Anda di halaman 1dari 28

ISI KANDUNGAN

LATAR BELAKANG PROGRAM...................................................................................4


1.0 Aspek Standard: Visi, Misi, Matlamat Pendidikan & Hasil Pembelajaran.....................2
1.1 Ulasan..........................................................................................................................2
1.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.............................................................................2
1.3 Syarat:..........................................................................................................................2
1.4 Cadangan penambahbaikan:........................................................................................2
2.0 Reka Bentuk Program dan kaedah pengajaran dan pembelajaran..................................2
2.1 Ulasan..........................................................................................................................2
2.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.............................................................................3
2.3 Syarat:..........................................................................................................................3
2.4 Cadangan penambahbaikan:........................................................................................3
3.0 Aspek Standard: Penilaian Pelajar.............................................................................3
3.1 Ulasan.........................................................................................................................3
3.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.......................................................................4
3.3 Syarat:........................................................................................................................4
3.4 Cadangan penambahbaikan:...................................................................................4
4.0 Aspek Standard: Pemilihan Pelajar dan Perkhidmatan Sokongan.........................4
4.1 Ulasan.........................................................................................................................4
4.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.......................................................................5
4.3 Syarat:........................................................................................................................5
4.4 Cadangan penambahbaikan:...................................................................................5
5.0 Aspek Standard: Kakitangan Akademik....................................................................5
5.1 Ulasan.........................................................................................................................5
5.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.......................................................................5
5.3 Syarat:........................................................................................................................5
5.4 Cadangan penambahbaikan:...................................................................................6
6.0 Aspek Standard : Sumber Pendidikan.............................................................................6
6.1 Ulasan..........................................................................................................................6
6.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.............................................................................6
6.3 Syarat:..........................................................................................................................7
6.4 Cadangan penambahbaikan:........................................................................................7
7.0 Aspek Standard : Pemantauan dan Semakan Program...................................................7
7.1 Ulasan..........................................................................................................................7
2
7.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.............................................................................8
7.3 Syarat:..........................................................................................................................8
7.4 Cadangan penambahbaikan:........................................................................................8
8.0 Aspek Standard : Kepimpinan, Tadbir Urus dan Pentadbiran........................................8
8.1 Ulasan..........................................................................................................................8
8.2 Perkara yang perlu diberi perhatian.............................................................................9
8.3 Syarat:..........................................................................................................................9
8.4 Cadangan penambahbaikan:........................................................................................9
9.0 Aspek Standard : Peningkatan Kualiti Berterusan..........................................................9
9.1 Ulasan..........................................................................................................................9
9.2 Perkara yang perlu diberi perhatian...........................................................................10
9.3 Syarat:........................................................................................................................10
9.4 Cadangan penambahbaikan:......................................................................................10
PERAKUAN MENYELURUH:..............................................................................................10
LAMPIRAN.............................................................................................................................13

LAPORAN PENILAIAN PROGRAM AKREDITASI PENUH

3
Nama program Kemahiran Hidup Bersepadu
Bidang program Teknik dan Vokasional
Nama sekolah SMK Putrajaya Presint 9 (1)
Alamat No 2, JLN P9F, Presint 9, 62250 Putrajaya
Tarikh Lawatan 6 November 2014

LATAR BELAKANG PROGRAM

 Peringkat program : Penilaian Tingkatan 3


 Mod pembelajaran : Sepenuh masa
 Struktur program : Penilaian Tingkatan 3 (PT3)
 Bahasa pengantar : Bahasa Melayu
 Kaedah pengendalian program : Pengajaran teori dan Amali
 Tempoh pembelajaran : 3 tahun ( 6 penggal)

Ulasan:

 Tiada

Syarat :
-Tiada-

Penambahbaikan :

 tiada.

4
1.0 Aspek Standard: Visi, Misi, Matlamat Pendidikan & Hasil Pembelajaran

1.1 Ulasan
 Sekolah menyatakan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program dengan
jelas.
 Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan oleh seseorang pelajar sebelum mengikuti mata pelajaran bidang
teknik dan vokasioanal seperti Perdagangan, Ekonomi, Ekonomi Rumah
Tangga, Lukisan Kejuruteraan dan Prinsip Perakaunan apabila membuat
pengkhususan mata pelajaran di tingkatan 4.
 Matlamat, objektif dan hasil pembelajaran bagi program ini adalah selari
dengan misi dan visi sekolah.
 Hasil Pembelajaran dinilai dengan pelbagai kaedah (spt: ujian, peperiksaan,
Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Pentaksiran pusat dan Penilaian Tingkatan
3).

1.2 Perkara yang perlu diberi perhatian


 tiada

1.3 Syarat:
-tiada-

1.4 Cadangan penambahbaikan:


 tiada

2.0 Reka Bentuk Program dan kaedah pengajaran dan pembelajaran

2.1 Ulasan

 Sekolah menyatakan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program dengan


jelas
 Sekolah telah merancang untuk menyediakan sumber pengajaran yang
mencukupi pada semua peringkat supaya program ini dapat dijalankan secara
profesional dan efektif.

2
 Jawatankuasa kurikulum sekolah (JKKS) dan unit kecemerlangan akademik
(UKA) adalah bertanggungjawab dalam semua hal berkaitan penyampaian
kurikulum berdasarkan garis panduan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia. Jawatankuasa bertanggungjawab membuat keputusan berkaitan
akademik dibincang dan diluluskan sebelum ianya dilaksanakan di peringkat
panitia.
 Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan adalah dipelbagaikan
dan sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran.
 Hasil pembelajaran akan dinilai ke atas pelajar dengan mengadakan penilai
sumatif dan formatif. Penilaian formatif adalah seperti Pentaksiran Beraskan
sekolah, pentaksiran pusat, yang melibatkan eviden produk (lembaran eviden,
kerja rumah, laporan projek ) dan eviden proses.

2.2 Perkara yang perlu diberi perhatian


 Pelajar perlu disediakan dengan maklumat yang terkini ditulis mengenai
matlamat, kandungan mata pelajaran, hasil pembelajaran, dan kaedah
penilaian program.
 Bengkel Paip perlulah ditambah baik dari aspek pengurusan dan
penyelenggaraan bagi memastikan persekitaran bengkel yang lebih kondusif
agar dapat memupuk pencapaian ilmiah dan kreativiti pelajar.

2.3 Syarat:
-tiada-

2.4 Cadangan penambahbaikan:


 Sekolah perlu menyediakan matlamat, kandungan mata pelajaran, hasil
pembelajaran dan kaedah penilaian program yang dijalankan kepada pelajar
secara bertulis agar penyampaian berkaitan aspek tersebut adalah lebih jelas
dan dapat dirujuk oleh pelajar dari masa ke semasa.

3.0 Aspek Standard: Penilaian Pelajar

3.1 Ulasan
 Hubungan di antara penilaian dan hasil pembelajaran adalah jelas.
 Kaedah penilaian yang digunapakai didapati sesuai dengan program KHB.
3
 Penilaian prestasi pelajar dinilai melalui kerja kursus dan peperiksaan akhir
semester.
 Kerja kursus mengandungi ujian bertulis, kerja amali/makmal dan tugasan
manakala peperiksaan akhir tahun mengandungi ujian bertulis merangkumi
semua aspek program yang diajar bermula dari awal hingga akhir tahun.
 Terdapat unit yang dipertanggungjawabkan terhadap pengurusan penilaian
pelajar.
 Sekolah mempunyai mekanisme yang jelas tentang kaedah penyimpanan dan
keselamatan dokumen penilaian.
 Terdapat mekanisme luar yang bertanggungjawab terhadap pengurusan
penilaian pelajar.
 Kaedah penilaian program KHB disemak semula secara holistik dan
menyeluruh dan menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi.

3.2 Perkara yang perlu diberi perhatian


 Tiada

3.3 Syarat:
 Tiada

3.4 Cadangan penambahbaikan:


 Tiada

4.0 Aspek Standard: Pemilihan Pelajar dan Perkhidmatan Sokongan

4.1 Ulasan
 Terdapat unit yang bertanggungjawab bagi pemilihan pelajar yang terdiri dari
jawatankuasa yang berkelayakkan seperti Guru Penolong Kanan HEM dan
Ketua Panitia.
 Pengetahuan dan kemahiran pra syarat kemasukan pelajar ke dalam program
disebar secara meluas di dalam slot mata pelajaran KHB minggu orientasi
yang dilaksanakan pada kemasukkan tingkatan 1.
 Selain daripada perkhidmatan kaunseling oleh guru-guru yang
berkelayakkan, program seperti mentor mentee juga diadakan bagi membantu
murid jika mempunyai masalah dalam pembelajaran.
 Nisbah pelajar dengan guru untuk program seimbang dengan nisbah 20:1.
4
4.2 Perkara yang perlu diberi perhatian
 Mekanisme untuk pelajar menyuarakan keluhan dan membuat rayuan
berhubung dengan perkhidmatan pelajar perlu disediakan.

4.3 Syarat:
 Tiada

4.4 Cadangan penambahbaikan:


 Disediakan peti aduan dan borang aduan pelajar berhubung dengan
perkhidmatan sokongan pelajar.
 Menyediakan dokumen sokongan pemilihan murid seperti dokumen ujian
diagnostik dan syarat kelayakkan minimum bagi mengikuti pilihan elektif
program.

5.0 Aspek Standard: Kakitangan Akademik

5.1 Ulasan
 Senarai kakitangan akademik dengan kelayakkan masing- masing adalah
jelas dan boleh dicapai melalui data Emis, Hrmis, E-operasi dan E-pangkat
 Pengambilan guru untuk program KHB ialah melalui sistem KG guru.
 Prestasi staf akademik dipantau supaya sentiasa mencapai standard melalui
pencerapan.
 Terdapat jawatankuasa program pembangunan akademik yang merancang
aktiviti perkembangan staf.

5.2 Perkara yang perlu diberi perhatian


 Guru mata pelajaran KHB kurang kemahiran dan pengetahuan untuk
menguasai 6 kompenen dalam teras KHB kerana latar belakang pendidikan
guru.
 Bidang pengkhususan guru yang mengajar kurang sesuai dengan mata
pelajaran KHB.

5.3 Syarat:
 Tiada

5
5.4 Cadangan penambahbaikan:
 Guru KHB boleh dihantar untuk mengikuti latihan dalam perkhidmatan bagi
membantu mereka menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam mata
pelajaran yang di ajar.
 Bilangan pencerapan boleh ditambah bagi memastikan kualiti PdP guru.
 Guru baru boleh disediakan guru mentor yang lebih berpengalaman bagi
membantu guru baru dalam PdP.

6.0 Aspek Standard : Sumber Pendidikan

6.1 Ulasan
 Sekolah mempunyai kemudahan-kemudahan fizikal yang mencukupi, lengkap
dan kondusif dalam memastikan pembelajaran berlaku dengan efektif.
 Sekolah mempunyai kemudahan-kemudahan fizikal telah mematuhi undang-
undang dan memenuhi aspek peraturan keselamatan dan kesehatan seperti
yang telah ditetapkan berdasarkan standard KPM.
 Peralatan dan kemudahan latihan adalah mencukupi dan sesuai untuk program
praktikal namun didapati terdapat keperluan yang melebihi iaitu terdapat
beberapa peralatan yang dihantar tidak diperlukan oleh latihan program ini
(contohnya i) mesin pemotong kayu – untuk program ketukangan
kayu/perabot, ii) Peralatan Program KHB – Pilihan Pertanian).
 Sekolah mempunyai garis panduan yang jelas tentang tanggungjawab dan
kuasa untuk belanjawan dan pengagihan sumber dengan mengambil kira
keperluan program iaitu berdasarkan pekeliling perbendaharaan yang kerkini
serta tatacara pembelajaan wang Bantuan Per Kapita atau PCG ( RM 62.00
bantuan per kapita untuk setiap orang murid bagi program KHB -Menurut
Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2000 yang bertarikh 23November 2000)

6.2 Perkara yang perlu diberi perhatian


 Program perlu menyelenggara kemudahan-kemudahan fizikal dengan lebih
baik lagi agar kemudahan seperti bengkel lebih kondusif untuk pembelajaran.
(masalah ketiadaan pembantu bengkel juga antara kekangan yang
diperhatikan).

6
 Program mempunyai bahan rujukan untuk program tetapi bahan rujukan
seperti buku untuk setiap pilihan tidak terkini dan perlu ada maklumat terkini
mengenai bahan yang diwujudkan.
 Polisi penggunaan alatan elektronik yang berkesan untuk tujuan pengajaran
dan pembelajaran seperti yang diminitkan dalam mesyuarat panitia, perlu
diperjelaskan serta perlu adakan satu mekanisme pemantauan agar
penggunaan alatan elektronik untuk pengajar dan pembelajaran dapat
dipertingkatkan daro masa ke semasa selaras dengan kehendak misi dan visi
KPM.

6.3 Syarat:
-tiada-

6.4 Cadangan penambahbaikan:


 Program perlu mengurus dan menyediakan mekanisma khusus iaitu seperti
borang penggunaan dan pemantauan penggunaan peralatan elektronik agar
guru-guru lebih kerap menggunakan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran.
 Pertambahan peralatan elektronik seperti LCD projector dan komputer perlu
diperbanyakkan dan ditempatkan dibengkel yang sesuai.

7.0 Aspek Standard : Pemantauan dan Semakan Program

7.1 Ulasan
 Aspek prestasi dan kemajuan murid berhubung dengan objektif, kurikulum
dan hasil pembelajaran untuk setiap pilihan dibuat dan ditampal di dalam
buku rekod pengajaran guru, fail induk Panitia KHB dan ada dibuat analisis
HeadCount untuk setiap murid.
 Penilaian program dilakukan secara berkala dan menggunakan mekanisma
yang ditetapkan oleh sekolah dan KPM. Penilaian program hanya bertumpu
pada hasil pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan bengkel dan penilaian
dibuat serta postmortem dibuat setiap kali selepas peperiksaan dan
dibentangkan dalam mesyuarat panitia.

7
 Pemantauan dan penyeliaan dilaksanakan berdasarkan kehendak KPM iaitu
berdasarkan Standard 4. Aspek pelaksanaan, kualiti dan kecukupan latihan
disemak dan dinyatakan dalam proses pemantauan dan penyeliaan.

7.2 Perkara yang perlu diberi perhatian


 Perbincangan secara professional perlu diperbanyakkan dalam menjamin
mutu pemantauan dan semakan terhadap program. Penglibatan antara panitia
KHB, guru-guru cemerlang KHB Putrajaya dan Jabatan Pendidikan Wilayah
Persekutuan Putrajaya, mampu menambah keberkesanan proses sedia ada di
sekolah.

7.3 Syarat:
-tiada-

7.4 Cadangan penambahbaikan:


 Panitia boleh membuat lawatan Benchmark ke sekolah-sekolah yang telah
dikenal pasti menguruskan sistem pemantauan dan semakan terhadap
program, iaitu bagi memantapkan lagi pengurusan sedia ada.

8.0 Aspek Standard : Kepimpinan, Tadbir Urus dan Pentadbiran

8.1 Ulasan
 Polisi dan amalan program diamalkan ada dan didokumentasikan dalam
pengurusan Panitia KHB seperti diminitkan dalam mesyuarat panitia dan
minit mesyuarat kurikulum serta difailkan dalam fail induk panitia.
 Guru akademik diberikan kriteria bagi perlantikan serta tanggungjawab iaitu
seperti yang tertulis dalam buku pengurusan sekolah dan di dalam buku rekod
pengajaran.

8
8.2 Perkara yang perlu diberi perhatian
 Sekolah perlu memastikan guru yang bersesuai perlu dijelaskan dalam
pemilihan guru KHB, namun apa yang pasti penempatan guru yang tidak
menepati opsyen menjadi kekangan pada sekolah untuk membuat pemilihan
terhadap pilihan program KHB.
 Bagi mendapatkan amalan perguruan yang baik dan penggunaan sumber
yang optimum, sekolah boleh merancang pelbagai kursus dalaman atau
berfokus dengan melibatkan guru mahir dalam subjek. (contoh penggunaan
jadual mengikut kebolehan dan kemahiran yang guru tersebut sedia ada).

8.3 Syarat:
-tiada-

8.4 Cadangan penambahbaikan:


 Panitia KHB perlu mengadakan khusus khas yang dirasakan perlu iaitu
seperti kursus-kursus dalaman yang bertujuan untuk meningkatkan
kompentasi guru-guru KHB dalam tujuan meningkatkan kualiti pengajaran
dan pembelajaran perlu ditingkatkan iaitu bagi mengatasi masalah kekangan
guru bukan opsyen.

9.0 Aspek Standard : Peningkatan Kualiti Berterusan

9.1 Ulasan
 Panitia KHB menyokong dan mematuhi dasar-dasar, prosedur sekolah.
Panitia KHB menilai dan sentiasa membaharui fungsi, strategi dan aktiviti
teras dalam memastikan peningkatan kualiti berterusan berlaku, namun dari
segi struktur dan rekabentuk program tidak dapat dinilai serta diperbaharui
kerana perkara ini tertakluk kepada dasar PPK dan KPM.
 Mesyuarat postmortem diadakan dalam proses mengkaji semula
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran disamping analisis peperiksaan
yang telah dilakukan.

9
9.2 Perkara yang perlu diberi perhatian
 Sekolah perlu memandu guru-guru untuk membuat penilaian kendiri dengan
lebih teliti dalam polisi sekolah, ini bertujuan agar penambahbaikan terhadap
pelaksanaan serta memastikan strategi yang lebih tepat dapat dibuat.

9.3 Syarat:
-tiada-

9.4 Cadangan penambahbaikan:


 Refleksi Pengajaran Individu Keseluruhan (Course Riview Report) yang
lebih teliti boleh dilaksanakan iaitu dengan mengadakan mekanisme tertentu
seperti borang khas dimana guru berpeluang menyatakan dengan lebih
terperinci dalam pengajaran tahun semasa mereka dan sekolah juga dapat
maklum balas yang jelas serta dapat merancang strategi yang lebih baik
khususnya bagi program ini.

PERAKUAN MENYELURUH:

Syor kursus pengajian:


Program KHB yang dicadangkan untuk dikendalikan oleh sekolah ini DILULUSKAN
DENGAN SYARAT YANG PERLU DIPATUHI DAN CADANGAN UNTUK
PENAMBAHBAIKAN :

Cadangan penambahbaikan:
 Sekolah perlu menyediakan matlamat, kandungan mata pelajaran, hasil pembelajaran
dan kaedah penilaian program yang dijalankan kepada pelajar secara bertulis agar
penyampaian berkaitan aspek tersebut adalah lebih jelas dan dapat dirujuk oleh
pelajar dari masa ke semasa.
 Disediakan peti aduan dan borang aduan pelajar berhubung dengan perkhidmatan
sokongan pelajar.
 Menyediakan dokumen sokongan pemilihan murid seperti dokumen ujian diagnostic
dan syarat kelayakkan minimum bagi mengikuti pilihan elektif program.

10
 Guru KHB perlu dihantar untuk mengikuti latihan dalam perkhidmatan bagi
membantu mereka menambahkan pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran
yang di ajar.
 Bilangan pencerapan boleh ditambah bagi memastikan kualiti PdP guru.
 Guru baru perlu disediakan guru mentor yang lebih berpengalaman bagi membantu
guru baru dalam PdP.
 Program perlu mengurus dan menyediakan mekanisma khusus iaitu seperti borang
penggunaan dan pemantauan penggunaan peralatan elektronik agar guru-guru lebih
kerap menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
 Pertambahan peralatan elektronik seperti LCD projector dan komputer perlu
diperbanyakkan dan ditempatkan dibengkel yang sesuai
 Panitia boleh membuat lawatan Benchmark ke sekolah-sekolah yang telah dikenal
pasti menguruskan sistem pemantauan dan semakan terhadap program, iaitu bagi
memantapkan lagi pengurusan sedia ada.
 Panitia KHB perlu mengadakan khusus khas yang dirasakan perlu iaitu seperti
kursus-kursus dalaman yang bertujuan untuk meningkatkan kompentasi guru-guru
KHB dalam tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran perlu
ditingkatkan iaitu bagi mengatasi masalah kekangan guru bukan opsyen.
 Refleksi Pengajaran Individu Keseluruhan (Course Riview Report) yang lebih teliti
boleh dilaksanakan iaitu dengan mengadakan mekanisme tertentu seperti borang khas
dimana guru berpeluang menyatakan dengan lebih terperinci dalam pengajaran tahun
semasa mereka dan sekolah juga dapat maklum balas yang jelas serta dapat
merancang strategi yang lebih baik khususnya bagi program ini..

Syarat: -tiada-

Nama Panel: Azharuddin bin Mohamed (MP132037)


Esa bin Md. Sanuse (MP132035)
Yuzamri bin Mohd Yusoff (MP132074)
(Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik Dan Vokasional)

Nama Jabatan : Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional


Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia Kampus Skudai
81310 UTM Skudai
JOHOR.

11
E-mel : Azharuddin bin Mohamed : azharutm141@gmail.com
Esa bin Md. Sanuse : esa.sanuse@yahoo.com
Yuzamri bin Mohd Yusoff : yussny@gmail.com

No telefon : Azharuddin bin Mohamed : 0123007923


Esa bin Md. Sanuse : 0123571562
Yuzamri bin Mohd Yusoff : 0139893824

12
LAMPIRAN

Gambar 1 : Objektif program mencerminkan unsur-unsur penting dalam objektif Kurikulum


Bersepadu Sekolah Menengah

Gambar 2 : Projek pelajar

13
Gambar 3 : Eviden proses Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

14
Gambar 4 : Pentaksiran sumatif (Penilaian Tingkatan 3)

15
Gambar 5 : Agihan Ahli jawatankuasa program KHB

16
Gambar 6 : Agihan staf akademik

17
Gambar 7 : Agihan staf akademik

18
Gambar 8 : Bengkel kayu

Gambar 9 : Bilik pengurusan diri (Bengkel ERT)

19
Gambar 10 : Bilik Jahitan (Bengkel ERT)

Gambar 11: Bengkel Kemahiran Teknikal

20
Gambar 12 : Bengkel Enjin

Gambar 13 : Bilik masakan (Bengkel ERT)

21
Gambar 14 : Alatan
dalam bilik masakan

Gambar 15 : Sebahagian
ABM di bengkel elektrik & elektronik

22
Gambar 16 : Mesin pemotong kayu berkuasa tinggi

Gambar 17 : Peralatan yang tidak sesuai untuk program

23
Gambar 18 : Alatan tangan di bengkel Paip

Gambar 19 :
Alatan tangan di bengkel kayu

24
Gambar 20 : Alatan tangan bengkel elektronik

Gambar 21 : Peralatan elektronik (LCD projector)

25
Gambar 22: bilik kaunseling

Gambar 23 : Pusat Sumber Sekolah

26

Anda mungkin juga menyukai