Anda di halaman 1dari 15

MODUL i-THiNK

PP BAB 2 PENGGAL 2

BAHAGIAN A

ARAS 1 : MENGINGAT FAKTA KHUSUS

BAB 2: ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN


TOPIK 2.1 UNDANG-UNDANG KONTRAK

1. TAKRIFKAN MAKSUD AKTA KONTRAK 1950.

TAKRIF AKTA KONTRAK

2. NYATAKAN ELEMEN-ELEMEN KONTRAK.

Elemen-elemen
kontrak

3. BERIKAN DEFINISI TAWARAN MENURUT AKTA KONTRAK 1950.

DEFINISI TAWARAN

1 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

4. SENARAIKAN SYARAT-SYARAT TAWARAN.

Syarat
tawaran

5. BERIKAN CONTOH PELAWAAN TAWARAN.

PELAWAAN TAWARAN

6. BERIKAN SEBAB BERLAKUNYA PENAMATAN TAWARAN.

PENAMATAN TAWARAN

7. BERIKAN DEFINISI PENERIMAAN DALAM AKTA KONTRAK

DEFINISI PENERIMAAN

2 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

8. NYATAKAN SYARAT-SYARAT PENERIMAAN KEPADA TAWARAN

Syarat
penerimaan

9. NYATAKAN KESAN KONTRAK DALAM KES DI BAWAH DAN BERIKAN


ALASANNYA MENURUT AKTA KONTRAK 1950.

Raja membuat tawaran untuk menjual kereta Merc beliau kepada aZLy
secara tunai, aZLy bersetuju menerima tawaran tersebut dengan syarat
bayarannya adalah secara ansuran.

KESAN
KONTRAK

ALASAN

3 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

10. NYATAKAN MEDIUM YANG BIASA DIGUNAKAN BAGI MEMASTIKAN


PENERIMAAN TERHADAP TAWARAN SAMPAI KEPADA PENGETAHUAN
PEMBUAT TAWARAN.

MEDIUM
PENERIMAAN
TAWARAN

11. SEKIRANYA TAWARAN DAN PENERIMAAN DIBUAT SECARA POS,


BAGAIMANA CARANYA UNTUK MEMBUAT PEMBATALAN PENERIMAAN
DENGAN LEBIH PANTAS.

12. BERIKAN DEFINISI BALASAN MENURUT AKTA KONTRAK 1950

DEFINISI BALASAN

4 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

13. SENARAIKAN SYARAT-SYARAT BALASAN MENURUT AKTA KONTRAK 1950.

Syarat
balasan

14. SEMUA PERJANJIAN TANPA BALASAN ADALAH BATAL KECUALI:

15. BERIKAN DEFINISI NIAT MENURUT AKTA KONTRAK 1950.


5 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

DEFINISI NIAT

16. BERIKAN MAKSUD KETENTUAN MENURUT AKTA KONTRAK 1950.

DEFINISI KETENTUAN

17. NYATAKAN KEADAAN YANG MENYEBABKAN KETIDAKTENTUAN DALAM


SUATU KONTRAK.

18. SENARAIKAN KELAYAKAN SESEORANG UNTUK MEMBUAT KONTRAK.

6 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

19. SENARAIKAN PENGECUALIAN BAGI SESEORANG YANG BERUMUR 18


TAHUN KE BAWAH UNTUK MEMASUKI SESUATU KONTRAK.

20. SENARAIKAN SYARAT-SYARAT KONTRAK.

Syarat-
syarat
kontrak

7 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

21. NYATAKAN SEBAB KENAPA SUATU KONTRAK ADALAH BATAL DAN TIDAK
BOLEH DILAKSANAKAN DI SISI UNDANG-UNDANG.

KONTRAK
BATAL

22. BERIKAN SITUASI YANG MENUNJUKKAN SUATU BALASAN ADALAH


BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

BALASAN
BERTENTANGAN
UNDANG2

23. NYATAKAN KESAN AKIBAT KONTRAK BATAL.

8 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

24. SENARAIKAN PERKARA-PERKARA YANG MENYEBABKAN SUATU


KONTRAK BOLEH DIBATALKAN.

Unsur kontrak
boleh batal

25. NYATAKAN CIRI-CIRI YANG MENUNJUKKAN WUJUD PENGARUH TIDAK


WAJAR DALAM MENGUASAI KEMAHUAN ORANGLAIN UNTUK MEMBUAT
KONTRAK.

9 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

26. BERIKAN CONTOH PERBUATAN YANG WUJUD UNSUR FRAUD YANG


MENYEBABKAN SUATU KONTRAK BOLEH DIBATALKAN.

UNSUR
FRAUD
27. NYATAKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBOLEHKAN SUATU KONTRAK
DILEPASKAN.
Pelepasan
kontrak

28. BERIKAN CONTOH PERJANJIAN BARU YANG BOLEH MELEPASKAN SUATU


KONTRAK.

10 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

29. SENARAIKAN JENIS REMEDI ATAU PEMULIHAN YANG BOLEH DITUNTUT


OLEH PIHAK YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM SUATU KONTRAK.

Jenis remedi
[pemulihan]

30. SENARAIKAN 3 JENIS GANTI RUGI YANG JUMLAH NILAINYA TIDAK


TERTENTU.

GANTI RUGI
TAK TERTENTU

11 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

TOPIK 2.2 KONTRAK JUALAN BARANG-BARANG

1. BERIKAN TAKRIF AKTA JUALAN BARANGAN 1957.

2. BERIKAN MAKSUD KONTRAK JUALAN.

MAKSUD KONTRAK JUALAN BARANGAN

3. BERIKAN DEFINISI BARANGAN MENURUT AKTA JUALAN BATANGAN 1957.

DEFINISI BARANGAN

4. BERIKAN 4 CONTOH BARANGAN MENURUT AKTA JUALAN BARANGAN.

CONTOH BARANGAN

12 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

5. SENARAIKAN DUA JENIS BARANGAN MENURUT AKTA JUALAN BARANGAN


1957.

6. HURAIKAN MAKSUD SYARAT MENURUT AKTA JUALAN BARANGAN 1957.

MAKSUD SYARAT

7. NYATAKAN PERBEZAAN ANTARA SYARAT TERSURAT DAN TERSIRAT

13 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

8. SENARAIKAN 4 JENIS SYARAT TERSIRAT.

Syarat
tersirat

9. NYATAKAN SYARAT TERMAKLUM BAGI URUSAN JUAL BELI BARANGAN


BERDASARKAN SAMPEL.

SYARAT TERMAKLUM

10. SENARAIKAN ELEMEN-ELEMEN UTAMA DALAM KONTRAK JUALAN.

Elemen
utama
kontrak
jualan

14 | Cg aZLy
MODUL i-THiNK
PP BAB 2 PENGGAL 2

11. NYATAKAN ELEMEN-ELEMEN YANG LAIN YANG PERLU ADA DALAM


KONTRAK JUALAN.

Elemen
Kontrak
Jualan

15 | Cg aZLy

Anda mungkin juga menyukai