Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1 Rajah 1 menunjukkan aras-aras organisasi sel dalam manusia.

Rajah 1
(a) Lengkapkan Jadual 1.

Aras Nama
1 Sel
2
3

Jadual 1
[2 markah]
(b) (i) Sel-sel melalui proses P untuk menjadi khusus supaya dapat menjalankan fungsi yang
khusus. Apakah proses P?

[1 markah]
(ii) Nyatakan fungsi struktur dalam aras 2.

[1 markah]
(c) (i) Namakan salur darah X.

[1 markah]
(ii) Namakan dua keadaan yang boleh menyebabkan berlakunya penyumbatan dalam salur
darah X dan jelaskan.

[4 markah]
(ii) Nyatakan tiga kesan keadaan di 10(c)(ii) ke atas kesihatan seorang individu.

1
[3 markah]
2 Rajah 2.1 menunjukkan batang sawi dipotong kepada dua jalur yang sama saiz dan
diletakkan di dalam larutan X dan Y masing-masing.

Rajah 2.1

Rajah 2.2 menunjukkan keputusan yang diperolehi daripada eksperimen tersebut.

Rajah 2.2

(a) Apakah larutan X dan Y yang digunakan dalam eksperimen tersebut?


X:
Y:
[2 markah]
(b) Kenal pastikan larutan X dan Y.
X:
Y:
[2 markah]
(c) Terangkan keadaan jalur yang direndam di dalam larutan X dan Y.

X:

Y:

[2 markah]

2
(d) Rajah 2.3 menunjukkan keadaan dua tumbuhan P dan Q yang diberi baja. Tumbuhan Q
diberi baja secara berlebihan.

Rajah 2.3

Jelaskan keadaan tumbuhan Q dalam Rajah 2.3.

[3 markah]
(e) Seorang perempuan membuat jeruk mangga dengan merendam kepingan buah mangga
dalam larutan gula yang pekat.
Nyatakan satu kebaikan dan dua keburukan kaedah yang digunakan berbanding dengan
menyimpan mangga segar.
Kebaikan:

Keburukan:

[3 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan struktur membran plasma.

3
Rajah 3

(a) Labelkan bahagian-bahagian membran plasma yang berikut pada Rajah 3.

(i) Protein pembawa


(ii) Dwilapisan fosfolipid
(iii) Protein liang
[3 markah]
(b) Nyatakan dua ciri dwilapisan fosfolipid.

[2 markah]
(c) (i) Molekul-molekul glukosa diangkut ke sel merentasi membran plasma melalui resapan
berbantu. Jelaskan mengapa.

[2 markah]
(ii) Terangkan bagaimana ion kalsium diangkut ke dalam sel.

[3 markah]
(d) Berikan dua faktor yang mempengaruhi ketelapan membran plasma.

[2 markah]

4
Rajah 4.1 menunjukkan organel-organel yang terlibat semasa sintesis dan rembesan suatu
enzim dalam satu sel haiwan.

4
Rajah 4 .1

(a) Namakan organel yang berlabel W dan X.


W:
X:
[2 markah]
(b) (i) Jelaskan peranan organel Y dalam sintesis enzim.

[1 markah]
(ii) Nyatakan fungsi organel Z.

[2 markah]
(c) Rajah 4.2 menunjukkan hipotesis bagi mekanisme tindak balas enzim ke atas suatu
substrat.

Rajah 4.2

(i) Nyatakan hipotesis tersebut.

[1 markah]
(ii) Apakah yang diwakili oleh K, L, M dan N?
K:
L:
M:
N:
[4 markah]

5
(iii) Nyatakan dua ciri-ciri enzim seperti yang dijelaskan oleh hipotesis tersebut.
1.
2.
[2 markah]

5 Rajah 5.1 menunjukkan tiga peringkat mitosis, X, Y dan Z, dalam sel haiwan.

X Y Z

Rajah 5.1

(a) Namakan peringkat X, Y dan Z dalam ruang yang disediakan dalam Rajah 5.1.
[3 markah]
(b) Jelaskan apa yang berlaku pada peringkat Z.

[3 markah]
(c) Nyatakan perlakuan kromosom pada peringkat berikut:

Peringkat X

Peringkat Y

[2 markah]
(d) Jelaskan kepentingan mitosis dalam proses pengklonan.

[3 markah]

(e) Rajah 5.2 menunjukkan suatu sel pada peringkat X. Kromosom P tidak berpisah
pada peringkat seterusnya.

6
Rajah 5.2

Lengkapkan rajah-rajah berikut bagi kedua-dua sel anak yang akan terbentuk pada
peringkat seterusnya.

Sel anak I

Sel anak II
[2 markah]

BAHAGIAN B

7
(40 markah)
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini

6. (a)
Persekitaran dalaman satu organism multisel merujuk kepada
persekitaran dalaman sesuatu organism iaitu bendalir yang
mengelilingi sel-selnya

(i) Apakah persekitaran dalaman? Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi


keadaan persekitaran dalaman berdasarkan faktor fizikal dan faktor kimia.
[3 markah]

(ii) Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan kepentingan mengawal atur persekitaran


dalaman pada keadaan yang optimum
[6markah]

(b) Rajah 6.1 menunjukkan keratan rentas organ dalam manusia

Rajah 6.1

(i) Namakan sistem yang melibatkan organ dalam Rajah 6.1 dan terangkan bagaimana
organ bertindak untuk mengekalkan suhu badan pada 37°C pada hari yang panas.
[ 5 markah ]
(ii) Selain daripada sistem yang dinyatakan dalam b(i), nyatakan dua sistem lain yang
membantu mengawal atur suhu badan dan huraikan bagaimana kedua-dua sistem ini
berfungsi

8
[ 6 markah ]

7. Rajah 7.1 menunjukkan keadaan sel tumbuhan setelah direndam di dalam tiga larutan sukrosa
yang berbeza kepekatannya.

Sel dalam larutan sukrosa 5% Sel dalam larutan sukrosa Sel dalam larutan sukrosa
selama 30 minit 30% selama 30 minit 0.1% selama 30 minit

Rajah 7.1

(a) Berdasarkan Rajah 7.1


(i) Terangkan proses yang dialami oleh sel tumbuhan selepas direndam di dalam larutan
sukrosa 30%
[ 6 markah ]
(ii) Huraikan bagaimana cara untuk sel tumbuhan di (a) (i) kembali ke bentuk asal?
[4 markah]

(b)
Makanan seperti cendawan, buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan boleh
disimpan lebih lama dengan menggunakan pengawet semula jadi seperti
garam dan gula.

Terangkan konsep yang digunakan dalam pengawetan jeruk betik


[4 markah]

(c) Rajah 7.2 menunjukkan sel haiwan setelah direndam dalam larutan garam yang berbeza.
Sel darah merah X dalam larutan natrium Sel darah merah Y dalam larutan natrium
klorida 3% selepas 30 minit. klorida 0.1% selepas 30 minit

Rajah 7.2

9
(d) Terangkan perbezaan di antara proses yang dialami oleh sel darah merah X dan Y
setelah direndam 30 minit.

[ 3 markah ]

8. Enzim banyak digunakan dengan meluas dalam kehidupan seharian.

(a) Berdasar pernyataan di atas, bincangkan kegunaan enzim dalam industri makanan
[ 10 markah ]

Air merupakan sebatian kimia inorganik yang penting dalam organism hidup.

(b) Terangkan kepentingan air dalam sel.


[ 10 markah ]

9. Rajah 9 menunjukkan peringkat-peringkat mitosis dalam sel haiwan.

Rajah 9

(a) (i) Namakan peringkat P, Q and R. Nyatakan dua kepentingan mitosis.


[ 5 markah]

(ii)Berdasarkan rajah, susun peringkat mengikut urutan yang betul.

10
Lukiskan sel anak yang terhasil apabila sel melengkapkan pembahagian sel.
[ 5 markah]

(b) Terangkan perbezaan proses sitokinesis dalam sel haiwan dan sel tumbuhan
[ 6 markah]

(c) Konsep mitosis telah digunakan dengan meluas dalam pertanian. Terangkan bagaimana
petani menggunakan konsep itu untuk menambah bilangan tumbuhan komersial dalam
tempoh masa yang singkat
[ 4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

11