Anda di halaman 1dari 12

0 PENDAHULUAN agangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan dalam pergerakan atau migrasiperhambaanpelacuran, buruh paksaagangan seks yang

m el ib at ka n pe rb ua ta n se ks komer si l yang di lakukan secara, penipuan atau paksaan, atau keadaan di mana seseorang yang dipaksa melakukann atau pemerolehan seseorang untuk g mangsa itu tidak semestinya dipindahkan secara fizikal dari satu tempat ke aan atau penerimaan seseorang bagi maksud eksploitasi ( Seksyen 2 AAO). Di mana ri a ta u m en eri ma p em ba ya ran. Pem er dagangan ini adal ah b ert uj uan u ntu k gan seks bermaksud merekrut, menyimpan, mengangkut, membekal ataugu mp an m an gsa mer ek a sehingga t erj er at dal am per hambaan d an p en ga bd ia n sek s. Tahun 2007 merupakan ulang tahun pemansuhan perdagangan abdi rentas Atlantik yang ke-200. Pergerakan yang diterajui ahli parlimen British, William Wilberforce, telah mengambilmasa berdekad-dekad lamanya sebelum mencapai kejayaan. Usaha ini memerlukan sesebuahnegara itu mendalamkan dan meluaskan takrif harga diri manusia. Usaha ini memerlukansesebuah negara mengisytiharkan bahawa nilai murni mengatasi kepentingan komersil. Usahaini perlu diambil oleh setiap negara yang menyahut cabaran untuk menghapuskanperdagangan manusia, iaitu suatu bentuk pengabdian zaman ini. 2 .0 SIT UASI SEMAS A DI DUNIA P em erd ag an ga n m an usia m erupakan sal ah satu bent uk ancaman t erh ad ap ha k asasi d ankeselamatan manusia dan satu pencabulan hak asasi yang paling buruk dan dunia memandangserius perkara ini termasuklah Malaysia. Paling menyedihkan mangsa akan menderita akibatp en de ra an me nt al , fizikal dan seksual . Mer eka t idak d ib ay ar u pa h, t eri ka t ke ra na hut ang,dikurung, diugut dan dokumen perjalanan mereka juga ditahan.Pemer dagangan manusi a mer upakan j en ay ah ke ma nu si aa n ya ng dil akukan tanpakerelaan mangsa tidak kira lelaki, wanita, remaja perempuan mahupun kanak-kanak. Mangsaakan diugut, dipaksa, didera dan ditahan untuk dieksploitasikan.Isu pemerdagangan manusia merupakan satu jenayah yang kian meningkat pada abadke-21 dan menjadi satu bentuk perdagangan hamba abdi moden yang tidak mengenal bangsa,agama dan keturunan. Jenayah pemerdagangan manusia kini semakin berleluasa dankebelakangan ini telah menjadi jenayah terancang yang meningkat pada kadar yangmembimbangkan. Dianggap sebagai masalah global, pemerdagangan manusia adalahmerupakan jenayah terancang terbesar di dunia, selain penyeludupan dadah dan senjata api.Penularan jenayah pemerdagangan manusia yang semakin serius dan sangatm em bi mbangkan i ni pada m asa

sam a me mb ab it ka n ran gk ai an akti vi ti pengedar an dadahglobal, kegiatan pemalsuan pasport, dokumen, kad kredit dan sebagainya.Dijangka lebih kurang 1.2 juta orang kanak-kanak terlibat di dalam pemerdaganganmanusia setiap tahun di mana mereka digunakan sebagai orang gaji, pekerja-pekerja kilang,penunggang-penunggang unta, tentera dan juga hamba-hamba seks. Kanak-kanak merupakan 3 golongan yang paling terdedah kepada pencabulan hak-hak kemanusiaan dan pada masa yangsama tidak dapat membela diri mereka sendiri.Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menganggarkan kira-kira 150,000 orang,ramai daripada mereka kanak-kanak, diseludup dalam kawasan Asia Selatan setiap tahun,tetapi pakar percaya angka itu mungkin tiga kali ganda berikutan laba yang dijana industri itukira-kira RM110.5 bilion (US$32 bilion) setahun.Men gi ku t l ap oran Amnesty Int ernat ional, pada 2004 sah aj a di an gg ar ka n se ra ma i700,000 orang diper dagangkan set iap t ah un b ag i tu ju an sek s m anakal a Jabat an Amer ikaSyarikat pula melaporkan setiap tahun antara 600,000 hingga 800,000 orang yangkebanyakkannya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak diperdagangkan merentasisempadan negara.The United Nations Childrens Fund (UNICEF) menganggarkan satu hingga dua jutakanak- kanak d ip erd ag an gk an se ti ap t ah un. Di Bangl adesh saj a, sebuah l aporan UNI CEF melaporkan bahawa lebih kurang 400 wanita dan kanak-kanak telah menjadi magsap er da ga ng an ter sebut set iap bul an. Kebanyakan dari m ere ka be ru si a a nt ara 12 hingga 16tahun dan dipaksa bekerja di dalam industri seks komersial.P el ba gai anggar an telah di buat t entang skop d an b il an ga n p erh am ba an di zam anmoden. Pertubuhan Buruh Antarabangsa, iaitu agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatuyang ditugas kan untuk menangani piawai buruh, penggajian dan perlindungan masyarakat ,menganggarkan bahawa terdapat seramai 12.3 juta orang yang bekerja sebagai buruh paksa,b u r u h t e b u s hutang, buruh paksa kanak-kanak, dan abdi seks pada s e s u a t u m a s a . J u l a t anggaran lain adalah antara 4 juta hingga 27 juta orang.Menurut suatu penyelidikan 2006 yang dibiayai Kerajaan Amerika Syarikat, kira-kira800,000 orang dibawa merentasi sempadan negara setiap tahun. Ini tidak termasuk jutaanorang yang didagangkan dalam negara sendiri. Kira-kira 80 peratus mangsa rentas negaraterdiri daripada wanita dan gadis muda, dan sehingga 50 peratus antara mereka adalah bawahumur. Sebilangan besar mangsa rentas negara ini adalah wanita yang diperdagangkan bagitujuan eksploitasi seks komersil. Bilangan ini tidak termasuk jutaan lagi mangsa lelaki danwanita di seluruh dunia

yang didagangkan di dalam lingkungan sempadan negara sendiri dankebanyakannya bagi tujuan buruh paksa atau buruh tebus hutang. 4 Menurut Pejabat Anti Dadah dan Jenayah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(UNODC), India menerima kira-kira 25,000 wanita dan kanakkanak dari Bangladesh setiaptahun manakala 5,000-15,000 diseludup dari Nepal yang sebahagian besarnya bagi pelacurandan bur uh. Men te ri Pem ba ng un an Wa ni ta dan Kanak- kanak Indi a, Renuka Cho wd hu ry be rk at a te rd ap at kira-ki ra t iga juta peker ja seks di n eg ar a it u da n 40 p er at us dar ipadanyaadalah kanak-kanak.Mengikut undang-undang, setiap tahun Jabatan Negara perlu mengemukakan kepadaKongres Amerika Syarikat suatu laporan tentang usaha kerajaan negara-negara asing bagimenghapuskan perdagangan manusia yang teruk. Laporan ini merupakan Laporan TahunanPerdagangan Manusia. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran sedunia, menonjolkanusaha-usaha masyarakat antarabangsa, dan menggalakkan kerajaan-kerajaan negara asingsupaya m engambil ti ndakan yang b er ke sa n u nt uk m en en ta ng segala bentuk p er da ga ng anmanusia.Undang-undang Amerika Syarikat yang memberi panduan tentang usaha mencegahperdagangan manusia, iaitu Akta Perlindungan Mangsa Perdagangan Manusia 2000(AP MP M) menyat akan b ah awa t uj ua n me me ra ng i per dagangan manusi a adal ah u nt uk menghukum pedagang, melindungi mangsa, dan mencegah perdagangan manusia. Matlamatutama laporan tersebut serta polisi anti-perdagangan manusia Kerajaan Amerika Syarikatadalah pembebasan mereka yang terperangkap dalam perhambaan. 3.0 SITUASI DI MALAYSIA AKTI VITI pe ny el ud up an dan perdagangan m anusia di peri ngkat a nt ar ab an gsa se ma ki nberleluasa dan menjadi masalah kepada banyak negara termasuk Malaysia. Aktiviti jenayahyang mempunyai jaringan dan sindiket profesional ini jika tidak dibanteras bolehmenj ej askan im ej negar a d i ma ta d un ia . Ke rj asam a dan komi tmen sem ua pi hak san ga t diperlukan bagi menggembleng usaha membasmi jenayah yang tidak berperikemanusiaan ini.Malaysia sebagai sebuah negara makmur menjadi tarikan utama kepada sekian ramaiw a r g a a s i n g d a r i s e l u r u h d u n i a dan ini membuka peluang kepada kerancakan a k t i v i t i p en ye lu du pa n d an per dagangan manusi a wal aupun kita b er ad a di z am an se rb a c an ggih, 5

n am un k eg ia ta n j ua l be li m anusia masi h ber laku sedangkan er a p er ha mb aa n te la h l am aberlalu. Keadaan ini tidak sepatutnya berlaku dan tidak boleh sama sekali dibiarkan bergerak aktif di negara kita.Kedudukan di tengah-tengah negara Asean turut menjadikan Malaysia antara lokasipaling strategik sama ada sebagai negara destinasi atau transit bagi aktiviti penyeludupan danperdagangan manusia.Walaupun Malaysia telah meluluskan undang-undang antiperdagangan manusia padat ahun 2007, n am un n eg ar a in i ma si h m erupakan negar a dest inasi dan negar a tr an si t perdagangan wanita dan gadis-gadis muda bagi tujuan pelacuran dan pengabdian domestik.La nt ukan kes m ahkamah dan hak t er had u nt uk m en ub uh ka n ke sa tu an di beberapa buahindustri telah menyekat hak-hak pekerja.La po ra n Pe mer dagangan Or ang 2009 oleh Jabatan Neg ar a Am er ik a Sy ari ka t yangmenganalisis usaha oleh lebih 173 negara untuk memerangi aktiviti pemerdagangan orangtelah menyenaraihitamkan Malaysia dan 16 negara lain. Malaysia, menurut laporan itu turutdisenaraihitamkan antara 17 negara sebagai tahap tiga dalam kajian yang dilakukan terhadap173 negara.Tahap tiga merujuk tiada usaha untuk mematuhi standard minimum AktaPerlindungan Pemerdagangan dan Keganasan (TVPA). Ini sangat mengejutkan semua pihak dan kemungkinan terdapat usaha pihak tertentu yang cuba memburuk-burukkan Malaysia diperingkat antarabangsa.Amerika Syarikat (AS) dalam Laporan Penyeludupan Manusia 2009 memasukkansemula Malaysia dalam senarai hitam antara negara yang masih menyeludup manusia, selainnegara Afrika iaitu Chad, Eritrea, Niger, Mauritania, Swaziland dan Zimbabwe.Men ur ut l apor an i tu, Malaysia m enjadi d esti na si d an se ku ra ng -k urangnya negarasumber serta pusat persinggahan untuk aktiviti pemerdagangan wanita dan kanak-kanak bagitujuan eksploitasi seks komersial manakala lelaki, wanita serta kanak-kanak dijadikan buruhpaksa.. 6 S el ai n it u Ma la ysia j ug a a dalah negara sumber dan negar a transit b ag i wa ni ta da nk an ak -k an ak yang didagangkan bagi t uj uan e kspl oi ta si sek s ko me rsil , manakala lelaki ,wanita, dan kanakkanak pula didagangkan bagi tujuan buruh paksa. Malaysia terutamanyaadalah negara destinasi bagi lelaki, wanita, dan kanakkanak yang berhijrah secara sukareladari Indonesia, Nepal, Thailand, China, Filipina, Burma, Kemboja, Bangladesh, Pakistan, danVietnam untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang dipaksa bekerja di luar kemahuan merekaoleh para majikan di sektor-sektor domestik, pertanian, pembinaan, peladangan, danperindustrian. Sesetengah pekerja hijrah ditindas oleh majikan, ejen pekerjaan, atau pedagangmanusia yang membekalkan buruh asing dan

mangsa perdagangan seks.Menurut laporan itu lagi, sesetengah warga Burma yang berdaftar dengan PertubuhanBangsa- bangsa Ber satu sebagai p el ar ia n, i ai tu t ara f ya ng t idak dii ktir af oleh KerajaanMalaysia, terdedah kepada kemungkinan didagangkan sebagai buruh paksa. Pada tahap yangre nd ah , ad a wan it a Malaysia, t erutamanya yang b er ke tur un an Cin a, di da ga ngkan ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi seks komersil. Juga, sejumlah kecil rakyat Malaysia,kh ususny a wa ni ta dan gadi s m uda dari kal angan or ang a sl i d an p en du du k l uar b andar,didagangkan di dalam negara untuk tujuan buruh dan eksploitasi seks komersil.Malaysia juga didapati tidak mematuhi sepenuhnya standard minimum untuk menghapuskan penyeludupan manusia secara bersungguh-sungguh. Namun begitu, puncasebenar p en ye lu du pa n m an usia di kenal pasti ekoran si tuasi semasa e ko no mi , po li tik d ankonflik kaum yang berlaku di negara tertentu.Akta Perlindungan Mangsa Perdagangan Manusia 2000 (APMPM) menyenaraikanti ga f akt or y ang di am bi l kir a semasa menent ukan sam a ad a se se bu ah ne ga ra i tu har usdiletakkan dalam Tahap 2 (atau Senarai Perhatian Tahap 2) atau Tahap 3: 1) Setakat mananegara itu merupakan negara asal, negara persinggahan atau negara destinasi bagiperdagangan manusia yang teruk; 2) Setakat mana kerajaan negara itu tidak mematuhi piawaiminimum APMPM, termasuk setakat mana kerajaan mengamalkan rasuah berkaitanperdagangan manusia khususnya; dan 3) Sumber dan kemampuan kerajaan untuk menanganidan menghapuskan perdagangan manusia yang teruk.Menurut Pengarah Siasatan Jenayah, Datuk Cristopher Wan sekurang-kurangnya 20negara di dunia telah dikenalpasti sebagai Negara sumber suspek pekerja seks yang ditahan 7 ara, warganegara dari Russia, India, Myanmar dan Uzbek-istan menunjukkanh d an p en am bahbai kan per undangan yang sedia ada, i su ber ka it an pe mer da ga nganir i ol eh Mal aysi a kerana ia m eru pa ka n i su se ra nt au da n antarabangsa. Ianya telahn Malaysia turut mewujudkan jaringan kerjasama dari segi perkongsian dann bijak terutamanya kekuatan teknologi, komunikasi dan jaringan keselamatan en Malaysia telah mengesahkan bahawa Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Aktadang ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pemerdagangann g , p e r l i n d u n g a n d a n b a n t u a n orang yang diperdagangkan, penubuhan Majlis Anti agangkan orang yang bukan merupakan kanak-kanak, bagi maksud eksploitasi atauel ar ia n, p erdayaan, penyal ahgunaan kuasa, p en ya la hg un aa n ke du du ka n yang mudahn pemerdagangan,

pemnerian atau penerimaan bayaran ataun seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang yang riat Majlis Antipemerdagangan Orang telah ditubuhkan pada 2008 berikutan daripada u Majlis Anti Pemerdagangan Orang menjalankan fungsinya sebagaimana yang : a la nk an tu ga s k eu ru se ti aa n bagi semua mesyuarat, majli s dan pr ogr am Ma jl isb an tu MAP O m enyelaraskan pel aksanaan Akt a Ant i Pe mer da ga ng an Or an g l maklumat, data dan statistic daripada agensi penguatkuasa, pusat mantau dan melaporkan kepada MAPO perkembangan isu i n i d i p e r i n g k a t an ta u a kt ivi ti dan program yang dil aksanakan o le h ag en si p en gu at ku asa dann aktiviti pentadbiran dan kewangan Sekretariat termasuklan: m uska n d asar da n pr ogr am bagi mencegah dan m enghapus p erm er da ga ng an laksanakan beberapa dasar dan mengambil beberapa i n i s i a t i f . u at ku asaa n da n pel aksanaan usaha m em bant eras p em er da ga ng an ora ng d i Malaysia. saan: (Asia Regional Trafficking in Persons, Australia)(United Nations High Commissioner for Refugees)(United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking)(International Organization for Migration)Amerika SyarikatUnited Kingdom 0 MANGSA angan manusia dianggap jenayah kejam kerana ia dilakukan oleh manusiag ti da k me mp un ya i si kap per ikem anusiaan. Ia meli batkan m an gsa dar ip ad a k al an ga nzi, ber kata kebanyakan mangsa yang d il ap ork an ad al ah t er dir i dar ipada wanit a dana t i f d a n t i d a k berhati perut. Ia direka bentuk untuk menipu, memujuk, and meraih 0 KES DAN KAEDAH A Ali Mao w (kir i) da n su am inya,n Ali Hasan bersama tiga anak mereka terpaksa tinggal di dalam sebuah bilik apartmen yang sempit dan n ya ka n m ere ka bi arp un t ahu si tuasi masi h l agi tegang di tanah a ir se nd ir i,a r i a n A f r i k a i t u l e b i h r e l a p u l a n g k e S o m a l i a d a r i p a d a t e r u s t i n g g a l b e g i t u l a m a d i pas sindi ket p er da ga ng an ma nu si a d ib ayar nya untuk membawanya ke Eropah, g anak kedua, wanita malang itu terbang ke New Delhi, Indiagi mereka namun tiada jawapan," katanya yang tinggal di sebuah apartmen kecila

tahun kemudian, suaminya yang didakwa sudah mati tibatiba muncul di T Somalia terpaksa hidup dalam pelarian di Nepal ekoran negara mereka tidak menandatangani alik kegembiraan keluarga itu dapat bersatu semula tahun lalu, Asha berkata, l m eski pu n a da ya ng b erp endapat kel em ahan undang-undang i mi gre se n m un gk in g ai ma na pu n, ka mi t el ah m em inta UNHCR m em asti kan pelar ian i tu d ih an tar i ny a, p el ar ia n ter babi t memang ber hasr at mahu p ul an g na mu n ta ku t be rb uatn kerana mereka akan didenda AS$6 (RM20) sehari kerana tinggal melebihi tempohtur an i mi gresen, seset en ga h k el ua rg a me ng anggar kan m ereka per lu m em bayar d en daangnya saya ada saudara-mara. Namun di sini saya sendiri r 3000 kyat (AS$9) akan menyertai tentera, oja: Perdagangan Seks Kanak-Kanak k- be ra di k per em pu an , Nar en dankannya dalam pita video. Akibatn k er aj aa n. Mer ek a te la h me mberi kan ket erangan ter hadap l el aki t erseb ut d an j ug a p un g ap ab il a b eb er ap a ora ng lelaki di dalam sebuah kenderaan t el ah b er he nt i da n kan dan hanya mampu berkata-kata sepatah dua sahaja. Mereka mengalami e a Utar a / Ch in a: Ka hwin Paksa : Sa ya te la h di ju al u nt uk n j a d i i s t e r i k e p a d a s e o r a n g l e l a k i Cina berusia 47 tahun yang sakit tenat dan tidak alkan Nigeria,kat di rumah sepasang suami isteri yang juga a ke sebuah rumah. Seorang lelaki lain pula datang ke g ai h am ba se ks seh in gg al ah Adnit a ber jaya melepaskan diri dan m en ah an se or an g t un ga n. S eseo ra ng ma ng sa boleh diekspl oi tasi bagi tuj uan buruh, sek s at au ke du a- n secara langsung dan ll ditempatkan di rumah urut atau Spa yang menggunakan l e s e n R e f l e x o l o g i u n t u k ain i tu, ada juga pembantu rumah wan it a d ari In do ne si a, Th ai land, Fil ipina,an seks setelah ditipu dengan janji-janji pekerjaan apabila mereka lari dari majikan h k ura ng AS$ 20 0 se or an g kepada pedagang m anusia yang b er op era si di sep an ja ng er yang boleh dipercayai telaharkan kira-kira 20 peratus daripada mangsa tidak mampu membayar wang tebusansa sin di ke t p em er da ga ng an seks di Malaysia ser ing diperdaya d en ga n j an ji aikan diri.n. Justeru, operasi yang lebih fleksibel menjadi keutamaan. Jajaran yang digunakan

a ha gi an dar ip ad a j aj ara n i ni ialah: melalui negar a- negara sel at an CIS sep er ti if ialah dari Rusia ke negara-negara Baltik, seterusnya ke negara-negara Scandinaviay ah pem er dagangan orang mengikut satu p at te rn y an g sa ma , i ai tu seseorang r e k r u t a t a u p u n d i c u l i k d a r i negara asal, kemudian dipindah ke sesebuah negara dann dieksploitasi di tempat destinasi. Selalunya orang yang menjalankan pengambilan u h pa ksaa n; an paksaan;rnografi;ngan dadah;in perempuan secara kiriman ataupun paksaan;anak;) Penj ualan or gan badan;r asing dan sebagainya. g au t ke un tu ng an be sa r d en gan mengam bi l kesempat an dar ipada sej um la h b esar a selalu berakhir denganidikan dan Pemantauan), Kementerian Dalam Negeri yang berlansung di Angkasapuril bagaian war ga ne ga ra y an g di pe rd agangkan adal ah seluas budaya- budaya d iru h du ni a. Ada ya ng m eninggal kan negar a yang sedang m em ba ng un u nt uk m en ca rin j i - j a n j i p e k e r j a a n d i l u a r n e g a r a s e b a g a i p e n g a s u h , p e m b a n t u r u m a h , p e l a y a n a t a u anya sau da ra -m ar a se nd ir i, y an g m enjanj ikan pendi di kan dan pel uang h id up , te ta pi anya yang melibatkan penghantar pulang melaluipadan d ar at , ke ad aa n i ni m en de dahkan mangsa perdagangan m anusia k ep ad a ri si koa-Indonesia di Borneo. Walaupun mangsa boleh mengambil tindakan guamannj ang tempoh t indakan ini d ip ert im ba ng ka n d an k ea daan ini telah menawarkan hati n ya ka n m an gsa u nt uk c ub a m endapatkan resti tusi . Pihak b er ku asa i mi gre se n tid ak ng berkaitan penghantaran balik mangsa ke negara-negara di mana mereka akanna pegawai - pegawai poli s yang m ud ah d ira su ah sep er ti d u Rusi a, Li thunia, latvia,ir i. Jadi, m ere ka cu ba me mp el ba ga ikan kegi at an bisnes dengan m en da pa tk an le bi h MENGATASI PEMERDAGANGAN MANUSIA g ha ra mk an sem ua j en is per dagangan manusi a m el al ui p en gg ub al an un da ng- un da ngagangan manusia Julai 2007 yang agak menyeluruh. Undang-undang ini menetapkanu m a n y a n g c u k u p ketat dan setara dengan kesalahan berat yang lain seperti r o g o l . n tidak memberikan statistik yang lengkap berkaitan dakwaan dan sabitan kesalahan.e lu m penguatkuasaan undang- undang a nt ip er da ga ng an ma nu si a yang baru i ni, pihak ng terhadap para pedagang seks yang disyaki. Undang-undang ini telah dikritik ye la ma tk an em pa t orang wani ta Cina dan dua orang wan it a Vie tn am y an g ju ga a i mi grese n Ma la ysia t el ah menj al ankan ser buan di Ser em ban y an g me ng ak ib at ka nm b u k a d u a b u a h p u s a t p e r l i n d u n g a n d a n m e n y e d i a k a n b a n t u a n k e p a d a 3 3 m a n g s a a bul an Januar i 2008,

Ket ua Pe ng ara h P en gu at ku asaan di Jabat an Imi gresengel uarkan a ma ra n awam ba ha wa ma ji kan boleh di dakwa di bawah undangu nd an gagangan manusia yang baru bagi kes-kes yang melibatkan penderaan dan eksploitasi itkan kesalahan terhadap seorang pesalah perdagangan manusia buat pertama kalinyah u nd an g- undang ant i-per dagangan manusi a 2007; seo ra ng wa rg a Ind ia t el ahah di jatuhkan hukum an penj ara seh in gg a la pa n ta hu n. P ih ak ker aj aan juga telahak poli s m el ap or ka n ba ha wa mer ek a berj aya m enyelamatkan kir a- kir a 2 ,0 00gahsing, dan memproses sebilanganl sebagai mangsa di bawah u nd an g- un da ng a nt i-p er da gangan manusi a. Kement er iani ta, Kel ua rg a, d an Pem ba ng un an Masyar akat m asih mengendali kan d ua b ua h p usatu si a seh in gga mer eka dihantar bal ik ke negara a sa l. P ad a ta hu n 20 08 , ke ment er iann kepada , Ketua Polis Negara, dan Menteri Wanita, Keluarga, dan Pembangunan Sosial, lebihtkan kesedaran tentang perdaganganusi a. Kement er ian W an it a j ug a me ny ed ia ka n br osur- br osur m aklumat dalam bahasa -pegawai perlindungan daripada Kementerian Wanita menerima latihan khasan manusia di Pusat Latihan Pengaman Malaysia di Port Dickson kepada pasukan asaan dan perlindungan mangsa. Contoh: Akta Anti Pemerdagangan Orangnsi penguatkuasa kerajaan. Timbalan Ketua Setiausaha KDN,at ku asak an p ad a 2 00 8 lalu. Katanya, dalam tempoh t erb ab it , pi ha k b erk ua sa u d i p a k s a m e n j a d i p e l a c u r d a n mereka ditahan dalam operasi pihak berkuasa, tkan usaha di peringkat antarabangsa seperti kerjasama serantau danu ta ma ny a d ari seg i m em aham i modus operandi pelaku-pel aku p em er da ga ng antakan komitmenajaan Malaysia unt uk m em bant u Austr al ia me ny el esai ka n isu pem erdaganganusia yang m em ba bi tk an k ed ua -d ua negar a. Per kar a it u di nyat akan ol eh Naj ib n perkongsian dengan badan bukan kerajaan (NGO) dalam usahanyae rd ag an ga n m an usia dengan lebi h efekt if. Jal inan k erj asam a it u ak an da pa ta i ni pej abat cawangan IOM di Kuala Lu mp ur me nu mp an g se me nt ar a di bangunanl data dan menganalisis maklumat mengenai mangsa. Dengan itug k a l a n d a t a m e n g e n a i m a n g s a d a p a t d i b a n g u n k a n d a n p r o f i l m a n g s a d a p a t uj udkan. Con to h: Me nj al in ka n k erj asam a dengan penguatkuasa dal am n eg ar aa ysia d an Age nsi P enguat kuasa Mari ti m Malaysia sert a l uar Neg ar a sep er tis),UNIAP (United Nations Inter-Agency Project ona n Traff ic ki ng) , IOM (Inter nati onal Organizat ion for Mig ra ti on) , Ke du ta an

b eri ka n l at ih an k ep ad a p egawai per undangan, pegawai p en gu at ku asa, p eg awaiakan kemudahan perubatan dan keunseling bagi mangsa. Dengan itu a da ka n pr ogr am ke se da ra n unt uk m asyarakat m engenai m asal ah er da ga ng an ora ng t erm asuk dr ug m ul es berkurangan. Con to h: Usah a k er as a i da n a ma la n-a ma la n t en tang asas kesihat an dan r epr oduksi , g iz i, k eb er si ha n, da nn ak an par a pedagang untuk memujuk wan it a- wa ni ta m ud a me ni nggalkan kamponga m a n m e r e k a dengan janji palsu peluang pekerjaan yang baik. a nc ar ka n in isia ti f un tu k menghalang budak lelaki dan per em puan d ari pa da me nj ad ian inisiatif itu dengan kerjasama kerajaan dan pekerja sosiala Ogo s 20 09 , di Dubai, Pejabat Per tubuhan BangsaBan gsa Ber sa tu Kh usus j ay ak an sa bi ta n t er ha da p pesalah jenayah pem er dagangan m an usia ," k at a UNODC. a h me nj ad i p en un gg an g un ta kebanyakan mer eka dari pada Ban gl ad esh, Ma ur it an ia , i ba tk an u sa ha k er aj aa n ne gara-negar a asing unt uk m encegah p er da ga ng an ma nu si a,d ak wa penj enayah, dan m el indungi m an gsa. La por an i ni m em buat penel it ian secar anci dan menegur mana-mana negara, baik kawan atau lawan, yang tidak menunjukkan kkan kemajuan yang penting dalam memerangi jenayah ini dan membantu mangsaa u nt uk m enghapuskan perdagangan m anusia a da la h sua tu ke wa ji ba n sem uaai yang ingin ber kongsi makl umat b er ka it an k em aj ua n k era ja an dalam menanganiikan rapi, termasuk em ua n d en ga n be rbagai- bagai pegawai ker aj aan, waki l p ert ub uh an bu ka n ke ra ja ani menyusun Lapor an unt uk t ahun i ni , Jab at an Neg ar a te la h m en el iti sem ul a t am a, Jab at an Neg ar a m en entukan sama ada negar a it u adal ah ne ga ra asal , n eg ar ahan atau negara destinasi bagi sebilangan besar mangsa perdagangan manusia yang jaan yang berjaya menunjukkan usahaa j a a n y a n g t i d a k m e m a t u h i sepenuh piawai minimum ini dan tidak berusaha untuk ipada: 1) Negara-negara tersenarai sebagai Tingkat 1 dalam Laporan semasa yang d ap at ke ga ga la n m en ye di akan bukti t entang peni ngkatan usaha u nt uk m em era ng int ua n ba hawa sesuat u negar a sedang m engambil l an gk ah -l an gk ah n ya ta ke arahatuhan pi awai mi nim um adalah b er da sa rk an ko mit me n ne gara itu unt uk m engambil ra Tingkat 3 a ja an nega ra- ne ga ra Ti ng kat 3 boleh di kenakan sekat an t ert entu . Ker aj aa n Amer ik aan. Negara-negara yang tidak menerima bantuan

tersebut boleh dikenakan sekatanaan bagi penyertaan para pegawai dan kakitangan kerajaan dalam program-programt tentangan daripada Amerika Syarikat terhadap bantuan (kecualiuan kemanusi aan, b an tu an ber ka it an p er da ga ngan, dan bantuan pembangunan yang e r-sum be r ter ha da p pr ogr am dan poli si pendakwaan, p erl in du ng an da n pe nc eg ahan.t an Negar a akan terus m eli batkan k er aj aa n- ker aj aa n b erk ai ta n kandungan L aporana r a T i n g k a t 3 , Jabatan Negara akan menggunakan maklumat terkumpul ini u n t u k beri t um pu an y an g l ebih berkesan pada pr ogr am- progr am b an tu an se rt a me mb er in Negara berharap bahawa laporan ini akan menjadi mangkin terhadap usaha d ag an gan m an usia me ni ng galkan kesan yang t eruk terhadap m an gsa. Mer ek alu ny a me ngal am i penyeksaan fizikal dan em osi, ro go l, a nc am an te rh ad ap d iri danl a m p a u i m a n g s a i n d i v i d u k e r a n a i a j u g a m e n g a n c a m k e s i h a t a n , k e s e j a h t e r a a n , d a n ak d ib ay ar , ug ut an , kur un ga n, dan dokumen per jalanan dit ahan u nt uk m en ye ka tpo h la por an ini . Kerajaan ti dak menyediakan p il ih an sah ya ng la in sel ai n m engusi r a dokumen yang di ber kas o le h pa su ka n REL A, i ai tu pasukan tambahan tambahanatan awam yang ditaja oleh kerajaan. Mangsa yang ditahan oleh pihak penguat kuasaa k be rk ua sa im igr esen t idak m enyaring wani ta asing yang d it an gk ap k er an a DAN CABARAN isu-isu yang sahihpemerdagangan orang ini member pelbagai maknaenteri an sed an g me ng am bi l la ng ka h-l angkah untuk melati h pegawaip eg awai pi kesulitan dalam mengesahkan taraf seseorang yang ditahan ketika serbuanah individu sedar apa yang bakal dihadapi dan memilih untuk hidup sebegitu URANGAN LATI HAN DALAM MENGET AHUI AGENS I YANG n latihan dalma mengetahui agensi yang berpengalaman mengendalikan kessedang mengambil langkah-langkah untuk menyusun dan menghantar pegwai-a in ya ke l at ih an y ang bersesuaian bagi memast ikan semua p eg wa i- pe gwai ber ik ut pengadu yang mahu dihantar pulang ke Negara asal adalahyang memberikan kenyataan yang rumit memerlukan mangsa untuk mangsa dan saksi untuk tampil ke hadapanuntuk member maklumat kerana dikhuatiri keselamatan mereka terancamuntuk mengambil risiko kerana sebahagian daripada mereka adalah pendatang kerjasama dan kebijaksaan antara agensi penguatkuasa untuk mengenalpastikebanyakan kes, hanya penjaga kepada mangsa yang akan ditangkap dan didakwa

dalam pengambilan pekerja dilakukan oleh agen bogus rj a- pe ker ja ter se bu t d ij an ji kan dengan pekerjaan dan kehi dupan y an g me wa htiba di Malaysia, mereka tidak diberikan kemudahan seperti yang dijanjikanyang demikian, pekerja-pekerja ini akan terus tinggal untuk bekerja dan denganmemberi kesan kepada mereka bahawa mereka telah didera dan diekploitasiini juga telah diuruskan oleh Kementerian sumber Manusia melalui Undang-undanggawalan yang bert erusan dan j ad ua l pe me ri ksaa n dar i Kement er ian Sumber tahaun 2008, pemeriksaan telah dilakukan ke atas 50,518 majikan dan sebanyak rian Sumber Manusia dengan kerjasama ILO telah mengadakan symposiummemandang serius dan mengkaji tentang isu inidakan t el ah d ia mb il u nt uk m en gu at ka n lagi pr oses dan prosedur pengambil an beberapa kes layanan buruk terhadap pekerja asing inisewajarnya telah diambil terhadap individu/majikan yang didapati melakukann t o h n y a i a l a h k e s Nirmala Bonat: Majikan telah didakwa di bawah K a n u n ksa an d an d id ap at i bersal ah sert a dipenjar akan selama 18 t ah un k er an a me mb awa antara kerajaan dengan masyarakataduan kepada pihak berkuasa sekiranya mereka adalah saksi atau mensyaki i i ni , kit a di do ro ng sek al i l agi ol eh hat i nur ani ki ta unt uk m en am at ka n p en gh in aa na persekitaran yang terlindung telah mendedahkan kanak-kanak g manusia yang mengeksploitasi keluargakeluarga yang terdesak.tor- fakt or sosi al yang telah membawa k ep ad a k ed esak an i ni m esti lah dit angani agar yah ini dapat d ih en ti ka n. I a ju ga a da la h amat pent ing untuk mengat asi p erm in ta ane le sa ia n ke pa da kri si s kemanusi aan ini am at penti ng u nt uk d ib in ca ng ka n t erm asuk an car a yang mudah, t idak b ert an gg un gj awab se rt a t iada per ikem anusiaan. Melalui j asam a an tar a n eg ar a me mbabit kan isu pem er dagangan manusi a a da la h p erl ugangan manusia pada masa depan. Masyarakat dunia juga perlu mengambil langkahn dan negara mana dijadikan transit 3Pemerdagangan

Anda mungkin juga menyukai