Anda di halaman 1dari 29

PELAKSANAAN

STANDARD KUALITIPENDIDIKAN
MALAYSIA GELOMBANG 2 ( SKPMg2)

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Februari 2017
5 STANDARD SKPM g2
Standard 1 Kepemimpinan
Standard 2 Pengurusan Organisasi
3.1 Pengurusan Kurikulum
Standard
Pengoperasi Standard 3 3.2 Pengurusan Kokurikulum
an 3.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid
Pembelajaran dan
Standard 4
Pemudahcaraan
5.1 Kemenjadian Akademik
Standard
Standard 5 5.2 Kemenjadian Kokurikulum
Kemenjadi
an 5.3 Kemenjadian Sahsiah
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
ORGANISASIKANDUNGAN
STANDARD 1:KEPEMIMPINAN
PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan
STANDARD 1:
menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan
Kepemimpinan 5 pengajaran (PdP).
(3 Aspek, 12 TUMS) STD ASPEK1.1: PGBSEBAGAIPENERAJU
KRITERIAKRITIKAL:
STANDARD 2: PGBbertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat
Pengurusan Organisasi 36 dan objektif yang ditetapkan tercapai.
ASPEK
(7 Aspek, 9 TUMS)
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan
STANDARD 3: 50 1.1.1
PGBmenetapkan hala tuju sekolah secara
menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas dan
terancang.
Pengurusan Kurikulum, TUMS mengambilkira keperluan sekolah.
Kokurikulum dan Hal RUBRIKPENSKORAN
Ehwal Murid Tahap Tindakan Tahap Kualiti
(Kur: 4 Aspek, 7 TUMS) 50 PGBmenetapkan hala tuju sekolahdengan: Tindakan dilaksanakan:
RUBRIK i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang i. secara menyeluruh meliputi bidang
(Koku: 7 Aspek, 7 TUMS)
bersesuaian kurikulum, kokurikulumdan hal ehwal murid/
(HEM: 6 Aspek, 7 TUMS) ii. menentukan sasaran/PetunjukPrestasi warga sekolah
Utama ii. mengikut keperluan sekolah (latar belakang
4 4
STANDARD 4: iii. mendokumenkanhala tuju yang ditetapkan murid, sumber dan prasaranasekolahserta
Pembelajaran dan iv. menyebarluaskan hala tuju yang perkembangan pendidikan semasa)/
ditetapkan. kesesuaian
Pemudahcaraan
iii. secarajelas.
(6 Aspek, 8 TUMS)
PGBmenetapkan hala tuju sekolahbagi mana- Tindakan dilaksanakandengan mengambilkira
3 3
STANDARD 5: mana tiga (3) perkara diatas. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Kemenjadian Murid PGBmenetapkan hala tuju sekolahbagi mana- Tindakan dilaksanakandengan mengambilkira
2 2
(3 Aspek, 14 Item)
14 mana dua (2) perkara diatas. perkara (ii) dan(iii).
ITEM PGBmenetapkan hala tuju sekolahbagi mana- Tindakan dilaksanakandengan mengambilkira
1 1
mana satu (1) perkara diatas. mana-manasatu (1) perkara di atas.
0 PGBtidak menetapkan hala tujusekolah. 0 Tidak mengambilkira mana-manaperkaradi atas.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
CIRI-CIRI PENTING

• Format pelaksanaan baharu bagi meningkatkan


keberkesanan PKS
• Berorientasikan tindakan
• Menitikberatkan kualiti
• Penekanan kepada peranan
• Pelibatan lebih menyeluruh
• Penggunaan sepanjang tahun
• Mementingkan evidens pelaksanaan/pencapaian
sebagai rujukan kendiri untuk peningkatan kualiti
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
MATLAMAT SKPMg2

• Memastikan sekolah mendapat manfaat apabila


melaksanakan PKS-SKPM.
• Menjadikan SKPMsebagai milik sekolah dan
dilaksanakan untuk keperluan dan kepentingan
sekolah sendiri.

SKPMg2
• memandu sekolah ke arah proses kerja yang
betul
• pemantauan berterusan
• meningkatkan akauntabiliti

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Februari 2017
SKPMg2-DOS
DASHBOARDOPERASISEKOLAH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Februari 2017
BAGAIMANA DILAKSANAKAN?

2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PELIBATANMENYELURUH
i. Setiap guru dan AKP adalah ahli Pasukan Pelaksana
Standard (PPS) dan terlibat dalam penilaian SKPMg2
mengikut bidang masing-masing.
ii. Ahli PPS hendaklah dinamakan bagi setiap aspek
dalam Standard 1, 2, 3.1, 3.2 dan 3.3.
iii. Semua guru yang mengajar adalah PPS Standard 4
dan perlu melaksanakan penilaian kendiri.
iv. “PPS Pencerapan PdP” terdiri daripada PGB dan
penolong kanan yang dilantik untuk melaksanakan
pencerapan.
v. PGBadalah Ketua PPSbagi semua Standard.

2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PENDEMOKRASIAN SKPMg2
35 TUMS lain Aspek 3.1.2
(PPSyangdilantik) (3.1.2.1.1-3.1.2.4)
PengurusanMata
Pelajaran
(PPS-Setiap Panitia)

Standard 4
Penilaian Kendiri Aspek 3.2.2
Pengurusan
Guru Kelab/Persatuan
(PPS-SemuaGuru) (PPS-SetiapUnit
Berkenaan)

SKPMg2
Aspek 3.2.3
Standard 4 PengurusanBadan
Pencerapan PdP Beruniform
(PPS-PGB&Penolong (PPS-Setiap Unit
Kanan yang dilantik) Berkenaan)

Aspek 3.2.4
Standard 5 Pengurusan
Kemenjadian Murid Sukan/Permainan
(Dari Sistem Sedia (PPS-Setiap Unit
Ada) Berkenaan)

2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PENDEMOKRASIAN SKPMg2

Contoh 1
SMK Bukit Jambul (PEA1212)
Bil. Guru Mengajar
6
2 Bil. Panitia Mata Pelajaran
1
7 Bil. Kelab/ Persatuan 19
Bil. Badan Beruniform 12
2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

Bil. Sukan/ Permainan 10


PENDEMOKRASIAN SKPMg2
SMK Bukit Jambul(PEA1212)
Bil. Guru Mengajar 62
Bil. Panitia Mata Pelajaran 17
Bil. Kelab/Persatuan 19 SumberSkor Bil. Sumber
Bil. Unit Uniform 12
Skor penilaian kendiri PdPc 62 guru
Bil. Sukan/Permainan 10
Skor pencerapan PdP 6 Penilai
Skor aspek pengurusan panitia mata 17 panitia
pelajaran
Skor pengurusan kelab/persatuan 19 unit
(kokurikulum)
Skor pengurusan badan beruniform 12 unit
(kokurikulum)
Skor pengurusan sukan/permainan 10 unit
(kokurikulum)
Skor aspek lain yang dinilai oleh ahli PPS 35 PPS
(Guru dan AKP)
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
Jumlah Sumber Skor 16131Februari2017
PENDEMOKRASIAN SKPMg2

Contoh 2
SKULU LUBAI(YBB5112)
Bil. Guru Mengajar 14
Bil. Panitia Mata Pelajaran 5
Bil. Kelab/Persatuan 3
Bil. Badan Beruniform 1
Bil. Sukan/Permainan 1
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
PENDEMOKRASIAN SKPMg2
SKULULUBAI(YBB5112)
Bil. Guru Mengajar 14
Bil. Panitia Mata Pelajaran 5
Bil. Kelab/Persatuan 3 SumberSkor Bil. Sumber
Bil. Badan Beruniform 1 Skor penilaian kendiri PdPc 14 guru
Bil. Sukan/Permainan 1 Skor pencerapan PdP 4 Penilai
Skor aspek pengurusan panitia mata 5 panitia
pelajaran
Skor pengurusan kelab/persatuan 3 unit
(kokurikulum)
Skor pengurusan badan beruniform 1 unit
(kokurikulum)
Skor pengurusan sukan/permainan 1 unit
(kokurikulum)
Skor aspek lain yang dinilai oleh ahli PPS 35 PPS
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
(Guru dan AKP)
Jumlah Sumber Skor 63
PROSESPENILAIAN
i. JK SKPM Sekolah (JKSS) menetapkan tanggungjawab
penilaian Aspek/TUMS kepada PPS mengikut bidang
tugas masing-masing.
ii. JKSSmengedarkan instrumen SKPMg2 kepada PPSmengikut
tanggungjawab masing-masing.
iii. PPS membuat penilaian dan menyatakan evidens bagi
Aspek/TUMS yang telah dipertanggungjawabkan serta
mengemukakannya kepada JKSS bagi setiap peringkat
penilaian (Mac, Julai dan November).
iv. JKSS memastikan skor penilaian diisi dalam tapak/portal
SKPMg2 dan menyimpan dokumen berkaitan sebagai bukti
penilaian.
(PPS boleh menambah baik penilaian dan menambah evidens
Aspek/TUMS masing-masing pada bila-bila masa sebelum
tarikh tamat bagi setiap peringkat penilaian) 13 Februari 2017
2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM
PELAKSANAAN
JANUARI------------------------------------------------------------ NOVEMBER

Peringkat Penilaian 1 Peringkat Penilaian2 Peringkat Penilaian 3

Jan-Feb-Mac Apr-Mei-Jun-Jul Ogos-Sep-Okt-Nov


Sekolah melaksanakan Sekolah melaksanakan penilaian Sekolah melaksanakan penilaian
penilaian dan menyediakan dan menyediakan evidens dan menyediakan evidens
evidens

31 JULAI 15 NOV
31 MAC
STATUSPENGOPERASIAN2 STATUSPENGOPERASIAN3
STATUSPENGOPERASIAN1 Skor PKSuntuk Penentuan
Skor PKSuntuk bimbingandan
Skor PKSuntuk bimbingandan TARAF SKPMSekolah
penambahbaikan
penambahbaikan

Bimbingan dan Taraf Pengoperasian +


Bimbingan dan proses
proses Taraf Kemenjadian =
penambahbaikan
penambahbaika TARAF SEKOLAH
n
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
PENILAIAN BERTERUSAN

PPSmembuat
penilaian

Penambahbaikan/
JKSSmenyemak
penambahan dan memasukkan
evidens skor dalam
tapak/portal

13 Februari 2017
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
AGIHAN TUGAS PENILAIAN
35 TUMS lain Aspek 3.1.2
(PPSyangdilantik) (3.1.2.1.1-3.1.2.4)
PengurusanMata
Pelajaran
(PPS-Setiap Panitia)

Standard 4
Aspek 3.2.2
Penilaian Kendiri Pengurusan
Guru Kelab/Persatuan
(PPS-Semua Guru) (PPS-SetiapUnit
Berkenaan)

SKPM g2
Aspek 3.2.3
Standard 4 PengurusanBadan
Pencerapan PdP Beruniform
(PPS-PGB&Penolong (PPS-Setiap Unit
Kanan yang dilantik) Berkenaan)

Aspek 3.2.4
Standard 5 Pengurusan
Kemenjadian Murid Sukan/Permainan
(Dari Sistem Sedia (PPS-Setiap Unit
Ada) Berkenaan)

2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PASUKANPELAKSANASTANDARD(PPS)

NO.
ASPEK NAMA AHLI PPS JAWATAN
ASPE
K
1. Mahanom Mat Sam 1. PK Pentadbiran
2. Aieshah Ithnin 2. SU LADAP
2.1.1 Pengurusan Sumber Manusia 3. PT Perkhidmatan
3. Joesfina Syawati

2.2.1 Pengurusan Aset

2.3.1 Pengurusan Kewangan

2.4.1 Pengurusan Sumber Pendidikan

2.5.1 Iklim

2.6.1 Pengurusan Perpaduan

2.7.1 Permuafakatan Strategik


2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
PASUKANPELAKSANASTANDARD(PPS)

Contoh 2:
PPSSTANDARD 3.1 (PENGURUSANKURIKULUM)
NO.
ASPEK NAMA AHLI PPS JAWATAN
ASP
EK
1. Harery Abu Saad PKPentadbiran
Ketetapan Pelaksanaan 2. Khadijah Taha SUKurikulum
3.1.1
Kurikulum 3. R.Subramaniam SUJadual Waktu
4. Juniza Jubri SUPeperiksaan

Pengurusan Masa
3.1.3
Instruksional

3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid

2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PENILAIAN ASPEKOLEHSETIAPPANITIA MATA
PELAJARANDAN SETIAPUNITKOKURIKULUM

Aspek yang terlibat adalah:


• Semua Panitia Mata Pelajaran membuat penilaian masing -
masing bagi Aspek 3.1.2 (TUMS 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3
dan 3.1.2.4)
• Semua Unit Kokurikulum Kelab/Persatuan membuat
penilaian masing-masing bagi Aspek 3.2.2 (TUMS 3.2.2.1)
• Semua Unit Kokurikulum Badan Beruniform membuat
penilaian masing-masing bagi Aspek 3.2.3 (TUMS 3.2.3.1)
• Semua Unit Kokurikulum Sukan/Permainan membuat
penilaian masing-masing bagi Aspek 3.2.4 (TUMS 3.2.4.1)

2017:Task Force SKPM g2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PASUKANPELAKSANASTANDARD(PPS)
Contoh 3:
PPSSTANDARD 3.1.2: PENGURUSAN MATAPELAJARAN
1.: Pelaksanaan Mata Pelajaran
2.: Program Peningkatan Kualiti Pengajaran Guru
3.1.2.3: Program Peningkatan Pencapaian Murid
3.1.2.4: Bantuan Geran Per Kapita Mata Pelajaran
PANITIA M/PEL NAMA AHLI PPS JAWATAN

BAHASAMELAYU 1. Salmah Murad Ketua Panitia


2. Mustafa Atan Setiausaha
3. Ozlan Abdullah Guru BM
4. Azman Omar Guru BM
BAHASAINGGERIS 1. Zulkifli Nordin Ketua Panitia
2. Ayu Hanani Setiausaha
3. Wong Lai Chien Guru BI

BAHASAIBAN 1. Abdul Aziz Wahab Ketua Panitia


2. Maurees Intai Setiausaha
3. Abdul Munir Rashid Guru Bahasa Iban
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
PASUKANPELAKSANASTANDARD(PPS)

Contoh 4:
PPSSTANDARD 3.2.2 (PENGURUSANKELAB/PERSATUAN)

KELAB/PERSATUAN NAMA AHLI PPS JAWATAN

1. Ishak Arif Ketua Penasihat


Kelab Sains 2. Wan Hazlina Penolong Penasihat
3. Azman Abbas Penolong Penasihat

Kelab Bahasa 1. Zulkifli Nordin Ketua Penasihat


Inggeris 2. Ayu Hanani Penolong Penasihat

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PENILAIAN KENDIRI GURU

i. Semua guru yang mengajar wajib membuat


penilaian kendiri sekurang-kurangnya sekali
dari Januari hingga Mac dengan
menggunakan Instrumen Standard 4 SKPMg2
(S4g2).
ii. Skor Penilaian Kendiri hendaklah
dikemukakan kepada JKSSsebelum 31 Mac.
i. JKSS memastikan Skor Penilaian Kendiri diisi
dalam tapak/portal SKPMg2danmenyimpan
dokumen berkaitan sebagai bukti penilaian.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
PENCERAPANPdP

i. PGB dan Penolong Kanan yang dilantik


(SPI Bil. 3/ 1987) wajib melaksanaka
pencerapan PdP bagi semua guru yang n
mengajar sebanyak dua kali setahun (kali
pertama: dari April hingga Julai; kali kedua:
dari OgoshinggaNovember).
ii. JKSS memastikan Skor Pencerapan PdP diisi
dalam tapak/portal SKPMg2 dan menyimpan
dokumen berkaitan sebagai bukti penilaian.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PASUKANPELAKSANASTANDARD(PPS)

Contoh 5: PPSSTANDARD 4 (PENCERAPANPdP)

NAMA AHLI PPS JAWATAN

1. Rozi Puteh Ismail Pengetua


2. Mahanom Mat Sam PKPentadbiran
3. RoziahAbdullah PKHEM
4. Jamilah Yusof PKKokurikulum
5. Harery Abu Saad PKPetang

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


PENGISIAN SKORSTANDARD4: PdPc
STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
JUMLA
NAMA GURU Tarikh M/ Pel Kelas JENISPENILAIAN 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.6.1
H
SKOR

Kendiri 1

SALAMIAH BTALI Cerap 1

Cerap 2

Kendiri 1

JURAIDI BIN ABU Cerap 1

Cerap 2

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017


TARAFSKPMg2
TARAF TAKRIFAN

Sekolah diuruskan dengan cemerlang dalam semua aspek dan sangat kondusif kepada pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah menunjukkan komitmen dan kesungguhan kendiri yang tinggi dalam meningkatkan kualiti
dan iklim pendidikan.
Cemerlang Sekolah berdaya maju dan berprestasi tinggi serta mampu merealisasikan dasar serta program pendidikan negara
(90.00-100%) dengan cemerlang.
Sekolah berjaya membentuk murid yang berketerampilan, berpencapaian tinggi dalam pelbagai bidang dan mampu
bersaing di peringkat antarabangsa atau sekolah berjaya melonjakkan pencapaian murid dalam pelbagai bidang ke
tahap yang lebih tinggi.

Sekolah diuruskan dengan baik dalam semua aspek dan kondusif kepada pembelajaran.
Keseluruhan warga sekolah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualiti dan iklim pendidikan.
Baik Sekolah mampu merealisasikan dasar serta program pendidikan negara.
(80.00-89.99%) Sekolah berjaya membentuk murid yang berketerampilan dan berpencapaian tinggi atau sekolah berjaya melonjakkan
pencapaian murid.

Sekolah diuruskan pada tahap sederhana dan masih kondusif kepada pembelajaran.
Sederhana Keseluruhan warga sekolah melaksanakan tugas secara rutin dan mencapai standard minimum yang ditetapkan.
(50.00-79.99%) Sekolah berjaya membentuk murid pada tahap pencapaian yang minimum dalam pelbagai bidang.
Sekolah memerlukan dorongan dan sokongan daripada pihak yang berkepentingan bagi meningkatkan kecemerlangan.

Sekolah diuruskan pada tahap lemah dan kurang kondusif kepada pembelajaran.
Lemah Keseluruhan warga sekolah melaksanakan tugas secara rutin dan belum mencapai standard minimum yang ditetapkan.
(20.00-49.99%) Pencapaian murid dalam pelbagai bidang berada di bawah tahap minimum yang ditetapkan.
Sekolah memerlukan bimbingan, dorongan dan sokongan daripada pihak yang berkepentingan bagi meningkatkan
pencapaian.

Sekolah diuruskan pada tahap sangat lemah dan tidak kondusif kepada pembelajaran.
SangatLemah Keseluruhan warga sekolah kurang menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas.
(0-19.99%) Sekolah memerlukan bimbingan sokongan, dorongan dan pemantauan segera secara tegas daripada pihak
berkepentingan supaya dapat berfungsi dengan sepatutnya.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
TARAFSKPMg2
STANDARD MAC JULAI NOV Wajaran TARAF

Standard 1 46% 78% 92%


Standard 2 33% 65% 94%
STANDARD
PENGOPERAS Standard 3 34% 64% 91%
IAN
Standard 4 78% 84% 90%
TARAFPENGOPERASIAN(%) 47.75 72.75 91.75
Kemenjadian Murid-
Akademik
STANDARD Kemenjadian Murid-
KEMENJADI Kokurikulum
AN Kemenjadian Murid-
Sahsiah
TARAFKEMENJADIAN(%)

TARAFSEKOLAH
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017
TERIMA KASIH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Februari 2017

Anda mungkin juga menyukai