Anda di halaman 1dari 295
dan Kesannya terhadap Benda Hidup...1 Pengelasan Mikroorgani " ss 2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma - 9 - Pengetahuan tentang Mikroorganisma Berfaedah .. 16 Kesan Mikroorganisma Berbahaya kepada Manusia eevee) Cara-cara Mencegah Jangkitan Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma 30 Cara Merawat Penyakit yang Disebabkan oleh Mikroorganisma .. 39 Kewujudan Mikroorganisma yang Dapat Memberikan Kesan yang Mendalam teshadap Kehidupan Mansa dan Keseimbangan Alam 44 46 Nutrisi dan Pengeluaran Makanan ... gpentingan Mengambil Makanan Bernutrisi dan Mengamalkan Tabiat emakanan yang Sihat a jperluan Nutrien oleh Tumbuhan .. iar Nitrogen dan Kepentingannya Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi yang Bail Bab .. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar . Keseimbangan Alam Semula Jadi Kesan Pencemaran terhadap Alam Sekitar Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar sera Pengawalan Pencemaran .. Kepentingan Pengurusan Sumber Alam Secara Terancang dalam Mengekalkan Keseimbangan Alam... Sikap Tanggungjawab terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan imusan Bab : Konsep nilaian Sumati Sebatian Karbon Kepelbagaian Sebatian Karbon Alkohol dan Kesannya terhadap Kesihatan ... Lemak dan Kesannya terhadap Kesihatan .. Kelapa Sawit dan Kepentingannya tethadap Pembangunan Negara Proses Pembuatan Sabun daripada Minyak dan Tindakan Peneucian Sabun Polimer Semula Jadi 4.7 Kajian Saintifik terhadap Penggunaan Sebatian Karbon untuk Kesejahteraan Hidup Rumusan Bab .. Peta Konsep Penilaian Sumatif 4. sa Gerakan Gerakan Kenderaan di Atas Darat .. Ba Konsep Laju, Halaju dan Pecutan B.S. Konsep Inersia B.4 Konsep Momentum 8.8 Konsep Tekanan . 5.6 Prinsip Sistem Hidraulik dalam Kehidupan Harian 8.7% Gerakan Kenderaan di Air 5.8 Gerakan Kenderaan di Udara 5.9 Kebolehan dan Kreativiti Manusia dalam Mencipta serta Mereka Bentuk Kenderaan untuk Kesejahteraan Hidup Rumusan Bab .. Peta Konsep Penilaian Sumatif 5 CHE ‘Teknologi Makanan dan Penghasilan Makanan 6.1 Kaedah dan Bahan yang Digunakan dalam Teknologi Pemprosesan Makanan 6.2 Cara untuk Meningkatkan Pengeluaran Makanan ... 6.5. Sumbangan Teknologi dalam Pengeluaran Makanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Hidup 6.4 Pemikiran Kritis dan Analitis dalam Membuat Pemilihan Makanan yang Diprses Rumusan Bab Peta Konsep Penilaian Sumatif 6 GaigpD Bahan Sintetik dalam Industri %1_ Polimer Sintetik 22 Plastik %8 Sikap Tanggungjawab dalam Pelupusan Polimer Sintetik . Rumusan Bab Peta Konsep Penilaian Sumatif 7. Cag Elektronik dan Teknologi Maklumat (ICT) ... 8.1 Gelombang Radio 8.2 Komunikasi Radio ... 8.3 Komunikasi Satelit 84. Kepentingan Penggunaan ICT untuk Kesejahteraan Hidup Manusia Rumusan Bab Peta Konsep buku teks ini menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berse antaranya ialah pembelajaran kontekstual, masteri, konstruktivisme, inkuiri serta Sains, Tel dan Masyarakat (STM). Penulisan buku teks ini menekankan pembelajaran berfikrah yang mengint pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifi penerapan nilai-nilai mumi dan sikap saintifik. Buku ini mempunyai ciri-ciri istimewa yang berikut: ale Gimme ead Dimuatkan pada setiap Mendedahkan murid objektif pembelajaran kepada informasi terkini yang disusun secara bagi mempertingkatkan berturutan daripada minda mereka. dengan pengg ilmu tersebut mudah kepada yang lebih kompleks. Merangsang dan Memberikan pengetahuan menyemai sikap ingin dan gambaran kepada murid tahu tentang sains tentang kerjaya masa depan dalam kalangan murid. yang berkaitan dengan perkara yang dipelajari. Gut Ss UB Menggalakkan murid Memaparkan konsep Menghubungkeitkan memperoleh maklumat dan aplikasi sains sains dengan mata tentang sesuatu topik berkaitan sesuatu bab. pelajaran yang lain. melalui Internet. CPisenar, Sudut yang merangsang — Istilah saintifik kreativiti dan minda dalam bahasa _ murid, Malaysia dan bahasa Inggeris. 4Q\vas! 9am Memuatkan sejarah perkembangan sains. Langkah yang Menekankan perkara Contoh penyelesaian masalah perlu diambil untuk yang boleh mendatangkan yang melibatkan pengiraan. mendapatkan keputusan _ bahaya ketika eksperimen eksperimen yang jitu. _dijalankan. jelibatkan pelbagai situasi seperti pemerhatian, perbincangan, mengumpul klumat, sumbang saran, projek, lawatan dan sebagainya. imuatkan pada subtajuk untuk mengkaji sesuatu perkara aktis Formatif Xp) Menguji kefahaman murid pada akhir setiap subtajuk. Ringkasan bagi keseluruhan bab. eta Konse Membolehkan murid mendapat gambaran menyeluruh berkaitan setiap bab dan menghubungkaitkan semua subtajuk dalam bab. PENIEAIAN SUMATIF @4 Menilai kefahaman murid pada akhir setiap bab. ay teks ini dapat membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan untuk memelihara kebudayaan sains dan teknologi di Malaysia. @ Kebenaran Guru 1. Semua murid dilarang masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru. 2, Bahan-bahan kimia dan radas tidak boleh diubah kedudukan asalnya atau dibawa dari makmal tanpa kebenaran guru, 3. Eksperimen tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran guru. ® Keselamatan 1. Nyalakan penunu Bunsen dengan menggunakan batang mancis atau pemetik api. nyalakan penunu Bunsen dengan menggunakan kepingan kertas 2. Padamkan batang mancis yang bernyala dengan air sebelum dibuang ke da sampah. Padamkan penunu Bunsen apabila tidak digunakan, Baca label pada botol bahan kimia dengan teliti sebelum menggunakannya, Kendalikan bahan-bahan pepejal dengan spatula dan bukan dengan jari anda. Jangan rasa atau hidu sebarang bahan kimia sama ada dalam keadaan pepejal larutan, Semua bahan kimia adalah beracun dan berbahaya. 7. Jangan minum air paip di dalam makmal. Air ini adalah tidak selamat untuk @ Kecemasan 1. Kulit dan pakaian yang terkena asid atau alkali haruslah dibasuh seberapa sege air yang banyak. 2. Jika asid atau alkali terkena mata anda, basuh dengan air yang banyak. 3. Jika anda terminum asid atau alkali, ludahkannya dengan serta-merta dan basul anda dengan air yang banyak. 4. Jika baju anda terbakar, janganlah cemas. Cuba gulingkan badan anda di atas Guru anda akan meletakkan gebar di atas badan anda untuk memadamkan api. 5, Jika berlaku kebakaran, peraturan kebakaran sekolah anda hendaklah dipatuhi. 6. Laporkan semua kemalangan dengan serta-merta kepada guru. © Kebersihan 1. Jangan buang sebarang bahan pepejal ke dalam singki. Bahan-bahan pepejal ini hart dibuang ke dalam tong sampah. 2, Basuh dan bersihkan semua radas selepas digunakan. 3. Bersihkan tempat eksperimen dan tinggalkan makmal dalam keadaan yang bersih kemas. @® Lain-lain 1, Jangan membazir bahan-bahan kimia. 2. Jangan membazir gas, air dan tenaga elektrik. ; 3. Letakkan semula radas atau bahan kimia di tempat asal selepas menggunakannya. an ae Laporan Amali Sains disediakan selepas sesuatu eksperimen dijalankan dan perlu mengé perkara yang berikut: Se eeseeee Contoh Laporan Amali Sains: Tajuk Tujuan eksperimen Pemboleh ubah Hipotesis Radas dan bahan Rajah berlabel yang menunjukkan susunan radas Prosedur eksperimen (ditulis dalam bentuk ayat pasif) Keputusan/ Pemerhatian Kesimpulan : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorgani Tujuan Mengkaji faktor X dan hubungannya dengan pertumbuhan mikroo Pemboleh ubah : (a) Dimanipulasikan : Faktor X (b) Bergerak balas : Pertumbuhan mikroorganisma (©) Dimalarkan —_: Jenis mikroorganisma ipotesis, : Faktor Y meningkatkan/ mengaktifkan pertumbuhan mikroorgaais Radas dan bahan : (Senaraikan semua radas dan bahan yang digunakan) Rajah : (Label hendaklah lengkap dan betul serta saiz rajah dilukis sek kurangnya setengah muka surat) \ Prosedur : 1. Tiga tabung uji yang mengandungi larutan agar-agar nuttien steril disediakan dan dilal A, B dan C. Perbincangan : Kesimpulan : Hipotesis diterima. Faktor X meningkatkan/ mengaktifkan pertumbuhan mikroorganisma, Mikroorganisma dan Kesannya terhadap Mikroorganisma merupakan organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia kecuali dengan bantuan mikroskop. Apakah bukti kehadiran mikroorganisma ini? Adakah semua jenis mikroorganisma mendatangkan kesan buruk kepada manusia? Cola eae ely Memahami pengelasan mikroorganisma. > Mensintesis idea tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, | > Mengaplikasi pengetahuan tentang mikroorganisma berfaedah » Menganalisis kesan mikroorganisma berbahaya kepada’ manusia. > Menganalisis cara-cara mencegah jangkitan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. > Memahami cara merawat es: cyeunaliarag penyakit yang disebabkan oleh \ aera mikroorganisma fektan, > /Menyedari Kewujudan Alga sximunisas mikroorganisma yang dapat + Bakteria) % kates memberikan kesan yang mendalam’ sp Xiiat i fektor, terhadap kehidupan manusia dan */Mikroorganisma, 2 Antikulat keseimbangan’alam. *) Proses, ¢) Antibiotik; pereputan, * Pencernaan ‘makanan| Bw bs |: iri in a A TTD Pada akhir subtajuk ini, anda akan dapat: | ¢ menyenaraikan cite | Giri pelbagai jenis L | mikroorganisma | | mengelaskan i pelbagai kumpulan mikroorganisma kepada bakteria, kulat, | protozoa, virus dan bagi setiap kumpulan rmikroorganisma Gambar foto 1.1 Kepelbogaian mikroorganisma Kamus Perhatikan keadaan yang terjadi sekiranya anda membiarkan roti di \stilah tempat lembap selepas beberapa hari. Apakah yang menyebabkan —_Mikroorganisma ~ perubahan keadaan roti itu? ‘Microorganism es Perubahan keadaan roti itu berkaitan kehadiran mikroorganisma. Apakah mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia tetapi dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisma juga dikenal sebagai mikrob. Kemajuan dalam pembinaan mikroskop membolehkan saintis_melihat ciri-ciri utama setiap mikroorganisma yang dikaji seperti rupa bentuk, saiz, cara pembiakan, nutrisi dan habitat. Berdasarkan ciri-ciri ini, mikroorganisma dapat dikelaskan kepada lima kumpulan, iaitu bakteria, kulat, protozoa, virus dan alga. Rajah 1.1 menunjukkan jenis mikroorganisma berserta contohnya. i , Penciptaan mikroskop moden selalu dikaitkan dengan Zacharias Janssen (1580 ~ 1638 Masihi), dibantu oleh bapanya, Hans Janssen seorang pembuat cermin mata dari Belanda; pada zaman kanak-kanaknya ~ telah menggabungkan dua kanta untuk membentuk komponen asas mikroskop pada tahun 1590. Seterusnya, pembinaan mikroskop dipertingkatkan oleh beberapa orang saintis seperti saintis dari Jerman, ‘ Johannes Kepler (1571 — 1630); Ital, Galileo Galilei (1564 ~ 1642); England, Robert Hooke (1635 — 1703) ~ dan saintis dari Belanda, Anton van Leeuwenhoek (1632 ~ 1723) yang dikenal sebagai Bapa Mikrobiologi. ‘Bai IE Mioorganisna dan Kesannya terhadap Benda Hidup <@BBP pears cd Doar cu) Alga Rajah 1.1 Pelbagai jenis mikroorgarisma. Memerhati dan Mengumput Maklumat : ' Tujuan : Mengkaji dan mengelaskan pelbagai jenis mikroorganisma dari segi rupa bentuk, ' saiz, nutrisi, cara pembiakan dan habitat. Perhatikan slaid tersedia menggunakan mikroskop atau lihat carta yang menunjukkan pelbagai jenis mikroorganisma. . Kemudian: (a) Senaraikan ciri pelbagai jenis mikroorganisma yang anda lihat, (b) Kelaskan mikroorganisma itu mengikut kumpulan seperti bakteria, kulat, protozoa, virus dan alga berdasarkan rupa bentuk, saiz, nutrisi, cara pembiakan dan habitat. . Kumpulkan semua maklumat daripada Intemet atau bahan bacaan dalam buku skrap dan hantar kepada guru untuk penilaian ‘<@2D Bab 1: Mikroorgnnismn dan Kesannya ferhadap Benda i Virus Virus merupakan mikroorganisma paling seni dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop clektron. Struktur virus adalah sangat ringkas. Virus terdiri daripada bebenang asid nukleik (sama ada asid deoksiribonukleik (DNA) atau asid ribonukleik (RNA)) yang dilindungi oleh lapisan protein yang dikenal sebagai kapsid. Kapsid membezakan bentuk asas virus sama ada serbentuk heliks, polihedral ataupun gabungan kedua-duanya seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.2. ~~ Gabungan kedua-dua bentuk Lapisan protein DNA jeneuk. polihedral Bentuk helikes Lapisan protein Contoh: Adenovirus yang menyebabkan jangkitan pernofosan Contoh: Bakteriofaj yong Ss. menjangkiti bakteria Rajah 1.2 Bentuk-bentuk virus. Kebanyakan virus yang lebih kecil berbanding bakteria, biasanya mempunyai saiz kurang daripada 0.2 um. Virus tidak dapat hidup dan membiak di luar perumah. Virus membiak dengan cara menjangkiti sel perumah seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan, maka virus dikataken sebagai parasit. Sel yang dijangkiti ini seterusnya menjadi habitat virus itu. Rajah 1.3 menunjukkan cara bakteriofaj membiak selepas menjangkiti bakteria. @ Virus menyuntik bahan . in pedsparmatzan baka ke dalam sel bakteria sel bakteria (sel perumah) © Bahan bala virus membahagi ‘menggunakan bahan di dalam sel bakteria, Bahan baka virus kemudiannya membina lapisan Ay | War protelnnya sendrt @ Sel bakteria pecah dan membebaskan @ Virus baharu dihasilkan virus-virus baharu —_— di dalam sel bakteria yang menyerang ia Rajah 1.3 Kitaran pembiakan virus bakteriofaj. ‘Bab Miksoorganisna dan Kesanaya terhadap Bends Widyp
Bakteria Rapaul Dincing set Bagaimanakah bakteria berbeza daripada virus? Apakah Pil ciri-ciri bakteria? Bakteria boleh ditemui di mana-mana Mersbran sel sahaja sama ada di darat, udara mahupun air, Bakteria Gratin Big merupakan mikroorganisma unisel. Kebanyakan bakteria Nukleus Sitoplasira mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan sokongan dan bentuk kepada bakteria. eden Berbeza dengan sel tumbuhan, dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Sesetengah bakteria mempunyai struktur rerambut halus yang dikenal sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu, manakala sesetengah bakteria pula mempunyai struktur seperti ekor yang dikenal sebagai flagelum untuk membantu dalam pergerakannya, Rajah 1.4 Struktur asas pakteria Terdapat beberapa bentuk asas bakteria, jaitu sfera, rod, berpilin dan koma. Nama bakteria juga diberi berdasarkan bentuknya. Anda boleh merujuk Gambar foto 1.2 hingga 1.5 untuk melihat bentuk-bentuk bakteria. Sepasang bakteria yang berbentuk sfera dikenal sebagai diplokokus Apakah pula nama bagi bentuk-bentuk bakteria kokus yang lain? Gambar foto 1.2 Gambar foto 1.3 Gambar foto 1.4 Gambar foto 1.5 Bakteria berbentuk sfera Bakteria berbentuk pilin Bakteria berbentuk rod _Bakteria berbertuk koma (kokus). (spiritum). (basil). (vibrio). Bakteria mempunyai saiz. yang lebih besar berbanding virus. Diameternya adalah antara 0.5 um hingga 1.0 wm, Bakteria mendapatkan makanan dengan pelbagai cara, Sesetengah bakteria berfotosintesis, sesetengahnya adalah parasit dan ada juga bakteria saprofit yang mendapatkan makanan daripada organisma yang Kamus telah mati. Bakteria membiak secara aseks, biasanya secara \stilah belahan dedua dengan satu bakteria induk membahagi dua dan Bakeria — Bacteria membentuk dua sel anak. Pembiakan seks bakteria pula dilakukan || WJ secara konjugasi Dalam keadaan yang tidak menggalakkan pertumbuhan contohnya ketika keadaan kering, bakteria akar membentuk endospora. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria, Endospor © ‘tahan rintangan terhadap keadaan ekstrem seperti kemarau, persekitaran panas ataupun beku. Apabila | keadaan persekitaran kembali sesuai untuk pertumbuhan, endospora akan bercambah dan membentuk { \ bakteria semula, (<@2RD Dab |: Mikroorganisma dan Kesannya terhadap Benda Hidup) Protozoa Kebanyakan protozoa ialah mikroorganisma unisel dan terdapat juga yang berkumpulan atau berkoloni. Tidak seperti bakteria, protozoa mempunyai struktur dalaman yang kompleks. Saiz protozoa adalah antara 5 jum hingga 250 jum. Oleh sebab itu, protozoa mudah dilihat di bawah mikroskop cahaya walaupun dengan kuasa pembesaran yang rendah. Terdapat pelbagai jenis protozoa berdasarkan cara pergerakannya. Dua contoh protozoa ialah ameba dan paramesium. Ameba boleh dijumpai di dalam tanah, air tawar, air laut dan juga pada haiwan Iain (sebagai parasit) (Rajah 1.5). Ameba tidak mempunyai bentuk tertentu kerana bentuknya sentiasa berubah semasa bergerak. Ameba dapat membentuk unjuran daripada badannya yang dikenal sebagai pseudopodium atau kaki palsu, yang membantunya dalam pergerakan, Selain itu, pseudopodium juga membantu untuk Rajah 1.5 Amebo menangkap dan menelan makanan seperti bakteria, Paramesium boleh ditemui di dalam air tawar. Mikroorganisma jenis ini berbentuk seakan-akan selipar (Rajah 1.6). Paramesium mempunyai rerambut halus yang dikenal sebagai silia, Paramesium menggunakan silia untuk bergerak dan memasukkan makanan ke dalam badannya. Pseudopodium Sitoplasma Nukleus Membran sel Kedua-dua ameba dan paramesium membiak secara aseks, iaitu melalui belahax dedua. Sel induk akan membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan baka yang serupa dengan induk. Pembiakan seks paramesium pula dilakukan secara konjugasi. Kebanyakan protozoa adalah parasit yang hidup di dalam badan organisma lain. Paramesium mendapatkan makanan Rajah 1.6 Paramesium daripada perumahnya. Makronukleus Vakuol makanan Alga Alga berbeza berbanding mikroorganisma lain kerana boleh menjalankan proses fotosintesis. Walaupun alga mempunyai klorofil, mikroorganisma ini tidak dianggap sebagai tumbuhan kerana tidak mempunyai struktur asas tumbuhan seperti akar, batang dan daun, Alga mempunyai saiz antara | wm hingga — Vakuol 10 000 ym, Contoh alga yang biasa ialah euglena (alga unisel) (Rajah 1.7) dan spirogira (alga multisel) Rajah 1.7 Euglena (Rajah 1.8). Flagelum Sitoplasma Kloroplas ‘leooreana dan Kesanaya terhadap Benda Widup , Di Semenanjung Malaysia, pengurusan sistem kumbahan diuruskan oleh Syarikat Indah Water Konsortium (IWK). Pernahkah anda melihat bil pembentungan? Apakah khidmat IWK kepada kita? Anda boleh layari laman web yang berikut: httpi/AWwwiwk.com.my/ Gambar foto 1.9 Yogurt Bakteria seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acicophilus Perubatan dan Bifdobocterin Penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan kulat boleh dirawat digunakan dalam menggunakan antibiotik dan antikulat. Kedua-dua bahan ini panttaran yomie dihasilkan daripada bakteria dan kulat tertentu. & (GBBT koran dn Kestnystrhadap Benda Hitop ~~~" ~~ ., Tujuan ; Membincangkan langkah pencegahan jangkitan yang disebabkan oleh mikroorganisma. 1. Kumpulkan maklumat tentang pencegahan jangkitan yang disebabkan oleh mikroorganisma daripada buku, akhbar, majalah, Intemet ataupun mengadakan lawatan ke institusi seperti Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) dan Pusat Kawalan Vektor. 2. Bineangkan langkah-langkah pencegahan jangkitan yang disebabkan oleh mikroorganisma. 3. Persembahkan hasil dapatan anda seperti dalam peta minda yang berikut: < organisma seni yang tidak dapat tibi >{_tolera | }>(_penyakit kelamin } >( tetanus } AW Bed |: Mikcoorpsnisma dan Keanna RRO Goren a Soalan Objektif 4. 1. Gambar foto 1 menunjukkan sejenis mikroorgenisma. Gambar foto I Apakah pengelasan kumpulan bagi mikroorganisma tersebut? A. Bakteria C Kulat B Virus D Protozoa 2, Gambar foto 2 menunjukkan salah satu bentuk bakteria, Gambar foto 2 Apakah bentuk tersebut? A. Spirilum C Vibrio B Kokus D Basilus 3. Mikroorganisma manakah yang mempunyai saiz. paling seni? Protozoa Kulat Virus Alga vamp + Mikroorganisma X menjalankan fotosintesis + Walaupun mempunyai klorofil, mikroorganisma X tidak dianggap sebagai tumbuhan kerana tidak mempunyai struktur asas tumbuhan seperti akar, batang dan daun Berdasarkan pemyataan di ates, apakah mikroorganisma ? A. Bakteria C Kulat B Protozoa D Alga 5. Faktor manakah tidak mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? A pH C. Topografi B Suhu D_ Kelembapan 6. Apakah penyakit yang disebabkan oleh protozoa? A Tibi C Demam denggi B Kurap D Demam malaria 7. Gambar foto 3 menunjukkan sejenis penyakit jangkitan mikroorganisma. Gambar foto 3 ‘Apakah cara yang paling sesuai untuk mengelakkan jangkitan penyakit tersebut? A Tidak berkongsi pakaiar dengan orang lain Makan banyak makanan bergula Mencuci tangen sebelum makan Jemur baju di luar rumah yaw 8. Kassim terpaksa ke uar negara semasa wabak selesema burung sedang merebak. ‘Apakah jenis suntikan yang perlu diambil oleh Kassim sebelum berangkat ke Ivar negara? A. Suntikan antiserum B_ Suntikan vaksin C Suntikan pelali D_ Suntikan antibodi ° . Gambar foto 4 menunjukkan sejenis vektor pada peringkat tertentu, fi Gambar foto 4 Kaedah manakah yang paling sesuai untuk mengawal vektor tersebut? ‘A. Membela katak B Menyembur racun serangga ke persekitaran CC Mengikat plastik sampah dan menutup tong sampah dengan sempurna D Membuang air yang bertakung di persekitaran rumah GERD Riis hanya etna neran up mEERD 10. Rajah 1 menunjultkan kitar hidup seckor nyamuk. Rajah f Pada peringkat manakah antara A, B, C dan D merupakan peringkat yang paling berbahaya kepada manusia? CSS A ab 1: Mikroorganisia’' Soalan Subjektif 1. Rajah 1 menunjukkan susunan radas dalam eksperimen untuk mengkaji kesan pH terhadap pertumbuhan bakteria Bacillus subtilis. pH pH pH 2 Kapas yang Kapas yang ‘alah diseorilkan telah disterikan 5 em bubur nutrien 5 cm? bubur nutrien + + 1 ern? kuteur bakeoria 1 em kulour bakeoria Bocius subtiis Bocius subtilis P Q R Rajah 1 Selepas dua hari, keadaan bubur nutrien di dalam setiap tabung uji diperhatikan. Keputusan direkodkan dalam Jadual 1 Jodual 1 ‘Tabung uji pH Keadaan ‘bubur:nutrien P 2 Sedikit keruh Q 7 Keruh 2 Sedikit keruh (@) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. (® Pemboleh ubsh dimanipulasikan. (ii) Pemboleh ubsh bergerak balas. (b) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini, (©) Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan eksperimen ini. (@) Berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuban bakteria, x @ © 3. (@) © SEP Ke echo Benda toy EAP Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi keimunan K dan L. Jadual 2 Ciri-eiri Keimunan K Keimunan L Cara ‘memperoleh Suntikan vaksin | Suntikan antiserum Tempoh kesan keimunan Lama Sebentar Nyatakan jenis keimunan K dan Z. Nyatakan satu contoh penyakit yang boleh dicegah dengan keimunan K dan L. Keimunan manakah yang sesuai diambil jika kita hendak melancong ke luar negara? Nyatakan dua perbezaan antara demam denggi dengan demam malaria. Rajah 2 menunjukkan dua kaedah pensterilan. Pengguraan haba (autokl) Menilai kepentingan mengambil || makanan bernutrisi dan | mengamalkan tabiat pemakanan yang sinat. > Menganalisis keperluan nutrien oleh tumbuhan. |» Menganalisis kitar nitrogen dan kepentingannya. > Menghargai kepentingan amalan pengambilan nutrisi yang baik. + Anoreksia + Makronutrien Kalori # Mikronutrien QQ © Nilai kalori © Kitar.nitrogen, + Malnutrisi * Sumber,mal {| * Tabiat pengambilan ~ ‘\ makanan © Kegendutan 4 By 21 iKepentingan Gambar foto 2.1 Kita memerlukon makanan untuk memperoleh tenaga, Anda telah mempelajari tabiat pemakanan yang sihat semasa di Tingkatan Dua. Makanan membexalkan kita tenaga untuk ‘menjalankan proses kehidupan. Adakah makanan berlainan dalam Gambar foto 2.1 membekalkan kita dengan jumlah tenage yang sama? Sebenarnya, kelas makanan berbeza membekalkan kita nilai tenaga yang berbeza. Nilai Kalori Makanan Apakab ukuran nilai tenaga dalam makanan? Jumlah tenaga dalam makanan diukur dalam nilai kalori. Nilai kalori bagi suatu makanan merupakan jumlah tenaga yang dibebaskan apabila satu gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Nilai kalori dapat diukur dalam unit kalori, kilokalori (kcal) atau kilojoule (KJ). Bageimanakah caranya kita mengukur nilai kalori makenan? Nilai kalori dalam makanan diukur bom (Gambar foto 2.2). &® Mengambil 2 WMengamalkangle Pada alchir subtajuk ini anda akan dapat: v < S < mengenal pasti nila kalori untuk kelas makanan yang beriainan rmenganggarkan ilat kalori untuk makanan yang dimakan menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu menghubungkaitkan mesalah kesthatan dengan amalan pengambilan nutrisi dan tabiat perrakanan mewajarkan kepentingan pengambilan makanan bernutrisi dan mengamalkan tabiat pemekanan yang baik menggunakan radas kas yang dinamakan Kalorimeter Gambar foto 2.2 Kolorimeter bom. proses pembakaran makanan di dalamnya. Peningkatan suhu air akan digunakan untuk mengira jumlah tenaga haba yang telah dibebaskan oleh sampel sey tao Sampel makanan yang dibakar dalam kalorimeter bom dan f akan meningkatkan suhu air h jumiah makanan itu, tenaga yang dperiukan ‘Anda juga boleh menentukan nilai Kalori dalam sampel gq untuk menaidan suhu makanan, Jalankan Aktiviti 2,1 untuk mengetahuinya. 1 satu gram air sebanyak 1 satu darjah Celsius. ‘ Info Kesihatan Setiap 8 000 kalori yang terkumpul (tidak dibalar) akan menaikkan | kg berat badan. Bagaimanakah kita membakar kalori? Tingkatkan aktivii harian, berjalan pantas, nalk turun tangga, mencuci Kereta, bersukan dan bersenam. Kurangkan menonton televisyen atau bermain permainan komputer kerana badan hanya membakar WI kalori seminie jika kita melakukan aktiviti seperti ini dan nilainya sama dengan kalori yang dibakar & aieivied Mengumpul Maklumat 4 semasa tidur! 1 (Sumber: tfpmrpenerangan govmy!) ‘Tujuan : Menentukan nilai kalori yang diambil dalam satu hari, 1. Dapatkan maklumat datipada Internet atau bahan bacaan di pusat sumber sekolah tentang nilai kalori bagi kelas makanan yang berbeza seperti protein, karbohidrat dan lemak. 2. Senaraikan makanan yang telah anda ambil semasa sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. 3. Kemudian, dapatkan maklumat berkaitan nilai kalori makanan tertentu daripada Internet atau-bahan bacaan di pusat sumber. Anda juga boleh merujuk Jadual 2.3 pada muka surat 57. 4, Cuba anggarkan nilai kalori bagi makanan yang anda ambil semasa sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam itu seperti ditunjukkan dalam Jadual 2.1. 1 1 1 1 1 t ' 1 ’ Jadual 2.1 "Waktu | denis] Jisim makanan | Nilai kalori | Jumlah Kalori diambil makan - | makanan | yang diambit (g) | (kcal) setiap waktu (Keal) Sarapan pagi Makan tengah hari Makan malam_ Jumlah nilai kalori yang diambil dalam satu hari . Nilai kalori sesuatu makanan bergantung kepada kandungan Karbohidrat, protein dan lemak dalam makanan itu. Dengan mengetahui nilai kalori yang terdapat dalam karbohidrat, protein dan lemak, kita boleh mengira jumlah kalori yang telah kita ambil dalam sesuatu hidangan makanan. Jadual 2.2 menunjukkan nilai kalori bagi karbohidrat, protein dan lemak. Jadual 2.2 Niloi kolori karbohidrat, protein dan lemak. Protein Karbohidrat Lemak Rion) 16.7 16.7 37.6 (Sumber: Smolin & Grosvenor, 2000) Individu yang mementingkan kesihatan dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat sangat mengambil berat akan jumlah nilai kalori dalam makanan mereka. Kita juga boleh mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat dengan mengira nilai kalori dalam makanan yang kita ambil dan menyesuaikannya dengan keperluan tenaga harian kita. Jadual 2.3 menunjukkan kandungan tenaga dalam beberapa jenis makanan yang biasa kita ambil. Berdasarkan jadual tersebut, makanan manakah yang membekalkan tenaga paling banyak kepada kita? Jadual 2.3 Nilai kolori beberapa jenis mokanan, Susu tepung 1379.0 Oren’ 147.0 Epal 193.0 Mentega 3 122.0 Tauhu 440.0 Roti 993.0 Tomato 92.4 Kacang tanah 2 293.0 Beras 1504.0 Ikan kembung 433.0 Kubis 117.0 Minyak kelapa sawit 3800.0 Minyak kacang tanah 1590.0 Ikan bilis kering 937.0 Timun 55.0 Daging lembu 1311.0 Kari ayam 300.0 (Sumber: Pang, 2000) Wf wrsreniearsssn (ama Bagaimanakah anda dapat menganggar jumlah nilai kalori dalam makanan yang anda ambil? Lihat contoh yang berikut: Gambar foto 2.3 Contoh makanan yang diambil semasa sarapan pagi. Penyelesaian Jenis makanan | Jisim makanan | Nilai kalori makanan | Jumlah kalori yang yang diambil (g) (kd/ 100 g) diambil (kd) Air susu tepung 200 1 379.0 2 x 1379.0 = 2 758.0 Roti 250 993.0 2.5 x 993.0 = 2 482.5 | Oren 100 147.0 1x 147.0= 147.0 Jumlah 5 387.5 Tip: Pastikan dahulu nilai kalori makanan yang ditunjukkan dalam jadual sama ada untuk setiap 1 g atau setiap 100 g, Sckiranya anda mengambil makanan seperti dalam Contoh 2.1, adakah tenaga sebanyak 5 387.5 kJ yang dikira itu mencukupi untuk keperluan tenaga anda sepanjang hari? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga seseorang individu? Faktor yang Mempengaruhi Keperluan Kalori Individu Anda telah mempelajari cara menganggar nilai kalori dalam makanan. Pengetahuan ini berguna apabila kita hendak mengawal nilai kalori yang diambil supaya bersesuaiaa dengan keperluan harian, Adakah kita semua memerlukan nilai kalori yang sama? Adakah terdapat fak:or-faktor yang mempengaruhi keperluan nilai kalori? Apakah faktor-faktor itu? Jalankan Aktiviti 2.2 dan perhatikan simulasi video berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. ‘Bab! Nis dan Pengetuaran Matanan Mengumpul Maklumat & ' Tujuan : Mengumpul maklumat tentang faktor-faktor yang _mempengaruhi keperluan kalori individu dan masalah kesihatan berkaitan nutrisi. 1. Tonton tayangan video atau simulasi komputer yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu dan masalah kesihatan berkaitan dengan nuttisi 2, Cuba perhatikan individu dalam Gambar foto 2.4 dan kenal pasti faktor-faktor yang ‘mempengaruhi keperluan kalori individu tersebut. Gambar foto 2.4 Faktor yong mempengaruhi keperluan kolori bagi individu yang berbeze, 3. Bagaimanakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi keperluan kalori_ individu? Bentangkan hasil perbincangan anda secara kreatif. Kemudian, hantar kepada guru untuk penilaian. Nilai kalori yang diperlukan oleh seseorang individu adalah berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jantina, saiz badan, aktiviti fizikal, keadaan kesihatan, suhu persekitaran dan umur, Secara ringkasnya faktor-faktor ini ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Saiz badan yang lebih besar Leb er esl eer memeriukan tenaga atau kalori yang vane. bly eeUaine are ola lebih berbanding individu yang lebih kerana kadar metabolisme mereka kurus kerana badannya mempunyai rea eatareeo nieve lebih tinggi dan mereka lebih aktif. N_ _4% ‘Aktiviei | Seorang pekerja binaan Kanak-kanak yang EI memerlukan «alori yang ase et lebih banyak berbanding ‘sangat aktif memeriul —_ z seorang kerani kerana lebih tenaga berbanding melakukan aktiviel yang ‘orang tua. Umur lebih berat. sis = se “ Sepeatin Penduduk di kawasan beriim | Keperluan kalori individu yang sihat dan individu yang sakit adalah berlainan, sejuk memerlukan tenaga Bagi individu yang sihat, keperluan kalorinya akan dipengaruhi oleh yang lebih banyak berbanding faktorfaktor seperti saiz badan, jantina, umur, aktviti fizkal dan suhu penduduk di kawasan berikim Persekitaran. Bagi pesakit pula, keperluan kalorinya bergantung kepada panas untuk mengekalkan lenis penyakit yang dihidapi. Misalnya, pesakie jancung dinasihatcan untuk suhu badan. mengurangkan pengambilan makanan berlemak. Rajah 2.1 Faktor-faktor yang mempengoruhi keperluan kalori individu. Kaitan antara Masalah Kesihatan dengan Amalan Pengambilan Nutrisi Anda telah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan Kamus kalori individu. Kita semua memerlukan jumlah kalori yang berbeza \stilah antara satu sama lain. Selain mengetahui keperluan nilai kalori harian, kita juga perlu mengamalkan amalan pengambilan nutrisi yang baik dan tabiat pemakanan yang sihat. Amalan pengambilan nutrisi yang baik merujuk pengambilan gizi seimbang yang mengandungi kesemua tujuh kelas makanan dalam kadar yang betul. Tujuh Kelas mekanan itu ialah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan air. Sekiranya anda kekurangan atau berlebihan mana-mana satu kelas makanan ini dalam gizi, anda dikatakan mengalami malnutrisi, Contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi ditunjukkan dalam Jadual 2.4 Malnutrisi — Mahutrition Gueeer )) Jadual 2.4 Beberopa contoh masolah kesihatan akibat molnutrs. Kwasyiorkor Kekurangan _Hilang selera makan, Makan makanan protein tumbesaran perlahan, berprotein tinggi seperti abdomen membengkak aging, telur dan susu. akibat pengumpulan cecair badan. Beri-beri Kekurangan _Hillang selera makan, Makan makanan vitamin B. anemia dan lumpuh. bervitamin B seperti aging, pisang, tempe dan kentang. Kekurangan Gusi berdarah, hilang - Makan buah-buahan vitamin C selera makan, sendi seperti oren, strawberi, menjadi sakit. laici, kiwi dan sayuran seperti bayam dan brokoli. Rabun malam Kekurangan _Penglihatan kabur pada Makan makanan vitamin A waktu malam, bervitamin A seperti hati, lobak merah, tomato dan betik. Goiter Kekurangan —_Kelenjar tiroid membesar. Makan makanan laut, j mineral iodin ‘garam beriodin dan rumpai laut. Anemia Kekurangan zat Pening, sakit kepala, ‘Makan kacang besi degupan jantung pantas, panggang, ayam, ikan, tidak cukup nafas. kacang soya, roti putih dan kismis. Riket Kekurangan _Berpeluh-peluh, rasa Minum susu yang kaya vitamin D sakit di dalam tulang dan dengan vitamin D, kecacatan bentuk fulang. dedahkan kepada cahaya matahari (waktu pagi) dan makan minyak ikan. Uo sor resis retin Kaitan antara Masalah Kesihatan dengan Tabiat Pemakanan Kita perlu mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat untuk menjaga kesihatan, Tabiat pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti malnutrisi, kegendutan, anoreksia, arteriosklerosis, keneing manis dan tekanan darah tinggi. Jadual 2.5 menunjukkan contoh masalah kesihatan akibat tabiat pemakanan yang tidak sihat. Kegendutan ~ Obesity Cea Jadual 2.5 Masalah kesihatan okibat tabiat pemokanan yang tidak sihat, LL TY Kegendutan Makan terlalu Berat badan melebihi 20 Kurangkan si) jm banyak makanan —_peratus berbanding berat pengambilan | berkalori tinggi. badan unggul yang disyorkan _ makanan berkalori | untuk ketinggian dan umur tinggi seperti tertentu, mempunyai risiko _makanan berlemak menghidap penyakit seperti (Rujuk Rajah 2.2) kencing manis, arteriosklerosis untuk panduan dan tekanan darah tinggi. berat badan ideal. Anoreksia (sejenis _ Keengganan Kelihatan sangat kurus, Mendapatkan penyakit psikologi) sescorang individu mempunyai masalah kesihatan khidmat oasihat untuk makan seperti malnutrisi dan boleh daripada pakar kerana terlalu ‘membawa maut sekiranya _psikologi dan ingin menjaga _serius. kaunselor bentuk dan berat pemakanan, badan. Arteriosklerosis Pemendapan Lumen arteri menjadi sempit Kurangken kolesterol pada dan mengakibatkan tekanan _pengamb lan dinding arteri darah tinggi yang membawa —_makanan Ris Alin darah, kepada penyakit jantung dan —_berkolesterol. eee darah strok. terselat Arteriosklerosis Keneing manis Pengambilan gula Luka lambat sembuh, Kurangken’ mmm sccara berlebihan —_penglihatan terjejas, buah pengambilan gula dalam minuman —_pinggang dan sistem saraf_ dalam minuman atau makanan. terjejas. dan makenan. Tekanan darah tinggi Pengambilan ‘Menyebabkan penyakit Kurangkan garam berlebihan _jantung dan strok. pengambilan garam dalam makanan, dalam mekanan, ——a Info Kesihatan Di Malaysia, peningkatan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak berumur 7 hhingga 10 tahun adalah sebanyak 66% bagi umur tujuh tahun dan meningkat ke 13.8% bagi umur 10 tahun. Sebanyak 12.8% daripada kanak-kanak ini ialzh lelaki. Masalah obese’ ini juga semakin ketara dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 17 tahun, Kanak-kanak yang mengaami masalah kegemukan berisiko uncuk menjadi ‘bes apabila dewasa dan keadzan ini akan menjurus ke arah kewujudan masaiah ® kronik yang lain pada masa hadapan | (Chee etal, 2008). Rajah 2.2 Grof berat badan melowan ketinggian untuk ' (Sumber: wonwkonsumerkininetmy) leloki dan perempuan. Apakah contoh lain yang berkaitan dengan tabiat pemakanan yang tidak sihat? Jalankan Aktiviti 2.3. Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan ‘Tujuan ; Membincangkan kepentingan nutrisi seimbang dan tabiat pemakanan yang sihat, | 1, Tonton tayangan video atau simulasi Komputer yang menunjukkan masalah kesihatan | seperti malnutrisi, Kegendutan, anoreksia dan lain-lain, t 2. Lengkapkan jadual yang berikut. Jadual 2.6 3. Bincangkan masalah-masalah kesihatan tersebut. 4, Bentangkan hasil perbincangan anda. Kemudian, tampalkannya di sudut sains kelas anda, KW ‘Bab 2: Nuis dan Pengeluarat MAL) Kepentingan Pengambilan Makanan Bernutrisi dan Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Sihat Anda telah melihat hubung kait antara masalah kesihatan dengan amalan pengambilan nutrisi dan tabiat pemakanan, Apakah kepentingannya? Cuba bincangkan bersama-sama rakan anda dan bentangkan hasil dapatan di dalam kelas, Info Kesihatan + 5M merupakan satu pendekatan baharu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Malaysia terutamanya dalam pengambilan makanan secara sinat. + 5M merupakan singkatan bagi ¥ Mengurangkan gula Melebihkan buah-buahan Mengurangkan minyak Mengurangkan garam Melebihkan sayur-sayuran (Sumber: worwinfosihat govmy) KAS Adalah amat per Pakar pemakanan (nutritionist) merupakan suatu kerjaya yang penting. Seorang pakar pemakanan berperanan dalam menentukan kandungan setiap jenis makanan dan minuman. Mereka juga menganalisis data tentang jumlah kalori dan nutrien yang terdapat dalam makanan dan minuman, Bagaimanakah caranya jika anda ingin menjadi pakar pemakanan? Anda boleh mengikuti kursus-kursus pemakanan yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi tempatan seperti UKM, UPM, USM, UiTM dan Politeknik. Kerjaya ini semakin menjadi pilihan kerana semakin ramai individu mempunyai kesedaran tentang pengambilan gizi harian mereka. ig untuk kita mengambil makanan bernuttisi dan sentiasa mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat kerana kita boleh mengelakkan masalah kesihatan dan badan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Bukankeh otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat dan cergas? Senaman yang teratur juga dapat membantu badan kita menjadi lebih cergas. aphz Piramid makanan boleh diadikan panduan untuk mengamalkan pengambilan makanan bernutrisi dalam jumlah yang sepatutnya, schon Malan secara Dengan mengamalkan Se pengambilan gizi ‘Makan secara sederhana seimbang dan tabiat Sa juran Buah-buahan jin sehar\ emakanan yang saan sakes Hakan banyak shat anda pat y Nasi, mi, roti, bijirin, ‘mengurangkan risiko > produle| Bijrin dan penyakit dan dapat ‘ubl-ubian hidup secara normal 48 saan sehari Manis e Malan secu dan kekal sthat, Stee seculupnya 1 (Sumber: wwrminfosinat.goury) ‘ i I saian kekacang sehari ‘Saranan keperluan harian (1 500 hingga 2 500 kal! hari) Praktis Formati 1. Apakah yang dimaksudkan dengan kalori? 2. Bagaimanakah nilai kalori makanan diukur? 3. Senaraikan dan bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang individu. 4, Seorang ahli keluarga anda berpotensi mengalami kegendutan akibat tabiat pemakanan yang tidak sihat. Apakah saranan anda kepadanya? Bagaimanakah caranya dia boleh mengelakkan masalah kegendutan? |Hasil_ (ETIETETEIE Pada akhir subtajuk ini, anda akan dapat: / menyatakan maksud makronutrien / menyenaraikan rmakronutrien / menyatakan maksud mikronutrien / menyenaraikan mikronutrien | ¢ menyatakan | kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium dalam proses pertumbuhan | tumbuhan ¢ menyatakan fungsi uutama nitrogen, Gambar foto 2.5 Tumbuhan memerlukan nutrien tertentu untuk tumbuh dengan sihat. fosforus dan kalium dalam proses Dalam subtajuk 2.1, anda telah mempelajari kepentingan mengambil __pertumbuhan makanan bernutrisi dan mengamalkan tabiat pemakanan yang tumbuhan sihat. Kita memerlukan makanan bernutrisi untuk pertumbuhan (a dan kesihatan badan. Seperti manusia, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan nutrien tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakannya. Apakah nutrien-nutrien itu? Jalankan Aktiviti 2.4 untuk mengetahuinya. Rory Mengumpul Maklumat dan Perbincangan ‘Tujuan : Mendapatkan maklumat tentang kepentingan nutrien tumbuhan. 1. Kumpulkan maklumat berkaitan keperluan nutrien oleh tumbuh-tumbuhan deripada buku, majalah dan Internet. Seterusnya, bersama-sama rakan anda, bincangkan tentang (a) maksud makronutrien dan contoh (b) maksud mikronutrien dan contoh. Bentangkan hasil perbincangan kumpulan anda di dalam kelas dengan cara yang paling kreatif. ween nee ne eee nn nig x » Seterusnya, hasil perbincangan boleh dipaparkan di sudut sains makmal sekolah ataupun di dalam kelas anda. ‘Nutrien tersebut boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu makronutrien dan mikronutrien seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.3. Si ion, Makronutrien ~ Macionutrient Mikronutrien ~ Micronutrient Kalium — Potassium Fosforus — Phosphorus —————E Rajah 2.3 Nutrien yong diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Makronutrien Makronutrien ialah_ mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banya. Contoh makronutrien dan fungsinya ditunjukkan dalam Jadual 2.7. Jadual 2.7 Contoh makronutrien dan fungsinya, Ce Karbon (C) * Pembinaan kanji dan selulosa Hidrogen (H) > Pembinaan kanji dan selulosa Oksigen (O) + Respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga r Nitrogen (N) : Fosforus (P) _ Kalium (K) . Kalsium (Ca) : Magnesium (Mg) ‘Mensintesiskan protein dan klorofil ‘Membantu pertumbuhan tumbuhan Meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih Mensintesiskan asid nukleik, fosfolipid dan protein ‘Menggalakkan proses pembahagian sel Mensintesiskan protein ‘Memperkuat rintangan tumbuhan terhadap penyakit Sebagai kofuktor dalam banyak tindak balas enzim Komponen utama pembentukan dinding sel Membantu mengekalkan struktur dan ketelapan membran sel Komponen penting dalam klorofil Percambahan biji benih Sulfur (S) + Komponen penting protein, enzim dan protoplasma + Pembentukan klorofil si ; Kamus Mikronutrien \stilah Mikronutrien ialah mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam Sulfur ~ Sulphur kuantiti yang sedikit. Contoh dan fungsi mikronutrien ditunjukkan dalam Jadual 2.8. Kalsium — Calcium Mangan ~ Manganese Jadual 2.8 Contoh mikronutrien dan fungsinya Boron (B) . Molibdenum (Mo) + Zink (Zn) Mangan (Mn) Kuprum (Cu) Ferum (Fe) Membantu dalam penguraian kanji Pembentukan dinding sel dan klorofil Penting untuk pembentukan buah dan biji benih Komponen dalam enzim yang membantu penurunan nitrat kepada ammonia, Tanpanya, sintesis protein akan terhalang dan pertumbuhan tumbuhan tethenti ‘Membantu mengaktifkan enzim Membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil Membantu mengaktifkan enzim. Pembentukan asid amino Metabolisme nitrogen Terlibat dalam fotosintesis dan respirasi Sebagai pemangkin untuk sintesis klorofil Pertumbuhan bahagian muda pokok GR wor vais en escernac Nitrogen, fosforus dan kalium merupakan tiga contoh makronutrien yang penting dalam pertumbuhan tumbuhan, Apakah fungsi dan kesan kekurangannya? Jalankan Aktiviti 2.5 untuk mengetahuinya. Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang kepentingan rnutrien kepada tumbuhan menggunakan kata kunci “nutrien tumbuhan”. > Perbincangan Tujuan ; Membincangkan fungsi dan kesan kekurangan nutrien NPK (nitrogen, fosforus dan kalium). ; i ' ' | 1. Tonton CD perisian Sains Tingkatan 5 atau daripada sumber lain tentang kesan kekurangan | nitrogen, fosforus dan kalium terhadap proses pertumbuhan tumbuhan. ' ' ' ' t ‘ 2. Daripada tontonan tersebut, bincangkan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium, terhadap proses pertumbuhan tumbuhan dan bincangkan fungsi utama nitrogen, fosforus dan kalium dalam proses pertumbuhan tumbuhan. 3. Kumpulkan hasil perbincangan untuk dijadikan folio dan hantar kepada guru. Kesan Kekurangan Nitrogen, Fosforus dan Kalium dalam Proses Pertumbuhan Tumbuhan Dalam bahagian sebelum ini, anda telah mempelajari fungsi-fungsi Kore pelbagai jenis makronutrien dan mikronutrien, Bayangkan apakah \stilah yang akan berlaku sekiranya tumbuhan Kekurangan nutrien tertentu? —_Kelurangan ~ Defieney Jalankan Aktiviti 2.6 untuk mengetahuinya. \ J Akeidyied G2 ; & ae Mereka Bentuk Eksperimen ---~----~ . Tujuan ; Mengkaji kesan Kekurangan nutrien nitrogen, fosforus dan kalium techadap pertumbuhan tumbuhan. 1, Reka bentuk suatu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien nitrogen, fosforus dan kalium (NPK) tethadap pertumbuhan tumbuhan, 2. Ikut langkah yang berikut untuk merancang dan melakukan eksperimen: (a) Bina satu hipotesis yang mengaitkan kesan kekurangan nutrien NPK. tethadap pertumbuhan tumbuhan. (b) Kenal pasti pemboleh ubsh yang terlibat dan cara mengawal pemboleh ubah itu. (c) Tentukan dan senaraikan radas dan bahan yang diperlukan. (d) Tentukan langkah-langkah eksperimen, kaedah mengumpul data dan cara-cara menganalisis data. (©) Jalankan eksperimen dan catatkan data yang diperoleh. © (g) (b) Perbincangan : 1. Apakah radas kawalan yang perlu disediakan untuk eksperimen ini? 2. Apakah langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk mendapatkan keputusan yang jitu dan tepat? (Bab 2: Nis dan Pemgetvaran Malanan Nyatakan hubungan antara pemboleh ubsh dimanipulasikan dengan pembolehubah | bergerak balas. Adakah hipotesis yang dibuat disokong atau tidak? Nyatakan kesimpulan bagi eksperimen ini. Tulis laporan lengkap eksperimen ini dan hantar kepada guru untuk semakan dan penilaian, Tahukah anda bahawa daun-daun tumbuhan yang telah gugur dan mereput, air kencing dan najis haiwan ialah sumber semula jadi yang kaya dengan nutrien? Sumber semula jadi ini boleh dijadikan baja untuk menyuburkan tanah dan pokok. Jadual 2.9 menunjukkan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan tumbuhan dan perbandingannya dengan tumbuhan yang mendapat kesemua nutrien tersebut. Jadual 2.9 Kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium, Pertumbuhan tumbuhan Pertumbuban tumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan normal dan subur terbantut ‘tumbuhan terbantut, tumbuban terbentut lambat membesar dan dan mati sebelum matang ‘matang Batang tumbuhan kuat Batang tumbuhan Batang tumbuhan lemah Batang tumbuhan lemah dan mudah patah Jemah Pertumbuhan akar Pertumbuhan akar Pertumbuhan akar Pertumbuhan axar normal normal merosot berkurang. Grneanens ei el ingan fosforus ‘Bab 2; Nuts dan Pengeliaran Makai ‘Daun di bahagian atas Saiz daun muda lebih Daun muda dan ‘Tompok perang pada kecil dan hijau kecil dan mudah_ urat daun kelihatan aun, hujung daun gugur berwarma ungu bergulung dan klorosis (antara urat daun muda) Daun di bahagian Daun tua berwarna_ Daun tua kelihatan _Tisu mati pada tepi bawah besar dan lebih hijau pucat dan kuning berwarna hijau daun tua (gejala hijau akibat kurang Klorofil kebiruan nekrosis) dan tepi (klorosis) daun kelihatan : : terbakar Gejala klorosis ‘bermula pada daun tua dan menular kepada daun lebih muda Hasilan bunga normal Hasilan bunga normal Hasilan bunga Hasilan bunga dan banyak tethenti, saiz lebih —_berkurang Hasilan buah normal Hasilan buah normal —Hasilan buah terhenti, Hasilan buah dan banyak saiz lebih kecil dan berkurang wama pudar (jika ada) A aetivies Ga Kajian Lapangan --------------- i. ‘Tujuan : Mengkaji kesan kekurangan NPK terhadap tumbuhan melalui kajian lapangan. 1. Dalam kumpulan, cuba dapatkan beberapa gambar contoh pokok di sekitar sekolah atau di rumah anda yang kelihatan mempunyai gejala kekurangan nutrien nitrogen, fosforus dan kalium (NPK). 2, Huraikan kesan kekurangan NPK terhadap tumbuh-tumbuhan tersebut dan serankan cara mengatasinya. 3. Semua hasil dapatan kumpulan anda boleh dijadikan buku skrap untuk dipamerkan di pusat sumber semasa Minggu Sains di sekolah anda. 1. Nyatakan maksud makronutrien dan berikan contoh. 2. Nyatakan maksud mikronutrien dan berikan contoh, 3. Sckiranya pokok bunga di rumah jiran anda mengalami gejala seperti kekuningan pada daun, batang lemah dan pertumbuhannya terbantut, apakah jenis baja yang patut anda sarankan kepada jiran anda itu untuk menyuburkan kembali tanaman itu? (Gazmnurasrcgear Naaman fE Pada akhir subtajuk ini "anda akan dapat: | memerihallan kitar | nitrogen | menerangkan proses- proses yang terlibat dalam kitar nitrogen | ¢ menerangkan kepentingan kitar nitrogen amus \stilah Gambar foto 2.6 Tumbuh-tumbuhan memerlukan unsur nitrogen untuk pertumbuhan dan perkembangannya, Kitar nitrogen — Nitrogen cycle Dalam subtajuk 2.2, anda telah mempelajari kepentingan nitrogen kepada tumbuhan. Walaupun terdapat 78 peratus gas nitrogen di atmosfera, tumbuhan tidak dapat menggunakannya secara terus. Sebaliknya unsur nitrogen dibekalkan kepada tumbuhan dan semua hidupan melalui kitar nitrogen. Bagaimanakah kitar nitrogen berlaku? Apakah urutan aliran nitrogen dan sebatiannya dalam kitar semula jadi ini? Jalankan Aktiviti 2.8 bagi mendapatkan gambaran awal tentang perkara ini. A ahtivied My Perbincangan dan Pembentangan - hi ! Tujuan : Membincangkan kitar nitrogen dan proses yang terlibat serta kepentingannya. | ! 1, Perhatikan carta atau tonton simulasi video atau komputer yang menunjukkan | kitar nitrogen. | 2. Kemudian, bincangkan perkara yang berikut: | @)_ Kitar nitrogen. ' ' ' t ‘ (b) Proses-proses yang terlibat dalam kitar nitrogen. (c) Kepentingan kitar nitrogen. 3, Lukis dan labelkan rajah kitar nitrogen pada kertas manila dan persembahkan hasil dapatan anda kepada kelas. 4, Seterusnya, pamerkan lukisan anda di sudut sains kelas anda. Kitar Nitrogen Kitar nitrogen ialah kitaran semula jadi di Bumi yang menunjukkan unsur nitrogen dikitarkan antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya atmosfera, tanah dan ait. Gas nitrogen di PT ie Tindakan kilat ‘dan bantuan hujan Rajah 2.4 Kitar nitrogen. Nitrogen di atmosfera ditukarkan kepada sebatian nitrat di dalam tanah melalui tiga cara, iaitu melalui tindakan kilat, tindakan bakteria pengikat nitrogen atau tindakan bakteria pengurai dan bakteria penitritan. Pernahkah anda melihat kilat semasa huujan? Semasa kilat, tenaga haba yang terbebas mengoksidakan nitrogen di udara lalu membentuk gas nitrogen dioksida. Apabila fnujan turun, gas ini akan larut bersama-sama air hujan membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan Bumi. Asid nitrik kemudiannya bergabung dengan mineral di dalam ‘anah dan membentuk garam nitrat yang boleh diserap oleh tumbuhan, Selain itu, melalui proses pengikatan nitrogen, bakteria pengikat nitrogen di dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang, menukarkan nitrogen daripada atmosfera kepada sebatian nitrat yang boleh larut di dalam air, Tumbuhan menyerap nitrat di dalam tanah untuk membentuk protein tumbuhan. Sebatian nitrat ini kemudiannya dipindahkan pula kepada haiwan apabila haiwan makan tumbuhan itu lala membentuk protein haiwan, Apabila tumbuhan dan haiwan mati, proses penguraian oleh bakteria pengurai dan bakteria penitritan menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian ammonium, Seterusnya, bakteria penitritan akan menukarkan sebatian ammonium kepada baja nitrat dan diserap kembali oleh tumbuhan hidup. Proses ini dinamakan proses penitritan. Serentak dengan proses pengikatan nitrogen, berlaku pula satu siri proses yang dikenal sebagai proses pendenitritan. Dalam proses ini, bakteria pendenitritan menukarkan nitrat di dalam tanah kepada gas nitrogen dan dikembalikan semula ke atmosfera, Kepentingan kitar nitrogen ciemnatamneeire ion YO Wg Gambar foto 2.7 Bakteria pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang mengikat nitrogen di atmosfera kepada sebatian nitrat. Selepas anda mempelajari kitar nitrogen, cuba fikirkan tentang kepentingan kitar nitrogen ini kepada kita. Tahukah anda terdapat banyak lagi kitar biologi yang berlaku dalam alam ini? Anda akan mempelajari kitar-kitar ini dengan lebih lanjut dalam Bab 3. Kitar nitrogen membantu menyuburkan kembali tanah terutamanya untuk aktiviti pertanian, Sepertimana yang telah anda pelajari dalam subtajuk 2.2, nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan tumbuhan, Apabila tumbuhan membesar dengan sihat, maka produktiviti hasil tuaian akan turut meningkat dan secara tidak langsung meningkatkan juga pendapatan pata petani. Selain itu, kitar nitrogen juga memastikan kesinambungan rantai makanan dan siratan makanan seria memastikan keseimbangan unsur nitrogen dalam alam semula jadi ini, Cuba anda bayangkan, apakah yang akan terjadi sekiranya kitar nitrogen di dunia ini terhenti? Peles meinnncit) 2.3 = 1. Apakah kitar nitrogen? 2. Lukis rajah berlabel kitar nitrogen dan terangkan bagaimana kitar nitrogen berlaku. 3, Bagaimanakah pengetahuan tentang kitar nitrogen membantu petani dalam menguruskan tanaman mereka? Gy’ Pada akhir subtajul ini, | anda akan dapat | ¢ mengamalkan tabiat “pemakanan yeng sihat _-¢ merancang cara | menguruskan | sumber makanan / tuntuk mengelakkan | pembaziran : _-¢ memerihalkan faedah __ mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat Gambar foto 2.8 Contoh makanan berkhasiat. Pengambilan makanan yang berkhasiat seperti dalam Gambar foto 2.8 dapat memastixan tubuh dan otak kita berfungsi dengan baik. Adakah pengambilan makanan berkhasiat dalam kuantiti yang banyak menjamin anda memperoleh semua nutrien yang diperlukan? Mengumpul Maklumat ~---------~~. Tujuan : Mendapatkan maklumat tentang amalan pengambilan nutrisi yang baik. 1, Kumpulkan maklumat sama ada daripada buku, majalah atau Internet tentang panduan, dan tabiat pemakanan yang sihat x Berdasarkan maklumat yang diperoleh, (a) rancangkan cara anda boleh mengamalkan tabiat pengambilan makanan yang bernutrisi. (b) cadangkan cara untuk menguruskan sumber makanan bagi mengelakkan pembaziran makanan, Kemudian, buat perancangan berdasarkan cadangan yang diberikan. (©) bincangkan faedah mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. i 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 ' i ' 1 1 ' ' t ' 3. Hasil dapatan anda dan rakan-rakan yang lain boleh dibentangkan di dalam kelas dan dipaparkan di sudut sains kelas anda. (GBH Nakra Wa Pengetuaran Matanan Tabiat Pemakanan yang Sihat Sedapnya, ayam ini! yum... nyum... nym. Rizal, jangan gelojoh | sangat, nanti tercekik awak juga yang susah! Rajah 2.5 Tabiat pemakanan sebegini tidok baik untuk kesihatan kita Tabiat pemakanan yang sihat adalah sangat penting untuk menjamin kesihatan kita selain membekalkan badan dengan nutrien yang secukupnya (Gambar foto 2.9). Bagaimanakah tabiat_ pemakanan anda? Adakah anda mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat? Gambar foto 2.9 Tabiat pemakanan yang sihat. Cara Menguruskan Sumber Makanan untuk Mengelakkan Pembaziran Cpiscisr, Sumber makanan — Food resources os Gambar foto 2.10 Elakkan pembaziran makanan, ® A scram Bagaimanakah kita boleh mengelakkan pembaziran makanan? Terdapat beberapa cara untuk menguruskan sumber makanan bagi mengelakkan pembaziran. Antaranya adalah seperti yang berikut: { Mempertingkatkan Kuali dan tu hasil per /(Membuat penyetidikan untukd ‘meningkatkan rasa, rupa bentuk atau nilat nutrisi produk-produk makanan, Rajah 2.6 Cara menguruskan sumber makanan. Gambar foto 2.11 Aktiviti perladangan dapat meningkatkan bekalan makanan, @ Boaeeivied ED) rerincangin - { Tujuan : Membincangkan cara mengelakkan pembaziran makanan. t quae JK 1. Terdapat sebuah restoran yang mempamerkan kenyataan yang berikut di premis jualannya: | “Setiap lebihan makanan akan dikenal 2, Bincangkan tujuan pemilik restoran mempamerkan kenyataan di atas. Sebagai pengguna, apakah pendapat anda tentang kenyataan tersebut? . Kongsikan pendapat anda dengan rakan-rakan sekelas anda yang lain. kan bayaran sebanyak RM10 per 100 g” ac ers et eT ETE ATER Re eA Faedah Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Sihat Terdapat banyak faedah yang akan anda peroleh dengan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Antaranya: (Otak akan menjadi lebih cerdas. rmasalah kesihatan seperti malnutrisi dan kegendutan yang boleh membawa kepada pelbagai masalah kesihatan yang lain. Gambar foto 2.12 Faedah mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Kurang risiko mendapat Badan akan 'memperoleh tenaga_ yang mencukupi ssepanjang hari Kerajaan Malaysia telah menyediakan aman web khas untuk memperkenalkan tabiat pemakanar dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Layariah \wwewinfosinat.gov.my untuk mengetahvinya dengan lebih lanjut. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat? 2, Nyatakan faedah yang akan diperoleh apabila kita mengamalkan tabiat pemakaran yang sihat. 3. Bagaimanakah anda akan menasihati rakan anda supaya meninggalkan tabiat pemakanannya yang tidak sihat? @® K var seicecrecacceracam GD Kepentingan Mengambil Makanan Bernutrisi dan Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Sihat a. Nilai kalori bagi suatu makanan merupakan jumlah tenaga yang dibebaskan apabila satu gram makanan dioksidakan dengan lengkap. b. Nilai kalori makanan diukur dalam unit kilokalori (kcal) atau Kilojoule (KJ). Kalorimeter bom digunakan untuk mengukur nilai kalori dalam makanan 4. Nilai kalori bergantung kepada kandungan karbohidrat, lemak dan protein dalam makanan. e, Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kaloti: i. Jantina ii, Saiz badan i. Umur Keadaan kesihatan Suhu persekitaran vi. Aktiviti fizikal f, Tabiat pemakanan yang tidak sihat menyebabkan masalah kesihatan seperti malnutrisi, kegendutan, anoreksia, kencing manis, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi ° €8) Kepertuan Nutrien oleh Tumbuhan a. Makronutrien ialah mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak untuk mengekalkan tumbesaran yang sihat. Contohnya ialah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, sulfur, kalium, kalsium dan magnesium, b. Mikronutrien ialah mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Contohnya ialah boron, molibdenum, zink, mangan, kuprum dan ferum. ¢. Kekurangan nutrien NPK menyebabkan pertumbuhan tumbuhan terbantut. d. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan klorosis, iaitu warna daun menjadi kekuningan. e. Kekurangan fosforus akan menyebabkan daun kelihatan berwama ungu dan hijau kebiruan, f. Kekurangan kalium menyebabkan tompok perang pada daun, hujung daun bergulung, Klorosis, gejala nekrosis dan tepi daun kelihatan terbakar, @® Kitar Nitrogen dan Kepentingannya a, Kitar nitrogen ialah hubungan antara proses pembentukan sebatian nitrat daripada gas nitrogen dan proses penukaran semula sebatian nitrat menjadi gas nitrogen. b. Proses yang terlibat dalam kitar nitrogen: i. Tindakan kilat Proses pengikatan nitrogen Proses penguraian Proses penitritan v. Proses pendenitritan Goemnunragainaion YA ¢. Nitrogen di atmosfera ditukarkan kepada bentuk ion nitrat yang boleh digunakan oleh tumbuhan melalui tindakan kilat dan tindakan bakteria pengikat nitrogen. 4. Ton nitrat yang diserap oleh tumbuhan akan ditukarkan kepada protein tumbuhan. fe. Apabila haiwan makan tumbuhan, protein haiwan terhasil. Protein berlebihan dikumuhkan dalam bentuk urea. f. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai akan menguraikannya kepada sebatian ammonium. g. Sebatian ammonium ditukarkan kepada ion nitrit dan kemudian, kepada ion nitrat oleh bakteria penitritan, h. Bakteria pendenitritan menukarkan nitrat di dalam tanah kepada gas nitrogen dan terbebas ke atmosfera semula. @Z) Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi yang Baik a. Tabiat pemakanan yang sihat menjamin kesihatan dan membekalkan badan dengan nutrien yang secukupnya. b. Terdapat tiga tabiat pemakanan yang sihat: i, Makan mengikut masa yang ditetapkan, ii, Makan makanan seimbang mengikut piramid makanan. iii, Makan dalam kuantiti yang bersesuaian mengikut keperluan kalori. ¢. Terdapat lima cara menguruskan sumber makanan untuk mengelakkan pembaziran: . Mempelbagai kaedah penyediaan makanan. Membuat penyelidikan untuk meningkatkan hasil pertanian. Mempertingkatkan kualiti dan mutu hasil perladangan dan pertanian. Membuat kajian lanjut tentang cara penyimpanan makanan untuk memanjangkan jangka hayat makanan. \. Membuat penyelidikan untuk meningkatkan rasa, rupa bentuk atau nilai nutrisi produk-produk makanan. — ‘itu ~ i i “enam faktor 2bengaruhi oleh malnutrisi kegendutan eset) kencing me (ns coo ti!) tekanan darah tinggl | masalah kesihatan berlebihan atau kekurangan dielakkan ene menyebabkan dengan tabiat pemakanan | yang sihat pam [nitai tenaga dalam} {__makanan melibatkan Nutrisi dan Pengeluaran Makanan pengurusan ‘sumber makanan untuk elakkan, pembaziran ‘sumber makanan ‘melibatkan ‘kuprum | proses-proses | “Yang terlibat kepentingan empat | untuk —— Y proses ( jikatar l< mengekalkan jumiah hl | nitrogen di atmosfera ( Menganalisis keseimbangan alam semula jadi. > Menganalisis kesan pencemaran terhadap alam sekitar. > Mensintesis idea tentang pemelinaraan dan pemuliharaan alam sekitar dan pengawalan pencemaran: > Menilai kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang dalam mengekalkan keseimbangan alam. > Mengamalkan sikap tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemulinaraan alam sekitar. ‘Keseimbangan alam, © Siratan makanan, © Kesan rumah hijav, © Sumber al a) Gambar foto 3.1 Persekitaran yang seimbang dapat menampung kkehidupan organisa dalam sesebuah ekesistem. ‘Anda telah pelajari dalam Tingkatan 1 bahawa Bumi kaya dengan pelbagai sumber alam. Kepelbagaian sumber alam ini mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk kemandirian hidupan. Sumber- sumber alam hanya dapat dibekalkan secara berterusan dalam alam semula jadi yang seimbang. Apakah maksud keseimbangan alam? Jalankan Aktiviti 3.1 untuk mengetahuinya. Amat Perbincangan ~ ‘Tujuan ; Membincangkan maksud keseimbangan alam dan peranan kitar semula jadi dalam mengekalkan keseimbangan alam. 1. Pethatikan tayangan video atau simulasi komputer berkaitan keseimbangan alam semula jadi. 2, Secara berkumpulan, bincangkan perkara yang berikut: (a) Maksud keseimbangan alam. (b) Peranan kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air dalam hi ' ‘ ‘ i i : ‘ ' 1 mengekalkan keseimbangan alam. | 3. Buat nota ringkas daripada hasil perbincangan tersebut. GoRRRUEAa ce SQ Pada akhir subtajek ini, anda akan dapat: 7 memerihatkan maksud keseimbangan clam _¢ menyatakan kitar _semula jadi yang membantu dalam mengekalkan keeseimbangan clam / menerangkan bagaimana kitar semula jadi dapat membantu dalam mengekalkan keseimbangan slam 7 menerangkan _—bagaimana siratan | malanan dapat membantu dalam mengekalkan _—-keseimbangan alam | 7 menerangkan cengan contoh kesan bencana alam terhadap | keseimbangan alam ¥ mencadangkan | | cara-cara untuk | | mengelallean keseimbangan alam wKamus @saisr, Keseimbangan alam — Balance of nature R «cee Keseimbangan Alam Keseimbangan alam merujuk keadaan semua sumber yang diperlukan untuk kesirambungan hidup supaya dapat dibekalkan secara berterusan melalui interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi, Interaksi ini berlaku antara organisma atau antara organisma dengan persekitaran. a Rajah 3.1 Pelbogai jenis interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi. Rajah 3.1 menunjukkan pelbagai jenis interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi. Interaksi-interaksi ini penting dalam mengekalkan keseimbangan alam. Melalui interaksi sebeginilah sumber alam dapat dikitar untuk kegunaan berterusan, Antara kitar semula jadi yang penting ialah kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air, Kitar Semula Jadi Sumber Alam Organisma memerlukan pelbagai sumber alam untuk terus hidup, contohnya nitrogen, karbon dan ait. Oleh sebab jirim baharu tidak dapat dicipta, maka sumber-sumber yang sama mestilah dikitar secara semula jadi supaya dapat digunakan oleh organisma berulang-kali. Antara kitar semula jadi yang penting untuk mengekalkan keseimbangan alam ialah kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air. Kitar nitrogen Imbas kembali kitar nitrogen yang telah anda pelajari dalam Bab 2. Bagaimanakah gas nitrogen dikitar daripada atmosfera kepada tanah, daripada tanah kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta seterusnya kembali kepada tanah dan atmosfera? Rajah 3.2 menunjukkan cara nitrogen dikitar dalam alam sekitar. & (Se RRR AR ReaD Alam Sexy Gas nitrogen , kesan rumah hijau Tujuan : Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang alobal pencemaran alam sekitar. ¥ menyacakan maksud a . lapisan ozon . 1, Merujuk surat khabar, majalah, risalah, Internet atau sumber | menerangkan | Jain yang berkaitan, kumpulkan maklumat tentang ' ntingan lapisan pt f kepentingan lapi | (a) punca-punca yang menyebabkan pencemaran, t ‘zon (b) kesan pencemaran alam sekitar terhadap : 7 menyatakan bahan kimia yang Gi) habitat dan alam semula jadi. Eoadpemesraien leper ‘ ' ' ' ' ' : : ‘ ' (i) kesihatan manusia, ' ' ' : D clam zon i Gi) kepupusan spesies. 2 7 menyenaraikan sumber (iv) kehilangan sumber ekonomi. bahan kimia yang 3. Tafsirkan data yang telah dikumpul dengan membuat | nese ean aCe an ee ‘.__ Tumusan dalam bentuk buku skrap. | Ee aay eae pemusnahan lapisan ‘ozon terhadap hidupan Punca Pencemaran Alam Sekitar ay Berikutan perkembangan sains dan teknologi yang pesat, kadar penggunaan sumber-sumber alam sangat membimbangkan. Jumlah bahan buangan yang mencemarkan alam sekitar juga berada pada tahap yang kritikal. Bahan buangan ini menyebabkan masalah pencemaran dan menjejaskan kesejahteraan hidupan dalam alam semesta ini, Penggunaan bahan api yang tidak terkawal Sejak petroleum ditemui, manusia telah mencipta pelbagai kenderaan, jentera den mesin Walau bagaimanapun, penggunaan bahan api fosil oleh pelbagai jenis kenderaan menjadi salah satu punca pencemaran alam sekitar yang serius. Pembakaran bahan api fosil menghasilkan pelbagai jenis bahan pencemar udara termasuklah gas karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon dan asap. (BROS Peteibaran dan Pemultaraan Alam Sek tar 9 Pembuangan sisa bahan sampingan, bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba daripada kilang Dewasa ini, banyak negara berhasrat untuk menjadi negara maju yang mengaplikasikan perkembangan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Trend ini menyebabkan bilangan kilang semakin bertambah, Akibatnya, banyak sisa bahan sampingan dibuang dari kilang. Sisa bahan sampingan ini merupakan bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba (Rajah 3.7). Beran mengandungi ai aburtabuk ser ga ga ; = ‘ : a earan seperti karbon dioksida, sisa beradioaktif |) sulfur dioksida, nitrogen | = ioksida dan sebagainy dari kilang Benes seperd Bahan sisa seperti dedak padi, 1, E asid, alkali dan logam- serbuk 1, hampas buah kelay = a ey iogam berat dari kllang —sawit SN aa a ane, fi Haba car seen ars Jase don lang s i eas menggunakan air sebagai agen penyeuk © yang memproses tas Pea BID citbaskan ke udarasungs! atau laut y oA Rajah 3.7 Pencemaran yang berpunca dari kilang. Penggunaan baja kimia, racun serangga perosak dan racun kulat yang tidak terkawal Dalam pertanian, baja kimia, racun serangga perosak dan racun kulat telah digunakan tanpa kawalan bagi tujuan mempertingkatkan hasil pertanian. Akibatnya, tanah dan air akan tercemar kerana racun serangga dan baja kimia yang disembur secara berlebihan ini akan dialirkan oleh air hujan ke dalam sungai atau meresap ke dalam tanah. Gambar foto 3.2 Kolam yang dicemari oleh racun serangga dan Pengeluaran bunyi, asap dan gas beracun baja Karna, daripada kenderaan dan jentera Pembakaran bahan api fosil yang tidak sempurna di dalam kenderaan dan jentera akan merghasilkan asap dan gas beracun yang mencemarkan udara. Asap yang dibebaskan mengandungi hidrokarbon dan plumbum, manakala gas-gas beracun yang dibebaskan pula mengandungi ges karbon monoksida, sulfur dioksida dan oksida-oksida nitrogen. Di samping itu, enjin kenderaan dan jentera juga menyebabkan pencemaran bunyi. Pembuangan sampah sarap Peningkatan populasi manusia yang pesat membawa kepada masalah pembuangan sampah sarap yang serius, terutamanya di kawasan bandar (Gambar foto 3.3). Sampah sarap yang dibuang merangkumi bahan terbiodegradasi seperti sisa makanan serta bahan tidak terbiodegradasi seperti bahan plastik, logam dan kaca. Apakah cara yang terbaik untuk menguruskan sampah sarap ini? Gambar foto 3.3 Sampah sarap di tapak pembuangan sampah, SEREMBAN “Rakyat di negara ini dianggarkan membuang 12 000 tan sampah setiap hari dan jumlah ini dijangka meningkat sehingga 30 000 tan sehari menjelang tahun 2020 jika mereka masih tiada kesedaran untuk mengitarkannya semula,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Datuk Zaini Md Nor. “'Keadaan ini jka tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan pencemaran dan dapat menyebarkan penyakit:” katanya kepada pemberita selepas mallis penyampaian buku akaun bank bagi Program Bank Kitar Semula di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Paul di sini, hari (Sumber: Dipetik daripada Malaysia Harmoni, Rabu 22 Jun 2011) Pembuangan kumbahan Air kumbahan dari kawasan perumahan mengandungi bahan buangan domestik dan tinja manusia serta ternakan. Selain itu, terdapat juga detergen dan pelbagai mikroorganisma yang berbahaya di dalamnya. Air kumbahan ini haruslah dikendalikan secara terancang supaya tidak meneemarkan sumber air dan tanah, Penggunaan klorofluorokarbon (CFC) Kloroffuorokarbon ialah sejenis bahan kimia yang digunakan di dalam aerosol, penyaman udara, peti sejuk dan pembuatan sesetengah plastik. Sebatian kimia ini menguraikan ozon di lapisan stratosfera lalu menyebabkan penipisan lapisan ozon. Oleh itu, pembuangan alatan elekirik yang mengandungi klorofluorokarbon haruslah dikendalikan secara terancang agar klorofluorokarbon di dalamnya tidak terlepas ke udara, EEE PR Kesan Pencemaran Alam Sekitar Anda baru sahaja mempelajari bahawa terdapat pelbagai punca yang menycbabkan pencemaran alam sekitar. Apakah kesan-kesan pencemaran alam sekitar? Rajah 3.9 Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemusnahan habitat dan alam semula jadi SQL 1a Pence ARSED Kepupusan spesies Kemusnahan habitat yang disebabkan pencemaran menyebabkan organisma kehilangan tempat perlindungan dan sumber makanan. Hal ini seterusnya mengganggu siratan makanan dan menyebabkan terjejasnya kescimbangan alam dan kepupusan spesies, Perubahan komposisi kimia di kawasan perairan juga akan mengakibatkan kepupusan dan kematian hidupan akuatik. Gambar foto 3.4 Contoh spesies Kehilangan sumber ekonomi haiwan yang hampir pupus. Rajah 3.10 Kehilangan sumber ekonomi. Pemanasan Global dan Penipisan Lapisan Ozon Pemanasan global dan kesan rumah hijau merupakan dua fenomena yang tidak asing kepada kita, Apakah kaitan antara kesan rumah hijau dengan pemanasan global? Apakah pula maksud penipisan lapisan ozon? Jalankan Aktiviti 3.5 untuk memahami pemanasan global dan senipisan lapisan ozon dengan lebih lanjut. Apsetivies

sampai ke Bum Pembebasan CFC yang menembusi atmosfera dan ‘memusnahkan lapisan ozon. Rajah 3.16 Penipisan lopisan ozon menyebabkan sinar ultraungu yang berlebihan dapat sampai ke Buri. while Lapisan ozon merupakan satu lapisan gas yang nipis di atmosfera, 04 terletak 10 hingga 50 km dari permukaan Bumi. Molekul ozon ye terdiri daripada tiga atom oksigen. Bilangan molekul ozon s @ g dalam atmosfera adalah sangat sedikit berbanding dengan 3 molekul udara yang lain. Dalam setiap 10 juta molekul udara, ©, ©, © Rajah 3.17 hanya terdapat satu molekul ozon. Kini, molekul ozon semakin @-a@: @ Penghasian dan ®@ berkurangan disebabkan oleh aktiviti manusia. pemusnahan ! Pemusnahan ozon molekul ozon. PR rene ne AS Penipisan lapisan ozon wn a. menyebabkan banyak sinar ultraungu fermen fi nc ae dapat menembusi lapisan atmosfera ~~ )reimunan G organisma _) mata dan sampai kepada kita. Apakah organisma Ls kesan pendedahan terhadap sinar ultraungu yang berlebihan’? Perhatikan Rajah 3.18 untuk mengetahuinya. Selain membawa kesan buruk kepada manusia dan organisma lain, penipisan lapisan ozon juga menyebabkan penyusutan hasil tanaman serta pemusnahan fitoplankton (Gambar foto 3.5). Fitoplankton merupakan pengeluar penting dalam rantai makanan, maka pemusnahannya akan menyebabkan saiz populasi pengguna turut menurun. Penipisan lapisan ozon juga menyumbang kepada pemanasan global. Rajah 3.18 Kesan pendedahan terhadap sinar ultraungu yang berlebihan. Gambar foto 3.5 Fitoplankion 1. Nyatakan empat punca pencemaran. 2. Apakah maksud pemanasan global? Bagaimanakah pemanasan global dikaitkan dengan kesan rumah hijau? 3. (@) Nyatakan jenis atom yang membina molekul ozon. (b) Apakah jenis bahan yang dapat menguraikan molekul ozon? (©) Apakah kesan penipisan ozon kepada kesihatan manusia? 3.3) Pemeliharaan| dan) Alam] Sekitar) serta Pengawalan casemate | Gambar foto 3.6 Aktiviti gotong-royong dapat memelihara dan memulihara alam sekitar daripada (Biber dn Pentre Atom seer Qh Dalam subtajuk 3.2, anda telah mempelajari kesan buruk pencemaran alam sekitar. Oleh itu, adalah penting untuk kita mempunyai kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekitar agar kesinambungan hidup bagi hidupan \Hasil | Pada akhir subtajuk ini, anda akan dapat: tidak terganggu. Gambar foto 3.6 menunjukkan sekumpulan murid —Y menyatakan i sedang bergotong-royong membersihkan kawasan yang tercemar. | -kepentingan | Apakah cara lain yang dapat kita lakukan untuk memelihara _——pemeliharaan can dan memulihara alam sckitar? Jalankan Aktiviti 3.6 untuk Pemuliharsan alam. mengetahuinya. sekitar / menjana idea tentang pengawalan pencemaran alam sekitar \_-¥ menerangkan cengan ' contoh bagaimana | pemeliharaan dan 1 pemuliharaan } alam sekitar depat ' menyumbang kepada ' persekitaran yang 1 bersih dan sihat t 1 1 1 1 1 1 1 1 ! Apstivits Perbincangan ~. ' Tujuan ; Menjana idea tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar 1 1. Tonton tayangan video tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sckitar. Kemudian, bincangkan perkara yang berikut: (a) Kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. (b) Pengawalan pencemaran alam sekitar, (©) Memberikan contoh bagaimana pemeliharaan dan pemuliharaan dapat menyumbang kepada persekitaran yang bersih dan sihat. 2. Persembahkan hasil perbincangan di dalam kelas. Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Pencemaran alam sekitar bukan sahaja menjejaskan kesihatan manusia, tetapi turut menyebabkan kemusnahan habitat dan kepupusan spesies. Masalah pencemaran juga menyebabkan kemerosotan sumber ekonomi selain keadaan iklim dan cuaca yang melampau yang disebabkan oleh pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Oleh hal yang demikian, pelbagai usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu dilakukan supaya Bumi kembali menjadi sebuah planet yang kaya dengan pelbagai sumber semula jadi, Langkah pertama yang harus dilakukan dalam usaha ini ialah melalui pergawalan pencemaran alam sekitar. Bagaimanakah pencemaran alam sekitar dapat dikawal? Pengawalan Pencemaran Alam Sekitar Penggunaan sumber alam tanpa kawalan akibat kemajuan negara telah membawa kepada masalah pencemaran alam sekitar. Pelbagai usaha giat dilaksanakan sama ada oleh pihak kerajaan mahupun swasta untuk menangani masalah ini. Langkah-langkah yang diambil merangkumi pengawalan pelbagai punca pencemaran, IQ v0: rms i ena A EED Pengawalan penggunaan bahan api fosil Pembakaran bahan api fosil membebaskan banyak gas berbahaya. Penggunaan petrol tanpa plumbum digatakkan, akan tetapi cara yang lebih baik ialah menggunakan tenaga alteraatif Iain yang bersifat Iebih mesra alam, a Rajah 3.19 Penggunaan tenga alternatf. Pengawalen bahan buangan industri Aktiviti perindustrian menghasilkan banyak bahan buangan sampingan, Sebahagian bahan buangan ini boleh diproses untuk kegunaan yang lain, Bahan buangan lain yang bertoksik hendaklah diurus dengan betul supaya tidak mencemarkan alam sekitar. ‘Asap dan gas Pencemaran terma dapat diatasi melalui pencemar dapat pembinaan kolam penyejukan, menara dikawal melalui penyejukan dan menara kering. penggunaan penapis, pemendak dan pengikis. Bahan radioaktif dalam industri pula mesti dlupuskan secara terancang. Bahan buangan toksik dirawat Hampas buah kelapa sawit boleh dijadikan bahan yang berguna seperti makanan ayam atau ikan. Rajah 3.20 Pengawalan bohan buangan industri. (BSG: Pemelitaraan dan Permultharaan Alam Sekar RR Pengawalan penggunaan pestisid dan baja kimia Masalah penggunaan pestisid dan baja kimia berlebihan dapat dikawal dengan cara yang berikut: Penggunaan baja organik untuk memperbaik struktur tanah pertanian dengan menggalakkan kemandirian haiwan dan mikroorganisma seperti cacing. Penggunaan kawalan biologi terhadap ‘organisma perosak pertanian untuk ‘menggantikan penggunean racun serangga. ‘Amalan tanaman giliran untuk mengawal populasi perosak di samping memulihkan kesuburan tanh. Penggunaan racun serangga yang mudah te-ural kepada sebatian yang tidak berbahaya Rajah 3.21 Cara mengawal penggunaan pestisid dan baja kimi Pengawalan kenderaan Bilangan kenderaan yang semakin bertambah di jalan raya merupakan masalah terbesar yang menyebabkan pencemaran, khususnya pencemaran udara dan bunyi, Asap dan gas beracun yang dibebaskan oleh ekzos kenderaan dapat dikurangkan melalui pemasangan injap. Pengubah bermangkin dan paip ekzos boleh dilengkapkan dengan alat khas untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Namun, kaedah yang lebih berkesan ialah mengurangkan bilangan Kereta di jalan raya, Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam, berkongsi kereta atau berjalan kaki dan berbasikal untuk jarak perjalanan yang dekat. Pengawalan pembuangan sampah sarap ‘Apabila bilangan penduduk semakin bertambah dan kawasan perumahan semakin padat, pelupusan sampah sarap merupakan suatu masalah yang besar. Orang ramai tidak sepatutnya terus membuang, kesemua sampah ke dalam tong sampah dan mengharapkan pihak berkuasa melupuskan sampah sarap yang dipungut. Sebenamya, kita dapat memainkan peranan meringankan masalah ini dengan cara yang berikut: 4 Menggunakan semula barangan buangan yang boleh diguna semula seperti botol kaca, bakul rotan dan sebagainya. “© Mengasingkan sampah yang boleh dikitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan barangan besi untuk dikitar semula, ¢ Menukarkan sampah organik kepada kompos yang boleh digunakan sebagai baja di kebun atau taman. pepejal yang dijana di Semenanjung Malaysia meningkat daripada 16 200 tan metrik sehari pada tahun 2001 kepada 19 100 tan mesrik schari pada tahun 2005. Sisa pepejal ci Malaysia secara ! puratanya terdiri daripada 45% sisa makanan, 24% plastk, 7% kertas, 6% besi, 3% kaca dan bahan lain. | ‘Walaupun terdapat usaha bersepadu melalui Kempen Kebangsaan Kitar Semula untuk menggalakkan penggunaan semula, pengurangan dan pengitaran semula (3R) sisa pepejal, namun jumlah sisa pepejal | | yang dikitar semula masih kurang daripada 5%, ' ' (Sumber: Dipetc daripada Bab 22 Rancangon Malaysia Kesemblan 2006 ~ 2010) ' FR ses rontian o ren ASAD Pengawalan pembuangan kumbahan Pembuangan sisa kumbahan domestik merupakan antara punca utama yang menyebabkan pencemaran air, Masalah ini dapat dikurangkan dengan menaik taraf loji rawatan kumbahan sedia ada dan membina loji baharu, Kawasan kampung dan luar bandar juga scharusnya mempunyai sistem pembuangan kumbahan domestik yang baik supaya air sungai tidak tercemar. Gambar foto 3.7 Laj rawotan kumbahon. Pengawalan penggunaan klorofluorokarbon (CFC) ‘aif Penggunaan klorofluorokarbon sebagai agen penyejuk sepatutnya ‘eas digantikan oleh bahan lain, seperti hidroklorofluorokarbon (HCFC) yang lebih mesra alam. Penggunaan aerosol yang membebaskan CFC ke udara juga patut diharamkan seperti yang berlaku di beberapa buah negara. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Cambor feros-6 Sekitar Menjamin Kebersihan Persekitaran Orang utan i 3 Pusat Perlindungan Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan adalah perlu untuk Qian, Guan Sentok menjamin kebersihan dan keindahan alam sekitar. Rajah 3.22 en elahiesbugh ‘menunjukkan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang dilakukan ‘ape pouinccagar di negara kita. yang utama di Sandakan, Sabah. Di sini, pelawat boleh memerhaci para pelatih mengajar orang utan yang kehilangan ibu bapa atau yang telah terpinggir tentang cara-cara memanjat di persekitaran semula jadi mereka. Orang vutan ini dilatih untuk menyediakan diri mereka bagi menghadapi kehidupan di hutan, jaitu habitat semula jadi mereka, Pusat ini membolehkan pelawat Kitar semula dan guna semula melihat haiwan purba contolfja batane sumber yang tidak dapat ini dengan lebih dekat. yang tua boleh dijacian’perabot | __diperbaharui, contohnya ktar G Spesies ini juga digelar ddan batang pokok kelapa sawit | Semula logam aluminium dan besi 1 sebagai “Manusia Liar boleh dibuat kusyen.kereta. 1 Borneo” (Wild Man of ' Bomeo). ja kawasan rekreasi, yman Tasik Kamunting, Rajah 3.22 Usoha pemeliharaan dan pemuliharaan di negara kita. (Bubs reiise a Prt aamscaar Sg Projek - | Tujuan : Mengkaji langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang telah dilakukan serta impak yang terhasil Sebagai seorang murid yang prihatin terhadap isu-isu pencemaran, jalankan projek ini ‘untuk meninjau sejauh manakah langkah pemeliharaan dan pemuliharaan dapat memberikan, impak terhadap masalah pencemaran, 1, Projek ini merupakan aktiviti berkumpulan. 2. Sebelum bermula, anda perlu menyediakan satu pelan tindakan terlebih dahulu. Contoh pelan tindakan: Tajuk projek.: : Peringkat Aktiviti ‘Tarikh/ Tempoh |Tindakan I Perbincangan + Mengenal pasti kawasan atau bandar berhampiran bagi projek yang akan diadakan + Menetapkan tarikh dan masa bagi lawatan ke kawasan tersebut + Membincangkan perkara yang perlu dikaji semasa lawatan + Mengenal pasti pegawai yang ingin ditemu duga dan menyediakan soalan-soalan yang berkaitan 1 | Pelaksanaan + Mengadakan lawatan ke kawasan tersebut + Menemu ramah pegawai dan penduduk setempat + Membuat rakaman atau mengambil gambar + Membuat pemerhatian dan merekod hasil dapatan + Menilai impak langkah pemelibaraan dan pemuliharaan terhadap kewasan tersebut Ti + Mengadakan sesi perbincangan + Membentangkan hasil dapatan dan membuat Japoran y Projek ini dibahagikan kepada tiga peringkat (rujuk cadangan pelan tindakan). Murid akan memulakan aktiviti setelah guru memberikan pendedahan tentang sesuatu peringkat. 4, Laksanakan projek setelah mendapat persetujuan guru. 5, Buat satu folio bagi projek yang telah dijalankan, Folio anda haruslah mengandungi tajuk, pendahuluan dan penghargaan, senarai nama ahli kumpulan, objektif, pelan tindakan projek, isi kandungan, penutup dan refleksi. 2 Anjurkan satu pameran untuk mempamerkan hasil projek anda, Penggunaan persembahan perisian multimedia adalah digalalkan, penne nn en nee ene ney Ach 3: Peet dn Pi A SES Isu pencemaran adalah masalah sejagat. Sehubungan itu, menjadi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat dan individu untuk memainkan peranan masing-masing dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar. Sebagai warganegara yang prihatin, apakah yang dapat anda lakukan untuk mengurangkan masalah pencemaran? © 7 Praktis Formatit (EE) 1. Huraikan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 2, Cadangkan cara mengawal pencemaran akibat aktiviti yang berikut: (@) Pembakeran bahan api fosil. (b) Penggunaan kenderaan. (©) Pembuangan sampah sarap. 3. Berikan dua contoh langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang dapat menyumbang kepada persekitaran yang bersih. jurusan, Sumber. Alam een 3.44) Kepenting: e lengekalkan an Peng an. Peng. <~ Secara Terancang Keseimbangan Al: Pada akhir subtajuke anda akan dapat | menjana idea tentang ccara-cara yang sesuai untuk pengolthan sumber alam bagi mengekalkan keseimbangan alam semula jadi ¥ menerangkan dengan contoh kesan-kesan pengolahan sumber alam yang tidak terancang Y mewajarkan keperluan bagi pengurusin alam sekitar yang terancang ; si Gambar foto 3.9 Penebangan pokok secara tidak terkawal boleh mengganggu keseimbangon alam. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai sumber alam. Tanah air kita dilitupi hutan hujan tropika yang kaya dengan pelbagai sumber ekonomi. Manakala tanah kita yang Sumber alam — Natural resources & GS els Pinan Alon Siar Se subur sentiasa dilimpahi hujan dan sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Kerak Bumi kita kaya dengan sumber seperti bijih timah dan petroleum, Negara kita juga dikelilingi oleh lautan yang kaya dengan ikan. Adakah negara kita akan kekal dengan sumber-sumber ini? Perlukah kita mengolah sumber alam ini secara terancang agar generasi yang akan datang dapat terus menikmatinya? Jalankan Aktiviti 3.8 untuk mengumpul maklumat tentang kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang. Qy Bieivdts MED rerincagan ------------------ . ‘Tujuan : Menjana idea tentang kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang dalam mengekalkan keseimbangan alam. 1. Tonton tayangan video atau simulasi komputer tentang kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang. Kemudian, bincangkan perkara yang berikut: (@) Kesan pengolahan sumber alam secara tidak terancang. (b) Keperluan pengurusan sumber alam sekitar yang terancang. 2. Talis satu laporan lengkap bagi aktiviti ini. Pengolahan Sumber Alam dan Kesan Pengolahan Sumber yang Tidak Terancang Sumber alam di negara kita berasal daripada huten, lautan, tanah dan kerak Bumi. Apakah cara yang sesuai untuk mengolah sumber alam ini? Apakah pula kesan pengolahan sumber alam secara tidak terancang? Pengolahan Sumber Alam daripada Hutan Hutan merupakan sumber ekonomi yang amat bernilai dengan pelbagai jenis kayu bermutu tinggi. Kayu merupakan sumber untuk bahan pembinaan, pembuatan perabot dan kertas. Selain itu, kita juga memperoleh rotan dan ubat tradisional daripada hutan, Kita haruslah mengolah sumber ini secara terancang agar tidak mengganggu habitat semula jadi ‘dan keseimbangan alam di dalam hutan. Hal ini boleh dilakukan dengan membanteras pembalaican secara haram, menebang pokok yang tua sahaja serta menanam semula anak pokok yang baharu. Negara kita juga mempunyai banyak hutan simpan sebagai antara inisiatif untuk memelihara keseimbangan alam dan biodiversiti di dalam hutan. Kesan pengolahan sumber hutan secara tidak terancang Sekiranya sumber alam di hutan tidak diolah secara terancang, maka akan wujud masalah seperti Kemusnahan habitat, Kepupusan spesies, gangguan biodiversiti dan kehilangan sumber ekonomi. Gambar foto 3.10 Kemusnohan hutan poya bakeu. & x, | ns ‘Bab 3: Pemeltharan in Delhi Ala SA Contohnya, hutan paya bakau di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan ombak dan merupakan habitat untuk pelbaga‘ hidupan. Sekiranya pembalakan haram tidak dihalang, akan berlakulah masalah hakisan tanah yang disebablcan oleh ombak laut. Hal ini akan menyebabkan hidupan di kawasan paya kehilangan habitat semula jadinya Pengolahan Sumber Alam daripada Lautan Sejak dahulu lagi, manusia bergantung kepada ekosistem akuatik untuk membekalkan sumber protein, Sebagai langkah untuk memelihara sumber alam datipada lautan, negara kita menetapkan undang- undang yang berkaitan perikanan seperti melarang penangkapan ikan menggunakan bahan letupan, racun atau bahan pencemar yang lain. Selain itu, penternakan ikan, udang dan sumber laut yang Iain Gambar foto 3.11 Penternakan kon di juga digalakkan, dalam sangkar. Kesan pengolahan sumber lautan secara tidak terancang : Penangkapan hasil laut secara tidak teraneang bukan sahaja menyebabkan pengurangan hasil tangkapan dan kemerosotan sumber ekonomi, tetapi juga akan menggenggu keseimbangan alam di lautan lalu menyebabkan kepupusan beberapa spesies hidupan seperti penyu. Pengolahan Sumber Alam daripada Tanah Tanah boleh diusahakan untuk pertanian, perindustrian, perumahan atau rekreasi. Di negara kita, badan berkanun seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan telah membuka banyak tanah untuk diusahakan dengan tanaman seperti kelapa sawit dan getah. Kedua-cua tanaman ini mendatangkan pendepatan yang lumayan kepada negara kita. Di negara kita, pembukaan tanah baharu peru memenuhi syarat yang ditetapkan untuk memelihara alam sekitar. Laporan Penilaian Impak Alam Sekitar perl diluluskan sebelum sesebuah kawasan dibuka, Sekiranya kawasan tertentu dibuka untuk pembinaan rumah atau jalan, sistem pengaliran air yang cekap perlu dilakukan untuk mencegah kejadian banjir kilat Kesan pengolahan sumber tanah secara tidak terancang Pembukaan tanah haruslah dirancang dengan betul agar tidak menjejaskan keseimbangan alam. Tanpa perancangan yang betul, pembukaan tanah mungkin menyebabkan kemusnahan habitat, hakisan tanah, banjir kilat dan tanah runtuh, Contohnya, Malaysia mengharamkan pembukaan 9) sacs tanah yang melebihi 1 000 meter dari aras laut dan Gambar foto 3.12 Tanch runtuh adaleh kawasan curam yang melebihi 40 darjah. Kesemua ini sguu contoh pengolahan sumber tanch bertyjuan untuk mencegah hakisan tanah, secara tidak terancang. ‘a3: Pin do Pmutaran Alam Setar gh Pengolahan Sumber Alam daripada Kerak Bumi Negara kita kaya dengan pelbagai sumber asli seperti petroleum dan bijih timah, Walau bagaimanapun, kawasan perlombongan bijih timah meninggalkan tanah yang tandus dan tidak subur serta kolam yang dalam. Tanah yang terbiar ini bolehlah diusahakan untuk penanaman tanaman yang sesuai, contohnya pokok jambu batu dan pokok kelapa sesuai tumbuh di kawasan yang berpasir. : nuh ¢ Gambar foto 3.13 Kol Kolam yang terbiar pula boleh dijadikan taman rekreasi atau terior ako perlombongon tempat menternak ikan, udang atau itik. bij timah. Kesan pengolahan sumber kerak Bumi secara @ tidak terancang Sekiranya tidak dirancang dengan betul, kawasan petlombongan akan meninggalkan kawasan tandus dan kolam-kolam yang terbiar. Selain itu, tanah menjadi tidak subur untuk aktiviti pertanian dan menjejaskan sumber ekonomi negara. Keperluan Pengurusan Alam Sekitar yang —— Gampar foto 3.14 Contoh Terancang kawasan tandus. Kita tidak boleh membuat tanggapan bahawa negara kita akan sentiasa kekal dengan pelbagai sumber alam, Sekiranya tidak diuruskan secara terancang, kita akan menghadapi pelbagai masalah, baik dari segi ekonomi mahupun kesejahteraan hidup. Hutan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan komposisi atmosfera, tanah, suhu, cuaca dan keseimbangan alam. Di Malaysia, sebanyak 42% hutan ditetapkan sebagai hutan simpanan kekal. Pembalakan bukan sahaja dilakukan secara terpilih, iaitu hanya pokok yang matang sahaja ditebang, tetapi penanaman semula juga diamalkan untuk menjamin penghasilan berterusan. Penangkapan hasil laut tanpa perancangan yang rapi bukan sahaja menjejaskan hesil tangkapan, malahan juga mengganggu ckosistem akuatik. Oleh itu, wajar bagi kita mempunyai raneangan penangkapan yang baik agar keseimbangan alam di lautan tidak terjejas. Tanah yang tandus dan terbiar akan membawa pelbagei masalah seperti kemerosotan hasil tanaman, hakisan tanah, tanah runtuh dan sebagainya, Hal ini menjelaskan sebab kita mempunyai pelbagai peraturan dan undang-undang berkaitan pembukaan tanah. Tuntasnya, adalah wajar bagi kita menguruskan alam sekitar secara terancang agar kita dapat terus menikmati pelbagai sumber alam kurniaan Tuban untuk kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang. 1. Nyatakan dua sebab hutan penting kepada kita 2. Nyatakan cara-cara pengolahan sumber lautan secara tidak terancang yang member kesan buruk terhadap ekosistem akuatik. 3, Bagaimanakah kita dapat memanfaatkan tanal dan kolam terbiar akibat aktiviti perlombongan? Pada akhir subtzjulc anda. akan dapat ¥ mengamalkan silap yang-baik untuk i memelihara dan ‘memulihara alam sekitar os Gambar foto 3.15 Hargailah keindahan olam yang tidak terrilai in. Manusia diamanahkan oleh Tuhan sebagai khalifah yang layak menerima Khazanah di muka Bumi ini, Sebagai khalifah, kita memainkan peranan yang penting dalam pengurusen sumber alam, Kita semua haruslah memainkan peranan masing-masing dalam usaha memelihara dan memulihara sumber alam yang tidak temilai ini. Sebagai murid sekolah, bagaimanakah anda memikul tanggungjawab sebagai seorang yang cinta akan alam sekitar? Jalankan aktiviti yang berikut untuk memahami peranan anda dalam usaha memelihara dan memulihara alam sckitar. Anda juga boleh menjalankan aktiviti kreatif’ yang lain dalam konteks ini. Aktiviti 3.9, 3.10 dan 3.11 boleh dilaksanakan agar murid mendapat kefahaman yang lebih jelas tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. oakeivies CB» ‘Tujuan : Mewujudkan kempen kesedaran tentang penggunaan sumber alam secara minimum. Satu cara yang dapat memupuk sikap tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah dengan mewujudkan kesedaran tentang penggunaan sumber alam secara, minimum dan efektif. Hal ini dapat dilekukan dengan mengadakan kempen kesedaran bagi tujuan mengurangkan penggunaan, mengguna semula dan mengitar semula sumber alam. . ¥ 1. Jalankan Kempen ini semasa Minggu Sains Sekolah atau Minggu Cintakan Bumi. Bincang dan tetapkan satu slogan yang sesuai untuk kempen 2. Fikirkan cara untuk mempromosikan kempen ini, contohnya membuat poster, pengumuman semasa perhimpunan mingguan sekolah, pengumuman melalui pembesar suara setiap pagi, risalah dan sebagainya. 3. Bincang dan cadangkan cara yang berkesan untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan murid tentang pengurangan penggunaan sumber alam, penggunaan semula dan kitar semmula sumber alam. 4. Anjurkan pertandingan berserta hadiah supaya murid lebih bersemangat untuk menyertai aktiviti tersebut sempena kempen ini. Gambar foto 3.16 Murid sedeng ‘memasukkan barangan kitor semula ke dolam tong yang betul Bak kata pepatah, “Tak kenal maka tak cinta”, kita juga dapat memupuk sikap tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam dengan mewujudkan sikap menghargai Keindahan alam semula jadi dan persekitaran yang tidak tercemar. Lawatan sambil belajar ke tempat khas seperti hutan simpan dan kawasan perlindungan haiwan-haiwan yang mengalami masalah kepupusan seperti orang utan juga boleh dianjurkan oleh pihak sekolah. Tujuan : Menjejak denai untuk menghargai keindahan alam semula jadi di persekitaran yang tidak tereemar. 1. Anjurkan aktiviti menjejak denai di kawasan yang sesuai. Aktiviti ini haruslah diketuai 2. Dalam aktiviti ini, anda perlu memerhati dan mengumpul maklumat tentang keindaban alam semula jadi yang tidak tercemar, 3, Buat satu laporan lengkap dalam bentuk folio atau cara lain yang dapat dikongsikan dengan murid sekolah secara efektif untuk memupuk rasa cinta akan alam semula jadi dan memeliharanya agar tidak tercemar. F i : 1 ' oleh guru anda. i : : { 1 ' 1 Usaha memelihara dan memulihara alam sekitar tidak akan berkesan jika sekadar mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap tanggungjawab sahaja. Kita dapat memberi sumbangan dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar dengan mengambil bahagian secara langsung dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan. Antaranya mengadakan projek kawasan angkat seperti dalam Aktiviti 3.11. Da. vv s: retinas a Pen oe tempat. Projek kawasan angkat ini dijalankan bagi membolehkan murid memberikan sumbangan secara langsung dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar. Projek ini merupakan aktiviti luar bilik darjah dan mengambil masa sekurang- kurangnya satu bulan, Projek ini juga boleh dijalankan oleh Persatuan Sains dan Matematik, Kelab Pencinta Alam atau Kelab Alam Sekitar sepanjang tahun. Guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan, Sebelum memulakan projek ini, tetapkan kawasan dan rancang satu pelan tindakan terlebih dahulu, ‘Tujuan : Memelihara dan memulihara alam sekitar melalui projek kawasan angkat seperti pantai angkat, sungai angkat, bukit angkat atau hutan angkat, mengikut kesesuaian Gambar foto 3.17 Pantat boleh djadikon kawasan angkat dalam usaha memetinara dan ‘memulthara alam sekitar. ‘Tajuk projek Peringkat Aktiviti ‘Tarikh/ ‘Tempo | 1 | Perbincangan * Mengenal pasti kawasan untuk menjalanken projele + Menetapken tarikh dan masa bagi lawatan ke kawasan tersebut + Membincangkan perkara yang perlu dikaji semasa lawatan + Mengenal pasti pegawai yang ingin ditemu duga dan menyediakan soalan-soalan yang berkaitan 1 Pelaksanaan + Mengadakan lawatan ke kawasan tersebut + Menemu ramah pegawai dan penduduk setempat + Membuat rakaman atau mengambil gambar + Membuat pemerhatian dan merekod hesil dapatan + Menilai impak langkah pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap kawasan tersebut UL Penilaian + Mengadakan sesi perbineangan + Membentangkan hasil dapatan dan membuat laporan Peringkat Vv “Aktiviti | Tarilh/ Tempoh | Tindakan Pelaporan + Nama projek + Senarai nama abli kumpulan Pendahuluan dan penghargaan Objektif projek Pelan tindakan Isi kandungan ~ Maklumat aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan yang dijelankan — Tafsiran maklumat yang dikumpulkan + Penutup + Refleksi Setiap kumpulan perlu menyediakan laporan yang lengkap dan dihantar kepada guru ‘untuk dinilai. Hasil projek perlu dibentangkan di dalam kelas dengan menggunakan persembahan ’ perisian multimedia yang sesuai. / i ' t 1 t ' t t t t t t ' i ' ' : : : i i Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar haruslah amus, bermula dari kawasan komuniti setempat yang kita tinggal. Marilah eg "still, kita bersama-sama berusaha menjaga kebersihan dan keindaban ¥ Komuniti setempat. Apakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk memelihara dan memulihara persekitaran dalam komuniti setempat? Aktiviti 3.12 boleh membantu anda. Komuniti setempat ~ Local community Projek _.- ‘Tujuan : Menulis kertas cadangan tentang cara-cara memelihara dan memulihara persekitaran dalam komuniti setempat. 1. Lakukan akitiviti ini secara berkumpulan. 2. Setiap kumpulan perlu memilih satu kawasan komuniti setempat berhampiran yang sesuai, 3. Bincangkan cara-cara yang dapat difakukan untuk memelihara dan memulihara persekitaran dalam komuniti setempat. 4. Sediakan satu pelan tindakan untuk aktiviti ini. Cadangan pelan tindakan: Tindakan Tajuk projek : : ee 1 i Tarikh/ __Tempoh_ Peringkat | — Aktiviti T | Perbincangan + Mengenal pasti satu lokasi setempat yang tercemar DAA pov: emesis Ps SENDS / Tarikh/ ~Tempoh ‘Tindakan Peringkat : Altiviti + Membincangkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangkan pencemaran di kawasan tersebut + Menetapkan tarikh dan masa bagi lawatan ke kawasan tersebut + Membincangkan perkara yang perlu dilakukan semasa lawatan T | Pelaksanaan + Mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan berkenaan + Mengadakan kempen kesedaran atau ceramah, + Mengadakan pertandingan melukis poster yang, bertajuk “Cintailah ramah halamanku” untuk murid sekolah menengah dan sekolah rendah di kawasan tersebut I | Penilaian Menilai keberkesanan aktiviti ini dengan pelbagai cara yang sesuai seperti yang berikut: + Menemu ramah orang ramai dalam komuniti tersebut. + Memerhatikan kebersihan kawasan tersebut dan sebagainya. 1V_| Pelaporan Menyediakan satu laporan lengkap berserta gambar yang menarik untuk aktiviti ini. Penggunaan perisian multimedia adalah digalakkan Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah S tanggungjawab kita bersama, tidak mengira bangsa dan umur. Marilah kita bersama-sama memberi sumbangan dalam menjaga kebersihan _Pengurusan yang Gan keindahan alam semula jadi yang amat berharga ini. Pengurusan —_sevjarnya ~ yang sewajarnya dapat mengekalkan keseimbangan alam. _ Proper management 07 Braktis Formatit £) 1. Cadangkan tiga cara untuk memelihara dan memulihara sumber alam. 2. Nyatakan tiga jenis sumber yang boleh (a) dikurangkan penggunaannya, (b) diguna semula, (©) dikitar semula, rns nansae SQL 8) Keseimbangan Alam Semula Jadi a. Keseimbangan alam merujuk keadaan apabila semua sumber yang diperlukan untuk kesinambungan hidup supaya dapat dibekalkan secara berterusan melalui pelbagai interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi. Interaksi ini mungkin berlaku antara organisma atau antara organisma dengan persekitaran. b. Kitar semula jadi yang penting untuk mengekalkan keseimbangan alam termasuklah kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air, ¢. Rantai makanan menunjukkan hubungan pemakanan organisma. d. Beberapa rantai makanan yang saling berkait membentuk satu siratan makanan e. Siratan makanan menunjukkan bagaimana tenaga suria yang discrap oleh pengeluar, jaitu tumbuhan ditukarkan kepada tenaga kimia yang tersimpan dalam makanan dan dialirkan kepada pengguna. f. Bencana alam mengganggu keseimbangan alam dari segi perubahan populasi organisma, suhu global, kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar air serta kemusnahan habitat. g. Usaha yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mengekalkan keseimbangan alam termasuklah i, mengurangkan pemusnahan hutan dan kerosaken habitat, mengawal masalah pencemaran. iii, memelihara dan memulihara alam. iv, menggunakan sumber-sumber alam secara efektif. Kesan Pencemaran terhadap Alam Sekitar a. Pencemaran alam sekitar disebabkan oleh i. penggunaan bahan api yang tidak terkawal. ii, pembuangan sisa bahan sampingan, bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba daripada kilang. iii, penggunaan baja kimia, racun serangga perosak dan racun kulat yang tidak terkawal. iv. pengeluaran bunyi, asap dan gas beracun daripada kenderaan dan jentera vy. pembuangan sampah sarap. vi. _pembuangan kumbahan. vii. penggunaan klorofiuorokarbon. b. Kloroftuorokarbon ialah sejenis bahan kimia yang digunakan dalam aerosol, penghawa dingin, peti sejuk dan pembuatan sesetengah plastik. Sebatian kimia ini menguraikan ozon di atmosfera dan menyebabkan penipisan lapisan ozon. ¢. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu purata Bumi yang disebabkan oleh kesan rumah hijau, 4. Penipisan lapisan ozon menyebabkan banyak sinar ultraungu daripada cahaya matahari dapat menembusi atmosfera dan sampai kepada kita. Hal ini menjejaskan kesihatan hidupan dan mengurangkan hasil pertanian. | GE) Pemelinaraan dan Pemuliharaan Alam Sekitar serta Pengawalan Pencemaran i a, Pengawalan pencemaran alam sekitar dapat dilakukan melalui i, pengawalan penggunaan bahan api fosil. i, pengawalan bahan buangan industri. iii, pengawalan penggunaan pestisid dan baja kimia. | iv. pengawalan penggunaan kenderaan. ¥. pengawalan pembuangan sampah sarap. vi. pengawalan pembuangan kumbahan, vii, pengawalan penggunaan klorofluorokarbon. b, Langkah pemeliharaan dan pemuliharaan adalah perlu untuk menjamin kebersihan dan keindahan alam sekitar. 2) Kepentingan Pengurusan Sumber Alam Secara Terancang dalam Mengekalkan : Keseimbangan Alam a. Manusia mengolah sumber alam melalui aktivit pembalakan, penangkapan hidupan akuatik. i: pembukaan tanah, | iv. perlombongan. b. Pengolahan sumber alam tanpa perancangan yang rapi akan menjejaskan keseimbangan alam, ¢. Manusia perlu menguruskan alam sekitar secara terancang supaya keseimbangan alam dapat dikekalkan. alam secara terancang tanpa pembaziran. Pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam yang sedia ada penting untuk mengekalkan keseimbangannya. bencana alam }< pengolahan _[ pembukaan Free tanah kesé [ie im Sekitar [ie akuatik. mengalami bangan alam) disebabkan oleh menyebabkan perelkan ) kesihatan 2 manusia terjejes | pemusnahan habitat $e os rss Soalan Objektif 1. Antara berikut, yang manakah dapat membantu dalam mengekalkan keseimbangan alam? A Bencana alam B_ Kitar semula jadi C Pencemaran alam D_ Pembalakan 2, Proses manakah dalam kitar air yang melibatkan tumbuhan? A. Penyejatan B_ Transpirasi C Kondensasi D Hujan 3. Rantai makanan manakah yang menunjukkan saling kaitan yang berlaku di ladang kelapa sawit? A Pokok kelapa sawit > tikus — ular > helang B Helang — ular — tikus > pokok kelapa sewit C Pokok kelapa sawit —> ular —> tikus — helang D Helang — tikus + ular > pokok kelapa sawit 4, Antara berikut, yang manakah kesan bencana alam terhadap keseimbangan alam? A. Pencemaran B_ Kanser kulit C Perubahan populasi organisma setempat D_ Kemarau berpanjangan 5. Apakah akibat pembakaran bahan api fosil secara tidak terkawal? Kelcurangan tangkapan ikan Pencemaran udara Kemusnahan hutan Kepupusan spesies pawD> PENILATANISUMATIF: 6. Gas manakah yang mengakibatkan pemanasan global? A Gas nitrogen B_ Gas karbon dioksida C. Gas hidrogen D_ Gas karbon monoksida 7. Apakah kesan penipisan lapisan ozon kepada manusia? A Hakisan tanah B Kanser kulit C Pencemaran air D_ Kepupusan spesies 8 Apakah yang akan berlaku sekiranya hhutan dihapuskan? A. Bakisan tanah B_ Pencemaran udara C Penipisan lapisan ozon D_ Hujan asid 9. Antara berikut, yang manakal: menunjukkan bahan pencemar dan cara mengawalnya? _ Bahan | Cara meagawal pencemar | #"4 me A. [Sisa kelapa | Membakar secara sawit terbuka B | Gas berasid | Melarutkannya di dalam ait CC | Air panas | Menyaturkannya ke dalam sungai D | Kumbahan Menanamnya 10. Apakah cara yang paling berkesan untuk melupuskan bahan buangen plastik? A Menanamnya B_ Kitar semula C Membakar bahan plastik D Membuangkennya ke dalam laut ; r ii ann nse SR Soalan Subjektif 1. Gambar foto 1 memunjukkan satu kawasan perindustrian berdekatan dengan sebatang sungai. (a) Nyatakan tiga punca pencemaran di kawasan perindustrian tersebut. (b) Apakah jenis bahan pencemar yang menyebabkan (i) pencemaran udara? (i) pencemaran air di kawasan tersebut? (© Cadangkan satu cara untuk mengurangkan masalah (i) pencemaran udara, (ii) pencemaran air di kawasan tersebut. . Rajah 1 menunjukan kitar karbon, Rajah 1 (a) Nyatakan tiga proses yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. (b) Nyatakan proses yang menggunakan gas karbon dioksida di udara. (c) Huraikan perkara yang akan berlaku sekiranya jumlah gas Karbon dioksida yang dibebaskan ke udara melebihi jumlah gas karbon dioksida yang diserap daripada udara. (® Huraikan kesan masalah dalam 2(c) terhadap alam sekitar. (2) Huraikan kepentingan kitar semula jadi dalam memelihara dan memulihara alam sekitar, (0) Mengapakah aktiviti pembalakan perlu dijalankan secara terancang? () Nyatakan tiga aktiviti pengolahan sumber alam oleh manusia dan kesannya jika aktiviti tersebut dilakukan tanpa perancangan yang rapi. Manusia telah sekian lama menggunakan sebatian karbon sebagai makanan dan membuat peralatan. Sebatian karbon yang lazim digunakan termasuiklah hidrokarbon, alkohol, lemak, minyak kelapa sawit, polimer asli dan sebagainya. Namun, usaha mengkaji penggunaan sebatian karbon untuk kesejahteraan hidup masih diteruskan. Apakah kepentingan penemuan saintis terhadap kegunaan sebatian karbon? |)» Menganalisis kepelbagaian |: sebatian karbon. |» Menganalisis alkohol dan | kesannya terhadap kesihatan | > Menganalisis lemak dan | kesannya terhadap kesihatan. > Menganalisis kelapa sawit dan kepentingannya terhadap pembangunan negara. * Lemak:tepu asi © Lemak:tak tepu > Menganalisis proses " ; pembuatan sabun daripada © Sebatian karbon * Minyak Kelapa,sawit minyak dan tindakan pencucian * Sebatian organik ° Sabun sabun. » Sebatian bukan © Tindakan:pencucian, > Memahami polimer semula jadi organik . san > Menghargai kajian saintifik * Hidrokarbon : in mes terhadap penggunaan sebatian * Alkohot jonomer: Karbon untuk kesejahteraan * Penapaian © Pempolimeran, hidup. + Lemak “7209 —— —o Kepelbagaian Sebatian Karbon’ Gambar foto 4.1 Pelbogoi barangan yang lazim dalam kehidupan kita, Sebatian Karbon Berdasarkan Gambar foto 4.1, dapatkah anda kenal pasti bahan yang merupakan sebatian karbon? Sebenamya, kesemua bahan tersebut merupakan sebatian karbon. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon di dalamnya, Semua benda hidup terdiri daripada sebatian Karbon, Selain itu, gas karbon dioksida, kalsium Karbonat atau lebih dikenal sebagai batu marmar malah cangkerang telur ayam dan kulit kerang juga merupakan sebatian karbon, Tahukah anda bahawa sebatian karbon dapat dibahagikan kepada sebatian organik dan sebatian bukan organik? Sebatian Organik dan Sebatian Bukan Organik Sebatian organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Sebatian bukan organik pula ialah sebatian yang bukan berasal daripada benda hidup. Aktiviti 4.1 dapat membantu anda untuk mengenali sebatian organik dan sebatian bukan organik. ap # Pada akhir subtajuk "anda akan dapat: BWR tiin ktm LP i|Hasi een ¢ menyatakan maksud sebatian karbon ¥ menyatakan maksud sebatian organi« | memberikan contoh sebatian organi ¢ menyatakan maksud sebatian bukan organik | @ memberikan contoh sebatian bukan organik ~ membandingkan dan membezakan sebatian organik dengan sebatian bukan organik mengelaskan behan kepada bahan organik dan bukan organik menyatakan maksud hidrokarbon Y menyenaraikan sumber hhidrokarbon | ister, Sebatian karbon ~ Carbon compounds Sebatian organik ~ Organic compounds Perbincangan - 1 Tujuan : Mengenali sebatian organik dan sebatian bukan organik. 1 1, Perhatikan tayangan video atau simulasi komputer tentang sebatian organik dan sebatian | bukan organik yang disediakan oleh guru anda. | 2. Bincangkan dan kenal pasti bahan yang merupakan sebatian organik dan sebatian bukan organik. 3. Bandingkan sebatian organik dengan bukan organik dari segi (a) sumber () ri, iaitu @_—unsur-unsur, Gi) logam atau bukan logam. (iii) perubahan semasa dipanaskan. is eg & : 5 3 g 2 s = & & z = 5 i 2 z 5 zg 5 3 é 2 g B s 2 Sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup dikenal sebagai sebatian organik. Contoh sebatian organik ditunjukkan dalam Gambar foto 4.2. Selain unsur karbon, sebatian organik biasanya mengandungi unsur hidrogen dan oksigen tetapi tidak mengandungi unsur logam. Sebatian organik menjadi hangus dan hitam apabila dibakar. Sebatian bukan organik ialah sebatian yang bukan berasal amus daripada benda hidup. Apabila gas karbon dioksida di dalam \stilar atmosfera larut di dalam air hujan, sebatian karbon yang terbentuk meresap ke dalam tanah. Sebatian karbon ini bertindak balas dengan _Sebatian bukan organik — mineral di dalam tanah lalu membentuk sebatian karbon di dalam — Inorganic compounds kerak Bumi. Sehubungan itu, sebatian ini dikenal sebagai sebatian bukan organik. Contoh sebatian bukan organik ditunjukkan dalam Gambar foto 4.3. Selain unsur karbon, sebatian bukan organik biasanya mengandungi unsur logam. Sebatian bukan organik tidak menjadi hangus dan hitam apabila dipanaskan. Gambar foto 4.2 Contoh sebation organik. Gambar foto 4.3 Contoh sebatian bukan organik. 2) rr Apakah perbezaan antara sebatian organik dengan sebatian bukan organik? Bagaimanakah anda mengelaskan sebatian karbon kepada sebatian organik dan sebatian bukan organik? Jalankan Aktiviti 4.2 untuk mengetahuinya. vied Perbincangan ------ Tujuan : Membandingkan dan membezakan, seterusnya mengelaskan bahan kepada sebatian organik dan sebatian bukan organik 1. Anda telah mengetahui maksud sebatian organik dan sebatian bukan organik. Bincangkan bagaimana anda dapat membandingkan dan membezakan sebatian organik dengan sebatian bukan organik, contohnya dari segi asal usul, kandungan unsur, kandungan Jogam atau bukan logam dan perubahan yang berlaku semasa dipanaskan, 2. Rumuskan hasil perbincangan dalam bentuk lembaran pengurusan grafik seperti yang berikut: Sebatian organik Reames ! da —| Asal usul <—[__Kandungan unsur j—>| — Kandungan logam =| <—{—Pemiahan apabila dipanaskan |—> 3. Perhatikan sampel dalam Gambar foto 4.4 atau sampel yang dibekalkan oleh guru anda. 4. Berdasarkan pengetahuan anda tentang perbezaan antara sebatian organik dengan sebatian bukan organik, kelaskan bahan tersebut kepada sebatian organik dan sebatian bukan organik 5. Berikan alasan anda memilih sampel berkenaan sebagai sebatian organik atau bukan organik. 6. Rumuskan keputusan anda dalam bentuk jadual, LF un 5 see Hidrokarbon dan Sumbernya Hidrokarbon merupakan sejenis sebatian organik. Apakah hidrokarbon? Dari manakah kita dapat memperoleh sebatian hidrokarbon? Jalankan Aktiviti 4.3 untuk mengetahuinya. : Mengumpulkan maklumat tentang hidrokarbon dan sumbemya. \ 1. Kumpulkan maklumat tentang jenis hidrokarbon dan sumbernya daripada buku, majalah, pusat sumber atau Internet, jenis hidrokarbon dan sumbemya. 3. Buat satu nota lengkap tentang maksud hidrokarbon, jenis hidrokarbon dan proses pembentukan hidrokarbon. Tentukan juga sama ada hidrokarbon ialah sebatian organik F i i t t + 2. Catatkan hasil dapatan anda dalam bentuk jadual yang mengandungi ruangan untuk : : : ' t 4, atau sebatian bukan organik. Sebatian Hidrokarbon Jadual 4.1 menunjukkan contoh sebatian hidrokarbon dan contoh sebatian bukan hidrokarbon. Jadual 4.1 Sebatian hidrokarbon dan sebatian bukan hidrokarbon Karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen Karbon, hidrogen dan oksigen Karbon, hidrogen dan oksigen Karbon dan hidrogen Ya Arang batu Karbon dan hidrogen Ya inferens tentang maksud sebatian hidrokarbon? Sebatian Berdasarkan maklumat dalam Jadual 4.1, dapatkah anda membuat rokarbon ialah sebatian yang mengandungi unsur hidrogen ey dan karbon sahaja. Arang batu, gas asli dan petroleum ialah contoh —__Hidrokarbon — sumber hidrokarbon. Sumber-sumber ini juga dinamakan bahan Hydrocarbon api fosil. Tahukah anda bagaimana bahan api fosil terbentuk? Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan proses pembentukan petroleum dan gas asli serta arang batu masing-masing. ae. (GivASean Karon LF Lumpur dan pasir dari darat Sisa hidupan termenda} dialirkan ke dalam faut bavahlaptan mendapan yang semakin menebal Lipatan Petroleum Gas asi dan tanh lain kerak Buri Lapisan enapan pasir ines yang tings) | 27 ee Rajah 4.1 Proses pembentukan petroleum dan gos ash. Tumbuhan mati tertimbus Toabotanya! ) Tulis persamaan perkataan untuk proses yang dinamakan dalam 1(a). 2. Mengapakah campuran alkohol dan air dapat diasingkan melalui proses penyulingan? 3. (a) Nyatakan tiga ciri umum alkohol. (b) Apakah sifat alkohol yang menjadikannya sebagai bahan api yang baik? (c) Apakah yang akan tethasil apabila alkohol terbakar di dalam udara? 4, Mengapakah pengambilan alkohol secara berlebihan dalam jangka masa panjang akan menyebabkan sirosis hati? wee: ‘terhadap Kesihatan ~ Gambar foto 4.6 Contoh makanan yang kaya dengan lemak & SF vans: scare Gambar foto 4.6 menunjukkan pelbagai jenis makanan yang kaya dengan lemak. Lemak dalam makanan tersebut ialah lemak tumbuhan, Bolehkah kita memperoleh lemak daripada haiwan? Apakah jenis unsur yang terdapat di dalam lemak? Jalankan Aktiviti 4.6 untuk mengetahuinya. i * Tujuan : Mengenal pasti lemak tumbuhan dan lemak haiwan. Perbincangan ~ 1. Perhatikan pelbagai sampel lemak yang dibekalkan oleh guru anda. Kemudian, kenal pasti sama ada sumber lemak tersebut ialah lemak tumbuhan atau lemak haiwan, ' : : i i t | 2. Kelaskan sampel makanan tersebut kepada lemak tumbuhan + atau lemak haiwan dan persembahkannya dalam bentuk : : : : t i i lembaran pengurusan grafik. 3. Bincangkan perkara yang berikut: (a) Unsur yang terdapat dalam lemak. (6) Lemak tepu dan lemak tak tepu. 4. Bentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. Lemak ialah sebatian karbon organik yang diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. Contoh makanan yang kaya dengan lemak ialah mentega, marjerin, pelbagai jenis minyak masak, keju, minyak sapi dan sebagainya, Unsur-unsur yang terkandung di dalam lemak ialah karbon, hidrogen dan oksigen. Jenis Lemak dan Sumbernya Lemak dapat dibahagikan kepada lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tepu ialah lemak yang mempunyai bilangan atom hidrogen yang maksimum di dalam molekulnya. Manakala lemak tak tepu ialah lemak yang belum mempunyai bilangan atom hidrogen yang maksimum di dalam molekulnya. & { Tujuan ; Membandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu. Perbandingan ..- atau Internet. 2. Bincangkan maksud lemak tepu dan lemak tak tepu. a 1. Dapatkan maklumat berkaitan lemak tepu dan lemak tak tepu daripada buku, majalah | Pada akhir subtajuk ini anda akan dapat: ¥ memberi contoh lemak / menyatakan sumber lemak / menyatakan unsur- unsur yang terdapat di dalam lemak Y menyatakan rmaksud lemak tepu ¥ menyatakan maksud lemak tak tepu / membandinglan dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu ¥ menerangkan dengan contoh kesan makan makanan yang kaya dengan lemak tepu terhadap kesinatan Y menerangkan dengan contoh kesan makan makanan yang kaya dengan lemak tak tepu terhadap kesihatan, . Kamus \stilah Lemak tepu — Saturated feats Lemak tak tepu — Unsaturated fats (BABA Scbation Karbon Se 3. Bandingkan dan bezakan lemak tepu dan lemak tak tepu dari aspek (a) sumber. (©) kesan terhadap kesihatan. (b) takat lebur. 4, Rumuskan hasil perbincangan anda dalam bentuk lembaran pengurusan grafik seperti yang berikut: Lemak Tepu dan Lemak Tak Tepu Rajah 4.9 menunjukkan lembaran pengurusan grafik bagi perbandingan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. eens + Terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen + Tidak larut di dalam air + Sumber penting bagi asid lemak dalam Lemak tak tepu Biasanya berasal daripada haiwan Biasanya berasal daripada tumbuhan Berbentuk pepejal pada suhu bilik Berbentuk cecair pada subu bilik Mempunyai takat lebur lebih tinggi ‘Mempunyai takat lebur lebih rendah Bilangan atom hidrogen di dalam molekulnya | Bilangan atom hidrogen di dalam molekulnya telah maksimum; atom hidrogen tidak dapat | masih belum maksimum; atom hidrogen masih ditambahkan ke dalam molekulnya lagi dapat ditambahkan ke dalam molekulnys Tidak digalakkan dalam pemakanan Digalakkan dalam pemakanan Rajah 4.9 Persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. & PY vera secre Apakah kesan pengambilan makanan yang kaya dengan lemak, khasnya lemak tepv? Jalankan Aktiviti 4.8 untuk mengetahui kesan lemak terhadap kesihatan, Perbincangan Tujuan : Mengenal pasti kesan lemak terhadap kesihatan. 1. Perhatikan tayangan video, simulasi komputer atau kumpulkan maklumat daripada buku, surat Khabar, majalah atau Internet tentang kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak tepu dan lemak tak tepu terhadap kesihatan. 2. Bincangkan kesan pengambilan makanan yang kaya dengan lemak. Persembahkan hasil perbincangan anda dalam bentuk laporan bertulis atau perisian multimedia. Kesan Lemak Kita sering divar-uarkan bahawa pengambilan makanan yang berlemak menyebabkan banyak masalah kesihatan, Hakikatnya, lemak penting dalam nutrisi kita. Lemak berfungsi sebagai pembekal tenaga, pelarut bagi vitamin A, D, E dan K serta sebagai pelindung bagi organ di dalam badan. Lapisan lemak di bawah kulit pula berfungsi sebagai penebat untuk menghalang kehilangan haba daripada badan. Walau bagaimanapun, pengambilan lemak secara berlebihan terutamanya lemak tepu akan menjejaskan kesihatan, Hal ini demikian kerana lemak tepu mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang berlebihan akan terenap pada bahagian dalam dinding arteri (Rajah 4.10(b)). Enapan kolesterol pada dinding pembuluh darah Kolesterol sebenarnya penting di dalam bate badan kita. Kolesterol digunakan untuk pembencukan jus hempedu, hormon seks, hormon adrenalina dan 1 ' 1 Lumen ' ' 1 1 1 Keratan rentas arteri vitamin D. Kolesterol | ' ' 1 1 1 1 1 1 ' ' ' 1 (0) Arteri normal (b) Arteri dengan enapan kolesterol juga penting untuk membaneu usus kecil menyerap vitarrin, Lumen arteri yang sempit akan mengakibatkan tekanan darah garam mineral dan tinggi dan arteriosklerosis. Dalam keadaan yang serius, serangan io Tee kolesterol sakit jantung atau strok mungkin berlaku. even aren Lemak tak tepu mempunyai kandungan kolesterol yang | kesihatan kepada kita, lebih rendah, Oleh itu, kita disarankan mengambil makanan yang - ‘mengandungi lemak tak tepu berbanding lemak tepu, Pada zaman moden ini, kepelbagaian: makanan seperti yang banyak diiklankan oleh media mempengaruhi_kecenderungan kita untuk mengambil makanan dengan kandungan lemak yang tinggi berbanding buah-buahan dan sayur-sayuran. Rajah 4.10 Perbandingan keadaan arteri &5

Anda mungkin juga menyukai