Anda di halaman 1dari 3

NAMA : ______________________________________ TINGKATAN : _______

TAJUK :BENTUK DAN RUANG (PEMBINAAN GEOMETRI)

BAND 4

1)Membinadengantepat.garisserenjang,

Binasatupembahagiduasamaserenjangbagigarislurusberikutdenganmenggunakanpembarisdanjangkalu
kissahaja.

a) b)

A B

b)Membinagarisserenjangkepadasuatugarisdanmelaluisuatutitikpadagaristersebut.

Binasatugarisserenjangmelaluititik MpadagarisPQ yang diberi.

a) b)
P

P M Q
Q

1
Binasatugarisserenjangdarititik AkegarisEF.

a) b)
A
x
E

E F

x
A F

2)Membinadengantepatsudut-suduttertentu.

Binasatusudutbagigarisberikut.

a) YPQ = 60 b) AXY = 30

P Q A X

c) AOB = 120 d) BAC = 90

O B B A

2
3)Membinadengantepatsegitiga

Binasebuahsegitiga yangdiberipanjangsisi-sisinya

a) XY = 4.5 cm, YZ = 3.5 cm dan XZ = 4.3 cm b) XY = 3cm, XYZ = 90, ZXY = 60

X X

4)Membinadengantepatsegiempatselari

Binasebuahsegiempatselari, STUV, denganST = 3 cm, SV = 2.5 cm dan STU = 120.

V U

2.5 cm

60

60
S 3 cm TS