Anda di halaman 1dari 4

Soal Bahasa Sunda

1. Layang-Layang the dijieun tina: a. Awi b. Kai c. Kayu d. Pohon e. Layon 2. Karajinan tangan atawa naon wa anu dikokolkeunana di imah sok disebut: a. Industri badag b. Industri biasa c. Home industri d. Industri Home e. Bikinan maneh 3. ............ nu keur ngagoreng tempe teh? a. Saha b. Naon c. Ti mana d. Sabaraha e. Iraha 4. Singkatan dari carpon nyaeta: a. Carita Pendek b. Cerita Pendek c. Cerita Pondok d. Cerita Panjang e. Cerita Pondoh 5. Parkakas nu digunakeun nu nangkep ikan nyaeta: a. Parut b. Halu c. Bubu/buwu d. Rontgen e. Rotan 6. Arti dari pagelaran nyaeta: a. Persaingan b. Kasenian c. Panggung d. Tarian e. Pementasan

7. Sinonim dari kata sambung nyaeta: a. Dituluykeun b. Disambungkan c. Ditalikeun d. Disusun e. Diacak 8. Pamaen pagelaran wayang teh nyaeta: a. Sinden b. Dalang c. Kuncen d. Juri e. Wasit 9. Alur the disebut oge: a. Plot b. Adegan c. Setting d. Tema e. Tokoh 10. Wayang golek the dijieun tina. a. Awi b. Kai c. Kayu d. Besi e. Alumunium 11. Nina . Tini ndit ka pasar a. Jeung b. Maneh c. Iraha d. Sabaraha e. Naon 12. Harti Tukang kembang dalam bahasa Indonesia nyaeta a. Tukang Ikan b. Petani c. Nelayan d. Tukang bunga e. Penjual buah 13. Kecap diabawah ieu nu ngandung istilah parkakas nyaeta a. Hihid

b. Satena c. Tukang d. Ayam e. Ikan 14. Kecap dibawah nu kaasup kecap barang abstrak nyaeta... a. Parud, Korsi, langit b. Ngeuseup, Kacantikan, kaendahan c. Parabola, Gentong, escalator d. Kaadilan, kakayaan, Kalakuan e. Kasaktten, Hotel, langit 15. Dibawah ieu nu kaasup kecap kapangkatan/katatanegaraan, keculai a. Pembantu b. Walikota c. Bupati d. Presiden e. DPR 16. Kapangkatan nu tugasna mewakilkeun nagara di luar negeri nyaeta a. Bupati b. Walikota c. Duta Besar d. Wakil gubernur e. Gubernur
17. Asih th teuing ku wening. Wening hartina a. Bersih b. Kotor c. Wangi d. Lumpur e. Pasir 18. Dibawah ieu nu kaasup makanan khas Bnadung nyaeta a. Somay b. Sayur c. Soto d. Sate e. Ikan 19. Karakter nu sifatna jahat disebut. a. Antagonis

b. Protagonis c. Titagonis d. Tritagonis e. Duatagonis 20. Pilih nu kaasup pungsi tanda kutip! a. pikeun ngapit kalimah cutatan langsung b. pikeun pamisah antara ngaran penerbit jeung tempat terbit c. digunakeun pikeun nungtungan kalimah parentah d. digunakeun pikeun ngarinci bagean-bagean e. digunakeun pamisah antara titik jeung koma