Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 1.6
Standard Pembelajaran 1.6.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara scara
bertatasusila
Aktiviti 1. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat
dan tersirat secara bertatasusila
2. Murid membaca dan memahami teks
3. Murid mencatat maklumat tentang cara-cara semut membuat
makanan mengikut urutan yang betul
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Membaca
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 2.6
Standard Pembelajaran 2.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk
memperkaya laras bahasa
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks untuk memperkaya laras
bahasa
2. Murid mencari makna bagi frasa yang berwarna merah
3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Sivik dan Kewarganegaraan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 3.6
Standard Pembelajaran 3.6.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan betul
berbentuk syarahan, ucapan dan pidato dengan betul serta
menggunakan bahasa yang santun
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami maklumat dalam teks dan
gambar
2. Murid menulis teks ucapan berpandukan gambar dan frasa
3. Murid bertutur berdasarkan gambar dengan menggunakan ayat
yang gramatis
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Seni Bahasa
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 4.3
Standard Pembelajaran 4.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan dialog dengan sebutan yag jelas da intonasi yang
betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
lakonan
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid mengujarkan dialog berpandukan teks dan gambar
dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan
3. Murid menyenaraikan dan membina ayat dengan menggunakan
kata adjektif yang terdapat dalam teks
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

Tarikh
Masa
Kelas
Aspek Tatabahasa
Tema KEMASYRAKATAN
Tajuk Muafakat Membawa Berkat
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah khusus
dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yang mendukung
maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi

Aktiviti 1. Murid membaca dan menyenaraikan kata majmuk istilah


khusus dan kata majmuk maksud kiasan
2. Murid membina ayat dengan kata-kata yang disenaraikan
3. Murid membaca dan memahami bahan bukan sastera untuk
memperkaya laras bahasa
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
5. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Kata majmuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..