Anda di halaman 1dari 22

7109/1

Menservis Peralatan
Elektrik
Domestik
Kertas 1
Sept
2010
2 jam

Nama :
Angka Giliran :

SMK TUN TIJAH, MELAKA


---------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010
TINGKATAN 5
MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK
DOMESTIK
Kertas 1

Kod Pemeriksa:
Bahagian

Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
1
2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:


Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
2.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A,


Bahagian B
dan Bahagian C.
3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang
disediakan dalm kertas soalan. Kertas soalan ini
hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.
4.

Kerja mengira hendaklah ditunjukkan dengan


jelas.
Anda mungkin kehilangan skor jika langkah-langkah
penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

Skor

B
C
Jumlah

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik


yang tidak boleh diprogram.
________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah

SULIT

7109/1

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan

1. Anda telah menggunakan meter pelbagai untuk mengukur nilai perintang. Pilih manamana empat dan tandakan () julat mengukur perintang yang betul serta (X) julat yang
salah dalam ruang jawapan.
Nilai Perintang

Bacaan Meter

Julat
Ukuran

Ruang
Jawapan

X 10

X 1000

X 100

X 10

Skor

X1

[ Skor : 5 ]

5
4
3
2
1

SULIT
2.

3
Anda

telah

membuat

projek

kord

7109/1
penyambung

tambahan

dengan

membuat

penyambungan palam tiga pin 13A dengan dua soket alir keluar seperti Rajah 1 di bawah.
Berdasarkan pengalaman anda, lengkapkan sambungan kord penyambungan tambahan
dan palam 3 pin 13A di bawah dengan melakar sambungan setiap kabel dengan betul.

Rajah 1

Skor
5
4
3
2
1

SULIT
3.

7109/1

Rajah 2 di bawah menunjukkan satu litar pendawaian 2 lampu dikawal oleh 1 suis sehala.
Anda pernah melakukan ujian penebatan pada pendawaian tersebut dengan menggunakan
penguji tebatan. Lakarkan sambungan penguji tebatan dan kabel yang perlu diuji pada
rajah pendawaian di bawah untuk tiga ujian tersebut.
UJIAN 1

UJIAN 2

UJIAN 3

Skor

Rajah 2
[ Skor : 5 ]

5
4
3
2
1

SULIT

7109/1

Rajah 3
4.

Anda telah menyambung dan menguji pengubah seperti Rajah 3.


Pilih mana-mana empat pengujian dan padankan pasangan tamatan penyambungan
pengujian dengan melakar
pada ruang yang disediakan.
Sambungan

Aktiviti Pengujian
(a) Menguji voltan keluaran 12V

(b) Menguji voltan masukan 240V

(c) Menguji voltan keluaran 24V

(d) Menguji litar pintas

(e) Menguji voltan keluaran

C
[ Skor : 5 ]
Skor
5
4
3
2
1

Intel
Pentium4

Sudut pin-1

SULIT

7109/1

Rajah 4
5. Rajah 4 menunjukkan pandangan bawah sebuah Unit Pemprosesan Pusat /CPU (Central
Processing Unit). Hazim telah memasang CPU ini pada papan induk komputernya.
Tuliskan turutan yang betul bagi prosedur pemasangan CPU itu supaya komputer Arif
dapat berfungsi dengan baik.

Prosedur memasang CPU

Ruang
Jawapan

Kenalpasti sudut pin-1 pada soket CPU. Sudut pin-1 ialah


sudut yang bersebelahan dengan hujung tuas pengunci bila
tuas diturunkan.
Kenalpasti lokasi soket CPU pada papan induk.
Naikkan tuas pengunci (locking lever) ke kedudukan tegak
supaya lubang-lubang pada soket dibuka.
Kenalpasti lokasi soket RAM pada papan induk.
Tekan skru ke bawah untuk menetapkan klip penahanan pada
slot.
Kenalpasti tuas pengunci yang terletak di tepi soket CPU.
Tempatkan CPU pada soket. Laraskan kedudukan CPU.
Turunkan tuas pengunci untuk mengunci CPU pada soket.
Skor

[ Skor : 5 ]

5
4
3
2
1

SULIT

7109/1

6. Anda ingin menggunakan pembakar roti seperti dalam Rajah 5. Nomborkan langkahlangkah kendalian alat tersebut dalam ruangan jawapan yang disediakan di bawah
mengikut urutan yang betul.

5
2
3

Rajah 5

RUANGAN
LANGKAH KENDALIAN

JAWAPAN

Masukkan roti
Onkan suis soket alir keluar
Tekan suis jumpelang
Laraskan tombol pemilih suhu
Masukkan palam 3 pin ke soket alir keluar
Cabut palam 3 pin dari soket alir keluar
Skor

Offkan suis soket alir keluar


[ Skor : 5 ]

5
4
3
2
1

SULIT

7109/1

Rajah 6
7.

Anda telah membuat projek litar kawalan cahaya seperti Rajah 6.


Tandakan ( ) bagi simbol yang betul dan (X) pada simbol yang salah bagi
setiap komponen bergambar di bawah ini.

Komponen

Simbol

Ruang
Jawapan

a)

Komponen

Simbol

Ruang
Jawapan

d)
X

b)

e)

c)

f)

Skor

[ Skor : 5 ]

5
4
3
2
1

SULIT

7109/1

Rajah 7
8.

Anda telah membuat pengujian penebatan seperti dalam Rajah 7 di atas. Berdasarkan
pengujian yang anda lakukan, tandakan () bagi lima langkah-langkah pengujian yang
betul dalam ruang jawapan di bawah.
Langkah-langkah pengujian
Pastikan jarum penunjuk pada pada skala M
Sambungkan kuar berklip pada terminal bumi (E) dan kuar lid
penguji pada terminal hidup (L)
Sambungkan kuar merah pada terminal positif dan kuar hitam pada
terminal negatif
Setkan suis kuasa pada 500V /1000V
Setkan suis pemilih pada julat Volt DC
Sambungkan kuar lid penguji pada tamatan E dan kuar berklip pada
tamatan N
Uji antara tamatan L dengan badan(body) motor
Uji antara tamatan E dengan tamatan L

Ruangan
Jawapan

SULIT

10

7109/1

Skor

[ Skor : 5 ]
9.

Rajah 8 menunjukkan litar skematik kawalan cahaya yang telah anda lukis.
Lakar semula litar itu dalam bentuk litar bergambar dengan menyambung komponen
di bawah.

Rajah 8
[ Skor : 5 ]

5
4
3
2
1

SULIT

11

7109/1

Skor
5
4
3
2
1

10.

Rajah 9 menunjukkan port keluaran sebuah komputer yang telah anda pasang.
Lengkapkan jadual di bawah dengan menamakan peralatan atau aksesori yang sesuai
untuk dihubungkan pada port berkaitan.

SULIT

12

7109/1

Rajah 9

Port
A

Peralatan / Aksesori

B
C

USB

D
E

Pencetak

F
G
Skor

[ Skor : 5 ]

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan
1. Sebuah mesin pengadun terhenti secara tiba-tiba ketika sedang digunakan.
Anda dikehendaki:
a) Mengesan kemungkinan kerosakan yang berlaku
b) Menyenaraikan langkah membaik pulih kerosakan tersebut daripada aspek berikut:
(i)
Bekalan kuasa
(ii)
Fius
(iii)
Sambungan kabel
(iv)
Motor
(v)
Litar pintas
[Skor: 10]

5
4
3
2
1

SULIT

13

7109/1

Ruang Jawapan
a) Kemungkinan kerosakan

...................................
.....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
.....

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SULIT

14

7109/1

...................................
.....
b) Langkah-langkah membaik pulih kerosakan

...................................
.....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
....

...................................
.....

SULIT

15

7109/1

...................................
.....

...................................
.....

.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........
[ Skor :10 ]
2.

Sebuah kipas siling di sebuah kelas Tingkatan Tiga di sekolah anda didapati tidak
berfungsi apabila suis dihidupkan. Pengetua sekolah telah mengarahkan anda untuk
membaiki kipas tersebut.
Berdasarkan pengalaman anda, terangkan langkah-langkah untuk mengesan dan
membaik pulih kipas siling tersebut.
Ruang Jawapan

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SULIT

16

7109/1

Skor

[ Skor :10 ]
3.

Hafiy ingin memasang dan menjual sebuah komputer. Dia telah mendapat sebut harga
perkakasan komputer daripada tiga pembekal yang berlainan. Sebut harga perkakasan
adalah seperti dalam Jadual 1 di bawah:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SULIT

17
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Perkakasan
Intel CPU Centrino
RAM DDR 256MB
Papan Induk
Pemacu Cakera Keras 40GB
Pemacu CD-ROM DVD
Pemacu Cakera Liut
Tower Casing
Monitor LCD 15
Tetikus Optik
Papan Kekunci
Pembesar Suara
Pengatur Voltan AVR
Kabel IDE
Kabel Kuasa (CPU dan Monitor)

7109/1
Pembekal A
(RM)
550.00
200.00
150.00
175.00
220.00
80.00
90.00
450.00
15.00
25.00
20.00
40.00
30.00
17.00

Pembekal B
(RM)
600.00
150.00
220.00
180.00
190.00
50.00
100.00
400.00
20.00
22.00
20.00
50.00
28.00
18.00

Pembekal C
(RM)
650.00
180.00
175.00
175.00
200.00
60.00
75.00
400.00
12.00
30.00
20.00
60.00
25.00
15.00

Ruang Jawapan
Hitung:
(a) Jumlah kos perkakasan yang paling minimum antara ketiga-tiga pembekal.
Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Perkakasan

(RM)

Intel CPU Centrino


RAM DDR 256MB
Papan Induk
Pemacu Cakera Keras 40GB
Pemacu CD-ROM DVD
Pemacu Cakera Liut
Tower Casing
Monitor LCD 15
Tetikus Optik
Papan Kekunci
Pembesar Suara
Pengatur Voltan AVR
Kabel IDE
Kabel Kuasa (CPU dan Monitor)
JUMLAH

(b) Kos keseluruhan sebuah komputer daripada pembekal termurah sekiranya kos upah
ialah RM1000.00 dan kos overhead ialah RM50.00.

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SULIT

18

7109/1

(c) Kos jualan sebuah komputer jika sekiranya keuntungan adalah sebanyak 20%
daripada kos keseluruhan.

Skor

[ Skor :10 ]
BAHAGIAN C
Jawab semua soalan

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SULIT

19

7109/1

1. Anda baru sahaja menamatkan pengajian dalam bidang elektrik dan bercadang hendak
membuka bengkel menservis peralatan elektrik.
Cadangkan bagaimana anda merancang bagi memulakan perniagaan tersebut.

Ruang Jawapan

SULIT

20

7109/1

Skor

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[ Skor :10 ]
2. Anda telah membuka sebuah kedai yang menyediakan kemudahan Internet. Dalam masa
tiga bulan pertama didapati jumlah pelanggan semakin meningkat sehingga ada
pelanggan yang terpaksa menunggu lama untuk mengakses Internet.
Dengan bantuan lakaran ruang susun atur, cadangkan bagaimana anda hendak mengatasi
jumlah pelanggan yang semakin bertambah sedangkan ruang niaga dan peralatan yang
anda miliki terhad.
[ Skor :10 ]
Ruang Jawapan

SULIT

21

7109/1

Skor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SULIT

22

7109/1

Skor

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

[ Skor :10 ]