Anda di halaman 1dari 14

BAB 8: ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

OBJEKTIF
1. Rajah menunjukkan perubahan bagi suatu gelombang.

Apakah perubahan yang ditunjukkan dalam rajah itu? ( Menganalisis)


A. Amplitude gelombang bertambah
B. Frekuensi gelombang berkurangan
C. Tempoh gelombang bertambah
D. Panjang gelombang bertambah

2. Rajah menunjukkan spektrum electromagnet yang terdiri daripada bahagian yang berbeza
seperti yang telah ditandakan.

Antara bahagian A,B, C, D yamg manakah mewakili gelombang mikro? ( Menganalisis)

3. Satelit geopegun berguna dalam komunikasi kerana ( Menilai )


A. Lebih murah untuk dibina
B. Kualiti siaran secra langsung adalah lebih baik
C. Tidak memerlukan kos penyelengaraan yang tinggi
D. Antenna di permukaan bumi boleh diarahkan ke lokasi yang ditetapkan.

4. Bagi pemerhati di Bumi, satelit geopegun akan kelihatan ( menganalisis )


A. Bergerak dari timur ke barat
B. Bergerak dari barat ke timur
C. Tetap pada titik tertentu
D. Bergerak dari utara ke selatan
5. Perambatan gelombang yang manakah mempunyai panjang gelombang yang paling
panjang?

6. Rajah 1 menunjukkan gelombang melintang. Amplitud gelombang diwakili oleh

A. PV
B. QR
C. SV
D. RT

7. Rajah 2 menunjukkan spektrum gelombang elektromagnet. Apakah J dan M?


J M

A Sinar X Cahaya nampak

B Infra merah Sinar X

C Sinar X Gelombang mikro

D Gelombang mikro Sinar X

8. Simbol komponen elektronik yang manakah menukarkan voltan arus ulang-alik dalam
suatu litar?

BAHAGIAN B
1. Rajah menunjukkan sebuah system komunikasi satelit yang terlibat dalam penghantarn
maklumat.

a. Apakah jenis gelombang yang digunakan dalam system komunikasi satelit?

___________________________________________________________ ( 1 markah )

b. Nyatakan dua aplikasi satelit komunikasi.


(KBAT aplikasi)
1.___________________________________
2. __________________________________ ( 2 markah )

c. Rajah menunjukkan rajah blok bagi system pemancar radio

i) Apakah X?
__________________________________________________ ( 1 markah )

ii) Nyatakan fungsi X.


___________________________________________________ ( 1 markah )

iii) Mengapakah amplifier digunakan selepas komponen X? (KBAT)

___________________________________________________
___________________________________________________ ( 1 markah )

2. 2. Rajah menunjukkan tiga satelit yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit.
(a) Namakan jenis gelombang yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit.
_______________________________________________________( 1 markah )

(b) Nyatakan dua sebab mengapa tiga satelit diperlukan dalam pemancaran
maklumat. (Menilai )
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
( 2 markah )

(c) Rajah menunjukkan dua jenis gelombang dalam sistem komunikasi radio.
(i) Lukis gelombang M dalam petak yang disediakan pada rajah ( 1 markah )

(ii) Apakah proses yang terlibat untuk menghasilkan gelombang M? ( Aplikasi )


__________________________________________________ ( 1 markah )

(iii) Namakan alat yang digunakan di 3(c)(ii).


___________________________________________________ ( 1markah )

3. Rajah 1 menunjukkan spektrum gelombang elektromagnet.


(a) Namakan gelombang P dan Q.

i. P: _____________________

ii. Q: _____________________
(2 markah)

(b) Bandingkan gelombang Q dan sinar gama daripada aspek frekuensi, panjang
gelombang dan kelajuan pergerakan dalam vakum.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

(3 markah)

(c) Apakah maksud frekuensi audio dan frekuensi radio?


___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2 markah)
(d) Kelajuan isyarat radio adalah 3 x 108 ms-1. Hitungkan masa yang di ambil
untuk menghantar isyarat radio untuk 6 000 km. (1 markah)

4. Rajah 2.1 menunjukkan sistem penerima radio

(a) Namakan komponen X dan Y dalam litar di atas.


i. Komponen X; _____________________________________________

ii. Komponen Y; _____________________________________________


(2 markah)
(b) Lukiskan simbol bagi komponen X dan Y dalam ruang yang disediakan di
bawah. (2 markah)

Komponen X Komponen Y

(c)
(d) Rajah 2.2 menunjukkan satu bentuk gelombang.
Apakah litar yang menghasilkan bentuk gelombang ini? Bulatkan
jawapan yang betul. (1 markah)

Litar penala

Litar pengesan

Litar amplifier
5.. Rajah di bawah mentunjukkan sistem penghantaran radio.

(a) Namakan komponen T dan S.

T: ________________________________

S: ________________________________ (2 markah)

(b) Nyatakan fungsi komponen T

(1 markah)

(c) Nyatakan fungsi mikrofon dalam sistem penghantaran radio.


(d) Lakarkan gelombang yang dihasilkan oleh komponen T dan S dalam kotak
di bawah.

BAHAGIAN C
1.
a) Siaran langsung di televisyen dapat dilakukan dengan menggunakan satelit. Satelit ini
terletak dalam orbit geopegun.
Terangkan cara satelit membolehkan siaran langsung disiarkan dari seluruh dunia.
Jawapan anda hendaklah mengandungi yang berikut:
 Jenis gelombang yang digunakan (1 markah)

 Jenis satelit yang digunakan ( 1 markah)

 Prinsip yang terlibat bersama ilustrasi ( 5 markah)

b) Kini sistem komunikasi satelit telah digunakan secara meluas di seluruh dunia dengan
pelbagai kelebihan berbanding system komunikasi yang lain.
Terangkan mengapa sistem komuniikasi satelit adalah lebih efisien berbanding yang lain.
(Menilai dan menganalisis)
( 3 markah)

2. Rajah berikut menunjukkan gelombang radio.

Terangkan dengan satu rangka kerja eksperimen untuk menunjukkan suatu model bagaimana
gelombang radio bergerak. Rangkai kerja mestilah mengandungi aspek aspek berikut.
 Radas dan bahan [1 markah]

 Rajah berlabel [2 markah]

 Prosedur [3 markah]

 Lakarkan graf sesaran melawan jarak yang dilalui oleh gelombang [3 markah]

 Satu persamaan yang menghubungkan frekuensi dan panjang gelombang. [1 markah]

Anda mungkin juga menyukai