Anda di halaman 1dari 41

lrH.soipardi Har.is, MT.

AdhiSusano,M.Kom
EndangSuhendar, MT
DendiPratama,MlV,M.Sn
Atie Ernawatl,I,lT
fy'e Lestari,M.Kom
EtJitriaWiraimani,MT
SantiSidhartanl,ST,M.Ds.

ffi
ffi
PR(IGMTI'I STUDI:
TEKNIK INF()RMATIKA, ITI$IIK INDUSTRI, ARS]IEKruR,
DESAIN Kt)MUNIKASI VISUAT
PIDOMAN PINLTLISAN I-AI'ORAN KERJA PRN{IEI(
kryx tiH.socFrdi Hi. s, M lj AJhi susno,M.Kohj EndaR suhe 14
M! rreDdi Pmun4MM,M So AieE rwlti,MTr MeiL*ari,M.Konl
El6rn viEhani,MI Sxnti Siah hni,ST,M.Dr.

copyrighr o 2013, ITNINDRA PRTSS.

HrkdP.aJil;dtrn8iu hs.uo,laoe

UNINDRA ?RX-SS.
ll. NDgL2 No t3C Tiniug BaEt (TB Simrrrpxns),
lisal<lisr, l+na schmn 12530
TelP./FL' (02r) 7313713 73331231
HomcpiSe xMrun;JE ac.id/
Emiil i uniy.6iry@unindn rc.id
DAFTAR ISI

1. pENDAHULUAN........................................................................1

2. FoRMATPENULSANLAPOMN................................................3

3. PELAKSANMNKERJAPMKTEK..,,,,,,,,,,,,,,,,,.......,,,,,,,,,,,,.......,.6

4_ SISTEMATIKAPENULISAN,,,,,,,,,,,,,,, . ..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8

LAI'rlPRAN-1411P1RAN...............................................................16
Pul sy! ku. d panlarkan lehad Et Tuhan Yans Ma ha Esa a16 m hmal dai h day6hnya s hingga
kam d6par menyeesakai p€doman penursan apdan teia p6kbk Elaran ke,2 in Deigan *dNil
peinlauan dhampkan poss penyclian apoEn keda pEklek lrao m6h4sra pada a!!Em stud
leknik infomarika bknik indusli a6lehur dan deeii rdmrn kas v sua in dapal bela an tebih ba k as

Pened rai pedoman peiu san aporan tela pEklek ii


seanmenlad pedoman bagimahascwa
dai denp€nbnbng daam p€nyusman has lapocn ke4a pGktek luqa nerup6ian reenstaoan
peBya6lan akadeh k daan neiempuh renrans pend d kan sar a sl€k r(s1) Pedoman nidh apkan
I dak lagi meng hadi*a n pe$edaan s!d!l panda n9 ba k baqi mah swa dosen pem bimbinq d ! niveEilas
ndhpEda PcRl maupun phak petusahaai yang membantu ^ mahasiswa sebaqa pEktikan di

KamimeD€da,i bahva penymlian p€donan n mash banyak kekuEngan b€k benllk, s


maupun leknik peiyalai oeh karcna lu N,ilik dan $ran d
bedaga pihak sigal k6mi hacpkan
Xepada pihahphak yanq iutul memb6ntu daam penyu mn Pedonan Pero s
LapoEn Kela Paklek
ini llm menq(aplan banyal le,jma kasih
BAB I

PENDAHTJI,AN

Mara kuiah kela pEkrek mo,uparan saah $lu m61a klrah leEpai yang be alan ,al
densan adanya b baga be uk iegalan dilapanqan S.beum maheswa seera foma
akadomis menye6akai slud iya dipeiukan pengayaar kelamplan dan wawman
pengelahuan lenbng *luk beuk mpemenlas sem€ iyala d lapangai. Oeh krenanya
penqenaan ak6i betuasaipEklek kesialan seqE nyata d apanqan meilad peru dikaj
o eh sl ap mahas sw me a ui kewaj ban sili mens kuli mah ru ah kela pmklek htules
ala! apangan) denssn meaksanakai pemagangan pada petu$haai Daan pross
pengha,€rannya dhampkan akan dapal dlaik sualu hubunqai anraa leor di keas
pemberaF ran d e isan pre rle I ( n plenenks nya) di la panoan

Memberikan poryaaman bagimah*isv6 unluk menecpkan dan n6mp6iuas M@en


peneEpan leo,i dan pengelahuan yang lolah dleimanya d dalam kelas pada tegialan
nyala d bidaill sirdimas nq{asino

l Uilui merenqka pi penqel6 h! an, kel€npian,dan p€mahanan yaigtdaIdd6patian dad

2 Mend4alkai penga aman pengenalan dan ponqamatan v sua e.ac angsung tenlang
keadaai dai koidis yans ada d apangan, sena keladan nyala d daam hasyaEkl
dengan sega a aspelnya.
3 Meaklrai ana sis, penalacn dan liilauan sesE kls
lehadap bedaqai keadaan
kelad an alaupm$s nyala yanq leradi d apansan
4 Me alih kemanpuan da am penlu nan apoan uiluk sualu penustran

c, P66ya6lan Koia PEh6k


1 Sydak,66l unum yang harus d penuh mahas$a daam p€nganblai Mak Ku ah
Kera Pmklek adaah mah*iswa reah menyeesikan niiim.t jumtah sks bedtut
{sesuaiketniuai nasinq.masinq prcgnm3tudi) :

2. Sy at - syaEl khu s yans harus d penuh : Peio*ahan fom Kera Praktok oleh
Peia*hal Akadem i alau Pemb mb ng yang re ah d lunlur o eh P6g€mslud
o.tbrqnoan/A ra.dr!. oaor 0t6. j." 0d0d:eT..-q-apddnqd.
BIa dalam 6 buan dai pengaluan bolum mengumpulkan apomn keda p€ktek maka
admnslErr hendaframn penunlukan dosen pembimbing &
pembayamn)yaig pamah drakukan diiyalakan ldak beiak ag thanqG) dai hatus
1 Pogram Kerja Praklek diladw kan ahs kesepakalan ant m peiangsungjamb pbyek
pE(Ll,ai dai r ooil mLor h
lemoar ler a
PrclEm[er]a PErre[ dtakanarn *.iia t2
]6mn0aLasoFm)
vag)src d,db.an T,9,ur oo0a. -. trIe. 0doa oon !n.an )anq
bebaiqlu anmm,m. I har daamsennoqu
Var d'.r.1"t, ta..on..,ra. d.. o. 0,9d paor porb ,0io,r.o bc. o a,I .an
ohh roordinalor Mx Kp4a Prar br arau Pmo6m s ud,.

. .dn n:.i.idanMa.rq e o.d0dlr904, drandcn r.ru Dsd,. .A?


b oeE, a.ld,.Ia0 0ac, pE,,ana

c Bekerlad sbuah perushaanriidustry membual prc{am veb. dai ain,la n


d (e!a shJdo merupakai p€mbuar desain peranmigan/ roro / karya senidisludio
d rd-a rr.a. )@ tu .. r-a d. cl 1" mta o..{... Gr pe.u-.."nq"q..d
loNepLua dannnenqan qrah5 secra uaa
e VanoaEh pe'0uoa znr 0"nd4d ora, pra
p@duts d sebu$ petorhdi led.nenyDprrn
- U€ian renana p€ralsanaan sna s]zEl.sy ahy6
- Reimtu p€dr lungan b aya

E,
Ped aian kera pratrek yaig le arr d akMnakan d ber kan
hskmi tempal pe aksanaai
ra.[nlp" 02.h.o. oo. odTrbngbdto4.oao ehph] .5.on, oDi rr rtou
0a p" d 0 s b d:'"' o .\d. 0 m,o.onp4toc
'dc )

V.)ng.rd'0p.@!' .eo,ard od.c d o6nqr pqcqn.d


loqDran teia pEt et *baoa bertuj
1 Pro!6m stud Teknik tndmr Teknik Areilektu dao Dsa i Komuntkas V,slat

Daqn ,o' u ts,. v u. 1otutu'c .agtLn


oa
"ir#n abhdd. oano..d , d .or9 ootbr
,d d ha. ,4.r
".ar" rsd 06.r.oq.,g
re omp.r,)se6!aidenqan mDlan rerla pi/ rr lanqdrarairan
2 PrcoEmstud Ternt tnromaLira
wa Latd aht..- d.a o",0r ., ah oc e . ,dr. I d trbd.4 s o.o pooa daia,
.rtu ro.po 3 a ..dru i. 9

masngjasnq leompor harus meak$mkan l!@s hroyek)laiq bebeda


BAB II
FORMAT PENULISAN LAPORAN

Lapomn dbualsebanyak 3 eksemp 0nlukdhebhkan kepada plaEm siudi, perusahaan


bnpal peaksanaan krja p6kbk, dan atsp mah*hwa peigumputan Laporan Kp ke
pmoEm slrd harus d aksanakan parig anbat pada akh eheder beqalan. Apab a
peiyemhan nohbihi baLs waklu penyemhan nt6 pada sem*lor re6ebul, nak senu6
adminclrd yaig pemah d akut n diiyatakn gagat, dan nahasi5m harus meidai.r utans
KP pada smesrar beikurn,"

Ksteiluan pen! isai lapoEn

a Ke as : A4. HVS 30 q€m


b Sampul : Ha,r@vel dengan wafra empu sesuaitetentuai pDqEm studi
Teknl lntomalika wama lngu tua dengantu sanwmastwr
Teki k ndusli wama nerah mamon dengan tu san wana em6
Tekn t A^ilekful wama hrau muda, dengan uisan @da Em6
oeM n Komun kasivisuar wam a mtlal tua, deisan lut san wama emas
Wama pih pembatas haaman s6ua dengan waha samput msing.masng

2. LapoEn d lurs dahm lomat ber kur:


a. UkumnA41210 mn x 297 mm).
b Bahs naqin bag an atas 4 .m, kid 4 cm kanan 3 m danbamtr 3cm hta kanan.

o Menggunakan jen s hurur Irres New nman lkuhn l2pl dan 2 spA
d s Lapo6n Ke,ja Praltek mii ma 50haaman

3 Beb€Epa laenah penulsai yaiq pedu d pflhal kan


a. Penu san nohor ha aman
1). Uniul baqai pendahuuan nonor haamai d@nluntan pada bagiai bngah
bavah dan dii! is denqan angla Rofle : ii, v, dan seterusnya i
2) Unluk bagiai uhma mnor halaman d @nlu mlan pada baoan kamnatasdan
ditu s donqan denqai angka amb : 2, i d
sletusya. Apab a haaman
memual judu bab m a ka mhor rr ata man d tela kkan d tEigah bawh

b Kehnluanpenuhanjudn
1). Babdluisdenganhurutkaptatset!rutrnF,*danqran bbabpadasetiapbab
d kort denoan h!rufkec kua ioada aM kalimal.
2) Xa matjudu dklursmerisd tenqah belamk4.m daipnggiraiasksdm
3). Jlduryaiq panlang d kel k dua bais bei ak2spasitanpadakhideiganIIk
4). B a ludu memp!n,6 aiar judu mara ana(tuduleMbut diphahran dengan
randa l lik dua atau (,
5) Nomor bab d lul s den gan m engqunaka i angra rcmaw (I t, dan seleruMya)
6) Bk mompunya b bab maka sub bab teEebut dber nonor huufb*ar
bab
1A B,C D dansereru$ya)
7). Bag dad6!b babdibfl nomordenqananqka Amb(1,2,3 dan seterusnya ).
UN €B['\ NDFAM4TA PGR IUNNDRAJ

Trta €h peionoui p6da penyNunai apdan Koia PErbr n ad6ah ebaga

1) Pada halanan pedama selap awal bab diberkai iomor halaman, dbavah

2). Peiomoran pada *l ap ha aman ler elak pada s !i kanan ahs.


3). Penomohh bab menqgunakan angka Romaw besr (t ll I , dan eleru$,")
4). Penomoan bbabmsruquMkanh!turkaplar(A,B C.dansretu$ya)
s). Peionodn b d sub bab menggunaran anqka ADb (1 2 3, d seterusya)
6) Bagiandarisubsubbabnensgunakanhururre. la,b.,dansebrusiya)
d. Pen! is6n k6t6mnqan labe dai qambar
1) Pencanluman bbe dan qambd d lelarkan pada bag an lengah (dai lop kaian.
kihaanai densan mencntumkan keromnoan pada baqian alas unluk rab€
dan pada bag an bawah !nlur qambar
2) PenomoEn keteEngan tabel dan gambd dibenkan deigan urulan penomdan
Babdannomoroambar,deioanmenenllmkan mber
3). KeleEngan labe dan gambd dilu is dengan laEk I spas dan hull T mes New

Conloh pen0 san kelednsan hbe dan qambar


Tabel2l Dala Produtsi
lsumb ............. )

e Kebnluan penu isan dafrar 06taka


Semua sumb* pusbka yansdsunakan daamseblahpeieiljandan oenu isa0 harus
d entu m kan dalam daftd ka Da,lar puslak2 haru s mongqunak n s umb* pimer
pr sr6
berupa ju ma atau buku Dana atuan diuturkan see E a fabel s bo da sdGn na ma
bolakang peiu s $6d umrm uukn p€nulMn acuan adatah mma petuis. knda
llii, hhun ledir, randa lil k,ludrryang dlurs leba (b!d)knd6 koma tompat te,bt,
taida lilik dua, nama penebl landa lilk Nam6 penu s yang dcanlunl€n paiiq
banFk tga omnq lika rebh dad empal oang, l0iskan nama penu s llama

Conloh penu kan daft, pGtata

WbM, Wahyu 2003 Piawai Memmbus Juh.trehkrcditasi: paGdigma


Baru Kat MenulisAmternniah Jahd: PTB akc,a
'm
Returcns da p.mFlaai $se ais da am sebuah buku
wad, an.1995 Polili.s ol lhe Media daah Wahyu Mb.M Pi.u.lMeiembus
J umal Tenked ilasir PaEdigma Baru Xiat Me nutis Anike I m ah Jakatul

Refeftis dd dokumei on ne
Van Wagns K.2006. Cuide lo APA lomal Aboul Psychotoqy Diunduh 16
Novehber 2006 da,i hn01/0sv.h0lM! abour @mrod/aoaslv e/ou de

Refercm d luma onlie


Chflu RavndB 2009 Emotiom by Desqi: A Com{mer Pe6peclE
hlemational Joumi ol D8iqn,vot.3 no,2. Diunduh da hllplirw
,inlemariona louma or desiqn/emolion by des qi hlm.

- Rolorcis dar tuqasakhr skies,tosisdandenasi:


Nemamli, Reni. 2013 Pe6ncingan Sishm lifomasi Pehyanan S.nrun.i
Pada PLJasa Rahaia (PaEercl. Tugas Akhir PogEm Salaia Unve6ilas

Returcmi ddl Uidaiq Undang atau Kapulusan Pelabal Neq al


KepulNan Drcklu J6nde6 Pendtdlan Tngq Nonor ll,DtxT/xop/2006
T6nr.iq Paiduan Akedlasi S kara mhh Jak6da: oi@ktoral Jendemt
Pendid kan T ngg Depademen Pendidikan Nas onat

Referens dad emik opedia ala! kam6


c'h0. ro, V. dan Pasaa ..d,
2m0. Kihus ,nssnltrdo.!6,a Ar
Eng lsh.l"donesian Diclio.iry, -a+r /n,..J.1, o_ ed. p"jl"ta 'd

l) drah asiis dapar diqunaran aoabia ldak ada @daian tara daam baha$

2). Penu sai slhhasiiqdnelatfll,ing(ita d)


3) L sl ig progmm di.olak deiqan uruEn 1 0 point spasi 1
BAB III
PELAKSANAAN Kf, RJA PR{KTEK

1. Mahas $a meis si XRS KPpada dosen PA kemud an ke lntrKp uilutmenqis rom


Pengajuan xP d.n ke TU Fakuh.s pad6 unveEilas lndoprasra p6R !i1* dibualkan
El pemohonan KP ke listans lujuan
7 Ventdpald D. a. oeno.o.d- h
. Apr'a Fro o an rahr' & .' -a* v, .p;, n'., 1+ u.,*a
mem nta sud pebelujuan unluk meakutan rc !6ns sudah djlaidalanganidan di@p

4. Membayar bi6ya KP dibaq ai Keuangan Un ndE

Wahu P.laksanan K.ia praklek


Waklu p€ aksaan KP leeanlung pada len s akl vfias yais dikw aiolehiislamit6npa1(p
Tedapal dua lei s atliviks yaig baMiya dbedkanadatah
1 Alt viras yais bedalas waklu
rir..l_ rib Fn( r.d.9 00",a. bo d!d ft d.,r. o.[a. d' 0u- o m n tr"rur
.rap hc bla d \L..
degd. dbd)c. L.gd o,hq,jn .etdmd
sdr.dad (o w,tur. aatarr..".
2. Alr 0bs y"ns bedalispErera.n
Jlta akl v Ias jenis in yan g dibei kan, mata ma has ssa dibedh i sualu tuoas ledenrr d, i
..n nga^.,a re i..
iepeiun redentu Waltuallrlasten5'n narsmat t2 mnqou

I oe J.d-ad. I dno'.. tddP + + ohb0v. De. prgzr (. o, c aoora.qr, c


2 V..ou.s :.8....2. 0a. :+i.,d t"!b"n
per.lsnanheraPEklel
J rGe ib"u"raE( rcoLob.oa oengd adlr.eooa-a q,,c,g.o:,r.
4. Bab b. *"nr 0"ar d c.nt".ap.".er oa,.a
Prc$m studidan Pembmbns phak pmyek "*np"rD r0:b.elcp?r-r
dimana mahasswa medka,iaran Keda

5 (pgdli. D'u.9d 0ta*drd u.... redo.o,qr!" od rPd.rr) mqhdidm


daca ae'or rd gdd pondta dn

Prcsdu Perar6anaan dai Binbindan


Mah*5m mearsmtan hP $s; rerenLuai nnam FmDar hc dan
pada alh'rrrEh lera prarreriF Spamr mearrnatan Ipn:hxtu)
I Meilaqa nama ba r a mamaler Unive6 tas ndhpEslapcR
) ve' cad p-a_d,q @ngan @o" etu re.,Fud.a. oe gcn
l'!\.no,n."d. p?.-. de.9.n Tnba .- ." F," F p,@ n..j..
".,mq "..
3. Meiyeua kan di dEisan Mklu kela sermDal
, v"rr.r d..nS"no.rbrb 9p?'8. e0.0a ra, .,-!oada d lcr tendo6n
&no,.dard ao 4c eiq.. odtien mnimat
5 Membual enbar peigeehai *!e$i KP padaNbns KP densan mem nla pembubuhan
la ida lanoai pembimb ng praktek dan €p Gbm pB ) mtansi le m pal XP.
Mahdya *€E be'1G a heiem! dosei pembimb ng dan mem nla d@n pem bimbing
untuk meiqsi renbd absemi Dosen Pembrmbng, sebaga bukf bnbingan dengai
babsnninma 6k l blmbngan.

E. Kdb . Panildan K.il Prakhk


1. Men@kup hasi eE uas dadsemua!reurl
a PehguaMai dai pemahamai mengeia is lapoEi ala! mlalan yang dsyahlkd
daam Keta Praklek
b Kebamp lan a@lis s nasa alr dalam pelakanaan Keda Pratbl
.. Pen la an Kala Pmklek y6ng d beikan ol6h p hak petuMhaai yang b.Eanqkulan
d. Pen la ai Lapodn Keda Pdklek oleh Dosei Pemb mb nq Xeda PEklek
2. P6lakn6an daluas &la m b€ilu k aporun Xeia PEklek
3. Pen aan dad phak inslarei tempal peah6na6n kerla puttok dberkai molalu fom
pen ra ai (@loh ldm biamp 4.
BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN

Malei dan sislemalka pmuisan ap.6n Keoa PEktek dse akn denqan kelentuan nasig.
m6ng psg€msiudidengai rrciansebaga berr!l

1, PROGRAUSTUOITIKII]KII1FORHATIXA
Benirk / oat6i ku ih Ke4a Pbklek yang dknjun€n 6da ah l
a ErpoEsi dan peneEpan paBngLl ruiak bedass shlem MaiaFmen Basis oala batt
shram m-Jire marpun dn /i,re.
b Percenbangan p€Engtar 0nar beftass Sslem Manalemen B6s Dab, ahu pe€ngkal
lunak hebas s peigelahuan (s siem par.r arau ke@dasan buaradAdinc al litetegeit), ahu

c PengenbaDgan webslte denoan meigaprikasikai shrem Manalemen Basis Dala


d. Riser dongan lopik ropik bnhng Teknoog ntomas dai (omuntas yang ru6v.i deigan
spesiikasi nsbmi leuebu! misal : pengiid.aan jarak lauh d LAPAN aiau 8MG S slem
nlom4i GeoqEfs d Bako daia dan r6id a n

Malei lang I dak boleh dibahas


6 Mongiisla jarngankomputer(seNor clei|rabet,dan an.tain)
b ]jilalan j6r ngai kompuler yang dahteQasiq
c llitalan b,nadap softwa€/hadtrare baru yang d psadai/dilua

Lap.an ledi da b6qa^ basan


a. Lembarludu llihat @nloh)
b. L6mb Peng*ahan prcgEm sludi(lhat.ontoh)
c Lembm p€ngoshan petushaan/ Ntans

,. DAFIAR SIMBoL (bila ada)


g. DAFTAR GAMB,{R (bia ada)
h. DA,FTAR TABEL (b a ada)

BABI. PE DAHULUAN (miima 3hararan)


A. Latabe akaig
Berupa uEai alabdakaigpeiulsn aporan KKP

UEai sinqkar bab V lenlang mastah / stud kas6 yang atan d b6has sM6
dera lpada bab V
C Tuluanpeiulsan
Gambaff leiraig apa y"ng ingin di.apa da ah penu san ap.En
D. SahMn pemasa ahan
L Mensgambakan sslm irornasi yang ada sME keseutuhai pa&
inslansi(KP
2 Menjeaskansubsstem nromasiyanqmembat s pemtraahan
3 Menjeraskan ntraah datam sub ssbm nlomas yanq membatE
pemasrahan
Pmie6 Lorn I pebrsai $p dai percunru dab

BASrI ORGANTSAST lhnnar6hahnai)


A SejaEh Perusahaai
B Slrukiu oEanisas tnslaNirc
1 qamb sLuktu oQanisd istaisirc
2 keteEngan lenl g mdnq.masng iugas dan wereiang $rurtur

C Penle a$i un l kQiaun yais menladilempat xp/d$t


BAB ll, lr{FR STRUmUR lmintmal8hame
Mene6ran hal.ha Fiq be aLan denoai spesikasi pe€nqkat
tiems dan
peBiqr,d mar rompuror14 s srem nrom;, yang
@le€n densan tuqas strma
A Sp6fua6 Hadmre
I Teortsirurd lmbnO hadtrdd
2 Nad@c yano ada Dada inslais KP
(bia hnparinrans tpadah meiE6ptanjannsai
' ' '' "'*
)
ooooe t"'n.sud- an'ed'
f"?,,,'l'ii
ya;g
'' ""''
lamgan ada (qamba. Fmgan yaig dipata dan ropotogi yaig

3. Sp*trkasisoftMe
' I{ri q...rn,a9{tuae.F..)0tua6 {1La6r
z rvevangdi0a,a,oeri(c ro.er6..rh Sldti.
p.oqur $ren ntom6i
yaiq drcaM lnsnya Ss emiiformasiEnqoaEit

BAB lV PEM&qSTSA|1 (mmma t6hramanl


Untuk topii knkns ptuvn.D \"stb;n
Me Pe.a- Em [,sa
A. P'oses Bms'e
B Vat,u.arD.gd1ra > si@-rj.raud 0bsso"r c.rr)a.qo,@hs
D B" sian,q,d.-eb,...n dqaoapcod,B,er r1o0bc%6
L tvea@ vnh a Ir rnoao.d...tu.L.or,.nqo.bana,
'n.
G AiatsaMauran (tnpul) prc!.s,dan ketuamn 1ou10u -
rt Diaqhm A ran Dra IDAD) tiodok No dan R ;i

l. ERDIEn t Re 6rmn+rp D aqlam)


2 SDosfr65 F e Sassdd'
N. Ran@ngan ayer, Rancnqan Form Masukan, dan Raeigan tom Ke uaran
o Lr a Ptuod" .oh rGLr p.oa .roE.. tdg.on()enoe-g..
danproserpmsesFiqdsamb6rtan/dblaj

tnkns pra$an behasi. p.ncetahu ,


untuk tapik Al, 0 tif,s ,
A oeri simaslah dan pen,€ *a an
3 A sor l,na Derye eMlan masa atr deioai fiMhan
C. Penbahtran a goihra
D Ramanoanlaya.
E Penje aMn mhensan ayar
F. Paiggunaan pmqram (manua book)
c Uji.oba phqEm dengan @nirh dala

BABV PE UTUP (m nima 2haaman)


Memualbitangiesmputan dan saran, res mpu an benumpu pada siBab V

I Fomu r malan dan re BDn lb $ ,Bng a5 alau roro copy)

3 LEflbar benli aeE iomu 6'denqandc.ircmbmbnor|o


4. L6mb ben a aoE kuilnqan r. mlaE

2, IEKNIK INOUSTRI
Da,n pe'/!s,'a. cooE. r.aoE.rF.r..a.,@ora0rc. ?n)6.A$,ra...gdr.qs
fnsr.r 0Entr.mod PT9E1 slu0' eter r.oa ji1 oan t.q* (-u,,('
a. Tugas Lhuh men€kup
1 SelaEh Petuahaan
2. SLukturOA i6*i
3. Manalemei Pereona a
4 Spesikas Prcluk

b Iugas Kh6ui sa ah saiu daf:

d P-du..6.ra'rure.d{ sloor F,
b Penoiruan tngr,ar fumqa (pedomanG E nq)
. Ps@pan wafiutonqqdla @ne Lmer
d Ponenluan slandad rela (wakiu shidad, oltpul slandad dan kapasibs

2 Pohnengan Sst6m Kela

a. Peh kert6 Mmus a.Msii (M6i Machine Chan)


b Pora Keia slas ui Kera (Gano p@$ chan)
! Pela K.r a Proses 0pe6s (op€El otr prc($ ciarll
d Peb Keta Al ran P@s lF M proce$ Chad)
e F.la hsla D agEm at r (Fto4 D aoam)
. Pengukumnailhropomerry
b 5 10 50, S0,95
Ponontuan Percenl le
c Penbualaidabailhropomelry(umum ati.atidanperempuan)

a Dala h slo,is poilua an


b PeEmalan laNa ks lcaus/ IorMs,,ig) m. pul faclor-faklor peiuijanq dan
peiqhambarpemiiraai
.. PeEmalan runul watlu

a Kacker n k s}slem pDduks (make lo slock alau m6k6 lo ord6r)


b KapA las prcdlks (req!rd/entu kar,"wanlehp/konrak)
.. Dafrar orns pmduks (dai poEmalan aL! dad nad@liig)

a Kadkrer sl r sFreh poduks (marie b sloc( alau make lo oder)


b Kap$lasprcnlks (rcoul /enbu kamwanletao/koilrakl
c. Jadwalnd * Prod ulsi (M6ld Prcducl on P anning)
d PenladManm6nd marusia (Schedu hs)

a Ka6kb slk sFlem prcduks (nake ro sttx\dau naketxod )


b Kapas ras prcnlks (Boura/embu ka4rwan lelao/koilrakl
c Jadwal ul Prod utsi (M6ler Prcducl on P anning)
nd
d slruklurPtuduk(Br orM6rera)
e Percnenaan Kebuluhan MareiallMarar aLRoqul€menr Prann ig)

a KaEkrer sl I s'€lem poduks (make 1o sb.r abu make lo od )


b Ka6krer sl k s$reh pe6ed aan (L F0 FrFo, Endom)
.. Prcsedtrpengguna mloial
d T iqkal saraly slock J€nq d lelapkan perusahaan
e .lensbaya nwnbry(bayasfrpan biayadegrad$itualilas d )
I waklu lunssu pemmanan (oder 6ad I me)
q Lapodi dala oe6ed aai I ao bu an se ama m nimalsaru tah0n tsmkhir
h Lapo6n dala pongguiaan liap buran se ama minimar satu lahun leEkhir
GEik syslem peGediaan aclua peru*haan

b Pembaqian segnen pasar


.. Penentuan sgmen dan poB paff (laEel nq)
d Penenpahi pos sida am pasar (p.silon ns)

a Pengehbangan prcduk (prcdd)


UNIVNSTAS NDRAPUSTA PGAIIUN NDRA)

b Penenluan tuqa hice)


. Pend slibus an pasr htae)

a Peiebp.nsiandrlua'bslbrhaibaN! produr spaEoai)


b Peren.anaanpensamban$mpe
c Tetn k pengullan kla,las
d. Penseidarhn lua ilas sLlstic
e. Por akuai lehadap prcduk deigan kuall2s butuk

a rdpnrirlasiall ra ! be* da duN dan reras presedons nya


b PebpoencnaanprcrltdatamneMoAptatunqdrnGa^tChan
c. Alokasisumber da!" ienaoa keia dan Dem alan

rl
a. 0amba6islrulludaniuigsonatdopademdi alaubaoi6nlEiote/iair
b. ooklmonnoklmendatamsysten nrommi
. Mat ls pem buaran da n pens0li aan dokumen
d DiaqEo ariran dala dan iromasi
e. 3as s data dai rehsi te as data
14 Topik ra n ,"ng bmra bi
dengan tu ru un Teknik ndBl, Uiive6 t s tndBpEsla

2. Lenba Pengesahan UniveEiras


3, Lembd Peigesahan Perushaai
4. Lemb P6n a ai dad Unive^ilas
t Lembar Pen k an dar Petuehaan

I, BAB IPENDAHIJLUAN
A khl sar Perushaan ldai keledc tann,€ dEiqanbpl lhu s yanq dangt6L)
B Landasan Teori iclkuo inoken)
II, S,AB II PERUSAHMN OAN ORGA}IISASI

I (asilik6s laryaMn
2. S slo m perekuian k ryawai
3 Keselahtemai [aryawan
lll. B,ABlllslSIEM PRODUKSI(.tau SlSTEfi BtSNtSl
A Spesifkasi prcdlk
B Tala Lelak Pafi I (alau Tat LetakF6ih,
C. Pmses Pmduks GlauPress Bhns)
IV EAB IVTUGAS XHUSUS
Judu dai s d $ua kan yang rctevan dengan ie huai Tetn k tndusri
V BABVPENUTUP

srslematika Penulisan Lapoian :


Penyu nan aporandse aikan dengan sstomatika penutlan Fng direnlukan P6g6n Studi
Te kiik Areireklu FTM PA uN NDRA ada ah sebagai berikul l

DAFTAR SIMBOL (Jika ada)

A Lal beakang
B$sirenlaiqralarbeakangpenu Mn apo6i ke,ja pmkbk
B. Iulum dan sasaran
B hi renla ng tuluan yang nq n d Epai dan sasaBn dai rela pGklek tereebul

Beds tenlang manfaal me alukan keta pEktek baik basi gerusheni perc0toan
I nqg dan bag pEkl kan ilu 6end i
0 Rumcanm^aah
Beis renlang ngkup p€ma*hhan p€ktikan sama meiFtanipEktek prctes

BAB II TINJAUANUMUM
A Prc6 Pssahaan
B Vs MsiPerusahaan
C. Slruklur orcan sas petoshaan
D P@s Penaknaan Karya Ranenoan
(beris renrads k6rakteisl k & dent tas sbuah kary")
E Srraleg Manajemei tusan
(beds lenlans raqa m/lenh pak64aan F iq pema h d k ngan sad6 ru.iq I nqkup
besamFpekelaanl
F SlEleliPre*s DeMif
(ber s re iLio io* of acl v ly da prcyek desa n hingga men€pai r6nd6i
G Pengalanan desa n
BABII]'IINJAUANI(HUSUS
A Desk ps Prc,ek
B Prcses mendapalkan pm!€k
C Dolumen lender dan p€ atsanaannya
0. Peran anPekeraaiISPX)
E Ureur pengelo a por€k
R6nmia kel]a dai syaErsyaEl peketaan (RKs)
Xomep percmanaandan peGnGigan

3 Plumbing/Me.hanm & Eekri.a lME)

J Ren@na @k1! kela (lime shedu 0

N RenBna angqdai b ayaIRAB)


XEGIATAN PELATGA A^N XERJA PRAKTEX

B PengenaanLngkuoqa(e!a

Bers kesimpuan dar hasi pelaksanaan Xela PEktek. Bab in juga beis eEn
,yobeadic d-9o. p4dt d.ra.,daoE.re.pjd.oorr\,Bn16ll?..

2. SuEl pemohonan keia p6kbk ke peru*haan


3. sudl ja@ban dad peruMhaao
4 Sual keleEnqai da'i perusahaan
5 k tu kehad Bn dai petuMhan

4. oESA|N XO UiIKAS|V|SU,iL

a, La pomn Kel]a P6klek d susrn da am lomal ya nO d lenqkap keteituan sebasa ber tul
i. covn d onsan rud ur Ke4a P6 ft k d i id leb6 (hard mre4 sebaiyar 4 blah denqan

L.nbt Peisesahan yang d sahkatr o eh :


- Dosen Pemb mb ig Kerla PEhet
b, Baghn Ur.na d, LapoEn Keda Pmktek tedii dad bebeBpa pokok penuisan yaig
lerbasi da am batbab sebaqai bedtll
BAB I PEI{DAHULUAII
Bersi p€idahuluan yang lalar beakns peaksanaan kera pEkrek, sna
nak d dan lujuan dai pelaksnaan kela pmktek Bab h led I dai :
A. Latar Be akang
B. Maksud dan Tujuan
BAA I TINJAUA]'] PERUSAHMN
B€ds tenlano deskipsirengkap yang meiletaskan renlano potusahaan yanq
En dd leaod. p.ar$naan {e,lc o€.Ip. D,-, 0i ..1...- p-, a.aa.,
'

A. irorr / SeiaBh perusahaan


B F osof Perushaan
C. Slruku orcai sas
D. Slena Pmes d6n Tahapan Xem
BAB II TINJAUAN IJMUU
Merupakan bagiannijauai Umum dai petaksaEan Keda pEklek yaig bersi
preyek ke4a pmktek yang d ke4arai
SABIV TINJAIAN ftUSUS
Bd) h.Lcngdo6L.pq enouord'gna.Faian.e.!'gp6ta{aa.aa. }oF
Pit-. p.da Pe...draa. i v. pooa bdoan ,n oF.,6n r.-qA.r
dNkips luqas raporan kelialan pelaksnaan, remasuk segata kendatrdan
pemas ahan yaig d hadap dalam po)€t yanq di atsanaka n seda so hi dan
p€nyeesiai,"ig djaant n Deskip6tpe aksanan tegjatan lerdii dai :
A PrcsasDorak anaan
B. Pensenalan Linoku iqan Keia

D, Xerer ibaran Phktikan


E. Peh6aahan
F, Lamp €i Hasi Keda
gabV (ESIMPULAN DAN SARAN
Ber si kqlimpula n da,i hasi pelaksanaan Keda PBklek Bab in
luga ber si Mran
yan9be ailandeiqan peatsanaai Kela P4hekpadaPetuMhaailerlaI

i SuEl Pemohonan (e!a Pdklek


i. Sud einaai Xela P6kle k dai perushaan
Pen
i Suar Pen ai Kera PEklet dd perusahaan
ra

v. G€fk/label/lotodai gambdyanqbnliakideng6nisi apd6n


contoh Fomal Penulis.n

BAB I
PENDAHULUAN
(Ii,ss Xa X,,,, ulruan 14 pr, sp.si I,5)

(rines Nev Ronan nkn$n t2 pl spsi I ,5) (7,-6 N& x,,u, ukunn 12

pt, spasi t,5) (.7id6 Nd Rondn uluian 12 ?r, spasi l,s) (fii,es Ner n,,,,
ukumn 12pi, spsi 1,5) (7i,e! Xa Rod, utdan 12pr, spasi 1.5) (n .s

Ne- ,toDa, ukuftn l2 2r, sp6i 1,5)

(.Tihes New Rahu \kltdr 12 p1, spasi 1,5) (fi,6 Xa Xa-,, *urd
12 /t sprsi 1,5) (?id Ne- Xor., ukurs 12 /r, spasi I,5) (r-€s New

Xrrd, ukuan 12r( sDqsi 1,5)

r).

2)

l)
2).

3).
LAPORAN KERJA PRAKTEK
(a ll caps. 2 pr, bold, centered)
1

JUDUL
PADA PERUSAIIAAN
(all caps, 14 pt, /5ord ..,rered)

Lapora. Kcrja Prakrek


Diajukan umul iele.gkapi
Petsyanran mda Lalilh

PROGR{M STUDI

UNIVf, RSITAS IND&{PR,{STA PGRJ

(allcaps.12 Dr, bold, centorcd)


contoh rormat te bar pengesahln dari prqram studi
(unruk Prosram studi Teknik hf ornatika, Teknik Indunri, r.knik a6itekturi

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI


A(ULTAS TEXNIK. MATEMATIIG DAN ILMU PENCETAHUAN ALAM

rN qh k s crai!4 edlFbEa Iktu $Lhrsp 10")4srm 4rr3tur (irt rumrs


tb6 nmu r€ p : 10zl mDrc

LEMBAR PENCESAHAN

LAPOR{N I(f, &IA PRA(T'EK

nr (D'mr psueh!an)
PADA (,nssrr D.rrlcrnaan Kti! Pnkrtk)

Nrn, : (N,tu Mrh,snu)


co.roh.om pe.irai'n Kera prakiek d.,td"""" r:ill"Tfil
lu nru k Prog.a m Stu d i leknik hfoimatlka Telmik tnd usti, Ie kn ik AE itektu.l

Conbh tenbi pditaiu don dos pmhinbi", :

r NroNaNo *cr,iuruedJ4*aE,$btu&abi13p (ort?s$a3 rurr3f :lir)786sa3


J#turmo rdp 1or)erz@
wdsh trp,wwrdB& dEmai ME^lr@mdE& d

LEMBAR PEITILAIAI{ KERJA PRAKTEK

kks.nran Kerja Prakrek d,i penyusms hporm K{a pmkek adalah

Nilai dari Dosen Pembimbi.sl


K.dhipriian

L!poFn

Demikjan hisil pmilrim yms kami beikm, dan scmoga d,par nenjadik ptrbdim.
Corloh Fom Penilalan Kerja Prakaek da dosenpombimbiN
(untuk Prosran Studl Te ii ik lilomalika, Teknik lndwli,TeknikAlsileklu4

Sebagai evauas lerhadap akivlas ke4a mahasswa d lapangan dan evaluasicfiadap prcses
peaksanaan keqabn keia pEklek sena proses penulsan apo6n bak dosen pembmbinq

maupun pembmbinq d petusahaan ada ah sbb

75

1
Contoh FomatLomb pengesahan da perusaha.n
(uitul PrcgEh Studi T*nik tntorhatika, rekntk tndusni,Teknit A6ibkru.)

conbh tentot p.nRaehan dati petuahdet :

(KOP SUMT PERUSAHAIN ASLI)

LAPORAN KERJA PRAXTf,I(


BTDANG : (opik knDsuo

DI (nma pmsahdi)
PAIA (Enssll p.laksamm Kc!. FBkek)

(Nam & Jabab Pembimbins)


Conloh Fom Penilaian Kerta PEktekda Perusahaan
(unruk Prcgho Siudireriik lniomatika, Teknik rndustri, leknil Arcilqklur)

Conb,L ht rsilion doti p.tMhou:

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK

Prosm Studi

Telah ncLaksilkm Kela Pskek slamr ... ......bulan. prda rangsal .... . sd
'.',,,''',,,dipm$hankzmi,
Nama Imshaan
Bidhg Usabs

Topik klrusus

Hail pailahn sel,m pelzl$nan KP adalah sebasri be ar :

Keiadimn
kdisiplind

Penexasan MaGn :

Nilai Akhir
Denikn hmil penilaian yary kami berikzn, dan smola dapai mcnjldikm
Lanpl6nT
Conioh Fomal Lembar Pengesahan lliluk P.og,ad studi
Desain Komunikasi Visual

LEMBAR PE|'CESAH.4I{
LAPOIIAN KERJA PR{XTEK
(Tihes New Rom, all caps, l2 pr, b.ld, .ed*ed)
(kosong 3 spsi tunggal, 12 pt.)

JUDUL
(Tines New Romn. ,ll crps. I2 pt. hold..e"@en)
(kosong 3 spdi tussal, l2 pt.)

Tehn diDeriksa dan disctujui olehl


(Times New Roman. all caps, 12 pr, .e,ierd4
(koson8 2 spasi runggal, 12 pr.)

(kosong 5 sprsi run-sgal, l2 pl.)

(Namalengkapdan Fclao (N!ma LEnekap dan sclao

(kosong 6 sDrsi ton$al, 12 p0

(kosong 6 spai h.eeal, 12 p,

( Nama LengkaD dd aclarl (Nama lenakap dm aclarl


L:mpnan 3
contoh Fom Penilalan (erja Prakrek untuk P'ogram siudi
D€sain (omunika5!Vkual

sEMESTER GANN[/ GENAP 20,,,/20,,,

Menurut peniarai kam da peakemm (erF Praktk dar


yanstelahmenyelenikaiprog6mKe'r:%ktekseaman ebhkurans....mncgusajak
..... adaahsebasaiberrur

4. Pensetahuandai xet mp lan

6 R:mampun sekerjasru/Bekerja da afrum

ktana,... .. .. .. . .............
Pimprnan/Pei:neeuislwab Perusalran

(erF Praktei dberikai oeh y:ns befrindak seaku

- staidarpenr:iai p:da :mpnan 6


LmpiEn9
fo.m r(ehadiEn Keda Prrktdk

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI


r Nreb o 5!cr.niu@&ErJ4&B *kds€bbirdE0r)Ds523-78[rrtu loi)7Mra
J. tur ra'!*, & !d,r cdq, Pryr toe, J&tu rmr rs a (0r)rzel@
eeG:hirwm 6mnEda :mffirr@u 6{i
FORII KEHADIRAN rcRJA PRAKIEK
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
J NaqhM.sCr!ni!@em!:skB ftbi6sd6biIep lurlats-78tr3fd rcn)r&ee
lhtuinur.p l@1)&^7{s

FORM KEHADIRAN KERJA PMKTEK


Form Kehadihn (erja prakrek

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI


J eilb M $c ft nl!4 8.6 3ekE,Ghi! $abir.h @r)r$s,e r&3F :0n) tu35a3
ektuimu rd!.:l@ren74N
weBb hr&tuldntuscdEmd !turtrl}@ d6.dd

FORM KEHADIRAN KERJA PRAffiEK

hasi$a dan dim niabnanda cnsan sebasatbukti


tehadnan pada temp* k€4a pEkret
UNIVERSITAS INDMPRASTA PGRI

ri * h' uerddn dEmr

KARTU BIMBINGAN KERJA PMKTEK

cataEn Dosen Pembimhing


UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
btu$Mird! (on)7e$43-4fr!Fax :10")rue e
rR4,rgshk€lEenceruPsJeh
wdsk hrolwmdd&dEma ulsi\@rdGe d

KARTU BIIIIIBINGAN KERJA PRAKTEK

I
UNIVERSITAS INDRAPMSTA PGRI

ridre rD*,.,"."-,, -,€''N?".,


KARTU BIITTBINGAN KERJA PRAKTEK
UNMRSITAS INDRAPRTTSTA PGRI
rN qraxo scrai!ru&hru@h6, bktusekrrep
10)ners-EsrsFa
Ihbrmullp l0zldExc0n)7ssa3
w.&b:hrqNNUhtua dEnar htoEri@mhd€4 d

KARTU BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Calat n Dosen Pembimbing

l,
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
' @c:b.dpl0/,u3t,4,
' i a,., *,;i-GM
";*
!i.k h hhmuodsicdEmir umE!@!trdi&d

KARTU BIMBINGAN KERJA PRAKTEK

Catatan Dosen Pembimbing


UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
hdsEabnrdp rclti8sr&-i8Er3Fa :FZtru5u3
,kkiarmu tup 10r)uru N
wEe E h@s uidEdiEma:uEEry@undE&d

KARTU BIMBINGAN KERJA PRAI(IEK

Calat!n 0osen Penbimbins


Pedanon P.nulkon Loparcn rn4o Proktek, selain
menjadi pedoman ba8i mahasiswa dan dosen
pembimbing daam penyusunan hasil aporan
kerja praktek,lusa merupakan kelenskapan peF
syaratan akademik dalam menempuh jenjang
pendidikan Sariana Sffara I (Sl). Pedoman ini
diharapkan tidak lagi menghadirkan perbedaan
sudut pandang baik bagi mahasiswa,dosen pem-
bimbinS dl UniveBitas lndraprasta PGRI, ma!-
pun pihak perusahaan yang membantu maha-
siswa sebagai pEktikan di apansan/perusahaan.

ililiil

Anda mungkin juga menyukai