMAK PELAJAR

CATATAN
BIL PERKARA TINDAKAN CATATAN GURU
PELAJAR
1 Menerima penerangan dan taklimat daripada guru
2 Membentuk kumpulan
3 Membahagikan tugas ahli kumpulan
4 Menentukan tajuk kumpulan
5 Menentukan sumber bagi mendapatkan maklumat
6 Menentukan orang sumber yang akan ditemuramah
7 Menyediakan soalan temuramah
8 Menyediakan alatan bagi mendapatkan maklumat
9 Mendapatkan surat kebenaran dan mengatur temujanji
10 Menjalankan law atan/temuramah/pemerhatian
11 Menjalankan kajian di Pusat Sumber dan perpustakaan
12 Menyusun dan mengelas maklumat
13 Membincang dan membuat draf laporan
14 Menyemak laporan dan membuat pembetulan
15 Menulis laporan lengkap
16 Membentangkan laporan
17 Menyerahkan hasil kerja projek
18 Menghantar surat penghargaan

23
BAHAGIAN lll

SUMBER DAN KAEDAH


UTAMA KAJIAN

24
3.1 KAJIAN SUMBER
Sumber yang digunakan dalam masa menjalankan KST 3.2.1 Kaedah Temuram ah
merupakan sumber pertama dan sumber kedua. Sumber
pertama ialah sumber asal termasuklah orang sumber, 3.2.1.1 Definisi
bangunan, monumen dan artifak, bahan bertulis seperti
rekod-rekod kerajaan, sw asta, surat-surat persendirian dan Temuramah merupakan salah satu kaedah tinjauan
surat perjanjian, gambar/fotografi, peta dan tradisi lisan, dalam penyelidikan. Ia melibatkan pertemuan
inskripsi batu nisan, riw ayat hidup, puisi dan diari. pertemuan pengkaji dengan responden (orang
sumber) untuk mendapatkan maklumat. Dalam
Sumber kedua ialah hasil penulisan sejaraw an tentang mendapatkan maklumat, Pengkaji mestilah
sesuatu zaman atau peristiw a. Ia merupakan tafsiran menyediakan satu instrumen (alat kajian). Alat
tentang apa yang telah berlaku berdasar siasatan terhadap kajian ini terdiri daripada soalan-soalan yang
pelbagai sumber pertama dan sumber-sumber lain disediakan oleh pengkaji dan diaju serta dijaw ab
termasuklah penulisan sejaraw an lain. secara lisan.

Dalam menjalankan KST, guru perlu memberi bimbingan 3.2.1.2 Persediaan Awal
supaya pelajar dapat mengumpul data-data dan
memperkembangkan pemahaman sejarah sejarah mereka Guru
dengan menggunakan sumber pertama dan sumber kedua.
‰ Mengenal pasti orang sumber

3.2 KAEDAH KAJIAN ‰ Membuat temu janji dengan orang sumber

Kaedah utama kajian yang digunakan dalam menjalankan ‰ Membimbing pelajar membina item- item soalan
KST ialah:- diikuti dengan penerangan tentang soalan
tambahan.
‰ Temuramah
‰ Membantu pelajar menyediakan peralatan
‰ Lawatan dan pemerhatian seperti pita rakaman, pita video, kamera dan alat
tulis.
‰ Analisis dokumen atau artifak ‰ Menyemak dan membetulkan draf soalan yang
disediakan oleh pelajar.

‰ Membantu pelajar membentuk kumpulan.

25
Pelajar ‰ Sumbangan-sumbangan penting terhadap sekolah.

‰ Memilih tajuk kajian. ‰ Sumbangan-sumbangan terhadap masyarakat


setempat/sekeliling sekolah.
‰ Membentuk kumpulan masing- masing.
‰ Visi dan falsafah hidup.
‰ Mengagihkan tugas mengikut kumpulan.
‰ Sifat-sifat istimew a.
‰ Membina soalan temuramah.
‰ Anugerah / sijil penghargaan
‰ Mengenal pasti bahan yang sesuai.
3.2.1.4 Proses Temuramah
‰ Menyediakan buku catatan aktiviti/senarai semak.
Berikut adalah panduan tatacara yang boleh membantu
‰ Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat pelajar dalam sesi temuramah:
aw al tentang orang sumber.
‰ Menemui orang sumber secara berkumpulan di
‰ Memperbaiki soalan temuramah selepas tempat dan masa yang ditetapkan.
diperbetulakn oleh guru.
‰ Mengemukakan soalan-soalan kepada orang
3.2.1.3 Soalan Temuramah sumber.

Temuramah hendaklah dijalankan dalam bentuk ‰ Mendapat maklumat dari orang sumber sama ada
perbualan dan dalam suasana mesra, mengikut situasi secara bertulis atau rakaman kaset.
dan keadaan serta orang sumber yang ditemuramah.
Soalan-soalan temuramah boleh dibina berdasarkan ‰ Mengemukakan soalan-soalan susulan secara
perkara berikut:- spontan jika sekiranya orang sumber tidak dapat
memberi maklumat dengan tepat kepada soalan asal
‰ Nama penuh. yang dikemukakan.

‰ Tarikh dan tempat lahir. ‰ Merekod dan merakam dan mengambil gambar
semasa sesi temuramah.
‰ Latar belakang keluarga.
‰ Mendapatkan tandatangan orang sumber bagi
‰ Latar belakang pendidikan dan pengalaman. mengesahkan temuramah di dalam buku catatan
aktiviti pelajar.

26
bersejarah, pertumbuhan dan perkembangan
‰ Menunjukkan sopan santun, budi bahasa dan penduduk, perkembangan infrastruktur dan
mematuhi peraturan-peraturan dan tatacara ketika kemudahan asas, peristiw a bersejarah, tradisi
menjalankan temuramah. setempat, lagenda dan cerita rakyat serta
pentadbiran setempat. Sebaik-baiknya law atan dan
3.2.1.5 M enyusun dan menganalisis maklumat pemerhatian dibuat di dalam kumpulan.

‰ Menyusun maklumat mengikut aspek-aspek 3.2.2.2 Persediaan Guru


yang dikaji.
‰ Guru membuat tinjauan atau penyelidikan ke
‰ Membincang mengenai maklumat yang telah tempat yang hendak dilaw ati untuk
disusun dengan ahli kumpulan. mendapatkan maklumat terlebih dahulu bagi
memastikan matlamat Kajian Sejarah Tempat
‰ Menganalisis fakta-fakta kajian. yang dirancang dapat dicapai.

3.2.1 6. M enyediakan Laporan ‰ Guru membantu pelajar merancang law atan


dan pemerhatian. Butir-butir yang lengkap
‰ Menulis draf laporan kajian yang telah mengenai law atan dan pemerhatian itu
dijalankan. hendaklah diusahakan oleh guru terlebih
dahulu seperti menetapkan tarikh, masa dan
‰ Guru menyemak draf laporan. pengangkutan.

‰ Memperbaiki hasil laporan setelah disenak oleh ‰ Pelajar perlu dibahagikan kepada beberapa
guru. kumpulan. Pembahagian tugas kepada pelajar
juga perlulah ditentukan seperti melakar,
3.2.2 Kaedah Law atan dan Pemerhatian memerhati, mengumpul risalah dan membuat
3.2.2.1 Definisi catatan.

Law atan dan pemerhatian adalah satu kaedah ‰ Pelajar juga perlu dibimbing untuk membina
pengajaran dan pembelajaran yang dapat memberi soalan-soalan sebelum law atan dan
peluang kepada pelajar memerhati dan mengkaji pemerhatian dijalankan. Soalan-soalan ini
sesuatu secara langsung di luar bilik darjah. Dalam hendaklah dapat mencungkil maklumat yang
menjalankan Kajian Sejarah Tempatan, pelajar akan menjurus kepada tajuk yang dikaji.
boleh membuat law atan dan pemerhatian semasa
menjalankan kajian tentang asal usul nama
tempat/nama jalan, bangunan dan tempat

27
3.2.3 Kaedah Analisis Dokumen

Pelbagai dokumen boleh digunakan bagi mendapatkan


maklumat dalam masa menjalankan Kajian Sejarah
Tempatan. Ini ter masuklah dokumen sumber pertama dan
sumber kedua. Surat-surat perjanjian, sijil lahir, sijil nikah,
catatan, gambar, peta, surat khabar, majalah, buku log,
rekod, mata w ang, risalah dan sebagainya.

Guru perlu membimbing pelajar mencungkil maklumat


daripada dokumen semasa menjalankan KST.

Di Tingakatan 1, pelajar akan menganalisis dokumen seperti


sijil lahir, sijil mati, sijil nikah, kad pengenalan, sijil
perhargaan dan sebagainya semasa pelajar dan
sebagainya semasa pelajar menjalankan kajian tentang
sejarah diri dan keluarga.

Bagi tajuk Sejarah Sekolah pula, pelajar perlu menganalisis


fail-fail yang mengandungi rekod-rekod tentang semua
perkara yang berhubung dengan sekolah seperti fail PIBG,
rekod kemasukan pelajar, rekod tentang guru dan Pengetua
dan kelab/persatuan yang w ujud di sekolah itu.

Begitu juga dengan dokumen ini membolehkan pelajar


melihat dan mengkaji sumber pertama, meyakinkan pelajar
tentang ketepatan fakta yang dikemukakan, dapat
memahami sesuatu peristiw a dengan lebih bermakna dan
dapat meningkatkan kemahiran mentafsir, menganalisis,
menilai, membuat perbandingan dan merumus fakta
sejarah.

Dokumen ini diperolehi daripada Arkib Negara, Muzium


Negeri, Muziun Negara dan orang perseorangan.

28
BAHAGIAN IV
PENILAIAN

29
3.3 PENDAHULUAN 4.1.4 Aspek yang akan dinilai di dalam Kajian Sejarah
Tempatan adalah mengikut format yang telah
ditetapkan iaitu:
4.1.1 Untuk mengetahui kesan pengajaran dan
pembelajaran, guru perlulah menjalankan penilaian
ke atas proses dan hasil kajian pelajar. Bagi tujuan I. Tajuk
ini penilaian bolehlah dijalankan secara berterusan
bermula dari peringkat pengenalan diikuti dengan II. Senarai Kandungan
perkembangan dan diakhiri dengan laporan dan
rumusan. Selaras dengan matlamat KBSM, aspek III. Penghargaan
pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni
mestilah dinilai. Cara penilaian bolehlah dilakukan IV. Objektif
melalui pemerhatian, temuramah dan hasil kerja
pelajar. V. Kaedah

VI. Laporan Kajian

4.1.2 Proses penilaian Tingkatan I, II dan III adalah a) Laporan


menerusi pendekatan yang sama. b) Penulisan
c) Istilah kajian

VII. Rum usan


4.1.3 Taraf pencapaian pelajar Tingkatan I dan II secara
keseluruhan bolehlah direkodkan dalam bentuk VIII. Lampiran
markah ujian sama ada semester atau penggal
pertama atau kedua. Bagi Tingkatan III pula, IX. Rujukan
penilaian Kajian Sejarah tempatan adalah
berdasarkan kehendak-kehendak Penilaian
menengah Rendah ( PMR) yang disediakan oleh
Lembaga Peperiksaan Malaysia.

30
4.2 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI

E 1.0 Pem prosesan Fakta


4.3 SIST EM PENILAIAN DAN PELAPORAN
1.1 Mengenalpasti tajuk dan persediaan
mendapat maklumat Penilaian dalam kerja kursus ini menggunakan
sistem Gred Berdasarkan Elemen.
1.2 Mencari dan mengumpul fakta sejarah
4.3.1 Definisi
1.3 Menganalisis fakta sejarah
Gred berdasarkan elemen ialah satu kaedah
1.4 Merumus fakta sejarah menyatakan prestasi calon berdasarkan
1.5 Merekod hasil dapatan sejarah yang penguasaannya dalam sesuatu elemen yang
telah dianalisis. dinilai. Gred ini menunjukkan keupayaan
E 2.0 Hasil Kajian calon sendiri dan tidak boleh dibandingkan
dengan calon lain.
2.1 For mat dan laporan

E 3.0 Pengam alan 4.3.2 Pelaporan

3.1 Penglibatan dalam kegiatan masyarakat 4.3.2.1 Empat gred digunakan dalam Gred
sekolah dan luar. Berdasarkan Elemen bagi
3.2 Pengamalan unsur-unsur kesetiaan dan melaporkan tahap pencapaian calon.
hidup bersatu padu.
A - Cemerlang
E 4.0 Penghayatan
B - Kepujian
4.1 Menghayati peristiw a sejarah dan
mengambil iktibar daripadanya. C - Mem uaskan
4.2 Menghargai perjuangan tokoh dan
w arisan sejarah. D - Lem ah

31
Contoh Pengiraan
4.3.2.2 Bagi Tingkatan I dan II, dicadangkan mar kah
sebanyak 20% dimasukkan ke dalam markah
Peperiksaan Semester I dan Semester II. Elemen 1: Pem prosesan Fakta A 5

4.3.2.3 Dicadangkan cara pemberian 20% adalah seperti Elemen 2: Hasil Kajian A 5
berikut:-
Elemen 3: Pengam alan B 4
A - 5
B - 4 Elemen 4: Penghayatan C 3
C - 3
D - 1
Jum lah 17 m arkah

4.3.2.4 Rujuk jadual di baw ah untuk menentukan keputusan


keseluruhan:
Gred Keseluruhan A

Markah Gred

16 - 20 A
11 - 15 B
6 - 10 C
0 - 5 D

32
Contoh Borang Markah Individu

Nama :__________________________

Tingkatan :_______________________

No. Kad pengenalan :______________

Elemen Gred Markah


E 1.0 Pemprosesan Fakta
E 2.0 Hasil kajian
E 3.0 Pengamalan
E 4.0 Penghayatan
Jum lah Markah

Gred Keseluruhan

Nama Guru Penilai :___________________

Tanda Tangan Guru Penilai :___________________

33
4.4 HURAIAN PEMARKAHAN

PERKARA PENILAIAN
EL EM EN PERINCIAN ASPEK GRED

E 1.0 PEMPROSESAN Proses Sebelum Kajian 1. Mengenalpasti tajuk dan A. Boleh m erancang, mencari,
FAKTA x Mengenalpasti tajuk. persediaan mendapat mengum pul, menganalisis,
x Menentukan kaedah kajian. maklumat merumus dan merekod fakta-
Dilaksanakan x Menentukan sumber maklumat. fakta sejarah.
melalui kaedah: x Menyediakan soalan. 2. Mencari dan mengumpul
x Menyediakan alat-alat yang fakta sejarah B. Boleh m erancang, mencari,
x Pemerhatian diperlukan. mengum pul, merum us dan
3. Menganalisis fakta merekod fakta-fakta sejarah
x perbincangan Proses Sem asa Kajian sejarah
x Mencari, mengumpul dan C. Boleh m erancang, mencari,
x temubual di mengkelas maklumat 4. Merumus fakta sejarah mengum pul dan merekod fakta-
antara guru x Mengadakan law atan, fakta sejarah
dengan pelajar temuramah dan pemerhatian 5. Merekod hasil dapatan
sejarah yang telah D. Boleh m erancang, mencari dan
x Majian di pusat sumber
dianalisis mengum pul fakta sejarah
Mentafsir dan Merumus
Maklum at
x Menyusun dan mengkelas
maklumat

Menulis Laporan
x Menulis draf laporan
x Menyemak dan membuat
pembetulan
x Menulis hasil kerja dengan
lengkap

34
PERKARA PENILAIAN
EL EM EN PERINCIAN ASPEK GRED

E 2.0 HASIL x For mat Kajian x For mat dan Laporan A. Boleh menulis laporan dengan
KAJIAN format yang lengkap dan
Tajuk sistem atik.
Senarai kandungan
B Boleh menulis laporan dengan
Penghargaan format yang lengkap tetapi tidak
sistem atik.
Objektif
Kaedah B. Boleh menulis laporan tetapi format
tidak lengkap dan tidak
Laporan Kajian sistem atik.
aspek kajian
C. Boleh menulis laporan secara
penulisan umum .
istilah sejarah
Rum usan
Lampiran
Rujukan

Catatan:-
Sistem atik - susunan mengikut tertib
Lengkap - mengandungi sem bilan perkara di dalam form at.
Um um - huraian yang tidak menyeluruh dan bercam pur-aduk.

35
PERKARA PENILAIAN
EL EM EN PERINCIAN ASPEK GRED

E 4.0 PENGHAYATAN Penghayatan dinilai melalui proses 1. Menghayati peristiw a A. Boleh m enghayati dan menghargai
perlaksanaan Kajian Sejarah sejarah dan peristiw a dan w arisan sejarah serta
tempatan atau Pengajaran dan mengambil iktibar perjuangan tokoh dan m engambil
Pembelajaran. daripadanya. iktibar daripadanya dengan jelas dan
mendalam serta berjaya
Contoh: 2. Menghargai mempengaruhi orang lain.
Kajian Sejarah Tempatan perjuangan tokoh dan
 Bangunan bersejarah warisan sejarah. B. Boleh m enghayati dan menghargai
 Tokoh peristiw a dan w arisan sejarah serta
 Asal usul perjuangan tokoh dan m engam bil
 dll iktibar daripadanya dengan jelas dan
menerusi:- mendalam .
 Lisan
 Penulisan C. Boleh m enghayati dan menghargai
 Per lakuan peristiw a dan w arisan sejarah serta
perjuangan tokoh dan m engambil
Pengajaran dan Pembelajaran iktibar daripadanya.
 Kedatangan Jepun
 Malayan Union D. Boleh m enghayati dan menghargai
 Hari Kemerdekaan peristiw a dan w arisan sejarah.
 dll
menerusi:-
 Lisan
 Penulisan
 Per lakuan

Catatan:
Jelas - terang, nyata dan tidak kabur.
Mendalam - kukuh dan tidak mudah luput (perasaan)

36
PERKARA PENILAIAN
ELEMEN PERINCIAN ASPEK GRED

E 3.0 PENGAMALAN Pengamalan adalah menerusi 1. Penglibatan dalam A. Boleh m elibatkan diri dalam
Kajian Sejarah Tempatan atau kegiatan masyarakat kegiatan masyarakat sekolah dan
Pengajaran dan Pembelajaran. sekolah dan luar. luar serta mengamalkan unsur-
unsur kesetiaan dan hidup
Contoh: 2. Pengalaman unsur- bersatu padu disamping
Kajian Sejarah Tempatan unsur kesetiaan dan menggalakkan orang lain
 kerjasama dalam kumpulan hidup bersatu padu mengamalkannya secara aktif.
 perpaduan
 dll B. Boleh m elibatkan diri dalam
kegiatan masyarakat sekolah dan
luar serta mengamalkan unsur-
unsur kesetiaan dan hidup
Pengajaran dan Pembelajaran bersatu padu.
 kurikulum
 kokurikulum C. Boleh m elibatkan diri dalam
 masyarakat luar kegiatan masyarakat sekolah dan
luar.

D. Boleh m elibatkan diri dalam


kegiatan masyarakat sekolah.

Catatan:
Aktif - giat dan berusaha bersungguh-sungguh

37
5.1 CONTOH PENGENDALIAN KAJIAN SEJARAH
TEMPATAN TINGKATAN I iii. Guru menerangkan kaedah yang akan digunakan
semasa mencari dan mengumpul maklumat seperti:
ASPEK KAJIAN : SALASILAH KEL UARGA
- Temubual
OBJEKTIF : - Analisis dokumen seperti surat beranak, kad
pengenalan, surat nikah, buku catatan harian dan
i. Mengetahui asal usul diri dan keluarga. gambar-gambar.
ii. Mengenali ahli keluarga dan saudara mara.
iii. Memupuk rasa cinta dan bangga terhadap keluarga. PERKEMBANGAN :
iv. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod
dan menganalisis maklumat tentang salasilah keluarga. i. Guru menulis isi-isi penting di papan hitam sebagai
penduan pelajar-pelajar mencari. Mengumpul dan
ISI KANDUNGAN : merekod maklumat. Antaranya ialah :

i. Nama ahli-ahli keluarga – ibu bapa, adik beradik, datuk, - Nama ibu bapa dan adik beradik serta tarikh lahir
nenek dan saudara mara yang terdekat. mengikut susunan. Nyatakan status perkahw inan
ii. Tarikh lahir dan tarikh meninggal dunia. nama pasangan dan nama anak-anak mereka.
iii. Pertalian persaudaraan.
- Nama adik-beradik sebelah ibu dan bapa. Tarikh
PENDAHUL UAN : lahir, tarikh perkahw inan, tarikh meninggal dunia
juga nama suami atau isteri dan anak masing-
i. Guru menerangkan konsep dan takrif keluarga asas, masing
keluarga kembangan dan salasilah keluarga melalui
perbincangan dan soal jaw ab. ii. Guru membimbing pelajar menmyusun maklumat dan
ii. Guru mencungkil pengetahuan tentang tajuk kajian menyediakan draf aw al laporan.
melalui soal jaw ab.
iii. Semasa pelajar menjalankan kajian, guru bertindak
Contoh soalan guru: sebagai pemudahcara serta menilai perkembangan
- Berapakah adik beradik kamu? kerja pelajar.
- Bilakah tarikh lahir anggota keluarga kamu?
- Adakah kamu mempunyai ramai saudara mara iv. Pelajar membentangkan laporan secara bertulis dan
dan kenalkah kamu akan mereka? (seperti nenek, menggunakan carta. Pelajar lain mengemukakan
datuk, saudara, ibu/bapa saudara, sepupu dan soalan-soalan bagi mendapatkan penjelasan lanjut.
dua pupu).
RUMUSAN :
5.2 CONTOH KAD TUGASAN TINGKATAN I
i. Guru merumuskan secara keseluruhan kerja pelajar dari
segi usaha , mutu dan kerjasama. Guru menekankan 5.2.1 RUANG LIPUTAN : Sejarah Diri Dan Keluarga
aspek-aspek berikut menerusi perbincangan dan soal
jaw ab : ASPEK KAJIAN : Salasilah Keluarga

- Pengetahuan yang telah diperolehi OBJEKTIF :


- Kemahiran yang telah dikuasai.
- Nilai dan sikap yang dipupuk. i. Mengetahui asal usul diri dan keluarga.
- Iktibar yang dapat diteladani. ii. Mengenali ahli keluarga dan saudara mara.
iii. Memupuk rasa cinta dan bangga terhadap keluarga.
ii. Guru boleh menjadikan hasil kerja pelajar sebagai iv. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod
bahan rujukan, pameran dan buku skrap. dan menganalisis maklumat tentang salasilah
keluarga.
PENILAIAN :
ISI KANDUNGAN :
i. Guru membuat penilaian dan merekod markah.
i. Nama ahli-ahli keluarga – ibu bapa, adik-beradik,
Nota : datuk, nenek, saudara mara yang terdekat.
ii. Tarikh lahir dan tarikh meninggal dunia
‰ Contoh pengendalian Kajian Sejaran Tempatan (KST) iii. Pertalian persaudaraan
ini adalah bagi tempoh sepuluh waktu.
TUGASAN :
‰ Pengkajian aspek ini boleh mendedahkan isu-isu sensitif
seperti anak angkat, ibu bapa yang telah meninggal i. Ahli kumpulan dikehendaki melantik seorang
dunia, berpisah atau bercerai dan sebagainya. Minta Pengerusi dan Setiausaha bagi kumpulan masing-
pelajar buat pilihan sendiri dan berbincangan dengan ibu masing.
bapa mereka dahulu terutama jika mereka ingin memilih ii. Setiap ahli kumpulan menetapkan tugas masing-
tajuk ini. Guru boleh menyediakan nota ringkas tentang masing.
projek ini untuk diberikan kepada ibu bapa pelajar. iii. Ahli kumpulan membincangkan tentang format
kajian, penulisan kaedah, objektif dan penghargaan.
‰ Pelajar yang berminat boleh mengkaji lebih mendalam Setiap ahli kumpulan menetapkan tugas masing-
tentang salasilah keluarga. masing.

39
iv. Kumpulan hendaklan menyediakan senarai semak c. Menentukan bentuk persembahan hasil kajian
bagi mengesan kemajuan kerja dan untuk seperti buku skrap dan rakaman kaset.
menentukan setiap ahli melaksanakan tugas seperti
yang ditentukan.
v. Setiap kumpulan menentukan sumber bagi
mendapatkan maklumat seperti berikut:- 5.2.2 RUANG LIPUTAN: Sejarah Diri Dan Keluarga

- Sumber pertama. ASPEK KAJIAN : (a) Perkem bangan Diri Dan Keluarga
- Sumber kedua
Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
vi. Ahli kumpulan menentukan alat-alat yang diperlukan
bagi mendapatkan maklumat seperti:- ‰ Tempat dan tarikh lahir diri sendiri, bapa dan adik
beradik.
- Alat perakam audio/video . ‰ Taraf perkahw inan adik beradik.
- Kamera. ‰ Di mana tempat tinggal asal dan mengapa masih
- Filem. menetap di situ.
- Buku catatan. ‰ Jika berpindah sebutkan nama tempat dan mengapa
berpindah.
vii. Usulkan soalan untuk mendapatkan maklumat ‰ Pendidikan ahli keluarga seperti nama institusi, tempat,
tentang perkara berikut:- jurusan dan tempoh.
‰ Jenis dan tempat pekerjaan ahli keluarga.
a. Keluarga asas/sendiri
5.2.3 RUANG LIPUTAN: Sejarah Diri Dan Keluarga
- Bilangan, nama ahli keluarga seperti ibu bapa
dan adik beradik ASPEK KAJIAN : (b) Tokoh-Tokoh Dalam Keluarga
- Tarikh lahir dan tarikh meninggal dunia.
- Tali persaudaraan. Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
- Status perkahw inan.
‰ Biodata tokoh seperti nama, tarikh dan tempat lahir,
b. Menyediakan alat/bahan sokongan yang umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dahulu dan
berkaitan seperti: sekarang, taraf perkahw inan dan hobi.
‰ Kejayaan tokoh dalam bidang pendidikan seperti
- Kad manila tempat pengajian dan pencapaian.
- Alat perakam audio/video. ‰ Kejayaan tokoh dalam pekerjaan seperti kedudukan
dan pangkat, tempat dan pengaruh pekerjaan.

40
‰ Kebajikan dan sumbangan kepada keluarga dan ‰ Rumah terbakar
masyarakat.
‰ Anugerah/pingat/gelaran/pengiktirafan yang - bila
dikurniakan kepada tokoh. - di mana
‰ Sifat-sifat istimew a seperti berani, pemurah, gigih, - sebab atau punca
peramah, jujur dan sabar. - gambaran atau suasana semasa kebakaran
5.2.4 RUANG LIPUTAN : Sejarah Diri Dan Keluarga - sebab peristiw a dianggap bersejrah

ASPEK KAJIAN : (c) Peristiwa Bersejarah Dalam Keluarga ‰ Banjir

Dapatkan maklumat berkenaan dengan :- - bila


- di mana
Per istiw a-peristiw a bersejarah yang berlaku dalam keluarga - punca banjir
seperti: - sebab dianggap bersejarah

‰ Hari per kahw inan atau ulang tahun ‰ Kelahiran

- siapa - siapa
- bila - bila
- di mana diadakan - di mana
- sebab dianggap bersejarah - suasana

‰ Berpindah ke tempat lain ‰ Kematian

- bila dan kenapa berpindah - siapa


- sebab perpindahan dianggap bersejarah. - bila
- di mana
‰ Melaw at atau melancong - sebab kematian

- bila ‰ Per istiw a-peristiw a bersejarah yang lain


- tempat
- tujuan - Nama peristiw a
- sebab dianggap bersejrah - Bila
- Di mana
- Sebab peristiw a dianggap bersejarah

41
‰ Kesan atau kepentingan peristiw a berkenaan.

- Kesan atau kepentingan peristiw a berkenaan PENDAHULUAN


terhadap diri,dan keluarga.
- Pengalaman i. Guru menerangkan konsep dan skop kajian bagi tajuk
- Faedah Sejarah Sekolah
- Pengiktirafan daripada peristiw a. ii. Guru mengemukakan beberapa soalan tentang tajuk
kajian seperti:
5.3 CONTOH PENGENDALIAN KAJIAN SEJARAH
TEMPATAN TINGKATAN II Siapakah pengasas?
 Bila ditubuhkan dan diras mikan?
ASPEK KAJIAN: SEJARAH SEKOLAH Siapakah pengetua pertama?
 Apakah lambang-lambang kemegahan?
OBJEKTIF: Apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai?

i. Mengenali dan memahami sejarah perkembangan iii Guru merumus jaw apan pelajar
sekolah.
ii. Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah. PERKEMBANGAN
iii. Memupuk rasa bangsa dan cinta terhadap sekolah.
iv. Mengamalkan nilai murni yang diw aris i bersama dalam i. Guru menerangkan kaedah yang akan digunakan semasa
warga sekolah. mencari dan mengumpul maklumat seperti:
v. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod
dan menganalisis maklumat tentang sekolah. Temubual
 Analisis dokumen seperti rekod kurikulum dan kokurikulum
ISI KANDUNGAN
 Pemerhatian
i. Latar belakang sekolah
Contoh temuramah.
ii. Nama dan lambang-lambang kemegahan sekolah
iii. Kemudahan Infrastruktur
Menemuramah orang sumber
iv. Pengetua dan guru
v. Badan pengurus dan PIBG
Contoh analisis dokumen
vi. Tokoh-tokoh bekas pelajar
vii. Per istiw a-peristiw a bersejarah
Memilih maklumat, dokumen yang berkaitan seperti fail
viii. Prestasi dan kejayaan akademik
kurikulum dan kokurikulum dan menjadi sekolah.
ix. Prestasi dan kejayaan akademik kokurikulum

42
Contoh Pemerhatian
5.4 CONT OH KAD TUGASAN TINGKATAN II
Membuat pemerhatian kemudahan infrastruktur seperti
asrama, pusat sumber dan pusat komputer. 5.4.1 RUANG LIPUTAN: Sejarah Sekolah

ii. Selepas mengumpulkan maklumat, guru membimbing ASPEK KAJIAN: Badan Pengurus Dan PIBG
pelajar mengolah dan menyusun maklumat yang revelan
Dapatkan maklumat berkenaan dengan:-
iii. Guru bertindak sebagai pembimbing dan pemudah cara.
‰ Tarikh penubuhan
‰ Tujuan penubuhan
RUMUSAN. ‰ Nama Ahli Jaw atankuasa

i. Guru merancang sesi pembentang hasil kajian seperti Senarai nama AJK dahulu hingga sekarang
mengikut tahun (jika ada).
 Panel perbincangan
 Pelaporan oleh ketua kumpulan ‰ Fungsi PIBG
 Lagu, temuramah dan penceritaan. ‰ Sumbangan PIBG sejak mula ditubuhkan

ii. Guru merangsang dan menggalakkan penglibatan pelajar Membiayai kew angan
secara aktif dalam sesi pembentangan. Mengusahakan projek-projek seperti pusat
iii. Guru merumuskan secara keseluruhan hasil kajian sumber, surau, kerusi, dew an, pondok bacaan,
pelajar dari aspek: tempat basikal dan projek gotong-royong.

 Pengetahuan yang diperolehi ‰ Per lembagaan PIBG


 Kemahiran yang dikuasai
 Nilai dan sikap serta iktibar.

PENILAIAN:

Guru membuat penilaian dan merekod markah.

43
5.4.2 RUANG LIPUTAN : Sejarah Sekolah 5.4.3 RUANG LIPUTAN RUANG LIPUTAN : Sejarah Sekolah

ASPEK KAJIAN : (b) Persatuan/Kelab/Pasukan ASPEK KAJIAN : (c) Tokoh-Tokoh Bekas Pelajar
Beruniform
Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
‰ Nama-nama tokoh yang dihasilkan
‰ Persatuan/Kelab/Pasukan Beruniform yang terdapat di
sekolah anda. Tarikh dan tempat dilahir kan
‰ Buat kajian mendalam satu daripada Berkahw in atau tidak, nama pasangan dan anak-
Persatuan/Kelab/Pasukan Beruniform daripada segi anak mereka.

 Tarikh penubuhan ‰ Latar belakang pendidikan – nama adik beradik tokoh.


 Pengasasnya
 Tujuan penubuhan ‰ Sumbangan tokoh
 Kejayaan yang dicapai sejak penubuhannya Daripada segi material, tenaga dan buah fikiran.
 Sumbangan kepada sekolah, daerah, negeri dan
negara. ‰ Pencapaian dan kejayaan
 Simbol atau lambang istimew a Sekolah, daerah, negeri dan negara.
 Pemimpin atau ahli kelab yang berjaya
 Misi persatuan/perancangan masa depan. ‰ Pengalaman dan cabaran yang dihadapi.

‰ Sifat-sifat istimew a tokoh ini.

‰ Perhubungan tokoh dengan sekolah hingga sekarang


 Keperihatinan tokoh

44
5.4.4 RUANG LIPUTAN : Sejarah Sekolah

ASPEK KAJIAN : (d) Perkembangan Kemudahan Asas

Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-

‰ Bangunan asal
‰ Kemudahan yang disediakan 5.5 CONT OH PENGENDALIAN KAJIAN SEJARAH
TEMPATAN TINGKAT III
5.4.5 RUANG LIPUTAN : Sejarah Sekolah
ASPEK KAJIAN : Asal Usul Nam a Tempat/ Nam a Jalan
ASPEK KAJIAN : (e) Prestasi Akadem ik Dan
Kokurikulum
OBJEKTIF :
Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
i. Mengetahui dan memahami sejarah pembukaan
tempat/jalan yang dikaji.

ii. Memahami dan menghargai perkembangan dan


kemajuan yang berlaku di kaw asan persekitaran ayng
dikaji.

iii. Mew ujudkan semangat perpaduan dan kerjasama di


kalangan penduduk setempat.

iv. Menguasai kemahiran, mencari, mengumpul, merekod


dan menganalisis maklumat.

ISI KANDUNGAN :

i. Sejarah pembukaan tempat/jalan itu.

ii. Tarikh nama itu mula digunakan.

iii. Sebab-sebab nama berkenaan dipilih.

45
PENDAHUL UAN :
Contoh analisis dokumen :
i. Guru menerangkan konsep dan skop kajian bagi tajuk Memilih maklumat, dokumen yang berkaitan seperti
asal-usul nama tempat/jalan. surat khabar dan risalah.

ii. Guru mengemukakan beberapa soalan antaranya:- Contoh lawatan dan pemerhatian :
Law atan secara berkumpulan dan membuat pemerhatian
- sebutkan nama tempat/jalan di kaw asan anda. di tempat kajian.
- mengapakah kita perlu mengetahui asal-usul nama
tempat/jalan ? ii. Selepas mengumpulkan maklumat, guru membimbing
- mengapakah nama tempat/jalan sering dikaitkan pelajar mengolah dan menyusun maklumat yang releven.
dengan nama tokoh atau nama jalan tertentu ?
iii. Semasa pelajar menjalankan kajian, guru bertindak
iii. Guru merumuskan jaw apan pelajar. sebagai pemudahcara serta menilai perkembangan kerja
pelajar.
iv. Guru menyatakan perkara yang perlu diketahui tentang
tajuk kajian di atas: iv. Guru juga membimbing pelajar cara menulis laporan.

- sejarah pembukaan tempat/jalan. RUMUSAN :


- tarikh nama tempat itu digunakan.
- sebab nama tempat/jalan dipilih. i. Guru merancang sesi pembentangan hasil kajian seperti :
- perkembangan dan perubahan yang berlaku.
- peristiw a penting, contoh pertukaran nama - panel perbincangan
tempat/jalan. - pelaporan oleh ketua kumpulan
- main peranan, lagu, sketsa, penceritaan, pentomen,
PERKEMBANGAN : temuramah, puisi.

i. Guru menerangkan kaedah yang digunakan semasa ii. Guru merangsang dan mengalakkan penglibatan pelajar
mencari dan mengumpul maklumat seperti : secara aktif dalam sesi pembentangan ini.

- temuramah iii. Guru merumuskan secara keseluruhan hasil kajian pelajar


- analisis dokumen dari aspek :
- law atan dan pemerhatian
- pengetahuan yang diperolehi
Contoh temuramah : - kemahiran yang dikuasai
Menemuramah orang sumber. - nilai dan sikap serta iktibar

46
TUGASAN :

PENILAIAN : i. Ahli kumpulan dikehendaki melantik seorang Pengerusi


dan Setiausaha bagi kumpulan masing-masing.
Guru membuat penilaian dan merekod markah.
5.6 CONT OH KAD TUGASAN TINGKATAN lll ii. Ahli kumpulan mengadakan perbincangan untuk
menentukan nama tempat atau nama jalan yang hendak
5.6.1 RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Persekitaran Sekolah / dikaji.
Tempat Kediam an/Tinggal
iii. Setiap ahli kumpulan diberi tugas masing-masing.
ASPEK KAJIAN : (a) Asal Usul Nam a Tem pat/
Nam a Jalan iv. Ahli kumpulan menentukan sumber bagi mendapatkan
maklumat seperti berikut :
OBJEKTIF :
- artifak
i. Mengetahui dan memahami sejarah pembukaan tempat - dokumen
atau jalan yang dikaji. - tokoh

ii. Memahami dan menghargai perkembangan dan v. Ahli kumpulan boleh mendapatkan maklumat melalui
kemajuan yang berlaku di kaw asan persekitaran yang kaedah :
dikaji. - temuramah
- analisis dokumen
iii. Mew ujudkan semangat perpaduan dan kerjasama di - law atan dan pemerhatian
kalangan penduduk setempat.
vi. Ahli kumpulan menentukan alat-alat yang diperlukan
iv. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod bagi mendapat maklumat seperti
dan menganalisis maklumat. - alat perakam audio/video
- kamera
ISI KANDUNGAN : - buku catatan

i. Sejarah pembukaan tempat atau jalan itu. vii. Contoh soalan untuk temuramah :
ii. Tarikh nama itu mula digunakan. - Bila tempat atau jalan itu dibuka ?
- Siapa yang membuka tempat atau jalan tersebut ?
iii. Sebab-sebab nama itu dipilih. - Mengapa nama tersebut dipilih ?
- Keadaan tempat atau jalan itu ketika atau sebelum
dibuka dan selepas dibuka.

47
- Keistimew aan lokasi atau kedudukannya. c. Menentukan bentuk persembahan hasil kajian
- Pernahkah mengalami perubahan nama dan berikan seperti buku skrap, rakaman kaset dan lain-lain.
sebabnya.
- Apakah kepentingan tempat itu kepada masyarakat x. Kumpulan hendaklah menyediakan senarai semakan
sekeliling ? bagi mengesan kemajuan kerja dan untuk menentukan
setiap ahli melaksanakan tugas seperti yang
Nota : dikehendaki.
Temuramah seharusnya dijalankan dalam bentuk
perbualan dan dalam suasana mesra, mengikut
situasi dan keadaan serta orang sumber yang 5.6.2 RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Persekitaran Sekolah /
ditemuramah. Tempat Kediam an/Tinggal

viii. Menyusun maklumat dan menyediakan draf awal ASPEK KAJIAN : Pentadbiran Setempat
laporan.
Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
ix. Ahli kumpulan berbincang tentang yang perlu dibuat
untuk sesi pelaporan. i. Jenis pentadbiran setempat yang dipilih.

a. Menentukan pelapor dan bentuk persembahan ii. Sejarah penubuhannya :


atau pelaporan :
- tarikh
- secara panel - tujuan dan sebab pembukaan
- pelaporan oleh ketua kumpulan
- bentuk-bentuk lain yang sesuai seperti main iii. Per kembangan
peranan, sketsa, penceritaan, temuramah
dan puisi. iv. Cara perlantikan

b. Menyediakan alat atau bahan sokongan. v. Tugas dan tanggungjaw ab dan peranan.

- kertas cetak, stensil dan lain-lain v. Senarai nama pentadbir mengikut urutan.
- kad manila
- lutsinar dan OHP, alat perakam audio dan vii. Sambutan masyarakat.
keratan akhbar
- artifak dan alatan lain seperti pelan dan peta viii. Kepentingan kepada masyarakat.

48
vii. Adakah bangunan itu bangunan atau tempat asal atau
tambahan ? Jika bangunan tambahan atau ubahsuaian, vii. Kegunaan masakini.
apakah bentuk ubahsuai/tambahan tersebut dan adalah
ia masih mengekalkan ciri-ciri sejarah ?
5.6.4 RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Persekitaran Sekolah /
ix. Kelengkapan dan kemudahan yang ada (cukup atau Tempat Kediam an/Tinggal
tidak mencukupi)
ASPEK KAJIAN : Tokoh
x. Perasaan penduduk setempat terhadap bangunan atau
tempat tersebut. Dapatkan maklumat berkenaaan dengan :-

i. Biodata tokoh seperti nama, tarikh dan tempat lahir,


5.6.3 RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Persekitaran Sekolah / umur, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal
Tempat Kediam an/Tinggal dahulu/sekarang, taraf perkahw inan dan hobi.

ASPEK KAJIAN : Bangunan Atau Tem pat Tempat ii. Kejayaan tokoh dalam bidang pendidikan seperti tempat
Bersejarah pengajian dan pencapaian.

Dapatkan maklumat berkenaan dengan :- iii. Kejayaan tokoh dalam pekerjaan seperti
kedudukan/pangkat, tempat dan pengaruh pekerjaan.
i. Nama bangunan atau tempat yang dikaji ?
iv. Cabaran dan pengalaman yang dihadapi oleh tokoh
ii. Bila bangunan atau tempat dibina atau dibuka ? sebelum memperolehi kejayaan.

iii. Bila bangunan atau tempat itu siap ? v. Sifat-sifat istimew a seperti berani, pemurah, gigih, jujur
dan sabar.
iv. Bila dirasmikan, siapa meras mikannya ?
vi. Sumbangan tokoh terhadap masyarakat setempat.
v. Siapa yang membiayai dan jumlah perbelanjaannya?
vii. Anugerah dan sijil penghargaan yang diterima.
vi. Keistimew aan dari segi :

- lokasi
- reka bentuk dan pelan
- bahan binaan
- hiasan dalaman

49
5.6.5 RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Persekitaran Sekolah / 5.6.6 RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Persekitaran Sekolah /
Tempat Kediam an/Tinggal Tempat Kediam an/Tinggal

ASPEK KAJIAN : Pekerjaan Penduduk


ASPEK KAJIAN : (g) Pertumbuhan Dan
Dapatkan maklumat berkenaan dengan :- Per kembangan Penduduk

i. Jenis pekerjaan yang terdapat di kaw asan kajian.


Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-
ii. Jenis pekerjaan utama dan mengapa menjadi
pekerjaan utama. i. Nama kaw asan kajian.

iii. Jenis pekerjaan yang pernah dijalankan da mengapa ii. Jumlah penduduk dahulu dan sekarang.
ditinggalkan.
iii. Jenis kaum yang terdapat di kaw asan itu.
iv. Perubahan cara pekerjaan dilakukan.
iv. Jumlah penduduk mengikut kaum dan umur.
v. Anggaran pendapatan penduduk berdasarkan
pekerjaan yang dilakukan. v. Taburan penduduk mengikut tempat.

vi. Sama ada penglibatan penduduk dalam sesuatu vi. Mengapa terjadi taburan yang sedemikian ?
pekerjaan itu semakin meningkat atau berkurangan dan
beri sebab-sebabnya. vii. Negeri asal penduduk di kaw asan kajian.

vii. Kaitkan pekerjaan dengan gaya hidup penduduk. viii. Sebab-sebab menetap di kaw asan kajian.

ix. Nyatakan corak dan jenis petempatan yang ada di


kaw asan kajian.

x. Mengapa terjadi corak yang sedemikian ?

xi. Mengapa terdapat perbezaan dari segi jumlah


penduduk dan komposisi kaum dahulu dan
sekarang?

50
RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Tempat 5.3.1 9. RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Tempat
Kediaman/Tinggal Kediaman/Tinggal/
Persekitaran Sekolah/ Persekitaran Sekolah/
Mukim/Daerah/Bahagian Mukim/Daerah/Bahagian

ASPEK KAJIAN : (h) Per kembangan ASPEK KAJIAN : (i) Per istiw a Bersejarah
Infrastruktur Dan
Kemudahan Asas Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-

Dapatkan maklumat berkenaan dengan :- i. Apakah peristiw a yang berlaku di tempat/kaw asan
kajian yang dianggap bersejarah ?
i. Jenis infrastruktur dan kemudahan asas dahulu dan
sekarang di tempat kajian. ii. Bilakah peristiw a itu berlaku ?

ii. Bila dibina ? iii. Di manakah peristiw a itu berlaku ?

iii. Siapakah membiayai dan kosnya ? iv. Siapakah yang terlibat ?

iv. Kepentingan dan faedah kepada masyarakat v. Sebab-sebab peristiw a itu berlaku dan urutan
setempat. peristiw a.

v. Kegunaannya dahulu dan sekarang. vi. Kesan daripada peristiw a.

vi. Tambahan yang dilakukan kepada infrastruktur dari vii. Tindakan masyarakat setempat.
semasa ke semasa.
viii. Perasaan masyarakat setempat terhadap peristiw a.

ix. Iktibar yang diperolehi daripada peristiw a itu.

51
RUANG LIPUTAN : Sejarah Kaw asan Tempat
Kediaman/Tinggal/ Contoh Sijil Penghargaan
Persekitaran Sekolah/
Mukim/Daerah/Bahagian

ASPEK KAJIAN: (j) Tradisi Setempat

Dapatkan maklumat berkenaan dengan :-

i. Nama tradisi setempat yang dikaji.


Logo Sekolah
ii. Asal usul adat resam dan kesenian.
………………………………………………
iii. Pengasas adat resam dan kesenian.
Dengan ini kami ingin merakamkan
iv. Bilangan anggota kumpulan. setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih
atas kesudian dan kerjasama yang telah
v. Cara diamalkan/dijalankan dan alat-alat yang Tuan/Puan berikan kepada pelajar-pelajar
digunakan. kami dalam menjayakan projek
Kajian Sejarah Tempatan
vi. Tujuan adat resam dan kesenian.
……………………
vi. Perubahan yang berlaku jika ada. Cop Sekolah Pengetua

vii. Sambutan masyarakat dahulu dan sekarang.

viii. Jika adat resam dan kesenian itu ditinggalkan,


berikan sebab-sebab.

ix. Kepentingan tradisi tersebut kepada masyarakat


setempat.

52
Contntoh Surat Pengenalan Diri
Sekolah Sains Kuala Selangor
45000 Kuala Selangor
Sekolah Sains Kuala Selangor Selangor. Tel : 03-8891868
45000 Kuala Selangor Ruj. Kami : SMSKS
Selangor. Tel : 03- /06.01.1(4)
8891868 Tarikh : 7 Julai 2000
Kepada,
Ruj. Kami : SMSKS ……………………
/06.01.1(4) ……………………
Tarikh : 7 Julai 2000
Kepada pihak yang ber kenaan, Tuan/Puan,

Tuan/Puan, Per: Projek Kajian Sejarah Tempatan


Adalah saya diarah merujuk perkara d atas.
Per: Projek Kajian Sejarah Tempatan
2. Dengan hormatnya dimaklumkan bahaw a pelajar sekolah ini
Adalah dengan ini diakui bahaw a pembaw a surat ini ……... sedang menjalankan projek Kajian Sejarah Tempatan yang merupakan
………………. , Kad Pengenalan ….…… ….. adalah seorang sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
pelajar Tingkatan ……… sekolah ini yang sedang menjalankan Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Projek ini
Kajian Sejarah Tempatan bagi memenuhi sebahagian daripada memerlukan pelajar membuat kajian bagi mendapat dan mengumpul
pengajaran dan pembelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu maklumat tentang beberapa aspek yang dikaji dalam Sejarah
Sekolah Menengah (KBSM). Tempatan.

2. Kerjasama dan bantuan tuan/puan dalam hal ini amatlah 3. Sehubungan dengan ini, pihak kami amat berbesar hati
dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama sepenuhnya
kepada pelajar sekolah ini untuk mendapat maklumat yang diperlukan.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA DAN CINTAILAH BAHASA
KITA surat kebenaran untuk menemuramah dan mendapatkan
Contoh Sekian, terima kasih.
bahan sumber.
Saya yang menjalankan tugas, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“CINTA ILAH BAHASA KITA”

Saya yang menjalankan tugas,


………………………..
Pengetua ………………………..
53