Anda di halaman 1dari 7

0 More NextBlog CreateBlog SignIn

PengurusanKokurikulum
DownloadFree,Edit,Print,Failkanje.SesiapanakkongsiapaapaberkaitandenganKokurikulumbolehhantoke
kt6082158@gmail.comataulinknganKome.

Sunday,February8,2009 MyKedaiOnline

PenubuhanKelab
PENUBUHANPERSATUAN/KELAB


1.OBJEKTIFAM

GuruGurudanmuridmuridakan:

Mengetahuidanmemahamiciriciridannilainilaikepimpinanyangdiperlukanuntuk
memimpin,mengurusdanmengoperasikankelabataupersatuandisekolah.

Mengetahuidanmemahamikaedah,stategidanprinsippengurusankelabataupersatuan
secaraberkesan.

Mengetahuidanmemahamikaedahdanstategimemimpindanmemotivasikanahliahli
kelabataupersatuanyangdipimpin PELANSTRATEGIKKOKO

AnalisisSWOT
Mempunyaipengetahuandankemahiranmerancang,mengelola,menyeliadanmenilai
aktivitidankegiatankelabataupersatuanyangdipimpin. swotPPIM

Mempunyaikeyakinandirisebagaipemimpinyangberwibawa,berketrampilandan
berwawasan.
DOWNLOADDOKUMEN

2.OBJEKTIFKHUSUS PENGAKAP

TKRS&KRS
Menjelaskanmatlamatdantujuanpenubuhankelabataupersatuandisekolahdalam
kontekskependidikandankepimpinan
PUTERIISLAM

Menjelaskankaedahdantatacarapenubuhankelabataupersatuan. TUNAS&PANDUPUTERI

Menjelaskankaedahdantatacarapentadbirandanpengurusankelabataupersatuan

Menjelaskankaedahdantatacarapengurusandanpengelolaanaktivitidankegiatankelab HADIAH
ataupersatuandisekolahberdasarkanperancangandanundangundang.
KERTASKERJAPERNIAGAAN
Membentangdanmenjelaskanciriciridannilainilaiasaskepimpinan.
UMMAH

Menjelaskantanggungjawabdanperananmuridmuridsebagaiwarganegaraberdasarkan
Rujunegara,perlembagaannegaradanWawasan2020.


3.KELABATAUPERSATUAN

Definisi: Add

Sesuatuentitikumpulanyangberstruktur,berpelembagaan,berperaturandanberkepimpinan
yangdianggotaiolehmuridmuridsekolahyangmempunyaiminat,kegemaran,hasratdan
kecenderunganyangsamasertabertujuanuntuksalingbekerjasama,bantumembantudan
MelbourneFlorist
berkongsisumberdalammelaksanakanaktivitidanmencapaicitacitasertamatlamatyang
telahditetapkandandipersetujuibersamabagimemperkembangkanminat,kegemaran,
hasratdankecenderunganmasingmasing.
FREEKERTASKERJA
3.1Tujuanpenubuhan/pembentukankelabataupersatuan:
RM30SEUMURHIDUP
Menggabungkanmuridmuridyangmempunyaiminat,kegemaran,hasratdan
kecenderunganyangsamasupayamuridmuridberpeluangdanberkesempatan:
ShahihBukhairi
a.Merancangdanmelaksanakanaktivitidankegiatansecaraberkumpulan.
DownloadPocketIslam
b.Berkongsipengetahuandanpengalamandalambidangyangdiminatidandigemari. SahihBukhariHadithv5.0

c.Menetapkanmatlamatyangdipersetujuidandilaksanakanbersama.
ZIKIRMP3
d.Berkongsisumberdanperalatan.
ASMAALHUSNA
e.Mewujudkanpeluangkepadamuridmuridmengembangkanbakatdanpotensikepimpinan
SELAWATSHIFA

f.Mewujudkanwahanakepadamuridmuridmengembangkanbakatdanpotensimasing MUHAMMAD
masingkeperingkatyanglebihtinggi
ZIKIRTASBIH

3.BAGAIMANAMENUBUHKANKELABATAUPERSATUAN SURAHDOATAUBAT

Muridmuridmembentukjawatankuasapenajauntukmenetapkan: SURAHYASIN

SURAHKAHFI
a.Tujuandanmatlamat
SURAHTAUBAT
b.Aktivitidankegiatan

c.Peraturan
WAKTUSOLAT
d.Perlembagaan

JawatankuasapenajamenulispermohonanrasmikepadaPengetuaatauGuruBesardengan
menyertakandokumanyangtelahditetapkandiatas. WaktuSolatMalaysia

KualaLumpur&Putra
MendapatkankelulusandaripadaPengetuaatauGuruBesar Jaya

Imsak : 05:56
MendaftarkanahliahlikelabataupersatuanyangtelahdiluluskanolehPengetuaatauGuru
Besar Subuh : 06:06

Syuruk : 07:20
MengadakanMesyuaratAgungpenubuhandengan: Zohor : 13:26

Asar : 16:37
a.MemilihAhliJawatankuasa
Magrib : 19:27
b.Merancangaktivititahunankelabataupersatuan Isya : 20:36
11Mar2017 13JamadilAkhir,1438
c.Pengesahandokumenkelabataupersatuan
PilihanPengguna

Mengoperasikankelabataupersatuan
kodwaktusolat
PENUBUHANKELABDANPERSATUAN

ProsedurPenubuhan:

FUNNGAMES
1.PenubuhanJawatankuasaPenaja
HANGAROO
2.DrafPerlembagaanPersatuan
EDUCATION
3.DrafAktivitiTahunan.

4.SuratPermohonanPenubuhanKelabdanPersatuan.
5.SuratKelulusanPenubuhanolehPendaftarKelabdanPersatuan(GuruBesar) DOWNLOADISTIMEWA
6.PengendalianMesyuaratAgung:
AUTORESPONDER
i.SuratPanggilan/NotisMesyuaratAgung.
ii.MesyuaratAgung. SOFTWAREEBOOKCOVER

PANDUANWORDPRESS

INSTANTBOOSTER

CARATULISEBOOK
ContohSuratPermohonanPenubuhanKelabdanPersatuan
BOLGBLASTER
PersatuanBahasaMelayu,
SekolahKebangsaanPadangTengku, BANNERBUDDY
KualaLipis,
Pahang.
No.Tel:098591349
_____________________________________________________________________ SHOPINGONLINE
Rujkami:SKPT/09/01/01(1)
Tarikh:01Januari2005
CLICKSENSE

GuruBesar,
SekolahKebangsaanPadangTengku,
MyHouse
KualaLipis,
Pahang.

Tuan,

PERMOHONANPENUBUHANPERSATUANBAHASAMELAYU

Denganhormatnyadimaklumkanbahawasaya(nama).
berdasarkanPeraturan(4)dalamWartaKerajaanbertarikh21Mei1998,P.U.(A)196,yang View larger map
berkaitdenganSeksyen130,AktaPendidikan1996denganinimemohonuntuk
menubuhkanPersatuanBahasaMelayu,SekolahKebangsaanPadangTengkumulai5
Januari2009.

2.Sehubunganitu,bersamasamainidikemukakanmaklumatmaklumatberikut:

2.1DrafPerlembagaan.
2.2DrafAktivitiAsas.
2.3SenaraiNamaJawatankuasaPenaja.

Kerjasamadanjasabaiktuanbagimeluluskanperkaradiatasterlebihdahuludiucapkan
terimakasih
Sekian.
BERKHIDMATUNTUKNEGARA
BERSAMAMENINGKATKANKUALITIPENDIDIKAN

Sayayangmenurutperintah,
Map data 2017 Google Imagery 2017 Terr
ViewLargerMap
(TengkuYusnorb.TengkuYusof)
GuruPenasihat,
PersatuanBahasaMelayu,
SekolahKebangsaanPadangTengku,
KualaLipis,Pahang.

ContohSuratJawapanKelulusanPenubuhan.

PersatuanBahasaMelayu, QuickLinker
SekolahKebangsaanPadangTengku.
KualaLipis,Pahang.

____________________________________________________________________ AddThis
Rujkami:SKPT06/09/01/(01)
Tarikh:08Januari2009

GuruPenasihat,
PersatuanPersatuanBahasaMelayu
SekolahKebangsaanPadangTengku, KRSNTKRS
KualaLipis,Pahang.
PROTOKOL

Tuan, PANDUANMENDIRIKAN
PERBARISAN
KELULUSANPERMOHONANPENUBUHKANPERSATUANBAHASAMELAYU
MODULTEKS
MerujuksurattuanSKPT09/01/01(01)bertarikh01Januari2005dinyatakanbahawa PENGACARAANMAJLIS
dengankuasayangdiberikankepadasaya,Seksyen130,AktaPendidikan1996seperti
MODULTEKS
yangtermaktubdalamPeraturan(4)WartaKerajaanbertarikh21Mei1998,P.U.(A)196,
PENGACARAANPADANG
sukacitadimaklumpermohonantuanuntukmenubuhkanPersatuanBahasaMelayu,
SekolahKebangsaanPadangTengku,KualaLipisadalahdiluluskanberkuatkuasamulai1 MODULTEKS
Januari2009 PENGACARAANDEWAN

2.Sehubunganitu,bersamasamainidikemukakanmaklumatmaklumatyangdiluluskan: ETIKATSOSIAL

BUKUPANDUAN
2.1DrafPerlembagaan
2.2DrafAktivitiAsas
2.3SenaraiNamaJawatankuasaPenaja.

ProgramCemerlang
Diharapdapattuanmengambiltindakanselanjutnyamengikutperaturan(4)WartaKerajaan Kokurikulum
bertarikh21Mei,1998,P.U.(A)196.
cemerlangKoko
Sekian.

BERKHIDMATUNTUKNEGARA
BERSAMAMENINGKATKANKUALITIPENDIDIKAN DOKUMENTASI

SURATKELULUSAN
SayayangmenurutPerintah,
PENUBUHAN
KELAB/PERSATUAN

JADUALPENUBUHAN
(ENABDULAZIZBINMOHDZAIN) KELAB/PERSATUAN/SUKAN
PendaftarKelabDanPersatuan,
SekolahKebangsaanPadangTengku,, PENUBUHANKELAB
KualaLipisPahang PERSATUAN

PERMOHONANAHLI
s.k.FailTimbul GABUNGAN
PostedbyGPKKOKOat7:19AM
FAILDANSURAT
Labels:PrnubuhanKelab
CARTAALIRANPENUBUHAN
PANDUPUTERI/TUNAS
1comment: PUTERI

LAPORANAKTIVITI
SyamTajuddin November25,2013at6:12PM MINGGUAN
Terimakasih:) INDIKATORPEMANTAUAN
Reply KOKO

LAPORANTAHUNAN

PERLEMBAGAANKELABB
Enteryourcomment...
SEPAK(R)

PERLEMBAGAANKELABB
SEPAK(M)
Commentas: Selectprofile... KERTASKERJA

LAPORANAKTIVITI
Publish
Preview
SURATKELULUSAN
PENUBUHAN
KELAB/PERSATUAN

JADUALPENUBUHAN
KELAB/PERSATUAN/SUKAN

PENUBUHANKELAB
PERSATUAN

PERMOHONANAHLI
GABUNGAN

CARTAALIRANPENUBUHAN
PANDUPUTERI/TUNAS
PUTERI

INDIKATORPEMANTAUAN
KOKO

PROFAILALSKOKURIKULUM

KERTASKERJA
PERKEMAHANBERSEPADU

JADUALPENUBUHANKELAB
DANPERSATUAN

PENUBUHANPBSM
NewerPost Home OlderPost
PENUBUHANTUNASPUTERI
Subscribeto:PostComments(Atom)
PERANCANGANTAHUNAN

CARTAORGANISASI
ElearningberkenaancaracaramendapatkanGERANkerajaanatauswasta!

AboutMe

GPKKOKO
KualaLipis,
Pahang,Malaysia
GPKKokurikulum
selama4Tahun.
Sekarangberkhidmatdi
SekolahKebangsaanPadang
Tengku
Viewmycompleteprofile

Followers
Followers(28)Next

Follow

TugasPemimpin

SetiausahaKokurikulum

PenyelarasKelab

KelabdanPersatuan

GuruKelab

BadanBeruniform

ProgramKokurikulum

Kokurikulumdisekolah

BadanBeruniform

DIRKTORIPENGAKAP
MALAYSIA

PanduPuteriMalaysia

PBSM

PengakapMalaysia

PUTERIISLAM

SaintJohnMalaysia

SUKANDANPERMAINAN

FUTSAL

MERENTASDESA

OLAHRAGA

HOKI

BADMINTON

PINGPONG

SEPAKTAKRAW

BOLSTSMPSR

BOLAJARING

BOLASEPAK

BOLABALING

MYKOKOMUSIC

NEGARAKU
LIRIKKRS

KRSSOLO

BlogArchive

2012(2)
2011(3)
2010(1)
2009(10)
December(6)
August(1)
February(3)
Instrumen
Pemantauan
PenubuhanKelab
Pengurusan
kokurikulum

MyBlogList

BlogLipislady
MesyuaratAgung
PertubuhanIbuTunggal
KebangsaanMalaysia,
PeringkatParlimenLipis
3weeksago

PerkhidmatanPelajaran
NUTPsetujucadangan
KementerianPendidikan
mansuhUPSR
3monthsago

BloggerBuzz
Afirstfewtweakstowarda
betterBlogger
3monthsago

ALJAUHARIAl
Jauhari
4yearsago

islamictshirt
BlouseLidya|25/6/2012
4yearsago

KertasKerjaPerniagaan
EBOOKTERBARUDARI
KERTASKERJA2U
PROMOSIPAKEJRM50
2012
5yearsago

KualaLanar..Dulu,Kini
danSelamanya..
KualaLanarKenangan131
6yearsago

BloggerPahang
IndeksHimpunanBlog
PahangTerpaksaDi'delete'
7yearsago

BMCPhoto
Ana..Sg.Kerpan3..11Nov
09
7yearsago

KertasKerjaProjek
LEMBU
7yearsago

widget.MYBETA
HowtodisableRightClick
7yearsago

cikgutaufik
PELANCARANBULAN
KEMERDEKAAN2009
7yearsago

matahatizarina
TERENGGANU
HERITAGE
7yearsago

Perjuangan
MembitarakanAgama
BangsadanNegara
KemalanganJalanrayaApa
Puncanya
8yearsago

JahitanManikterbaik
NewJalinanKasihDesign:)
8yearsago

myjazmanie.com

KUALALIPISDAILY
PHOTO

AwesomeInc.theme.PoweredbyBlogger.