Anda di halaman 1dari 12

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA PENDIDIKAN
MUZIK
2014 -2016

ANALISOS SWOT

SK BAKAP INDAH

ANALISIS PERSEKITARAN

Kelemahan (L)

Kekuatan (K)
K1
K2
K3
K4

Mempunyai guru besar yang berpengetahuan dan


berpengalaman dalam bidang pengurusan dan
pentadbiran.
- Mempunyai Guru Penolong Kanan Pentadbiran
yang
berpengalaman dan berwibawa.
- Mempunyai 3 guru opsyen Pendidikan Muzik
- Guru telah didedahkan dengan kursus dan
taklimat terkini
daripada KPM, JPN dan PPD.

L1

- Kekurangan guru opsyen Muzik.

L2

- Peratus pencapaian subjek Muzik masih belum


mencapai tahap memuaskan.

L3
L4

- Tiada peperiksaan
- Beban kerja perkeranian yang mengganggu P&P guru.

Cabaran (C)

Peluang (P)
P1
P2

PIBG sedia memberi sumbangan dan kerjasama


dalam
aktiviti sekolah.
- Hubungan baik dengan komuniti setempat,
PPD,JPN,
KPM dan NGO

PENGURUSAN :
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

C1

- Tahap kecergasan dalam sebilangan besar murid


masih rendah.

C2

- Tahap kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan


pelajaran Muzik anak-anak masih rendah serta kurang
memberi sokongan.

PENDIDIKAN MUZIK
2015
VISI
MELAHIRKAN MURID YANG BERDISIPLIN, MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN YANG
ASAS TENTANG MUZIK, KEMAHIRAN YANG MINIMUM DALAM PENGHASILAN MUZIK, BERPOTENSI
DALAM ASPEK KREATIVITI DAN INOVASI, DAPAT MENGHARGAI DAN MENIKMATI ESTETIKA MUZIK
DAN DAPAT MENGAMALKAN NILAI MURNI DI SAMPING MEMUPUK SIKAP POSITIF DAN BERDIKARI
BAGI MENGAMALKAN BUDAYA HIDUP YANG BAIK DAN MANTAP.

MISI
1.
2.
3.
4.

MENGETAHUI DAN MEMAHAMI KONSEP UNSUR-UNSUR ASAS MUZIK DAN TERMINOLOGI


MUZIK, KOVENSI PENULISAN MUZIK, TEKNIK MENYANYI DAN PERMAINAN ALAT MUZIK.
MEMPERKEMBANGKAN EKSPRESI DIRI DAN DAYA KREATIF SERTA DAYA PENGHARGAA
ESTETIK TERHADAP KARYA DAN PERSEMBAHAN MUZIK.
MENGHARGAI PELBAGAI JENIS MUZIK MALAYSIA SERTA BUDAYA YANG BERKAITAN
DENGANNYA.
MENGAMALKAN NILAI KERJASAMA DALAM PASUKAN, SIKAP POSITIF DAN INGIN
MENCUBA.

KEKUATAN (S)
S1. Terdapat guru-guru yang berpengalaman dan berkemahiran
dalam muzik.
S2. Murid mempunyai minat mendalam mengenai muzik
khususnya dan pengalaman sedia ada murid.

KELEMAHAN (W)
W1. 10% murid-murid yang kurang berminat keranamalu dan
tidak tahu menggunakan alatan muzik serta tak tahu menyanyi
megikut tempo dan pic yang tepat..
W2. Penggunaan bilik muzik yang terhad disebabkan pertindihan
kelas.
W3. Peruntukkan kewangan sekolah kepada panitia Pendidikan
Muzik yang agak terhad.

PELUANG (O)
O1. Hubungan baik JPN negeri dan PPD dengan pihak sekolah.

ANCAMAN (T)
T1. Masyarakat sekitar menganggapPendidikan Muzik kurang
penting.

O2. Pihak sekolah memberi peluang menjalankan aktiviti amali


seperti persembahan kompang & formasi, action song, nasyid,
nyanyian solo dan koir.

T2. Ibubapa lebih memotivasikan anak ke arah kecemerlangan


mata pelajaran teras.

O3. Pihak sekolah sentiasa memberi sokongan dan dorongan


kepada murid yang berbakat.

T3. Waris tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingan


kemahiran dan kesenian dalam kehidupan seharian.

TOWS
MATRIKS (Pendidikan Muzik)

KEKUATAN (S)
S1. Terdapat ramai guru yang terlatih dan
berpengalaman.

KELEMAHAN (W)
W1. Ada murid yang kurang berminat
dalam Pendidikan Muzik.

S2. Terdapat peralatan dan bahan rujukan


lengkap.

W2. Masa yang terhad - diperuntukkan


adalah hanya 30minit untuk setiap kelas
W3. Penggunaan bilik muzik terhad
disebabkan jumlah kelas yang banyak.

PELUANG (O)
O1. Pihak sekolah mestilah berhubung
dengan JPN.
O2. Adanya sokongan antara PIBG dan
pihak sekolah.

ANCAMAN (T)
T1. Masyarakat sekitar beranggapan
bahawa Pendidikan Muzik tidak penting.
T2. Ibubapa yang kurang memotivasikan
anak ke arah berkemahiran dan kesenian.

SO (maxi-maxi)
-meminta JPN menganjurkan banyak
kursus kemahiran dalam Pendidikan
Muzik.
-mengadakan kursus dalaman untuk guruguru yang kurang kemahiran mengajar
Pendidikan Muzik..
ST (maxi-mini)
-memberi ceramah kepada waris tentang
kesedaran tentang pentingnya mempunyai
pengetahuan dan berkemahiran dan
mempunyai seni dalam diri seseorang.
-menggunakan guru-guru yang
berpengalaman sebagai rujukan.

WO (mini-maxi)
-adakan aktiviti nyanyian ,persembahan
koir,permainan alat muzik.
-mengadakan pertandingan nyanyian dan
persembahan koir dan permaianan alat
muzik perkusi. .

WT (mini-mini)
-menganjurkan persembahan amal
nyanyian dan permaianan alat serta koir
daripada murid-murid.
-mengadakan pertandingan nyanyian,koir
dan permainan alat muzik peringkat
sekolah..

PELAN STRATEGIK
PANITIA PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2014-2016
NKRA

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN

JADUAL 1

Sub-NKRA

Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

FOKUS

Kepimpinan Instruktional

BIDANG

KURIKULUM

UNIT/PANITIA

Pendidikan Muzik

MATLAMAT

MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN DAN KEMAHIRAN MURID DARIPADA 80% (2014) KE 95%
MENJELANG TAHUN 2016

PERANCANGAN STRATEGIK
MATA PELAJARAN : MUZIK
VISI : melahirkan murid yang berdisiplin,mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik, kemahiran yang minimum dalam penghasilan muzik,
berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estitika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni disamping memupuk sikap positif dan
berdikari bagi mengamalkan budaya hidup yang baik dan mantap.
MISI : mengetahui dan memahami konsep unsure-unsur asas muzik dan terminology muzik,kovensi penulisan muzik,teknik menyanyi dan permainan alat
muzik,memperkembangkan eskpresi diri dan daya kreatif seta daya pengharagaan estetik terhadap karya dan persembahan muzik,menghargai pelbagai.jenis muzik Malaysia
serta budaya yang berkaitan dengannya,mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan,sikap positif dan ingin mencuba.
TAHUN/
TAHAP

4,5,6

4,5,6

ISU

STRATEGI

Kurang pengetahuan
tentang pentingnya
mempunyai kemahiran
dan kesenian dalam
diri..

Mempertingkatkan
pengetahuan dan
kemahiran dalam
nyanyian dan
permainan alat muzik
serta sedikit dalam
penciptaan muzik.

Pertandingan
nyanyian dan
persembahan
koir

Menyanyi baris demi


baris, keseluruhan
lagu atau rangkap
demi rangkap

Minggu
Pendidikan
Muzik

Tidak tahu cara


pengendalian alatan
muzik dan nyanyian
dengan pic dan tempo
yang tepat

Menepuk detik dan


corak irama.

AKTIVITI

OBJEKTIF
Mempertingkatkan pengetahuan
murid tentang kepentingan
mempunyai kemahiran dan
kesenian dalam diri.

TINDAKAN

Pendedahan kepada
aktiviti amali agar
murid dapat
berdikari dan dapat
bekerjasama pada
masa hadapan.

OTI
2015

OTI
2016

OTI
2017

75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

75%

80%

85%

90%

Semua guru
Pendidikan
Muzik.

Pertandinagan
Permainan alat
muzik.
Murid dapat menyanyi dengan pic
dan tempo yang tepat sambil
bermain alat muzik.

Ketua Panitia
dan guru
Pendidikan
Muzik.

Ceramah /
Persembahan

4,5,6
Kurang pendedahan
tentang kepentingan
berdikari dan bekerja
secara berpasukan.

TOV
2014

Ceramah,
aktiviti
perkebunan,
pertukangan,
jahitan

Pendedahan kepada murid tentang


pengetahuan dalam Pendidikan
Muzik dapat membantu murid
berdikari dan bekerjasama pada
masa akan datang

Semua guruguru
Pendidkan
Muzik.

PELAN OPERASI 2015


RASIONAL

OBJEKTIF

SASARAN

PERLAKSANAA
N

KOS / SUMBER
BAHAN
KOS
SUMBER

KEKANGAN /
HALANGAN

Kurang pengetahuan
tentang pentingnya
mempunyai kemahiran.

Mempertingkatkan
pengetahuan dan
kemahiran dalam kerja
Amali khususnya

Tahun 1,2 dan3

Semua guru
Pendidikan Muzik

Hadiah
untuk
persembaha
n terbaik

RM 200

Wang
PCG

Tanggapan negatif
sesetengah murid terhadap
Pendidikan Muzik tidak
penting kerana tiada
peperiksaan.

Tidak tahu cara


pengendalian nyanyian
dan postur

Murid dapat
mengendalikan
menyanyikan dan
membuat pergerakan

Tahun 1,2 dan3

Ketua Panitia dan


guru Pendidikan
Muzik

Peralatan
muzik

RM 50

Wang
SUWA

1. Tanggapan negatif
sesetengah murid terhadap
Pendidikan Muzik tidak
penting kerana tiada
peperiksaan.serta susah
menyanyi dengan pic dan
tempo yang tepat

Kurang pendedahan
tentang aktiviti nyanyian
dan gerakan

Pendedahan kepada murid


tentang aktiviti amali
dalam muzik dan
persembahan
berkumpulan.

Tahun 1,2 dan3

Guru-guru muzik

Peralatan
muzik

RM 500

Wang
PCG

Kurang pendedahan
tentang kepentingan
berdikari

Pendedahan kepada
aktiviti amali agar murid
dapat berdikari pada
masa hadapan.

Tahun 1,2 dan3

Semua guru-guru
muzik

Peralatan
Muzik dan
tempat

RM 500

Wang
PCG

Tidak mencapai objektif


yang diharapkan kerana
kekangan masa dan
kesungguhan daripada
murid-murid.

STRATEGIK/
PROGRAM
Memantapkan
pelaksanaan PdP
serta
meningkatkan
kesedaran murid
terhadap
kepentingan
pengajaran
muzik.

TEMPOH
MASA
3
tahu
n

KUMPULAN
SASARAN
Murid
tahun
1
hingga
tahun
6

TANGGUNGJAWA
B
Guru Besar
Pentadbir
Guru mata
pelajaran

TOV
2014
80
%

OTI 1
2015
85
%

OTI2
2016
90
%

ETR
2017
95
%

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2014 2016


BIL
1

PROGRAM / AKTIVITI
PERANCANGAN ASAS

1.1

Mesyuarat Jawatankuasa panitia

1.2

Perkembangan staf

1.3

Minggu muzik

1.4

Pemilihan alatan muzik

1.5

Mengemas stok muzik


(alatan/bahan)

PERANCANGAN EKSTRA

2.1

Latihan Kompang & Formasi

2.2

Pertandinagan Buku Skrap/Folio

2.3

Pertandingan Action Song

BULAN
JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
JUL
OGS
SEP
OKT
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PERANCANGAN KREATIF

X
X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

3.1

Pameran hasil kerja murid

3.2

Persembahan murid

X X
X

X X

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU KAWAN


SEBERANG PERAI SELATAN
PERANCANGAN OPERASI TAHUN 2015
PANITIA MUZIK
BIL
1

NAMA PROGRAM
Mesyuarat panitia

Pertandingan
Rekacipta

Minggu MUZIK

Pameran Hasil Kreja


Murid

Perkembangan Staf

Pertandinagn Buku
Skrap/Folio

OBJEKTIF
Penyelarasan rancangan dan
aktiviti tahunan serta
membentuk AJK panitia
MUZIK.
Mempertingkatkan
pengetahuan, kemahiran dan
kreativiti dalan rekacipta
Membentuk sikap yang positif
terhadap kemahiran
berasaskan pengetahuan.
Pendedahan kepada murid
tentang hasil kerja murid
dalam kemahiran hidup.
Dapat menguasai kemahiran
dan pengetahuan bagi
memudahkan pelaksanaan
P&P kepada murid
Menguji tahap pencapaian
murid dalam bidang MUZIK

Mengemaskini Stok
MUZIK

Memudahkan pelaksanaan
P&P

STRATEGI
Mesyuarat dan
perbincangan

SASARAN
Guru-guru
MUZIK

TARIKH
Januari, April,
Julai dan
Oktober

TINDAKAN
Ketua Panitia

pertandingan

Semua murid
Tahap 1 thn 1,2
&3
Murid Tahun
1,2,dan3

Oktober

Semua guru-guru
MUZIK

Jun

Pameran hasil
kerja murid

Murid Tahap 1

Ogos

Ketua Panitia
dan guru-guru
MUZIIK
Guru-guru
MUZIK

Bengkel /
Ceramah

Semua guru
MUZIK

Jun

Ketua panitia
dan semua guruguru MUZIK

Murid membuat
Buku
Skrap/Folio
Mengemas
bengkel, alatan
dan bahan

Semua murid
Tahap 1

Julai

Semua guru-guru
MUZIK

Febuari, Jun
Oktober

Ketua Panitia
dan semua guruguru MUZIK

Pameran, kuiz

PENILAIAN

8.

Latihan Kompang &


Formasi

9.

Pertandingan Action
Song

Mempertingkatkan
pengetahuan, kemahiran
dalam permainan kompang &
formasi
Aktiviti bersama Panitia
Bahasa Inggeris untuk
mempertingkatkan
pengetahuan, kemahiran
dalam nyanyian dan gerakan.

Latihan dan
persembahan

20 orang murid
tahap 2

pertandingan

15 orang murid
tahun 3

April hingga
Oktober
Febuari hingga
Mei

Semua guru-guru
MUZIK
Ketua Panitia
dan Guru-Guru
BI