Anda di halaman 1dari 6

Mata pelajaran Sains

Tarikh 8/3/2017 (Rabu)


Kelas 2 ZAMRUD
Masa (60 minit)
Bilangan Murid / 45 orang
Tema Sains Hayat
Tajuk 1. Manusia
Standard Kandungan 1.3 Mengaplikasi pengetahuan tentang tumbesaran manusia
Murid boleh :
Standard Pembelajaran 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi
saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti.
Di akhir pembelajaran, murid dapat
1. Mengukur saiz pinggang, ketinggian dan berat badan menggunakan alat
pengukur yang betul dengan bimbingan guru.
Hasil Pembelajaran
2. Membanding beza tumbesaran mereka dengan rakan dengan menjalankan
aktiviti mengukur saiz pinggang, ketinggian dan berat badan di dalam
kumpulan.
Murid telah belajar / tahu
Pengetahuan sedia ada
1. Murid tahu tiga tumbesaran manusia iaitu saiz, tinggi dan berat.
1. Murid berkomunikasi menggunakan jadual tumbesaran untuk mencatat hasil
Kemahiran Proses Sains dapatan bersama kumpulan mereka.
(KPS) 2. Murid mengukur menggunakan nombor dengan menggunakan alat pengukur
dan unit piawai yang betul.
1. Membanding dan membezakan
Kemahiran Berfikir (KB)
2. Membuat urutan
1. Berusaha untuk ketepatan.
Tabiat Berfikir (HOMS)
2. Mengumpul data melalui semua deria.
Kaedah Simulasi , perbincangan, penggunaan teknologi
1. Bekerjasama dalam kumpulan bagi menyelesaikan tugasan.
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 2. Jujur dan tepat dalam merekodkan dan mengesahkan data.
(SSNM) 3. Murid mengangkat tangan sebelum menjawab soalan yang diajukan oleh guru.

EMK 1. Teknologi maklumat dan komunikasi


Laptop, LCD, papan putih, marker, 4 pita pengukur, 2 penimbang berat, 1
Bahan Bantu Mengajar (BBM) pengukur tinggi, lembaran kerja, jadual tumbesaran, jadual ketingian,jadual berat,
jadual saiz, kad ketua kumpulan,
Fasa Isi kandungan Aktiviti Catatan

1. Perbandingan tumbesaran 1. Guru memastikan murid bersedia untuk belajar. BBM :


Orientasi
2. Murid diedarkan satu kertas bergambar pada setiap Gambar tumbesaran remaja,
seorang budak dari kecil
(5 minit)
kumpulan dan ditayangkan pada slaid dihadapan. LCD, computer
hingga remaja.
Ketinggian
SSNM :
Saiz
Berat Murid mengangkat tangan
sebelum menjawab soalan
yang diajukan oleh guru.

3. Murid diminta menyatakan perbezaan fizikal seorang murid


daripada kecil hingga remaja.
4. Murid melakukan pemerhatian kepada gambar dan
menyatakan perbezaan fizikal remaja tersebut.
5. Murid mengangkat tangan untuk menjawab pemerhatian
ke atas kedua-dua rakan mereka.
1. Guru menayangkan gambar-gambar alatan mengukur
Pencetusan idea Cara menggunakan alat Kaedah :
yang bakal digunakan.
(10 minit) pengukur dengan betul. Perbincangan , simulasi
Penimbang berat
Pita pengukur BBM :
Pengukur tinggi.
Laptop, LCD, penimbang berat,
pita pengukur, pengukur tinggi

SSNM :
Murid mengangkat tangan
sebelum menjawab soalan
yang diajukan oleh guru.

2. Murid menjalani sesi soal jawab bersama guru.


G : Apakah alat yang ditunjukkan oleh cikgu?
G : Apakah kegunaan alat ini?
G : Apakah unit ukuran bagi alat pengukur ini?
G : Bolehkah anda mengukur anggota badan lain selain
pinggang menggunakan pita pengukur? Berikan
contoh lain?

3. Guru memilih beberapa orang murid untuk membantu


cikgu melakukan simulasi mengukur.
4. Guru melakukan simulasi bagi penggunaan alat pengukur
piawai yang akan digunakan semasa aktiviti iaitu
penimbang berat, pita pengukur, pengukur tinggi.

Penstrukturan 1. Penimbang berat berat AKTIVITI BERKUMPULAN Kaedah :


1. Murid dikehendaki duduk di dalam kumpulan mereka.
semula idea badan Berkumpulan
2. Murid diterangkan mengenai aktiviti dan peraturan bagi
2. Pita pengukur ukur
(20 minit)
menjalankan aktiviti ini.
pinggang
3. Guru memilih seorang ketua bagi setiap kumpulan dan KPS :
3. Pengukur ketinggian
memainkan peranan untuk mengawal tingkah laku ahli 1. Murid berkomunikasi
ukur tinggi
kumpulan. menggunakan jadual
4. Ketua kumpulan membuat undian untuk aktiviti mengukur.
tumbesaran untuk mencatat
5. Setiap kumpulan akan hanya melakukan satu aktiviti
hasil dapatan bersama
mengukur iaitu mengukur saiz pinggang, mengukur tinggi,
kumpulan.
mengukur berat.
2. Murid mengukur
6. Murid diedarkan dengan alat pengukur yang mereka akan
menggunakan nombor
gunakan.
7. Guru mengedarkan jadual ketinggian,saiz atau berat dengan menggunakan alat
kepada ketua setiap kumpulan. (rujuk lampiran) pengukur dan unit piawai
8. Murid diberikan masa 10 minit untuk menyelesaikan aktiviti.
yang betul.
9. Murid dikehendaki duduk di dalam kumpulan dan
berbincang mengenai turutan saiz pinggang, berat badan
atau ketinggian.
10. Ketua kumpulan diedarkan dengan jadual tumbesaran
untuk diberikan kepada ahli kumpulan. (rujuk lampiran)
11. Guru memanggil wakil setiap kumpulan bagi
SSNM :
membentangkan hasil dapatan dihadapan kelas.
1. Bekerjasama dalam bagi
12. Guru mengumpul semua data dan menayangkan pada
menyelesaikan tugasan.
paparan LCD.
2. Jujur dan tepat dalam
13. Guru membimbing murid untuk menjalankan aktiviti ini.
merekodkan dan
mengesahkan data.

BBM :
Laptop, LCD, papan putih,
marker, kad ketua kumpulan,
pita pengukur, penimbang
berat, mengukur tinggi, jadual
tinggi,berat dan saiz, jadual
tumbesaran.

Aplikasi idea 1. Murid melakukan banding 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. BBM :
2. Murid dikehendaki menampalkan lembaran kerja di dalam
(10 minit) beza tumbesaran dari Lembaran kerja, buku latihan.
buku latihan mereka sebelum menjawabnya.
segi ketinggian dan berat
3. Guru membimbing murid untuk melakukan lembaran kerja
berdasarkan lembaran
yang diberikan.
kerja yang diberikan.
2. Murid menyusun berat
badan dan ketnggian
mengikut urutan menaik.
Alat pengukur tumbesaran 1. Guru mengimbas kembali perkara yang telah murid pelajari
Refleksi SSNM :
Penimbang berat pada fasa pencetusan idea.
(5 minit) Pita pengukur 1. Murid mengangkat tangan
2. Murid diminta menyatakan perubahan tumbesaran yang
Pengukur tinggi sebelum menjawab soalan
telah mereka pelajari.
Perubahan tumbesaran 3. Guru bertanyakan perasaan murid mengenai aktiviti pada yang diajukan oleh guru.
Ketinggian hari ini.
Berat 4. Guru membincangkan berkaitan peraturan bilik darjah yang
Saiz telah dijalankan.
5. Guru menekankan pengambilan pemakanan yang
seimbang supaya mendapat tumbesaran yang ideal.

Anda mungkin juga menyukai