Anda di halaman 1dari 14

SAINS TAHUN 2

PKSR 1
(2011)
SK TASEK DERMAWAN IPOH

Nama: __________________________ Kelas: _____________

Section A
Bahagian A
Circle the correct answer.
Bulatkan jawapan yang betul.

1. Which of the following is a living thing?


Di antara berikut, yang manakah merupakan benda hidup?

A.

B.

C.

1. Humans, animal and plants need ___________ to breathe.


Manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan ___________ untuk bernafas.

A. water/air
B. food/makanan
C. air/udara

1
1. Book, aeroplane and ____________ are non-living things.
Buku, kapal terbang dan _________ adalah bukan benda hidup.

A. cat/kucing
B. chair/kerusi
C. tiger/harimau

1. Which of the following can produce young?


Manakah antara berikut boleh melahirkan anak?

A. Crocodile/Buaya
B. Bicycle/Table
C. File/Fail

1. _________ can move like bird.


_________ boleh terbang seperti burung.

A. Fish/Ikan
B. Horse/Kuda
C. Butterfly/Rama-rama

1. Which food helps us to stay healthy?


Makanan yang manakah yang membantu kita untuk kekal sihat?

A.

B.

C.

2
1. Which of the following food is not good for our health?
Manakah antara makanan berikut yang tidak elok untuk kesihatan kita?

A. Mango/Mempelam
B. Crackers/Keropok
C. Vegetables/Sayur-sayuran

1. Based on the statement below, how old is Saiful?


Berdasarkan pernyataan di bawah, berapakah umur Saiful?

Saiful can walk, run and jump. Her also can speak but he cannot read or write.
Saiful boleh berjalan, berlari dan melompat. Dia juga boleh bertutur tetapi tidak boleh membaca dan
menulis.

A. 5 months old/5 bulan


B. 3 years old/3 tahun
C. 8 years old/8 tahun

1. Mustaqim becomes ___________ and heavier as he grows older.


Mustaqim semakin ___________ dan bertambah berat apabila dia semakin
dewasa.

A. smaller/lebih kecil
B. shorter/lebih rendah
C. bigger/lebih besar

3
1. How many times should we eat in a day?
Berapa kali kita harus makan dalam sehari?

A. One times/sekali
B. Two times/dua kali
C. Three times/tiga kali

1. Which of the animals below eats other animals only?


Manakah di antara haiwan di bawah yang makan haiwan lain sahaja?

A. Cow/Lembu
B. Lion/Singa
C. Mouse/Tikus

1. Which baby animal looks like its parents?


Anak haiwan manakah yang menyerupai ibubapanya?

A. Kitten/Anak kucing
B. Tadpole/Berudu
C. Catterpillar/Ulat beluncas

1. Which is the food of an eagle?


Yang manakah merupakan makanan bagi burung helang?

A.

B.

4
C.

1. Which is the young of the animal shown below?


Apakah nama anak bagi haiwan di bawah?

A. A cub/Anak harimau
B. A calf/Anak kambing
C. A kitten/Anak kucing

1. The picture below show that animals need ________ to live.


Gambar di bawah menunjukkan haiwan memerlukan ________ untuk hidup.

A. water/air
B. food/makanan
C. air/udara

1. The snake is _______ than a lizard.


Ular adalah ____________ daripada cicak.

A. longer/lebih panjang

5
B. shorter/lebih pendek
C. lighter/lebih ringan

1.

The pen is _______ paper clips long.


Panjang pen adalah bersamaan dengan _______ klip kertas.

A. 4
B. 5
C. 6

1. There are three person in a picture below. Who is shortest?


Ada tiga orang dalam gambar di bawah. Siapakah yang paling rendah?

Alex Aminah Norman

A. Alex
B. Aminah
C. Norman

6
1.

A chalk is longer than an eraser but _______ than a pen.


Kapur lebih panjang daripada pemadam tetapi _________ daripada pen.

A. taller/lebih tinggi
B. longer/lebih panjang
C. shorter/lebih pendek

1. A pencil box is 6 matchsticks long. A dictionary is 4 matchsticks long. The


pencil box is _______ than the dictionary.
Panjang sebuah kotak pensel bersamaan 6 batang mancis. Panjang sebuah
kamus bersamaan dengan 4 batang mancis. Kotak pensel adalah
___________ daripada kamus.

A. shorter/lebih pendek
B. longer/lebih panjang
C. lighter/lebih ringan

7
Section B
Bahagian B
Answer all questions
Jawab semua soalan

A. Picture below shows six types of things. (6m)


Gambar di bawah menunjukkan 6 jenis benda.

a. Name the 3 types of living things in the picture.


Namakan 3 jenis benda hidup yang terdapat dalam gambar.

___________________________________________
___________________________________________

8
___________________________________________

b. Name the 3 types of non-living things in the picture.


Namakan 3 jenis benda bukan hidup yang terdapat dalam gambar.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
A. Match the picture with the correct statement. (4m)
Padankan gambar dengan pernyataan yang sesuai.

Living things breathe


Benda hidup bernafas

Living things grow


Benda hidup membesar

Living things need food and


water
Benda hidup memerlukan
makanan dan air

9
Living things produce their
young
Benda hidup melahirkan anak

B. Fill in the blank with the correct answer. (5m)


Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

drink food water


minum makanan air

energy eat
tenaga makan

1. We _________ food everyday.


Kita _________ makanan setiap hari.

2. We _________ a lot a water.


Kita ___________ banyak air.

3. We eat and drink to get _________ to play.

10
Kita makan dan minum untuk mendapatkan ___________ untuk
bermain.

4. We need ____________ and ___________ to stay alive.


Kita memerlukan _________________ dan ______________ untuk
terus hidup.

A. Look at the picture below. Underline the correct answer. (5m)


Lihat gambar di bawah. Gariskan jawapan yang betul.

The lizards eat small (insects,


fruits).
Cicak makan (serangga, buah) kecil.

The crocodiles eats (vegetables,


meat).
Buaya makan (sayur-sayuran, daging).

The rabbits eats (meat, carrot).


Arnab makan (daging, lobak merah).

11
The tiger eats (other animals,
plants).
Harimau makan (haiwan lain,
tumbuhan).

The frog eats small (seeds, insects).


Katak makan (biji, serangga) kecil.

B. Tick (  ) the correct statements and cross ( X ) the wrong statements.


(5m)
Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang
salah.

1. Flowering plants produce seeds which can grow into new plants.

Tanaman berbunga menghasilkan biji yang dapat tumbuh

menjadi tanaman baru.

12
2. Watermelon has only one seed.
Tembikai mempunyai satu biji sahaja.

3. Too much water will kill the young plants.


Terlalu banyak air akan menyebabkan anak pokok mati.

4. Hibiscus plant is not a flowering plant.


Pokok bunga raya bukan tumbuhan yang berbunga.

5. Oranges and starfruits have many seeds.


Buah oren dan buah belimbing besi mempunyai banyak biji.

A. Which is shorter? Circle the correct answer. (5m)


Yang manakah lebih pendek/rendah. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

13
2.

3.

5.

4.

6.

14