Anda di halaman 1dari 9

sEKo!.AhtKEBANGSAAI.IS|.

JNGABUAYA,4S0IsRAWANGSELANGoR

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


201
1

TAHUN SATU

SAINS
,fl

JAM 15 MNhIIT

diberitaku untuk berbuat demikian buku soaran ini sehingga anda Jangan buka Arahan
:

1. Jawab soalan mengikut

arahan yang t@tah ditetapkan'

NAMA: ".'.'

Disemak dan disahkan oieh' Disecliakan oleh


... ...
'

Ztut..^ .l-).-.: ... " ' En. nlJiro Hozairni bin Zahari

KP Sains SKSB

Guru Sains

l-

A" Bulctkcn 5 bendo hidup dolom gombcr di bowoh.

r0 MARKAH )

t-

B.

Lobelkon bohoglon - bohogion onggoto bodon hoiwon di


Sesunq ut

bcwch.
Cenqkeronq Moto
Muiul
Ekor
Sisik

Sirip

(,I

4ARKAH)

C. Namqkcn bentuk- bentuk di bowoh.

Segif igo

Bulct

Segiempot repaT

SeEier^npci somo

I.

4.

iB MARKAH )

D.Tondckcn

/)

dan wornokon objek mengikut soiz yong dinyotokon.

Besor

s7
A

rT\ 1/\ ,/, v.

wa

rv
'V

Kecil

Ponjcng

W w*
&
s7 /^.\

Pendek

E rv

Tinggi

tv

=9 n
=^Z /

rendch

{ r2 MARKAH

E. Kenol pcsti cbjek yong timbul don objek yong tenggelom.


Tondokcn l/)podo ruongon yong disediokon.
Tenggelom

Pemboris koyu Penncdom Duii syiling


Bcju

Bungcr Pensil

Pernodonn
Kiip kertos

{22 MARKAH

F"Nyoickcn f ungsi cnggoto bodon


menggunokon perkctoon di bowoh.

yong berikut dengon

"p
I
J

1{ \

@'
Mercsc
Berjolon

*\

Mendengor

Jvlvr

hrlanrrantr rh
l

Menghidu

Melihot

(r 2 MARKAH)

G"Keloskon mokcncn mengikut roso.

Tembikol

ffi

Ccrom

\,.----Lemon

i- -\ \'

Perio

$%*-*p

q@

Nonos

Ubot

Gulo-gulo

Kicop

ffi

Monis

Moscrrr

Pohit

It/osin

(r6 MARKAH)

H, Gcriskqn jqwqpqn yqng belul

. Apokch ycng dcpot ondo perhotikon berdosorkon gombor di


ctcs?

Rurmoh lebih besor doripodo budok

budok lebih besor

doripcCc rurnch)

2. Buct perbondingon mengenoi soiz rumoh don soiz orong di Colom gombcr di otos?
( sciz rumoh iebih besor

doripdo budok I saiz budok lebih besor

dcripcdo rumoh)
3. Adokoh crang tersebut sesuoi tinggol
tersebut?
(

di dolom rumoh

yc / tidok

(6 rncrkch)