Anda di halaman 1dari 18

BUUK SKRAP BKD

Ngaran:
hargves esqueero elip
Kalas:
toun kotolu
Tudu:
Basaan id pogun malaysia
Mongingia:
Zandi hafiah bt lajis

Suang

Penghargaan

Ponogulu

Basaan KADAZANDUSUN

5-8

BASAAN MELAYU

Penghargaan
2

Ounsikou o ginawoku tu nokowonsoi diti


buuk skrap BKD. Pegulu poh, mongunsikou
oku kumaa di Minamangun tu minaganu
doho do tinan dit osihat om nogi toilaan
minomonsoi diti buuk skrap. Awu ku nogi
olihuan
monongkotoluod
kumaa
di
mongingia BKD kalas toun kotolu i Zandi
Hafiah Lajis tu minangajal dahai poingkuro
momonsoi diti buuk skrap kokomoi do
Basaan id pogun Malaysia.
Suai ko iri, monongkotoluod oku nogi
kumaa dit koduo molohing ku tu minanahak
doho dot tusin pinomoli dot buuk skrap om
pinopoolos dot laptop om nogi printer it
ginunaku dot minoniap diti buuk skrap.
Kumaa tongotambalutku id Kalas Toun Kotolu
tu aanangan dot monulung doho soira dot
mokituduk oku dit awu ku osuhutan
momonsoi.

Ponogulu
Tudu nopo buuk skrap diti nga basaan id
pogun malaysia. Kalaja nopo momonsoi
buuk skrap diti nga tinahak di mongiangia
bkd kalas toun kotolu i zandi hafiah bt lajis.
3

Timpu nopo dahai do momonsoi nga solinaid


dot tolu minggu. Winonsoi dahai iti buuk
skrap tumanud do palajalan mantad buuk
teks bkd (unit 10).

ID SUANG NOPO DO BUUK SKRAP DITI,


OKITO TOKOU OT BASAAN KOUBASANAN
TINARU ID POGUN MALAYSIA MIAGAL KO
basaan kadazan, BASAAN melayu, BASAAN
india om basaan cina.

BASAAN
KADAZANDUSUN

Basaan kadazan dongkokusaian om


DONGKOnduan
1) Basaan penampang

SINUANGG
A

2) Basaan tuaran

3) Basaan papar

BASAAN
MELAYU

Basaan doNGKONDUAN

10

SONGKOK

SAMPING

Basaan donGKOKUSAIAN

11

Basaan
India

12

Basaan dongKONDUAN

13

Basaan dongKOKUSAIAN

14

Basaan
cina

Basaan donKONDUAN

15

SAM FOO

Basaan cina dontongokusai

16

Ponohuri
ALANSAN OKU DAA DOT MANTAD BUUK
SKRAP DITI, KAANU MANAHAK DO
17

PONONTUDUKAN KUMAA TAMBALUT TOI


KO TULUN SUAI. SUAI KO IRI, KAANU
NOGI MONGUNSUB TULUN SUAI DO
POINGKURO MOMONSOI DO BUUK
SKRAP. KOTOLUADAN.

18