Anda di halaman 1dari 5

KANDUNGAN ARTI & MAKNA DO'A SESUDAH

SHALAT
Disusun Oleh: Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I.
Bagian 1:
Pembukaan do'a # Ta'awwudz dan Basmalah:
‫ ب ْاس ام ه ٰ ا‬،‫َأ ُع ْو ُذ اِب ه ٰ اّلل ام َن ال َّش ْي َط اان َّالر اج ْ اْي‬
‫اّلل َّالر ْ هْح ان َّالر اح ْ اْي‬
A'udzubillahi minassyaithanirrajim,
bismillahirrahmanirrahim
Artinya: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan
yang terkutuk, (aku mulai do'a ini) dengan nama
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
# Hamdalah (Pujian kepada Allah):
‫ َ ْْحدً ا يُ َو ااِف ان َع َم ُه َويُ ََك ا ُِف َم ازيْدَ ُه‬،‫َالْ َح ْمدُ ا ه ٰ اّلل َر ا ٰب ْال َعال َ ام ْ َْي‬
Alhamdulillahi rabbil'alamina hamdayyuwafi
ni'amahu wa yukafi'u mazidah
Artinya: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta
alam, pujian yang sesuai dengan segala nikmatNya
dan setara dengan tambahan nikmatNya
‫ََي َربَّنَا َ ََل ْاحل َ ْمدُ َ َمَك يَن ْ َب اغى ال َج َال ال َو ْ اْج َك ْال َك ار ْ اْي َو َع اظ ْ اْي‬
‫ُ ْ َطا ان َك‬
Ya rabbana lakalhamdu kama yambaghi lijalali
wajhikalkarimi wa 'azhimi sulthanik
Artinya: Ya Tuhan kami, hanya milikMu lah segala
pujian yang selayaknya tertuju kepada DzatMu,
karena keagungan Dzatmu Yang Maha Mulia dan
Keagungan kekuasaanMu
# Shalawat:
ْ َ ‫َال ه ٰهُ َّم َص ا ٰل عَ هٰل َ ا ٰي ادَنَ ُم َح َّم ٍد َوعَ هٰل هأ ا ِٖل َو‬
‫َص اب ٖه َأ ْ َْج اع ْ َْي‬
Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadiwwa
'ala alihi wa shahbihi ajma'in
Artinya: Ya Allah curahkanlah rahmatMu kepada
yang kami muliakan Muhammad dan juga kepada
keluarga dan sahabatnya semuanya

Bagian 2: Do'a mohon ampun


‫َال ه ٰهُ َّم ا ْغ اف ْرلَنَا ُذن ُْوبَنَا َو ال َو ا ااِليْنَا َو ْار َ ْْحه ُْم َ َمَك َرب َّ ْوَنَ اصغ ًَارا‬
Allahummaghfirlana dzunubana waliwalidina
warhamhum kama rabbauna shighara
Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-
dosa para orang tua kami dan rahmatilah mereka
sebagaimana mereka telah mendidik & memelihara
kami pada waktu kecil
َ‫َو ال َم َشا ا اِينَا َو ال ُم َع ا ٰ ام ْينَا َو ا َِل َ ا ات اذَن‬
Wa li masyayikhina wa li mu’allimina wa li
asatidzina
dan (ampunkanlah) juga seluruh guru agama kami,
pengajar kami, guru kami
‫َو ال َج ام ْيع ا امل ُ ْس ا ام ْ َْي َوامل ُ ْس ا َم ا‬
‫ات َوالْ ُم ْؤ ام ان ْ َْي َوالْ ُم ْؤ امنَ ا‬
‫ات‬
Wa lijami’ilmuslimina wal muslimati walmu’minina
walmu’minat
dan (ampunkanlah) juga orang-orang Islam laki-laki
dan perempuan dan (ampunkanlah) juga orang-
orang beriman laki-laki dan perempuan
‫ْ َاِل ْح َيآ اء ام ْْنُ ْم َو ْ َاِل ْم َو اات اب َر ْ َْح ات َك يَآ َأ ْر َح َم َّالر ا ا‬
‫اْح ْ َْي‬
Al-ahya’i minhum wal amwat birahmatika ya
arhamarrahimin
yang masih hidup dan yang sudah meninggal,
dengan rahmatMu wahai Dzat Yang Maha
Penyayang di antara para penyayang

Bagian 3: Do'a minta kekayaan dan lain-lain.


‫َربَّنَا ا ْغ اف ْر لَنَا َو ْار َ ْْحنَا َوا ْج ُ ُْبَنَ َو ْارفَ ْعنَا َو ْار ُز ْقنَا َوا ْه ادَنَ َوعَا افنَا‬
‫َواع ُْف َعنَّا‬
Rabbanaghfir lana warhamna wajburna warfa’na
warzuqna wahdina wa ‘afina wa’fu’anna
Makna lengkapnya dapat dilihat di video berikut,
silahkan klik link ini: https://youtu.be/IXJbJ--cM54

Bagian 4: Do'a minta selamat agama dan lain-lain


‫َال ه ٰهُ َّم اَنَّ ن َ ْسآَ ُ ََل َ َال َم ًة اِف ٰ ااِل ْي ان َوعَا اف َي ًة اِف الْ َج َس اد َو از ََي َد ًة اِف‬
ِ
‫الْ اع ْ اْل َوبَ َرك ًة اِف ٰ االر ْز اق َوتَ ْوب َ ًة قَ ْب َل ال َم ْو ات‬
ْ َ
Allahumma inna nas aluka salamatamfiddin, wa
‘afiyatamfiljasadi wa ziyadatamfil ‘ilmi wa
barakatamfirrizqi wa taubatangqablal maut
Ya Allah sesungguhnya kami meminta padaMu
selamat agama, sehat jasad, tambah ilmu, berkah
rezeki, taubat sebelum mati
‫َو َر ْ َْح ًة اع ْندَ الْ َم ْو ات َو َم ْغ اف َر ًة ب َ ْعدَ الْ َم ْو ات‬
Wa rahmatan ‘indalmaut wa maghfiratamba’dalmaut
rahmat ketika mati (dicabut nyawa), ampunan
sesudah mati
َ‫َو َه ٰاو ْن عَ َ ْينَا ا ِْف َ َك َر اات الْ َم ْو ات َوالنَّ َجا َة ام َن النَّ اار َوالْ َع ْف َو اع ْند‬
‫الْ اح َس ااب‬
Wa hawwin ‘alaina fi sakaratilmaut, wannajata
minannari wal’afwa ‘indalhisab
dan mudahkanlah atas kami proses sakaratul maut,
dan (juga kami meminta) selamat dari api neraka,
dan ampunan ketika dihisab

Bagian 5: Do'a minta diterima shalat


ُ ُ ‫َربَّنَا تَ َقبَّ ْل امنَّا َص َالتَنَا َو اص َيا َمنَا َو ُر ُك ْو َعنَا َو‬
َ‫ُس ْو َدَن‬
Rabbana taqabbal minna shalatana wa shiyamana
wa ruku’ana wa sujudana
Ya Tuhan kami, terimalah shalat kami, puasa kami,
ruku' kami, dan sujud kami
‫َوتَ اٰم ْم تَ ْق ا ْ َ َنَ يَآ َا ه ٰ ُّلل ََي َك ار ْْي‬
Wa tammim taqshirana ya Allahu ya karim
dan sempurnakanlah kekurangan kami, wahai Dzat
Yang Maha Mulia

Bagian 6: Penutup do'a


# Do'a minta kebaikan dunia akhirat:
‫َربَّنَآ هأ اتنَا اِف اِلُّدل نْ َيا َح َس نَ ًة‬
Rabbana atina fiddunya hasanah
Ya Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini
kebaikan
‫َو اِف ْا هِل اخ َر اة َح َس نَ ًة َو اقنَا عَ َذ َاب النَّ اار‬
Wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzabannar
dan (berikanlah pula) di akhirat kelak kebaikan, dan
peliharalah kami dari azab neraka
# Shalawat:
ْ َ ‫اّلل عَ هٰل َ ا ٰي ادَنَ ُم َح َّم ٍد َوعَ هٰل هأ ا ِٖل َو‬
‫َص اب ٖه َو َِب َر َك َو َ َّ َْل‬ ُ ٰ ‫َو َص َّٰل ه‬
Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadiwwa ‘ala
alihi wa shahbihi wa baraka wa sallah
Semoga Allah mencurahkan rahmatNya kepada
yang kami muliakan Muhammad dan juga kepada
keluarga dan sahabatnya semuanya, dan (semoga
Allah juga mencurahkan kepada mereka) berkah
dan keselamatan.
# Hamdalah (pujian kepada Allah)
‫َوالْ َح ْمدُ ا ه ٰ اّلل َر ا ٰب الْ َعال َ ام ْ َْي‬
Walhamdulillahi rabbil ‘alamin
Dan segala puji itu milik Allah Tuhan semesta Alam

Anda mungkin juga menyukai