Anda di halaman 1dari 11

3

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)

Jumlah
Soalan Jawapan Markah
markah
I (a) FI Kekurangan 1
HI Faktor pengeluaran / sumber ekonomi / contoh 1

F2 Pilihan I
H2 Output yang memaksimumkan keuntungan / minimum kos I I
mak5
kaedah paling cekap I

F3 Kos lepas 1
H3 Output kedua terbaik yang diJepaskan / pakaian / beg 1

(b) Gambar 1 Gambar2


HI Barang awam Barang ekonomi 1+1
H2 Disediakan oleh kerajaan Dikeluarkan oleh firma I swasta 1+ 1
H3 Tidak perlu dibayar Perlu dibayar 1+ 1
H4 Tiada pengecualian Terdapat pengecualian 1+ 1 6
penggunaan penggunaan

Mana-mana 3 X 2

(c)
(i) Sistem Ekonomi Islam 1 1

(ii) FI Apa yang hendak dikeluarkan 1


HI Berdasarkan permintaan masyarakat yang tidak bertentangan 1
dengan hukum Islam

F2 Berapa yang hendak dikeluarkan I


H2 Ditentukan oleh kuasa pasaran I mekanisme harga I 1
permintaan dan penawaran berlandaskan prinsip Islam

Bagaimana hendak dikeluarkan I mak7


F3
H3 Untung maksimum I kos minimum I kaedah pengeluaran 1
paling cekap selaras dengan prinsip Islam

F4 Untuk siapa dikeluarkan 1


H4 Ditentukan oleh kuasa beli I agihan pendapatan dengan 1
campur tangan kerajaan melalui zakat

3757/2 @ PKPSM 2009 cawangan Nt:geri Scmbilan SULIT


SULIT 4

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)

Soalan Jawapan Markah Jumlah


---- markah
I (d) Overdraf
(i) HI Pinjaman jangka pendek 1
H2 Diberikan kepada pemegang akaun semasa
H3 Mengeluarkan wang melebihi jumlah deposit mak3
H4 Faedah berdasarkan jumlah wang /
bilangan hari yang digunakan

(ii)
-
Pinjaman pcrsendirian
-
HI Pinjaman jangka pendek
H2 Diberikan kepada pelanggan bank
H3 Tidak memerlukan cagaran mak3
H4 Baymoan balik dibuat secara ansuran bulanan
H5 Faedah dikenakan kc atas jumlah pinjaman

2 (a) Fl Untung
HI Ganjaran kepada usahawan / sanggup menanggung
risiko

F2 Upah / gaji
H2 Ganjaran kepada buruh / menyumbangkan tenaga 6
fizikal / mental dalam proses pengeluaran

F3 Dividen
H3 Ganjaran kepada pemilik saham amanah / ASB

(b) Butir RM
Pendapatan tahunan 38400

Tolak pelepasan cukai:


Diri sendiri 8000
7
Anak (RMIOOO X 3) 3000
KWSP (11% X RM38 400) 4224
Rawatan ibu 1 800
Jumlah pelepasan 17024
Pendapatan boleh cukai 21 376

3757/2 @ PKPSM 2009 cawangan Negcri Sembilan SULIT


SULIT 5

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)


. --
Jumlah
Soalan Jawapan Markah
markah
2 (c) Fl A wasan / kecemasan I
HI Menampung perbelanjaan pada masa kecemasan I 1
sakit ; kematian I risiko luar jangka

F2 Pendidikan I
H2 Pembayaran yuran I buku I penginapan I

F3 Mendapatkan pulanganl ganjaran I


H3 Menerima faedah jika simpan di bank konvensional / I
menerima dividen jika simpan di unit amanah I sistem
6
perbankan Islam

F4 Membeli barang tahan lama ]


H4 Kenderaan I contob 1

F5 Tujuan lain I
H5 Menunaikan fardhu haji I melancong / contoh lain I

mana-mana 3 X 2

(d) HI Turunkan kadar faedah 1


H2 Kos pinjaman turun I
H3 Pinjaman meningkat 1
H4 Pennintaan meningkat 1
mak3

HI Longgarkan syarat sewa beli I 6

H2 Menaikkan jumlah pinjaman maksimum I 1

kurangkan bayaran pendahuluan


H3 Panjangkan tempoh bayaran batik 1

H4 Pinjaman untuk membeli barang tahan lama meningkat I

mak3

3757/2 @ PKPSM 2009 cawaJ~gan Negeri Scmbilan SULIT


..

SULIT 6

PERATURAN PEMARKAHAN KERT AS 2 (3757/2)

Jumlah
SoaJan Jawapan Markah
markah
3 (a) FI Harga barang lain 1
HI Harga barang pengganti lebih rendah I Harga barang 1
penggenap lebih tinggi I contoh

F2 Cita rasa pengguna 1

H2 Tidak gemar model/reka bentuk kereta I iklan tidak berjaya 1

F3 Pendapatan I pendapatan boleh guna individu 1


H3 Pendapatan I pendapatan boleh guna individu merosot I
6
F4 Dasar kerajaan 1

H4 Meningkatkan kadar cukai pendapatan perseorangan 1

F5 Jangkaan harga pada mas a hadapan 1


H5 Menjangkakan harga turun pada masa hadapan, 1
permintaan pada masa kini meningkat

Mana-mana 3 X 2

(b)

Keanjalan 120 - 210 15

(i)
barang S
=

--
210
-0.64
X
25 - 15 / 1

= 0.64 ]

(ii) Tidak anjal 1


Pekali keanjalan kurang daripada satu ( Ed < 1 ) 1
Kenaikan harga 1% menyebabkan kuantiti barang S diminta 1 3
berkurangan sebanyak 0.64% I peratus perubahan harga lebih
besar daripada peratus perubahan kuantiti diminta.

3757/2 @PKPSM 2009 cawangan Negeri Sembilan SULIT


AJLIT 7

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)


-
Jumlah
Soalan Jawapan Markah
- markah
3 (c) Cukai Langsung RM(j~
(i) Cukai pendapatan 31356 1

Cukai pendapatan petroleum 17694 1

Duti setem 2081 1

Jumlah Cukai langsung 51131 1

Nota: Tanpa RMjuta 0 markah

(ii) Cukai langsung Cukai tidak langsung

HI Dikenakan ke atas Dikenakan ke atas barang I I+1

pendapatanlharta perkhidmatan

H2 Beban cukai tidak boleh Beban cukai boleh dipindahkan I+1

dipindahkan kepada orang lain kepada orang lain

H3 Dikenakan sekali setahun Dikenakan ke atas setiap 1+ 1

urusniaga

mana-mana 2 X 2

(d) Fl Sekuriti kerajaan I surat jaminan kerajaan I

HI Pinjamanjangka panjang Idijual pada harga muka I 1

dibayar faedah

F2 Bit perbendaharaan 1

H2 Pinjamanjangka pendek / dijual pada harga diskaunl 1

dibeli pada harga muka

F3 Sijil pelaburan 1

H3 Pinjamanjangka panjang I dijuaJ kepada institusi kewangan 1

Islam I dibayar dividen

-.-~ -

3757/2 @ PKPSM 2009 cawangan Negeri Sembilan SULIT


SULIT 8

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)

M Jumlah
Soalan Jawapan arkah mar k a h
4 (a) Fl Harga barang lain
HI Apabila harga barang pengganti jatuh, penaw aran barang itu
akan bertambah

F2 Harga faktor pengeluaran


H2 Apabila harga faktor pengeiuaran jatuh, pena waran barang itu
akan bertambah

F3 Jangkaan harga pada masa hadapan

H3 Apabila harga dijangkajatuh pada masa hada pan,

penawaran barang itu akan bertambah sekarang

F4 Dasar kerajaan 6
H4 Kerajaan menurunkan kadar cukai jualan / me mberi subsidi,
penawaran barang itu akan bertambah

F5 Matlamat pengeluar
H5 Bertujuan untuk menguasai pasaran / memaks imumkan output

F6 Tingkat teknologi
H6 Penggunaan teknologi moden akan meningkatkan penawaran
barang
;\
Mana-mana 3 X 2

4 (b) Harga (RM)


--
(i) D

~
6 /S

4
//
2
S
"", "- D

0 10 I
20 30
I I
40
---- ..
Kuantiti (unit)

Paksi harga lengkap dengan RM 1


Paksi kuantiti Jengkap dengan unit 1
Tanpa titik origin, paksi harga dan paksi kuan titi o 4
label keluk SS
label keluk DD

375712 @ PKPSM 2009 cawangan Negeri Sembilan SULIT


~ULIT 9

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)

Jumlah
Soalan Jawapan Markah
markah
4 (b)
(ii) Hl Berlaku Ie bihan penawaran 1
H2 Sebanyak 20 unit 1 mak2
H3 Harga akan jatuh 1

(c) x 140
'---'
I
-
(i) y 80 1
3
Z 540 1

(c)
(ii) Pada jumlah keluaran 0-_6 unit
Kos purata menurun 1
Kos sutm enurun 1
Kos sutminimum pada keluaran ke 6 1

Pada jumlah keluaran 6-8 unit


Kos purata menurun 1 mak4
Kos sutmeningkat 1
Kos purata minimum pada keluaran ke 8 1

Pada juml ah keluaran 8-1 0 uni~


Kos purata meningkat 1
Kos sutmeningkat 1

3757/2 @ PKPSM 2009 cawangan Negeri Sembilan SULIT


SULIT 10

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)


-
Soalan Jawapan Markah Jumlah
markah
4

~~ ~--l
(d)
Pasaran Barang
---: I a
:dI
I
I

-EL
I
I

Y
Encik Aminl I 1+ 1
[1~] I Rashid J
I
I
...
I
I
I
I
IC I
I
b I
,
I -----~J
I
I
I
-------- Pasaran Faktor

Petunjuk: ---...
-------­ .. Aliran Fizikal
Aliran Wang
1
1

a­ penawaran bukuJperalatan sekolah 1 mak6


b- bekerja sebagai jurujual 1
c - pembayaran upah RJv1850 1
d- pembelian buku I RM45 1

5 (a) Perdagangan dalam ne~eri Perdagangan antarabangsa


HI Dalam sempadan sebuah Di luar sempadan sebuah 1+ 1
negara negara
Jarak yang dekat I kos
H2
pengangkutan lebih rendah
Jarak yangjauh I kos
pengangkutan yang tinggi
1+ 1 I
I

H3 Dokumen kurang I contoh Dokumen banyak I contoh 1+ 1


H4 Pasaran terhad I terbatas Pasaran 1ebih luas 1 -+­ 1
6
H5 Guna sukatan dan timbangall Guna sukatan dan timbangan 1 -+­ 1
yang sarna Isistem metrik yang berbeza ! sistem emperial
H6 Mobiliti faktor pengeluaran
bebas
Mobiliti faktor pengeluaran
kurang bebas
I 1+1

Mana-mana 3 Ha + 3 Hb xl m
----­ =t
3757/2 @PKPSM2009cawangan Negeri Sembilan SULIT
r

11

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)


.._-----.--,.----
Soalao Jumlah
Jawapao Mar"kah
markah
(b) Imbangan akaun dagangan
= nilai eksport barang nampak - nilai import barang nampak I 1
(eksport kereta + eksport saw it) - (importjentera + import
barang perantaraan) I
I = (RM500j + RM600j) - (RM450j+370j) i
I
(RM 11 OOj - RM820j

I = RM280j 1

I IIllQill}gan akau~rkhidmata!1.

= nilai eksport perkhidmatan - nilai import perkhidmatan I 1

(Perjalanan) + (Urus niaga kerajaan) /

= (-RM80j) + (-RM120j) /

= -RM200j 1

Imbangan akauQ pendapataJ1


= nilai penerimaan akaun pendapatan - nilai pembayaran 1 8
akaun pendapatan I
(keuntungan pelaburan) + (pampasan pekerja) !
= -RM60j - RM20j
= -RM80j 1
RM Guta)
Imbangan akaun dagangan 280
rmbangan aka un perkhidmatan -200
Imbangan akaun pendapatan -80
Pindahan bersih -20 1
Imbangan akaun semasa; -20 1

Nota: Tanpa RMjuta - amarkah


Diterima jika ada RMjuta walaupun sekali sahaja

(c) HI Membiayai import / contoh 1


H2 Membayar balik hutang luar negara I contoh 1
HJ Membuat pelaburan ke luar negara / contah 1
4
H4 Mempertahankan nilai mata wang negara / mengawal 1
kestabilan nilai mata wang

3757/2 @ PKPSM 2009 cawangan Negeri Sembilan SULIT


,.

SULIT 12

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)

Jumlah
Soalan Jawapan Markah
markah
5 (d) HI Nilai RM jatuh 1 kadar pertukaran RM jatuh 1
H2 Harga barang eksport ke Singapura murah 1
H3 Permintaan eksport bertambah ! jumlah eksport naik 1
H4 Nilai eksport bertambah 1
H5
H6
Harga barang import dari Singapura mahal
Permintaan import berkurang I jumlah import berkurang .
1
J
mak7

H7 Nilai import jatuh 1


H8 Imbangan dagang:m bertambah baik! cenderung menjadi 1
positif

6 (a) Fl Bekerja sendiri 1


Hia Membuka pemiagaan I Syarikat BestWood 1
Hlb Dapat untung 1

F2 Bekerja dengan orang lain 1 6


H2a Bekerja di syarikat swasta I akauntan 1
H2b Dapat upah 1

(b) Fl Pinjaman bcrcagar 1


HI Pinjaman jangka panjang 1
H2 Memerlukan cagaran I geran tanah lrumah Isijil saham I 1
polisi insurans nyawa mak4
H3 Dikenakan faedah atas jumlah pinjaman 1
H4 Bayaran dibuat secara ansuran bulanan 1

Pembelian a'>et tetap I contoh 1


--
(c) FI
HI Untuk dijual 1 disewakan 1

F2 Pembelian stok modal I contoh 1


H2 Pengeluaran akan bertambah 1 6

F3 Pembelian stok 1 barang niaga I


H3 Melicinkan pemiagaan / memenuhi pertambahan permintaan 1
-----

3757/2 @ PKPSM 2009 CaWa!lgan Negeri Sembilan SULIT


r_____ -----~~----====~--------~===_----~----------------------------------------------

SULIT 13

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 (3757/2)


-.---'
Jumlah
Soalan Jawapan Markah
markah
-
6 (d)
(i) Hla Menurunkan kadar cukai 1

Hlb Menurunkan kadar cukai pendapatan perseorangan I 1

cukai pendapatan syarikat


4

H2a Meningkatkan perbelanjaan kerajaan 1

H2b Meningkatkan perbelanjaan pembangunan .1

(ii) Pengguna

--
HI Pendapatan boleh guna / kuasa beli meningkat 1

H2 Permintaan meningkat 1

H3 Taraf hidup meningkat 1

mak5
Pengeluar

HI Keuntllngan meningkat 1

H2 Pelaburan meningkat 1

H3 Pengeluaran I penawaran meningkat 1

PERATURANPEMARKAHANTAMAT

3757/2 @ PKPSM 2009 cawangan Negeri Sembilan SULIT