Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) terdiri daripada 4 kluster.

Namun hanya 3 kluster sahaja yang ditawarkan kepada orang awam. Kluster pertama ialah program pengajian separa masa di peringkat sijil, diploma , ijazah dan ijazah lanjutan termasuk e-learning. Manakala kluster kedua adalah program pengajian berbentuk teknikal dan kemahiran yang tempohnya tidak melebihi dari 6 bulan. Kluster ketiga adalah program pengajian untuk peningkatan ilmu dan kemahiran bagi pembangunan diri. Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 2012/2013 adalah himpunan program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) yang telah dan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2012/2013. Direktori ini menyenaraikan program yang ditawarkan oleh 15 kementerian dan pelbagai agensi di bawahnya yang menjalankan program PSH. Maklumat yang lengkap dalam direktori PSH akan dapat menarik minat dan menggalakkan lebih ramai rakyat untuk terus menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui pelbagai program PSH yang ditawarkan mengikut keperluan dan minat setiap individu. Orang awam akan mendapat manfaat daripada maklumat komprehensif PSH yang disediakan bersama dengan semua kementerian/agensi dan institusi yang menawarkan pelbagai program dan kursus pada pelbagai peringkat dan tahap pengajian. Semoga penerbitan direktori ini akan dapat memanfaatkan semua lapisan masyarakat dan menambahkan lagi usaha meningkatkan penyertaan program PSH oleh rakyat Malaysia melalui kursus-kursus yang relevan, inovatif dan memberi nilai yang tinggi kepada setiap individu. Diharapkan dengan adanya Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 2012/2013 ini, rakyat Malaysia akan membuat pilihan terbaik untuk peningkatan ilmu dan kemahiran mengikut kehendak dan keperluan masing-masing.

1

Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 2012/2013 © 2012 Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Diterbitkan oleh

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Aras 13, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya. MALAYSIA 9 789670 334264

2

KANDUNGAN

SINGKATAN JAwATANKuASA DIreKTorI PSH PerINGKAT NASIoNAl 2012/2013 loGo MY3l GArIS PANDuAN DIreKTorI PSH PerINGKAT NASIoNAl 2012/2013 KeMeNTerIAN BelIA DAN SuKAN Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) KeMeNTerIAN KeMAJuAN luAr BANDAr DAN wIlAYAH (KKlw) Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) Bahagian Kemahiran dan Teknikal Mara (BKT) German-Malaysian Institute (GMI) Institut Kemajuan Desa (INFRA) Kolej Poly Tech MARA (KPTM) Latihan Kemahiran GIATMARA Universiti Kuala Lumpur KeMeNTerIAN KerJA rAYA MAlAYSIA (KKr) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) KeMeNTerIAN KeSIHATAN MAlAYSIA (KKM) Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM) KeMeNTerIAN PeMBANGuNAN wANITA, KeluArGA DAN MASYArAKAT (KPwKM) Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) KeMeNTerIAN PeNerANGAN, KoMuNIKASI DAN KeBuDAYAAN (KPKK) Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) Istana Budaya Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

6 7 8 11 12 16 23 24 27 28 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 48 48

3

KeMeNTerIAN PeNGAJIAN TINGGI (KPT) Jabatan Pengajian Kolej Komuniti Jabatan Pengajian Politeknik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Malaya (UM) Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Universiti Malaysia Pahang (UMP) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) Universiti Putra Malaysia (UPM) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Universiti Utara Malaysia (UUM) Open University Malaysia (OUM) Wawasan Open University (WOU) Asia E-University Al-Madinah International University (MEDIU) KeMeNTerIAN PerDAGANGAN ANTArABANGSA DAN INDuSTrI (MITI) Malaysia Productivity Corporation (MPC) KeMeNTerIAN PerDAGANGAN DAlAM NeGerI, KoPerASI DAN KePeNGGuNAAN (KPDNKK) Maktab Koperasi Malaysia (MKM)

49 50 69 85 90 94 95 99 100 104 106 108 111 112 114 119 119 127 128 130 133 135 137 141 143 145 146 149 150 151 152

4

KeMeNTerIAN PerTAHANANAN MAlAYSIA (MINDeF) Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) KeMeNTerIAN PerTANIAN DAN INDuSTrI ASAS TANI (MoA) Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) Jabatan Pertanian Malaysia (JPertanian) Jabatan Perikanan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) KeMeNTerIAN PeruSAHAAN PerlADANGAN DAN KoMoDITI MAlAYSIA (MPIC) Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC) KeMeNTerIAN SAINS, TeKNoloGI DAN INovASI (MoSTI) Agensi Nuklear Malaysia Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) Cybersecurity Malaysia Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM Berhad) Inno Biologics Sdn Bhd .my Domain Registry Majlis Rekabentuk Malaysia KeMeNTerIAN SuMBer ASlI DAN AlAM SeKITAr (Nre) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan) KeMeNTerIAN SuMBer MANuSIA (KSM) Jabatan Tenaga Manusia (JTM) Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) INDeKS

153 154 157 158 159 161 162 163 166 167 168 169 170 171 173 175 176 181 182 186 187 189 191 192 192 193 194 195 195 240 249 250

5

Singkatan
ADTEC ARSM ASWARA BERNAMA BKT BPU BTP CIAST CIDB CSM DVS FAMA FELDA FMSDC GMI HRDF IADA IKN ILKKM ILP IMPAC INFRA JMTI JPerikanan JPertanian JTM KADA KPM KPTM LKIM LPNM LPP LPPKN MADA MARDI MKM MOE MOF MOTOUR MPC MRM NATC PERHEBAT PERHILITAN PTPK PTPTN SIRIM Pusat Latihan Teknologi Tinggi Agensi Remote Sensing Malaysia Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bahagian Kemahiran dan Teknikal Mara Bahagian Pembangunan Usahawan Bahagian Teknologi Pendidikan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CSM Engineering Hardware (M) Sdn Bhd Jabatan Perkhidmatan Veterinar Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Persekutuan Pusat Pembangunan Kemahiran Malaysia German-Malaysian Institute Human Resources Development Fund Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu Institut Kraftangan Negara Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Institut Latihan Perindustrian Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia Institut Kemajuan Desa Institut Teknikal Jepun-Malaysia Jabatan Perikanan Malaysia Jabatan Pertanian Malaysia Jabatan Tenaga Manusia Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kementerian Pelajaran Malaysia Kolej Poly-Tech MARA Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Lembaga Pertubuhan Peladang Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Insititut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Maktab Koperasi Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Kewangan Malaysia Kementerian Pelancongan Malaysia Malaysia Productivity Corporation Majlis Rekabentuk Malaysia Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Standard and Industrial Research Institute of Malaysia

6

PENGHARGAAN
Jawatankuasa Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Peringkat Nasional 2012/2013
KeMeNTerIAN Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Kementerian Kerja Raya Kementerian Kesihatan Malaysia Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Kementerian Pengajian Tinggi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kementerian Pertahanan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Kementerian Sumber Manusia

KeMeNTerIAN PeNGAJIAN TINGGI Penaung YB Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin Penasihat YBhg. Datuk Ab. Rahim bin Md. Noor Pengerusi YBhg. Datuk Haji Omar bin Abd.Rahman uruSeTIA Encik Suhaime bin Mahbar Dr. Hishamuddin bin Mohd Hashim Dr. Guan Eng Chan Puan Wan Marina binti Wan Mohd Nowalid Puan Khairunnisa binti Rosly Puan Noorezlin binti Masiran Puan Siti Yuslina binti Yaacob

7

My3L membawa maksud Malaysia’s Life Long Learning. My3L adalah inisiatif kerajaan Malaysia untuk menjadikan Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai budaya dan amalan hidup semua lapisan rakyat. Tagline Pembelajaran Menyinari Kehidupan (learning enriches life) yang tertera di bawah logo My3L menekankan maksud pembelajaran seseorang dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup secara berterusan. Logo My3L dilengkapkan imej berwarna merah, biru dan kuning yang mengambarkan 3 komponen utama: 1. 2. 3. Tindihan buku sebagai medium yang menghimpunkan ilmu-ilmu pengetahuan yang terus meningkat atau bertambah. Melambangkan penganugerahan sijil yang menjurus kepada pembelajaran serta impak kepada sesorang individu. Sijil-sijil sebagai tanda pengiktirafan kepada usaha pembangunan diri dari aspek peningkatan kemahiran dan pengetahuan sepanjang masa.

8

GARIS PANDUAN
Direktori Pembelajaran Sepanjang Hayat Peringkat Nasional 2012/2013 disusun mengikut urutan abjad kementerian bagi memudahkan pengguna menyemak senarai program PSH yang ditawarkan oleh setiap kementerian. Pengenalan ringkas dan penjelasan mengenai peranan dan fungsi agensi di bawah setiap kementerian juga dipaparkan dalam direktori ini. Setiap program yang disenaraikan mengandungi informasi kursus iaitu tempoh, bilangan peserta atau kapasiti pengambilan program, yuran pengajian dan penaja kursus. Yuran pengajian kebanyakan program PSH yang ditawarkan oleh kementerian/agensi kerajaan adalah minimum. Contohnya bagi program PSH yang ditawarkan oleh Kolej Komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi seperti Terapi Kecantikan dan Spa atau Lukisan Seni Bina, yuran pengajiannya adalah dalam lingkungan RM5-RM20 sahaja bagi tempoh 5-20 jam berkursus. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) ada menyediakan program PSH secara percuma seperti program sijil pertanian bagi tempoh selama 4-6 bulan. Kursus PSH seperti Ternakan Ikan Air Tawar, Asas Pemprosesan Ikan serta lain-lain kursus yang disediakan turut ditawarkan secara percuma oleh Jabatan Perikanan Malaysia di bawah MOA. Menerusi maklumat yang terdapat di dalam direktori ini, pengguna akan dapat menimbang dan memilih program-program PSH mengikut keperluan serta kesesuaian masing-masing mengikut jenis, tempoh kursus, yuran yang dikenakan serta kaedah penajaan. Selanjutnya, Direktori ini mengandungi indeks mengikut kursus pada muka surat 250 dan indeks mengikut agensi pada muka surat 254 bagi memudahkan pembaca mencari maklumat lanjut mengenai sesuatu program PSH yang disebutkan dalam buku. Contohnya, panduan bagi muka surat kursus Agroteknologi dipaparkan di bawah Abjad “A” yang menunjukkan maklumat lanjut kursus tersebut boleh didapati pada muka surat 100 dan 116. Maklumat PSH juga dapat dicapai dengan mudah melalui rujukan kepada nama institusi/agensi. Contohnya panduan bagi muka surat Politeknik Balik Pulau, Pulau Pinang dipaparkan di bawah Abjad “P” yang menunjukkan maklumat lanjut kursus tersebut boleh didapati pada muka surat 83. Ini dapat memudahkan pengguna dalam memilih kursus dari aspek tempat latihan, lokasi dan program PSH yang diminati. Selain daripada itu, sekiranya pengguna ingin mengetahui secara lebih terperinci mengenai program PSH yang diminati, pengguna boleh menghubungi nama pegawai atau bahagian yang tertera pada setiap agensi di bawah kementerian masing-masing. Sekretariat PSH berharap pencarian maklumat bagi program PSH yang ditawarkan oleh setiap Kementerian dan Agensi di bawahnya adalah mudah, cepat dan tepat. Sehubungan dengan itu, segala cadangan penambahbaikan untuk penerbitan Direktori PSH untuk masa hadapan sangat dialukan. Sebarang pertanyaan atau cadangan boleh dikemukakan kepada:

Dr. Guan Eng Chan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi Tel: 603 - 8870 5079 | E-Mel: guaneng@mohe.gov.my Puan Wan Marina, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi Tel: 603 - 8870 5096 | E-Mel: wan_marina@mohe.gov.my

9

10

Kementerian Belia dan Sukan (KBS)

Ybhg. Dato’ Mohid bin Mohamed Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan


11

“P

embelajaran berterusan sangat penting bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran supaya kita sentiasa berjaya dan berdaya saing dalam kehidupan.

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN)
IKBN dan IKTBN merupakan institusi berteraskan kemahiran bernaung di bawah KBS dan menjalankan kursus Latihan Kemahiran peringkat Sijil, Sijil Lanjutan, Diploma dan Diploma Lanjutan. Konsep latihan di IKBN dan IKTBN adalah berbentuk latihan bersepadu dengan pelaksanaan pendekatannya merangkumi latihan kemahiran (teori dan praktikal), keusahawanan, ketatanegaraan, kepimpinan, keagamaan/moral, sukan/rekreasi dan khidmat masyarakat. Antara kursus yang diajar adalah seperti Teknologi Mekanikal, Teknologi Automotif, Teknologi Awam, Teknologi Elektrik, Teknologi Elektronik, Teknologi Tekstil, Teknologi Marin, Teknologi Makanan, Teknologi Fotografi, Teknologi Maklumat, Teknologi Personal dan Teknologi Sukan. Senarai program yang boleh dipohon dan syarat kemasukan yang ditetapkan adalah berdasarkan kelulusan pemohon. Permohonan untuk masuk ke IKBN dan IKTBN bagi pengambilan sesi perlu dibuat secara online melalui UPU di Permohonan Kemasukan Ke TEVT / Politeknik / ILKA Lepasan SPM dan SKM. Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

IKTBN Sepang Tel: +603 – 8706 1720/21/22/23 | Laman web: www.ikbnsp.gov.my
eleKTrIK Penjaga Jentera A0 Penjaga Jentera A1 MeKANIKAl SeNGGerAAN Penjaga Jentera Elektrik A0 Siri 1/2012 Penjaga Jentera Elektrik A1 Siri 1/2012 Penjaga Jentera Elektrik A0 Siri 2/2012 Penjaga Jentera Elektrik A1 Siri 2/2012 MeKANIKAl PeMeSINAN Engineering Design (CATIA) - Computer Aided Three Dimensional Interactive Application Engineering Drawing (CAD) Perform CNC Lathe Operation Perform Turning Operation eleKTrIK Electrical Trouble Shooting and Repair A.C. Motor Control Overhead Line Binding (Low Voltage) eleKTroNIK KuASA PLC and Basic Programming Omron Introduction to Pneumatic System Introduction to Hydraulic System for Electronic System 6 bulan 6 bulan 15 Rujuk Agensi Sendiri/majikan 15 Rujuk Agensi Sendiri/majikan

6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

15 15 15 15 10 10 10 10

39,000 45,000 39,000 45,000

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

1,110 Sendiri/majikan 1,110 Sendiri/majikan 2,200 Sendiri/majikan 3,000 Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20

400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20

400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan

12

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Belia dan Sukan

Nama Kursus / Modular MeKANIKAl Introduction to Electro-Hydraulic System Basic Welding Advanced Electro-Pneumatic (Control and Design) Introduction to Hydraulic System Introduction to Programmable Logic Controller Advance Pneumatic MeKANIKAl SeNGGerAAN Basic Pneumatics Electro Pneumatic Control Introduction to PLC

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20 20 20 20

400 400 400 400 400 400

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20

1,110 Sendiri/majikan 1,110 Sendiri/majikan 1,110 Sendiri/majikan

IKBN Dusun Tua Tel: +603 – 9021 7100 | Laman web: www.ikbndt.gov.my
eleKTrIK Penjaga Jentera Elektrik A4 eleKTrIK Modul Synchronizing Ujitatah Geganti AuToMoTIF Asas Penyelenggaraan Kereta Senggaraan Sistem Penyaman Udara Senggaraan Sistem Tereng dan Ampaian Rombak Atas Enjin Petrol 10 bulan 12 4,000 Sendiri/majikan

5 hari 5 hari

20 20

400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20 20

400 400 400 400

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

IKBN Kinarut Tel: +6088 – 755 929 | Laman web: www.ikbnkn.gov.my
eleKTrIK Penjaga Jentera Elektrik A4 Penjaga Jentera Elektrik A1 Pendawai Fasa Tunggal PW2 Pendawai Fasa Tunggal PW4 10 bulan 8 bulan 6 bulan 6 bulan 15 3,100 15 3,600 15 1,600 15 Rujuk Agensi Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

13

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

IKBN Termeloh Tel: +609 – 280 5550 | Laman web: www.ikbnt.gov.my
SeKolAH AuToMoTIF SeNGGArAAN (SeMBurAN CAT) Penyediaan Permukaan 1 4 hari Sembur Cat Alykd 4 hari Kerja Kemasan 1 4 hari 15 15 15 6,880 Sendiri/majikan 8,580 Sendiri/majikan 9,680 Sendiri/majikan

SeKolAH AuToMoTIF SeNGGArAAN (AuToMoTIF SeNGGArAAN KereTA) Senggaraan Berjadual 2 hari 15 3,403 Senggaraan Sistem Autoelektrik 1 2 hari 15 4,888 Senggaraan Sistem Bahan Api Diesel 1 2 hari 15 4,100 Baik Pulih Enjin Petrol 1 4 hari 15 8,735 Senggaraan Sistem Rangkaian Kuasa Pacuan Depan 1 2 hari 15 3,220 Senggaraan Sistem Rangkaian Kuasa Pacuan Belakang 1 2 hari 15 3,920 Senggaraan Sistem Stereng dan Ampaian 1 2 hari 15 5,920 Senggaraan Sistem Brek 1 2 hari 15 5,730 Baik Pulih Enjin Petrol 2 4 hari 15 8,720 SeKolAH AuToMoTIF SeNGGArAAN (MoTor SPorT) Perform Competition Vehicle Maintenance 4 hari Perform Competition Vehicle Chassis Preparation 2 hari Perform Competition Vehicle Suspension System 2 hari Perform Competition Vehicle Tires and Wheel Preparation 2 hari SeKolAH AuToMoTIF PeMBuATAN Fundamental CNC Lathe Fundamental CNC Milling Conventional Milling Conventional Turning SeKolAH PACKAGING Penyediaan Kordial Buah-Buahan Penyediaan Jus Buah-Buahan Plastik Pembungkusan (Injection Moulding) Rekabentuk Pembungkusan

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

15 15 15 15

11,990 15,300 9,970 12,200

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

10 10 10 10

5,730 5,730 5,730 5,730

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

4 hari 4 hari 4 hari 4 hari

10 10 10 10

9,820 12,820 13,500 9,220

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

14

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Belia dan Sukan

Nama Kursus / Modular SeKolAH FouNDrI Asas Tuangan Logam (Investment Casting) Asas Tuangan Logam (Sandt Casting) Asas Kraftangan Pengenalan Asas Kepada Autocad SeKolAH SPAT Basic Electricity Single Phase Industrial Wiring Single Phase Surface, Concealed and Domestic Wiring Single Phase Electrical Drawing Electrical Maintenance Single Phase Electrical Testing Fundamental of Hydraulic Component Operation Fundamental of Pneumatic Component Operation

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

4 hari 4 hari 4 hari 2 hari

15 15 15 15

10,625 7,040 6,661 3,720

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

15 3,405 15 6,726 15 7,366 15 2,240 15 2,765 15 2,765 15 Rujuk Agensi 15 Rujuk Agensi

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

IKBN Bukit Mertajam Tel: +604 – 522 5288 | Laman web: www.ikbnbm.gov.my
eleKTrIKAl Penjaga Jentera Elektrik A1 Separuh Masa Penjaga Jentera Elektrik A4 Separuh Masa Penjaga Jentera Elektrik A0 Separuh Masa Penjaga Jentera Elektrik A0 Amali Penjaga Jentera Elektrik PW2 Separuh Masa Penjaga Jentera Elektrik PW4 Separuh Masa eleKTrIKAl Janakuasa Tunggu Sedia dan Penyegerakan Talian Atas Voltan Rendah eleKTrIKAl Pengendalian Papan Suiz Utama Kawalan Motor Testing dan Commisioning Low Voltage Relay Keselamatan dan Pencegahan Kebakaran Intermediate Omron PLC and CX Programming Advance Omron PLC and CX Programming Public Address System Basic Electrical Trobleshooting and Repair Electrical Installation and Maintenance Computer Installation and Maintenance Pengenalan PLC 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 10 hari 10 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3,100 3,500 2,660 700 1,600 2,000 Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

1,500 Sendiri/majikan 1,500 Sendiri/majikan 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

15

Nama Kursus / Modular Sistem Asas Penyaman Udara Kenderaan Sistem Asas Penyaman Udara Domestik Asas Pendawaian 1 Fasa MeKANIKAl Basic Omron PLC and CX Programming Asas Kimpalan Arca Basic Hydraulic Basic Pneumatics Basic Turning Basic Miling

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Penaja

400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan 400 Sendiri/majikan 400 400 400 400 400 400 Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

IKBN Peretak Tel: +603 – 6099 6000 / +603 – 6065 1400 | Laman web: www.ikbnpt.gov.my
TeKSTIl DAN APPArel Sulaman Bunga Reben Baju Kurung Pesak Blaus and Slack Baju Tidur Kanak-Kanak Baju Kurung Kedah Baju Kebaya Jahitan Manik dan Sulaman Tangan Baju Tidur Kanak-Kanak Lelaki Baju Melayu Teluk Tradisional (Teluk Belanga) Baju Melayu Moden Baju Kurung Pahang HoSPITAlITI Wedding Special Cake Decoration Produce Pizza Produce Modern Bun French Pastry Hot Dessert Poultry Dishes Appertizer Perform Operation and Preparation Continental Cake Produce Bread PerSoNAl Basic Make-up Hair Cutting Hair Highlighting 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari Kluster 2 Kluster 3 16 18 22 25 15 22 37 10 25 9 18 8 21 17 0 15 11 20 15 23 15 10 14 10 80 Sendiri/majikan − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS 122 Sendiri/majikan − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS − IKBN/KBS 50 Sendiri/majikan − IKBN/KBS − IKBN/KBS

16

Nota: Kluster 1 -

| Kementerian Belia dan Sukan

Nama Kursus / Modular Hair Shampooing and Drying Hair Styling Hair Relaxing / Rebonding Hair Colouring Basic Facial Make-up Day and Night Facial Machine Treatment (Galvanic) Combination Hair Cut FoToGrAFI Photo Preparation Photo Shooting Equipment Photo Shooting Documentation Sport Photography Sport Photography Lighting Photo Shooting

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 19 22 14 14 13 28 17 20 20 30 25 12 22 25 20 11 − − − − − − − − − − − − − − − −

Penaja IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS IKBN/KBS

IKBN Pagoh Tel: +606 – 973 7836 | Laman web: www.ikbnpg.gov.my
AlATAN DAN ACuAN Tool Maker-Metal Stamping Die Tool Maker-Plastic Injection Moulding Senior Tool Maker-Metal Stamping Die Senior Tool Maker-Plastic Injection Moulding MeKANIK INDuSTrI Mekanik Industri Juruteknik Industri KIMPAlAN Kimpalan Arka Logam Berperisai (Keluli Karbon dan Keluli Tahan Karat) (SMAW) Kimpalan Arka Tungsten Gas (Keluli Karbon dan Keluli Tahan Karat) (GTAW) PeMeSINAN AM Basic Conventional Turning Intermediate Conventional Turning Basic Conventional Milling Intermediate Conventional Milling Fundamental CNC Turning Fundamental CNC Milling 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 15 15 15 15 20 20 15 15 5,600 5,600 3,500 7,000 Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

5,600 Sendiri/majikan 7,000 Sendiri/majikan 4,000 Sendiri/majikan 6,500 Sendiri/majikan

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20 20 20 20

400 400 400 400 400 400

Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan Sendiri/majikan

17

Nama Kursus / Modular KIMPAlAN Basic Welding Stainless Steel AlATAN DAN ACuAN Injection Moulding Machine Operation MeKANIK INDuSTrI Intermediate PLC

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari

15

350 Sendiri/majikan

2 hari

15

450 Sendiri/majikan

2 hari

15

600 Sendiri/majikan

IKBN Bachok

Tel: +609 – 778 7700 | Laman web: www.ikbnbc.gov.my

TeKNoloGI MAKANAN Commercial Food Table Setting and Food Beverage Services for Malay Wedding Membuat Kek Animasi dan Hari Jadi AwAM Pengendali Perancah Kompetensi Tahap Asas Siri 1 Pengendali Perancah Kompetensi Tahap Asas Siri 2

2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20

350 Sendiri/majikan 250 Sendiri/majikan 450 Sendiri/majikan

10 hari 10 hari

6 6

600 Sendiri/majikan 600 Sendiri/majikan

IKBN Pontian
eleKTrIK Pendawai Elektrik Tiga Fasa dan Endorsan (PW4) 6 bulan (240 jam) 15 1,500 Sendiri/majikan

IKBN Sri Iskandar
eleKTroNIK Electrical Wiring Installation Asas Pengendalian Walkie-Talkie

Tel: +605 – 3711 300 | Laman web: www.ikbnsi.gov.my

2 hari 2 hari

10 10

300 Sendiri/majikan 300 Sendiri/majikan

IKBN wakaf Tapai

Tel: +609 – 680 2077 | Laman web: www.ikbnwt.gov.my

eleKTrIK Pendawaian Elektrik Tiga Fasa (PW4)

6 bulan Kluster 3 -

15

2,300 Sendiri/majikan

18

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

| Kementerian Belia dan Sukan

Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JBSN)
Terdapat 15 buah JSBN di seluruh negara di bawah pentadbiran KBS. Antara strategi yang digunapakai JSBN adalah dengan menyedia dan mengukuhkan program pembangunan kepimpinan, keusahawanan, kemahiran, kesukarelaan dan pengurusan kepada kumpulan sasar (melibatkan belia yang berumur 15 hingga 40 tahun) bagi melahirkan para belia yang berkemahiran teknikal, berdisplin, berpengetahuan bidang perniagaan dan memberi peluang kerjaya belia. Program-progam yang dilaksanakan adalah seperti latihan sambil bekerja, kursus dorongan latihan, seminar kerjaya sehari, kursus kemahiran tidak formal, kursus masakan, jahitan, hiasan, asas perniagaan dan literasi komputer. Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

JSBN Johor Tel: +607 – 223 2614 | E-Mel: jbsjhr@tm.net.my
TeKSTIl DAN APPArel Jahitan Pakaian Wanita Jahitan Pakaian Wanita Jahitan Pakaian Wanita dan Sulaman Manik Wanita PerSoNAl Gunting Rambut Solekan Pengantin Kursus Asas Solekan BINAAN Pembentukan Aluminium dan Simen Batu Perhiasan MulTIMeDIA Kursus ICT 4 hari 2 hari 8 hari 4 hari 2 hari 6 hari 15 sesi 6 hari 30 30 30 30 30 30 30 30 2,462 2,610 5,220 2,758 2,610 2,670 5,220 2,550 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

JSBN Kedah Tel: +604 – 720 3500/10/09 | E-Mel: jbskdh@tm.net.my
BAIKPulIH KoMPuTer Baik Pulih Komputer TeKSTIl DAN APPArel Jahitan dan Hiasan Langsir Jahitan Manik dan Gubahan Jahitan Manik dan Labuci Jahitan Langsir dan Baju Jahitan dan Sulaman Manik PerSoNAl Solekan PeNYeDIAAN MAKANAN Membuat Kek Roti dan Pastri Kursus Asas Masakan Barat, Biskut dan Kek AwAM Landskap dan Simenfero 7 hari 4 hari 4 hari 4 hari 5 hari 4 hari 5 hari 4 hari 5 hari 4 hari 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3,975 3,800 3,800 3,592 3,800 3,800 3,799 3,800 3,800 3,800 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

19

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

JSBN Perak Tel: +605 – 548 9500/9501 | E-Mel: jbsprk@tm.net.my
PerSoNAl Solekan Kecantikan FoToGrAFI Fotografi TeKSTIl DAN APPArel Jahitan Baju Kurung Jahitan Manik dan Labuci Jahitan Pakaian Wanita Jahitan Kusyen Baju Kurung dan Sulaman Membuat Gelang Kristal MAKANAN Biskut dan Kek Cup Cake dan Pastri Kek dan Pastri/Western Food Cup Cake dan Coklat MoToSIKAl Servis Motosikal MulTIMeDIA IT Software Application BINAAN Asas Simenfero 4 hari 2 hari 2 hari 4 hari 10 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 4 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 4 hari 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

JSBN Sarawak Tel: +6082 – 240 631 | E-Mel: jbssrwk@tm.net.my
PeMProSeSAN MAKANAN Pemprosesan Kuih Kering TeKSTIl DAN APPArel Jahitan Pakaian Wanita dan Sulaman Sulaman Manik Jahitan Pakaian Wanita MoToSIKAl Bengkel Membaiki Motosikal 66 hari 38 hari 30 minggu 8 hari 30 minggu Kluster 3 30 30 30 30 30 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

20

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

| Kementerian Belia dan Sukan

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

JSBN Selangor Tel: +603 – 5519 2326 | E-Mel: jbsnsgr@kbs.gov.my
uruTAN reFleKSIoloGI Sport Massage Urutan Asas Kaki KrAFTANGAN Kraftangan Mutiara Kraftangan Felt Craft Gubahan Bunga MAKANAN Pastry dan Kek Pastry dan Kek Bakeri dan Kek PerSoNAl Solekan MulTIMeDIA Membina Blog FoToGrAFI Fotografi 5 hari 3 hari 6 hari 4 hari 4 hari 5 hari 4 hari 4 hari 6 hari 6 hari 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

JSBN Terengganu Tel: +609 – 622 2344 | E-Mel: jbstrg@tm.net.my
MAKANAN Masakan (Kek dan Roti, Kuih Tradisional dan Pencuci Mulut) TeKSTIl DAN APPArel Jahitan Pakaian Wanita Jahitan Pakaian Wanita Jahitan Baju Lelaki FoToGrAFI Fotografi 12 hari 30 5,800 Sendiri

6 hari 4 hari 12 hari

30 30 30

5,800 5,800 5,800

Sendiri Sendiri Sendiri

8 hari

30

5,800

Sendiri

21

22

ikmah Kebijaksanaan Cerminan Ketamadunan Bangsa
YBhg. Dato’ Ibrahim bin Muhamad Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)

“H

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)

23

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Bahagian Pembangunan usahawan (BPu)
Aktiviti Latihan Keusahawanan menyediakan pakej untuk Bumiputera memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri keusahawanan untuk menjadi usahawan yang berdaya maju dan berdaya saing. Program di bawah latihan keusahawanan meliputi kursus, latihan, seminar, bengkel bagi input pendedahan, pengetahuan dan kemahiran di tahap pembudayaan keusahawanan, pewujudan usahawan serta peningkatan dan pengukuhan yang dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan dan PUSMA Negeri serta dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, swasta dan badan-badan bukan kerajaan (NGO). Jenis-jenis aktiviti latihan yang dikendalikan dibahagikan kepada dua iaitu Pewujudan Usahawan dan Peningkatan dan Pengukuhan Usahawan. Latihan dan bimbingan yang disediakan bertujuan untuk mewujudkan usahawan baru dari kalangan Bumiputera serta meningkatkan keupayaan usahawan sedia ada selari dengan matlamat Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bahagian Pembangunan Usahawan, Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA, 21, Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 2613 4757 | Faks: +603 – 2693 2637 | Laman web: www.mara.gov.my Nama Kursus / Modular ProGrAM lATIHAN luAr INSTITuT 11 International Entrepreneurship Forum (IEF) K.L. 2012 Aplikasi AutoCAD 2D Aplikasi 'Sketch -up' Dalam Rekabentuk Perabut Asas Keusahawanan Siswa (Kolej MARA K Nerang) Asas Perakaunan dan Pengurusan Asas Kewangan Bengkel Fotografi Lanjutan Dinamika Usahawan Progresif Editing Fotoshop (Custom Album) E-Perolehan dan My Katalog Hiasan Fabrik Hiasan Fabrik (Langsir) Hostel Stay Smart Camp 111 Intermediate Photography Jahitan Ceongsam dan Punjabi Jahitan Langsir Jahitan Pakaian Baju Sorak - MLVK tahap 3 Jahitan Pakaian Pyjama dan Kaftan - MLVK Tahap 3 Jahitan Tudung dan Sulaman Reben MLVK Tahap 3 Kaca Dekoratif (Sand Blasting) Karnival Usahawan Bera (Bajet Tambahan) Keusahawanan Dinamik (Baking) Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 hari 3 hari 4 hari 2 hari 3 hari 1 hari 5 hari 1 hari 5 hari 12 hari 11 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 3 hari 5 hari 4 hari 2 hari 1 hari 13 hari

620 10 10 42 30 25 29 30 15 15 15 500 25 20 16 20 20 20 10 200 20

200,000 10,000 13,500 15,000 11,350 6,000 29,025 7,620 22,000 43,000 43,000 5,000 5,000 15,812 9,260 12,744 16,496 18,250 18,000 12,400 46,200

MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA

24

| Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Nama Kursus / Modular Keusahawanan Dinamik (Jahitan) Komunikasi dan Khidmat Pelanggan Kontraktor Landskap: Pelan Tanaman, Pembinaan dan Penganggaran Harga Lanjutan Masa,Tidak Siap dan Pemansuhan Kerja Lanjutan Roti dan Bun Latihan Intensif Usahawan Teknikal (PUTEK) Latihan Pembentukan Usahawan (AMT) Latihan Pembentukan Usahawan (BMT) Latihan Pembentukan Usahawan Modul 1 Latihan Pembentukan Usahawan Modul 2 LPU (Rancangan Perniagaan) UMUM 3 Majlis Bersama Rakyat (UK Dinamik) Majlis Perasmian Seminar Usahawan Dinamik Peringkat Daerah Besut dan Setiu Masakan Ala Barat Membongkar Rahsia Jutawan Pemborong Membuat Kek dan Dessert Mendandan dan Menggunting Rambut Mengecat Bangunan Tek Airless Spray Meniti Jatidiri Dalam Warisan & Keusahawanan Progresif Pemadanan Perniagaan (Business Matching) Pemasaran dan Pembangunan Produk Pemasaran Berkesan Pembentukan Usahawan Global Pemborongan Luar Bandar (China) Pemprosesan Makanan (Hasilan Soya) Pendaftaran dan Entiti Perniagaan (NBOS 4) Penggunaan "POS" Sistem Pengukuhan Jatidiri dan Pemantapan Halatuju Pengurusan Kewangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Peruncitan Penyediaan Rancangan Perniagaan Penyenggaraan dan Baikpulih Telefon Bimbit Perakaunan UKD

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 13 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 9 hari 5 hari 6 hari 6 hari 5 hari 5 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 8 hari 2 hari 4 hari 2 hari 2 hari 2 hari 4 hari 3 hari 2 hari 15 30 15 15 25 30 26 26 29 29 30 500 300 25 30 25 20 20 150 30 30 30 30 15 30 25 30 30 30 30 30 20 18 44,000 12,240 13,000 6,000 7,798 46,220 24,020 29,950 30,000 30,000 22,190 31,000 17,400 7,960 2,640 8,431 7,660 12,800 82,000 99,820 15,400 12,000 82,820 11,000 34,000 4,000 13,475 29,810 10,830 10,690 9,150 27,600 9,676 19,630

Penaja MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA

25

Nama Kursus / Modular Penganggaran Harga Jln Bitumen, Jln Pertanian/Ladang/ Luar Bandar dan Jln Probase Perniagaan Online Pra Aspirasi Usahawan Modul 1 Seminar MARA Bersama Penerima Kemudahan Perniagaan Seminar National Food Tech 2012 Seminar Peluang Perniagaan Bersama Penjaja Seminar Pengurusan dan Konsep Kesetiaan Pelanggan Kepada Usahawan Automotif Seminar Transformasi Ekonomi Seminar Transformasi Ekonomi Tambahan Seminar Transformasi Keusahawanan Dinamik Seminar Transformasi Keusahawanan MARA Seminar Usahawan Oli Collection Solekan dan Terapi Kecantikan (NBOS 4) Taklimat Bangunan dan Latihan Memadam Kebakaran Penyewa MARA Sarikei Tek Pembuatan Perabot 'Cash & Carry' (Rak Kabinet) Teknik Kemasiapan Cosmichrome Teknik Pembuatan dan Pemasangan Kabinet Dapur-Solid Teknologi Produk Berasaskan Aluminium (Casement Window) Tender Potong Rumput, Membersih Kawasan dan Penganggaran Harga Usahawan Dinamik Jahitan Pakaian Lelaki Usahawan Jahitan Waterproofing: Tender, Sebutharga dan Menganggar Harga

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 2 hari 10 hari 1 hari 1 hari 25 20 35 200 50 500 50 150 500 400 100 200 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 10,000 8,740 8,464 11,710 38,000 19,000 1,290 36,000 12,500 99,000 47,000 5,000 11,595 3,000 17,000 28,000 20,000 20,000 13,000 43,000 43,000 10,000

Penaja MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA

26

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Bahagian Kemahiran dan Teknikal MArA (BKT)
BKT adalah salah satu dari bahagian sektor pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat (MARA) yang bertanggungjawab menjalankan program Latihan Kemahiran MARA sebagai program latihan cemerlang bertepatan dengan keperluan semasa dan perancangan pembangunan perindustrian serta perkembangan teknologi moden. Calon yang layak ditawar untuk menjalani program latihan terpilih di tempat latihan yang disediakan di Institut Latihan Kemahiran MARA. Sijilsijil Latihan Kemahiran MARA diberi kepada pelatih yang berjaya. Selain itu, BKT juga memberi peluang kepada pelanggan dalaman dan luaran MARA dalam urusan berkaitan dengan pelbagai program latihan kemahiran daripada semasa ke semasa. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bahagian Kemahiran dan Teknikal, Tingkat 20 & 21, Ibu Pejabat MARA, 21 Jalan Raja Laut. | Tel: +603 – 2613 4586 | Faks: +603 – 2691 4510 | Laman web: www.mara.gov.my Nama Kursus / Modular ProGrAM lATIHAN luAr INSTITuT Chargemen ILSAS (TNB) BO Kimpalan MARA - PETRONAS 6G (Dijalankan 14 siri - 2 Visual Welding Inspector (TWI) 3.0 (Dijalankan 12 siri setahun) Visual Welding Inspector (TWI) 3.1 (Dijalankan 4 siri setahun) Pengurusan Air (Perlesenan Tukang Paip) PBA Perantisan Perbadanan Bekalan Air (PBA) SKM 1 Perantisan PBA SKM 2 (Dijalankan 10 siri setahun) NDT (MT, PT, RI and UT) 3D Modelling Architecture and Auto CAD Skim Perantisan Mercedes/BMW FOA's Certified Fiber Optic Technician (CFOT) Plant Design Management System (PDMS) Asas Baikpulih Telefon Bimbit (Sabah) Mate <500 GT Dosmetik (Terhad) Jurumudi Bot On Board Training Vessel (Deck/Engine Rating) ProGrAM lATIHAN luAr INSTITuT Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (ALAM) Cisco Certified Network Associate (CCNA)
bulan sesiri setahun)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

4 bulan 2 bulan 5 hari 5 hari 7 hari 6 bulan 6 bulan 5-15 hari 1 bulan 6 bulan 7 hari 5 hari 4 hari 4 hari 3 bulan

6 Rujuk Agensi 242 Rujuk Agensi 120 Rujuk Agensi 60 Rujuk Agensi 30 Rujuk Agensi 25 Rujuk Agensi 25 Rujuk Agensi 100 Rujuk Agensi 14 Rujuk Agensi 10 Rujuk Agensi 20 Rujuk Agensi 5 Rujuk Agensi 14 Rujuk Agensi 20 Rujuk Agensi 10 Rujuk Agensi

MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA MARA

6 hari 1 bulan

10 Rujuk Agensi 20 Rujuk Agensi

MARA MARA

27

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

German-Malaysian Institute (GMI)
GMI menawarkan kursus intensif dengan praktikal amali dan teori di bidang Teknologi Produksi dan Industri Elektronik dengan pengkhususan dalam bidang Cetakan, Tool and Die, Rekabentuk Produk dan Pembuatan, Mekatronik, Proses Instrumentasi dan Kawalan, Electronics and Information Technology dan Network Security. Semua program GMI berasaskan industri untuk memenuhi keperluan sektor industri di Malaysia dalam menghasilkan anak didik dalam pelbagai bidang khususnya yang berkaitan dengan industri pembuatan dan kejuruteraan. GMI berjaya menghasilkan pelajar yang mahir dan cekap di pelbagai bidang iaitu desain, pembuatan, pengendalian, penyelenggaraan, analisis kesalahan dan pembaikan kompleks kilang pengeluaran, mesin, kelengkapan, peralatan dan produk manufaktur. Terdapat tiga jenis pengajian yang ditawarkan iaitu Diploma Sepenuh Masa (Full Time Diploma/FTD), Program Persediaan Jerman A-Level (German A-Level Preparatory Programme/GAPP) dan Program Separuh Masa. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: German-Malaysian Institute (GMI), Jalan Ilmiah, Taman University, 43000 Kajang, Selangor. | Tel: +603 – 8921 9000 | Faks: +603 – 8921 9001 | E-Mel: enquiry@gmi.edu.my | Laman web: www.gmi.edu.my Nama Kursus / Modular AuToMATIoN MeCHATroNICS Basic Pneumatics Electro-Pneumatics Basic Hydraulics Electro Hydraulics Introduction To PLC’s - S7 Programmable Logic Control - Part 2 Mechatronics Applications 1 Mechatronics Applications 2 Fundamentals of Industrial Robotics Industrial Robotics Simulation and Programming Electrical Machines (Operational, Troubleshooting and Maintenance) INSTruMeNTATIoN AND CoNTrol Industrial Process Control and Instrumentation Introduction to Virtual Instrumentation and Measurement Sensors Technology Domestic Electrical Installation Protection Devices In Electrical Installation Low Voltage Switch Gear And Motor Control Basic Distributed Control System (SIEMENS) Basic Instruments Calibration Motor Control With Contactor Programming eleCTroNICS AND SYSTeM CoMMuNICATIoN Microcontroller Based System Power Electronics and Drive Communication Technology Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 4 hari 4 hari

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

800 1,000 1,000 1,200 800 1,000 1,000 1,200 1,000 1,500 1,120

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5 hari 4 hari 3 hari 5 hari 2 hari 4 hari 4 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 hari

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1,500 1,800 1,200 1,200 900 900 1,900 1,500 840 1,000 1,000 1,450

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

28

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Nama Kursus / Modular Analogue Communication and Telephony Digital Communication and Error Control Microprocessor Interfacing Technology Data Communication Systems PIC Microcontroller CoMPuTer AND NeTworK Linux System Administration Linux Network Administration Database Management System (Introduction to SQL) Database Management System (Advanced Database Administration) Interactive Multimedia Development with Adobe Flash Web Page Design and Publishing with Adobe Dreamweaver Graphic Editing and Optimization with Adobe Fireworks Graphic Editing and User Interface Design with Adobe Photoshop CS Graphic Design and Editing with Adobe Illustrator CS Dynamic Web Programming (Intro to PHP) JAVA (Object Oriented Programming) 1 JAVA (Object Oriented Programming) 2 Enterprise Switch and Router Test Solutions with Spirent Test Center Secured Network Design (Network Performance Emulation, Simulation and Planning) Network Forensic and Analyzation MoulD TeCHNoloGY Fundamentals of Plastic Processing Fundamentals of Mould Technology Troubleshooting for Injection Moulding Mould Maintenance and Injection Moulding Machine Plastic Mould Construction and Design 1 Plastic Mould Construction and Design 2 Plastic Mould Construction and Design 3 Plastic Product Design and Tooling Plastic Product Analysis Surface Grinding Tool and Cutter Grinding CNC PreCISIoN TeCHNoloGY Fundamental CNC Turning Fundamental CNC Milling Advanced CNC Turning Advanced CNC Milling

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 1 hari 3 hari 2 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 900 900 1,150 1,150 1,150 1,150 2,200 2,200 2,000 2,500 600 600 600 800 800 1,000 800 1,000 2,500 500 1,700 400 800 800 1,200 1,200 1,200 1,000 1,200 1,500 800 800 1,045 1,045 1,375 1,375

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

29

Nama Kursus / Modular Fundamental EDM Die-Sinking Fundamental EDM Wire-Cut Advanced EDM Wire-Cut Advanced EDM Die-Sinking CAD Fundamental - CATIA V5 R19 CAD Fundamentals - AutoCAD Inventor Pro 2010 Engineering Drawing and Cad Fundamental CADCAM Milling (1.CatiaCam 2. DelCam) Advanced CADCAM Milling (1.CatiaCam 2. DelCam) Fundamental of Jig and Fixtures Design CNC Milling Multi Axis and Programming CADCAM 4 and 5 Axis Milling Tool AND DIe TeCHNoloGY Fundamentals Press Tool Technology Bending Operation and Bending Dies Die Construction and Design 1 (Blanking, Piercing and Compound Die) Die Construction and Design 2 (Draw Die) Die Construction and Design 3 Cut and Carry Progressive Die) Die Maintenance and Press Machine Operation MATerIAl, QuAlITY, MACHINING Conventional Turning Conventional Milling Engineering Metrology Coordinate Measuring Machine Geometrical Dimensioning and Tolerancing Heat Treatment ProDuCT DeSIGN DeveloPMeNT Rapid Prototype Reverse Engineering for Product Development Finite Element Analysis with CAE - Beginner Finite Element Analysis with CAE - Intermediate Advanced Engineering Analysis with CAE Product Design Optimization with CAE Design for Manufacturing and Assembly Ergonomics Model Making Digital Sketching with CAID (Computer Aided Industrial Design) 3DS MAX for Rendering and Animation

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 2 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 5 hari 5 hari 3 hari 4 hari 3 hari 4 hari 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari 5 hari 3 hari 4 hari 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1,045 1,045 1,375 1,375 2,000 1,375 800 1,035 1,375 1,045 1,375 1,375 1,150 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 600 1,300 1,045 1,200 1,200 1,200 1,500 1,800 1,800 2,500 800 800 1,200 1,000 1,200

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

30

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut Kemajuan Desa (INFrA)
INFRA ialah institut latihan utama pengurusan pembangunan desa di bawah struktur KKLW. INFRA berperanan memberi latihan kepada pemimpin di peringkat akar umbi khususnya kepada Pengerusi dan Ahli-ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung/Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan, belia/beliawanis luar bandar dan usahawan homestay. Selain menganjurkan kursus di dalam negara, INFRA juga menganjurkan program latihan di peringkat antarabangsa dengan kerjasama Kementerian Luar Negeri di bawah Program Kerjasama Teknikal Malaysia, Program Latihan Negara-negara Dunia Ketiga, Afro-Asian Rural Development Organisation (AARDO) dan Program Kerjasama dengan Sekretariat Komanwel. Pendekatan latihan adalah secara formal dalam bilik kuliah di mana peserta kursus diberi latihan untuk menghasilkan profil kampung dan aspek-aspek dalam perencanaan program. Program latihan yang dijalankan INFRA termasuklah Program Pengurusan Desa, Program Persijilan dan Pembangunan Komuniti, dan Program Kejurulatihan, ICT dan Antarabangsa Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Institut Kemajuan Desa (INFRA), Lot 2A, Persiaran Institusi, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. | Tel: +603 – 8735 2400 | Faks: +603 – 8926 5901 | E-mel: webmaster@infra.gov.my | Laman web: www.infra.gov.my Nama Kursus / Modular ProGrAM PeMBANGuNAN KeMAHIrAN Homestay PeNINGKATAN eKoNoMI Asas Pelancongan Desa Seminar Peningkatan Ekonomi: Burung Walit Peningkatan Ekonomi : Burung Walit Seminar Peningkatan Ekonomi: Pertanian Mesra Alam Peningkatan Ekonomi : Pertanian Mesra Alam Peningkatan Ekonomi : Pengasuhan Anak-anak kerjasama dengan KKM, JKM dan KEMAS Peningkatan Ekonomi : Asas Baikpulih Komputer Pembangunan Koperasi Motivasi Belia Cemerlang Seminar Anak Bestari 1Malaysia Pengurusan Desa Berasaskan ICT Promosi dan Pemasaran Produk Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4 bulan 3 hari 1 hari 3 hari 1 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 4 hari 4 hari

25 40 max 80 max 80 max 80 max 80 max 40 max 40 80 80 80 40 40

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma max 40 max 40 Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

– – – – – – Sendiri Sendiri – – – – –

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

31

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Poly Tech MArA (KPTM)
Kolej Poly-Tech MARA (KPTM), ditubuhkan di bawah Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta pada September 2003 dikelolakan oleh Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Bhd, yang merupakan subsidiari milik penuh Majlis Amanah Rakyat (MARA). KPTM menawarkan peluang pendidikan yang luas dalam bidang seperti teknologi maklumat, sains komputer, perakaunan, pengurusan perniagaan, kejuruteraan dan sains kesihatan. Komitmen KPTM terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan kefleksibelan terhadap pendidikan dapat digambarkan dalam penawaran program yang pelbagai menerusi Pusat Pendidikan Berterusan (CCE). Semenjak penubuhannya pada 1995, CCE telah menawarkan program separa masa dan program pembelajaran jarak jauh meliputi program ke arah penghasilan sijil, diploma dan ijazah dalam banyak bidang serta sering menganjur kursus pendek dengan kolaborasi bersama universiti tempatan dan antarabangsa serta institusi lain. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Kolej Poly-Tech MARA, Jalan 7/91, Taman Shamelin Perkasa, Cheras, 56100, Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 9179 5600 | Faks: +603 – 9281 7491 | Laman Web: www.kptm.edu.my Nama Kursus / Modular SArJANA MuDA Pentadbiran Perniagaan (Kerjasama dengan UPM) Komunikasi (Kerjasama dengan UPM) Sastera BM dan Linguistik (Kerjasama dengan UPM) Sastera Bahasa Inggeris (Kerjasama dengan UPM) Sains Pembangunan Sumber Manusia (Kerjasama dengan UPM) Sains Pembangunan Manusia (Kerjasama dengan UPM) SArJANA Pentadbiran Pendidikan (Kerjasama dengan UPM) DIPloMA Diploma Eksekutif Pentadbiran Perniagaan (Kerjasama dengan UiTM) Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (UPSI) (Khas untuk Kakitangan MARA) ProGrAM lATIHAN JANGKA PeNDeK Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran Corporate Advancement via Effective Communication Pemantapan Budaya Kerja Kualiti Get That Job! Asas Protokol dan Pengurusan Majlis ProGrAM lATIHAN JANGKA PeNDeK Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran Corporate Advancement via Effective Communication Pemantapan Budaya Kerja Kualiti Get That Job! Kursus Asas Protokol dan Pengurusan Majlis Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Min 8 sem Min 8 sem Min 8 sem Min 8 sem Min 8 sem Min 8 sem Min 4 sem 16 bulan 16 bulan 10 7 32 2 38 3 263 20 280 24,340 19,300 20,920 20,560 20,380 20,720 14,600 7,220 5,300 Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri MARA

3 hari 6 hari 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 6 hari 3 hari 2 hari 2 hari

minima 20 minima 20 minima 20 minima 20 minima 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 20

300-1500 300-1500 300-1500 300-1500 300-1500 300-1,500 300-1,500 300-1,500 300-1,500 300-1,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32

| Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

latihan Kemahiran GIATMArA
Latihan kemahiran GIATMARA disasarkan kepada belia dan masyarakat setempat. Program latihan dibentuk berdasarkan konsep modular, praktikal (hands-on) dan employable skills mengikut keperluan semasa dan ditawarkan secara percuma. Jangkamasa program adalah antara 6-24 bulan. Latihan kemahiran GIATMARA memberi latihan kemahiran kepada masyarakat bandar dan luar bandar dalam bidang yang bersesuaian dengan keperluan tempatan. Usaha ini diharap dapat meningkatkan taraf hidup individu melalui peluang usaha niaga dan pekerjaan. Program GIATMARA merupakan satu usaha untuk menggalakkan Bumiputera mempertingkatkan kemahiran teknikal mereka dan menjadi usahawan yang berdaya saing di pasaran terbuka. Senarai latihan mengikut kluster adalah Komputer dan IT, Percetakan, Fabrik, Mekanikal, Elektronik/Mekatronik, Senibina, Pengangkutan, Elektrikal, Hairdressing and Cosmetology, Kulinari, Hospitaliti dan Pembuatan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bahagian Komunikasi Korporat, Universiti Kuala Lumpur, 1016, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 2175 4039 | Faks: +603 – 2175 4001 | E-mel: enquiries@unikl.edu.my Nama Kursus / Modular TeKNoloGI SISTeM KoMPuTer Dokumen Pejabat Laman Web Sistem Rangkaian DeSKToP PuBlISHING ArTIST Menghasilkan Pelbagai Grafik FASHIoN AND DreSSMAKING Baju Kurung Kebaya Baju Melayu Blouse Kemeja Membuat Seluar HIASAN DAlAMAN Membuat Langsir CoNFeCTIoNArY AND BAKerY Produk Roti Produk Biskut Produk Pastri Dessert Panas Produk Frozen Produk Kek Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

59 jam 42 jam 28 jam

15 15 15

Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF

85 jam

15

Percuma

MOF

42 jam 42 jam 36 jam 48 jam 48 jam 36 jam

15 15 15 15 15 15

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF MOF MOF MOF

72 jam

15

Percuma

MOF

53 jam 40 jam 50 jam 33 jam 39 jam 36 jam

15 15 15 15 15 15

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF MOF MOF MOF

33

Nama Kursus / Modular MASAKAN DAN PrAMuSAJI Snek dan Koktail Produk Farinacious Produk Pastri TeKNoloGI FoToGrAFI Mengendali Kamera SLR Digital Mengendali Teknik Dedahan Normal Mengawal Cahaya Mengendali Flash Membuat Kerja Penyuntingan Menghasilkan Fotografi Pengiklanan SoleKAN AND TerAPI KeCANTIKAN Mencantikkan bulu mata/Kening Merawat Kuku Tangan/Kaki Manicure/Padicure Menyolek Muka Mencabut dan Mencerah Bulu Roma SeNI reKA GAYA rAMBuT Menggunting Rambut Wanita Menggunting Rambut Lelaki Mewarna Rambut Mengerinting Rambut Melurus Rambut INDuSTrIAl MAINTeNANCe Memasang Jubin Membuat Dinding Sesekat dan Siling Gantung Aluminium TeKNoloGI PerABoT Kerusi Makan Troli Almari Hiasan TeKNoloGI AuToMoTIF Repair Lubrication System Repair Petrol Engine (1) Cooling System Repair Petrol Engine (2) Repair Ignition System

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

28 jam 25 jam 32 jam 67 jam 40 jam 90 jam 78 jam 59 jam 44 jam 45 jam 85 jam 85 jam 100 jam 78 jam 80 jam 89 jam 85 jam 89 jam 55 jam 60 jam 53 jam 36 jam 33 jam 43 jam 58 jam 50 jam 58 jam 65 jam 58 jam

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF

34

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

TeKNoloGI KIMPAlAN DAN FABrIKASI loGAM Pemotongan Oksi-asitelena dan Plasma 28 jam Mengimpal Kumai Dalam Proses SMAW 60 jam Mengimpal Sambungan Temu Dalam Proses SMAW 92 jam Mengimpal Sambungan Temu Paip Dalam Proses SMAW 128 jam Membuat Projek Fabrikasi Logam 60 jam eleKTroNIK AuDIo vISuAl Memasang PA System Memasang CCTV Membaikpulih VCD/DVD TeKNoloGI MoToSIKAl Servis Sistem Penyalaan Top Overhaul Enjin Overhaul Enjin 2 dan 4 Lejang

15 15 15 15 15

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF MOF MOF

55 jam 39 jam 62 jam

15 15 15

Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF

39 jam 60 jam 60 jam

15 15 15

Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF

TeKNoloGI BAIKPulIH DAN MeNGeCAT KeNDerAAN Membaik Pulih Kerosakan Badan Kenderaan 90 jam Menyediakan Permukaan Panel 55 jam Melakukan Kerja-kerja Mengecat 81 jam PeNYeleNGGArAAN eNJIN MArIN Service Fuel System Service Electrical System Overhaul Marine Engine PeNDAwAI eleKTrIK Menguji Pepasangan Elektrik 1 Fasa Membuat Pendawaian Suis 1 Hala Membuat Pendawaian Suis 2 Hala dan Pertengahan Membuat Pendawaian Pelbagai Suis dan Kawalan Automatik Membuat Pendawaian Litar Kuasa Memasang Papan Agihan dan Sisihan Pembumian Membuat Pendawaian Konduit PVC

15 15 15

Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF

82 jam 122 jam 190 jam

15 15 15

Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF

64 jam 64 jam 64 jam 64 jam 64 jam 64 jam 32 jam

15 15 15 15 15 15 15

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

MOF MOF MOF MOF MOF MOF MOF

35

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Kuala lumpur
Mempunyai kurikulum pendidikan yang berintegrasi dalam empat komponen utama iaitu teknikal, sosial, pembelajaran dan keusahawanan. Strategi pengajaran yang berorientasikan teori dan amali mengupayakan pelajar menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi mengikut keperluan industri. Program yang ditawarkan adalah Automation, Metal Fabrication and Industrial Maintenance Technology, Electrical, Electronics and Telecommunication Technology, Automotive and Precision Manufacturing Technology, Information Technology, Multimedia Technology and Business Technology, Aviation and Aircraft Maintenance Technology, Chemical and Bioengineering Technology, Marine Engineering Technology, Medical and Allied Health Sciences, Design and Manufacturing and Engineering Business Management, Quality Engineering and Industrial Logistics, Medical Science Technology dan; Enterpreneurship and Technology. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bahagian Komunikasi Korporat, Universiti Kuala Lumpur, 1016, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 2175 4039 | Faks: +603 – 2175 4001 | E-mel: enquiries@unikl.edu.my Nama Kursus / Modular TrAIN THe TrAINer Air-conditioning, Electrical and Communication Task and Engine and Vehicle Technology Fashion Design, Dress Making, Health Care, Early Child Education, Culinary, Jewelery Design and Make Up Industrial Maintenance (Construction, Electrical Installation, Motorcycle Technology, Automotive Technology, Audio Visual Electronic Technology English DIPloMA SeNI KrAF English Technical Drawing SIJIl SeNI KrAF English Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

30

USD15,000 seorang 30 46,423 seorang

Sendiri Sendiri

50 59,539 seorang Kerajaan Libya 20 1,280 seorang Sendiri

6 bulan 6 bulan

100 6

160/jam 160/jam

IKN IKN

6 bulan

100

160/jam

IKN

36

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

“O

rang akan tetap menjadi ahli ilmu yang sejati selama dia masih menuntut. Tetapi apabila pada suatu ketika dia berkata “Aku sudah pintar” maka sesungguhnya dia sudah menjadi bodoh dengan sendirinya. (Luqman Al-Hakim).

YBhg. Datuk Himmat Singh Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya (KKR) Malaysia

Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)

37

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
Sebagai sebuah badan yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan untuk membangunkan industri pembinaan Negara, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sentiasa peka untuk mempertingkatkan kemahiran sumber manusia industri pembinaan Negara supaya mereka boleh menyumbang ke arah peningkatan daya saing industri ini pada masa hadapan. CIDB telah mengenalpasti latihan kemahiran yang diperlukan oleh industri pembinaan bagi mempersiapkan diri mereka menjadi pekerja binaan berwibawa yang berupaya menghasilkan prestasi kerja yang berkualiti, produktif lagi cekap seperti akar yang terlatih untuk menjalankan kerja pembinaan di luar Negara. CIDB telah menubuhkan 6 Akademi Binaan Malaysia (ABM) bertujuan untuk menyediakan latihan kepada golongan belia dan personel binaan yang ingin menjalani latihan di dalam bidang industri pembinaan. Setiap pelatih yang lulus dalam latihan kemahiran akan dianugerahkan Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK) dalam bidang berkenaan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, 72, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur | Tel: +603 – 2617 0200 | Faks: +603 – 2617 0220 | E-Mel: cidb@cidb.gov.my | Laman web: www. cidb.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

PeNGuruSAN DAN PeNYelIA TAPAK PeMBINAAN Pengurus Projek Pembinaan 20 hari Penyelia Tapak Pembinaan 16 hari lATIHAN KeMAHIrAN Latihan Belia Latihan Personel Binaan lATIHAN PerSoNel KeSelAMATAN Safety Site Supervisor Traffic Management Officer Construction Safety and Health Officer

25 25

7,000 1,800

Sendiri Sendiri

2-6 bulan 5-30 hari

25 25

350-4,750 300-4,450

Sendiri Sendiri

10 4 hari 5 hari

25 25 25

1,690 1,200 1000

Sendiri Sendiri Sendiri

38

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

YBhg. Datuk Kamarul Zaman Bin Md Isa Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia

“S

esiapa yang hendak kepada dunia maka hendaklah ia mencari ilmu, dan sesiapa berkehendak kepada akhirat juga hendaklah ia mencari ilmu.”

39

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (IlKKM)
Bahagian Pengurusan Latihan (BPL), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bertanggungjawab terhadap perancangan dan pengurusan Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terdapat sejumlah tiga puluh tiga (33) buah ILKKM di seluruh Malaysia yang menawarkan kursus pra perkhidmatan, dan kursus pengkhususan dalam bidang-bidang seperti Forensik, Kaunseling, HIV/AIDS, Kawalan Infeksi, Neurofisiologi Klinikal, Pengurusan Diebetis, Pengurusan Personel Kesihatan, Penjagaan Kesihatan Primer, Perawatan Gerontologi, Koronari, Neonat, Neurosains, Onkologi dan lain-lain lagi. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bahagian Pengurusan Latihan, Aras 6, Menara Prisma, Persiaran Perdana, Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62675 Putrajaya. | Tel: +603 – 8885 0600 | Faks: +603 – 8885 0748 | Laman web: http://latihan.moh.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS PeNGKHuSuSAN Diploma Lanjutan Kebidanan Kejururawatan Kesihatan Awam Perawatan Neonat Perawatan Pediatrik Kecemasan (Advance Emergency Medical and Trauma Care) Penjagaan Kesihatan Primer Perawatan Koronari Perawatan Gerontologi Perawatan Oftalmik Perawatan Onkologi Perawatan Ortopedik Perawatan Perioperatif Perawatan Psikiatri Perawatan Rapi Lanjutan Perawatan Renal Pengurusan Diabetis Perubatan Sukan Perawatan Otorinolaringologi Forensik Perawatan Neurosains Perawatan Perianestasia Kawalan Infeksi Rehabilitasi Gastrointestinal Endoscopy Kaunseling HIV/AIDS Pengurusan Personel Kesihatan Sediaan Farmaseutikal Steril Anestesia (calon dari Sabah dan Sarawak Sahaja) Penyiasatan dan Pendakwaan Undang-undang Kesihatan Persekitaran Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

1 tahun 1tahun 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 1tahun 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 1tahun 1tahun 6 bulan

515 80 75 90 140 30 80 20 20 50 50 125 50 120 145 70 20 30 20 30 70 75 15 20 30 30 15 15 30 25

4,600 4,600 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 4,600 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 4,600 4,600 3,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

40

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

YBhg. Dato’ Dr. Noorul Ainur Mohd Nur Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)


Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
41

“T

iada noktah dalam pencarian ilmu. Sky is the limit. Tuntutlah ilmu dan amalkannya untuk kesejahteraan diri.

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (lPPKN)

Objektif penubuhan LPPKN adalah untuk mengukuh dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program usahasama yang cekap dan berkesan. Antara program yang dianjur adalah pelaksanaan program keibubapaan di tempat kerja Keluarga@Kerja atau Parenting@work (P@W) di sektor awam dan swasta bagi membantu ibu bapa bekerjaya mengimbangi kehidupan keluarga dan kerja. Pakej SMARTSTART dilancarkan untuk memberi panduan kepada pasangan suami isteri dengan usia perkahwinan di bawah 5 tahun menyediakan diri melayari alam perkahwinan dan kekeluargaan. Menerusi kerjasama dengan pihak IPT, LPPKN menyediakan modul pembelajaran dan panduan kepada pelajar IPT bagi mewujudkan masyarakat yang sihat, berdaya tahan (resilience), berakhlak, bertanggungjawab serta berupaya menghadapi cabaran perubahan dalam kehidupan masa kini. Modul Pakej KASIH melengkapkan individu dengan panduan keibubapaan bermula dengan Persediaan Perkahwinan (Bahtera Kasih), Keibubapaan Anak Kecil (Belaian Kasih), Pembangunan Remaja (Permata Kasih), Keibubapaan Anak Remaja (Mutiara Kasih) dan Kebapaan (Pancaran Kasih), SMARTbelanja@LPPKN mengenai pengurusan kewangan keluarga dan Modul Cakna Diri Edisi Remaja dan Ibu bapa yang mengupas Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Remaja. Modul ini juga membentuk kumpulan jurulatih sebagai jaringan (network) kepada golongan sasar secara meluas. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, No.12B, Bangunan LPPKN, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur | Tel: +603 – 2693 7555 | Faks: +603 – 2693 7250 | E-Mel: penduduk@lppkn.gov.my | Laman web: www. lppkn.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

ProGrAM lATIHAN JANGKA PeNDeK Program Pra-Perkahwinan SMARTSTART
Buku: RM 50.00 (pengecualian RM 25.00)

1 hari 25 pasangan 20 (Kerajaan) (50 orang) 30 (Swasta)
10 (pelajar IPT) Pelajar sekolah percuma

KPWKM/ LPPKN

Keluarga@Kerja (P@W) Pakej Keluarga@Kerja (P@W) Individu

1 hari 1 hari

(Seminar awam) (Terbuka untuk orang awam)

Ilmu Keluarga@LPPKN
(Terbuka untuk orang awam)

1 hari

(Terbuka untuk orang awam)

SMART belanja@LPPKN

1 hari

60 orang 3,000 (Kerajaan (Pakej) /NGOs) 5,000 Swasta) 100 orang 70 seorang (Individu) (Kerajaan)/ NGO 90 (Swasta) 150-200 20 (Kerajaan) orang 30 (Swasta) 10 (pelajar IPT) Pelajar sekolah percuma 20 keluarga 20 (Kerajaan) (100 orang) 30 (Swasta) 10 (pelajar IPT) Pelajar sekolah percuma

LPPKN LPPKN

LPPKN

LPPKN

42

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga & Masyarakat

Nama Kursus / Modular Latihan/Bengkel Kejurulatihan (TOT) Modul Pakej Kasih
Bahtera Kasih (Persediaan Perkahwinan dan Pemantapan Keluarga), Belaian Kasih (Keibubapaan Anak Kecil), Permata Kasih (Pembangunan Diri Remaja), Mutiara Kasih (Keibubapaan Anak Remaja) dan Pancaran Kasih (Kebapaan) (Terbuka untuk individu yang berminat)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 1-4 hari 30 orang 300 (Individu)

Penaja LPPKN

(TOT) Keluarga@Kerja (P@W)
(Terbuka untuk individu yang berminat)

1-4 hari 3 hari

30 orang 300 (Individu) 60 orang (Pakej) 3,000 (Kerajaan/ NGOs) 5,000 (Swasta) 50 orang *Percuma *Percuma *Percuma *Percuma *Percuma

LPPKN LPPKN

Kursus Modul Pakej Kasih /Keluarga@Kerja (P@W)

Modul “I Am In Control” – Cakna Diri Edisi Remaja Modul “I Am In Control” – Cakna Diri Edisi Ibu bapa
(Terbuka untuk Remaja/Ibu bapa)

2 hari 2 hari

LPPKN LPPKN LPPKN LPPKN

50 orang

Program PLKN@LPPKN
(Golongan sasaran: Terhad kepada Pelatih PLKN sahaja)

3 sesi 90,000 orang 0.5 hari150-200 orang 2 semester 3 hari 739 orang

Program PKRS@LPPKN
(Golongan sasaran: Semua pelajar)

Program Pembangunan Remaja - MOPKIPT (UUM)
(Golongan sasaran: Pelajar IPTA program Ko-K sebagai subjek elektif) Bengkel Asas Demografi (Golongan sasaran: Terbuka kepada pelajar IPT dan penjawat awam)

LPPKN 40 orang 70 (Kerajaan) 90 (Swasta/ Persendirian) *Percuma buat masa ini. Kadar sebenar akan dimaklumkan selepas peraturan Fi dan Caj LPPKN dikaji semula.

43

44

“D

alam menghadapi arus globalisasi masa kini, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan bersedia berganding bahu dalam usaha melestarikan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang merupakan pemangkin utama untuk membangunkan modal insan sektor awam, meningkatkan penguasaan pasaran dan mencapai daya saing ekonomi yang mampan.
YBhg. Dato` Sri Kamaruddin Siaraf Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan (KPKK)

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK)

45

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Akademi Seni Budaya dan warisan Kebangsaan (ASwArA)
Memenuhi tuntutan objektif penubuhan ASWARA sebagai sebuah institusi induk pengajian dan latihan seni, budaya dan warisan yang banyak menyumbang kepada industri kreatif dan seni negara, salah satu perkhidmatan teras ASWARA yang telah dikenalpasti adalah Pengajaran dan Pembelajaran dengan menyediakan pendidikan dan pengajaran seni budaya dan warisan yang bermutu dan relevan dengan keperluan industri kreatif negara. ASWARA juga menyediakan khidmat nasihat dalam bidang seni budaya dan warisan kepada penyelidik, pelajar, seniman dan khalayak umum. Antara program peningkatan kemahiran yang ditawarkan meliputi kursus-kursus dalam Pengajian Teras Akademik, Fakulti Muzik, Fakulti Teater, Fakulti Tari, Fakulti Penulisan, Fakulti Filem dan Video serta Fakulti Seni Halus. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA), 464 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 2697 1777 | Faks: +603 – 2697 5452 | E-Mel: info@aswara.edu.my | Laman web: www.aswara.edu.my Encik Farid Tel: +6010 – 225 5479 Nama Kursus / Modular PeNGAJIAN TerAS AKADeMIK Mak Yong Wayang Kulit MuZIK Teori Asas Muzik Teori Lanjutan Muzik Ensemble Muzik Teknik Gubahan Penulisan Lagu Harmoni Alat Muzik Major TeATer Lakonan Pengurusan Pentas Pengurusan Teknikal Teater TArI Tarian Tradisional Malaysia Asas Teknik Kontemporari PeNulISAN Penulisan Novel Remaja Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

13 minggu 13 minggu

30 30

500 500

Sendiri Sendiri

13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu 13 minggu

30 30 30 15 15 15 15

500 500 500 500 500 500 1,400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

13 minggu 13 minggu 13 minggu

15 30 30

500 500 600

Sendiri Sendiri Sendiri

13 minggu 13 minggu

20 20

500 500

Sendiri Sendiri

13 minggu

15

500

Sendiri

Syarat kemasukan : Calon mestilah pernah menduduki SPM dan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sekiranya calon hanya lulus mata pelajaran berkenaan, pengalaman menulis akan dipertimbangkan. Calon hendaklah menunjukkan bukti bahawa mereka pernah menghasilkan karya sama ada pernah diterbitkan atau tidak.

46

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK)

Nama Kursus / Modular FIleM DAN vIDeo Basic Flash Training (Animasi) SeNI HAluS Digital Fotografi Figure Drawing

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

13 minggu

15

600

Sendiri

13 minggu 13 minggu

20 20

600 600

Sendiri Sendiri

Syarat kursus : Pelajar perlu membawa kamera DSLR dan PC/MAC komputer riba dengan muatnaik Adobe Photoshop TM (mana-mana versi)terlebih dahulu. Syarat kemasukan : Minima SPM Syarat kursus : Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kertas lukisan, pensil, Spray Fixative dan charcoal untuk melengkapkan tugasan yang diberi. Syarat kemasukan : Minima SPM

47

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BerNAMA)
Peranan BERNAMA sebagai sumber berita yang terkini dan boleh dipercayai amat dikenali di kalangan media tempatan dan asing, agensi-agensi kerajaan, swasta, universiti dan individu di negara ini. BERNAMA sentiasa menjalankan penyelidikan bertujuan untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatannya yang antara lain termasuk penganjuran kursus latihan kemahiran dalam bidang kewartawanan, komunikasi dan motivasi. Antara kursus yang dijalankan adalah Bengkel Fotografi, Bengkel Penulisan Rencana, Penulisan Kenyataan Akhbar, News Editing, Digital and Multimedia Journalism, Web Journalism, Photojournalism, Crisis Communication dan Budaya Kerja Cemerlang. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Wisma BERNAMA, No 28, Jalan 1/65A,Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 2693 9933 | Faks: +603 – 2617 0220 | E-Mel: cidb@cidb.gov.my | Laman web: www.bernama.com Nama Kursus / Modular KewArTAwANAN Bengkel Fotografi - Asas Bengkel Fotografi - Lanjutan (Syarat Khas: Mempunyai asas fotografi) Bengkel Penulisan Rencana Kursus Penulisan Kenyataan Akhbar Kursus News Editing Kursus Digital dan Multimedia Journalism Kursus Web Journalism Kursus Photojournalism KoMuNIKASI Kursus Crisis Communication MoTIvASI Kursus Budaya Kerja Cemerlang Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

500 600 300 550 300 300 300 300 350 500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Istana Budaya
Istana Budaya adalah peneraju kepada pementasan seni yang unggul dengan mewujudkan suatu wadah manifestasi kesenian bermutu tinggi dalam bidang seni tari, seni lakon dan seni muzik dengan merancang dan melaksanakan persembahan berkualiti dalam bidang teater, tari dan muzik di peringkat nasional dan antarabangsa. Ia juga menjadi pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara dengan menyediakan khidmat nasihat dan meningkatkan kepakaran seni persembahan pentas. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Istana Budaya, Jalan Tun Razak, 50694 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 4026 5555 | Faks: +603 – 4025 5975 | E-Mel: info@istanabudaya.gov.my | Laman web: istanabudaya.gov.my KeMAHIrAN Kursus Asuhan Seni (Muzik) (Orkestra Simfoni Remaja) - (Setiap hari Sabtu)
(Syarat Khas: Mahir dengan alat muzik dan boleh baca notasi muzik)

1 hari

20

-

-

48

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)

“K

erajaan yang mampu menyediakan ekosistem terbaik kepada semua warganegaranya di mana setiap mereka dapat mengembangkan potensi dan bakat secara optimum. Dengan kata lain, kerajaan sedang berusaha gigih untuk membina satu kehidupan yang lebih baik untuk seluruh lapisan rakyat ataupun warganya melalui PSH.
YBhg. Datuk Ab. Rahim bin Md. Noor Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi

49

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK)
Kolej Komuniti diluluskan penubuhannya melalui mesyuarat kabinet pada 5 Julai 2000 bertujuan menyediakan pendidikan dan latihan kepada masyarakat setempat termasuk memberi peluang dan laluan alternatif kepada lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan. Sehingga kini terdapat 50 kolej komuniti induk dan 28 kolej komuniti cawangan di seluruh negara. Sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, kolej komuniti melaksanakan hasrat kerajaan melalui Rancangan Malaysia ke10 (RMk10) untuk mengarusperdanakan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Kolej Komuniti menawarkan kursus secara sepenuh masa, separuh masa dan kursus-kursus pendek dengan syarat kemasukan yang minimum dan latihan yang fleksibel dan inovatif untuk memenuhi keperluan individu, masyarakat, industri dan negara. Selaras dengan Program Transformasi Ekonomi, Kolej Komuniti menjalin kolaborasi strategik dengan 5 koridor ekonomi iaitu Wilayah Ekonomi Koridor Utara, Iskandar Malaysia, Wilayah Ekonomi Pantai Timur, Wilayah Pembangunan Sabah dan Koridor Pembaharuan Tenaga Sarawak. Kolej komuniti akan menyediakan tenaga kerja serta memberi pendidikan dan latihan mengikut keperluan industri di koridor-koridor ekonomi ini untuk memastikan kejayaan Program Transformasi Ekonomi ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Pendidikan dan latihan keusahawanan diberi fokus utama di Kolej Komuniti selaras dengan Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT. Kolej Komuniti membudayakan keusahawanan sebagai satu kerjaya pilihan lulusannya dan memupuk kesedaran mengenai bidang keusahawanan dalam kalangan masyarakat setempat untuk menjadi usahawan yang berjaya dan berdaya saing. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Aras 6 & 7, Galeria PJH, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. | Tel: +603 – 8888 2633/2600 | Faks: +603 – 8888 7211 | E-Mel: infojpkk@mohe.gov.my | Laman web: www.jpkk.edu.my Nama Kursus / Modular ServIS PeNYeJuK DAN PeNYAMAN uDArA Servis Penyejuk dan Penyaman Udara Domestik Servis Penyaman Udara Kenderaan Servis Penyejukan Udara Komersial Servis Penyaman Udara Industri Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

6 bulan 4 bulan 4 bulan 6 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

60 40 40 60

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Selandar, Jalan Batang Melaka, 77500 Selandar, Melaka. | Tel: +606 – 525 3122/155 (Am) | Faks: +606 – 525 3158 Kolej Komuniti Hulu Langat, Jalan Prima Saujana 2/G, Taman Prima Saujana, 43000 Selangor | Tel: 03 – 8737 0037 / 0158 | Faks: +603 – 8737 0027 Kolej Komuniti Ledang, Km 5, Jalan Payamas, 84900 Tangkak, Johor | Tel: +606 – 978 9295/9834 (Am) | Faks: +606979 1682 Kolej Komuniti Rompin, Km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 (Am) | Faks: +609 – 414 1606

50

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular AKuAKulTur Teknik Pembiakan Ikan Teknik Asuhan Ikan Teknologi Tumbesaran Ikan Pemprosesan Hasil Akuakultur Syarat Keusahawanan Akuakultur
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

3 bulan 3 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

30 30 60 40 40

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Cawangan Bera, No. 1, Jalan Bera Jaya 2, Taman Bera Jaya, 28300, Triang, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 250 2530 (Am) | Faks: +609 – 250 2531 Kolej Komuniti Jerantut, Jalan Temerloh - Jerantut, Taman Wawasan, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 266 2945 | Faks: +609 – 266 2946 Kolej Komuniti Tampin, No. 99 – 100, Jln Impian Nuri 3, Taman Impian Jaya, 73200, Gemencheh, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 431 6029 (Am) | Faks: +606 – 431 6030 ServIS KeNDerAAN Penyelenggaraan Kenderaan Ringan Pengimbangan dan Penjajaran Roda Pnyelenggaraan Sistem Gantungan, Stereng dan Brek Penyelengraan Sistem Penghantaran Rombak Rawat Enjin Berbilang Silinder
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

3 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

30 30 60 60 60

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Bandar Darulaman, No. 17 Bandar Darulaman Jaya, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 918 2503 (Am) | Faks: +604 – 918 2506 Kolej Komuniti Sungai Petani, No. 77, Lengkok Cempaka 1, Pusat Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 441 2909 | Faks: +604 – 441 2924 Kolej Komuniti Cawangan Bandar Baharu, No. 1, Jalan Syariah, 34950 Bandar Bahru, Kedah Darul Aman | Tel: +605 – 716 9539 | Faks: +605 – 716 7610 Kolej Komuniti Kepala Batas, No. 87, Lorong Bertam Indah 1, Taman Bertam Indah, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 579 2300 | Faks: +604 – 575 9300 Kolej Komuniti Sungai Siput, Kampung Sungai Sejuk, Peti Surat 390, 31100 Sg. Siput Utara, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 597 1440 | Faks: +605 – 598 2157 Kolej Komuniti Gerik, Bukit Nasah 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 7916199 | Faks: +605 – 7916399 Kolej Komuniti Pasir Salak, Jalan Lebuh Paduka, Changkat Lada, 36800 Kg. Gajah, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 655 2300 | Faks: +605 – 655 2800 Kolej Komuniti Jempol, Taman Industri Mahsan, Km 5, Jalan Mahsan, 72100 Bahau, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 454 0075 | Faks: +606 – 454 0344 Kolej Komuniti Bukit Beruang, No. 23, Jalan BBI 1, Taman Bukit Beruang Indah, Bukit Beruang 75450 Melaka | Tel: +606 – 233 2770/2801 | Faks: +606 – 233 2877 Kolej Komuniti Ledang, Km 5, Jalan Payamas, 84900 Tangkak, Johor | Tel: +606 – 978 9295/9834 | Faks: +606 – 979 1682 Kolej Komuniti Kluang, d/a Kolej Komuniti Segamat 2, Km 4, Jalan Jementah, 85100 Batu Anam, Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel +607 – 949 8227 | Faks: +607 – 949 8700

51

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Rompin, km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 (Am) | Faks: +609 – 414 1606 Kolej Komuniti Pekan, d/a Kolej Komuniti Rompin, km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 | Faks: +609 – 414 1606 Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Jalan Tengku Ampuan Mariam, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman | Tel: +609 – 620 4200 | Faks: +609 – 620 4203 Kolej Komuniti Tawau, Batu 4 Jalan Apas, Perdana Square Commercial Centre, Peti Surat 61607, 91000 Tawau, Sabah | Tel: +6089 – 913 400 | Faks: +6089 – 914 201 PeMASANGAN eleKTrIK Pendawaian Permukaan Fasa Tunggal Pendawaian Pembuluh dan Sesalur Fasa Tunggal Pendawaian Pembuluh (Permukaan dan Tersembunyi) dan Sesalur Tiga Fasa Mesin Elektrik 3 Fasa Pendawaian dan Penyelenggaraan Elektrik Industri
Nota: Syarat kemasukan - 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

40 40 40 40 40

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Arau, Jalan BN, Tambun Tulang, 02600 Arau, Perlis Indera Kayangan | Tel: +604 – 986 9800 | Faks: +604 – 986 9800 Kolej Komuniti Bandar Darulaman, No. 17 Bandar Darulaman Jaya, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 918 2503 | Faks: +604 – 918 2506 Kolej Komuniti Bayan Baru No.2, Persiaran Paya Terubong 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 646 0011 | Faks: +604 – 646 0022 Kolej Komuniti Chenderoh Lot 43, Jalan Industri MEIL 2, Kawasan Perindustrian IKS, 33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 773 3773 | Faks: +605 – 773 3774 Kolej Komuniti Sungai Siput, Kampung Sungai Sejuk, Peti Surat 390, 31100 Sg. Siput Utara, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 597 1440 | Faks: +605 – 598 2157 Kolej Komuniti Sabak Bernam, Jalan Raja Chulan, 45200 Sabak Bernam, Selangor | Tel: +603 – 3216 3235 / 3216 3231 | Faks: +603 – 3216 3236 Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra, 42700 Banting Kuala Langat, Selangor | Tel: +603 – 3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Jempol, Taman Industri Mahsan, Km 5, Jalan Mahsan 72100 Bahau, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 454 0075 | Faks: +606 – 454 0344 Kolej Komuniti Jelebu, Jalan Seperi, 71600 Kuala Klawang, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 613 8381 | Faks: +606 – 6138745 Kolej Komuniti Bukit Beruang, No. 23, Jalan BBI 1, Taman Bukit Beruang Indah, Bukit Beruang, 75450 Melaka | Tel: +606 – 233 2770/2801 | Faks: +606 – 233 2877 Kolej Komuniti Masjid Tanah, Paya Rumput, 78300, Masjid Tanah Melaka | Tel: +606 – 384 3703 | Faks: +606 – 384 3700

52

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Segamat 2, Km 4, Jalan Jementah, 85100 Batu Anam, Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 949 8227 | Faks: +607 – 949 8700 Kolej Komuniti Batu Pahat, Jalan EH 1, Evergreen Height, 83000, Batu Pahat, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 428 4403/4410 | Faks: +607 – 428 4420 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13 Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 Kolej Komuniti Bentong, km 6 Karak Setia, 28600 Karak, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 231 9460/63/64 | Faks: +609 – 231 9461 Kolej Komuniti Paya Besar, 26300 Gambang, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 549 8811 | Faks: +609 – 549 5500 Kolej Komuniti Rompin, km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 | Faks: +609 – 414 1606 Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Jalan Tengku Ampuan Mariam, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman | Tel: +609 – 620 4200 | Faks: +609 – 620 4203 Kolej Komuniti Cawangan Santubong, Peti Surat (P) 201, Jalan Tun Abdul Razak, 93457 Kuching, Sarawak | Tel: +6082 – 432 691 | Faks: +6082 – 432 684 Kolej Komuniti Tawau, Batu 4 Jalan Apas, Perdana Square Commercial Centre, Peti Surat 61607, 91000 Tawau, Sabah | Tel: +6089 – 913 400 | Faks: +6089 – 914 201 MeNYeNGGArA DAN MeMBAIKI MoToBoT Servis Baikpulih Enjin Sangkut Servis dan Baikpulih Enjin Dalam (Inboard) Servis Badan Motobot Servis Bot Rekreasi Pemasangan Aksesori dan Peralatan Elektrik Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

3 bulan 3 bulan 5 bulan 6 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

30 30 50 60 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Langkawi, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang 07000, Langkawi, Kedah Darulaman | Tel: +604 – 955 5909 | Faks: +604 – 955 8909 Kolej Komuniti Cawangan Tangga Batu, Lot 423, No. 11, Jalan SS1, Taman Sayang Selasih, Kawasan Bandar Klebang, 75200, Melaka | Tel: +606 – 315 2952 | Faks: +606 – 315 2961 PeNGeNDAlIAN PelANCoNGAN Pemanduan Pelancongan Bandar Pemandu Pelancongan Alam Semulajadi Ketua Rombongan Pelancong Pemandu Pelancongan Setempat
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

6 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

60 60 40 40

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

53

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Cawangan Jerai, Lot. 4, Jalan Delima 1, Taman Delima 08800 Guar Chempedak, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 468 2704 | Faks: +604 – 468 6243 Kolej Komuniti Langkawi, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang 07000, Langkawi, Kedah Darulaman | Tel: +604 – 955 5909 | Faks: +604 – 955 8909 Kolej Komuniti Sungai Siput, Kampung Sungai Sejuk, Peti Surat 390, 31100 Sg. Siput Utara, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 597 1440 | Faks: +605 – 598 2157 Kolej Komuniti Pasir Salak, Jalan Lebuh Paduka, Changkat Lada, 36800 Kg. Gajah, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 655 2300 | Faks: +605 – 655 2800 Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra, 42700 Banting Kuala Langat, Selangor | Tel: +603 –3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Hulu Selangor, No. 43 – 57, Jalan Kelah 2, Taman Perniagaan Kelah, 44300 Batang Kali, Selangor | Tel: +603 –6057 1717 | Faks: +603 – 6057 1718 Kolej Komuniti Cawangan Tangga Batu, Lot 423, No. 11, Jalan SS1, Taman Sayang Selasih, Kawasan Bandar Klebang, 75200, Melaka | Tel: +606 – 315 2952 | Faks: +606 – 315 2961 Kolej Komuniti Cawangan Kota Tinggi, Lot 549, No. 1A, Jalan Abdullah, 81900 Kota Tinggi, Johor | Tel: +607 – 882 1434 | Faks: +607 – 882 1435 Kolej Komuniti Cawangan Lipis, Aras Bawah Bangunan UMNO, Bahagian Lipis, Jln Bukit Bius, 27200 Kuala Lipis, Pahang | Tel: +609 – 310 1380/31381 | Faks: +609 – 310 1382 Kolej Komuniti Pekan, d/a Kolej Komuniti Rompin, km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 | Faks: +609 – 414 1606 Kolej Komuniti Kuching, Lot 3563, Sego Centre, Jalan Sultan Tengah Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak | Tel: +6082 – 313 322/21/23 | Faks: +6082 – 313 318 Kolej Komuniti Cawangan Semporna, Lot 2-6, Bandar Baru Semporna 2, Jalan Hospital, Peti Surat 402, 91308 Semporna, Sabah | Tel: +6089 – 782 300 | Faks: +6089 – 782 303 oPerASI PerHoTelAN Food and Beverage Service Operation Masakan Barat (Western Cuisine) Perkhidmatan Pengemasan Hotel Housekeeping Perkhidmatan Penyambut Tetamu Front Office Promosi Operasi Perhotelan Rekreasi Perhotelan
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

40 40 30 30 30 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Sungai Petani, No. 77, Lengkok Cempaka 1, Pusat Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 441 2909 | Faks: +604 – 441 2924 Kolej Komuniti Langkawi, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang 07000, Langkawi, Kedah Darulaman | Tel: +604 – 955 5909 | Faks: +604 – 955 8909 Kolej Komuniti Chenderoh, Lot 43, Jalan Industri MEIL 2, Kawasan Perindustrian IKS, 33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 773 3773 | Faks: +605 – 773 3774

54

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves, Selangor | Tel: +603 – 6136 8200 | Faks: +603 – 6120 7200 Kolej Komuniti Bukit Beruang, No. 23, Jalan BBI 1, Taman Bukit Beruang Indah, Bukit Beruang, 75450 Melaka | Tel: +606 – 233 2770/2801 | Faks: +606 – 233 2877 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13 Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 Kolej Komuniti Rompin, km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 | Faks: +609 – 414 1606 KulINArI Masakan Barat (Western Cuisine) Masakan Malaysia (Malaysian Cuisine) Seni Sajian Dapor Sejuk (Art of Garde Manger) Banqueting Cuisine Perkhidmatan Pramusaji Food and Beverage Basic Service Pastry and Confectionary
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

40 40 40 40 30 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Sungai Petani, No. 77, Lengkok Cempaka 1, Pusat Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 441 2909 | Faks: +604 – 441 2924 Kolej Komuniti Langkawi, Jalan Pantai Chenang, Mukim Kedawang 07000, Langkawi, Kedah Darulaman | Tel: +604 – 955 5909 | Faks: +604 – 955 8909 Kolej Komuniti Cawangan Nibong Tebal, No. 1,2,3,18,19 dan 20, Jalan Tasek SS1, Seberang Perai, Pulau Pinang | Tel: +604 – 508 2284 | Faks: +604 – 508 3032 Kolej Komuniti Chenderoh Lot 43, Jalan Industri MEIL 2, Kawasan Perindustrian IKS, 33000 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 773 3773 | Faks: +605 – 773 3774 Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves, Selangor | Tel: +603 – 613 68200 | Faks: +603 – 612 0720 Kolej Komuniti Bukit Beruang, No. 23, Jalan BBI 1, Taman Bukit Beruang Indah, Bukit Beruang, 75450 Melaka | Tel: +606 – 233 2770/2801 | Faks: +606 – 233 2877 Kolej Komuniti Cawangan Bandar Tenggara, 65-67 Jalan Anggerik 1/1, Taman Anggerik Tenggara, 81440 Bandar Tenggara, Johor | Tel: +607 – 896 1361 | Faks: +607 – 896 1337 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13 Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 Kolej Komuniti Rompin, km 5, Jalan Rompin Pekan, 26800 Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 414 0333/0356 | Faks: +609 – 414 1606 PeNYeleNGGArAAN BANGuNAN Perpaipan Dingin Domestik Penghawa Dingin Domestik Pendawaian Elektrik Domestik Kimpalan Arka dan Gas Kemasan Bangunan
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

40 40 40 40 40

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

55

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Bandar Penawar, Jalan Ungku Abdul Aziz, Bandar Penawar, 81907 Kota Tinggi, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 822 5800 | Faks: +607 – 822 4880 Kolej Komuniti Temerloh, By Pass, Batu 2, Jalan Temerloh, Kg. Chatin Ulu, 28400 Temerloh, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 270 1552 | Faks: +609 – 270 1551 rANGKAIAN KoMPuTer Pembangunan Rangkaian Penstrukturan Rangkaian Pembangunan Server Pembangunan Keselamatan Rangkaian
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

50 50 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Arau, Jalan BN, Tambun Tulang, 02600 Arau, Perlis Indera Kayangan | Tel: +604 – 986 9800 | Faks: +604 – 986 9800 Kolej Komuniti Bandar Darulaman, No. 17 Bandar Darulaman Jaya, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 918 2503(Am) | Faks: +604 – 918 2506 Kolej Komuniti Bayan Baru No.2, Persiaran Paya Terubong 1, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 646 0011 | Faks: +604 – 646 0022 Kolej Komuniti Sabak Bernam, Jalan Raja Chulan, 45200 Sabak Bernam, Selangor | Tel: +603 – 3216 3235/3231 | Faks: +603 – 3216 3236 Kolej Komuniti Cawangan Klang, No. 2616, 2678 dan 2680, Jalan Lim, Taman Bukit Lipat Karang, Persiaran Tengku Ampuan Rahimah, 41675 Klang, Selangor Kolej Komuniti Hulu Selangor, No. 43 – 57, Jalan Kelah 2, Taman Perniagaan Kelah, 44300 Batang Kali, Selangor | Tel: +603 – 6057 1717 | Faks: +603 – 6057 1718 Kolej Komuniti Jempol, Taman Industri Mahsan, Km 5, Jalan Mahsan 72100 Bahau, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 454 0075 | Faks: +606 – 454 0344 Kolej Komuniti Jelebu, Jalan Seperi, 71600 Kuala Klawang, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 6138381 | Faks: +606 – 613 8745 Kolej Komuniti Masjid Tanah, Paya Rumput, 78300, Masjid Tanah Melaka | Tel: +606 – 3843703 | Faks: +606 – 384 3700 Kolej Komuniti Selandar, Jalan Batang Melaka, 77500 Selandar, Melaka. | Tel: +606 – 525 3122/3155(Am) | Faks: 06-5253158 Kolej Komuniti Jasin, Km 24, Taman IKS Merlimau, Jalan Muar 77300 Merlimau, Melaka | Tel: +606 – 263 1616 | Faks: +606 – 263 1717 Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Cawangan Tanjung Piai, No 45-47, Jalan Delima, Pusat Perdagangan Pantai, Pontian 82000, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 6869601 | Faks: +607 – 686 9603 Kolej Komuniti Paya Besar, 26300 Gambang, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 549 8811 | Faks: +609 – 549 5500 Kolej Komuniti Cawangan Kemaman, K148E, Bangunan Majlis Perbandaran Kemaman, Kijal, Terengganu Darul Iman | Tel: +609 – 859 9330 Kolej Komuniti Tawau, Batu 4 Jalan Apas, Perdana Square Commercial Centre, Peti Surat 61607, 91000 Tawau, Sabah | Tel: +6089 – 913 400 | Faks: +6089 – 914 201

56

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular APlIKASI PerISIAN KoMPuTer Pengurusan Perisian Pejabat Pengurusan Pangkalan Data Merekabentuk Media dan Grafik Pembanngunan Laman Sesawang
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5 5 5 5

15-30 15-30 15-30 15-30

50 50 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Gerik, Bukit Nasah 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 791 6199 | Faks: +605 – 791 6399 Kolej Komuniti Sungai Siput, Kampung Sungai Sejuk, Peti Surat 390, 31100 Sg. Siput Utara, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 597 1440 | Faks: +605 – 598 2157 Kolej Komuniti Pasir Salak, Jalan Lebuh Paduka, Changkat Lada, 36800 Kg. Gajah, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 655 2300 | Faks: +605 – 655 2800 Kolej Komuniti Cawangan Gopeng Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra, 42700 Banting Kuala Langat, Selangor | Tel: +603 – 3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Hulu Langat, Jalan Prima Saujana 2/G, Taman Prima Saujana, 43000 Selangor | Tel: +603 – 87370037/8737 0158 | Faks: +603 – 8737 0027 Kolej Komuniti Masjid Tanah, Paya Rumput, 78300, Masjid Tanah Melaka | Tel: +606 – 384 3703 | Faks: +606 – 384 3700 Kolej Komuniti Bandar Penawar, Jalan Ungku Abdul Aziz, Bandar Penawar, 81907 Kota Tinggi, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 822 5800 | Faks: +607 – 822 4880 Kolej Komuniti Segamat 2, Km 4, Jalan Jementah, 85100 Batu Anam, Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 949 8227 | Faks: +607 – 949 8700 Kolej Komuniti Pasir Gudang, No. 61, Jalan Kijang, Taman Scientex 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 254 3150 / 252 5626 / 5316 | Faks: +607 – 254 3160 Kolej Komuniti Bentong, km 6 Karak Setia, 28600 Karak, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 231 9460/9463/9464 | Faks: +609 – 231 9461 Kolej Komuniti Temerloh, By Pass, Batu 2, Jalan Temerloh, Kg. Chatin Ulu, 28400 Temerloh, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 270 1552 | Faks: +609 – 270 1551 Kolej Komuniti Paya Besar, 26300 Gambang, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 549 8811 | Faks: +609 – 549 5500 Kolej Komuniti Mas Gading, Lot 742-750, Of Parent, Lot 726, Bau Town Districk, 94000, Bau, Sarawak @ Peti Surat 211, Pejabat Pos Bau, 94007 Bau, Sarawak | Tel: +6082 – 763 730 | Faks: +6082 – 763 731 reKABeNTuK DAlAMAN Rekabentuk Dalaman Kediaman Rekabentuk Dalaman Pejabat Rekabentuk Dalaman Kafe dan Restoran Rekabentuk Dalaman Peruncitan
Nota: Syarat kemasukan 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

50 50 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Cawangan Shah Alam, Bangunan UMNO Shah Alam, Aras 10, Menara UBSA, Pusat Dagangan UMNO Shah Alam, Persiaran Damai, Seksyen 11, 40100 Shah Alam, Selangor | Tel: +603 – 5511 4030/5030/6030 | Faks: +603 – 5511 7030

57

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 6136 8200 | Faks: +603 – 6120 7200 Kolej Komuniti Miri, Lot 5600, Jalan Permy Jaya, Pusat Bandar Permy Jaya, 98000 Miri, Sarawak | Tel: +6085 – 653545 | Faks: +6085 – 653 242 JAHITAN KreATIF Jahitan Langsir Seni Quilting dan Tampal Hias Seni Sulaman Aksesori Pakaian
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

50 50 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Arau, Jalan BN, Tambun Tulang, 02600 Arau, Perlis Indera Kayangan | Tel: +604 – 986 9800 | Faks: +604 – 986 9800 Kolej Komuniti Baling, Batu 42, Pulai, 09100 Baling, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 470 8768 | Faks: +604 – 4708767 Kolej Komuniti Gerik, Bukit Nasah 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 791 6199 | Faks: +605 – 791 6399 Kolej Komuniti Sabak Bernam, Jalan Raja Chulan, 45200 Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 3216 3235/3231 | Faks: +603 – 3216 3236 Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 6136 8200 | Faks: +603 – 6120 7200 Kolej Komuniti Bukit Beruang, No. 23, Jalan BBI 1, Taman Bukit Beruang Indah, Bukit Beruang, 75450 Melaka | Tel: +606 – 233 2770/2801 | Faks: +606 – 233 2877 Kolej Komuniti Pasir Gudang, No. 61, Jalan Kijang, Taman Scientex 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 254 3150/252 5626/5316 | Faks: +607 – 254 3160 Kolej Komuniti Temerloh, By Pass, Batu 2, Jalan Temerloh, Kg. Chatin Ulu, 28400 Temerloh, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 270 1552 | Faks: +609 – 270 1551 Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Jalan Tengku Ampuan Mariam, 20200 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman | Tel: +609 – 620 4200 | Faks: +609 – 620 4203 Kolej Komuniti Kuching, Lot 3563, Sego Centre, Jalan Sultan Tengah Petra Jaya, 93050 Kuching, Sarawak | Tel: +6082 – 313 322/21/23 | Faks: +6082 – 313 318 MeKANIKAl PeMBuATAN Lukisan Kejuruteraan Permesinan Konvensional Permesinan Cnc Kawalan Sistem Automasi
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

3 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

30 60 60 60

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Kepala Batas, No.87, Lorong Bertam Indah 1, Taman Bertam Indah, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 579 2300 | Faks: +604 – 575 9300 Kolej Komuniti Taiping, No. 25, Laluan Kamunting 3, Bandar Kamungting, 36400 Kamunting Perak | Tel: +605 – 891 1861 | Faks: +605 – 805 1946

58

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor Darul Ta’zim | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13 Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 PeNGoPerASIAN PerNIAGAAN Pengendalian Pejabat Pengendalian Sumber Manusia Pengandalian Pemasaran Pembangunan Perniagaan
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

5 bulan 5 bulan 5 bulan 6 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

50 50 50 60

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Kulim, No. 232, Jalan Kota Kenari 09000 Kulim, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 490 0412 | Faks: +604 – 490 0385 Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra 42700 Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Jasin, Km 24, Taman IKS, Merlimau, Jalan Muar 77300 Merlimau, Melaka | Tel: +606 – 263 1616 | Faks: +606 – 263 1717 Kolej Komuniti Ledang, Km 5,Jalan Payamas 84900 Tangkak, Johor Darul Takzim | Tel: +606 – 9789 295/834 | Faks: +606 – 979 1682 Kolej Komuniti Bandar Penawar, Jalan Ungku Abdul Aziz, Bandar Penawar 81907 Kota Tinggi, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 822 5800 | Faks: +607 – 822 4880 Kolej Komuniti Pasir Gudang, No. 61, Jalan Kijang, Taman Scientex 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 254 3150 / 252 5626 | Faks: +607 – 254 3160 Kolej Komuniti Bentong, km 6 Karak Setia 28600 Karak, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 231 9460/63/64 | Faks: +609 – 231 9461 Kolej Komuniti Cawangan Pasir Mas, Lot PT283 Kg. Pengkalan Batu, Jln Pasir Pekan 17000 Pasir Mas, Kelantan Darul Naim | Tel: +609 – 178 5911 | Faks: +609 – 718 5900 PeNGKerANIAN PerAKAuNAN Asas Perakaunan Aplikasi Komputer Dalam Perakaunan Sitem Perakaunan Berkomputer Percukaian
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

6 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

60 30 60 60

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Kulim, No. 232, Jalan Kota Kenari 09000 Kulim, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 490 0412 | Faks: +604 – 490 0385 Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra 42700 Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Jasin, Km 24, Taman IKS, Merlimau, Jalan Muar 77300 Merlimau, Melaka | Tel: +606 – 263 1616 | Faks: +606 – 263 1717

59

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Ledang, Km 5,Jalan Payamas 84900 Tangkak, Johor Darul Takzim | Tel: +606 – 978 9295/9834 | Faks: +606 – 979 1682 Kolej Komuniti Bandar Penawar, Jalan Ungku Abdul Aziz, Bandar Penawar 81907 Kota Tinggi, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 822 5800 | Faks: +607 – 822 4880 Kolej Komuniti Pasir Gudang, No. 61, Jalan Kijang, Taman Scientex 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 254 3150 / 252 5626 | Faks: +607 – 254 3160 Kolej Komuniti Bentong, KM 6 Karak Setia 28600 Karak, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 231 9460/63/64 | Faks: +609 – 231 9461 Kolej Komuniti Cawangan Pasir Mas, Lot PT283 Kg. Pengkalan Batu, Jln Pasir Pekan 17000 Pasir Mas, Kelantan Darul Naim | Tel: +609 – 178 5911 | Faks: +609 – 718 5900 FoToGrAFI KoMerSIAl Fotografi Iklan Fotografi Studio Fotografi Kreatif Suntingan Foto
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

60 60 60 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Jasin, Km 24, Taman IKS, Merlimau, Jalan Muar 77300 Merlimau, Melaka | Tel: +606 – 263 1616 | Faks: +606 – 263 1717 Kolej Komuniti Kok Lanas, Kok Lanas 16450 Ketereh, Kelantan Darul Naim | Tel: +609 – 788 0400/402 | Faks: +609 – 788 0401 Kolej Komuniti Paya Besar, 26300 Gambang, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 549 8811 | Faks: +609 – 549 5500 TerAPI KeCANTIKAN DAN SPA Rawatan Kulit Muka Spa Tangan dan Kali Persolekan Profesional Spa Badan Perkhidmatan Kecantikan dan Spa Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK 6 bulan 3 bulan 4 bulan 6 bulan 3 bulan 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 60 30 40 60 30 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Sungai Petani, No. 232, Jalan Kota Kenari 09000 Kulim, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 441 2909 |Faks: +604 – 441 2924 Kolej Komuniti Batu Gajah, Jalan Bandar Baharu 2, Pusat Bandar Baru 31000 Batu Gajah, Perak | Tel: +605 – 365 1966 | Faks: +605 – 365 1979 Kolej Komuniti Tampin, No. 99 – 100, Jln Impian, Taman Impian Jaya 73200 Gemencheh, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 431 6029 | Faks: +606 – 431 6030 Kolej Komuniti Cawangan Kota Melaka, No. 5, Kompleks Kesidang, Jalan Tun Perak, Bacang 75300 Melaka | Tel: +606 – 336 1220 | Faks: +606 – 336 1220 Kolej Komuniti Cawangan Muar, No. 27, 29, 31, 33, 35, 37,39, Pusat Perniagaan Sulaiman 84500 Muar, Johor | Tel: +606 – 953 3966 | Faks: +606 – 953 3966

60

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Pasir Gudang, No. 61, Jalan Kijang, Taman Scientex 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 254 3150 / 252 5626 | Faks: +607 – 254 3160 Kolej Komuniti Kluang, (Kolej Komuniti Segamat 2) Km 4, Jalan Jementah, 85100 Batu Anam, Segamat, Johor | Tel: +607 – 949 8227 | Faks: +607 – 949 8700 (Segamat 2) DANDANAN rAMBuT Guntingan Rambut Perawatan Rambut Pengerintangan Rambut Perwarnaan Rambut Penggayaan Rambut Pengurusan Salun
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

5 bulan 3 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

50 30 50 40 30 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Sungai Petani, No. 232, Jalan Kota Kenari 09000 Kulim, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 441 2909 | Faks: +604 – 441 2924 Kolej Komuniti Kok Lanas, Kok Lanas 16450 Ketereh, Kelantan Darul Naim | Tel: +609 – 788 0400/402 | Faks: +609 – 788 0401 Kolej Komuniti Tampin, No. 99 – 100, Jln Impian, Taman Impian Jaya 73200 Gemencheh, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 431 6029 | Faks: +606 – 431 6030 Kolej Komuniti Cawangan Kota Melaka, No. 5, Kompleks Kesidang, Jalan Tun Perak, Bacang 75300 Melaka | Tel: +606 – 336 1220 | Faks: +606 – 336 1220 Kolej Komuniti Pasir Gudang, No. 61, Jalan Kijang, Taman Scientex 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Tel: +607 – 254 3150 / 252 5626 | Faks: +607 – 254 3160 FeSYeN DAN PAKAIAN Pakaian Tradisional Wanita Pakaian Kontemporari Wanita Pakaian Lelaki Hiasan Pakaian Busana 1 Malaysia 4 bulan 6 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 40 60 40 30 30 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Arau, Jalan BN, Tambun Tulang 02600 Arau, Perlis | Tel: +604 – 9869 800/803 | Faks: +604 – 986 1708 Kolej Komuniti Cawangan Bukit Mertajam, No.2 Jalan Koperasi, Taman Koperasi Guru, 14000 Bukit Mertajam, P.Pinang | Tel: +604 – 537 8349 | Faks: +604 – 537 8357 Kolej Komuniti Gerik, Bukit Nasah 33300 Gerik, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 791 6199 | Faks: +605 – 791 6399 Kolej Komuniti Batu Gajah, Jalan Bandar Baharu 2, Pusat Bandar Baru 31000 Batu Gajah, Perak | Tel: +605 – 365 1966 | Faks: +605 – 365 1979 Kolej Komuniti Sabak Bernam, Jalan Raja Chulan, 45200 Sabak Bernam, Selangor | Tel: +603 – 3216 3235/3231 | Faks: +603 – 3216 3236

61

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh 68100 Batu Caves, Selangor | Tel: +603 – 6136 8200 | Faks: +603 – 6120 7200 Kolej Komuniti Bukit Beruang, No. 23, Jalan BBI 1, Taman Bukit Beruang Indah, Bukit Beruang 75450 Melaka | Tel: +606 – 233 2770/2801 | Faks: +606 – 233 2877 Kolej Komuniti Cawangan Raub, Lot 11-17, Taman Amalina Lestari, Simpang Kallang 27600 Raub, Pahang | Tel: +609 – 232 0399 | Faks: +609 – 231 9461 Kolej Komuniti Temerloh, By Pass, Batu 2, Jalan Temerloh, Kg. Chatin Ulu 28400 Temerloh, Pahang | Tel: +609 – 270 1552 | Faks: +609 – 270 1551 Kolej Komuniti Cawangan Jeli, Lot PT2098, Bandar Baru, Bukit Bunga 17000 Tanah Merah, Kelantan | Tel: +609 – 946 6669 | Faks: +609 – 946 6660 Kolej Komuniti Kuching, Lot 3563, Sego Centre, Jalan Sultan Tengah, Petra Jaya 93050 Kuching, Sarawak | Tel: +6082 – 313 322/21/23 | Faks: +6082 – 313 318 Kolej Komuniti Baling, Batu 42, Pulai 09100 Baling, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 470 8768 | Faks: +604 – 470 8767 luKISAN SeNIBINA Lukisan Persembahan Senibina Lukisan Kerja Senibina Pembuatan Model Senibina Lukisan Pembinaan Senibina
Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

50 50 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Arau, Jalan BN, Tambun Tulang 02600 Arau, Perlis | Tel: +604 – 986 9800/9803 | Faks: +604 – 986 1708 Kolej Komuniti Bandar Darulaman, No. 17 Bandar Darulaman Jaya 06000 Jitra, Kedah | Tel: +604 – 918 2503 | Faks: +604 – 918 2506 Kolej Komuniti Kepala Batas, No.87, Lorong Bertam Indah 1, Taman Bertam Indah 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 579 2300 | Faks: +604 – 575 9300 Kolej Komuniti Cawangan Tapah, Lot, 9396, Wisma Chan Poh Lim 35000 Tapah, Perak | Tel: +605 – 4010072 | Faks: +605 – 401 0073 Kolej Komuniti Sabak Bernam, Jalan Raja Chulan 45200 Sabak Bernam, Selangor | Tel: +603 – 3216 3235/3231 | Faks: +603 – 3216 3236 Kolej Komuniti Cawangan Tg. Karang, Pusat Bandar Tanjong Karang 45500 Tanjong Karang, Selangor | Tel: +603 – 3269 2845 | Faks: +603 – 3269 2851 Kolej Komuniti Jempol, Taman Industri Mahsan, Km 5, Jalan Mahsan, 72100 Bahau, Negeri Sembilan Darul Khusus | Tel: +606 – 454 0075 | Faks: +606 – 454 0344 Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Segamat 2, Km 4, Jalan Jementah 85100 Batu Anam, Segamat, Johor | Tel: +607 – 949 8227/8700 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13, Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan, Pahang | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Jalan Tengku Ampuan Mariam 20200 Kuala Terengganu, Terengganu | Tel: +609 – 620 4200 | Faks: +609 – 620 4203 Kolej Komuniti Kuching, Lot 3563, Sego Centre, Jalan Sultan Tengah, Petra Jaya 93050 Kuching, Sarawak | Tel: +6082 – 313 322/21/23 | Faks: +6082 – 313 318

62

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular PASTrI Pembuatan Kek ( Cake Making ) Hiasan Kek ( Cake Decorating) Pembuatan Roti ( Bread Making ) Kuih Muih Tempatan ( Local Delicacies) Pembuatan Biskut ( Cookies) Pembuatan Pencuci Mulut (Dessert ) Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

4 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30

40 50 40 30 30 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Baling, Batu 42, Pulai 09100 Baling, Kedah Darul Aman | Tel: +604 – 4708768 | Faks: +604 – 4708767 Kolej Komuniti Cawangan Tasek Gelugor, No. 1660, Jalan Teluk Air Tawar, Taman Teluk Air Tawar 13050 Butterworth, Pulau Pinang | Tel: +604 – 3511385 Kolej Komuniti Cawangan Kuala Kangsar, No. 60-62, Bangunan MPKK, Jln Dato Maharaja Lela 33000 Kuala Kangsar, Perak | Tel: +605 – 7773 770 | Faks: +605 – 7774 770 Kolej Komuniti Ledang, Km 5,Jalan Payamas 84900 Tangkak, Johor Darul Takzim | Tel: +606 – 978 9295/06- 978 9834 | Faks: +606 – 979 1682 Kolej Komuniti Cawangan Jeli, Lot PT2098, Bandar Baru, Bukit Bunga 17000 Tanah Merah, Kelantan | Tel: +609 – 946 6669 | Faks: +609 – 946 6660 INDuSTrI AGro Tanaman Sayuran Tanaman Hiasan dan Buah-Buahan Tanaman Komersial Pemprosesan Makanan Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK

4 bulan 6 bulan 4 bulan 3 bulan

15-30 15-30 15-30 15-30

40 60 40 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Rembau, Lot PT 2565-2579, Taman Pinggiran Pedas, Mukim Pedas 71400, Pedas, Negeri Sembilan | Tel: +606 – 685 8672 | Faks: +606 – 685 8698 Kolej Komuniti Mas Gading, Lot 742-750, Of Parent, Lot 726, Bau Town District 94000 Bau, Sarawak | Tel: +6082 – 763730 | Faks: +6082 – 763 731 Kolej Komuniti Lahad Datu, MDLD 7211, Lot 246-255, Bandar Sri Perdana, Jalan Silan 91110 Lahad Datu, Sabah | Tel: +6089 – 863 021/022 | Faks: +6089 – 863 023 ANIMASI 2D Seni Visual Digital Pra Produksi Animasi Rekabentuk Karekter Animasi 2D Rekabentuk Props dan Latarbelakang Pasca Animasi 2D Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 40 40 40 40 40 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

63

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Kolej Komuniti Kepala Batas, No.87, Lorong Bertam Indah 1, Taman Bertam Indah 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 579 2300 | Faks: +604 – 575 9300 Kolej Komuniti Telok Intan, 10 – 20 Persiaran Intanova, Taman Intanova 36000 Teluk Intan, Perak | Tel: +605 – 622 2134/1969 | Faks: +605 – 622 2136 Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra 42700 Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh 68100 Batu Caves, Selangor | Tel: +603 – 6136 8200 | Faks: +603 – 6120 7200 Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13, Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan, Pahang | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 ANIMASI 3D Seni Visual Digital Pra Produksi Animasi Rekabentuk Karekter 3D Rekabentuk Animasi 3D Rekabentuk Props dan Latarbelakang Produksi Animasi 3D Pasca Produksi Animasi 3D Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas untuk SKK dan SMK 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 40 40 40 40 40 40 40 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Kolej Komuniti Kepala Batas, No.87, Lorong Bertam Indah 1, Taman Bertam Indah 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang | Tel: +604 – 579 2300 | Faks: +604 – 575 9300 Kolej Komuniti Telok Intan, 10-20 Persiaran Intanova, Taman Intanova 36000 Teluk Intan, Perak | Tel: +605 – 622 2134/1969 | Faks: +605 – 622 2136 Kolej Komuniti Kuala Langat, Jalan Ubi, Jugra 42700 Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 3120 2030 | Faks: +603 – 3120 2080 Kolej Komuniti Selayang, Jalan Pegawai, Km 16, Jalan Ipoh 68100 Batu Caves, Selangor | Tel: +603 – 6136 8200 | Faks: +603 – 6120 7200 Kolej Komuniti Segamat, No. 24-34 Jln. Putra 1/1, Bandar Putra 85000 Segamat, Johor | Tel: +607 – 943 1633 | Faks: +607 – 943 6075 Kolej Komuniti Kuantan, B 24, Jalan IM 3/13, Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan, Pahang | Tel: +609 – 572 1313 | Faks: +609 – 573 5000 ServIS PeNYeJuK DAN PeNYAMAN uDArA Servis Penyejuk dan Penyaman Udara Domestik Servis Penyaman Udara Kenderaan ServIS KeNDerAAN Penyelenggaraan Kenderaan Ringan Pengimbangan dan Penjajaran Roda Pnyelenggaraan Sistem Gantungan, Stereng dan Brek

5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20

5-20 5-20

Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri

64

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular AKuAKulTur Teknik Pembiakan Ikan Teknik Asuhan Ikan Teknologi Tumbesaran Ikan Pemprosesan Hasil Akuakultur Keusahawan Akuakultur PeMASANGAN eleKTrIK Pendawaian Permukaan Fasa Tunggal Pendawaian Pembuluh dan Sesalur Fasa Tunggal Pendawaian Pembuluh (Permukaan dan Tersumbunyi) dan Sesalur Tiga Fasa MeNYeNGGArA DAN MeMBAIKI MoToBoT Servis Baikpulih Enjin Sangkut PeNGeNDAlIAN PelANCoNGAN Pemanduan Pelancongan Bandar Pemandu Pelancongan Alam Semulajadi Ketua Rombongan Pelancong Pemandu Pelancongan Setempat oPerASI PerHoTelAN Food and Beverage Service Operation Masakan Barat (Western Cuisine) Perkhidmatan Pengemasan Hotel Housekeeping Perkhidmtan Penyambut Tetamu Front Office Promosi Operasi Perhotelan Rekreasi Perhotelan KulINArI Masakan Barat (Western Cuisine) Masakan Malaysia (Malaysian Cuisine) Seni Sajian Dapur Sejuk (Art of Garde Manger) Banqueting Cuisine Perkhidmatan Pramusaji Food and Beverage Basic Service Pastry and Confectionary

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam

15-20

5-20

Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

65

Nama Kursus / Modular PeNYeleNGGArAAN BANGuNAN Perpaipan Dingin Domestik Penghawa Dingin Domestik Pendawaian Elektrik Domestik Kemasan Bangunan rANGKAIAN KoMPuTer Pembangunan Rangkaian Penstrukturan Rangkaian APlIKASI PerISIAN KoMPuTer Pengurusan Perisian Pejabat Pengurusan Pangkalan Data Merekabentuk Media dan Grafik Pembangunan Laman Sesawang reKABeNTuK DAlAMAN Rekabentuk Dalaman Kediaman Rekabentuk Dalaman Pejabat Rekabentuk Dalaman Kafe dan Restoran Rekabentuk Dalaman Peruncitan JAHITAN KreATIF Jahitan Langsir Seni Quilting dan Tampal Hias Seni Sulaman Aksesori Pakaian MeKANIKAl PeMBuATAN Lukisan Kejuruteraan PeNGoPerASIAN PerNIAGAAN Pengendalian Pejabat Pengendalian Sumber Manusia Pengandalian Pemasaran Pembangunan Perniagaan

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20

5-20 5-20

Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 1 jam 1 jam 1 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam

15-20

5-20

Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

66

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular PeNGKerANIAN PerAKAuNAN Asas Perakaunan Aplikasi Komputer Dalam Perakaunan Sistem Perakaunan Berkomputer Percukaian FoToGrAFI KoMerSIAl Fotografi Iklan Fotografi Studio Fotografi Kreatif Suntingan Foto TerAPI KeCANTIKAN DAN SPA Rawatan Kulit Muka Spa Tangan dan Kali Persolekan Profesional Spa Badan Perkhidmatan Kecantikan dan Spa DANDANAN rAMBuT Guntingan Rambut Perawatan Rambut Pengerintangan Rambut Perwarnaan Rambut Penggayaan Rambut Pengurusan Salun FeSYeN DAN PAKAIAN Pakaian Tradisional Wanita Pakaian Kontemporari Wanita Pakaian Lelaki Hiasan Pakaian Busana 1 Malaysia luKISAN SeNIBINA Lukisan Persembahan Senibina Lukisan Kerja Senibina

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20

5-20 5-20

Sendiri Sendiri

67

Nama Kursus / Modular PASTrI Pembuatan Kek (Cake Making) Hiasan Kek (Cake Decorating) Pembuatan Roti (Bread Making) Kuih Muih Tempatan (Local Delicacies) Pembuatan Biskut (Cookies) Pembuatan Pencuci Mulut (Dessert) INDuSTrI AGro Tanaman Sayuran Tanaman Hiasan dan Buah-Buahan Tanaman Komersial ANIMASI 2D Seni Visual Digital Pra Produksi Animasi Rekabentuk Karekter Animasi 2D Rekabentuk Props dan Latarbelakang Pasca Animasi 2D ANIMASI 3D Seni Visual Digital Pra Produksi Animasi Rekabentuk Karekter 3D Rekabentuk Animasi 3D Rekabentuk Props dan Latarbelakang Produksi Animasi 3D Pasca Produksi Animasi 3D Syarat Kemasukan: 17 tahun ke atas

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam 5-20 jam

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Bahagian Pengambilan Pelajar (03-88919148 / bpp.jpkk @mohe.gov.my / www. bpkk.edu.my

68

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Pengajian Politeknik (JPP)

Jabatan Pengajian Politeknik (JPP) berperanan dalam melonjakkan politeknik menjadi peneraju sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (Technical and Vocational Education and Training - TVET) negara ke tahap yang lebih kukuh dan tinggi dalam rantaian nilai sektor pendidikan dan latihan. JPP dan institusi di bawah kawalannya yang terdiri dari 3 politeknik premier, 24 politeknik konvensional dan 3 politeknik METrO menjalankan pelbagai program pengajian dan latihan dalam bidang kejuruteraan, teknologi, perdagangan dan perkhidmatan. Sistem pendidikan dan latihan di Politeknik telah memberi sumbangan yang besar dalam penghasilan tenaga kerja separa profesional dan eksekutif pertengahan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Pengajian Politeknik memainkan peranan penting untuk menangani perubahan ekosistem pengajian tinggi negara. Pengajian ini bertujuan untuk menghasilkan modal insan berilmu dan berkemahiran tinggi dalam bidang Teknikal dan Vokasional. Pendidikan pasca menengah di politeknik tidak terbatas kepada program pengajian sepenuh masa sahaja. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat dalam masyarakat Malaysia, sistem pendidikan politeknik juga menyediakan program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) melalui program penswastaan sektor masa atau Time Sector Privatisation (TSP). TSP merujuk kepada penggunaan konsep perkongsian pintar (Smart Partnership) di antara satu institusi dengan industri dan pihak luar dalam memberi latihan kepada golongan bekerja berkaitan tugas dan pengetahuan bagi meningkatkan kemahiran tenaga kerja melalui perkongsian teknologi, kepakaran, maklumat dan pengalaman kerja. Program PSH juga adalah bertujuan untuk memperluaskan penggunaan kemudahan yang sedia ada di institusi kepada industri dan masyarakat setempat tanpa menjejaskan masa dan mutu Pembelajaran & Pengajaran (P&P) serta secara tidak langsung sebagai usaha mempromosikan institusi berkenaan kepada pihak luar. Program PSH di politeknik yang dikendalikan oleh Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL) melibatkan Kursus Jangka Pendek, Kursus Terlanggan dan Kursus Secara Sambilan (KSS). i. Kursus Jangka Pendek merupakan kursus yang dilaksanakan oleh politeknik kepada individu, komuniti, sektor awam dan swasta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. ii. Kursus Terlanggan merupakan kursus yang dibangun dan dilaksanakan khusus bagi memenuhi keperluan spesifik organisasi atau industri tertentu. iii. Kursus Secara Sambilan (KSS) merupakan program pengajian politeknik yang dilaksanakan dalam mod separuh masa dan terbuka kepada individu yang memenuhi syarat kemasukan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Jabatan Pengajian Politeknik, Galeria PjH, Aras 3-5, Jalan P4W, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. | Tel: +603 – 8891 9000 Faks: +603–8891 9300 | E-Mel: webjppoli@mohe.gov.my | Laman web: www.politeknik.gov.my

69

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik ungku omar (Puo)
Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh, Perak. | Tel: +605 – 545 7622/56 | Laman web: www.puo.edu.my KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Seni Bina Diploma Ukur Tanah Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) Diploma Akauntansi Diploma Pengajian Perniagaan 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 20 20 20 20 20 20 20 20 12-20 12-20 12-20 12-20 12-20 12-20 15-20 10-15 12-20 12-20 10-15 12-20 12-20 11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 11,000-15,000 kewangan yang 11,000-15,000 berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000 400 350 350 350 350 350 150 900 450 350 900 400 350 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN AutoCAD 2D 3 hari AutoCAD 3D 3 hari KurSuS JANGKA PeNDeK UBS Accounting Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) Inventor Web Design/ Web Programming Kem ICT Boilerman Basic Refrigeration and Air Conditioning Digital Photography with Photoshop Editing Energy Management 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN AutoCAD 2D 3 hari AutoCAD 3D 3 hari

Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (PolISAS)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Ukur Tanah Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Akauntansi 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

Semambu, 25350 Kuantan, Pahang. | Tel: +609 – 565 5300 | Laman web: www.polisas.edu.my

20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

70

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular KurSuS TerlANGGAN Kursus ICT (Pengenalan Kepada Internet) Kursus ICT (GNU Image Manipulation Programme/ GMIP) Kursus Mesin Larik KurSuS JANGKA PeNDeK Pendawaian Domestik dan Industri AutoCAD 3D Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) Sistem Hidraulik dan Elektro Hidraulik Kursus Menaip Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) English at the Workplace Latihan Pengendali Makanan

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

10 hari 10 hari 1 hari 2 hari 3 hari 5 hari 5 hari 2 hari 3 hari 3 hari 1 hari

20 100 16 20 20 20 20 20 20 20 15-20

100 100 100 100 150 250 250 100 150 150 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (PolIMAS)
Bandar Baru Darulaman, 06000 Jitra, Kedah. | Tel: +604 – 914 6100 | Laman web: www.polimas.edu.my KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) Diploma Akauntansi KurSuS JANGKA PeNDeK Asas Perakaunan Bengkel Juru Ukur Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) Pendawaian Domestik Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) Pengujian Bahan-Bahan Binaan Pengucapan Awam Seminar MUET

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000 11,000-15,000

18 jam 18 jam 30 jam 18 jam 24 jam 24 jam 12 jam 6 jam

20 20 20 20 20 20 20 200

150 300 300 300 300 300 150 75

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

71

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Kota Bharu (PKB)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automatif) Diploma Akauntansi

KM 24 Pangkal Kalong, 16450 Ketereh, Kelantan. | Tel: +609 – 788 9126/9344 | Laman web: www.pkb.edu.my

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20

11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000

KurSuS JANGKA PeNDeK Pembinaan Jalan UBS Accounting UBS Stock Control UBS Payroll Pentabdiran Kontrak (Borang Kontrak JKR 203A (1/2010)) Pentadbiran Kontrak (Borang Kontrak JKR 203N (Reka & Bina) MyCESMM (Pengukuran Kuantiti Civil Engineering Standard Method of Measurement (CESMM)) Pengenalan Kepada EURO CODE Dalam Merekabentuk Struktur Pengenalan Kepada Industrial Building System (IBS) Aplikasi GPS Dalam Ukur Kejuruteraan Enhancing Basic Microsoft Word 2007 Enhancing Basic Microsoft Excel 2007 Enhancing Basic Microsoft Powerpoint 2007 Introduction To Adobe Photoshop CS3 Build Your Own Blog Create Your Own Web Audio Video Editing Programmable Logic Control (PLC) PIC / Micro Controller Applikasi Multimedia Baikpulih Peralatan Elektrik/Elektronik Rekacipta Elektrik/Elektronik Better Spoken English Basic English Grammar

3Hari 10 Jam 10 Jam 10 Jam 3 Hari 3 Hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 30 jam 31 jam 32 jam 33 jam 34 jam 35 jam 30 jam 30 jam 30 jam 30 jam 30 jam 30 jam 8 jam 8 jam

80 25 25 25 40 40 40 40 40 15 30 30 30 30 30 30 20 12 12 20 12 12 30 30

50 600 600 600 127 127 127 127 127 127 160 160 160 160 160 160 400 600 600 400 600 600 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

72

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Kursus Pengurusan Jenazah Kursus Penyembelihan Khemah Ibadah dan Kepimpinan Kursus Penyelenggaraan Asas Kenderaan Kursus Penyelenggaraan Air-Cond Bas Kursus CNC Kursus Asas Pengurusan Landskap Kursus Penanaman Cili Dan Rock Melon Secara Fertigasi Kursus Welding MIG/TIG Kursus Penggunaan Komputer MUET

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 8 jam 8 jam 16 jam 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 16jam 200 50 100 25 25 25 25 40 30 40 45 50 30 50 150 220 150 185 150 150 150 70

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Kuching Sarawak (PKS)
KM 22, Jalan Matang, Beg Berkunci 3094, 93050 Kuching, Sarawak. | Tel: +6082 – 845 596/7/8 | Laman web: www. poliku.edu.my KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) Diploma Akauntansi Diploma Pengajian Perniagaan KurSuS JANGKA PeNDeK Persediaan MUET AutoDesk AutoCAD 2011 AutoCAD Essentials dan 3D AutoDesk Inventor 2010 Boilerman Asas Elektrik dan Elektronik Programmable Logic Control (PLC) Telecommunication Pendawaian Domestik Safety dan Health (OSH) Pengurusan Emosi Efektif Team Building Helping Basic Skill Skills of Coaching

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

7 hari 4 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

100 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20

60 400 250 250 450 300 300 300 300 200 200 200 200 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

73

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Port Dickson (PPD)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Seni Bina Diploma Akauntansi Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal

KM 14, Jalan Pantai, 71050 Si Rusa, Negeri Sembilan. | Tel: +606 – 662 2000/111 | Laman web: www.polipd.edu.my

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

20 20 20 20 20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang 11,000-15,000 berkenaan 11,000-15,000 80 120 185 380 185 150 150 170 260 400 150 210 180 140 100 40 40 100 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

KurSuS JANGKA PeNDeK Microsoft Office (Word, Excel, Access and PowerPoint) Adobe Photoshop CS3 Communicative English At The Workplace AutoCAD Telephone Skills At The Workplace Bahasa Jepun Pertuturan Asas Creating Newsletter/Brochure Using Microsoft Desktop Publishing Tools Computer Assembly and Configuration Pendawaian Asas Elektrik Domestik Satu Fasa Internet Marketing and Creating Web For Bussiness Kursus Interactive Multimedia Authoring Asas Programmble Logic Controller PLC Personaliti dan Etiket Sosial Kursus Bahasa Mandarin Pertuturan Asas Kursus Asas Perakaunan (Catatan Buku Tunai) Kursus Asas Bahasa Arab Komunikasi Kursus Kemahiran Khutbah Berkesan Kursus Asas Bahasa Inggeris Komunikasi

74

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Kota Kinabalu (PKK)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Akauntansi Diploma Pengajian Perniagaan KurSuS JANGKA PeNDeK Bahasa Mandarin Perbualan MUET UBS Accounting Pengurusan Jenazah Asas Kontraktor (AutoCAD) Microsoft Publisher Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara Computer Maintenance ARDUNIO Green Card Kursus Teknik Asas Sulaman Manik

Jalan Politeknik, Menggatal, 88450 Kota Kinabalu, Sabah. | Tel: +6088 – 499 980 | Laman web: www.pkksabah.edu.my 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 minggu 8 minggu 6 hari 2 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 5 hari 2 hari 1 hari 20 20 20 20 20 20 20 200 100 20 30 40 20 20 30 30 20 11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / Institusi 11,000-15,000 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000 150 100 50 150 350 150 700 150 250 200 120 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Pengajian Perniagaan Diploma Perniagaan Antarabangsa KurSuS TerlANGGAN Diploma Mekatronik - untuk kegunaan di Institusi/Industri yang memohon sahaja Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal - untuk kegunaan di Institusi/Industri yang memohon sahaja

Persiaran Usahawan, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor. | Tel: +603 – 5163 4029/28/27 | Laman web: www.psa. edu.my 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 20 20 20 20 20 20 11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

4 bulan 9 bulan

11 13

3,595 3,500

Sendiri Sendiri

75

Nama Kursus / Modular KurSuS JANGKA PeNDeK Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) AutoCAD 3D CISCO UBS Accounting Inventor Pendawaian MUET Pengurusan Jenazah Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) Autocad I Autocad II Autocad III English Language Courses Frolic with English English for Communication

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

24 jam 20 jam 6 bulan 16 jam 20 jam 2 bulan 20 jam 4 jam 16 jam 20 jam 16 jam 16 jam 20 jam 20 jam 20 jam

40 30 30 40 15 30 319 200 12 20 20 20 30 30 30

225 450 2860 250 450 750 200 50 1800 450 450 450 350 350 350

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Ibrahim Sultan (PIS)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Pengurusan Hotel dan Katering Diploma Pengurusan Pelancongan Diploma Reka Bentuk Fesyen dan Pakaian

KM 10 Jalan Kong Kong, 81700 Pasir Gudang, Johor. | Tel: +607 – 261 2986/1317 | Laman web: www.pis.edu.my 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 20 20 20 20 20 20 15 20 25 15 20 20 20 20 30 20 20 11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000 200 540 340 360 180 180 290 400 220 670 800 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Peningkatan Kualiti Kontraktor (Bekalan, Kerja dan Perkhidmatan)

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN 1 hari 3 hari 3 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 3 hari 2 hari 4 hari 4 hari

KurSuS JANGKA PeNDeK Digital Photography (Basic) Desktop Publishing Penggunaan Multimeter Penggunaan Osiloskop Asas Elektronik Microsoft Access Microsoft Office (Word,Excel dan PowerPoint) Pendedahan Kepada Pembangunan “Homestay” AutoCAD 2D and 3D CADCAM

76

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Pengacaraan Majlis Asas Keusahawanan Sizzling Mee dan Nyona Kari Laksa Hainanese Chicken Malaysian Soup Yong Tau Fu Fruit and Vegetables Carving 4 Jenis Masakan Bali 3 Jenis pasta Chicken Chop and Chicken Roulade Fish and Chips and Chicken Boxing Roasted Chicken and Roasted Beef Tenderloin Lamb Chop and Striploin Steak California Chicken Burger and Quarter Pounder Burger 4 Jenis Sup Pekat Pengendalian Makanan
MUET Intensive Course

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 16 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 12 jam 24 jam 12 jam 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 200 200 230 230 230 230 230 260 260 230 230 260 260 230 230 250 70 120 120 170 170 110 170 100 730 730 790 670 490 490 490 550 1080 230 230 230 230 230 320 200

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

MUET Course – Level 1 MUET Course – Level 2 Business Writing Course Communicative English Course Basic Grammar Course English For Hotel And Tourism Industry Fun Time English Course Jaket Wanita Jaket Lelaki Pakaian Pengantin Pakaian Wanita Kasual Gaun Kanak-Kanak Sulaman Benang Sulaman Reben Sulaman Manik Set Bilik Pengantin 4 Jenis biskut 4 Jenis roti 4 Jenis kek 3 Jenis pie Pastillage Hiasan Kek

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN Peningkatan Kualiti Kontraktor (Bekalan, Kerja dan Perkhidmatan) 1 hari

77

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Seberang Perai (PSP)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) Diploma Akauntansi Diploma Pengajian Perniagaan

Jalan Permatang Pauh, 13500 Permatang Pauh, Pulau Pinang. | Tel: +604 – 538 3322 | Laman web: www.psp.edu.my

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang 11,000-15,000 berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN CISCO 2 bulan KurSuS JANGKA PeNDeK Computer Simulation Technology (CST) and Matlab Seminar Pemantapan Percukaian Private Enterprise Reporting Standard Bengkel Photoshop CS3 Klinik Badminton dan Kejurulatihan Rangkaian Komputer Asas Asas Komputer & Pembangunan Blog bagi Usahawan IKS Asas Simpan Kira Pengurusan Akaun Masjid Komunikasi Berkesan Bengkel Penulisan Pantas Tesis, Document Map dan Literature Review

6

2,500

Sendiri

3 hari 5 hari 2 hari 3 hari 3 hari 2 hari 3 hari 1 hari 1 Hari 2 Hari 1 hari

20 100 100 30 30 15 20 100 100 20 20

300 850 450 30 30 30 30 50 50 100 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN CISCO 2 bulan

6

2,500

Sendiri

Politeknik Melaka (PMK)
KurSuS TerlANGGAN IBS - Precast Concrete Installer Pendawaian

No.2 , Jalan PPM 10. Plaza Pandan Malim, Balai Panjang 75250, Melaka. | Tel: +606 – 337 6000 | Laman web: www. polimelaka.edu.my

5 hari 2 hari Kluster 3 -

10 10

10 60

Sendiri Sendiri

78

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular KurSuS JANGKA PeNDeK Asas Perakaunan Pengurusan Jenazah Communicative English Workshop Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) Asas Elektrik dan Elektronik Single Layer PCB Fabrication Workshop Kerja Paip Domestik UBS Accounting AutoDesk Inventor 2010 Pemasangan Light Weight Roof Trusses MUET Writing Workshop Tafsiran Al-Quran Programmable Logic Control (PLC)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 hari

10 30 10 10 10 20 10 10 10 10 30 30 10

60 30 30 60 60 100 60 390 100 100 50 60 100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Merlimau (PMM)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Ukur Tanah Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Pengajian Perniagaan Diploma Pengurusan Hotel dan Katering Diploma Pengurusan Pelancongan

Jalan Jasin, 77300 Merlimau, Melaka | Tel: +606 – 263 6687/07/79 | Laman web: www.pmm.edu.my

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi 11,000-15,000 kewangan yang 11,000-15,000 berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

KurSuS TerlANGGAN Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal - untuk kegunaan di Institusi/Industri yang memohon sahaja KurSuS JANGKA PeNDeK Home Electrical Appliances Pengunaan Relay Pemasangan dan Pendawaian Elektrik Industri dan Fasa Tunggal Computer Aided Design Little Army Camp

18 bulan

16

5,000

Sendiri

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari

20 20 20 30 14

233 233 233 175 140

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

79

Nama Kursus / Modular Business Writing For Beginners Pembinaan Blog Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) Teknik Bacaan Pelan Lanjutan Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) Personal Grooming Penyediaan Asas Pastry Teknik Melakar, Melukis dan Mewarna Kursus Penyelanggaraan Sistem M&E Dalam Banggunan Kursus Motivasi Persediaan Menghadapi Peperiksaan Kursus Pemantapan Teknik Bacaan Pelan Pengurusan Projek

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 4 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 50 20 25 30 20 20 20 50 30 250 44 16 125 150 150 165 285 143 143 165 165 80 165 175

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS)
35950 Behrang Stesen, Perak. | Tel: +605 – 454 4431 | Laman web: www.psas.edu.my KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Ukur Bahan Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Diploma Akauntansi Diploma Pengajian Perniagaan KurSuS JANGKA PeNDeK AutoCAD for Beginners Basic Computer Network Penghasilan Klip Video Motor Control (Basic Electrical Training) Basic Micro Controller Asas Penyelenggaraan Kenderaan Asas Pengiraan Kuantiti Bahan Binaan Kemahiran Mendirikan Bata, Bata Interlocking dan Lightweight Block Microsoft Office Word 2007 Beginner Asas Kemahiran Paip (DIY) Asas Peruncitan Asas Perniagaan Asas Fotografi Digital

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

18 jam 18 jam 18 jam 18 jam 18 jam 24 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam 2 jam 12 jam 18 jam

20 20 20 20 15 15 20 20 20 12 30 30 20

400 400 400 400 400 400 200 250 150 350 200 200 400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

80

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Ukur Tanah Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Akauntansi

Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah. | Tel: +604 – 403 3333 | Laman web: www.ptsb.edu.my

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20 20

11,000-15,000 11,000-15,000 Sendiri / 11,000-15,000 Institusi kewangan yang 11,000-15,000 berkenaan 11,000-15,000 11,000-15,000

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN Penyediaan Akaun Perniagaan 1 hari Pendawaian Elektrik 2 hari Autocad 2 hari Keusahawanan 1 hari KurSuS JANGKA PeNDeK Penyenggaran Perkakasan Komputer Bengkel Ukur Aras Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) Seminar MUET Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) Fotografi Bengkel Minda Sihat Application on UBS Computerized Accounting Application on Accounting Base Costing (ABC) Pengukuran Kuantiti Bagi Kerja Struktur Bangunan Articulate Studio Pro’09

30 15 25 30

75 250 150 75

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

18 jam 18 jam 18 jam 6 jam 6 jam 12 jam 6 jam 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari

15 15 15 40 30 15 100 30 30 25 30

300 300 300 75 100 230 50 250 250 150 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN Penyediaan Akaun Perniagaan 1 hari Pendawaian Elektrik 2 hari Autocad 2 hari Keusahawanan 1 hari

30 15 25 30

75 250 150 75

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

81

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

KM. 25 Lebuhraya, Kuala Perlis Changlun, Ulu Pauh 02600 Arau, Perlis | Tel: +604 – 988 6200 | Laman web: www. ptss.edu.my 4 tahun 20 11,000-15,000 Sendiri / Institusi kewangan yang berkenaan Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN AutoCAD/ Inventor 2D 3 hari Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) 3 hari KurSuS TerlANGGAN Keselamatan dan Penjimatan Elektrik Pembangunan Blog Animasi Flash Pengurusan Kewangan KurSuS JANGKA PeNDeK Fiber Optik Solekan Pengantin Personal Grooming Pneumatik Pemesinan Aplikasi Komputer 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

200 300 200 200 200 200 300 200 200 200 300 200 200 300

KurSuS JANGKA PeNDeK DAN KurSuS TerlANGGAN AutoCAD/ Inventor 2D 3 hari Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig) 3 hari

Politeknik Muadzam Shah (PMS)
KurSuS JANGKA PeNDeK Solekan Kursus Asas Jahitan Manik dan Labuci Bakeri dan Pembuatan Pastri Fotografi Penyediaan Rancangan Kewangan SME AutoCAD Microsoft Office Excel Kepengadilan Sepak Takraw Kelas 3 Negeri

Lebuhraya Tun Abdul Razak, 26700 Muadzam Shah, Pahang | Tel: +609 – 450 2005/2006/2007 | Laman web: www. pms.edu.my 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 15 15 15 15 20 30 15 15 150 30 235 100 70 50 50 150 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

82

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik Mukah (PMu)

KM. 7.5, Jalan Oya, 96400 Mukah, Sarawak. | Tel: +6084 – 874 001 | Laman web: www.pmu.edu.my KurSuS JANGKA PeNDeK Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) UBS Accounting CIDB Green Card

1 hari 2 hari 1 hari

40 30 15

40 50 20

Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Balik Pulau (PBu)
KurSuS JANGKA PeNDeK Microsoft Office (Excel dan Access)

Peti Surat No. 73,11700 Gelugor, Pulau Pinang. | Tel: +604 – 638 1926 | Laman web: www.pbu.edu.my 3 hari 15 130 Sendiri

Politeknik Nilai (PNS)
KurSuS JANGKA PeNDeK

Kompleks Pendidikan Bandar Enstek, 71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan. | Tel: +606 – 791 1280 | Laman web: www.polinilai.edu.my

Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint)

Penyediaan Simpan Kira Pra Perkahwinan
Nutrien Film Techique (NFT)

Kimpalan (Arka, Gas, Tig dan Mig)
Asas Landskap Communication Skill

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

20 20 20 20 10 20 20

50 50 180 700 450 700 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Mersing (PMJ)

Politeknik Mersing Johor (PMJ), Jalan Nitar, 86800 Mersing, Johor. | Tel: +607 – 798 0001 | Laman web: www.pmj. edu.my KurSuS JANGKA PeNDeK Microsoft Office (Word, Excel, Access dan PowerPoint) 1 hari 20 15 Sendiri

Politeknik Banting (PBS)
KurSuS JANGKA PeNDeK Computer Network

Lot 1-5A, Jalan Emas 2, Bandar Baru Sungai Emas, Sungai Manggis, 42700 Banting, Selangor. | Tel: +603 – 3187 5600 | Laman web: www.polibanting.edu.my 3 hari 20 orang RM50 Sendiri

83

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Politeknik MeTro Kuala lumpur (PMKl)
KurSuS JANGKA PeNDeK Food Hygene 2 hari Food Presentation 2 hari Customer Relation/Service 2 hari Food Products Enhancement 2 hari Basic Retail Management for Small Retailers 2 hari Internet Business and Marketing for SME (Online Ready) 2 hari Proposal Perniagaan untuk Peniaga Kecil 3 hari Kursus Bahasa Arab Komunikasi 10 minggu Kem Bahasa Arab Cuti Sekolah 5 jam Kursus Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 3 hari

Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan (ULPL), Politeknik METrO Kuala Lumpur (PMKL), No.2-12, Jalan Setiawangsa 10, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur | Tel: +603 –4251 8000 | Laman web: www.pmkl.edu.my 30 30 30 30 30 35 30 30 50 700 150 150 100 200 150 250 200 250 400 100 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik MeTro Johor Bahru (PMJB)
KurSuS JANGKA PeNDeK Islamic Financial Planner Module 1 Islamic Financial Planner Module 2

KM10, Jln Kong Kong, 81700 Pasir Gudang, Johor | Tel: +607 – 261 1755 | Laman web: portal.politeknikmetrojb.edu.my 6 hari 6 hari 25 25 1,800 1,800 Sendiri Sendiri

Politeknik MeTro Kuantan (PMKu)
KurSuS JANGKA PeNDeK Profesional Halal Trainers Workshop Profesional Halal Auditors Workshop Best Halal Practise in Food Industry and Services Halal Internal Auditing Halal Executive Programme Basic Local Nature Tourist Guide

No. A-5 Jalan Tun Ismail 2, Sri Dagangan 11, 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur. | Tel: +609 – 565 9000 | Laman web: www.polimetrokuantan.net | Laman web: www.pmku.edu.my 6 hari 6 hari 2 hari 3 hari 6 bulan 17 hari 15-20 15-20 15-20 15-20 30-35 20-25 3,000 3,000 950 1,250 1,500 2,155 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA)
KurSuS SeCArA SAMBIlAN (KSS) Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Kejuruteraan Elektrik Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

KM 8, Jalan Paka, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman. | Tel: +609 – 840 0800 | Faks: +609 – 845 8781 | Laman web: www.psmza.edu.my 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 20 20 20 20 11,000-15,000 Sendiri 11,000-15,000 / Institusi 11,000-15,000 kewangan yang berkenaan 11,000-15,000

84

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Islam Antarabangsa Malaysia (uIAM)

Unit-unit perniagaan strategik (Strategic Business Units) yang ditubuhkan oleh UIAM menawarkan kursus-kursus akademik, latihan-latihan kemahiran dan kursus-kursus jangka pendek untuk masyarakat umum yang masih bekerja, pesara mahupun yang masih belajar. Program-program yang ditawarkan adalah sama ada separuh ataupun sepenuh masa. Pada kebiasaannya, program separuh masa dijalankan pada hujung minggu. Program-program yang ditawarkan adalah pada peringkat sijil, sarjana mahupun kedoktoran yang mencakupi bidang-bidang berikut: Kejuruteraan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sains Kemanusiaan, Perundangan, Pengurusan Perniagaan dan Kemahiran Berbahasa Inggeris dan Arab. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Tel: +603 – 6196 4702 | Laman web: www.iium.edu.my AEIC (Salawati bt. Said | Tel: +603 – 6196 4498) CBE (Mohd Asyraf b. Entan | Tel: +603 – 6196 5234) CITA (Aminah bt. Johari | Tel: +603 – 6196 5694) CERDAS (Mohd Zuhaili b. Mohd Rodzi | Tel: +603 – 6196 5422) HMHLC (Bahavddeen b. Shaik Allaudin | Tel: +603 – 6196 4344) GSM (Hasnah bt. Abdul Kadir | Tel: +603 – 6196 4187) IfLA (Muhammad Afifi b. Abdullah | Tel: +603 – 6196 5874) CTL (Shariza bt. Hassan | Tel: +603 – 6196 5913) Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

ADvANCeD eNGINeerING DAN INNovATIoN CeNTre (AeIC) Master of Science in Manufacturing 2-8 tahun Master of Science in Manufacturing (specialization in 2-8 tahun Business Technology management) Master of Science in Mechatronics Engineering 2-8 tahun (specialization in Control and Instrumentation) Master of Science in Mechatronics Engineering 2-8 tahun (specialization in Robotic and Automation) Master of Science in Computer and Information 2-8 tahun Engineering Master of Science in Automotive Engineering 2-8 tahun Master of Science in Materials Engineering Master of Science in Electronics Engineering CeNTre For BuIlT eNvIroNMeNT (CBe) Master in Business Administration(MBA)Construction Business Executive Diploma in Museology Executive Diploma in Professional Photography and New Media Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 2-8 tahun 2-8 tahun

20 25,000-37,000 20 25,000-37,000 20 25,000-37,000 20 25,000-37,000 20 25,000-37,000 20 25,000-37,000 20 25,000-37,000 20 25,000-37,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

1.5 tahun 3-4 tahun 2 tahun

25 30-50 30-50

25,000 18,000 19,500

Sendiri Sendiri Sendiri

85

Nama Kursus / Modular CeNTre For IT ADvANCeMeNT (CITA) Master of Protective Security Management Postgraduate Diploma on Protective Security Management

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 tahun 1 tahun

20 10

21,000 12,250

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

CeNTre oF HuMAN DeveloPMeNT AND APPlIeD SoCIAl SCIeNCeS (CerDAS) Master of Human Sciences in Psychology (Industrial/ 2 tahun 20-50 18,600 Organizational) Master of Human Sciences in Middle East studies 2 tahun 20-50 16,600.00 Diploma in Islamic Studies 1 tahun 20-30 2,500.00 HAruN M.HASHIM lAw CeNTre (HMHlC) LL.M in International Law LL.M in Business Law LL.M in Islamic Banking dan Finance LL.M in Administration of Islamic Law Postgraduate Diploma in Law and Administration of Islamic Judiciary (DAIJ) Postgraduate Diploma in Shariah Law and legal Practice (DSLP) 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 1.5 tahun 1.5 tahun 20-25 20-25 20-25 20-25 25-30 25-30 30,160-39,810 22,435-29,635 22,435-29,635 22,435-29,635 15,035 15,035

IIuM GrADuATe SCHool oF MANAGeMeNT (GSM) Doctor of Business Administration 5-7 tahun Master of Business Administration 2.7-5 tahun Master of Management 2.3-5 tahun

Tajaan: Biasiswa kerajaan, Tajaan daripada bank dan lain-lain institusi, IRTI/IDB, Tajaan daripada kerajaan negara masing-masing atau lain-lain badan antarabangsa. (atas inisiatif pelajar)

15 48,000-60,000 185 20,630-27,800 89 14,000-7,900

Sendiri Sendiri Sendiri

CeNTre For BuIlT eNvIroNMeNT (CBe) Executive Certificate in Professional Photography and New Media CeNTre For IT ADvANCeMeNT (CITA) Certificate in Protective Security Management Certificate in Security and Safety Management

6 bulan

30-50

6,000

Sendiri

6 bulan 6 bulan

20 20 20 20 20 20 15

5,900 5,900 1,200 1,300 1,200 1,300 1,000 450

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

ADvANCeD eNGINeerING AND INNovATIoN CeNTre (AeIC) Robotic for Secondary Students 10 hari Robotic for Teachers 10 hari Nanotechnology for Secondary Students 10 hari Nanotechnology for Teacher 10 hari Matlab Fundamentals 2 hari CeNTre For BuIlT eNvIroNMeNT (CBe) Exploring DSLR and Art of Seeing 2 hari

30-50

86

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

CeNTre oF HuMAN DeveloPMeNT AND APPlIeD SoCIAl SCIeNCeS (CerDAS) Islamic Fundamental Course for New Muslims 6 bulan 40 1,000 Bank Muamalat Arabic for Busy people 6 bulan 40 1,800 Sendiri CeNTre For IT ADvANCeMeNT (CITA) - ProFeSSIoNAl TrAINING Information Technology Infrastructure Library and 3 hari 10 Examination Oracle Form 10g/11g 5 hari 10 Oracle Report 10g/11g 5 hari 10 ISO:27001 Information Security Management System 1 hari 10 (ISMS) Foundation and Examination ISO:27001 Information Security Management System 3 hari 10 (ISMS) Implementer and Examination ISO:27001 Information Security Management System 5 hari 10 (ISMS) Lead Auditor and Examination International Computer Driving Licence (ICDL) and 4 hari 10 Examination Project Management 3 hari 10 ISO : 9001 : 2008 Quality Management System (Foundation) 1 hari 10 ISO : 9001 : 2008 Quality Management System 2 hari 10 (Implementer) ISO : 9001 : 2008 Quality Management System (Lead 5 hari 10 Auditor) and Examination 18001 : 2007 Occupational, Safety and Health (Foundation) 1 hari 10 18001 : 2007 Occupational, Safety and Health 2 hari 10 (Implementation) 18001 : 2007 Occupational, Safety and Health (Lead 5 hari 10 Auditor) and Examination SeCurITY worKSHoP CCTV and Security Surveillance Critical Infrastructure Management Digital Forensic : Evidence and Investigation (Basic) Digital Forensic : Investigation and Analysis ( Advanced) Information Security Readiness First Responder Risk Management Physical Protective Security Management Security Personnel Management Access Control System Building and Facility Management Business Continuity and Disaster Recovery Intrusion and Detection System Network Security 2,800 2,800 2,800 390 2,650 3,920 1,500 1,150 475 1,800 5,000 475 1,900 5,000 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15

1,450 1,200 900 1,999 1,500 1,190 1,500 1,500 1,500 1,200 1,200 1,700 1,200 1,300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

87

Nama Kursus / Modular leADerSHIP AND MANAGeMeNT worKSHoP Time and Stress Management Workshop Public Speaking and Effective Presentation Workshop Performance Management System Leadership, Motivation and Supervisory Development Skills Workshop Managing Total Quality Management Workshop Kursus Motivasi Pembinaan Sikap Positif dan Personaliti Pekerja Cemerlang Kursus Meningkatkan Profesionalisme Perkeranian Kursus Kecemerlangan Perhubungan Awam dan Pelanggan Kursus Asas Kepimpinan Cemerlang bagi Pegawai Baru CoMPuTer APPlICATIoN SHorT TrAINING Adobe Illustrator CS4/CS5 Adobe Photoshop CS4/CS5 MS Office Suite 2007 (Word, Excel, Power Point) Advance MS Office Suite 2010 (Word, Excel, Power Point) Foundation MS Office Suite 2010 (Word, Excel, Power Point) Inter MS Office Suite 2010 (Word, Excel, Power Point) Advance MS Office Access 2010 (Basic + Intermediate) MS Office Access 2010 ( Advance ) MS Project 2010 MS Project 2010 (Advance) Photography School Holiday Programme : IT Camp for Kids School Holiday Programme : IT Camp for Teens PC Maintenance and Troubleshooting

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

15 15 15 15 15 15 15 15 15

700 850 1,000 890 1,050 499 450 450 450

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

650 650 650 580 580 580 580 580 600 650 100 95 99 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

INSTITuTe For lANGuAGe ADvANCeMeNT (IFlA) - eNGlISH lANGuAGe CourSeS English and Computer Class 7 hari 40-50 1,500 Technical Business Writing 30 jam 40-50 600 Business English 40 jam 40-50 600 General Communicative English 40 jam 40-50 550 Public Speaking 40 jam 40-50 650 General Communicative English and Business English 60 jam 40-50 890 Intensive Communicative English Course for SPM Leavers 1 minggu 40-50 750 Communicative English Course for SPM Leavers 6 minggu 40-50 580 MUET Workshop 2 hari 40-50 100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

88

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular ArABIC lANGuAGe CourSeS Basic Arabic Level 1 Basic Arabic Level 2 Basic Arabic Level 3 Arabic for Communication TIlAwAH Al-QurAN For THe PuBlIC Tilawah Al-Quran Asas 1 Tilawah Al-Quran Asas 2 Tilawah Al-Quran: Kemahiran Tajwid 1 Tajwid 2 Tajwid 3 Tahsin Qiraah Tarannum Qiraat 10 Tilawah dan Tafsir ForeIGN lANGuAGe Mandarin Language French Language Japanese Language Turkish Language

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

40 jam 40 jam 40 jam 40 jam

100-150 100-150 100-150 100-150

470 470 470 470

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

36 jam 36 jam 36 jam 36 jam 3 jam 3 jam 36 jam 36 jam 36 jam 36 jam

50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

40 40 40 40

jam jam jam jam

40-50 40-50 40-50 40-50

600 600 600 600

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

CeNTre For TeACHING AND leArNING (CTl) Postgraduate Diploma in Education (DIPED) 2 tahun Master of Education (specialization in Teaching of Islamic 2-5 tahun Education) Master of Education (specialization in Education 2-5 tahun Administration) Master of Education (specialization in Education 2-5 tahun Psychology) Master of Education (specialization in Curriculum and 2-5 tahun Instruction) Master of Education (specialization in Instructional 2-5 tahun Technology)

40-100 40 40 40 40 40

4,209 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

89

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Kebangsaan Malaysia (uKM)

UKM lahir dari perjuangan untuk penubuhan universiti kebangsaan sebagai memenuhi tuntutan dan semangat kemerdekaan bangsa dan negara. UKM terus berkembang pesat sebagai sebuah institusi pengajian tinggi awam terkehadapan yang kini mempunyai tiga belas (13) fakulti dan enam belas (16) institut kecemerlangan penyelidikan. UKM juga mempunyai entiti yang beroperasi secara komersil, iaitu UKM Holdings Sdn. Bhd. dan UKM Technology Sdn Bhd sebagai satu pendekatan dalam mengkomersilkan dan memasyarakatkan kepakaran yang dimiliki. UKM menyediakan peluang pembelajaran dan latihan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke arah pembangunan modal insan. UKM berusaha memenuhi keperluan industri untuk keperluan masyarakat sejajar dengan dasar pendemokrasian pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Program-program ini ditawarkan di peringkat Doktor Falsafah, Sarjana, Diploma Siswazah, Sarjana Muda hujung minggu atau diluar waktu pejabat. Selain itu, UKM turut menawarkan kursus-kursus jangka pendek. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Pengarah, Pusat Kembangan Pendidikan, Aras 2, Bangunan Wawasan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi Selangor. (U/P : Unit Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan) Penolong Pendaftar | Tel: +603 – 8921 5642/5329 | Faks: +603 – 8925 1391 |E-Mel: marketing@ukm.my | Laman web: www.ukm.my/kembangan Nama Kursus / Modular DoKTor FAlSAFAH Pengajian Islam (Syariah) Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah) Pengajian Islam (Dakwah dan Kepimpinan) Pengajian Islam (Usuludin dan Falsafah) Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam) Pendidikan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

8 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester

5 5 5 5 5 10

19,500-25,900 19,500-25,900 19,500-25,900 19,500-25,900 19,500-25,900 35,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

90

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular SArJANA Ekonomi Islam (Perbankan Islam / Kewangan Islam) Perakaunan Teknologi Maklumat (Sains Komputer) Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan) Pengajian Islam (Syariah) Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah) Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan) Pengajian Islam (Usuludin dan Falsafah) Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam) Pengurusan Keselamatan Industri Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti) Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer) Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) Undang-undang Perniagaan Harta Intelek Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital dan Ekonomi Kesihatan) DIPloMA SISwAZAH Pengurusan Keselamatan Industri SArJANA MuDA DeNGAN KePuJIAN Perakaunan Pentadbiran Perniagaan Teknologi Maklumat - Sains Komputer Teknologi Maklumat - Pengajian Multimedia Pengajian Islam (Syariah) Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah) Pengajian Islam (Dakwah dan Kepimpinan) Pengajian Islam (Usuludin dan Falsafah) Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

4 semester 4 semester 5 semester 5 semester 4 semester 4 semester 4 semester 4 semester 4 semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 semester 4 semester 5 semester 3 semester 5 semester 5 semester

30 10 20 20 30 30 30 30 30 30 15 20 20 20 40 40 10 20

22,000 22,000 22,000 22,000 12,900-16,800 12,900-16,800 12,900-16,800 12,900-16,800 12,900-16,800 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 23,900 28,000 26,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 semester 10 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester 8 semester

15 50 140 40 20 50 40 50 40 40

18,500 27,500 19,900 19,900 19,900 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Dekan, Graduate School of Business, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi Selangor. Penolong Pendaftar | Tel: +603 – 8921 4718 /4484 | Faks: +603 – 8921 3161 | E-Mel: admission_gsb@ukm.my | Laman web: www.ukm.my/gsbukm SArJANA Pentadbiran Perniagaan 5 semester 20 22,400 Sendiri

91

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Pengurus Kanan, Talent Enhancement Academy, UKM Holdings Sdn. Bhd. Aras 3, Bangunan Wawasan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi Selangor. Ketua Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan | Tel: 1-800-88-8336| Faks: +603 – 8926 3892 |E-Mel: tea.ukm@ gmail.com | Laman web: www.ukmholdings.ukm.my/tea KurSuS JANGKA PeNDeK Mengenali Potensi Diri (Motivasi Remaja) Speed Reading Skill and knowledge for Part Time Kaedah meningkatkan prestasi (PETA) Asas Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Basic Fiber Optic Technology Bengkel Penulisan Modul Coaching and Monitoring For Higher Productivity Curriculum Development Workshop Pengurusan Sumber Manusia dalam Organisasi Swasta dan Kerajaan; Cabaran dan Isu Semasa Effective Classroom Management and Communication Effective Pedagogy Skills Effective Perfomance Appraisals File Organization and Record Management Introduction to Nano Technology Kaunseling Untuk Mangsa Trauma Kemahiran Pembentangan Yang Berkesan Asas Simpan Kira Dan Perakaunan Budaya Kerja Cemerlang Fotografi Untuk Siasatan Kaunseling Analisis Keperluan Latihan Orientasi Pekerja-Pekerja Baru Pengurusan Budget Universiti/Kolej/Institut/Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Masjid Pengurusan Keselamatan Organisasi Pengurusan Perpustakaan Pra Persaraan Kursus Teknologi Pendidikan Untuk Pengajaran dan Latihan Undang-Undang Buruh Undang-Undang Pusaka Oral Communication In English Outcome Based Education Analisis dan Pembangunan Sumber Manusia Research Methodology For Social Sciences 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 3 hari 1 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari Min 35 Min 20 Min 20 Min 25 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 25 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 550 550 550 550 850 850 950 850 950 250 850 950 850 850 850 850 850 850 950 950 950 950 850 850 950 850 850 850 950 850 950 950 950 950 950 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

92

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Testing Measurement In Teaching Perakaunan Forensik Embedding Soft Skill in the Curriculum Examination Techniques for Better Academic Perfomances Determine Standard Operating Procedures (SOPs) and their implementation Improving Communication for Better Perfomance Innovative and Creative Thinking in Education for Higher Productivity Strategic Actions for Strategic Improvement Time Management Strategy and Success Discipline Skills for Effective Communication Leadership Skills for Fulfilling Organizational Needs Empowerment for Success in Educational Management Developing a Cohesive Team for Peak Academic Performance Change Management in an Educational Organization Creative SOPs for a More Productive Organizational Management Establishing a Learning Organization within the Establishment Content Development and Effective Presentation Techniques Course Development and Assessment The Planning and the Execution of KPLs Berfikir Luar Kotak Fun and Reflective Teaching Seni Bina Orientation Programme for Academic Staff Pemikiran Kaizen dalam meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan (Team Building) Peta Minda Teknik Pengumpulan Data dan Penyediaan Laporan Health Management Course Image and Self Projection Asas Pengajaran Kejururawatan Industrialised Building System - Modul 1: Pengenalan Kepada IBS Industrialised Building System - Modul 2: Pengiraan dan Penyerahan IBS Industrialised Building System - Modul 3: Perancangan dan Perlaksanaan Projek Konkrit Pratuang Industrialised Building System - Modul 4: Analisis dan Rekabentuk – Struktur Kerangka Keluli Industrialised Building System - Modul 5: Analisis dan Rekabentuk – Struktur Kerangka Keluli Industrialised Building System - Modul 6: Rekabentuk Kordinasi Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 20 Min 30 Min 30 Min 30 Min 30 Min 30 Min 30 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 950 850 850 850 850 950 200 200 200 400 500 500

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

93

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaya (uM)

Sebagai universiti pertama ditubuhkan di Malaysia, UM melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, menjalankan penyelidikan dan perkhidmatan yang berkualiti, menjana ilmu pengetahuan, dan meningkatkan keilmuan melalui usaha penambahbaikan berterusan untuk manfaat semua pelanggan. UM berusaha untuk maju dalam pelbagai subjek dan bidang penyelidikan dan pembangunan yang meliputi bidang Alam Bina, Sains, Kejuruteraan, Pergigian, Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial, Perubatan, Bahasa dan Linguistik, Undang – Undang, Ekonomi dan Pentadbiran, Perniagaan dan Perakaunan, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Pengajian Melayu, Pengajian Islam, Sukan dan Kebudayaan. Sebagai usaha untuk memperkembangkan lagi ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada segenap lapisan masyarakat, UM pada tahun 1998 telah menubuhkan Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya yang menawarkan pelbagai program akademik dan latihan sama ada secara separuh masa atau sepenuh masa khususnya kepada golongan bekerja. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Perhubungan Korporat, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed), Aras 2 dan 3, Blok A, Kampus Kota UM, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur | Tel: +603 – 2617 3111 / 3184 | Faks: +603 – 2617 3185 E-Mel: umcced@um.edu.my | Laman web: www.umcced.edu.my Mohd Fairus Abu Hanifah (Pengurus) | Tel: +603 – 2617 3127 | E-Mel: fairus@um.edu.my Mohd Iftitah Tahril (Eksekutif) | Tel: +603 – 2617 3188 | E-Mel: iftitah@um.edu.my Amirol Asraf Mohd Zukri (Eksekutif) | Tel: +603 – 2617 3123 | E-Mel: amirol@um.edu.my Norhasliza Ibrahim (Eksekutif) | Tel: +603 – 2617 3115| E-Mel: ija@um.edu.my Fastawa’ Syida Zainal (Eksekutif-Pereka Grafik) | Tel: +603 – 2617 3114 | E-Mel: syidaz@um.edu.my Balqis Bahari (Pembantu Eksekutif) | Tel: +603 – 2617 3187 | E-Mel: balqis84@um.edu.my Nama Kursus / Modular DIPloMA eKSeKuTIF Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi) Pengurusan (Sumber Manusia) Pengurusan (Perniagaan) Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pengajian Syariah Pengajian Usuluddin Kaunseling Pengurusan Perkilangan Perhubungan Media dan Komunikasi Pengurusan Perladangan Pentadbiran Perakaunan Teknologi Maklumat DIPloMA ProFeSIoNAl Perancangan Kewangan Islam Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun 13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan 13 bulan

50 50 50 50 80 80 30 30 30 30 30 30

13,600 13,600 13,600 13,600 5,200 5,200 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

13 bulan

20

9,000

Sendiri

94

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular SIJIl Pengajian Syariah Pengajian Usuluddin Bahasa Arab Kemahiran Al-Quran Perancangan Kewangan Islam KurSuS “CoACHING” Certified Business and Executive Coach Programme Certified Professional Trainer and Facilitator Coaching for Leaders Coaching and Mentoring KurSuS PeNDIDIKAN AwAl KANAK-KANAK Kemahiran Mengurus Psikologi Kanak-Kanak Asas Kesihatan dan Keselamatan Untuk Kanak-Kanak Aktiviti Projek di Tadika Gerakan Kreatif Untuk Kanak-Kanak KurSuS INTeNSIF BAHASA MAlAYSIA Intensif Bahasa Malaysia Untuk Pengesahan Jawatan KurSuS FoToGrAFI Asas Fotografi Rekabentuk “Custom Album”

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

12 bulan 12 bulan 18 bulan 18 bulan 3 bulan

60 60 30 40 20

900 900 3,750 3,750 1,800

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

12 bulan 3 bulan 2 hari 2 hari

30 30 15 15

11,500 Sendiri 9,750 Sendiri 1,250 SMECorp(70%) 1,250 SMECorp(70%)

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

50 50 50 50

800 800 800 800

SMECorp(70%) SMECorp(70%) SMECorp(70%) SMECorp(70%)

2 bulan

25

2,500

Sendiri

3 hari 3 hari

30 30

1,350 SMECorp(70%) 1,350 SMECorp(70%)

penempatan yang disediakan Tahap 2 (Asas) - Perlu menduduki ujian penempatan yang disediakan atau lulus Tahap 1 Tahap 3 (Pertengahan Rendah) - Perlu menduduki ujian penempatan yang disediakan atau lulus Tahap 2 Tahap 4 (Pertengahan) - Perlu menduduki ujian penempatan yang disediakan atau lulus Tahap 3 Tahap 5 (Pertengahan Atas) - Perlu menduduki ujian penempatan yang disediakan atau lulus Tahap 4 Tahap 6 (Tinggi) - Perlu menduduki ujian penempatan yang disediakan atau Lulus Tahap 5

eNGlISH lANGuAGe ProFICIeNCY ProGrAMMe Tahap 1 (Permulaan) - Terbuka dan perlu menduduki ujian 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan

20 20 20 20 20 20

1,500 1,600 1,800 1,800 1,800 2,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

95

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaysia Kelantan (uMK)

Universiti Malaysia Kelantan (UMK) merupakan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ke-19 ditubuhkan di negara ini dan telah diperbadankan pada 1 September 2006. Falsafah kurikulum pengajian UMK ialah berteraskan pendidikan keusahawanan dan perusahaan (entrepreneurship education and enterprise) dalam semua program pengajian. Pengkhususan pengajian untuk pembangunan jangka masa pendek dan sederhana dikelompokkan kepada tiga bidang pengajian iaitu Keusahawanan dan Perniagaan; Teknologi Kreatif dan Warisan; serta Agro Industri dan Sains Sumber Asli. Modal insan yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kesejahteraan global dengan memberi perhatian kepada peningkatan keupayaan dan kemampuan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) (capability and capacity building of SME) serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat perdagangan berkeusahawanan tinggi. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan, Beg Berkunci No 01, 16300 Bachok, Kelantan | Tel: +609 – 779 7126 | Faks: +609 – 779 7122 | Laman web: http://ppbpi.umk.edu.my Nama Kursus / Modular KurSuS KeMAHIrAN Kemahiran Komunikasi Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 bulan

30/kelas

250.00

-

Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Malaysia Kelantan, Karung Berkunci 36, 16100 Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan | Tel: +609 – 771 7029 | Faks: +609 – 771 7112 | Laman web: http://siswazah.umk.edu.my SArJANA (PeNYelIDIKAN) Sains (Geosains) Sains (Peternakan) Sains (Kelestarian) Sains (Bioteknologi Pertanian) Sains (Pengurusan Sumber Asli) Sains (Keusahawanan Teknologi Pertanian) Sains (Teknologi Pembangunan Produk) Keusahawanan (Pengurusan) Keusahawanan (Kewangan) Keusahawanan (Perakaunan) Keusahawanan (Peruncitan) Keusahawanan (Perdagangan) Keusahawanan (Pelancongan) Keusahawanan (Hospitaliti) Keusahawanan (Kesihatan) Sastera (Pengajian Warisan) Sastera (Tekstil dan Fesyen) Sastera (Rekabentuk Produk) Sastera (Multimedia) Sastera (Komunikasi Visual) 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka 4,270 4,270 4,270 4,270 4,270 4,270 4,270 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

96

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Sastera (Pengajian Sejarah dan Peradaban) Sastera (Pembangunan dan Pendidikan Nilai) Sastera (Psikologi Industri Organisasi) Sastera (Agama dan Kontemporari) Sastera (Kerja Sosial) Sains Veterinar (Patologi) Sains Veterinar (Nutrisi) Sains Veterinar (Anatomi) Sains Veterinar (Mikrobiologi) Sains Veterinar (Parasitologi) Sains Veterinar (Fisiologi)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670 4,670

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Syarat kemasukan – Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 dalam bidang penyelidikan berkenaan. Penajaan MyBrain15, GRA/GTA ditawarkan kepada calon yang memohon secara sepenuh masa

DoKTor FAlSAFAH (PeNYelIDIKAN) Sains (Geosains) Sains (Peternakan) Sains (Kelestarian) Sains (Bioteknologi Pertanian) Sains (Pengurusan Sumber Asli) Sains (Keusahawanan Teknologi Pertanian) Sains (Teknologi Pembangunan Produk) Keusahawanan (Pengurusan) Keusahawanan (Kewangan) Keusahawanan (Perakaunan) Keusahawanan (Peruncitan) Keusahawanan (Perdagangan) Keusahawanan (Pelancongan) Keusahawanan (Hospitaliti) Keusahawanan (Kesihatan) Sastera (Pengajian Warisan) Sastera (Tekstil dan Fesyen) Sastera (Rekabentuk Produk) Sastera (Multimedia) Sastera (Komunikasi Visual) Sastera (Pengajian Sejarah dan Peradaban) Sastera (Pembangunan dan Pendidikan Nilai) Sastera (Psikologi Industri Organisasi) Sastera (Agama dan Kontemporari) Sastera (Kerja Sosial) Sains Veterinar (Patologi)

3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 9,320

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

97

Nama Kursus / Modular Sains Veterinar (Nutrisi) Sains Veterinar (Anatomi) Sains Veterinar (Mikrobiologi) Sains Veterinar (Parasitologi) Sains Veterinar (Fisiologi)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun 3½ tahun Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Syarat kemasukan – Ijazah Sarjana yang diiktiraf dan diterima oleh Senat Universiti

SArJANA PeNTADBIrAN PerNIAGAAN (MBA) Sarjana Pentadbiran Perniagaan
Syarat kemasukan – Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 atau setara.

2 tahun

Tiada had

22,850

Sendiri

KurSuS JANGKA PeNDeK Financial Reporting for Entrepreneurs (Beginners): A Step-by-Step Approach Financial Reporting for Non-Financial Managers & Executives Management Accounting for Entrepreneurs and Managers (Beginners) Internal Control for Entrepreneurs and Managers Personal Financial Planning Corporate Strategic Thinking: A Simulation Approach
(Jumlah peserta berdasarkan permintaan organisasi)

5 hari 5 hari 3 hari 2 hari 3 hari 4 hari

20-25 20-25 20-25 20-25 25-30 Rundingan 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 20-25 20-25 20-25 20-25 Rundingan

3,000 3,000 2,000 1,800 1,000 Rundingan 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500 3,000 450 500 450 500 450 500 500 1,800 2,000 1,500 800 2,000 15,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Law and You: What Entrepreneurs Should Know? 2 hari Service Branding 2 hari Intellectual Property Management 2 hari Entrepreneur Marketing Strategy 2 hari Islamic Leadership and Entrepreneurship 2 hari Leadership & Decision Making for Corporate Organisation 2 hari Image and Professional Development Training Program 2 ½ - 5 hari Microsoft PowerPoint 2011 (Fundamental – Intermediate) 2 hari Microsoft PowerPoint 2011 (Advanced) 2 hari Microsoft Excel 2011 (Fundamental – Intermediate) 2 hari Microsoft Excel 2011 (Advanced) 2 hari Microsoft Word 2011 (Fundamental – Intermediate) 2 hari Microsoft Word 2011 (Advanced) 2 hari Open Source (DRUPAL, JOOMLA) 2 hari Adobe Suite 5 hari Product Development 3 hari Intellectual Property Management 2 hari Etika Meja (Table Etiquette) 2 hari Business Proposal Course 3 hari Bengkel Berniaga Ala Cina (Chinese Business Networking) 14 hari

98

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaysia Pahang (uMP)

Universiti Malaysia Pahang (UMP) merupakan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) ke 16 dalam negara yang ditubuhkan pada tahun 2002. UMP menawarkan pelbagai program teknikal berteraskan kejuruteraan dan teknologi. UMP komited dalam membangunkan sumber manusia dan teknologi untuk memenuhi keperluan industri serta menyumbang kepada pembangunan negara. Bagi tujuan memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat, Pusat Pengajian Berterusan dan Pembangunan Profesional (CENFED) diberi peranan dan tanggungjawab bagi tujuan tersebut. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Unit Pemasaran dan Pembangunan Bisnes, Pusat Pengajian Berterusan dan Pembangunan Profesional (CENFED) Universiti Malaysia Pahang, Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur | Tel: +609 – 549 3376/2629 | Faks: +609 – 549 3384 E-mel: cenfed@ump.edu.my | Laman web: cenfed.ump.edu.my Nama Kursus / Modular DIPloMA eKSeKuTIF Pengurusan Kejuruteraan Industri Pengurusan Teknologi Industri Pengurusan Perladangan dan Teknologi Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Projek Pengurusan Pentadbiran Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Operasi Teknologi Mekatronik Industri Kimia Analisis Statistik Industri DIPloMA (SePAruH MASA) Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri) Sains Komputer Kejuruteraan Kimia (Loji Proses) Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan Industri dan Alam Sekitar (SHE) Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8,700 7,900 8,100 8,100 9,700 8,700 7,900 8,200 8,200 8,500 8,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

20 20 20 20 20 20

14,000 ++ 14,000 ++ 14,000 ++ 14,000 ++ 14,000 ++ 14,000 ++

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

IJAZAH SArJANA MuDA DeNGAN KePuJIAN (SePAruH MASA) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) 5½ tahun Sains Komputer (Sistem dan Rangkaian) 5½ tahun Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) 5½ tahun Sains Komputer (Teknologi Grafik dan Multimedia) 5½ tahun Sains Gunaan (Kimia Industri) 5½ tahun Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 -

15 15 15 15 15

22,000 ++ 22,000 ++ 22,000 ++ 22,000 ++ 22,000 ++

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

99

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaysia Perlis (uniMAP)

Pembelajaran yang dilaksanakan di UNIMAP adalah secara lab-intensive bagi menghasilkan jurutera yang berkebolehan dan mampu mengaplikasikan sebarang konsep teori. Program akademik UniMAP adalah berasaskan 60% pengajaran dalam bentuk praktikal dan pendedahan industri dan 40% dalam bentuk kuliah formal. Kurikulum yang disediakan telah direkabentuk agar ia setara dengan mana-mana program kejuruteraan yang diiktiraf. UNIMAP menawarkan jurusan kejuruteraan peringkat Diploma, Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Rumah Universiti, Universiti Malaysia Perlis, Kampus Kubang Gajah, 02600 Arau, Perlis. | Tel: +604 – 9798 008 Faks: +604 – 9778 422 | Mel – E: pro@unimap.edu.my | Laman web: www.unimap.edu.my/ Nama Kursus / Modular AGroTeKNoloGI Penternakan Burung Walid Penternakan Madu Lebah Penternakan Ikan Air Tawar KeJuruTerAAN BIoProSeS Malaysian International Conference on Trends in Bioprocess Engineering (MICOTriBE) Sistem Fertigasi Sayur-Sayuran Mudah Untuk Semua Penghasilan Tepung dan Pelbagai Produk Makanan Daripada Bahan Sampingan Buah-Buahan Terpilih Menjana Pendapatan Melalui Cendawan Tiram Kelabu Tempoh Bil. Peserta 1 hari 1 hari 1 bulan 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari Yuran (rM) Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

150 Rujuk Agensi 150 Rujuk Agensi 150 Rujuk Agensi 240 Rujuk Agensi 240 Rujuk Agensi 240 Rujuk Agensi 240 Rujuk Agensi Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

HAl eHwAl PelAJAr DAN AluMNI (JHePA) Kursus Bina Negara Asas Mahasiswa (KBNAM) / BTN 2 hari Program Baktisiswa Ijazah dan Diploma Rujuk Agensi Kursus Asas Kecemasan - Ijazah 1 bulan Program Wacana Sosial Ijazah dan Diploma 1 hari Bengkel Kepimpinan Ijazah 2 hari Kursus Kemahiran Komunikasi Ijazah 1 hari PerPuSTAKAAN Bengkel Endnote dan Turnitin Bengkel Pencarian Maklumat Penyelidikan Bengkel Penggunaan Pangkalan Data Scopus Bengkel Penggunaan Pangkalan Data Infolink Service Bengkel Menghasilkan Penerbitan Berimpak Tinggi Taklimat Perpustakaan Sempena Minggu Orientasi Pelajar Baru Bengkel Penggunaan Pangkalan Data Emerald
bulan) (15hb setiap bulan)

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan

MIKroeleKTroNIK 12 program latihan (1 latihan peralatan makmal untuk setiap

Terbuka Rujuk Agensi Terbuka Rujuk Agensi Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Program Latihan Keselamatan (Pertolongan Cemas Asas/ CPR/First Aid. Keperluan EAC) Program Latihan Keselamatan (Firedrill) Program Latihan Pertandingan Robot (Robocon/Muroc/dll) Team Building Pengurusan Teknikal FYPEX 2012

100

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

KeJuruTerAAN NANo eleKTroNIK (INee) Taguchi Method for Process and Product Optimization Rujuk Agensi TRIZ Workshop Rujuk Agensi Bengkel Gerak Kerja Dua: INEE Ke Arah Pensijilan Rujuk Agensi NIOSH/MS1722 Bengkel Gerak Kerja Pertama: INEE Ke Arah Pensijilan Rujuk Agensi NIOSH/MS1722 KoMuNIKASI DAN PeMBANGuNAN INSAN Collaborative Softskill Enhancement Program 12 hari Bengkel Pembinaan Proposal Kemanusiaan Sains Sosial Rujuk Agensi Bengkel Pembinaan HEA dan Dokumentasi MQA 2 hari Bengkel Pelan Perancangan Strategik PTKPI 2012 2 hari Program Usahawan Siswazah Mirath 1 hari Hari Bahasa Antarabangsa 1 hari Program 7 Pillars - Kemahiran Komunikasi 1 hari Asas Kaunseling 1 hari Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan 1 bulan 3rd International Conference on The Roles of The Humanities 1 hari and Social Sciences In Engineering (ICoHSE) 2012 KeJuruTerAAN Baik Pulih Komputer Pengaturcaraan untuk Mikroprosesor 1 hari 1 hari

Terbuka Rujuk Agensi Terbuka Rujuk Agensi Terbuka Rujuk Agensi Terbuka Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

135 135 135 135 135 1044 1044 100 70 70

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

20 Rujuk Agensi 20 Rujuk Agensi Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

PeMBANGuNAN KorPorAT DAN PeNGuruSAN KuAlITI Malim BSC Rujuk Agensi Pembangunan Staf Siri 1 Rujuk Agensi Rujuk Agensi Pembangunan Staf Siri 2 Rujuk Agensi Taklimat Penghayatan Peta Strategik Latihan Kompetensi Staf (Sistem e-PIC) Rujuk Agensi Rujuk Agensi Kursus Ketua Juruaudit Rujuk Agensi Bengkel Pemantapan Juruaudit dan Pemilik Proses Kesedaran SPK bersiri kepada Semua Staf UniMAP Rujuk Agensi Rujuk Agensi Asas Pengenalan KIK kepada Fasilitator Rujuk Agensi Asas Pengenalan KIK kepada Ahli Kumpulan KIK Rujuk Agensi Tatacara Perjalanan Kumpulan KIK Rujuk Agensi Konvensyen KIK UniMAP Pelancaran Program 5S Peringkat Universiti Rujuk Agensi Rujuk Agensi Kesedaran Amalan 5S Rujuk Agensi Team Performance Higher Achievers For 5S Auditors Latihan Juruaudit 5S Rujuk Agensi Rujuk Agensi Latihan Lean Office Management Rujuk Agensi Bengkel/Latihan iPMO

101

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

KeSelAMATAN DAN KeSIHATAN PeKerJAAN 5S di Tempat Kerja Januari Egronomik di Tempat Kerja Februari Pertolongan Cemas Asas Februari Pelan Tindakan Kecemasan Mac Pengenalan Kepada Sistem Pengurusan Keselamatan dan Mac Kesihatan Pekerjaan Keselamatan Bahan Kimia April Keselamatan di Tempat kerja April HIRARC Mei Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Mei Kualiti Udara Dalaman Jun Tindakan Pembetulan dan Pencegahan Jun Audit Dalaman Julai Keselamatan Mekanikal Julai Pengurusan Buangan Terjadual Ogos Pencegahan dan Pengawalan Kebakaran September Penyiasatan Kemalangan September Pengurusan Makmal Oktober Refreshment on Standing the Requirement of MS ISO/IEC Oktober 17025:2005 Measurement Uncertainty November 5S Pengenalan MS ISO 9001:2008 kepada Staf UniMAP Pengurusan Prosedur Kewangan, Aset dan Inventori Penggunaan IUS-Kewangan UniMAP Komunikasi dan Pengucapan Awam Lasak dan "Team Building" Pengawal Keselamatan Pertolongan Cemas Asas Ergonomik di Tempat Kerja Ulangkaji Pengawal Keselamatan Pengenalan Kepada Sistem Pengurusan Keselamatan Pemikiran Kreatif dan Penyelesaian Masalah Komunikasi dan Pengucapan Awam Pengurusan Sistem Fail dan Rekod Yang Berkesan Penulisan Surat, Kertas Kerja dan Laporan Komunikasi dan Kemahiran Interpersonal Keselamatan Bahan Kimia Pengurusan Masa Lasak dan "Team Building" Setiausaha UniMAP HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan lATIHAN SuMBer MANuSIA Januari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Februari Mac Mac Mac April April April April April Mei Mei Mei Mei

120 120 120 120 180 180 180 180 180 180 120 120 120 120 120 90 90

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

120 Rujuk Agensi

90 Rujuk Agensi 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

1015 Rujuk Agensi

102

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Pengendalian Motosikal Ringan dan Berat Pengendalian Penyimpanan Stor Secara Sistematik Komunikasi dan Kemahiran Interpersonal Pemikiran Kreatif Dalam Aspek Promosi Perhubungan Awam Berkesan Perhubungan Awam, Media dan Korporat Motivasi - Cara Menangani Stres di Tempat Kerja Meningkatkan Kepuasan Bekerja Tindakan Pembetulan dan Pencegahan (Corrective and Preventive Action) Kualiti Udara Dalaman Microsoft Office (Word/Excel/PPT/Access) Gaya Kepimpinan Berkesan Dalam Organisasi Transformasi Model Intelek di Dalam Organisasi Audit Dalaman Keselamatan Mekanikal Adobe Photoshop Pengendalian Laman WEB Berasaskan JOOMLA Perancangan, Pembangunan dan Pengurusan Latihan Kursus Kemahiran Psikologi, dan Terapi Kendiri SPSS (Pertengahan) Pengurusan Buangan Berjadual Motivasi dan Budaya Kerja Berpasukan Protokol, Etiket Sosial dan Keterampilan Diri Penyiasatan Kemalangan Pencegahan dan Pengawalan Kebakaran Keselamatan di Tempat Kerja Pengurusan Kewangan Yang Berhemah Perisian dan Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (LNPT) Secara Menyeluruh Membaik Pulih Komputer (Asas) Asas Berkaitan Penyelenggaraan Komputer di PTJ Pelan Tindakan Kecemasan Refreshment On Standing The Requirement of MS / IEC 17025:2005 Pengurusan Makmal Budaya Kerja Cemerlang dan Mempertingkatkan Nilai Diri Dalam Organisasi Memantapkan Kecekapan dan Pengetahuan Sebagai Pegawai Tadbir Era Kini Membaik Pulih Komputer (Asas) Pengurusan Integriti Measurement Uncertainty Perakaunan dan Kewangan (Asas dan Pertengahan) Pengurusan Tatatertib dan Undang-Undang Universiti

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Mei Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Julai Julai Julai Julai Julai Julai Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos Ogos September September September September September Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober November November November November November Disember Disember 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1610 1,610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 2100 2100 2100 2100 2100 2100 Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2100 Rujuk Agensi 2100 Rujuk Agensi 2100 Rujuk Agensi 2100 2100 2100 2100 2100 Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

103

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaysia Sabah (uMS)

UMS mempunyai 13 buah sekolah yang mempelopori bidang Sains dan Teknologi, Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat, Sains Makanan dan Pemakanan, Perhutanan Tropika Antarabangsa, Perubatan, Pertanian Lestari, Sains Infomatik, Perniagaan dan Ekonomi, Pendidikan dan Pembangunan Sosial, Sains Sosial, Psikologi dan Kerja Sosial dan Pengajian Seni. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400, Kota Kinabalu, Sabah. | Tel: +6088 – 320 000 ext 1292 / 1294 | Faks: +6088 – 320 070 | Mel – E: ppsa@ums.edu.my | Laman web: http://www.ums.edu.my Pusat Pembangunan Profesional UMS LINK | Tel: +6088 – 487 311 | Mel-E: ucpd@umslink.com.my/ | Laman web: www. umslink.com.my Nama Kursus / Modular ProGrAMMeS International Student Foundation Programme (ISFP) Chartered Islamic Finance Professional Programme (INCEIF) Registered Financial Planner (MFPC) Shariah Registered Financial Planner (MFPC) Financial Management (Finet) Paralegal Studies (Sabah Law) DIPloMA Corporate Executive DIPloMA eKSeKuTIF Plantation Management Pengurusan Masjid Human Capital Management Sales Management Retail Management Logistic and Supply Chain Business Management Hotel Management Tourism DIPloMA PASCASISwAZAH Pengajian Islam Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

6 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

182 Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

20,650 7,500 2,500 2,500 7,500 7,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

12 bulan

Terbuka

11,500

Sendiri

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

5 Terbuka 17 27 Terbuka 39 Terbuka Terbuka Terbuka

9,000 5,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 tahun

60 200/jam kredit

Sendiri

104

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular SArJANA Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Modal Manusia Ekonomi Psikologi (Kaunseling) Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Pendidikan (TESL) Pendidikan (Pendidikan Sains) Pendidikan (Komputer dalam Pendidikan) Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran) Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) SArJANA MuDA Pendidikan dengan Ekonomi Pendidikan dengan Sains Pendidikan dengan TESL Pendidikan dengan Sains Sosial Pendidikan Pengurusan Pendidikan Ekonomi Sumber Manusia Pemasaran Pegurusan Kewangan dan Perbankan Psikologi Kaunseling Psikologi Industri dan Organisasi Komunikasi Sejarah Kejuruteraan Perisian Sains Sukan Sains Sekitaran Pemasaran Antarabangsa Kewangan Islam E-Dagang lANGuAGe CourSeS English Mandarin Japanese Korean

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

1½-2 tahun 1½-2 tahun 1½-2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit 200/jam kredit

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

120/jam kredit 120/jam kredit 120/jam kredit 120/jam kredit 120/jam kredit 120/jam kredit 120/jam kredit 120/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit 150/jam kredit

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

10 10 10 10

350 350 350 350

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

105

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaysia Sarawak (uNIMAS)

UNIMAS yang mengkhusus dalam bidang seperti Ekonomi dan Perniagaan, Kaunseling, Kejururawatan, Kejuruteraan, Pengurusan Perniagaan, Sains dan Teknologi Sumber, Sains Sains Komputer, Sains Sosial, Seni Gunaan, dan Teknologi Maklumat menawarkan pelbagai program ijazah dan pascasiswazah. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. | Tel: +6082 – 581 000 Faks: +608 – 266 5088 | Laman web: www.unimas.edu.my/ Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak. | Tel: +6082 – 581 000 E-Mel: cgs@pps.unimas.my | Laman web: www.postgrad.unimas.my Centre for Technology Transfer and Consultancy, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak Tel: +6082 – 581 000 | Laman web: www.cttc.unimas.my Nama Kursus / Modular SArJANA (KerJA KurSuS) Corporate Master in Business Administration (CMBA) Environmental Management (Development Planning)
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang yang berkenaan Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang yang berkenaan

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

36-72 bulan 36-72 bulan 36-72 bulan

Terbuka Terbuka Terbuka

17,760 17,000 17,000

Environmental Science (Land Use and Water Resource Management) Advance Information Technology

Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang yang berkenaan Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang yang berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

Science in Human Resource Development (HRD)
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang yang berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

MyBrain 15/ Zamalah Siswazah/ UNIMAS/ 17,000 JPA/Jabatan Ketua Menteri Sarawak 17,000

Science (Learning Science)
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang yang berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

16,500

DoKTor FAlSAFAH (PeNYelIDIKAN) Bidang Sains dan Teknologi Bidang Kejuruteraan
Syarat Kemasukan: Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkenaan. Syarat Kemasukan: Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkenaan.

48-96 bulan 48-96 bulan 48-96 bulan

Terbuka Terbuka Terbuka

1,550 1,550 1,150

Bidang Sastera dan Seni

MyBrain 15, Zamalah Siswazah, UNIMAS

106

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular SArJANA (PeNYelIDIKAN) Sains
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang penyelidikan berkenaan

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

36-72 bulan

Terbuka

1,350

Sastera
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang penyelidikan berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

1,050 MyBrain 15/ Zamalah 1,050 Siswazah/ UNIMAS/ JPA/Jabatan 1,350 Ketua Menteri Sarawak 1,050

Seni
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang penyelidikan berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

Kejuruteraan
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang penyelidikan berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

Sains Sosial
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dalam bidang penyelidikan berkenaan

36-72 bulan

Terbuka

eNTrePreNeurSHIP Workshop on Creating Corporate Rujuk Agensi Entrepreneurship in Established Organizations (21-22 Jun 2 hari 2012) Workshop on Interdependence of Research, Innovation 2 hari and Commercialisation (21-22 Jun 2012) Innovation and Commercialisation (21-22 Jun 2012) 2 hari BAHASA Intensive English Bahasa Perancis Intensive Bahasa Melayu Bahasa Perancis

Tiada had Rujuk Agensi Tiada had 750 Tiada had Rujuk Agensi Tiada had 600

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2-3 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan 2-3 bulan

30 Akan ditentukan 30 Akan ditentukan 30 Akan ditentukan 30 Akan ditentukan

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

107

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Malaysia Terengganu (uMT)

UMT menerokai ilmu dalam semua bidang yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi, Pengurusan Sumber Alam, Pengurusan dan Ekonomi, Agroteknologi dan Sains Makanan, Pengajian Maritim dan Sains Marin, Pembangunan Sosial serta Perikanan dan Akua Industri. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Malaysia Terengganu (UMT), 21030 Kuala Terengganu, Terengganu. | Tel: +609 – 668 4391 Faks: +609 – 668 4390 | E-mel: pro@umt.edu.my | Laman web: www.umt.edu.my Sekolah Siswazah, Aras 2, Bangunan Canseleri dan Pentadbiran, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu. | Tel: +609 – 668 4206 Faks: +609 – 668 4148 | Laman web: gs.umt.edu.my Nama Kursus / Modular SArJANA SAINS SeCArA PeNYelIDIKAN Biokimia Biodiversiti dan Pemuliharaan Bioteknologi Botani Biologi Molekul dan Sel Ekologi Genetik Mikrobiologi Zoologi Sains Kimia Fizik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS Sains Marin Pengajian Maritim Teknologi Kejuruteraan Maritim Oseanografi Sains Komputer Sains Matematik Sains Haiwan Akuakultur Sains Tanaman Perikanan Sains dan Teknologi Makanan Perkhidmatan Makanan Pemakanan Teknologi Lepastuai Teknologi Kimia Teknologi Tenaga Pengurusan dan Teknologi Alam Sekitar Teknologi Bahan Teknologi Motor Kenderaan Teknologi Telekomunikasi Teknologi Elektronik Tempoh Bil. Peserta
2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester

Yuran (rM)

Penaja

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Skim Kewangan Dari 4,470 Siswazah (SKS) / Dari 4,470 MYBRAIN 15 / Dari 4,470 Sendiri / KWSP / Dari 4,470 PTPTN / Zakat Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470

108

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Teknologi Komputer Perakaunan Ekonomi Kewangan Pengurusan Pemasaran Pelancongan dan Hospitaliti Undang-undang Perniagaan Pengajian Keusahawanan Linguistik Terapan Komunikasi Psikologi Kaunseling Falsafah dan Ketamadunan Pengajian Sosial Kepimpinan Pengajian Sosioekonomi dan Pembangunan DoKTor FAlSAFAH SeCArA PeNYelIDIKAN Biokimia Biodiversiti dan Pemuliharaan Bioteknologi Botani Biologi Molekul dan Sel Ekologi Genetik Mikrobiologi Zoologi Sains Kimia Fizik Aplikasi Penderiaan Jauh dan GIS Sains Marin Pengajian Maritim Teknologi Kejuruteraan Maritim Oseanografi Sains Komputer Sains Matematik Sains Haiwan Akuakultur Sains Tanaman Perikanan Sains dan Teknologi Makanan Perkhdimatan Makanan Pemakanan Teknologi Lepastuai

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)
2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester 2-10 semester

Penaja

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Skim Kewangan Dari 4,470 Siswazah (SKS) / Dari 4,470 MYBRAIN 15 / Dari 4,470 Sendiri / KWSP / Dari 4,470 PTPTN / Zakat Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 4,470 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Biasiswa Dari 8,030 Tuanku Dari 8,030 Canselor Dari 8,030 (BTC)/ Dari 8,030 Biasiswa Dari 8,030 Universiti Dari 8,030 Malaysia Dari 8,030 Terengganu Dari 8,030 Dari 8,030 (BUMT)/ Skim Dari 8,030 Kewangan Dari 8,030 Siswazah Dari 8,030 (SKS) / Dari 8,030 Mybrain Dari 8,030 15/ Sendiri Dari 8,030 / KWSP / Dari 8,030 PTPTN / Zakat Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030

4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester 4-14 semester

109

Nama Kursus / Modular Teknologi Kimia Teknologi Tenaga Pengurusan dan Teknologi Alam Sekitar Teknologi Bahan Teknologi Motor Kenderaan Teknologi Telekomunikasi Teknologi Elektronik Teknologi Komputer Perakaunan Ekonomi Kewangan Pengurusan Pemasaran Pelancongan dan Hospitaliti Undang-undang Perniagaan Pengajian Keusahawanan Linguistik Terapan Komunikasi Psikologi Kaunseling Falsafah dan Ketamadunan Pengajian Sosial Kepimpinan Pengajian Sosioekonomi dan Pembangunan SArJANA SAINS SeCArA KerJA KurSuS Akuakultur Sarjana Sains (Zon Pantai Bersepadu) SArJANA SeCArA KerJA KurSuS Pentadbiran Perniagaan (MBA)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)
4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka 4-14 semester Terbuka

Penaja

Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Biasiswa Tuanku Dari 8,030 Canselor Dari 8,030 (BTC)/ Dari 8,030 Biasiswa Dari 8,030 Universiti Malaysia Dari 8,030 Terengganu Dari 8,030 (BUMT)/ Skim Dari 8,030 Kewangan Siswazah Dari 8,030 (SKS) / Dari 8,030 Mybrain Dari 8,030 15/ Sendiri Dari 8,030 / KWSP / PTPTN / Zakat Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030 Dari 8,030

3 semester Terbuka 3 semester Terbuka

Dari 10,440 Dari 7,920

Sendiri / KWSP / PTPTN/Zakat

4 trimester Terbuka

Dari 16,490

Sendiri / KWSP / PTPTN/ Zakat

110

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Pendidikan Sultan Idris (uPSI)

Universiti Pendidikan Sultan Idris merupakan universiti pendidikan pertama di Malaysia bertujuan untuk melatih serta melahirkan guru – guru. UPSI mempunyai sembilan buah fakulti dengan pelbagai program pengajian yang menawarkan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian, Program Sarjana & Doktor Falsafah dan Program Diploma Pendidikan dengan pengkhususan dalam bidang-bidang meliputi Bahasa dan Komunikasi, Muzik dan Seni Persembahan, Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Sains dan Matematik, Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Pengurusan dan Ekonomi, Sains Sukan dan Kejurulatihan, Sains Kemanusiaan dan Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan | Tel: +605 – 450 6000 | Faks: +605 – 458 2776 | E-Mel: bpa@upsi.edu.my | Laman web: www.upsi.edu.my Dr. Husni bin Ibrahim, Pengarah iPMO, Pejabat iPMO, Aras 2, Bangunan Canselori, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjong Malim, Perak.| Tel: +605 – 450 5590 | Faks: +605 – 459 4509 | E-Mel: husni@fsmt.upsi.edu.my Dr. Abdul Raheem bin Mohamad Yusof, Ketua Pegawai Operasi, UPSI Holdings Sdn. Bhd., (Ketua CAP PSH), UPSI Holdings Sdn. Bhd., Aras 1, Bangunan IPSI, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak. | Tel: +605 – 458 2525/929 | Faks: +605 –459 6959 | E-Mel: raheem@fpe.upsi.edu.my Nama Kursus / Modular DIPloMA PeNDIDIKAN lePASAN IJAZAH DPLI (Guru-guru YIK di Kota Bharu) SArJANA MuDA PeNDIDIKAN
ISMP (Guru-guru YIK di Kota Bharu)

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

18 bulan

96

940,800

Pelajar

4 tahun

84

1,638,000

Pelajar

SArJANA PeNDIDIKAN (M.eD) Pengurusan Pendidikan (Guru-guru di Sarawak. Kuliah di OUM Pengurusan Pendidikan (Guru-guru di Sabah. Kuliah di KYS
Kota Kinabalu) Kuching)

2 tahun 2 tahun

30 30

510,000 534,000

Pelajar Pelajar

ProGrAM INTerveNSI TAMBAH oPSYeN Program Intervensi Tambah Opsyen (P.I.T.O) Menambah Opsyen Sejarah dan Geografi kepada Guru Sains dan Matematik

12 minggu

49

253,930

BPG

KurSuS BAHAGIAN PeMBANGuNAN KurIKuluM Rekabentuk Kurikulum Siri 1/2012 3 hari

50

12,1250

BPK

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

111

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

UPNM merupakan sebuah universiti yang bertujuan melahirkan graduan tentera dan awam untuk keperluan pertahanan negara. UPNM menyediakan asas pengetahuan yang kukuh dan seimbang dalam bidang Kemanusiaan, Pengurusan, Sains dan Teknologi, serta menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang Teknologi Pertahanan, Ekonomi dan Diplomasi, Hal Ehwal Ketenteraan serta Pengajian Keselamatan. Antara program yang dijalankan adalah Program Asasi Pertahanan dan Program Sarjana Muda di bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi serta Pengurusan dan Pengajian Pertahanan. Program akademik yang ditawarkan menyediakan kurikulum yang merangkumi bidang sains dan teknologi pertahanan yang berbentuk hands on. Pengetahuan yang diperolehi boleh diaplikasi kepada aset pertahanan negara seperti kapal tentera laut, pesawat udara dan peralatan ketenteraan dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM). di samping itu, ia dapat diaplikasikan dalam sektor perindustrian yang berteraskan sains dan teknologi terkini. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 9051 3400 | Faks: +603 – 9051 3028 | Laman web: www.upnm.edu.my Dr. Dian Darina Indah Tel: 90513400 samb. 4681 E-Mel: dian@upnm.edu.my Mazlin Tel: +603 – 9051 3400 samb. 3074 E-Mel: mazlin@upnm.edu.my Tengku Roslan Tel: +603 –9051 3400 samb. 4450 E-Mel: roslan@upnm.edu.my Hafia Norsha binti Shareh | Tel: +603 – 9051 3400 samb. 762 1063 | E-Mel: hnorsha@upnm.edu.my Syuhada | Tel: +603 – 9051 3400 samb. 4541 | E-Mel: syuhada@upnm.edu.my (bagi Program Sarjana dan Doktor Falsafah) Nama Kursus / Modular SArJANA SAINS Engineering Business Management for Defence and Security (Warwick) Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

universiti Pertahanan Nasional Malaysia (uPNM)

1 tahun

20

8,000 Offset Scorpine/

Sendiri

SArJANA SAINS (SePeNuH MASA (1–3 TAHuN) DAN SePAruH MASA (2–5 TAHuN)) *Tempoh: (Sepenuh Masa: 1 – 3 tahun) (Separuh Masa: 2 – 5 tahun) **Yuran: (Sepenuh Masa: Semester 1: RM2,950 Semester seterusnya: RM2,050) Separuh Masa: Semester 1: RM2,450 Semester seterusnya:RM1,550) Hubungi Norjulia | Tel: +603 – 9051 3400 samb. 4541 | E-Mel: norjulia@upnm.edu.my Kejuruteraan Awam * Terbuka ** Sendiri Kejuruteraan Mekanikal * Terbuka ** Sendiri Kejuruteraan Elektrik dan Eklektronik * Terbuka ** Sendiri Sains Komputer * Terbuka ** Sendiri Strategik dan Hubungan Antarabangsa * Terbuka ** Sendiri Pengurusan Sumber * Terbuka ** Sendiri Teknologi Pertahanan * Terbuka ** Sendiri Teknologi Maritim * Terbuka ** Sendiri Fizik * Terbuka ** Sendiri Kimia * Terbuka ** Sendiri

112

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Biologi Matematik Statistik Kejuruteraan Kimia Pendidikan Sains Kejurulatihan

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) * * * * * * Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ** ** ** ** ** **

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

DoKTor FAlSAFAH *Tempoh: (Sepenuh Masa: 2 – 5 tahun) (Separuh Masa: 3 – 7 tahun) **Yuran: (Sepenuh Masa: Sem 1: RM3,450 Sem seterusnya: RM20,50) Separuh Masa: Sem 1: RM2,950 Sem seterusnya:RM1,550) Hubungi Norjulia | Tel: +603 – 90513400 samb. 4541 | E-Mel: norjulia@upnm.edu.my Kejuruteraan Awam * Terbuka ** Sendiri Kejuruteraan Mekanikal * Terbuka ** Sendiri Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik * Terbuka ** Sendiri Sains Komputer * Terbuka ** Sendiri Strategik dan Hubungan Antarabangsa * Terbuka ** Sendiri Pengurusan Sumber * Terbuka ** Sendiri Teknologi Pertahanan * Terbuka ** Sendiri Teknologi Maritim * Terbuka ** Sendiri Fizik * Terbuka ** Sendiri Kimia * Terbuka ** Sendiri Biologi * Terbuka ** Sendiri Matematik * Terbuka ** Sendiri Statistik * Terbuka ** Sendiri Kejuruteraan Kimia * Terbuka ** Sendiri Pendidikan * Terbuka ** Sendiri Sains Sukan * Terbuka ** Sendiri PeNGuruSAN Defence Resource Management Course 1/2012
(ATM/lain-lain agensi keselamatan)

2 minggu 4 hari 5 hari 5 hari 5 hari

30 30 30 30 30

2,000 1,500 2,500 2,500 2,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Seminar Strategic Leadership Reliability, Availability & Maintainability Project Management & Control Life Cycle Analysis (Cost)

113

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Putra Malaysia (uPM)
Penubuhan Universiti Putra Malaysia sejak 1931 memberi tumpuan dan penekanan kepada bidang pertanian selaras dengan kepentingan sektor pertanian kepada ekonomi negara. Dengan penekanan ini, bidang pengajian utama UPM pada masa itu ialah Veterinar dan Sains Penternakan, Perhutanan dan Pertanian. Dengan perkembangan dan keperluan semasa, UPM telah mula menawarkan pelbagai bidang termasuklah Sains dan Teknologi, Sains Sosial dan Kesenian, Teknologi Maklumat dan Perubatan di samping program berkaitan Veterinar dan Sains Penternakan, Perhutanan dan Pertanian masih terus diberi keutamaan. Sehingga kini, lebih 400 bidang pengajian ditawarkan UPM yang melibatkan integrasi pelbagai bidang dan disiplin. UPM masih terus memperkukuhkan bidang pertanian, termasuklah disiplin yang berkaitan dengannya selaras dengan dasar Negara dan keperluan masyarakat. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: UPM Education and Training Sdn. Bhd. | Tel: +603 – 8946 8843 | E-mel:rafitah.upmet@gmail.com | Laman web: www.upmet.upm.edu.my Nama Kursus / Modular SArJANA MuDA Sains (Pembangunan Sumber Manusia) Sains (Pembangunan Manusia) Komunikasi Sastera (Bahasa Inggeris) Pendidikan (Pengajian B. Inggeris sebagai Bahasa Kedua) Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) Sains Pertanian SArJANA Pembangunan Sumber Manusia Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) Bahasa Melayu Pendidikan (Pengajaran B. Melayu Sebagai Bahasa Pertama) Komunikasi Korporat Kejuruteraan Sistem Pembuatan eNGlISH lANGuAGe Tertiary English Programme (TEP) eNGlISH lANGuAGe Certified Intensive English Programme (CIEP) English for Specific Purpose (ESP) : Business Communication Intensive English Learning Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

23,080 22,720 23,980 23,080 24,880 22,540 27,360

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

16,400 16,000 16,400 16,400 16,400 16,400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

4 bulan

Terbuka

1,600

Sendiri

1 bulan 1 bulan 1 bulan

Terbuka Terbuka Terbuka

2,275 2,450 2,275

Sendiri Sendiri Sendiri

114

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular HoMe SAFeTY MFPA Fire Extinguisher Competent Person (MFPA & BOMBA)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari

Terbuka

700

Sendiri

University of the Third Age (U3A) d/a Institut Gerontologi | Tel: +603 – 8947 2756/2740 | E-mel: u3amalaysia@ gmail.com/u3aklsel@gmail.com | Laman Blog: http://u3amalaysia.wordpress.com ProGrAM wArGA eMAS uNIverSITY oF THe THIrD AGe (u3A) Swimming 3 bulan 30 Fitness Yoga 3 bulan 30 Basic Arabic 3 bulan 30 Basic Mandarin 3 bulan 30 Basic Korean 3 bulan 30 Theater for Seniors 3 bulan 30 Healthy Cooking 3 bulan 30 Managing Intimacy & Sexual Health of Older Couples 3 bulan 30 Introductory Traditional Chinese Medicine 3 bulan 30 Caring for the Aged 3 bulan 30 Islamic Aqidah 3 bulan 30 Gamelan 3 bulan 30 Pottery/Ceramics 3 bulan 30 Batik 3 bulan 30 Handicraft 3 bulan 30 Basic Chinese Calligraphy 3 bulan 30 Basic Car Maintenance 3 bulan 30 Basic Gardening 3 bulan 30 Basic Petkeeping 3 bulan 30 Basic Computing and the Internet 3 bulan 30 Adult Development and Ageing 3 bulan 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

RM80 (1 - 3 kursus) RM30 setiap kursus tambahan untuk semua kursus di bawah program warga emas university of the third age (U3A)

Unit Pemajuan Profesional dan Pendidikan Sepanjang Hayat, Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional | Tel: +603 – 8947 1804/ 1814 | Laman web: www.apeec.upm.edu.my BAHASA Bahasa Arab Bahasa Inggeris Bahasa Jepun Bahasa Jerman Bahasa Mandarin Bahasa Sepanyol Komunikasi Bahasa Perancis 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 30 30 30 30 30 30 30 500 500 500 900 650 550 500 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

115

Nama Kursus / Modular KAeDAH PeNulISAN Saintifik dan Teknikal FoToGrAFI Fotografi Asas Penyuntingan Foto AGroTeKNoloGI Asas Penanaman Secara Fertigasi Pertanian Organik Pertanian Persis (Precision Farming) Ternakan Ayam Kampung Ternakan Ayam Pedaging Ternakan Burung Walit Ternakan Kambing Pembiakan Tanaman Secara Kultur Tisu Pengeluaran Tanaman Herba Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Tanaman Pengeluaran Tanaman Herba Pengredan dan Piawaian Hasil Pengeluaran Tanaman Penternakan Ikan Hiasan Tanaman Rumput Turf/Hiasan Teknik Penanaman Secara Akuaponik Teknik Penanaman Secara Hidroponik Ternakan Ikan Air Tawar (Talapia) Ternakan Lebah Madu Pengurusan Landskap MAKANAN Pemprosesan Bebola dan Filet Ikan Pemprosesan Makanan Sejuk Beku Pemprosesan Mee Kuning

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari

30

500

Sendiri

2 hari 1 hari

30 30

900 350

Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

650 850 1,050 1,090 650 550 500 650 650 900 650 750 550 650 350 650 900 650 900

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari 2 hari

30 30 30

500 650 450

Sendiri Sendiri Sendiri

116

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular ProGrAM PeNGeMBANGAN Pemantauan dan Penilaian Program Pengembangan Penyeliaan Pasca Siswazah PerISIAN STATISTIK SAS Asas SPSS Asas

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari 2 hari

30 30

650 900

Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari

30 30

500 650

Sendiri Sendiri

Pusat Pembangunan Akademik | Tel: +603 – 8946 6175/71465 | Laman web: www.cade.upm.edu.my PeMBANGuNAN PeGAwAI AKADeMIK Kursus Asas Pengajaran Pendekatan Student Centred Learning (SCL) Kesarjanaan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komunikasi, Perundingan dan Pembentangan Penyeliaan Berkesan

6 hari 6 hari 3 hari 3 hari 3 hari

30 30 30 30 30

850 850 500 500 500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

117

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Sains Islam Malaysia (uSIM)
USIM merupakan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang ke-12 di negara ini yang juga merupakan satu-satunya Universiti Islam pertama milik Kerajaan Malaysia sepenuhnya. Berteraskan Visi, Misi dan Matlamat Universiti bagi memartabatkan kecemerlangan ilmu dan insan, USIM menawarkan 61 program dalam pelbagai bidang menerusi lapan buah fakulti, empat buat pusat akademik dan enam buah pusat kecemerlangan (CoE), semua program pengajian adalah berteraskan pendidikan Islam secara sepadu antara teori dan amali yang diintergrasikan dengan ilmu-ilmu kontemporari semasa agar dapat memenuhi keperluan pasaran dan industri bagi melahirkan modal insan yang memiliki kemahiran insaniah yang tinggi dan berakhlak mulia. USIM akan terus memperhebatkan usaha dan kecemerlangannya untuk memainkan peranan yang sangat penting serta signifikan dalam mendidik, menyebar ilmu dan menyelesaikan isu-isu masyarakat dan Islam menerusi program pembelajaran sepanjang hayat. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan. | Tel: +606 – 798 8000 | Faks: +606 – 798 8204 E-Mel: helpdesk@usim.edu.my | Laman web: www.usim.edu.my Ahmad Kamal Mustafa Tel: +606 – 798 6467 E-Mel: kamal@usim.edu.my, Nor Azean Mohd Ismail | Tel: +606 – 7986467 | Faks: +606 – 798 6468 | E-Mel: pej.phip@usim.edu.my | Laman web: phip.usim.edu.my Nama Kursus / Modular BAHASA ArAB KoMuNIKASI Bahasa Arab Komunikasi Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya lulus Sijil Pelajaran Malaysia Golongan Sasaran:Penuntut lepasan SPM, Pegawai di Jabatan Kerajaan atau Swasta serta Orang awam yang berminat mempelajari Bahasa Arab. Tarikh Kelas: (setiap hari Sabtu)

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

13 minggu

35

500

Sendiri

Kursus Sijil Talaqi Al-Quran Tahap 1 dan Tahap 2
Syarat Kemasukan: Sekurang-kurangnya lulus Sijil Pelajaran Malaysia. Sasaran penyertaan adalah kepada masyarakat setempat yang telah mempunyai asas dalam bacaan al-Quran. Tarikh Kelas: (setiap hari Sabtu)

13 minggu

25

500

Sendiri

118

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Sains Malaysia (uSM)

USM merupakan universiti pertama dan terawal di Malaysia yang membudayakan Pembelajaran Sepanjang Hayat yang sebahagian besarnya ditawarkan melalui Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) yang mempunyai pensyarah terasnya yang tersendiri dalam pebagai bidang. Melalui PJJ, USM telah membuka peluang kepada golongan terkebawah untuk memajukan diri dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya menyumbang tenaga mahir dan terlatih kepada negara. Antara objektif utama penawaran rancangan pengajian jarak jauh USM ialah untuk mempertingkatkan bilangan pekerja mahir dan berkualiti yang memiliki ijazah serta memajukan daya pengeluaran pekerja selaras dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Melalui ilmu pengetahuan juga para pekerja ini dapat meningkatkan daya saing mereka untuk lebih bertanggungjawab dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menghadapi apa juga cabaran di peringkat global. Ini juga merupakan komitmen yang diberikan oleh USM dalam menjana pembinaan modal insan yang berpengetahuan, berpengalaman, berkemahiran, berketerampilan dan berdaya saing selaras dengan usaha Negara menuju status negara maju pada tahun 2020. Konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat yang didokong oleh USM telah membuka lebih banyak peluang kepada pelajar tanpa mengira batas umur, ruang dan masa untuk menuntut ilmu hingga ke peringkat yang tertinggi. USM juga menawarkan Pembelajaran Sepanjang Hayat kepada kelompok warga emas, warga budaya dan warga sukan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Dekan, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang | Tel: +604 – 653 3264 | Faks: +604 – 657 6000 | E-mel: dean_sde@usm.my / salmah@usm.my / lestariusm@yahoo.com | Laman web: http://www.pppjj.usm.my/ Public Relations Office, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang | Tel: +604 – 653 3888 | Faks: +604 – 658 9666 E-Mel: pro@usm.my | Laman web: http://www.usm.my/ Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

KurSuS PeNDIDIKAN BerTeruSAN (JANGKA PeNDeK) Asas Pengurusan 3 bulan Teknik Perakaunan & Kewangan Semasa 3 bulan Pengurusan Sumber Manusia 3 bulan Pengenalan Peniagaan & Keusahawanan 3 bulan Teknik Pemasaran Jualan Langsung (MLM) 3 bulan Asas Undang-Undang Perniagaan 3 bulan Asas Undang-Undang Pekerjaan 3 bulan Personal Finance 3 bulan Intrepreneurial Finance: Financial Appraisal and Forecasting 3 bulan Management Strategy 3 bulan Introduction To Malaysian Company Law 3 bulan Human Capital Management 3 bulan New Venture Creation 3 bulan Principles of Marketing 3 bulan Pemasaran Islam dan Penjenamaan 3 bulan Pengurusan Ekonomi dan Anda 3 bulan Writing for Professional Purpose 3 bulan Literasi Komputer 3 bulan

Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

119

Nama Kursus / Modular Pengenalan Sistem Windows 7 Radiation Safety in Laborataries Basic Stock Investment Analysis Bencana Alam dan Pengurusan Risiko Bencana Hakisan Tanah: Menggunakan Teknik Kos Murah Untuk Mengawalnya Writing Technical Notes and Reports for Materials Science and Engineering Introduction Photonic Devices Pengenalan Asas Teknologi Hijau Writing Effective Module Designing Gaming Learning Environment Asas Seni Reka Bentuk Produk Asas Seni Reka Bentuk Perabut Bagaimana Membina Pangkalan Data Ruangan Menggunakan GIS Kemahiran Asas Penyelidikan Sosial Teknik Penulisan Kreatif Geographic Information System (GIS) Asas Pentadbiran Penswastaan Menyelusuri Novel-Novel Melayu Dasar Laut Kontemporari Kursus Asas Psikologi – Motivasi Kursus Asas Permakultur – Edible Garden Asas Ekonomi Islam Asas Kewangan Islam Malaysia: Sejarah Pembentukan Masyarakat dan Perubahan Politik Pendidikan Khas Kurikulum Standard Pra Sekolah Program Motivasi UPSR 2012 Bengkel Sehari Pembuatan Kek 19 Mei 2012 Fun English Camp 2012 Program Sijil Juruteknik Kualiti – Kursus Sambilan Short Course on Design of Experiments Realization of Cost Saving Objectives in SMIs Through Sustainable Manufacturing Practices: Innovative App Penggunaan Aplikasi Web 2.0 ICT Dalam Pendidikan Reka Bentuk Laman Web Manipulasi Imej Digital Perisian Grafik dan Animasi 3D

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 1 hari 1 hari 1 hari 6 bulan 2 hari 2 hari 2 hari 2-3 hari 2 hari 2 hari 2-3 hari Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka 2 1 48 13 60 20 20 40 10-25 10-25 10-25 10-25 10-25 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 20 130 65 2,500 850 500
150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

120

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Penerbitan Video dan Audio Digital (peringkat asas) Penerbitan Video dan Audio Digital (peringkat maju) Penerbitan Deskstop Penerbitan Multimedia Fotografi Digital (peringkat asas) Fotografi Digital (peringkat maju) Pengurusan Projek Penerbitan Video HDSLR IJAZAH SArJANA MuDA DeNGAN KePuJIAN Sastera (Kesusasteraan) Sastera (Sejarah) Sastera (Geografi) Sastera (Belum ditentukan major) Sains Kemasyarakatan (Antropologi/ Sosiologi) Sains Kemasyarakatan (Ekonomi) Sains Kemasyarakatan (Sains Politik) Sains Kemasyarakatan (Belum ditentukan major) Sains (Biologi) Sains (Fizik) Sains (Matematik) Sains (Kimia) Sains (Belum ditentukan major – Tahun 1) Pengurusan (Kewangan) Pengurusan (Organisasi) Pengurusan (Pemasaran) Pengurusan (Belum ditentukan major – Tahun 1 dan 2) IJAZAH SArJANA SASTerA (MASTer oF ArTS) Sejarah Geografi Kesusasteraan Pengurusan Pengajian Tamadun Pendidikan Teknologi Pendidikan Accounting Archaelogy Civilization Studies Communication Drama & Theatre Education

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 3-5 hari 3-5 hari 3 hari 3 hari 3-5 hari 3-5 hari 2 hari 3 hari 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 10-25 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 476 574 148 7 581 72 598 29 540 157 295 139 8 50 193 32 1213 29 11 3 10 2 6 12 8 20 5 50 10 84
150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari 150-250/pax/hari

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,994 5,994 5,994 5,994 5,994 6,114 6,114 6,114 6,114 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 3,050 3,050 3,050 10,740 3,050 3,050

121

Nama Kursus / Modular Educational Technology English Language Studies English Literature Finance Fine Arts Geography Hadith History Interpretation Islamic Studies Language Studies Linguistics and English Language Studies Linguistics Literature Malay Language Studies Malay Language Management Music Philosophy Southeast Asian History Translation Studies Translation IJAZAH SArJANA SAINS (MASTer oF SCIeNCe) Biologi Akuatik Biologi Persekitaran Biologi Bioteknologi Fizik Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kimia Matematik Mikrobiologi Sains Persekitaran Statistik Teknologi Persekitaran Zoologi Advanced Computer Networks Aerospace Engineering Anatomy Applied Entomology Applied Geophysics Applied Parasitology

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-4 tahun 20 4 5 10 31 36 29 43 – 18 3 56 10 18 3 25 30 6 2 – – – 6 1 4 4 2 3 1 2 5 1 1 6 11 8 – 29 9 10 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 11,560 3,050 3,050 3,050 3,050 10,740 3,050 10,740 3,050 11,560 3,050 3,050 3,050 10,740 3050 3050 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,440 4,490 4,040 4,540 3,690 10,940 3,690

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

122

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Aquatic Biology Architecture Biomedicine Bioprocess Technology Bioresource, Paper and Coatings Technology Biotechnology Botany Building Technology Building Technology Chemical Engineering Chemical Instrumentation Chemical Pathology Chemistry Civil Engineering Clinical Pharmacy Clinical Sciences Community Medicine Computer Science Dentistry Electrical & Electronic Engineering Endocrinology & Metabolism Environmental Biology Environmental Technology Epidemiology Family Health Food Technology Forensic Science Geographic Information Science Health Education Health Science Healthcare Biotechnology Housing Human Genetics Information Technology Technopreneurship Integrative Medicine Interior Design Marine Sciences Materials Engineering Mathematics Mechanical Engineering Medical Audiology Medical Education Medical Imaging Medical Immunology

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 28 10 38 – 43 66 18 19 8 87 43 6 80 57 7 10 5 105 32 168 – 15 39 1 1 57 18 4 – 24 31 13 20 30 – 9 19 74 75 75 – 3 1 8 3,690 3,890 4,540 3,890 3,890 3,890 3,890 10,020 3,890 11,060 10,940 3,690 3,690 4,040 4,490 4,540 3,690 11,060 4,540 4,040 4,540 3,690 3,690 4,540 4,540 3,890 4,540 10,740 4,540 4,540 4,540 10,020 4,540 11,060 4,540 3,890 3,690 4,040 10,940 4,040 4,540 11,060 4,540 4,540

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

123

Nama Kursus / Modular Medical Microbiology Medical Parasitology Medical Physics Medical Physiology Medical Psychology Medical Radiation [Health] Medical Radiation [Medical] Medical Statistic Microbiology Mineral Resources Engineering Molecular Biology Molecular Medicine Neurosciences Nuclear Medicine Nursing Nutrition [Health] Nutrition [Medical] Occupational Safety and Health Pathology Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Technology Pharmacology Pharmacy Physics Physiology Planning Studies Planning Plant Pathology Polymer Engineering Polymer Technology Project Management Quantity Surveying Radiation Science Reconstructive Science River & Urban Drainage Engineering Social and Administrative Pharmacy Solid State Physics Sports Science Statistics Sustainable Cities and Communities Teaching Of Mathematics Tourism Development Women's Health Zoology

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun 2-4 tahun 2½- 4 tahun 2-4 tahun 2-6 tahun 2-6 tahun Kluster 3 12 – 27 6 – 3 – 18 35 11 37 48 12 – 7 19 5 3 4 2 6 22 106 70 1 9 27 17 45 – 69 11 9 9 13 5 36 13 37 11 79 22 4 11 4,540 4,540 9,140 4,540 4,540 4,540 4,540 11,060 3,690 4,040 3,690 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 3,240 4,540 4,540 4,540 4,540 4,490 3,690 3,690 3,890 19,040 3,690 4,040 4,040 10,020 3,890 9,140 3,690 4,040 4,490 9,140 9,580 3,690 10,740 10,020 11,780 3,690 3,690

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

124

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

IJAZAH SArJANA SoSIAl SAINS (MASTer oF SoCIAl SCIeNCe) Sains Kemasyarakatan (Antropologi/ Sosiologi) 2-6 tahun Sains Kemasyarakatan (Ekonomi) 2-6 tahun Sains Kemasyarakatan (Sains Politik) 2-6 tahun Anthropology/Sociology 2-6 tahun Development Planning & Management 2-6 tahun Economics 2-6 tahun Gender Studies 2-6 tahun Islamic Deveploment Management 2-6 tahun Political Science 2-6 tahun Psychology 2-6 tahun Social Work Research 2-6 tahun Social Work Coursework 3-4 tahun

1 2 8 28 14 12 4 20 31 6 – 10

3,990 3,990 3,990 3,240 3,240 3,240 3,240 10,740 3,240 3,240 3,240 11,560

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

IJAZAH SArJANA PeNGuruSAN PerNIAGAAN (MASTer oF BuSINeSS ADMINISTrATIoN) Kewangan 2-6 tahun – Sendiri Organisasi 2-6 tahun – Sendiri Pemasaran 2-6 tahun – Sendiri International Business 2-4 tahun 34 17,280 Sendiri MBA 2-4 tahun 141 17,280 Sendiri Sustainable Development 3-5 tahun 35 17,280 Sendiri IJAZAH SArJANA KoMuNIKASI (MASTer oF CoMMuNICATIoN) Integrated Marketing Communication 3-4 tahun 29 Science & Environmental Journalism 2-4 tahun 18 IJAZAH SArJANA PeNDIDIKAN (MASTer oF eDuCATIoN) Curriculum Studies 2-4 tahun Education Psychology 2-4 tahun Educational Administration & Management 2-4 tahun Educational Technology 2-4 tahun English Language Education/TESOL 2-4 tahun Guidance and Counselling 2-4 tahun Psychometric & Educational Evaluation 2-4 tahun Science Education 2-4 tahun Master in Counseling 3-4 tahun Master of Instructional Multimedia 2-4 tahun Master of Economics Management (MEM) 2-4 tahun Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 2-4 tahun Master of Public Administration (MPA) 2-4 tahun DoKTor FAlSAFAH (PH. D)

9,580 9,580

Sendiri Sendiri

69 41 87 42 99 9 10 51 40 50 36 20 40

9,140 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140 9,140 12,000 9,580 9,340 14,940 10,220

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

125

Nama Kursus / Modular Pendidikan Sains dan Matematik Psikometriks Reka bentuk Dan Teknologi Pengajaran Teknologi ICT Dan Pendidikan Multimedia Pengajian Tamadun Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari Antropologi/ Sosiologi Sains Politik Ekonomi Sejarah Geografi Kesusasteraan Pengurusan Bahasa Biologi Fizik Kimia Matematik Sains Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Business Administration Education (Curriculum and Education) Education (Educational Technology and Multimedia) Education (Science Education) Education (TESOL) Doctor of Philosophy

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 3-7½ tahun 4½-7 tahun 4-7 tahun 4-7 tahun 4-7 tahun 4-7 tahun 3½-7 tahun – – 1 – 5 1 1 4 3 4 4 2 4 1 1 – – 1 – 1 39 23 19 5 5 3182 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,240 4,240 4,240 4,390 4,390 4,390 4,740 4,390 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 5,440 42,865 47,590 47,590 47,590 47,590 47,590

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

126

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Sultan Zainal Abidin (uniSZA)
UniSZA mengasah bakat bakal pemimpin dalam pelbagai bidang menerusi usaha merekayasa ilmu, menggalakkan ketulusan keterbukaan, menanam sikap pertanggungjawaban dan menghargai kepelbagaian untuk manfaat manusiawi. UniSZA mempunyai 9 buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat ijazah tinggi (Sarjana dan Doktor Falsafah), Sarjana Muda dan Diploma. Jumlah keseluruhan program yang ditawarkan pada tahun 2012 ialah 18 program di peringkat ijazah sarjana muda dan 25 program pengajian dalam bidang seperti Pengajian Islam, Undang-Undang, Antropologi dan Dakwah, Perakaunan, Pentadbiran Perniagaan, Pengajian Bank, Pengajian Insurans, Sains Komputer (Pembangunan Perisian), Reka Bentuk Perindustrian, Bioteknologi Pertanian, Perubatan dan Pembedahan dan Teknologi Makanan. UniSZA juga menawarkan beberapa program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) sebagaimana tersenarai di bawah: Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Pusat Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Terengganu, Terengganu | Tel: +609 – 668 7751 | Faks: +609 – 667 4075 | Laman web: http://www.pusatislam.unisza.edu.my/ Unit Falak, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UniSZA | Tel: +609 – 668 7689 (Fakulti) | Tel: +609 – 653 1152 (Balai Cerap UniSZA) | Laman web: http://www.falak.unisza.edu.my/ Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, UniSZA | Tel: +609 – 668 7689 | Faks: +609 – 668 7845 | Laman web: http:// www.fki.unisza.edu.my/ Nama Kursus / Modular TIlAwAH Al-QurAN Kelas 1 – Pengajian Asas Kelas 2 – Melancarkan Bacaan, Tajwid dan Tafsir Kelas 3 – Melancarkan Bacaan, Tajwid, Tarannum, Qira’at dan Tafsir BAHASA ArAB Tahap 1 – Pengajian Asas Program Sijil Falak Program Sijil Falak (Umum - Terbuka untuk semua) Intensif Bahasa Arab untuk ke Universiti Timur Tengah
(MAIDAM -Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Trg)

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

1 tahun 2 tahun 3 tahun

75 50 25

240 240 240

Sendiri Sendiri Sendiri

6 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 3 bulan 1 bulan

60 30 10-20 40 30 30

120 240 2,200 1,200 500 1,000

Sendiri Sendiri Sendiri MAIDAM Sendiri Sendiri

Sijil Pengajian Islam untuk Masyarakat Awam Sijil Bahasa Arab untuk lepasan SPM

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

127

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Teknikal Malaysia Melaka (uTeM)
Matlamat Pendidikan UTeM adalah untuk mengendalikan program akademik dan profesional berlandaskan keperluan industri dan melahirkan graduan dalam kemahiran teknikal, kemahiran insaniah dan peka kepada tanggungjawab sosial. UTeM memfokuskan kepada bidang kejuruteraan, ICT dan pengurusan teknologi. UTeM menjana modal insan yang mempunyai kepakaran meluas dalam bidang teknikal untuk keperluan sektor industri berteknologi tinggi. Bidang penyelidikan di UTeM juga memberi penekanan kepada bidang yang dikenalpasti mampu meningkatkan kredibiliti unik UTeM dan mampu meningkatkan reputasi UTeM sebagai sebuah universiti teknikal seperti teknologi hijau, kejuruteraan sistem, interaksi manusia – teknologi, dan dan teknologi termaju. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia. | Tel: +606 – 555 2000 Faks: +606 – 331 6247 | Laman web: www.utem.edu.my Profesor Madya Shahdan bin Md Lani, Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti & Akreditasi, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka. | Tel: +606 – 331 6314 | Faks: +606 – 331 6320 | E-Mel: shahdan@utem.edu.my Farudin Hanif bin Ya’amah, Penolong Pendaftar, Pusat Jaminan Kualiti & Akreditasi, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka. | Tel: +606 – 331 6315 Faks: +606 – 331 6320 E-Mel: farudin@utem.edu.my Mohd Farid Mohd Khalid, Penolong Pendaftar, Pusat Pembelajaran Berterusan (PPB), Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Blok A, Aras 1, Kampus Bandar, Jalan Hang Tuah, Melaka. | Tel: +606 – 283 3401 Faks +606 – 283 3344 E-Mel: farid.khalid@utem.edu.my

128

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular KurSuS JANGKA PeNDeK Bengkel Fotografi Digital 1 Bengkel Rekabentuk & Rekaletak High Voltage Fundamental And Power Quality Pengurusan Stress Di Tempat Kerja Certification Ipc-A-610Revd Specialist (CIS) Program Bengkel Kemahiran Spiritual NLP Speed Typing Window 7 Microsoft Word 2007 (Basic and Intermediate) Microsoft Word 2007 (Advanced) Adobe Illustrator (Basic and Intermediate) Adobe Illustrator (Advanced) Penyelenggaraan and Konfigurasi Komputer Adobe Captivate Adobe Indesign CS5 Microsoft Excel 2007 (Basic and Intermediate) Microsoft Excel 2007 (Advanced) PHP Programming & MySQL Database (Basic and Intermediate) Adobe Photoshop CS5 Microsoft Project 2007 Microsoft Publisher 2007 Microsoft Powerpoint 2007 (Basic and Intermediate) Microsoft Powerpoint 2007 (Advanced) SPSS 15.0 Microsoft Visio 2007 Adobe Flash CS5 Pembangunan Laman Web (Adobe Photoshop and Adobe Dreamweaver) Adobe Acrobat Profesional Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft Publisher 2010 Microsoft Power Point 2010 Microsoft Visio 2010 Microsoft Project 2010 Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 -

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 5 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

129

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Teknologi Malaysia (uTM)
UTM komited kepada kecemerlangan dalam pembangunan sumber manusia serta sains dan teknologi melalui inovasi untuk memenuhi kehendak dan harapan pelanggan. Objektif Kualiti UTM menyatakan bahawa pihak Universiti akan berusaha untuk mencapai kualiti peringkat tertinggi melalui penambahbaikan yang berterusan. Penekanan diberikan kepada proses ‘kecacatan sifar’ inovasi, kreativiti dan zero defect. Bidang pengajian yang terdapat di UTM ialah Alam Bina, Biosains dan Biokejuruteraan, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Biomedik, Sains Kesihatan, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Sumber Asli, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuteraan dan Sains Geoinformasi, Pendidikan, Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Sains, Sains Komputer dan Sistem Maklumat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Pejabat Hal Ehwal Korporat, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), UTM Skudai, Johor 81310 | Tel: +607 – 553 0370 | Faks: +607 – 553 0388 | E-Mel: corporate@utm.my | Laman web: www.utm.my www.utmspace.edu.my Tel: +607 – 521 2000 Faks: +607 – 520 5725 E-Mel: enquiry@utmspace.edu.my Nama Kursus / Modular DIPloMA Kejuruteraan Awam Sains Komputer (Teknologi Maklumat) Kejuruteraan Elektronik Pengurusan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) Ukur Bahan PengurusanTeknologi (Perakaunan) Kejuruteraan Kimia Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) SArJANA MuDA Sains Pembinaan Senibina Landskap Ukur Bahan Senibina Perancangan Bandar dan Wilayah Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Kimia Kejuruteraan Mekanikal Kejuruteraan(Bio-Perubatan) Sains (Pengurusan Harta Tanah) Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah) Kejuruteraan (Geomatik) Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

22,000 22,000 22,000 21,000 22,000 22,000 22,000 21,000 20,000 15,000 23,000 35,000 28,000 41,000 34,000 32,000 31,000 32,000 32,000 32,000 28,000 31,000 31,000 28,000 28,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

130

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Sains serta Pendidikan (Sains) Sains serta Pendidikan (Sains Sukan) Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik) Sains (Pembangunan Sumber Manusia) Pengurusan (Pemasaran) Pengurusan (Teknologi) Sains (Kimia Industri) Sains (Matematik Industri) Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) Sains (Komputer) Sains Komputer (Rangkaian dan Keselamatan Komputer) Sains Komputer (Perisian Grafik dan Multimedia)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 4½ tahun 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 28,000 28,000 28,000 24,000 25,000 23,000 31,000 30,000 24,000 24,000 24,000 24,000 7,000 14,000 14,000 13,000 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,000 14,000 14,000 14,000 19,000 15,000 15,000 13,000 13,000 13,000 13,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 13,000

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

BAHASA INGGerIS DAN ProGrAM PerSeDIAAN Professional Diploma in Business English 12 bulan DIPloMA eKSeKuTIF Electronics Engineering Technology Logistic and Supply Chain Technology Supervisory Management Business Management and Operation Strategy Business and Industrial Management Engineering Resource Management Integrated Logistic and Supply Chain Operation Business Management and Administration Sales and Marketing Accounting Facilities and Building Maintenance Management Mechanical Engineering Technology Electrical Engineering Technology Operation Business Creative Photography and Digital Imaging Principles and Practices of Management Engineering Management Freight Supply Chain Management Business Management and Operation Strategy Construction Contract Management Electromechanical Engineering Strategic Human Resource Manufacturing Management and Administration Professional Supervisory Management Construction Project Management Development Project Management Ukur Bahan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan

131

Nama Kursus / Modular Maritime Logistic Management Global Supply Chain Management Technology Management Islamic Finance System and Communication Technology Operation and Production Management Finance Manufacturing Technology and Management Office Management Infrastructure and Maintenance Services Management Integrated Logistic and Supply Chain Operation Supervisory Management Management Human Resource Management Engineering Manufacturing Industry

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17,000 17,000 13,000 13,000 15,000 13,000 13,000 13,000 8,000 15,000 15,000 11,000 10,000 10,000 10,000 3,900 3,900 1,760

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

BAHASA INGGerIS DAN ProGrAM PerSeDIAAN Intensive English Course 14 minggu Intensive IELTS Preparatory Course 14 minggu Instructional and Functional English For Teaching Science 32 jam and Mathematics BAHASA INGGerIS DAN ProGrAM PerSeDIAAN English Business Writing 16 jam Effective Communication Skills At Workplace 16 jam General English Course 24 jam MUET Preparatory Course 16 jam PeMBANGuNAN ProFeSIoNAl Kursus Asas Kontraktor Binaan Pengendalian Mesyuarat dan Penulisan Minit Yang Berkesan Bengkel Pengurusan Bos dan Diari Kursus Adult Learning Microsoft Excel 2010 Microsoft Powerpoint 2007 Pembangunan dan Pelaksanaan BSC dalam Perkhidmatan Penyelenggaraan Kursus Managing Change Kursus Pengacaraan Majlis Ship Stability Microsoft Excel 2007 Transformasi Keterampilan Diri Bengkel Cemerlang di Tempat Kerja 3 hari 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

880 880 500 200 2,490 990 790 500 700 700 1,200 500 900 1,500 700 900 900

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

132

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Teknologi Mara (uiTM)
UiTM menyediakan peluang maksimum kepada kaum bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni dan kemasyarakatan. UiTM menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan di samping mendokong dasar pembangunan negara serta mewujudkan program pembangunan kemanusiaan sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM. Produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah bersedia berkhidmat di peringkat global. Semua program pendidikan yang dilaksanakan menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang dapat menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Institut Perkembangan Pendidikan (iNED), Universiti Teknologi MARA, INTEKMA Resort and Convention Centre, Persiaran Raja Muda, Seksyen 7, 40000 Shah Alam. | Tel: +603 – 5522 5443 / 5444 | Faks: +603 – 5522 5442 | Laman web: http://ined.uitm.edu.my Nama Kursus / Modular PrA - DIPloMA (e-PJJ) Perdagangan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

* (Mengubah Destini Anak Bangsa)

6 bulanRujuk Agensi

1,574

Sendiri / MDAB, UiTM

DIPloMA (e-PJJ) Perakaunan Pentadbiran Awam Pengajian Perniagaan Pengurusan Bank Pengajian Perniagaan (Insurans) Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) Pengurusan dan Teknologi Pejabat Pengurusan Pelancongan Pengurusan Maklumat Pengajian Sukan

4-8 tahun 158 4-8 tahun 1,900 4-8 tahun 356 4-8 tahun 50 4-8 tahunRujuk Agensi 4-8 tahunRujuk Agensi 4-8 tahunRujuk Agensi 4-8 tahun 42 4-8 tahun 211 4-8 tahun 33

9,271-9,839 8,911-9,479 8,821-9,389 9,181-9,749 9,091-9,659 9,091-9,659 9,271-9,839 9,901-10,469 9,001-9,869 8,911-9,479

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

133

Nama Kursus / Modular SArJANA MuDA (e-PJJ) Sains Pentadbiran Pentadbiran Perniagaan Pemasaran Pentadbiran Perniagaan Kewangan Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Sumber Manusia Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Operasi Pentadbiran Perniagaan Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Sistem Pejabat Komunikasi Massa (Perhubungan Awam) Pengurusan Sukan Sains Pengurusan Hotel Sains Pengurusan Pelancongan Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan Sains Pengurusan Seni Kulinari Kejururawatan Pengimejan Perubatan Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran Fisioterapi Pemulihan Cara Kerja Sains Maklumat Pengurusan Perpustakaan Sains Maklumat Pengurusan Sistem Maklumat Sains Maklumat Pengurusan Rekod Pendidikan (TESL) Pendidikan (Sekolah Rendah) Teknologi Kreatif (Skrin) SArJANA MuDA(PlK) Perakaunan Pengajian Undang-Undang KurSuS JANGKA PeNDeK Bengkel Asas Perakaunan Kewangan APA Formatting Citations and Endnote X5 Workshop

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun

1,153 12,931-13,699 640 12,831-13,599 998 13,031-13,799 98 13,031-13,799 32 13,031-13,799 131 13,031-13,799 58 12,931-13,699 305 12,831-13,599 93 13,131-13,899

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

4-8 tahun Rujuk Agensi 14,031-14,799 4-8 tahun Rujuk Agensi 13,231-13,999 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 4-8 tahun 57 14,431-15,199 102 13,131-13,899 230 12,631-13,399 115 14,231-14,999 106 15,031-15,799 57 14,131-14,899 22 13,131-13,899 36 13,131-13,899

4-8 tahun Rujuk Agensi 14,031-14,799

4-8 tahun Rujuk Agensi 11,231-11,999 4-8 tahun Rujuk Agensi 13,631-14,399 4-8 tahun 4-8 tahun Rujuk Agensi 12,931-13,699

1,318 13,831-14,599 Sendiri/KPM

4-8 tahun 4-8 tahun

543

13,941-14,709

Sendiri Sendiri

294 10,996-11,764

2 hari Rujuk Agensi 2 hari Rujuk Agensi

800 250

Sendiri Sendiri

134

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti Tun Hussein onn Malaysia (uTHM)
UTHM mengkhususkan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan alam bina dan sekitar, kejuruteraan mekanik dan pembuatan, pengurusan teknologi, perniagaan dan keusahawanan, sains komputer dan teknologi maklumat, serta pendidikan teknik dan vokasional untuk melahir dan melatih ahli profesional dan teknologi. Program yang ditawarkan di UTHM adalah Program Diploma, Sarjana Muda, Pascasiswazah, PESISIR dan Kursus Eksekutif Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor. | Tel: +607 – 453 7000/025/020 Faks: +607 – 453 6337 | Laman web: www.uthm.edu.my Nama Kursus / Modular SArJANA Kejuruteraan Awam Kejuruteraan Elektrik Kejuruteraan Mekanikal Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam) Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik) Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal) Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan Teknikal (Rekabentuk Instruksional dan Teknologi) SArJANA MuDA PeNDIDIKAN Teknik dan Vokasional Sekolah Rendah DIPloMA eKSeKuTIF Pengurusan Teknologi (Operasi Logistik) Pengurusan Teknologi (Pengurusan Operasi) Keusahawanan (Homoepati) Pengurusan Masjid KurSuS PerSeDIAAN BAHASA Bahasa Inggeris Untuk Pelajar Luar Negara eleKTrIK Chargeman A0 Level Kursus Asas Pateri Boilerman Asas Pepasangan, Penyelenggaraan dan Pengoperasian Papan Suis Voltan Rendah Fundamental Knowledge On Non Destructive and Destructive Testing For Structures Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

5 semester 5 semester 5 semester 5 semester 5 semester 5 semester 5 semester 5 semester

– – – – – – – –

16,750 16,360 16,360 17,100 17,100 17,100 19,950 17,100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

4 tahun 4 tahun

– –

1,080 1,080

KPM KPM

1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan

– – – –

8,000 8,000 8,000 8500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 bulan

4500

Sendiri

11 minggu 3 hari 4 hari 3 hari 2 hari

– – – – –

1,500 3,500 850 800 850

Sendiri SHARP Sendiri Sendiri Sendiri

135

Nama Kursus / Modular DIPloMA eKSeKuTIF Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Teknologi Pembinaan Bangunan Pengurusan Projek Landskap Teknologi Pengurusan Projek Kejuruteraan Teknologi Pembinaan dan Selenggaraan Jalan Raya Rekabentuk dan Teknologi Pembuatan Perabot Rangkaian Komputer dan Aplikasi Kejuruteraan Elektronik Perubatan Teknologi Mikroelektronik Automasi Industri Kejuruteraan Perpaipan bagi Loji Pemprosesan Pengurusan Operasi Industri Sistem Pembuatan Perkhidmatan Bangunan (Mekanikal dan Elektrikal) Rekabentuk Produk Kejuruteraan Instruktor Latihan bagi Industri Kimpalan dan Ujian Tanpa Musnah Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan Pengurusan Fasiliti Teknologi Tinggi Internet Sistem Elektronik dan Teknologi Simpanan Data ProBleM BASeD leArNING Problem Based Learning for Cambodia Problem Based Learning for Laos Problem Based Learning for Myanmar Problem Based Learning for Vietnam

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan 7 bulan

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT MOF-KPT

5 hari 5 hari 5 hari 5 hari

– – – –

102,000 102,000 105,000 105,000

MTCP MTCP MTCP MTCP

oCCuPATIoNAl SAFeTY AND HeAlTH (oSH) MANAGeMeNT OSH For Managers - General Awareness 1 hari – OSH For Managers - Citing, Reading and Interpreting 1 hari – Osha 1994 and Regulations MeToDoloGI PeNYelIDIKAN Metodologi Penyelidikan JAPANeSe lANGuAGe Daily Communications (Secondary School) Daily Communications (Primary School)

300 300

Sendiri Sendiri

3 hari

15,000

JPP

2 hari 2 hari

– –

50 50

Sendiri Sendiri

136

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

universiti utara Malaysia (uuM)

UUM ditubuhkan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan pengurusan. Program akademiknya tertumpu kepada bidang Pengurusan Teknologi, Logistik dan Pengangkutan, Komunikasi, Perakaunan, Ekonomi, Teknologi Maklumat, Matematik Perniagaan, Statistik Industri, Pengurusan Perniagaan, Pelancongan, Pentadbiran Awam, Pengurusan Sumber Manusia, Keusahawanan, Kewangan, Perbankan, Undang-Undang, Pemasaran, Kerja Sosial, Multimedia, Pendidikan, Sains Pemutusan, Hal Ehwal Antarabangsa, Pentadbiran Muamalat, Pengurusan Pembangunan, Hospitaliti, Pengurusan Risiko dan Insurans, Teknologi Media, Perniagaan Tani, serta Kaunseling.UUM juga memainkan peranan sebagai pemangkin pembangunan di kawasan utara Semenanjung Malaysia. Prasarana dan kemudahan asas yang disediakan serta tenaga manusia di Universiti ini menjadi penggerak kepada kegiatan sosioekonomi yang lain. Projek kemasyarakatan sama ada secara sendiri mahupun dengan kerjasama badan-badan kerajaan dan sektor swasta kerap dilaksanakan . Untuk butiran lanjut, sila hubungi: 06010 UUM Sintok Kedah Darul Aman Malaysia | Tel: +604 – 928 4000 | Faks: +604 – 928 3016 | E-Mel: ukkuum@ uum.edu.my | Laman web: www.uum.edu.my Dr. Mohd Sobri Don@A. Wahab, Pengarah, Pusat Pembangunan Eksekutif, UUM. | Tel: +604 – 928 5101 | Faks: +604 – 928 5767 | E-Mel: bri1182@uum.edu.my Fairol Halim Pengarah, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan, UUM. | Tel: +604 – 982 4901 | E-Mel: fairol@uum.edu.my Prof. Madya Dr. Aziah Abd Manaf, Timbalan Pengarah, Institut Pengurusan Kualiti, UUM. | Tel: +604 – 928 5642 | E-Mel: aziah960@uum.edu.my Dr. Selvan Perumal, Penyelaras Program, Pusat Pembangunan Eksekutif, UUM. | Tel: +604 – 928 5118/5767 E-Mel: selvan@uum.edu.my Sr. Dr. Nazaruddin Yusoff, @ Abdul Rahman, Pengurus Program, Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan, ,UUM. | Tel: +604 – 982 4910 | E-Mel: nazaruddin@uum.edu.my Mejar (B) Kamaludin Chin Timbalan, Pusat Pembangunan Eksekutif, UUM. | Tel: +604 – 928 5103/5767 | E-Mel: che_din@uum.edu.my Husni Zaim Rahman Pegawai Tadbir, Pusat Pembangunan Eksekutif, UUM. | Tel: +604 – 928 5117/5767 | E-Mel: husnizaim@uum.edu.my Nama Kursus / Modular DIPloMA eKSeKuTIF Pendidikan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Pengajian Islam dengan Syariah Business Management Accounting and Finance Childcare and Pre-School Education Child Psychology International Logistics and Inventory Management Human Resource Management Leadership Management Kindergarten/Nursery Management Logistics and Supply Chain Management (Port Operations) Logistics and Supply Chain Management Management (Production Technology) Manufacturing Management Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

– – – – – – – – – – – – – –

7,900 7,900 7,800 7,800 7,900 6,900 7,900 7,700 7,500 7,600 7,500 7,500 7,900 7,700

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

137

Nama Kursus / Modular Office Management and Technology Office Administration Purchasing and Supply Chain Management Plantation Management Organisational Leadership Sales and Marketing Management Quality Management Supply Chain Management Supply Chain and Logistics Management Islamic Business Management Executive Diploma Planting Industry Management Islamic Investment and Takaful Islamic Banking and Finance Business Management and Leadership Islamic Manufacturing Management SArJANA MuDA Pengurusan Awam Komunikasi Pengurusan Risiko dan Insurans Pengurusan Perniagaan SArJANA Undang-Undang Komersil Undang-Undang Undang-Undang Sumber Manusia Undang-Undang Korporat Sains (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) Linguistik Terapan Sastera (Pengajian Islam) Sastera (Hubungan Antarabangsa) Sastera (Kerja Sosial) Sastera (Psikologi) Pentadbiran Perniagaan Sastera (Sosiologi) Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan – – – – – – – – – – – – – – – 7,800 7,700 7,500 7,700 7,700 7,500 7,500 7,500 8,700 8,300 7,800 8,300 8,300 8,300 8,300

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

10-20 sem 10-20 sem 10-20 sem 10-20 sem

– – – –

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem

– – – – – – – – – – – –

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

138

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti) Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Projek) Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Teknologi) Pentadbiran Perniagaan (Perakaunan) Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Rantaian Bekalan) Pendidikan Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko dan Insuran) Pendidikan (Psikologi Pendidikan) Pendidikan (Kurikulum Dan Pengajaran) Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris) Pendidikan (Teknologi Pengajaran) Sains (Perakaunan) Sains (Pengurusan Operasi) Sains (Kaunseling) Sains (Perbankan) Sains (Sains Pemutusan) Sains (Pengurusan Pendidikan) Sains (Sains Pemutusan) Sains (Teknologi Maklumat) Sains (Kewangan) Sains (Perbankan Islam) Sains (Perniagaan Antarabangsa) Sains (Pengurusan Teknologi) Sains (Kewangan Islam) Sains (Komunikasi) Sarjana Sains (Matematik) Sains (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) Sains (Pengurusan) Sains (Pengajian Strategik) Sains (Statistik) Sains (Teknokeusahawanan) Sains (Pengurusan Teknologi) Sains (Pengurusan Pelancongan) Sains (Pengurusan Pelancongan)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem 3-10 sem Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

139

Nama Kursus / Modular DoKTor FAlSAFAH Pentadbiran Perniagaan Falsafah Pengurusan Sejarah Linguistik Terapan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Matematik Statistik Pentadbiran Awam Pengurusan Media Pemasaran Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari Perakaunan Kaunseling Komunikasi Ekonomi Sains Pemutusan Kewangan dan Perbankan Pendidikan Teknologi Maklumat Pengurusan Sumber Manusia Pengajian Antarabangsa Perniagaan Antarabangsa Undang-Undang Pengajian Islam Psikologi Pengurusan Psikologi Kerja Sosial Pengurusan Awam Pengurusan Teknologi KurSuS Ejen Kastam (Eksekutif) Ejen Kastam (Bukan Eksekutif)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem 6-14 sem

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

73 jam 55 jam Kluster 3 -

– –

Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri

140

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

open university Malaysia (ouM)

Institusi Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 2000. OUM menggunapakai moto “Universiti Untuk Semua” selaras dengan falsafah pendemokrasian pendidikan negara. Falsafah ini mengariskan bahawa pendidikan perlu disediakan untuk semua, tanpa mengira masa, tempat, umur dan latar belakang sosio-ekonomi. Kaedah pembelajaran terbuka dan jarak jauh disasarkan khusus kepada golongan dewasa bekerja yang perlu menyara keluarga disamping menguruskan kerjaya semasa meningkatkan tahap pendidikan mereka. Pendekatan pembelajaran pelbagai kaedah merangkumi interaksi pelajar dengan pensyarah, pembelajaran atas talian dan pembelajaran kendiri memperkasakan pengalaman pembelajaran pelajar. Pendekatan berdaya-dorong tinggi di dalam pendidikan tertiari ini memberikan lebih fleksibiliti di mana pelajar boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. Di samping itu, bahan pembelajaran yang dibangunkan oleh para akademik dan pakar rujuk yang berpengalaman luas membantu penyampaian ilmu pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan oleh golongan bekerja untuk bersaing di dalam alam pekerjaan yang semakin mencabar. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Open University Malaysia, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur | Talian Umum: +603 – 2773 2002 | Talian Terus: +603 – 2773 2121 | Faks: +603 – 2697 8852 | E-Mel: prof_arif@oum.edu.my | Laman web: www.oum.edu.my Nama Kursus / Modular SArJANA MuDA Accounting (Hons) Business Administration (Hons) Management (Hons) Human Resource Management (Hons) Communication (Hons) Psychology (Hons) English Studies (Hons) Islamic Studies (Islamic Management) (Hons) Education (Mathematics) (Hons) Manufacturing Management (Hons) Sports Science (Hons) Technology Management (Hons) Occupational Health and Safety Management (Hons) Information Technology (Hons) Information Technology and Network Computing (Hons) Information Technology with Software Engineering (Hons) Information Technology and Management (Hons) Multimedia Technology (Hons) Computer Science (Hons) Education (Educational Administration) (Hons) Education (TESL) (Hons) Early Childhood Education (Hons) Marketing (Hons) Political Science (Hons) Economics (Hons) Nursing Science (Hons) Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

5 tahun 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 4 bln 4 thn 8 bln 4 thn 4 bln 4 thn 4 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 5 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 thn 8 bln 4 tahun 4 thn 4 bln 4 thn 4 bln 4 thn 8 bln 4 thn 4 bln 4 thn 8 bln 4 thn 4 bln 4 thn 8 bln 2 tahun

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27,192 24,840 24,840 24,840 21,894 21,360 21,480 21,360 24,600 21,480 26,520 24,720 22,080 24,720 24,840 24,720 24,720 21,000 21,360 24,600 24,720 24,720 24,723 21,480 21,600 25,714

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

141

Nama Kursus / Modular SArJANA Human Resource Management Business Administration Management Public Administration Project Management Education Instructional Design and Technology English Studies Information Technology Islamic Studies Counselling Information Technology in Network Computing Environmental Science Management Occupational Safety and Health Risk Management Nursing DoKTor FAlSAFAH Business Administration Education Information Technology Engineering Science Doctor of Business Administration Doctor of Education Doctor of Nursing

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

1 thn 8 bln 2 thn 8 bln 3 thn 8 bln 4 thn 8 bln 2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 thn 8 bln 2 tahun 1 thn 4 bln 2 tahun 1 thn 8 bln 2 thn 8 bln 2 tahun 2 thn 8 bln

– – – – – – – – – – – – – – –

21,168 26,796 21,840 18,018 20,040 18,396 18,520 22,932 23,715 15,600 20,352 16,200 25,680 19,120 19,960

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

– – – – – – – –

28,359 30,944 35,487 35,487 35,487 41,160 41,160 43,260

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

142

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

wawasan open university (wou)

Wawasan Open University (WOU) merupakan sebuah institusi pendidikan jarak jauh yang telah ditubuhkan pada 16 Ogos 2006 dan dilancarkan secara rasminya oleh YB Dato’ Mustapa bin Mohamed, Menteri Pengajian Tinggi pada 22 September 2006 di Menara PGRM, Kuala Lumpur. Visi WOU adalah untuk mengilhami budaya pembelajaran sepanjang hayat yang merupakan salah satu daripada tujuh teras dalam “Pelan Strategik Pendidikan Nasional”. Misi WOU pula adalah untuk membuka lebih peluang kepada rakyat terutamanya pelajar dewasa untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti. Ini adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran demi memenuhi keperluan negara dalam merealisasikan Wawasan 2020. Semenjak pengambilan pertama pelajar pada Januari 2007, kini terdapat lebih kurang 10,200 orang pelajar yang terdiri daripada golongan pekerja dewasa yang mempunyai tanggungjawab kerja tersendiri, komitmen peribadi dan keluarga masing-masing telah mendaftar untuk melanjutkan pengajian tinggi di WOU. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Wawasan Open University, 54 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Pulau Pinang | Talian Umum: +604 – 218 0333 | Faks: +604 – 226 9323| E-mel: enquiry@wou.edu.my | Laman Web: www.wou.edu.my Nama Kursus / Modular IJAZAH KeDoKTorAN Doctor of Philosophy (Arts & Humanities) IJAZAH SArJANA Commonwealth Executive Master of Business Administration (CEMBA) Commonwealth Executive Master of Public Administration (CEMPA) Business Administration in Construction Management Business Administration in Manufacturing and Production Education Philosophy (Arts and Humanities) DIPloMA PASCA SISwAZAH Post Graduate Diploma in Education Postgraduate Diploma in Business Administration IJAZAH SArJANA MuDA Business (Hons) in Management Business (Hons) in Accounting Business (Hons) in Sales and Marketing Business in Banking and Finance (Hons) Business (Hons) in Logistics and Supply Chain Management Business (Hons) in Business Information System Tempoh Bil. Peserta Yuran (RM) Penaja

2-4 tahun

18,000

Sendiri

2½ tahun 2½ tahun 2½ tahun 2½ tahun 2 tahun 1-2 tahun

– – – – – –

22,450 Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi Rujuk Agensi

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

1½ tahun 1½ tahun

– –

8,400 12,550

Sendiri Sendiri

5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun

– – – – – –

24,450 24,500 24,450 24,450 24,450 24,450

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

143

Nama Kursus / Modular Business (Hons) Corporate Administration Business (Hons) in Entrepreneurship and small Business Management Technology (Hons) in Computing System and Networks Technology (Hons) in Electronics Technology (Hons) in Information and Communication Technology Technology (Hons) in Computing and Intelligent System Technology (Hons) in Electronic Commerce Technology (Hons) in Construction Management Technology (Hons) in Information System Technology (Hons) in Software Engineering Technology (Hons) in Telecommunications Technology (Hons) in Database Management Technology (Hons) in Networks and Data Communication Technology (Hons) in Multimedia Design Arts in Liberal Studies (Hons) Arts (Hons) in Psychology Art (Hons) in English Studies Education (Hons) in Primary Education Management (Hons) with Psychology DIPloMA SISwAZAH Sales and Marketing Business Accounting Corporate Administration Banking and Finance Supply Chain Management Database Management Electronics Telecommunication SIJIl SISwAZAH Business Management Logistic Management

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25,800 24,500 26,830 27,380 27,080 26,330 25,850 24,000 26,200 26,450 27,180 26,200 27,330 26,000 24,400 24,400 26,300 25,950 Rujuk Agensi

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun

– – – – – – – –

13,600 13,750 13,950 13,800 13,550 14,900 15,030 15,180

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

1½ tahun 1½ tahun Kluster 3 -

– –

6,870 7,170

Sendiri Sendiri

144

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

|Penaja Pengajian Tinggi Malaysia Kementerian

Asia e-university (Aeu)

5 tahun yang lalu wakil daripada 28 negara ACD sebulat suara menerima cadangan Malaysia untuk melaksanakan penubuhan AeU pada Mesyuarat Menteri-menteri Kerjasama Asia Dialog ke-5 di Qatar pada 23-24 Mei 2006. Dalam jangka masa hanya lebih tiga tahun, AeU telah mewujudkan reputasi sebagai institusi pembelajaran jarak jauh dalam talian (ODL) yang diiktiraf dengan menekankan agenda berfikiran kehadapan, mengikut kehendak pasaran dan kualiti pendidikan merentasi sempadan. AeU merupakan universiti antarbangsa mod fleksibel diwujudkan di Asia, oleh orang Asia untuk Asia disokong kuat oleh 31 buah negara anggota Asia dan memberi memanfaatkan kepada kekuatan dan peluang untuk setiap negara. Ia disasarkan khusus ke arah pembangunan modal insan, membasmi kemiskinan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk Asia secara amnya. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Tel: +603 – 2785 0000 | Faks: +603 – 2785 0001 | E-Mel: enquiries@aeu.edu.my | Laman web: www.aeu.edu.my
Untuk makluman, bagi pelajar yang memilih mod “Online”, tiada had kerana pembelajaran dilakukan secara maya manakala bagi pelajar yang memilih mod “blended”, setiap kelas mengandungi 35 hingga 40 pelajar. Jumlah yuran yang dipaparkan adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh pihak pengurusan Asia e Universiti (AeU).

Nama Kursus / Modular DoKTor FAlSAFAH Doctor of Business Administration Business Administration Education Information & Communication Technology Industrial Doctorate SArJANA Business Administration Information and Communication Technology Management Management Education Human Resource Management Knowledge Management Science (Management) by Research DIPloMA SISwAZAH Higher Education Teaching SArJANA MuDA Business Administration (Hons) Education (Tesl) (Hons) Information & Communication Technology (Hons) Digital Creative Media DIPloMA Graduate Diploma in Business Management Graduate Diploma in Early Childhood Education Graduate Diploma in Teaching SArJANA eKSeKuTIF Open Source ERP Open Source Computing Business Administration Islamic Banking And Finance Public Administration Strategic Human Resource Management Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 -

Tempoh Bil. Peserta 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Yuran (rM)
34,580-34,950 26,340-26,650 25,380-26,650 23,940-26,650 36,000-36,000 24,270-25,450 21,870-24,310 21,870-23,050 17,110-20,150 24,270-29,070 21,870-24,310 10,410-13,450

Penaja KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri

8,690-13,050 KWSP/Sendiri 21,735-26,770 21,735-26,350 21,735-26,350 30,300-31,140

KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri

30,300-31,140 KWSP/Sendiri 17,640-22,350 KWSP/Sendiri 17,640-22,350 KWSP/Sendiri 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri KWSP/Sendiri

145

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Al-Madinah International university (MeDIu)
Al-Madinah International University (MEDIU) merupakan sebuah institusi pendidikan swasta yang ditubuhkan di Malaysia dan terletak di Shah Alam, Selangor. MEDIU dikendalikan sebagai sebuah badan bukan keuntungan yang didaftarkan pada 23 Jun 2007. MEDIU merupakan sebuah IPTS yang berasaskan e-pembelajaran (online learning) pada awal penubuhannya dan kini membuka ruang kepada pengajian secara konvensional (conventional learning). Matlamat penubuhannya adalah untuk memberi kemudahan kepada sesiapa sahaja dari seluruh pelosok dunia yang ingin menimba ilmu pengetahuan dalam suasana keselesaan di tempat sendiri dan suasana di dalam kampus yang lengkap dengan kemudahan bertaraf antarabangsa. Program akademik yang ditawarkan oleh MEDIU telah diluluskan dan diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) serta mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). MEDIU mendapat pengiktirafan dengan status Institusi oleh Multimedia Koridor Raya (MSC) pada tahun 2009. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Tingkat 11, Plaza Masalam, No.2, Jalan Tengku Ampuan Zabedah E/9E, Seksyen 9, 40000 Shah Alam, Selangor. | Tel: +603 – 5511 3939 (Customer Service/Marketing Department) | E-Mel: mohammed.abdullah@mediu.edu.my / azlan.zainal@mediu. edu.my / izwah.kamaruddin@mediu.edu.my (Student Affairs/Marketing) | Laman web: http://www.mediu.edu.my Nama Kursus / Modular ISlAMIC SCIeNCeS Bachelor of Islamic Science (Hons) in Fiqh and Usul Fiqh Bachelor of Islamic Science (Hons) in Da'Wah and Usuluddin Bachelor of Islamic Science (Hons) in Al-Hadith Bachelor of Islamic Sciences (Hons) in the Science of Al-Quran Master in Aqidah Master in Aqidah (by Research) Master in Qada' and Siyasah Shar'iyyah Master in Qada’ and Siyasah Shar’iyyah (by Research) Master in 'Ulum Al-Hadith Master in Ulum Al-Hadith (by Research) Master in Fiqh Master in Fiqh (by Research) Master in Usul Al-Fiqh Master in Usul Al-Fiqh (by Research ) Master in Tafsir and 'Ulum Al-Quran Master in Tafsir and 'Ulum Al-Quran (by Research) Master in Fiqh Al-Sunah Master in Fiqh Al-Sunah (by Research) Master in Da'wah Master in Da’wah (by Research) Master in Qira'aat Master in Qira’aat (by Research) PhD in Fiqh (by Research ) PhD in Usul Al-Fiqh (by Research) Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

48,000-56,000 48,000-56,000 48,000-56,000 48,000-56,000 11,440-28,000 54,600 11,440-28,000 54,600 11,440-28,000 54,600 11,440-28,000 10,000 11,440-28,000 10,000 11,440-28,000 10,000 11,440-28,000 10,000 11,440-28,000 10,000 11,440-28,000 54,600 24,000 24,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

146

| Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Nama Kursus / Modular PhD in Fiqh Al-Sunah (by Research) PhD in Tafsir and 'Ulum Al-Quran (by Research) PhD in Da’wah (by Research) PhD in Ulum AL-Hadith (by Research) PhD in Qira’aat (by Research) PhD in Aqidah (by Research) PhD in Qada’ and Siyasah Shar’iyyah (by Research) lANGuAGeS Bachelor of Languages (Hons) in Arabic Language and Literature Master in Arabic Literature and Literary Criticism Master in Arabic Literature and Literary Criticism (by Research) Master in Arabic Language Master in Arabic Language (by Research) Ph.D in Arabic Language (by Research) Ph.D in Arabic Literature and Literary Criticism (by Research) FINANCe AND ADMINISTrATIve SCIeNCeS Diploma in Business Information System Bachelor of Business Administration (Hons) Bachelor of Business Administration in E-Commerce (Hons) Master in Islamic Banking and Finance (by Research) Master of Economics (by Research) Master in Business Management (by Research) Master in Accounting (by Research) Ph.D in Islamic Banking and Finance (by Research) Ph.D in Economics (by Research) Ph.D in Business Management (by Research) Ph.D in Accounting (by Research) CoMPuTer AND INForMATIoN TeCHNoloGY Diploma in Information Technology Bachelor of Information Technology (Hons) Bachelor of Information Technology in Management Information System (Hons) Bachelor of Information Technology in System Development and Administration (Hons)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 2 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun – – – – – – 24,000 24,000 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

4 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1 tahun 2 tahun 2 tahun

– – – – – –

48,000-56,000 11,400-28,000 10,000 11,440-21,000 10,000 24,000 24,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 tahun 4 tahun 4 tahun 1½ tahun 1½ tahun 1½ tahun 1½ tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun

– – – – – – – – – – –

17,292-30,000 24,000-48,000 24,000-56,000 21,000 18,200 21,000 21,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 tahun 4 tahun 4 tahun 4 tahun

– – – –

17,292-30,000 20,000-64,000 20,000-64,000 20,000-64,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

147

Nama Kursus / Modular Bachelor of Computer Science (Hons) Bachelor of Computer Science (Hons) in Computer Networking Master of Science in Information and Communication Technology (by Research) Master of Science in Information and Communication Technology Master in ICT E-Enterprise (Structure B and C) Ph.D in Information and Communication Technology (by Research) eNGINeerING Pre-Engineering Course Diploma in Civil Engineering eDuCATIoN Master of Education: Educational Psychology (by Research) Master of Education : Curriculum and Instruction (by Research) Ph.D of Education (Curriculum and Instruction) (by Research) Ph.D of Education: Educational Psychology (by Research) SHorT CourSe Arabic Short Course English Short Course

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 4 tahun 4 tahun 1 tahun 1½-2 tahun 1½-2 tahun 2 tahun – – – – – – 64,000 64,000 21,000 14,000-21,000 21,000 48,000

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

1 tahun 3 tahun

– –

7,670 19,000

Sendiri Sendiri

3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun

– – – –

42,000 42,000 48,000 48,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

14 minggu 14 minggu

– –

1,200-1,500 1,200-1,500

Sendiri Sendiri

148

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

“K

gementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) adalah antara agensi utama yang menerajui pembangunan ekonomi negara dan mempunyai visi untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih dan menjadi antara negara pedagang paling berdaya saing pada tahun 2020. Pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat mampu menjadi pemangkin dalam menarik pelaburan ke Malaysia kerana rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran adalah antara faktor pemilihan destinasi pelaburan.
YBhg. Datuk Dr. Rebecca Fatima Sta Maria Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

149

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Malaysia Productivity Corporation (MPC)
Hala tuju MPC disusun menerusi lima model jabatan yang ditubuhkan dengan memberi pengkhususan kepada pemacu pertumbuhan produktiviti yang lebih tinggi iaitu Semakan Peraturan, Inovasi Enterprais, Pengurusan Pengetahuan, Kecemerlangan Perniagaan dan Daya Saing Global. MPC menyusun aktiviti dan melaksanakan langkah mengkaji semula peraturan perniagaan sedia ada untuk tujuan menghapuskan peraturan yang tidak perlu dan mengurangkan kos pematuhan. MPC juga melaksanakan aktiviti penyelidikan peningkatan produktiviti serta khidmat nasihat dan intervensi untuk menggalakkan inovasi enterprais. Kedua-dua jabatan akan disokong oleh Pengurusan Pengetahuan, Kecemerlangan Perniagaan dan Daya Saing Global. Program Productiviti dan Perkembangan Inovasi menyediakan latihan dalam kursus Innovation Culture Building (ICB), Enterprise Innovation System (EIS) dan Productivity Improvement Programmes (PIP). Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Malaysia Productivity Corporation (MPC), Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Malaysia | Tel: +603 – 7955 7266 | Faks: +603 – 7957 8068 | E-Mel: marketing@mpc.gov.my | Laman web: www.mpc.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

ProDuCTIvITY & INNovATIoN eNHANCeMeNT ProGrAMMeS Innovation Culture Building (ICB) 2 hari 30 Enterprise Innovation System (EIS) Productivity Improvement Programmes (PIP) 2 hari 2 hari 30 30

KB: 700-900 KD:7,000-8,000 KB: 700-900 KD:7,000-8,000 KB: 700-900 KD:7,000-8,000

Sendiri Sendiri Sendiri

KB: Kursus Berjadual KD: Kursus Dalaman (In-house) (Nota : 20% untuk ahli P&I Associate MPC)

ProDuCTIvITY & INNovATIoN eNHANCeMeNT ProGrAMMeS Innovation Culture Building (ICB) 2 hari 30 Enterprise Innovation System (EIS) Productivity Improvement Programmes (PIP) 2 hari 2 hari 30 30

KB: 700-900 KD:7,000-8,000 KB: 700-900 KD:7,000-8,000 KB: 700-900 KD:7,000-8,000

Sendiri Sendiri Sendiri

KB: Kursus Berjadual KD: Kursus Dalaman (In-house) (Nota : 20% untuk ahli P&I Associate MPC)

150

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)

lmu itu didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir.

YBhg. Dato’ Saripuddin bin Kasim Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)

“I

151

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Maktab Koperasi Malaysia (MKM)
Maktab Koperasi Malaysia (MKM) merupakan institusi pendidikan koperasi dan bertanggungjawab menyediakan latihan dan pendidikan koperasi kepada Anggota Lembaga, anggota dan tenaga kerja koperasi di semua peringkat untuk mewujudkan pentadbiran serta pengurusan koperasi yang beretika, cekap dan berkesan. MKM juga menyediakan latihan untuk pegawai-pegawai dari Jabatan/Agensi Kerajaan yang mengawasi koperasi di bawah penyeliaannya seperti SKM, RISDA, LPP, LKIM, FELDA, FELCRA, MADA dan KADA. Tidak ketinggalan juga latihan turut diberikan kepada untuk pengurus koperasi dan pegawai-pegawai kerajaan yang menyelia koperasi dari negara-negara sedang membangun di seluruh dunia. MKM membuka peluang kepada pelajar lepasan SPM untuk mengikuti kursus di peringkat diploma dan Program Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian (Bidang Tumpuan) Pengurusan Koperasi. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Maktab Kerjasama Malaysia (Ibu Pejabat), 103 Jalan Templer, 46700, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | Tel: +603 – 7952 4500 | E-Mel: km@mkm.edu.my | Laman web: www.mkm.edu.my Nama Kursus / Modular DIPloMA ProFeSIoNAl Pengauditan Koperasi Secara Pendidikan Jarak Jauh (E-Learning) DIPloMA Pengurusan Koperasi Secara Sepenuh Masa SArJANA MuDA PeNTADBIrAN PerNIAGAAN Pengurusan Koperasi (MKM-UUM) Sepenuh Masa Pengurusan Koperasi (MKM-UUM) e-PJJ KurSuS TeKNIKAl JANGKA PeNDeK Keusahawanan dalam Sektor Perkhidmatan Restoran dan Katering
Yuran Pendaftaran RM25.00 dan Yuran Tambahan RM100.00.

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

1.5 tahun

Terbuka

2,500

Sendiri

2.5 tahun

Terbuka

24,500

Sendiri

3 tahun 4 tahun

Terbuka Terbuka

6,645 19,872

Sendiri Sendiri

4 hari

25-40

125

Sendiri

Keusahawanan dalam Sektor Pertanian Sayur-sayuran Penyelenggaraan PC Perakaunan Asas Penternakan

4 hari 3 hari 5 hari

25-40 25-40 25-40

25 25 25

Sendiri Sendiri Sendiri

152

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF)

embangunan modal insan dilaksanakan secara holistik merangkumi pemerolehan pengetahuan, kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan, pengetahuan sains & teknologi serta memiliki sikap, nilai, etika positif serta progresif melalui pendidikan, latihan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Perdaganganpenting untuk kita menambah ilmu (PSH). Oleh itu, amat Antarabangsa dan Industri (MITI)melalui pembelajaran pengetahuan dari masa ke semasa secara formal, tidak formal mahupun pembelajaran kendiri.
YBhg. Dato’ Sri Dr. Haji Ismail bin Haji Ahmad Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF)

“P

153

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Perbadanan Hal ehwal Bekas Angkatan Tentera (PerHeBAT)
PERHEBAT menyediakan latihan dan perkhidmatan sokongan berkualiti kepada personel bersara dan personel akan bersara Angkatan Tentera Malaysia untuk mengikuti kursus dalam bidang vokasional dan keusahawanan, selaras kehendak industri dan perkembangan teknologi terkini. Ia juga dipertanggungjawab untuk mengadakan kemudahan latihan dan mengawal serta mengawasi pelaksanaan program latihan. Antara program yang dilaksanakan ialah Program Pra Latihan Peralihan Bersepadu; Program Latihan Peralihan dalam Kursus Teknikal dan Vokasional, Pengurusan dan Sektor Perkhidmatan; dan Kursus Kemahiran (Hands Off) dalam bidang Binaan dan Kejuruteraan, Automotif, Elektrik dan Elektronik, Media dan ICT, Pengurusan Perkhidmatan Makanan serta Pengurusan Pelancongan dan Perhotelan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Kompleks PERHEBAT, Kem Sungai Buloh, Peti Surat 65, 47000 Sungai Buloh, Selangor. | Tel: +603 – 6156 9412 | Faks: +603 – 6157 0075 | E-Mel: mkm@mkm.edu.my | Laman web: www.perhebat.my Nama Kursus / Modular KurSuS KeMAHIrAN Confectionary and Bakery Fashion Design and Dressmaking Industrial Maintenance Kejuruteraan Elektrik (Domestic & Industry) Masakan dan Pramusaji Pendawai Elektrik Program Rangkaian Komputer Sijil Bakeri dan Konfeksionari Sijil Fesyen dan Pakaian Sijil Fotografi Iklan Sijil Industry Agro Sijil Kulinari Sijil Operasi Perhotelan Sijil Pastri Sijil Pemasangan Elektrik Sijil Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan Sijil Pengendalian Pelancongan Sijil Penyelenggaraan Bangunan Sijil Servis Kenderaan Ringan Sijil Sistem Komputer dan Sokongan Sijil Teknologi Bekalan Air dan Pembentungan Solekan dan Terapi Kecantikan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

6 bulan 6-12 bulan 12-18 bulan 18 bulan 6-18 bulan 18 bulan 12 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 6 bulan

3 15 73 1 9 208 8 2 50 9 30 60 18 19 96 2 4 13 12 2 1 1

750 750 750 1,500 750 750 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 750

PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT

154

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertahanan Malaysia

Nama Kursus / Modular Teknologi Automotif Teknologi Baik Pulih dan Mengecat Kenderaan Teknologi Sistem Komputer Teknologi Elektrik Fasa 1 Teknologi Elektronik Audio Teknologi Fabrikasi Logam Teknologi Kimpalan Teknologi Kimpalan Arka dan Gas Teknologi Komputer Rangkaian Teknologi Motosikal Teknologi Pemasangan Paip Gas Teknologi Pemesin Am Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Teknologi Percetakan Teknologi Rekabentuk Perabot Teknologi Seramik Teknologi Sistem Komputer Teknologi Upholsteri dan Hiasan Dalaman

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 18 bulan 6-12 bulan 12 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan 12 bulan 12 bulan 18 bulan 18 bulan 6 bulan 12 bulan 6 28 1 12 6 8 1 2 6 34 5 1 6 1 3 1 6 1 1,500 750 1,500 1,500 750 1,500 1,500 1,500 1,500 750 1,500 1,500 1,500 750 1,500 1,500 750 1,500

Penaja PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT PERHEBAT

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

155

156

Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (MOA)

YBhg. Dato’ Mohd Hashim bin Abdullah Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (MOA)

“P

enyediaan generasi kedua (2nd generation) dalam sektor pertanian memerlukan kepada usaha pembudayaan pembelajaran dan kemahiran yang berterusan bagi memastikan bekalan makanan negara kita mencukupi khususnya pada masa hadapan

157

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

Majlis latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
NATC bertanggungjawab merancang, menyedia, mengawal selia dan menilai Program Latihan Pertanian Kebangsaan (PLKPK). Kolej Pertanian Malaysia (KPM) menjalankan latihan peringkat Diploma Kemahiran Malaysia (DKM, Tahap 4) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM, Tahap 5) manakala pusat-pusat di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA) iaitu Institut Veterinar Malaysia, Kluang, Johor, Institut Pertanian Kuala Lipis, Pahang, Pusat Penyelidikan, Pengeluaran Benih Udang Kebangsaan, Pulau Sayak Kedah, Institut Perikanan Malaysia, Chendering, Terengganu, Institut Pengurusan Peladang, Sg. Petani, Pusat Latihan Perikanan, Tg. Manis, Sarawak menjalankan latihan peringkat Sijil (Tahap 1, 2 dan 3). Bidang latihan ditawarkan termasuklah Ternakan ruminan, Tanaman sayur-sayuran, Tanaman buah-buahan, Teknologi perikanan tangkapan, Akuakultur, Pemprosesan makanan dan Pemasaran Pertanian. Permohonan untuk mengikuti PLKPK adalah tertakluk kepada tahap persijilan dan syarat kelayakan kemasukan yang ditetapkan. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 ditawarkan bagi bidang Tanaman, Ternakan, Teknologi Perikanan Tangkapan, Akuakultur dan Pemprosesan Makanan; dan manakala bagi bidang Pemasaran, tawaran dibuka terus untuk SKM Tahap 2. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, Aras 3, Wisma Tani (Blok Menara), No. 28, Persiaran Perdana, Presint 4, 62624 Putrajaya, Malaysia. | Laman web: www.natc.gov.my Nama Kursus / Modular SIJIl Kru Mahir Pukat Jerut Operator Pengeluaran Pemprosesan Makanan Pekerja Ladang Pertanian Pekerja Ladang Ruminan Operator Pengeluaran Kanan Pemprosesan Makanan Pembantu Ladang Ruminan Pembantu Nakhoda Pukat Jerut Juruteknik Pertanian Rendah (Buah-buahan) Juruteknik Rendah Akuakultur Juruenjin Pukat Jerut Wakil Pemasaran – Pengedaran Makanan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan 4-6 bulan

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

NATC NATC NATC NATC NATC NATC NATC NATC NATC NATC NATC

158

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Pertanian Malaysia (JPertanian)
Jabatan Pertanian bertanggungjawab dalam pemindahan teknologi tanaman kepada pelanggan melalui perkhidmatan pengembangan. Setiap usaha pengembangan teknologi ditumpukan ke arah meningkatkan pendapatan pelanggan yang bergiat dalam bidang pertanian dan golongan belia dengan memberi penekanan terhadap bimbingan dan latihan untuk meningkatkan kemahiran usahawan tani dalam bidang teknikal pertanian, keusahawanan dan pengurusan ladang. Untuk tujuan itu, Jabatan Pertanian menjalankan latihan seperti Keusahawanan Kemahiran Pemprosesan Makanan (PBU), Kursus Sijil Pertanian (IPSM), Program Inkubator Usahawan Belia Tani (IUBT), Program Sijil Kemahiran Malaysia dan Kursus Petani serta Usahawan. Kursus Keusahawanan Kemahiran Pemprosesan Makanan (PBU) telah dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian sejak tahun 2002 untuk melahirkan usahawan muda yang menceburkan diri secara serius dalam perniagaan asas tani. Kursus yang dijalankan secara hands-on ini mendedahkan para peserta kepada kemahiran teknikal pengeluaran produk yang bermutu, komersil dan menepati standard GMP (Amalan Pengilangan Yang Baik) serta kaedah menjalankan perniagaan yang profesional terutama dalam aspek keusahawanan, pengurusan kewangan, pengurusan pemasaran dan penyediaan Rancangan Perniagaan di samping menjalani program dampingan di premis usahawan bimbingan Jabatan Pertanian. Kursus Sijil Pertanian (IPSM) merupakan latihan kemahiran bagi golongan belia untuk melahirkan bakal usahawan pertanian selain melahirkan graduan yang mahir dalam teknologi pertanian. Sijil Institut Pertanian ini diiktiraf setanding dengan Sijil Politeknik Kementerian Pelajaran Malaysia. Dilaksanakan di tujuh (7) buah Institut Pertanian seluruh Malaysia bertujuan mengeluarkan tenaga mahir untuk memenuhi tenaga kerja dalam sektor pertanian sama ada dalam sektor kerajaan mahu pun swasta disamping membekalkan kemahiran dan pengkhususan untuk bakal usahawan pertanian. Program Inkubator Usahawan Belia Tani (IUBT) merupakan satu program yang memberi latihan kepada belia tani, bertujuan untuk membimbing dan memberi pengalaman secara hands-on berkenaan ilmu pertanian di ladang. Melalui program ini, peserta akan melalui satu tempoh incubation, sebelum menceburkan diri dalam projek komersial di Projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Jabatan Pertanian atau tanah sendiri. Program Sijil Kemahiran Malaysia pula dijalankan untuk membangunkan taraf Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) bagi industri pertanian negara yang merangkumi sektor pertanian negara yang meliputi sektor tanaman makanan, tanaman ladang (estet), ternakan, perikanan dan pemprosesan makanan berasaskan pertanian. Khidmat Pengembangan yang diintegrasikan dengan Kursus Petani dan Usahawan bertujuan untuk membangunkan keupayaan pelanggan khasnya petani, pengusaha dan usahawan dalam meningkatkan produktiviti dan mutu pengeluaran masingmasing. Para peserta akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan pengamalan teknologi moden bagi menghasilkan produk mesra alam dan selamat dimakan serta menyumbang kepada peningkatan pendapatan. Jabatan Pertanian Malaysia, Aras 7-17, Wisma Tani, No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya. | Tel: +603 – 8870 3000 | Faks: +603 – 8888 5069 | E-Mel: web@doa.gov.my | Laman web: www.doa.gov.my Nama Kursus / Modular SIJIl Program Pertanian (pelbagai bidang) KurSuS Cendawan Keusahawanan Kemahiran Pemprosesan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4-6 bulan

>30

Percuma

JPertanian

1-3 hari 6 bulan

> 30 > 50

Percuma Percuma

Jab. Pertanian Jab. Pertanian

159

Nama Kursus / Modular Good Agriculture Practice (GAP) Intergrated Pest Management (IPM) Pengembangan Racun Perosak Papaya Dieback Cantasan Tanaman Nangka Kawalan Sulur Tanaman Pisang Teknik Penjagaan Kawasan Tanaman Buahan Teknik Pemangkasan Dahan dan Kawalan Penyakit dan Pembajaan Tanaman Dokong Pemangkasan dan Pemulihan Tanaman Durian Pembajaan Peringkat Buah Pokok Buah-Buahan Pemangkasan Tanaman dan Kawalan Penyakit Salak Pakej Tanaman Kelapa Mataq Kawalan Rumpai dan Rawatan Biji Benih Padi Pengurusan Air Di Sawah Padi Pemasaran Cendawan Teknik Tanaman Sayur Tanah Bris Penyediaan Kompos dan Indigenous Microorganism (IMO) Tanaman Jagung Pembuatan Jeruk dari Hasilan Buahan Pembuatan Jem Strawberi Pembuatan Cupcakes/Coklat Pembuatan Biskut Penyakit Moko dan Layu Fusarium Tanaman Pisang

Tempoh Bil. Peserta 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30

Yuran (rM) Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

Penaja Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian Jab. Pertanian

160

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Perikanan Malaysia
Jabatan Perikanan merupakan peneraju utama pembangunan dan pemodenan sektor perikanan negara. Misi Jabatan Perikanan adalah untuk mengurus dan membangunkan sektor perikanan negara secara mampan, dinamik dan berdaya saing berasaskan maklumat saintifik dan perkhidmatan berkualiti. Dalam melaksanakan misi tersebut, Jabatan memberi tumpuan kepada usaha yang dapat meningkatkan kualiti, kecekapan, dan keberkesanan penyampaian perkhidmatannya dan perkongsian pintar di antara Jabatan dan pihak yang berkepentingan. Objektif Jabatan Perikanan ialah merealisasikan pengeluaran ikan untuk tujuan makanan sebanyak 2.6 juta tan metrik melalui sumbangan perikanan tangkapan yang optimum sebanyak 1.8 juta tan metrik dan akuakultur sebanyak 0.8 juta tan metric, mencapai kadar pertumbuhan purata tahunan pengeluaran rumpai laut dan ikan hiasan sebanyak 10% dan 12%, tambahan pelaburan swasta mencapai RM10 bilion menjelang tahun 2020, menepati tadbir urus yang rapi dengan aktiviti-aktiviti utama Jabatan memperolehi Pensijilan ISO menjelang tahun 2015, membangun dan mengkomersialkan 10 teknologi baru menjelang tahun 2020 dan memastikan pendapatan kumpulan sasar Jabatan yang terlibat dalam aktiviti perikanan melebihi RM1,500 sebulan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Ibu Pejabat Jabatan Perikanan, Tingkat 1-6 Wisma Tani, Lot 4G2, Presint 4, Putrajaya | Tel: +603 – 8870 4000 | Laman web: www.dof.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Ternakan Ikan Air Tawar Dalam Kolam Pembenihan Ikan Air Tawar Asas Pemprosesan Ikan Produk Ikan Ternakan Enjin Sangkut Lanjutan Basic Safety Training (BST) Nelayan Asas Selam Scuba Pembinaan Bubu Udang Karang Dome Mate Domestic of Less Than 500 GT Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4-7 hari 4-7 hari 4-7 hari 4-7 hari 4-7 hari 4-7 hari 4-7 hari 4-7 hari 35 hari

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

JPerikanan JPerikanan JPerikanan JPerikanan JPerikanan JPerikanan JPerikanan JPerikanan JPerikanan

161

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Perkhidmatan veterinar (DvS)
DVS menggariskan perkhidmatan teras di dalam aspek kesihatan ternakan dan pembangunan komoditi ternakan. Perkhidmatannya meliputi aktiviti kawalan, pencegahan dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonotik; menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan industri haiwan yang mantap; penyelidikan dalam bidang penyakit, pembiakan, pemakanan ternakan dan sosio-ekonomi penternak; perkhidmatan makmal dan kepastian kualiti bagi menentukan bahan-bahan haiwan untuk makanan manusia suci bersih dan sesuai untuk dimakan; serta penguatkuasaan undangundang dan peraturan veterinar bagi menentukan kebajikan dan kesejahteraan semua haiwan sentiasa terpelihara. Sejajar dengan ini, DVS juga menyediakan perkhidmatan konsultansi dan bimbingan kepada bakal penternak dan penternak sedia ada bagi meningkat pengeluaran makanan berasaskan hasil ternakan di dalam negara dan mewujudkan industri yang kompetetif dan berdaya saing. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62630 Putrajaya | Tel: +603 – 8870 2000 | Faks: +603 – 8888 4267 | E-Mel: norhanita@dvs.gov.my | Laman web: www.dvs.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Asas Penternakan Ayam Pedaging Komersil Pengurusan Ayam Kampung Pengurusan Puyuh Baka dan Penetasan Penternakan Puyuh Daging dan Penelur Komersil Penyembelihan Halal dan Keratan Daging Rancangan Perniagaan Dalam Industri Ternakan Asas Pemakanan Ternakan Ruminan dan Pembuatan Silaj Pembangunan dan Pengurusan Pastura serta Teknik Penanaman Rumput Asas Pengurusan Lembu Tenusu Pengurusan Kesihatan dan Pemakanan Lembu Tenusu Penyelenggaraan Loji dan Mesin Susu Permanian Beradas dan Asas Pembiakan Ruminan Lanjutan Teknologi Pembiakan Asas Pengurusan Lembu Pedaging Asas Pengurusan Kambing Pedaging Seminar 1GP Walit Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

4 hari 4 hari 4 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2 hari 4 hari 5 hari 5 hari 4 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari 1 hari

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20 20 20 20 20 20 20 150

Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar Percuma/Berbayar

Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS Sendiri/DVS

162

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MArDI)
MARDI menjalankan penyelidikan untuk menjana teknologi inovatif bagi pembangunan industri makanan dan pertanian; menawarkan khidmat perundingan dan teknikal bagi menyokong pembangunan industri makanan; dan pertanian dan menawarkan khidmat perniagaan usahasama dan pelesenan dalam pengkormersialan hasil penyelidikan. Ia juga menawarkan khidmat latihan dalam kluster tanaman (seperti Landskap Taman), Kluster Ternakan (seperti Penternakan Ayam Kampung dan Pedaging), kluster makanan (seperti Pemprosesan Sejuk Beku Piza, Sherpherd’s Pie dan Potato Cheese Bake) serta kluster lanjutan (seperti Pembungkusan dan Pelabelan Makanan). Kumpulan sasaran bagi khidmat latihan adalah agen pengembangan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan lain-lain jabatan kerajaan, juruteknik dari institusi awam dan swasta, usahawan industri kecil dan sederhana, kumpulan petani dan pekebun kecil yang progresif, kumpulan pelanggan serantau dan antarabangsa serta orang awam yang berminat. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI-UPM, 43400 Serdang, Selangor | Tel: +603 – 8943 7111 | Faks: +603 – 8948 3664 | Laman web: www.mardi.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Nanas Penanaman Padi Pengeluaran Tanaman Hiasan untuk Landskap Kawalan Perosak Tanaman Padi Pengeluaran Biji Benih Sayur-Sayuran Pengeluaran Bahan Tanaman Buah-Buahan Landskap dan Simenfero Landskap Taman Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Buah-Buahan Terpilih (Mangga, Betik dan Belimbing) Pengeluaran Sayur-Sayuran secara Fertigasi Pengeluaran Bahan Tanaman Keledek dan Ubi Kayu Sistem Tanaman Organik Pengeluaran dan Pengendalian Lepas Tuai Orkid Penternakan Kambing Boer secara Komersial Pengurusan Lembu Pedaging secara Fidlot Penternakan Kambing Biri-Biri secara Komersial Penternakan Ayam Kampung dan Ayam Pedaging Pemprosesan Hasilan Bakeri (Kek dan Biskut) Pemprosesan Produk Daging (Nuget, Burger Dan Sosej) Pemprosesan Hasilan Soya (Susu, Taufufah dan Tauhu) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Kuih Tradisional (Pau, Karipaf dan Kasturi) Pemprosesan Jeruk Buah-Buahan Pemprosesan Hasilan Ubi dan Pisang Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

163

Nama Kursus / Modular Pemprosesan Snek Bergoreng (Maruku, Kerepek Bawang dan Rempeyek) Pemprosesan Hasilan Bakeri (Roti dan Pastri) Pemprosesan Hasilan Makanan Sejuk Beku Pastri (Pizza, Shepherd's Pie dan Baked Potato Cheese) Pemprosesan Mee, Taugeh dan Tauhu Pemprosesan Hasilan Surimi Berserdak Roti (Jejari Ikan, Nuget dan Burger Ikan) Pemprosesan Hasilan Sos dan Cili Boh Pemprosesan Hasilan Surimi (Bebola Ikan, Kek Ikan, Yong Tau Fu dan Sos Yong Tau Fu) Pemprosesan Snek Ikan (Keropok Lekor, Keropok Kering dan Keropok Segera) Pemprosesan Produk Ikan Salai Pemprosesan Hasilan Buah-Buahan Bermusim Pemprosesan Tepung Pracampuran (Premix) Kuih Tradisional Pemprosesan Filet Ikan, Filet Ikan Sejuk Beku dan Kutlet Ikan Berserdak Roti Pemprosesan Hasilan Mi (Mi Kolok, Mi Sanggul, Mi Kering dan Mi Ikan) Pemprosesan Kordial, Jus dan Minuman Terus Buah-Buahan Pemprosesan Sos Buah-Buahan (Sos Buah Bercili dan Sos Desert) Pemprosesan Pelbagai Jenis Seri Kaya Pemprosesan Produk Snek Berasaskan Nanas Pra Syarat Kepada Implementasi Haccp Pembiakan Tanaman Pisang secara Kultur Tisu Pre Requisite To HACCP Implementation Good Hygiene Practices (GHP) Dalam Industri Pemprosesan Makanan Pemprosesan Minyak Kelapa Dara HACCP and Its Implementation Pembungkusan dan Pelabelan Makanan Pembiakan Tanaman Orkid secara Kultur Tisu Agropelancongan Penghasilan Makanan Halal Good Manufacturing Practices (GMP) dalam Industri Pemprosesan Makanan HACCP - Verification and Auditing Jaminan Kualiti dan Keselamatan Penyajian Makanan Insentif kerajaan dalam Kursus Teknologi Agropelancungan Transformasi industri bunga melalui Kursus Lepas Tuai bunga-bungaan

Tempoh Bil. Peserta 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Yuran (rM) min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300 min 300

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

164

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular Peranan Kursus Pemprosesan Hasilan Bakeri dalam membentuk masyarakat berkemahiran Meningkatkan keupayaan sara diri melalui Kursus Pemprosesan Snek Bergoreng Membangunkan usahawan berdaya maju dalam industri Kordial dan Jus Minuman terus Penerapan 1 Malaysia dalam Kursus Pemprosesan Hasilan Mi Memacu ke arah minda positif penjaja melalui Kursus Jaminan Kualiti dan Keselamatan Penyajian Makanan Menjana usahawan berwawasan melalui Kursus Good Manufacturing Practises (GMP) untuk Industri Pemprosesan Makanan Membangun sahsiah diri dan kursus Penternakan Kambing Boer Meningkatkan pendapatan melalui Kursus Penternakan Lembu Pedaging

Tempoh Bil. Peserta 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 1-7 hari 30 30 30 30 30 30 30 30

Yuran (rM) min 300 min. 300 min. 300 min. 300 min. 300 min. 300 min. 300 min. 300

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

165

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

FAMA ditubuhkan bagi tujuan menyelia, menyelaras, mengawalselia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia, termasuk pengimportan dan pengeksportan. Program latihan yang dibangunkan FAMA adalah untuk meningkatkan kompetensi di kalangan kakitangan serta usahawan. Program ini akan melengkapkan diri usahawan dengan kepakaran dan pengetahuan bagi meningkatkan tahap profesionalisme usahawan dalam bidang pemasaran. Antara program pendidikan pasaran yang ditawarkan termasuklah Pengurusan Pemasaran AgroMakanan, Penggredan Sayur dan Buah, Pengendalian Lepas Tuai Hasil-Hasil Pertanian, Pematuhan Peraturan 3P(Penggredan, Pembungkusan dan Pelabelan),Pemasaran Produk IAT, Pemasaran Ikan Air Tawar, Kejurujualan dan Pemasaran Eksport: Strategi untuk Kejayaan Pemasaran Antarabangsa Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Bangunan FAMA Point, Lot 17304 Jalan Persiaran 1, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 6126 2020 | Faks: +603 – 6138 3650 | E-Mel: fama@fama.gov.my | Laman web: www.fama.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Pembangunan Peserta Pasar Tani Peningkatan Pasar Tani Peniaga RTC Kesedaran 3P Pengendalian Produk IAT Asas Anggota Kor Tani Latihan Industri untuk Siswazah Kejurujualan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

30 30 30 30 30 30 30 30

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA FAMA

166

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (lKIM)
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang diperbadankan menurut Akta 49, Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. Akta ini berkuatkuasa bagi negeri-negeri di Semenanjung pada 1 November 1971; di Sarawak pada 1 Julai 1973; dan di Sabah pada 1 Ogos 1995. Antara program pembangunan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Industri Asas Tani, Pembangunan Masyarakat dan Pertubuhan Nelayan, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pemasaran, Kawalselia Jeti Pendaratan Ikan dan Program Ikan Rakyat. Pembangunan Industri Asas Tani meliputi program/aktiviti Seksyen Pembangunan Usahawan dan Pemprosesan, program/aktiviti Seksyen Peningkatan Kualiti dan Pengkomersilan Produk dan program/aktiviti Peningkatan Kemahiran Usahawan menerusi kursus, bimbingan dan lawatan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Tingkat 3, Menara Olympia, Jalan Raja Chulan, Peti Surat 12630, 50200 Kuala Lumpur. | Tel.: +603 – 2617 7000 | Faks: +603 – 2070 9331 | E-mel: info@lkim.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Membaiki Engine Marine /sangkut LKIM/GiatMARA Membina dan Membaiki Bot Fibre Glass LKIM/ GiatMARA KurSuS Pendakwaan LKIM Pemantapan Penggunaan Sistem E-Pelesenan Pengurusan Kontrak, Tender dan Sebutharga Kepimpinan untuk Kumpulan Eksekutif Pengurusan Kontrak bagi Jurutera, Penolong Jurutera dan Juruteknik Kumpulan Inovatif dan Kreatif Pengauditan untuk Pembantu Juruaudit Pengendalian Makanan dan Keselamatan Pekerja Kepada Usahawan Pemproses Industri Asas Tani (IAT) Kewangan E – Dagang Kepada Usahawan Pemeroses IAT Pembungkusan, Penjenamaan dan Pelabelan Produk untuk Usahawan IAT Kemahiran Pemprosesan Hasilan Surimi untuk Usahawan Pemprosesan IAT Pengukuhan Komuniti Nelayan Perundangan Persatuan Nelayan Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

6 bulan 6 bulan

>30 >30

600 600

LKIM LKIM

4 hari 3 hari 3 hari 2 hari 5 hari 2 hari 4 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari

20 30 40 30 70 40 50 30 30 100 20 40 40

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM LKIM

167

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

lembaga Pertubuhan Peladang (lPP)
LPP ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkat ekonomi dan sosial masyarakat tani di bawah satu badan yang berperanan khusus. LPP melaksanakan program dan projek dalam bidang pertanian dan pembangunan luar bandar termasuk yang menyentuh isu mengurang kadar kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Teras utama LPP adalah untuk meneroka pembangunan ekonomi dan sosial Pertubuhan Peladang dan melaksanakan projek secara cekap dan bersepadu bagi meningkatkan lagi pendapatan Pertubuhan Peladang. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Ibu Pejabat, Menara LPP, No. 20, Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 2610 9600 Faks: +603 – 2697 0987 | E-Mel: info@lpp.gov.my| Laman web: www.lpp.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Halalan Toyyiban Penyediaan Aliran Tunai dan Perakaunan Meremajakan Ahli PPK (Peladang Muda) Asas Peruncitan Produk IKS Promosi Jualan Memperkasakan Unit Peladang Pengurusan Tanaman Jagung Pengurusan Tanaman Nangka Madu (Mastura) Asas Pengkulturan Rumpai Laut Penghasilan Dodol Memproses Jeruk Buah-Buahan Pemprosesan Mee Kuning, Taugeh dan Tauhu Ternakan Kambing Pengurusan Ternakan Kambing Pengurusan Ternakan Lembu Ternakan Lembu secara Fidlot Pembenihan dan Penanaman Cendawan Pengurusan Lepas Tuai dan Pemprosesan Ubi Keledek Vitato Pengendalian e-Portal Peladang Peladang Pelapis: Remaja dan Cinta Agro Jatidiri Peladang Nita: Cabaran Wanita Waja Kesejahteraan Keluarga lAIN-lAIN Persidangan Pemimpin Pertubuhan Peladang Konvensyen HPPNK 2011 Seminar dan Konvensyen Peladang Jaringan Pemasaran Hands-on Membuat Tanah Campuran Untuk Bumi Hijau Hands-on Teknik Pembajaan Foliar Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP LPP

2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 2-5 hari 1 hari 1 hari

30 30 30 30 30 30

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

LPP LPP LPP LPP PPPBLS PPPBLS

168

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah ditubuhkan pada 30 Jun 1970 di bawah satu Dekri Darurat dengan nama asalnya ialah Pihak Berkuasa Kemajuan Pertanian Muda. MADA telah diamanahkan untuk memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan muda. MADA juga merancang dan mengusahakan dalam kawasan muda apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan kepadanya oleh pihak berkuasa negeri bagi negeri Kedah dan negeri Perlis. Peranan utama yang dimainkan ialah menggerak dan menyatukan golongan petani ke dalam satu masyarakat yang dinamik bagi mencetuskan pembangunan pertanian dan ekonomi. Program latihan yang dibangunkan oleh MADA adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran yang ditawarkan di kalangan anggota MADA, peladang, penternak dan usahawan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Ibu Pejabat MADA, Ampang Jajar, 05990, Alor Setar, Kedah Darul Aman. | Tel: +604 – 769 1484 | Faks: +604 – 769 1497 | E-Mel: latihanmuda@gmail.com | Laman web: www.mada.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Pengeluaran Benih Padi Sah (Skim Ladang) Peningkatan Kualiti dan Nilai Tambah Produk Integrasi Lembu Fidlot (Pemprosesan Baja Organik) Teknologi Mempelam (Aktiviti Lepas Tuai) Pengendalian Pemprosesan Produk Cuka Nipah Lanjutan Pengendalian Selepas Tuai (Nipah) Teknologi Pemprosesan Produk Nira Nipah Pemprosesan Makanan Rumusan Ikan Ternakan Ikan Tilapia Dalam Sangkar Teknologi Pembenihan Ikan Air Tawar Operasi dan Penyelenggaraan Traktor Empat Roda Operasi dan Penyelenggaraan Traktor Dua Roda Operasi dan Penyelenggaraan Enjin Diesel Satu (1) Silinder Operasi dan Penyelenggaraan Enjin Petrol Satu (1) Silinder Kimpalan Arka Penyelenggaraan dan Baik Pulih 'Motorised Blower' dan 'Mist Sprayer' Penyelenggaraan dan Baik Pulih Mesin Rumput Galas Pengendalian Mesyuarat Agung Unit (MAU) Pengembangan Strategik Teknologi Tanaman Padi Berhasil Tinggi Pengurusan Perosak Bersepadu Teknikal Pengembangan lAwATAN Teknikal Projek Contoh Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30

Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200 Percuma/min 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

1-4 hari

30

Percuma

MADA

169

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
KADA merupakan sebuah Badan Berkanun dan agen pembangunan kawasan yang terawal di Kelantan. Disempurnakan penubuhannya pada 30 Mac 1972 melalui Akta 69, Akta Lembaga Pertanian Kemubu, 1972 dan dilancarkan dengan rasminya oleh Y.A.B. Tun Hj. Abdul Razak bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia pada 2 Mac 1973. Misi KADA ialah memberi perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan berkesan dalam bidang sumber bekalan air, pengurusan sistem pengairan dan saliran serta penggunaan teknologi pertanian melalui kaedah pembangunan bersepadu ke arah meningkatkan hasil pengeluaran padi dan lain-lain makanan dan meningkatkan taraf sosio-ekonomi keluarga tani dalam kawasan KADA. Dengan visi untuk menjadi satu agensi yang unggul dalam peningkatan taraf sosio-ekonomi petani serta peningkatan makanan Negara, KADA menggariskan fungsi berikut iaitu mengeluarkan padi untuk menampung keperluan Negara, mengeluarkan bahan-bahan makanan lain untuk memenuhi permintaan tempatan & menampung keperluan makanan Negara, meningkatkan pendapatan per kapita keluarga tani selaras dengan pendapatan per kapita Negara, menggalak serta memajukan industri hiliran asas tani dan memperteguhkan institusi peladang untuk menaungi keluarga tani. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA), Peti Surat 127, 15710 Kota Bharu, Kelantan | Tel: +609 – 744 7088 | Faks: +609 – 744 1053 | Laman Web: www.kada.gov.my | E-mel: prokada@kada.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Penanaman Sayur Tanah Tinggi (Lojing) Pengurusan Projek Pertanian Perancangan dan Penilaian Projek Bengkel Pegawai Pembimbing Industri Asas Tani dan Bukan Padi Teknologi Padi Lanjutan Intensif Pengurusan Padi Angin Bengkel Peningkatan Hasil Padi Tatacara Pengurusan Projek-Projek PPK Konsep Pengurusan Air untuk Tanaman Padi Meningkatkan Kemahiran Usahawan - Asas Pelan Perniagaan Meningkatkan Kemahiran Usahawan - Kejurujualan Meningkatkan Kemahiran Usahawan - Prosedur/Persijilan Halal dan Pematuhan Halal Meningkatkan Kemahiran Usahawan - Keterampilan Diri Pemperosesan Makanan (Krim Paf, Jeli Kelapa, Roti Canai, Kek Keladi dan Kerepek Bilis) 6 bulan 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 3 hari 1 hari 3 hari 1 hari 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari 1-2 hari 5-10 30-40 30-40 30-40 30-40 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 30 Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA KADA Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

170

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA)
Konsep pembangunan pertanian secara bersepadu berasaskan pembangunan “in situ” telah diperkenalkan pada tahun 1965. Mulai Rancangan Malaysia Ke Tujuh (1996-2000) dan dengan matlamat mengoptimumkan penggunaan sumbersumber yang terhad, skop pelaksanaan IADA telah difokuskan kepada pembangunan kawasan jelapang padi Negara iaitu IADA Barat Laut Selangor, Seberang Perak, Kerian Sg. Manik, Kemasin Semerak, Pulau Pinang dan KETARA yang melibatkan kawasan jelapang padi. Terdapat juga IADA-IADA bukan jelapang padi seperti IADA Samarahan dan Kalaka Saribas di Sarawak tetapi dalam peratusan yang kecil. Fokus utama ialah meningkat purata pengeluaran hasil padi per hektar semusim yang tinggi menjelang tahun 2010. Antara fungsi IADA ialah meningkatkan infrastruktur pertanian terutamanya sistem pengairan dan saliran bagi kawasan pertanian tertentu, memperkukuhkan dan mengembangkan khidmat sokongan pertanian dan pengurusan pertanian, menyelaraskan aktiviti khidmat nasihat dan perkhidmatan pengembangan kepada golongan sasar melalui program pembangunan manusia/latihan dan mengukuhkan perkhidmatan agensi pelaksanaan dalam pembangunan institusi pertanian dan peladang. Nama Kursus / Modular KurSuS Teknik Penyediaan Tanah Sawah Teknik Kawalan Rumpai dan Padi Angin Teknik Kawalan Ulat Batang bagi Tanaman Padi Teknik Kawalan Serangga Perosak dan Penyakit bagi Tanaman Padi Teknik Kawalan Tikus bagi Tanaman Padi Teknik Pembajaan bagi Tanaman Padi Penanaman Padi secara Transplanter Kawalan Serangga bagi Tanaman Kelapa Matag Teknik Kawalan Penyakit bagi Tanaman Pisang Teknologi Tanaman Serai dan Pisang Teknologi Kawalan Ulat Bungkus bagi Tanaman Kelapa Teknik Pembajaan Kelapa Matang Kawalan Penyakit bagi Tanaman Mangga Teknik Pembajaan dan Cantasan bagi Tanaman Mangga Teknik Kawalan Penyakit Pisang Teknologi Pembajaan bagi Tanaman Pisang Hands-On Kawalan Siput Gondang Emas Hands-On Kawalan Tikus Hands-On Membuat Tanah Campuran untuk Bumi Hijau Hands-On Teknik Pembajaan Foliar Hands-On Teknik Cantasan bagi Tanaman Mangga Kawalan Siput Gondang Emas Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

> 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30

Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA

171

Nama Kursus / Modular Kawalan Rumpai dan Padi Angin Kawalan Penyakit dan Ulat Batang Kawalan Penyakit dan Perosak secara Bersepadu Kawalan Bena Perang dan Reput Tangkai Kaedah Penggunaan Racun yang Betul Demonstrasi Penanaman Mangga Penjagaan Tanaman Mangga Penternakan Itik Penelur Pemprosesan Telur Masin Tanaman Singkat Masa - Sayuran Daun Tanaman Singkat Masa - Sayuran Buah Demonstrasi Penanaman Limau Penanaman dan Penjagaan Limau Pembajaan dan Meracun Limau Demonstrasi Cantasan

Tempoh Bil. Peserta 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30

Yuran (rM) Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma Percuma

Penaja IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA IADA

172

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta

Yuran (rM)

Penaja

lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (lPNM)
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) berperanan mengawal dan memajukan industri nanas Malaysia. Industri nanas kaleng mencatat eksport yang kedua tertinggi selepas tembikai di dalam kategori buah-buahan tropika. Industri ini juga memainkan peranan dalam menyumbang kepada ekonomi negara dan memberi peluang pekerjaan secara langsung di sektor perladangan dan pemprosesan dan tidak langsung seperti sektor pengangkutan dan pembuatan yang lain. LPNM bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan pembangunan industri nanas bagi menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan upaya bertahan di pasaran utama. Di samping itu, LPNM memberi perkhidmatan dan bimbingan melalui proses Transfer of Technology (TOT) daripada penyelidik kepada pegawai, pengusaha dan bakal pengusaha nanas berkaitan pengurusan teknologi tanaman nanas untuk meningkatkan pengeluaran hasil yang bermutu dan berkualiti. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Wisma Nanas, No. 5, Jalan Padi Mahsuri, Bandar Baru UDA, 81200 Johor Bahru, Johor. | Tel: +607 – 2361 211/012 / +607 – 2351337/587 | Faks: +607 – 2365 694 / +607 – 2365 451 | E-Mel: umum@mpib.gov.my | Laman web: www.mpib.gov.my Nama Kursus / Modular KurSuS Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Insan Asas Teknologi Tanaman Nanas Pengendalian Lepas Tuai dan Tambah Nilai Hasil Nanas Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

6 bulan 1–4 hari 1–4 hari

30 30 30

Percuma Percuma Percuma

LPNM LPNM LPNM

173

174

“K

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

ementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) sentiasa berusaha untuk memantapkan kemajuan dan mentransformasikan industri komoditi negara, termasuk dalam bidang latihan dan pembangunan modal insan. Peningkatan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja melalui program pembangunan sumber manusia perlu seiring dengan kemajuan industri komoditi itu sendiri. Bilangan tenaga kerja yang mencukupi dan berkemahiran, termasuk bagi mengaplikasikan teknologi moden merupakan prasyarat kepada peningkatan produktiviti dan daya saing industri komoditi pada masa hadapan.
YBhg. Datin Paduka Nurmala Abd. Rahim Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)

175

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC)

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC) telah ditubuhkan pada 4 November 2010 bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan serta terlatih (separa mahir dan mahir) melalui latihan berasaskan akademik dan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri komoditi. IMPAC bertanggungjawab menyelaras semua kursus dan latihan yang dijalankan oleh semua agensi di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC). Agensi-agensi yang terlibat adalah Lembaga Sawit Malaysia (MPOB), Lembaga Getah Malaysia (LGM), Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB), Lembaga Koko Malaysia (LKM), Lembaga Lada Malaysia (MPB) dan Lembaga Kenaf & Tembakau Negara (LKTN). IMPAC juga merupakan institusi latihan yang mempraktikkan hubungan jaringan di antara agensi Kerajaan, industri komoditi dan orang awam. Oleh yang demikian, kursus-kursus yang dikendalikan oleh IMPAC adalah menepati keperluan pihak industri, termasuk pekebun kecil. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia, d/a Lembaga Minyak Sawit Malaysia, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43400 Selangor Darul Ehsan. | Tel: +603 – 8926 7046 | Faks: +603 – 8925 7549 | E-Mel: chankw@mpob.gov.my / azizah@mpob.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

Sektor Sawit
Lembaga Minyak Sawit Malaysia, 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 3000 Kajang, Selangor.P.O. Box 10620 50720 Kuala Lumpur | Tel: +603 – 8769 4400 | Faks: +603 – 8925 9446 | Laman Web: http://www.mpob.gov.my Encik Norazman Yob | Tel: +603 – 87694874 | E-Mel: azmanyob@mpob.gov.my Encik Omar | Tel: +603 – 87694869 | E-Mel: omarkama@mpob.gov.my Cik Nornadiya | Tel: +603 – 87694870 | E-Mel: nornadiya@mpob.gov.my Puan Norkhaizan | Tel: +603 – 87694870 | E-Mel: khaizan@mpob.gov.my Puan Solehah | Tel: +603 – 87694867 | E-Mel: solehah@mpob.gov.my DIPloMA Intensive Diploma In Oil Palm Management and Technology (IDOPMT) Palm Oil Milling Technology and Management KurSuS Kemahiran Menggred Buah Sawit Operator Mekanisasi Ladang (KOML) Penyelenggaraan dan Pengurusan Nurseri Sawit Jurukur Keluaran Produk Sawit Pengendali Makmal Kilang Sawit Kosmetik Pembuatan Marjerin Rawatan Sisa Buangan Sawit Penyelia Bengkel Kilang Sawit Penyelia Kilang Sawit

3 bulan 30 hari

25 35

6,500 3,300

Sendiri Sendiri

2½ hari 5 bulan 2 hari 5 hari 10 hari 5 hari 5 hari 2 hari 5 hari 5 hari

60 100 60 50 35 100 25 50 35 35

500 3,500 500 1,000 1,600 1,800 900 700 900 1,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

176

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Sektor Getah
Lembaga Getah Malaysia (MRB), Tkt 17 & 18 Bangunan Getah Asli (Menara), 148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | Tel: +603 – 9206 2000 | Faks: +603 – 2163 4492 | E-Mel: general@lgm.gov.my | Laman web: www.lgm.gov.my Rektor, Akademi Hevea Malaysia, Stesen Penyelidikan RRIM, 47000, Sg. Buloh, Selangor. | Tel: +603 –6156 1121 samb. 580 / 306 | E-Mel: akademi hevea@lgm.gov.my KurSuS Pengeluaran Bahan Tanaman Getah Berkualiti Pengawalan Penyakit dan Makhluk Perosak Getah Pengurusan Ladang Getah Pengurusan Ladang Getah Teknologi Penuaian Lateks Pengenalpastian Klon-Klon Getah Latex Science and Technology Latex Concentrate Processing Physical Testing of Rubber and Rubber Products Dry Rubber Technology Rubber In Engineering Tyre and Tyre Testing Environmental Management For Rubber Industry KurSuS Sijil Teknologi Getah

3 hari 2 hari 7 hari 12 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 18 bulan

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15

900 600 2,100 3,600 600 600 900 900 900 900 600 600 600v 10,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Syarat kemasukan : Permohonan terbuka kpd semua kakitangan kerajaan, agensi kerajaan, badan berkanun dan swasta pada peringkat pengurusan / penyeliaan yang terlibat samada secara langsung atau tidak secara langsung dalam industri getah serta orang perseorangan yang berminat dalam industri getah.

Sektor lada
Lembaga Lada Malaysia, Lot 1115, Jalan Utama, Tanah Putih, P.O Box 1653, 93916, Kuching, Sarawak. | Tel: +6082 – 331 811 | Faks: +6082 – 336 877 | E-Mel: Email : info @ mpb.gov.my | Laman web: www.mpb.gov.my Pengetua, Pusat Latihan dan Pengembangan Lada. | Tel: +6082 – 331354 | Faks: +6082 – 331327 | E-Mel: penlada@ mpb.gov.my KurSuS Teknologi Pengeluaran Lada (KTPL) Pengeluaran Bahan Tamanan (KPBT) Pemindahan Teknologi Produk Berasaskan Lada

4 hari 2 hari 2 hari

40 Rujuk Agensi IMPAC/MPB 20 Rujuk Agensi MPB 10 Rujuk Agensi Sendiri

Syarat kemasukan : Berkebolehan membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia

177

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Sektor Kayu Kayan
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Aras 13 - 17 Menara PGRM, No. 8, Jalan Pudu Ulu, Cheras 56100, Kuala Lumpur | Tel: +603 – 9282 2235 | Faks: +603 – 9200 3769 | E-Mel: info@mtib.gov.my | Laman web: www.mtib.gov.my Rohaiza Abd. Kadir Zailani | E-Mel: rohaiza@mtib.gov.my Saiful Bahri Salleh | E-Mel: saiful_b@mtib.gov.my KurSuS Furniture Design and Making Pengecaman Jenis-Jenis Kayu Malaysia Pemeringkatan Kayu Pengawetan Kayu Pelapisan Kayu CAD – Inspirasi dalam Rekabentuk Perabot Pembangunan Rekabentuk Perabot Aplikasi Perisian Alphacam dalam Teknologi CNC Kesedaran OSH dan Pengurusan OSH-MS dalam Operasi Pengeluaran Berasaskan Kayu Pengekalan Budaya Kaizen dalam Industri Perkayuan Pemprosesan Kayu Akasia Teknologi dan Operasi Mesin Kerja Kayu - 6 Head Moulder Penyelenggaraan Mesin-Mesin Kerja Kayu Kemasiapan Perabot Strategi Pemasaran Kreatif dan Inovatif Pembangunan Ladang Hutan dan Tapak Semaian Getah Civilculture dan Torehan Getah KurSuS Sijil Perantisan Industri Berasaskan Kayu

2 bulan 3 hari 3 hari 4 hari 4 hari 3 hari 4 hari 3 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 2 hari 4 hari 4 hari

20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 60 30

Rujuk Agensi 525 525 700 700 525 700 525 350 350 525 525 525 700 350 150 150

MTIB Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 bulan

5

9,500

Sendiri

Syarat kemasukan : Certificate/ Diploma/ Degree in Design | Berumur antara 18 hingga 25 thn

178

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Sektor Kenaf dan Tembakau

Institut Latihan Kenaf dan Tembakau (ILKT), Kubang Kerian 16150 Kota Bharu, Kelantan, MALAYSIA. | Tel: +609 - 766 8000/766 8008 | Faks: +609 766 8071 | Emel : admin@lktn.gov.my Institut Latihan Kenaf dan Tembakau (ILKT), Kg. Cherang Tuli, 16800 Pasir Puteh, Kelantan. | Tel: +609 – 7520 879 | Faks: +609 – 7521 879 | E-Mel: plt@lktn.gov.my Tel: +609 - 766 8019 | E-Mel: latihan@lktn.gov.my www.lktn.gov.my KurSuS Asas Tanaman (GAP) dan Perlindungan Tanaman Kenaf Pengurusan Hasil Kenaf selepas Tuai Penggredan Kenaf Pengurusan Benih Kenaf selepas Tuai Pemantapan Gap Tembakau dan Penggredan Lanjutan Rancangan Perniagaan Koperasi

2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 2 hari

20-50 15-30 15-30 15-30 20-50 30-40

Rujuk Agensi LKTN Rujuk Agensi LKTN Rujuk Agensi LKTN Rujuk Agensi LKTN Rujuk Agensi LKTN Rujuk Agensi LKTN / SKM

Sektor Koko

Lembaga Koko Malaysia, Tingkat 5, 6 dan 7, Wisma SEDCO, Beg Berkunci 211, 88999 Kota Kinabalu, Sabah | Tel: +608 – 8234472 | Faks: +608 – 8253037 | E-Mel: mcb_enquiry@koko.gov.my |Laman Web: www.koko.gov.my Encik Abdul Karim Che Hamid | Tel: +606 – 799 8610/8618 | E-Mel: kareem@koko.gov.my KurSuS Asas Pembuatan Coklat Asas Pembangunan Usahawan Coklat Buatan Tangan
Syarat kemasukan : Berumur 18 tahun ke atas dan yang berminat Sijil IMPAC

4 hari 10 orang 2 hari 20 orang

1,900 250

LKM LKM

179

180

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

YBhg. Dato’ Dr. Madinah binti Mohamad Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

“P

enekanan kepada Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam bidang Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) amat penting kerana bidang ini merupakan satu bidang yang dinamik. Oleh itu, semua orang perlulah meningkatkan ilmu serta kepakaran bagi memastikan mereka tidak terpinggir dari arus perdana.

181 181

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Agensi Nuklear Malaysia
Agensi Nuklear merupakan sebuah agensi peneraju dalam penyelidikan dan pembangunan di bidang sains dan teknologi nuklear dan teknologi berkaitan dengannya di Malaysia. dipertanggungjawabkan menyelidik teknologi nuklear dan teknologi yang berkaitan dengannya di Malaysia. Fungsi utama agensi ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan teknologi nuklear dan teknologi berkaitan ini untuk pembangunan sosio ekonomi negara. Aktiviti agensi ini dilaksanakan melalui empat program utama iaitu penyelidikan dan pembangunan teknologi, khidmat sokongan teknikal, program perancangan dan pengkomersilan teknologi dan perkhidmatan pengurusan. Nuklear Malaysia telah memberi penekanan kepada membina keupayaan modal insan melalui penawaran program latihan kemahiran dalam sektor keselamatan sinaran dan kesihatan, sinar x-perubatan, penilaian tanpa musnah, keselamatan persekitaran dan kesihatan, instrumentasi & kejuruteraan dan pengurusan teknologi yang dijalankan melalui pendekatan secara awam, luar pesisir, asas agensi dan seminar/persidangan/simposium dalam sektor berkaitan. Pusat Latihan Nuklear Malaysia telah mendapat pengiktirafan dan akreditasi mengikut standard ISO 9001:2008 dalam pelaksanaan dan pengoperasian mengendalikan dan penganjuran program latihan. Akreditasi ini menjadikan latihan diikuti sebagai program latihan sepanjang hayat yang melayakkan untuk persijilan dalam bidang-bidang tertentu seperti Radiografi Industri, Sinar X Perubatan dan Perlindungan Sinaran untuk Pegawai. Objektif pelaksanaan program-program latihan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran dan kesedaran keselamatan dalam sektor-sektor tersebut. Ia juga selaras dengan usaha untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklear dalam bidang industri, perubatan, kejuruteraan, pertanian, alam sekitar, geologi, penyelidikan dan pembangunan serta bidang lain-lain yang berkaitan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Malaysian Nuclear Agency, (Nuclear Malaysia), Bangi 43000 Kajang, Selangor. | Tel: +603 – 8911 2000 | Faks: +603 – 8921 2180| Laman web: www.nuclearmalaysia.gov.my / http://trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

KeSelAMATAN SINArAN DAN KeSIHATAN Ketua Sektor : Nor Hadzalina Sukarseh, Pegawai Projek : Norsyafiqah Mustafa | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2609/2608 / 019 343 4122/4602 | E-Mel: hadza@nuclearmalaysia.gov.my, norsyafiqah@ nuclearmalaysia.gov.my | Laman web: http://trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my/http://eclient.nuclearmalaysia. gov.my Urusetia: Noraini Sulaiman/ Noorayu Adzemi | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2601 | E-Mel: nora_aini@ nuclearmalaysia.gov.my/noorayu@ nuclearmalaysia.gov.my Keselamatan Sinaran dan Kesihatan Kesedaran Keselamatan Sinaran Bengkel Amalan Keselamatan Sinaran Terbaik Amalan Kerja dalam Tolok Sinaran Industri Seminar Kesedaran Keselamatan Sinaran untuk OBTL Kesedaran TENORM/TENORM Awareness Pemantauan dan Pengukuran Sinaran Perlindungan Sinaran untuk Pekerja Perlindungan Sinaran untuk Pegawai Prosedur Keselamatan & Kecemasan Sinaran 3 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 2 hari 2 hari 5 hari 10 hari 2 hari 30-40 30-40 30-40 20-30 30-40 30-40 20-30 20-30 40-50 20-30 1,485 580 580 1,375 440 930 930 2,235 2,615 820 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

182

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

SINAr X-PeruBATAN Ketua Sektor: Wan Syazlin Wan Yunoh | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2606 / 019 343 4575 | E-Mel: wan_syazlin@ nuclearmalaysia.gov.my | Laman web: http://trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my/http://eclient.nuclearmalaysia. gov.my Amalan Kendalian Terbaik dalam Sinar -X Perubatan Pengendalian dan Penjagaan Peralatan Sinar-X dan Peralatan Berkaitan Kesedaran Keselamatan Radiologi dalam Sinar-X Perubatan Latihan Sinar-X untuk Pengamal Perubatan Perlindungan Sinaran di Kemudahan Sinar X Perubatan dan Kemudahan Berkaitan Radiografi untuk Kecemasan dan Trauma Asas Ultrasound Amalan Kerja Terbaik dalam Sinar-X Perubatan Jaminan Kualiti dalam Radiografi Perubatan Penafsiran Imej Radiograf : Dada Penafsiran Imej Radiograf : Extremitis Perlindungan Sinaran dalam Perubatan Nuklear Asas Keselamatan Laser dalam Aplikasi Perubatan Perlindungan Sinaran dalam Radioterapi 1 hari 1 hari 1 hari 6 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 3 hari 1 hari 1 hari 12 hari 2 hari 5 hari 20-30 20-30 30-40 30-40 20-30 30-40 20-30 20-30 30-40 20-30 20-30 30-40 30-40 20-30 520 520 480 2,640 850 550 500 500 1,070 550 550 2,800 850 2,035 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

PeNIlAIAN TANPA MuSNAH Ketua Sektor : Wan Syazlin Wan Yunoh; Pegawai Projek: Harni Safina Haron | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2606/ 2607 / 019 343 4657 | E-Mel: wan_ syazlin@nuclearmalaysia.gov.my, harni@ nuclearmalaysia.gov.my | Laman web: http:// trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my/http://eclient.nuclearmalaysia. gov.my | Urusetia:Zaharah Mohd | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2601 | E-Mel: zaharah@.nuclearmalaysia.gov.my Asas Ujian Tanpa Musnah Ujian Tanpa Musnah untuk Kerja-Kerja Penyeliaan Asas Metalurgi untuk Ujian Tanpa Musnah Analisis Kegagalan Pemeriksaan Konkrit menggunakan Teknik NDT NDT dalam Kejuruteraan Awam Arus Pusar Tahap 1 (Peringkat Asas) Arus Pusar Tahap II (Peringkat Pertengahan) 5 hari 2 hari 5 hari 5 hari 6 hari 5 hari 5 hari 12 hari 30-40 30-40 30-40 30-40 20-30 30-40 20-30 20-30 1,690 1,260 1,590 1,590 1,590 1,590 1,810 2,090 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

183

Nama Kursus / Modular Arus Pusar Tahap III (Peringkat Tinggi) Asas Radiografi Industri untuk Pengendali Pelatih (Bhg I) Asas Radiografi Industri untuk Pengendali Pelatih (Bhg II) Radiografi Industri Tahap 1 (Peringkat Asas) Interpretasi dan Penilaian Radiograf Radiografi Industri Tahap 2 (Peringkat Pertengahan) Radiografi Industri Tahap 2 (Peringkat Pertengahan) Merangkumi Tahap I & II Radiografi Industri Tahap 3 (Peringkat Tinggi) Radiografi Industri Digital Kaedah Permukaan Tahap 1 (Peringkat Asas) Kaedah Permukaan Tahap 2 (Peringkat Pertengahan) Kaedah Permukaan Tahap 3 (Peringkat Tinggi)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 12 hari 5 hari 5 hari 15 hari 5 hari 15 hari 20 hari 15 hari 5 hari 12 hari 22 hari 12 hari 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 3,550 1,590 1,740 3,300 1,890 3,450 4,250 3,630 2,300 2,300 2,640 3,550

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

KeSelAMATAN PerSeKITArAN & KeSIHATAN Ketua Sektor : Dr. Azhar Mohamad; Pegawai Projek: Zarina Zahar | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2611/2610 / 019 343 4564|E-Mel: Azhar_m@nuclearmalaysia.gov.my; zarinazahar@nuclearmalaysia.gov.my | Laman web: http:// trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my/http://eclient.nuclearmalaysia.gov.my |Urusetia : Siti Zulaikha Mohd Anuar | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2601 | Mel – e : zulaikha@nuclearmalaysia.gov.my Asas Keselamatan Sinaran Tidak Mengion Kesedaran Keselamatan Sinaran Tidak Mengion Keselamatan Industri Keselamatan Kimia dan Kesihatan Pencemaran Kimia dalam Sumber Air 3 hari 1 hari 5 hari 3 hari 3 hari 30-40 40-50 30-40 20-30 20-30 1,250 580 1,550 1,250 1,070 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

INSTruMeNTASI & KeJuruTerAAN Ketua Sektor : Wan Syazlin Wan Yunoh; Pegawai Projek: Harni Safina Haron | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2606/ 2607 / 019 343 4657 | E-Mel: wan_ syazlin@nuclearmalaysia.gov.my, harni@ nuclearmalaysia.gov.my | Laman web: http:// trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my/http://eclient.nuclearmalaysia. gov.my | Urusetia:Zaharah Mohd | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2601 | E-Mel: zaharah@.nuclearmalaysia.gov.my Keselamatan Elektrik Penyelenggaraan Peralatan Elektronik Teknik Intermuka dan Kawalan Pengkomputeran Pengukuran Mampatan Tanah menggunakan Tek. Nuklear 2 hari 3 hari 3 hari 3 hari 20-30 20-30 20-30 20-30 600 930 930 1,150 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

184

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

PeNGuruSAN TeKNoloGI Ketua Sektor : Wan Syazlin Wan Yunoh; Pegawai Projek: Siti Hajar Yusof | Tel: +603 – 8911 2000 ext 2606/2607 / 019 343 4657 | E-Mel: wan_syazlin@nuclearmalaysia.gov.my, sitihajar@ nuclearmalaysia.gov.my | Laman web: http:// trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my/http://eclient.nuclearmalaysia. gov.my|Urusetia: Nurhidayu Mohd Yusof | Telf: +603 – 8911 2000 ext 2601 | E-mel: nurhidayu@nuclearmalaysia.gov.my Membina warga Cemerlang 2 hari 30-40 550 Sendiri Teknopemasaran 3 hari 30-40 850 Sendiri Mesra Pelanggan 3 hari 30-40 850 Sendiri Kursus Asas Kakitangan Keselamatan 3 hari 30-40 650 Sendiri Penyeliaan Keselamatan 3 hari 30-40 750 Sendiri Kursus Pengacaraan Majlis 3 hari 30-40 1,150 Sendiri Pembangunan Pasukan 3 hari 30-40 1,150 Sendiri Pengurusan Penyelidikan dan Pembangunan 3 hari 30-40 1,150 Sendiri Metodologi Penyelidikan 3 hari 30-40 1,150 Sendiri Bengkel Penulisan Karya Saintifik 3 hari 30-40 850 Sendiri Bengkel Kemahiran Penyuntingan 3 hari 30-40 850 Sendiri Bengkel Menggilap Keterampilan Jurulatih 3 hari 30-40 850 Sendiri Audit Pengurusan Keselamatan Sinaran 3 hari 30-40 1,180 Sendiri Sistem Integrasi Pengurusan Keselamatan Sinaran 3 hari 30-40 1,250 Sendiri Kursus Keusahawanan 3 hari 30-40 1,050 Sendiri Kepimpinan dan Pengurusan Nuklear 3 hari 30-40 1,050 Sendiri

185

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Agensi remote Sensing Malaysia (ArSM)
Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) bertanggungjawab melaksanakan pembangunan aplikasi teknologi remote sensing untuk memudah dan memantapkan perancangan pembangunan dan pemantauan pertanian dan perikanan, sumber asli dan alam sekitar, kesihatan persekitaran, bencana, keselamatan negara dan ketenteraman awam dan pembangunan kawasan. Dalam usaha untuk memaksimakan penggunaan teknologi remote sensing di Malaysia, beberapa program pembangunan modal insan dilaksanakan bagi agensi pengguna. Objektif program adalah untuk meningkatkan bilangan pekerja yang berkemahiran di dalam agensi pengguna dalam teknologi remote sensing dan teknologi yang berkaitan seperti sistem maklumat geografi (GIS) dan sistem penentududukan global (GPS). Aktiviti program termasuk latihan, bengkel, seminar, persidangan dan pelbagai kursus yang dirangka mengikut keperluan pelanggan. Program tahunan yang utama ialah Kursus Remote Sensing meliputi yang merangkumi teori dan latihan amali dalam pemprosesan dan intepretasi imej satelit, pengintegrasian data satelit dengan pelbagai data yang berkaitan bagi pelbagai bidang aplikasi. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) , No.13, Jalan Tun Ismail, 50480 KUALA LUMPUR Tel: +603 – 2697 3400 | Faks: +603 – 2697 3350 | E-Mel: rs@remotesensing.gov.my | laman web: http://www.remotesensing.gov.my Jamilah binti Ismail | Tel: +603 – 2696 6811/26973400 Samb. 811 | E-Mel: jamilah@remotesensing.gov.my | Laman web: www.remotesensing.gov.my Nama Kursus / Modular reMoTe SeNSING Modul 1 Modul 2 Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

2 Minggu 2 Minggu

40 40

3,400 4,800

Sendiri Sendiri

186

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Cybersecurity Malaysia
CyberSecurity Malaysia adalah pusat pakar keselamatan siber kebangsaan di bawah penyeliaan MOSTI. Ianya menjalankan Pusat Bantuan Cyber999TM bagi penguna internet di Malaysia. CyberSecurity menyediakan pelbagai panduan keselamatan, nasihat dan khidmat tertentu dalam bidang keselamatan siber seperti Forensik Digital dan Keselamatan Wayarles. Di samping itu, ia menyediakan Pusat Latihan bagi pensijilan profesional; mengusahakan portal jangkauan www.cybersafe. my; dan merupakan satu-satunya badan pensijilan bagi kriteria sepunya (Common Criteria) (MS ISO15408) di Malaysia. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Lee Hwee Hsiung | Tel: +603 – 8946 0999 | Rosly Yahil |Tel: +603 – 8946 0999 | E-Mel: training@cybersecurity.my | Laman web: http://www.cybersecurity.my Nama Kursus / Modular DIGITAl ForeNSIC Essentials Digital Forensics for Non-IT Background (for advocaters, majistrates, prosecutors, judges and any others) Digital Forensics for First Responder Forensics on Internet Application Digital Forensics on Data Recovery Digital Forensics Investigation and Analysis BuSINeSS CoNTINuITY MANAGeMeNT Business Continuity Management Essentials Business Continuity Management Professional Certification (BCLE2000) Business Impact Analysis MAlAYSIA CoMMoN CrITerIA Malaysia Common Criteria (MyCC 1.0) - Understanding Security Target, Protection Profile & Supporting Evaluation Malaysia Common Criteria (MyCC 2.0) - Foundation Evaluator Training Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

2 hari 4 hari 1 hari 2 hari 4 hari

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

1,500 3,200 900 1,800 3,850

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

1 hari 5 hari 2 hari

15-20 15-20 15-20

1,000 8,900 1,800

Sendiri Sendiri Sendiri

1 hari 3 hari

15-20 15-20

790 3,290

Sendiri Sendiri

INFoSeCurITY SeCurITY MANAGeMeNT SYSTeM (ISMS) Introduction to ISO 27001 & ISO 27002:2005 Information 1 hari Security Management System ISO 27001 Implementation 3 hari ISMS Internal Auditor Course (ISO 27001) 3 hari ISO 27001 Lead Auditor (External Auditors) 5 hari Risk Management 2 hari

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

650 3,200 2,850 5,000 1,800

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

187

Nama Kursus / Modular CrYPToGrAPHY Cryptography for Beginners Data Encryption for Beginners Cryptography for Information Security Professional INCIDeNT HANDlING Incident Response and Handling for Computer Security and Incident Response Team (CSIRTS) Incident Handling and Network Security Training (IHNS) ISC2 CourSeS Certified Information System Security Professional (CISSP) CBK Review Seminar System Security Certified Practitioner (SSCP) CBK Review Seminar Certified Secure System Lifecycle Professional (CSSLP) GooGle-Fu Google-Fu Power Search Technique Google-Fu Googling to the Max oTHerS Wireless Security CSM Security Essential Training Hacker Techniques, Exploits and Incident Handling Professional in Critical Information Infrastructure Protection Cyber Warrior Cyber Defender

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

1 hari 1 hari 3 hari

15-20 15-20 15-20

890 790 3,590

Sendiri Sendiri Sendiri

3 hari 3 hari

15-20 15-20

3,590 3,590

Sendiri Sendiri

5 hari 5 hari 5 hari

15-20 15-20 15-20

4,705 4,372 4,180

Sendiri Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari

15-20 15-20

1,400 1,600

Sendiri Sendiri

2 hari 3 hari 6 hari 3 minggu 5 hari 5 hari

15-20 15-20 15-40 15-20 15-20 15-20

1,350 1,590 USD4,400 USD6,000 4,850 4,890

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Moe/BTP CYBerSeCurITY: CYBerSAFe IN SCHoolS ProGrAM Briged Bestary CyberCamp 3 hari 60 Brided Bestari CyberSAFE Ambassador (Students) 3 hari 30 Brided Bestari CyberSAFE Ambassador (Teachers) 3 hari 30 BTP CyberSAFE Ambassador (25 kelas) 3 hari 400 Google-Fu advance class 3 hari 30

-

BTP BTP BTP BTP BTP

BIro PeNDIDIKAN DAN PeMBANGuNAN KeluArGA PuSPANITA KeBANGSAAN Introduction to Google-Fu class 1-2 hari 30 1,050

CSM

188

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

SIrIM Berhad
SIRIM Berhad merupakan syarikat milik penuh kerajaan Malaysia di bawah naungan Kementerian Kewangan. Memiliki pengalaman dan kepakaran lebih dari 40 tahun, SIRIM menjadi mekanisme yang dimandatkan kerajaan untuk pembangunan penyelidikan dan teknologi, dan peneraju kepada pembuatan berkualiti. Memainkan peranan yang besar terhadap pembangunan sektor swasta di Malaysia, tumpuan SIRIM adalah untuk mengenal pasti dan membangunkan teknologi baru bagi membantu perniagaan bersaing dengan lebih kompetitif menerusi kualiti dan inovasi. Menerusi kepakaran dan pangkalan pengetahuan yang ada, perusahaan kecil dan sederhana boleh bekerjasama dengan penyelidik SIRIM bagi penambahbaikan sektor pembuatan, teknologi dan perkhidmatan. Bersama dengan rakan kongsi industri, SIRIM membolehkan produk dan perkhidmatan Malaysia menerima pengiktirafan dalam kualiti dan inovasi antarabangsa. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Anamalai E-Mel: anamalai@sirim.my | Hasnawizan E-Mel: hwizan@sirim.my | Mariam E-Mel: wmariam@sirim.my | Tel: +603 – 5544 6200/6208/6239/6230 | Laman web: www.sirim.my / sirimtraining.sirim.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

CerTIFIeD welDer BY SIrIM-AMerICAN welDING SoCIeTY (AwS) SMAW: 3G Certification SMAW: 6G Certifiation GTAW: 3G Certification GTAW: 6G Certification 3 hari 5 hari 3 hari 5 hari 15 15 10 10 1,950 3,700 2,150 4,250 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

CerTIFIeD welDING INSPeCTor BY AMerICAN welDING SoCIeTY Certified Welding Inspector (CWI) 7 hari 25 6,800 Sendiri

CerTIFIeD welDING eNGINeer BY AMerICAN welDING SoCIeTY Certified Welding Engineer Part 1 and Part 2 Certified Welding Engineer Part 3 and Part 4 leAD AuDITor TrAINING Quality Management System Environmental Management System Occupational, Safety and Health Management System Food Safety Management System Laboratory Management System 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 20 20 20 20 20 3,600 3,600 3,600 3,600 3,900 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri 6 hari 14 hari 25 25 6,500 14,000 Sendiri Sendiri

189

Nama Kursus / Modular CoMPTIA A+ Network+ Security+ Project+ Green IT Strata IT Fundamental NoN-DeSTruCTIve TeSTING Ultrasonic Testing (UT) Level 1 Ultrasonic Testing (UT) Level 2 Combined Ultrasonic Testing (UT) Level 1 and 2 Ultrasonic Testing (UT) Level 3 Ultrasonic Testing Level 2 for Turbular Structures

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 3 hari 3 hari

20 20 20 20 20 20

3,500 3,800 3,800 3,850 2,500 2,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

11 hari 15 hari 20 hari 14 hari 5 hari

20 20 20 20 20

3,700 5,100 7,100 6,100 4,200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

190

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Inno Biologics Sdn Bhd
Inno Biologics (Inno Bio) merupakan Syarikat Pengilangan Kontrak (CMO) pertama di Malaysia untuk produk biofarmeseutikal. Perkhidmatan syarikat merangkumi tiga bidang utama iaitu pengklonan gen, ekspresi protein menggunakan sistem ekspresi mamalia; pembangunan bioprotein dan biopembuatan cGMP untuk produk biofarmaseutikal seperti protein rekombinan dan antibodi monoklonal untuk kegunaan terapeutik atau diagnostik; Dengan kepakaran yang dimiliki, Inno Bio turut menyediakan latihan-latihan teknikal secara amali dalam pembangunan dan kejuruteraan sel, teknologi hybridoma dan pengeluaran antibodi. Modul latihan berasaskan kepakaran khusus lain termasuk Pembangunan Pengantara Kultur Sel Mamalia, Bank Sel, Pengasingan dan Penapisan Protein, Model Aliran Proses dan Pengeluaran Bahan Aktif Farmaseutikal (API). Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Inno Biologics Sdn Bhd, Lot 1 Persiaran Negeri BBN, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan. |Tel: +606 – 799 6661 | Faks: +606 – 799 6660 | Laman web: www.innobiologics.com Tel: +606 – 799 6661 | E-Mel: hafiz.hamzah@innobiologics.com | Laman web: www.innobiologics.com Nama Kursus / Modular KulTur Sel MAMAlIA Mammalian Cell Culture Cell Line Development Introduction To Mammalian Cell Culture Bioreactor Operation and Handling Application and Development of Filtration Method Operation of Preparation Liquid Chromatgrophy Development and Optimization of Chromatgrophy Separation Mesenchymal Stem Cell Training Introduction of Mesenchymal Stem Cel Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

5 hari 2 -3 mnggu 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 1 hari

4 sesi 4 sesi 4 sesi 4 sesi 4 sesi 4 sesi 4 sesi 5 sesi 10 sesi

3,750 8,500 2,250 2,950 2,250 2,250 2,950 3,200 1,000

Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF Sendiri/HRDF

191

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

.my Domain registry
.my merupakan kod negara domain peringkat tinggi Internet (ccTLD) untuk Malaysia. Ia merupakan skim alamat Internet yang diperuntukkan bagi Malaysia sama seperti .uk untuk United Kingdom dan .th untuk Thailand. Pendaftaran merupakan tingkat ketiga di bawah nama peringkat kedua .com.my, .net.my, .org.my, .gov.my, .edu.my, .mil.my dan .name.my. Subdomain “.name.my” adalah khas untuk domain persendirian individu, manakala pendaftaran untuk subdomain lain hanya terbuka kepada syarikat dan pertubuhan. .my dianggap sebagai sumber negara Malaysia dan peraturannya disediakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. MyNIC diberi tugas mentadbir ruang nama .my. .my DOMAIN REGISTRY pendaftar nama domain yang berakhir dengan .my menganjurkan Bengkel Latihan Projek 1nita untuk membina laman web perniagaan atas talian. Projek 1nita ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan pendedahan kepada usahawan wanita untuk bergiat aktif dalam perniagaan melalui internet (e-commerce) sebagai medium pemasaran bagi produk dan perkhidmatan. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: MYNIC Berhad, Level 3, Block C, Mines Waterfront Business Park, No.3, Jalan Tasik, Mines Resort City, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan | Tel: +603 – 8991 7272 | Faks: +603 – 8991 7277 | E-Mel: domreg@domainregistry. my | Laman web: www.domainregistry.my Norhashimah Yusoff / Norul Aina Amirah Ab Rahman | E-Mel: norhashimah@domainregistry.my / amirah@ domainregistry.my Nama Kursus / Modular BeNGKel lAMAN weB 1NITA Pendaftaran Domain Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 hari

40 sesiri Rujuk Agensi

Sendiri

Majlis rekabentuk Malaysia (MrM)
Majlis Reka bentuk Malaysia (MRM) merupakan sebuah agensi strategik yang telah diberikan mandat oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sebagai peneraju dan penyelaras aktiviti-aktiviti reka bentuk di Malaysia agar setanding di peringkat global. Sebagai sebuah agensi nasional, MRM bertanggungjawab untuk memastikan reka bentuk berkualiti di aplikasi secara meluas oleh sektor kerajaan, pendidikan dan perindustrian terutamanya dalam memastikan agenda negara untuk menjadikan inovasi sebagai budaya hidup masyarakat Malaysia menjadi kenyataan. Bagi memastikan agenda nasional tercapai, MRM telah melaksanakan pelbagai aktiviti untuk membudayakan inovasi dalam bidang reka bentuk sebagai sebahagian daripada cara hidup seluruh lapisan masyarakat, yang mana dalam jangka masa panjang akan menyumbang ke arah pengukuhan sosio dan ekonomi negara menjelang 2020. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Ismail Bin Rosdi | ismail@mrm.gov.my | Tel: +603 – 5510 4714/4715/4717 | Laman web: www.mrm.gov.my Nama Kursus / Modular DeSIGN worKSHoP Hands-0n (5 Zon) Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

1 minggu

20 sesiri Rujuk Agensi

Sendiri

192

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)

“B

agi mencapai wawasan menjadikan Perkhidmatan Awam kita di antara yang terbaik di dunia, kita harus bekerja sebagai satu pasukan dan memecahkan tradisi bekerja secara silo seiring dengan Gagasan 1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Ke arah pembentukan sumber manusia berprestasi tinggi di NRE, penekanan terhadap konsep pembelajaran sepanjang hayat diterapkan melalui pelaksanaan Program Kampus NRE.
YBhg. Datuk Zoal Azha bin Yusof Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)

193

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Perlindungan Hidupan liar dan Taman Negara (Perhilitan)
PERHILITAN bertanggungjawab menjaga, mengurus dan memelihara kemampanan kepelbagaian habitat dan spesies bagi pengekalan biodiversiti untuk penghasilan faedah yang optimum. Fungsi jabatan ini melibatkan penyelidikan spesis hidupan liar dan habitat, program penyelidikan dan pendidikan di zoo dan pemeliharaan pusat konservasi hidupan liar. Program latihan melibatkan perancangan serta pengendalian kursus-kursus dalaman dijalankan seperti kursus konservasi in-situ dan konservasi ex-situ, penguatkuasaan undang-undang, ekopelancongan dan pengurusan kawasan perlindungan. Program kesedaran awam untuk meningkat kesedaran serta perubahan sikap untuk menyayangi serta melindungi sumber biodiversiti negara di kalangan pelbagai lapisan masyarakat juga diadakan. Kumpulan sasaran program ini terdiri daripada golongan pelajar, belia, guru-guru dan masyarakat setempat. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) Semenanjung Malaysia, KM.10 Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 9086 6800 | Faks: +603 – 9075 2873 | Laman web: www.wildlife.gov.my/ Nama Kursus / Modular PeMANDu PelANCoNG Pemandu Pelancong Berkemahiran Alam Semulajadi Setempat (Tahap 2) Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

17 hari

40

200

MOTOUR

194

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

Kementerian Sumber Manusia (KSM)

YBhg. Dato’ Seri Zainal Rahim bin Seman Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia (KSM)

“P

SH merupakan pemangkin dalam menyemarakkan usaha Kementerian Sumber Manusia selaku peneraju dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualiti dan berkemahiran tinggi bagi menampung keperluan sektor perindustrian negara.

195

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
Jabatan Tenaga Manusia (JTM) ditubuhkan bertujuan untuk menyedia dan melaksanakan program latihan kemahiran pra-pekerjaan secara sepenuh masa kepada belia lepasan sekolah bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian negara dalam bidang Mekanikal, Elektrikal & Elektronik, Sivil, ICT dan Bukan Logam. Program-program yang ditawarkan adalah meliputi peringkat Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan dan Diploma Teknologi Kejuruteraan yang dijalankan di 28 buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) yang terdiri daripada sebuah Institut Teknikal JepunMalaysia (JMTI), 5 buah Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) dan 22 buah Institut Latihan Perindustrian (ILP). Selain daripada program sepenuh masa, ILJTM juga menawarkan latihan secara separuh masa untuk meningkatkan kemahiran pekerja industri dan orang awam. Kursus ini ditawarkan secara modular mahupun customised. Modular adalah kursus yang dijalankan mengikut modul-modul yang telah ditetapkan manakala customised merupakan kursus yang dijalankan berdasarkan permintaan majikan/industri dan kandungan latihan dirangka berdasarkan perbincangan dua hala di antara institusi dan majikan/industri. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Aras 6, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 W.P. Putrajaya | Tel: +603 – 8886 5555 | Faks: +603 – 8889 2417 | E-Mel: jtm@mohr.gov.my | Laman web: www.jtm.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Arumugam Pillai Nibong Tebal
Tel: +604 – 5956 000 | Faks: +604 – 5956 006 | Laman web: www.ilpapnt.gov.my TeKNoloGI eleKTrIK Basic Electricity Electrical Safety DC Machine Basic Electronics 1 Basic Electronics 2 Domestic Wiring 1 Domestic Wiring 2 Industrial Wiring 1 Industrial Wiring 2 Motor Control 1 - Basic Motor Control 2 - Intermediate Basic Pneumatics Electro-Pneumatics 1 Electro-Pneumatics 2 PLC Programming 1 PLC Programming 2 Operate and Maintenance MCB/ACB Synchronice Genset Simulator Transformer LV Switchboard Electrical Troubleshoots, Testing and Commisioning

8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam

7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15

320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

196

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI KoMPuTer Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Access PC Assembly and Installation Adobe Photoshop (Basic) Image Manipulation (Adobe Photoshop) Adobe Flash (Basic) Adobe Flash (Intermediate) Basic Videography Basic DSLR Videography Basic Video Editing Basic Photography 3D Modelling (Basic) TeKNoloGI PerCeTAKAN Adobe Illustrator Adobe Photoshop (Intermediate) Method of Printing Introduction of Printing Machine Making Simple Binding Produce Hard Cover Binding Operating Guillotine Machine Types of Folding Operating Gold Stamp Machine Card and Flyers Design Brouchure and Pamphlet Design Basic Photography Basic Silkscreen Printing

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 16 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 16 jam

10-20 10-20 10-20 10-20 10-15 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 7-15 7-15 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 7-15 7-15 7-15 7-15

50 50 50 50 1,800 80 80 80 80 100 100 100 100 80 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,840

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Bukit Katil
Tel: +606-232 0600 | Faks: +606 – 232 9600 | Laman web: www.ilpmelaka.gov.my TeKNoloGI eleKTrIK Basic Electrical Wiring : 1 Phase and 3 Phase AC Motor Control for 1 and 3 Phase Installation and Maintenance Alarm/Security System Switch Board Drawing and Maintenance for 3 Phase System Installation of CCTV, Autogate and Fire Alarm System Pendawai PW4 Penjaga Jentera Elektrik A0 24 24 24 24 32 4 bulan 6 bulan 5 5 5 5 5 8 8 640 480 640 480 780 2,100 3,100 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

197

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTroNIK INDuSTrI Electronic Project Basic Electronics Functionality Test of Electronic Components Locate Fault in Electronic System Basic Digital Electronics Introduction to PCB Design Using Electronics CAD Introduction to Microcontroller TeKNoloGI INSTruMeN PerINDuSTrIAN Process Measurement and Control Introduction to Fully and Electro-Pneumatic Control Design Fully Pneumatic Control Design Electro-Pneumatic Control Introduction to Programmable Logic Control (OMRON-PLC) PLC - Pneumatic Automation Circuit Design TeKNoloGI KIMPAlAN Basic Welding (SMAW) for Mild Steel Plate Intermediate Welding (SMAW) 1G - 6G Plate and Pipe Basic Welding GMAW on Mild Steel Material Basic Welding GMAW on Mild Steel Material Intermediate Welding GMAW 1G - 6G Plate and Pipe Basic Welding GTAW on Mild Steel Material Basic Welding GTAW on Stainless Steel Material Basic Welding GTAW on Aluminium Plate or Pipe Intermediate Welding GTAW 1G - 6G Plate and Pipe Basic Gas Welding Basic Plasma ARC Welding to Mild Steel/Stainless Steel TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Pepasangan Paip Domestik Penyelenggaraan Mekanikal Teknik dan Kaedah Gegasan bagi Jurugegas (Fitter) Operating dan Troubleshoot Conveyer System Teknik dan Kaedah Kimpalan Plastik dan Kimpalan Gas (Kimpalan Perak, Bras dan Gangsa)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 32 16 32 24 32 24

5 5 5 5 5 5 5

415 660 380 660 530 665 530

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 32 32 32 32 32

5 5 5 5 5 5

565 565 565 565 565 565

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

450 505 450 450 505 450 450 450 505 450 505

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16

5 5 5 5 5

340 340 340 300 340

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

198

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI PeMeSINAN Introduction to CNC Milling - Basic Programming, Key In G-Code and Set up Workpiece Basic AutoCAD - 2D Design Milling Operation - Cut Gear on Milling Machine and Cut Helical on Milling Machine Turning Operation - Cut V Thread on Lathe Machine Grinding Operation - Surface Grinding Introduction to CNC Lathe - Basic Programming, Key In G-Code and Set up Workpiece TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Telecom Jointing Overhead Cable Introduction to Mainhole and Fibre Optic (Splicing) Residential Storey Building (RSB) Wiring Multistorey Building (MSB) Wiring Persediaan Certifying Agency (CA) Skill Area 1A Persediaan Certifying Agency (CA) Skill Area 2A Persediaan Certifying Agency (CA) Skill Area 2C TeKNoloGI PlASTIK Plastic Injection Moulding Process and Troubleshooting Plastic Injection Moulding Process Fundamentals of Plastic Technology Plastic Injection Moulding Machine Maintenance Plastic Injection Mould Maintenance Plastic Product Design Plastic Extrusion

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 16 16 16 16 16

5 5 5 5 5 5

340 340 340 340 340 340

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 8 8 8

5 5 5 5 5 5 5

505 505 505 505 222 222 222

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16

5 5 5 5 5 5 5

505 505 505 505 505 505 505

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Ipoh
Tel: +605-527 7777 | Faks: +605-527 0702 | Laman web: www.ilpipoh.gov.my TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN DAN PeNYAMANAN uDArA Split Unit Air Conditioning 24 Automotive Air Conditioning Systems 24 Electrical and Electronics in Air Conditioning 24 Chiller System Air Conditioning 24 Automotive Air Conditioning Systems 24 10 10 10 10 10 500 500 500 500 600 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

199

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTrIK Electrical Drawing Three Phase System Motor Control Low Voltage Switchboard Industrial Wiring TeKNoloGI KIMPAlAN ArKA & GAS Basic Shielded Metal Arc Welding (SMAW) Basic Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) Basic Gas Metal Arc Welding (GMAW) TeKNoloGI KoMPuTer Basic Adobe Photoshop Pengenalan Membina Blog TeKNoloGI FouNDrI Core Making Process Moulding Process Melting Process Gating System Design Investment Casting Pattern Making : Advance TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Fabrication Drawing Cutting and Profiling of Steel Fabrication Work TeKNoloGI PeMBuATAN PerKAKASAN Basic Turning Operation 1 Basic Turning Operation 2 Basic Milling Operation CNC Coordinate Measuring Machine CNC : Lathe Machine (Programming) CNC : Lathe Machine (Machine Operation) CNC : Milling Machine (Programming) CNC : Milling Machine (Machine Operation)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

32 32 32 32 32

10 10 10 10 10

430 370 760 560 1,100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

24 24 24

10 10 10

890 940 1,080

Sendiri Sendiri Sendiri

16 8

10 10

150 100

Sendiri Sendiri

16 16 16 24 40 40

10 10 10 10 10 10

660 690 570 280 2,000 1,200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 32 32

10 10 10

160 1,000 585

Sendiri Sendiri Sendiri

24 24 40 24 16 40 16 40

10 10 10 10 10 10 10 10

830 860 900 380 120 770 120 820

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

200

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Jitra
Tel: +604 – 916 1926 | Faks: +604 – 916 2367 | Laman web: www.ilpjitra.gov.my TeKNoloGI PlASTIK SolidWorks Essentials SolidWorks Advanced Part Modeling TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Basic Pneumatics Basic Electro-Pneumatics Basic Electro-Hydraulics Introduction to PLC TeKNoloGI eleKTrIK Basic Hydraulics Basic Domestic Wiring Pendawai Elektrik Fasa Tunggal (PW2) Pendawai Elektrik Tiga Fasa (PW4) TeKNoloGI KIMPAlAN ArKA & GAS MMA Welding MIG Welding TIG Welding TeKNoloGI PeMBuATAN CNC Milling CNC Lathe CNC Electric Discharge Machining TeKNoloGI AuToMoTIF Basic Automotive Maintenance TeKNoloGI KeNDerAAN PerDAGANGAN BerAT Diesel Engine Maintenance TeKNoloGI PPu Basic Air-Conditioning

24 24

10 10

660 880

Sendiri Sendiri

16 16 16 16

10 10 10 10

600 600 600 600

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 24 6 bulan 6 bulan

10 10 15 15

600 780 1,600 1,600

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16

10 10 10

880 880 880

Sendiri Sendiri Sendiri

24 24 24

10 10 10

1,280 1,280 1,280

Sendiri Sendiri Sendiri

16

10

600

Sendiri

32

10

990

Sendiri

24

10

780

Sendiri

201

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kangar
TeKNoloGI MeKATroNIK Basic Pneumatic Basic Electro-Pneumatic Basic Hydraulic Domestic Wiring Basic Electro-Hydraulic Programmable Logic Control - Part 1 Programmable Logic Control - Part 2 TeKNoloGI KoMPuTer PC Maintenance and Servicing - Part 1 PC Maintenance and Servicing - Part 2 Microsoft Word - Part 1 Microsoft Excel - Part 1 Microsoft Powerpoint - Part 1 PC Assembly - Part 1 Basic Internet Adobe Photoshop CS5 TeKNoloGI eleKTroNIK INDuSTrI Basic Electronic Basic Programmable Logic Controller Basic of Control Motor Curcuit Electronic for Hobbies Wiring for Beginners Control Motor Curcuit for Three Phase Programming C++ for Robotics TeKNoloGI INSTruMeNT PerINDuSTrIAN Maintain Safe Guarding System Maintain Auxiliary Instrument Devices

Tel: +604 – 979 4000 | Faks: +604 – 977 7663 | Laman web: www.ilpkangar.gov.my

16 16 16 32 16 16 16

10 10 10 10 10 10 10

255 255 255 400 255 255 255

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16 16

12 12 15 15 15 15 15 15

255 255 100 100 100 200 100 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

20 20 16 16 16 16 16

8 8 8 8 8 8 8

250 250 250 150 150 150 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 24

10 6

250 250

Sendiri Sendiri

202

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Basic Arc Welding Intermediate Arc Welding Basic Metal Fabrication Intermediate Metal Fabrication Advanced Metal Fabrication AutoCAD 2007 - Part 1 AutoCAD 2007- Part 2 AutoCAD 2007 - 3D Oxy-Acetylene Welding Cutting Blue Print Reading Gas Tungsten Arc Welding - Carbon Steel Gas Tungsten Arc Welding - Stainless Steel Gas Tungsten Arc Welding - Aluminium Gas Metal Arc Welding - Carbon Steel Gas Metal Arc Welding - Stainless Steel TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Development Drawing Perform Milling Operation CNC Milling CNC Turning CNC Wire Cut CNC Die Sinking Perform Turning Operation

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

12 12 12 12 12 12 12 12 16 12 9 9 9 9 9

250 250 250 250 250 150 150 150 250 150 300 300 300 300 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 32 40 40 40 40 32

12 10 10 10 10 10 10

150 150 200 200 200 200 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kepala Batas
TeKNoloGI KoMPuTer Microsoft Office Word (Basic) Microsoft Office Word (Intermediate) Microsoft Office Powerpoint (Basic) Microsoft Office Powerpoint (Intermediate) Microsoft Office Excel (Basic) 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Tel: +604 – 577 6100 | Faks: +604 – 577 6144 | Laman web: www.ilpkbpp.gov.my

15 15 15 15 15

30 30 30 30 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

203

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTrIK Pendawai Elektrik Satu Fasa PW2 Pendawai Elektrik Tiga Fasa PW4 Penjaga Jentera Elektrik A0 Penjaga Jentera Elektrik A1 Persediaan Peperiksaan Pendawai Elektrik Satu Fasa PW2 Persediaan Peperiksaan Pendawai Elektrik Tiga Fasa Pw4 Persediaan Amali untuk Peperiksaan PW2 Persediaan Amali untuk Peperiksaan PW4 Persediaan Peperiksaan Penjaga Jentera Elektrik AO/A1 Penyelenggaraan Papan Suis Pendawaian Litar Kawalan Motor Elektrik TeKNoloGI eleKTroNIK INDuSTrI Hydraulics Pneumatics Basic and Advanced PLC Basic Electronics Stepper Motor Electronic Project (Basic) Electronic Project (Intermediate) Basic Digital Electronic Basic Power Electronic Service and Troubleshooting Laptop LCD Display Troubleshooting Basic Pic Microcontroller Process Control Sequence Control TeKNoloGI INSTruMeN Basic Automation Using MPS Motor Control Teaching Techniques in Instrumentation and Control Industrial Process Controller Tuning Electronic PCB Design Electro-Pneumatic and Pneumatic

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

300 jam/6 bln 300 jam/6 bln 480 jam/6 bln 540 jam/6 bln 120 jam/15 hari 120 jam/15 hari 30 jam/4 hari 30 jam/4 hari 120 jam/15 hari 16 jam/2 hari 16 jam/2 hari

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1,650 1,800 2,500 2,900 450 450 200 200 650 50 50

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 hari 3 hari 6 hari 6 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 hari 3 hari 4 hari 3 hari 3 hari

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

120 120 240 240 120 120 120 120 120 160 120 160 120 120

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

3 hari 3 hari 5 hari 5 hari 3 hari 3 hari

5 5 5 5 5 5

250 100 1,000 1,000 150 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

204

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN DAN PeNYAMANAN uDArA Servis Unit Penyaman Udara Domestik 1 hari Pemasangan Unit Penyaman Udara Domestik 3 hari Kerja Paip Penyamanan Udara 1 hari Penyelenggaraan Sistem Aircooled Packages 1 hari Penyelenggaraan Sistem Watercooled Packages dan 2 hari Cooling Tower Projek Litar Kawalan 1 Phasa dan 3 Phasa Untuk Sistem 3 hari Penyamanan Udara A Practical Approach in Cooling Load Calculation and Air 3 hari Conditioning Selection Penyelenggaraan Penyaman Udara Kenderaan 1 hari Sektor Servis Penyejukbekuan dan Pengurusan "Refrigerant" 3 hari (RSS) - (Sijil Bahan Pendingin Kerjasama dengan JAS) TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Certified Fibre Optic Techinician (CFOT) (Kelas dan Peperiksaan) Certifying Agency (Ca 1A) (Kelas dan Peperiksaan) Pemasangan CCTV Pemasangan Door Access Pendawaian Telefon di Bangunan Pendawaian Telefon di Rumah Jointing Telephone Cable TeKNoloGI SISTeM KoMPuTer Pemasangan Komputer Penyelenggaraan Komputer Rangkaian Komputer Web Design Web Design for Business Using Joomla TeKNoloGI KeNDIrI Komunikasi Berkesan Pembangunan Modal Insan Asas Kaunseling Training Need Analysis Competency Based Training Coaching and Mentoring Train The Trainer

5 5 5 5 5 5 5 5 5

150 360 150 150 250 325 330 150 500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

5 hari 5 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari

5 5 5 5 5 5 5

1,200 500 250 250 250 250 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari

5 5 5 5 5

150 150 150 150 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 5 hari 2 hari 5 hari

10 10 10 10 10 10 10

100 100 100 150 150 150 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

205

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kota Baharu
TeKNoloGI AuToMoTIF Periodical Maintenance of Vehicle Service Brake System TeKNoloGI eleKTrIK Keselamatan Elektrik Akta dan Peraturan Bekalan Elektrik Pemulihan Pernafasan Pertolongan Cemas Pengetahuan Elektrik Asas Jenis Kabel Jenis Sistem Pendawaian Elektrik Jenis Litar Lampu Pengenalan Peralatan Ujian dan Latihan Pengujian Elektrik Alat-alat Pengukur Kualiti Elektrik Perkakasuis dan Papan Agihan (SPN & TPN) Perlindungan Litar Sistem Pembumian Sistem Perlindungan Kilat Radas Elektrik Jenis Motor, Penghidup Motor dan Pendawaian Rekabentuk Pepasangan Elektrik Jenis dan Saiz Alatubah Sistem Kebakaran Elektrik TeKNoloGI KIMPAlAN Basic Arc Welding (SMAW) Basic Arc Welding (GTAW) (1G,1F dan 2F) - Carbon Steel Basic Gas Welding 3G (SMAW) Welding Plasma Cutting Process Asas Mengegas TeKNoloGI KoMPuTer Pengenalan ICT Penyelenggaraan Komputer Multimedia Presentation and Camera Work

Tel: +609 – 7742 448 | Faks: +609 –7741 445 | Laman web: www.ilpkb.gov.my

15 15

20 20

50 50

Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

20 20 12 8 12 30

10 10 10 10 10 15

150 150 100 80 100 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

7 48 24

30 15 10

15 200 100

Sendiri Sendiri Sendiri

206

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Basic Automation Control Asas Automasi 1 Asas Automasi 2 TeKNoloGI PeMeSINAN AM Pengoperasian Mesin Penyelenggaraan Mekanikal Basic Lathe Machine Operation Basic Milling Operation Basic Suface Grinding Operation Basic Cyclindrical Grinding Basic CNC Turning Basic EDM (Eletro Dischage Machine) Tool and Cutter Grinding - Tool Bit and End Mill

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 24 24

20 10 10

80 300 300

Sendiri Sendiri Sendiri

30 30 40 40 30 30 40 40 40

15 15 10 10 10 10 10 10 10

150 150 200 200 150 150 200 200 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN & PeNYAMANAN uDArA Pengenalan Penyaman Udara 8 Beban Haba Penyejukan 8 Asas (Fundamental) Tiub Tembaga 8 Memasang Penyaman Udara Jenis Berasingan 16 Selenggara Penyaman Udara Berasingan 16 Selenggara Penyaman Udara Kenderaan 8 TeKNoloGI reKABeNTuK & PeNGeluArAN PerABoT Asas Pembuatan Perabot 24 Asas Kemasan Perabot 16

15 15 15 12 12 10

50 50 50 100 100 60

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

20 20

70 60

Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kota Kinabalu
Tel: +6088-499 825 | Faks: +6089-499 851 | Laman web: www.ilpkk.gov.my TeKNoloGI AuToMoTIF Engine Management System Periodical Maintenance Braking System Servicing Car Air Conditioning Tyre Balancing and Alignment TeKNoloGI CADD MeKANIKAl Basic Software Inventor Kerja-kerja Ukur Asas 16 16 16 16 16 16 40 10 10 10 10 10 15 12 200 150 200 200 250 450 250 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

207

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTrIK Single Phase Domestic Wiring Single Phase Industrial Wiring Three Phase Domestic Wiring Three Phase Industrial Wiring Motor Control System 1 Motor Control System 2 Interpret PLC Program and Personal Computer Program Prepare Design Drawing (2D CAD) Preparation of Log Book for Exam ST Basic Electrical Wiring System Basic 3 Phase Electrical System Street Lighting System Basic Wiring Contactor "Motor Control System" Basic Motor Electrical Introduction Air Circuit Breaker (ACB) Introduction to Main Switch Board (MSB) Basic Testing System Pengukuhan kepada Akta Bekalan Elektrik dan PeraturanPeraturan Elektrik TeKNoloGI KoMPuTer Office Application Computer Assembly Computer Maintenance TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Basic Lathe Machine Operation Basic Milling Operation Basic Turning Operation 1 Basic Milling Operation 1 Basic Surface Grinding Operation TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Basic CNC Milling Operation 1 Basic CNC EDM Operation 1 TeKNoloGI reKABeNTuK ProDuK INDuSTrI Basic Autocad Model Making Airbrush

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 16 24 24 16 16 40 8 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

300 300 350 350 300 300 50 30 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16

25 25 25

150 250 150

Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16

10 10 8 5 5

300 300 700 850 375

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 24 32

5 5 15 15 10

820 730 385 300 400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

208

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kota Samarahan
Tel: +6088 – 465 100 | Faks: +6088 – 465 114 | Laman web: www.ilpks.gov.my TeKNoloGI AuToMoTIF Repair Braking System Overhaul Diesel Fuel Injection Pump Basic Maintenance and Chassis System Guide Line General Overhaul TeKNoloGI eleKTrIK Electric Chargeman (L1) EIU Penyelenggaraan Papan Suis TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Introduction to Metal Fabrication Technology Basic Metal Fabrication Structure (H-Beam, Angle Ron, Square Hollow and C-Channel) Basic Metal Fabrication Structure (Y-Joint) Basic Metal Fabrication Structure (Branch and Header) Basic Metal Fabrication Structure (Elbow) Basic Metal Fabrication Structure (Triangulation) Advance Metal Fabrication Structure Jointing TeKNoloGI KIMPAlAN ArKA & GAS Basic Tig Welding Welding 3G Position (Shielded Metal Arc Welding) Basic Welding (Shielded Metel Arc Welding) TeKNoloGI KoMPuTer Literasi Komputer (Sekolah Rendah/Menengah) Literasi Komputer Komuniti PC Maintenance Basic Networking Pembangunan Laman Web (Asas) Pembangunan Laman Web (Pertengahan) Pembangunan Laman Web CMS (Joomla) Basic Video Editing TeKNoloGI MeKATroNIK Fundamental to Hydraulic System Maintenance in Hydraulic System Basic Pneumatic Basic Electronic Machine Operation: Precision High Speed Lathe Machine Operation: Universal Milling Machine 8 16 8 24 96 16 1 24 24 24 16 24 40 32 24 24 4 8 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 10 10 10 10 5-10 5-10 30 10 10 10 10 10 10 10-15 10-15 10-15 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 10-20 10- 20 10-20 10- 20 10-20 10-20 120 300 150 400 2,500 150 200 800 800 800 600 800 2,000 370 370 370 --200 200 150 150 150 150 350 350 350 350 450 450 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Percuma Percuma Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

209

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI PeMASANGAN PAIP GAS Copper Pipe Installation Pemasangan Paip G.I., Poly, Copper dan PVC AutoCad Basic Application TeKNoloGI PeMBuATAN Interpret Drawing (Mechanical) Principles of Metrology (Engineering Measurement Equipment) CAD Technology Basic Level CAD Technology Advanced Level 1 CAD Technology Advanced Level 2 CAD Technology Basic Level - for Students Only (Applicants must present student ID upon application) CAD Technology Advanced Level 1 - for Students Only (Applicants must present student ID upon application) CAD Technology Advanced Level 2 - for Students Only (Applicants must present student ID upon application) TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Basic Turning Basic Milling Basic Grinding Basic CNC Turning Basic CNC Milling Basic CNC EDM Wire-Cut

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

40 40 40

10 10 10

800 600 300

Sendiri Sendiri Sendiri

40 32 40 40 40 40 40 40

10-15 20-25 10-15 10-15 10-15 15-20 15-20 15-20

180 200 350 350 350 -

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Percuma Percuma Percuma

40 40 40 40 40 40

10-15 10-15 10 -15 8-10 8-10 8-10

550 550 550 750 750 750

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN & PeNYAMANAN uDArA Servis Unit Penyaman Udara Domestik 8 Pemasangan Unit Penyaman Udara Domestik 24

5-10 5-10

80 180

Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kuala langat
TeKNoloGI CADD MeKANIKAl Basic Autodesk Inventor 2010 TeKNoloGI CADD SeNIBINA Basic Autocad (Level 1) Basic Autocad (Level 2) Autocad Basic 3D 32

Tel: +603 – 3120 4600 | Faks: +603 – 3120 4440/4444 | Laman web: www.ilpkls.gov.my

10

150

Sendiri

16 16 24

10 10 10

150 150 300

Sendiri Sendiri Sendiri

210

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI rANGKAIAN KoMPuTer Asas Pemasangan Komputer Asas Pengkabelan Rangkaian Membina Laman Web Perniagaan Asas Konfigurasi Switch

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

14 14 16 14 16 16 16 6 8 15 15 15 15 15 16 16 8 16 8 16

15 15 12 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10

112 112 144 112 179 265 179 50 50 135 135 135 135 120 100 100 100 100 100 100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PerISIAN (MulTIMeDIA INTerAKTIF) Basic Video Production Photography for Beginners Basic Video Production Introduction to Adobe Illustrator Introduction to Adobe Photoshop Photo Editing 2D Animation Graphic Design Technology Image Manipulation Audio and Video Editing TeKNoloGI PerISIAN PeNGATurCArAAN Microsoft Office -Ms Word 2007 (Basic and Intermediate) Microsoft Office -Ms P Point 2007 (Basic and Intermediate) Menghasilkan Aturcara Menggunakan Bahasa Pengaturcaraan C/C++ Aplikasi Permainan Menggunakan VB.net (Pertengahan) Pengenalan Kepada Kod HTML Aplikasi Permainan Menggunakan VB.net (Advanced)

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kuala lumpur
TeKNoloGI AuToMoTIF Engine Management System 2 (EFI) Diesel Fuel System 3 (F.I.P) Automatic Transmission System 3 Service Turbocharger Repair Manual Drive Train Repair Manual Drive Train Service Electrical System Service Air Conditioning System Perform Engine Repair 40 40 40 40 40 40 32 40 40

Tel: +603 – 7981 7495/496 | Faks: +603 – 7983 2987 | Laman web: www.ilpkl.gov.my 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1,000 450 450 450 450 450 450 297 450 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

211

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTrIK Introduction to Programmable Logic Controller (PLC) Wireman Single Phase (PW2) Wireman Three Phase (PW4) Domestic Wiring Industrial Wiring Industrial Wiring (Plus Air-Conditioning Installation and Servicing) Electrical Motor Control Programmable Logic Control (PLC) Chargeman (Theory and Practical A0 Category) Chargemen Modular (Main Switch Board and LV Motor Control TeKNoloGI eleKTroNIK INDuSTrI Application of Power Electronics Basic Pneumatic System PIC Circuit Development and Programming TeKNoloGI KIMPAlAN Basic Join Material Introduction to Manual Arc Welding Computer System Computer Networking Web Application Computer Maintenance Adobe Photoshop TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Service Equipment and Machinery TeKNoloGI PeMeSINAN AM Basic Lathe Machine Operation Basic Milling Machine Operation Basic Grinding Machine Operation Autocad Basic 2D Autocad Intermediate 2D Autocad Advance 2D Autocad Basic 3D Autocad Advanced 3D

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

40 248 248 40 40 40 40 24 440 80

15 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 10 15 10

410 480 1,900 2,000 500 500 800 500 130 2,600

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

24 40 20

10 10 10

1,203 403 440

Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16

15 15 10 10 10 10 10

492 300 360 350 350 300 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32

15

449

Sendiri

30 30 30 32 40 32 32 32

10 10 10 10 10 10 10 6

450 450 450 450 360 360 360 360

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

212

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Basic CNC Lathe Machine Operation Basic CNC Milling Machine Operation CNC Turning Operations CNC EDM Wire-Cut Machining Operations

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

30 30 40 40

5 5 10 10

1,000 1,000 449 449

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN & PeNYAMANAN uDArA Air-Conditioning system 32 Install Air-Conditioning (Split Unit) 8 Automotive Aircond 8 TeKNoloGI PerCeTAKAN Introduction to Basic Printing Offset Multi colour offset printing

10 10 10

725 400 130

Sendiri Sendiri Sendiri

80 56

6 6

300 1,339

Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kuala Terengganu
Tel: +609 – 665 2100 | Faks: +609 – 666 0806 | Laman web: www.ilpkt.gov.my TeKNoloGI BINAAN (KAYu) Hiasan Halaman Berasaskan Kayu Penyelenggaraan Mesin Kayu Pembuatan Pintu dan Tingkap Lengkung Pembuatan Bingkai Gambar dan Kemasiapan TeKNoloGI BINAAN (PAIP & SANITArI) Kerja Penyambung Paip Pemasangan Lekapan Kebersihan Sistem Bekalan Air Sejuk dan Air Panas TeKNoloGI BINAAN BANGuNAN Kerja Bata Kerja Pelepaan Kerja Penjubinan Kerja Lekapan Merekabentuk Landskap TeKNoloGI eleKTrIK Pendawai Elektrik Satu Fasa PW2 Pendawai Elektrik Tiga Fasa PW4 Kursus Persediaan untuk Peperiksaan Pendawai Elektrik Satu Fasa PW2 30 16 30 16 8 16 16 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 200 110 80 100 75 100 125 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

8 8 8 24 30 250 250 96

5-20 5-20 5-20 5-30 5-20 5-15 5-15 5-15

100 100 100 130 250 1,800 2,000 480

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

213

Nama Kursus / Modular Kursus Persediaan untuk Peperiksaan Pendawai Elektrik Tiga Fasa PW4 Kursus Persediaan Amali untuk Peperiksaan PW2 Kursus Persediaan Amali untuk Peperiksaan PW4 Sistem Hidraulik Sistem Pneumatik Penyediaan Sambat Umbang (STAY): (Persediaan Peperiksaan A4) Penyelenggaraan Papan Suis Penyegerakan Janakuasa : (Persediaan Peperiksaan A4) Pendawaian Litar Kawalan Motor Elektrik Penjaga Jentera Elektrik (A0) Penjaga Jentera Elektrik (A4) Janakuasa Voltan Rendah dengan Penyegerakan Talian Atas Voltan Rendah TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Fabrikasi Logam TeKNoloGI KIMPAlAN Kimpalan Arka (SMAW) Kimpalan Arka (GTAW) Pemasangan Komputer Penyelenggaraan Komputer Rangkaian Komputer Open Office.org (Write) Open Office.org (Impress) Open Office.org (Calculation) Microsoft Project TeKNoloGI PeMBuATAN AutoCAD Level 1 (Asas) AutoCAD Level 2 (Pertengahan) AutoCAD Level 3 (Tinggi) TeKNoloGI PeMeSINAN AM CNC Larik Kerja Larik Kerja Kisar Kerja Canai EDM

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 96 16 16 16 16 16 16 16 16 464 600 80 80 5-15 5-15 5-12 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 15 15 5-15 5-15 480 180 200 90 90 150 90 100 110 2,500 3,500 1,000 1,000

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

24

5-30

130

Sendiri

16 16 16 16 16 4 4 4 16

5-10 5-10 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

230 230 130 130 130 20 20 20 100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

8 16 16

5-20 5-20 5-20

100 40 40

Sendiri Sendiri Sendiri

30 30 30 16 16

5 - 20 5 - 20 5-15 5-10 5-10

250 200 270 120 90

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

214

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI PeMASANGAN PAIP GAS Proses Pemotongan Gas Oksi Asitilin Fabrikasi Paip

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

8 36

5-10 5-10

140 380

Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN & PeNYAMANAN uDArA Servis Unit Penyamanan Udara Domestik 8 Pemasangan Unit Penyamanan Udara Domestik 24 Mengenalpasti dan Baik Pulih Kerosakan pada Unit 8 Penyamanan Udara Domestik Kerja Paip (Penyamanan Udara) 24 Penyelenggaraan Penyaman Udara Kenderaan 8 Sektor Servis Penyejukan dan Pengurusan Refrigerant 24 (RSS) - (Sijil Bahan Pendingin kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar)

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

50 140 50 140 50 260

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Kuantan
TeKNoloGI CADD SeNIBINA AutoCAD (Asas) AutoCAD (Pertengahan) AutoCAD (Tinggi) TeKNoloGI eleKTrIK Asas Pendawaian Elektrik Penjaga Jentera Elektrik (AO) Pendawaian Satu Fasa (PW2) Pendawai Tiga Fasa (PW4) TeKNoloGI eleKTroNIK INDuSTrI Asas Pneumatik Rekacipta Litar Elektronik TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Lukisan Fabrikasi (Asas) Lukisan Fabrikasi (Pertengahan) Lukisan Fabrikasi (Tinggi) Asas Fabrikasi Logam Asas Membuat Grill Oxy-Acetylene Gas Cutting

Tel: +609 – 580 1620 | Faks: +609 – 583 3587 | Laman web: www.ilpkuantan.gov.my

8 jam 16 jam 16 jam

15 15 15

80 160 160

Sendiri Sendiri Sendiri

40 jam 480 jam 240 jam 240 jam

10-15 10-15 10-15 10-15

650 2,000 1,500 2,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 jam 32 jam

10 10

320 320

Sendiri Sendiri

16 jam 16 jam 16 jam 24 jam 24 jam 8 jam

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

160 160 160 390 390 130

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

215

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI KIMPAlAN Asas Kimpalan - SMAW Asas Kimpalan - GMAW Asas Kimpalan - GTAW 6G Qualified Welder 3.0 Welding Inspector - CSWIP (Termasuk Peperiksaan) 3.1 Welding Inspector - CSWIP (Termasuk Peperiksaan) TeKNoloGI KoMPuTer Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Powerpoint 2007 Microsoft Office Publisher 2007 Microsoft Office Access 2007 OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Base OpenOffice.org Impress OpenOffice.org Draw Pemasangan Komputer Penyelenggaraan Komputer Rangkaian Komputer TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Sistem Hidraulik Sistem Pneumatik Asas Sistem Elektro-Hidraulik TeKNoloGI PeMBuATAN Basic CNC Turning Programming and Machining Basic EDM Wire Cut Programming and Machining Basic CNC Milling Programming and Machining Asas Operasi Mesin Larik (Conventional Lathe) Asas Operasi Mesin Kisar (Conventional Milling) Nota: Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 -

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

24 jam 24 jam 24 jam 48 jam 24 jam 48 jam

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

390 390 390 1,000 2,000 5,000

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 8 jam 12 jam 12 jam 16 jam

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

80 80 80 80 80 80 80 80 80 130 130 130

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 jam 16 jam 16 jam

5- 0 5-10 5-10

160 160 160

Sendiri Sendiri Sendiri

40 jam 40 jam 40 jam 40 jam 40 jam

5 5 5 10 10

960 960 960 470 470

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

216

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) labuan
TeKNoloGI AuToMoTIF Service and Vehicle Maintenance Service Vehicle Electrical System Overhaul Engine Top Overhaul Engine Service Electronic Fuel Injection System Repair Braking System TeKNoloGI BINAAN Basic of Work Brick Pillars Building AutoCAD Level 1 TeKNoloGI eleKTIK Electro-Pneumatic Electro-Hydraulic PLC-Programmable Logic controller TeKNoloGI KoMPuTer Computer Installation Computer Application Database Creating Webpage within 35 hours TeKNoloGI MeKANIK INDuSTrI Basic Turning Operation Basic Milling Operation

Tel: +6087 – 414 911 | Faks: +6087 – 422 500 | Laman web: www.ilplabuan.gov.my

16 jam/2 hari 16 jam/2 hari 24 jam/3 hari 16 jam/2 hari 16 jam/2 hari 16 jam/2 hari

10 10 10 10 10 10

150 150 220 150 160 150

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

8 jam/1 hari 24 jam/3 hari 16 jam/2 hari

10 10 10

450 615 137

Sendiri Sendiri Sendiri

32 jam/4 hari 32 jam/4 hari 32 jam/4 hari

6 6 6

250 260 240

Sendiri Sendiri Sendiri

35 jam/5 hari 56 jam/7 hari 21 jam/3 hari 35 jam/5 hari

10 20 20 20

380 390 145 240

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 jam/4 hari 32 jam/4 hari

8 8

455 495

Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN DAN PeNYAMANAN uDArA Split Unit Air-Conditioning Maintenance 16 jam/2 hari

10

150

Sendiri

217

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) ledang
TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Welding Gas Proses Mematerikan Bahan Logam Asas Kerja Tangan Asas Welding Arka TeKNoloGI KIMPAlAN ArKA & GAS Basic Design Grill and Gate (Module 1) Basic Design Grill and Gate (Module 2) Basic Design Grill and Gate (Module 3) Basic Design Grill and Gate (Module 4) Basic Design Grill and Gate (Module 5) TeKNoloGI MeKATroNIK Basic Electro-Hydraulic Basic Electro-Pneumatics Basic Hydraulics Basic Pneumatics Basic Programmable Logic Controller (PLC) Electronic Projects Design Electronic Projects Design Single Phase Wiring Maintenance Domestic Air conditioning TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Mastercam 9 (Lathe) CNC Turning (MAZAK) CNC Milling EDM Wire Cut TeKNoloGI PlASTIK Plastic Injection Moulding Process Plastic Blown Moulding Basic Injection Moulding Technology Plastic Materials

Tel: +606 –977 3800 | Faks: +606 – 977 3799 | Laman web: www.ilpledang.gov.my

24 24 40 40

8 8 8 8

300 200 200 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16

10 10 10 10 10

200 200 350 300 350

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 5 320 16

10 10 10 10 10 10 10 10 10

100 100 100 100 100 150 70 1,800 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

40 40 40 40

15 10 10 10

140 400 400 400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

40 40 40 40 Kluster 3 -

8 8 8 8

400 400 400 400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

218

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI KoMPuTer Linux for Beginners Linux for Intermediates Basic Video Editing Basic Graphic Editing Asas Kamera DSLR Basic MS Word Basic MS Excel Basic MS PowerPoint Basic MS Access Basic PC Assemble Basic Computer Networking Basic Adobe Photoshop Basic to Internet Basic Web Design Basic Blog Development Windows Server Wireless Adminstration IT Network System Administration TCP / IP and IP Subnetting Network Printer, Folder and Application Network Cabling Internet Marketing Computer Maintenance MS Publisher Access Point Configuration TeKNoloGI PeMBuATAN Mould Design 1 (Basic) Mould Design 2 (Intermediate) Mould Design 3 (Advance) TeKNoloGI reKABeNTuK ProDuK INDuSTrI Auto Cad 2010 (Basic) Auto Cad 2010 (Intermediate) Introduction to Rapid Prototyping Technology Macromedia Flash MX (Basic) Adobe Photoshop (Basic) for Designer

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8

10 10 10 10 10 10-20 10-20 10-20 10-20 8-15 8-15 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

177 177 177 177 230 120 120 120 120 180 180 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

24 24 24

20 20 20

140 140 140

Sendiri Sendiri Sendiri

24 16 16 24 24

20 20 20 20 20

140 100 250 120 120

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

219

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Pasir Gudang
TeKNoloGI AuToMoTIF Modul 1 - Overhaul Petrol Engine Modul 2 - Basic Car Service and Maintenance Modul 3 - Service Car Air Conditioning System R13 and R134a Modul 4 - Service Diesel Engine Fuel System Modul 5 - Check and Service Electronic Fuel Injection System Modul 6 - Service Auto Electrical System TeKNoloGI eleKTrIK Pendawai Elektrik Satu Fasa - Peperiksaan ST Pendawai Elektrik Tiga Fasa - Peperiksaan ST Penjaga Jentera Elektrik ‘AO’ - Peperiksaan ST Penjaga Jentera Elektrik ‘A4’ - Peperiksaan ST TeKNoloGI eleKTroNIK INDuSTrI Modul 1 - Electronic Fundamental Modul 2 - Pneumatic and Electro-Pneumatic TeKNoloGI INSTruMeN PerINDuSTrIAN Modul 1 - Process Measurement and Maintenance Modul 2 - Calibration Modul 3 - Control Valve and Auxiliary Instrument Modul 4 - Instrument Safety and Security TeKNoloGI KIMPAlAN ArKA & GAS Modul 1 - Technical Drawing and Identifying Cutting Tools Modul 2 - SMAW Welding Modul 1 - Basic Fabrication Modul 2 - Fabrication Metal Work Modul 3 - Basic MIG Welding Modul 4 - Basic GTAW Welding TeKNoloGI KoMPuTer Modul 1 - Microsoft Word 2000 (Intermediate) Modul 2 - Microsoft Word 2000 (Advanced) Modul 3 - Microsoft Excel 2000 (Intermediate) 60 60 40 30 30 40 320 360 360 360 66 24 24 40 24 24 48 96 36 92 32 32

Tel: +607 – 254 4170 | Faks: +607 – 251 1910 | Laman web: www.ilppg.gov.my 16 16 16 16 16 16 10 10 20 10 15 15 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 400 380 300 250 250 300 1,800 2,200 2,300 2,500 660 440 370 550 320 320 320 590 360 790 350 400 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16

35 35 35

170 170 170

Sendiri Sendiri Sendiri

220

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular Modul 4 - Microsoft Excel 2000 (Advanced) Modul 5 - Microsoft Power Point 2000 (Intermediate) Modul 6 - Microsoft Power Point 2000 (Advanced) Modul 7 - Microsoft Access 2000 (Intermediate) Modul 8 - Microsoft Project 2000 Modul 1 - Computer Maintenance Modul 2 - Basic Networking Modul 1 - Microsoft Front Page 2000 Modul 2 - Website Designing (HTML, PHP and MySQL) Modul 3 - Internet and Email Modul 4 - Interactive Graphic with Adobe/Ulead TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Modul 1 - Workshop Ergonomic and Drawing Blue Print Modul 2 - Drilling Operation Modul 3 - Turning Operation Modul 4 - Milling Operation Modul 5 - Grinding Operation Modul 1 - Materials and Benchwork Modul 2 - EDM Machining Modul 3 - Advance Turning Operation Modul 4 - Advance Milling and Grinding Operation Modul 1 - CNC Lathe Operation Modul 2 - CNC Milling Operation Modul 3 - CNC EDM Wire Cut Operation Modul 4 - CNC EDM Die Sinking Operation Modul 1 - Metallurgy and Metrology Modul 2 - Basic CNC Turning and Milling Modul 3 - Die Design, Manufacturing and Maintenance
(Candidates Requirement: Basic AutoCAD)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 16 16 16 16 16 16 16 16 32 8 16 32 32 48 40 56 32 40 48 64 60 60 60 60 45 67 60 35 35 35 35 35 15 15 35 35 35 35 15 15 15 15 15 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 170 170 170 170 160 160 170 250 150 170 280 280 360 300 400 300 320 360 420 440 440 490 490 400 520 480

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI reKABeNTuK ProDuK INDuSTrI Modul 1 - Autocad Fundamentals Modul 2 - Prepare Product Drawing Modul 3 - Perform Computer Aided Design 2D Modul 4 - Perform Drawing Management Modul 5 - Auto Desk Inventor 3D lAIN - lAIN Modul 1 - Mechanical Maintenance Modul 2 - Measurement Technique Level 1 Modul 3 - Basic Industrial Automation Modul 4 - Pneumatic/Electro-Pneumatic

64 32 48 32 64 40 40 40 40

20 20 16 20 15 15 20 15 15

400 260 360 250 400 400 400 400 400

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

221

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Pedas
ICT PC Maintenance DLSR Photography Course Basic Website Development Foto Digital Editing Course Fundamental of Open Office Basic Internet Course TeKNoloGI CADD MeKANIKAl AutoCad Fundamental AutoCad 3D 3D IronCad Basic Autocad for Architecture Design Intermediate Autocad for Architecture Design 3D Basic and Advanced TeKNoloGI FABrIKASI loGAM Basic Pattern and Template Basic and Joining and Bending Work Grill and Awning Making TeKNoloGI KIMPAlAN GMAW on Carbon Steel and Stainless Steel Plate GTAW on Carbon Steel and Stainless Steel Plate GTAW on Aluminium Plate Combination Welding on Carbon Steel Pipe in 2G and 5G Positions Combination Welding on Carbon Steel Pipe in 6G Positions TeKNoloGI KoMPuTer Computer Technology Network Structured Cabling Wireless Technology TeKNoloGI MeKATroNIK Electrical Installation (Single Phase and Three Phase) Sistem Kawalan Motor Aruhan 3 Fasa (3 k.k - 10 k.k)

Tel: +606 – 685 3564 | Faks: +606 – 685 3577 | Laman web: www.ilppedas.gov.my

16 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 15

600 230 230 250 250 250

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 32 32 32

10 10 10 10 10 10

430 430 430 710 710 710

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 32 32

10 10 10

600 600 450

Sendiri Sendiri Sendiri

30 30 30 30 30

10 10 10 10 10

570 500 500 650 700

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16

10 10 10

640 640 640

Sendiri Sendiri Sendiri

40 18

15 10

890 400

Sendiri Sendiri

222

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular Kendalian Papan Suis Utama VR Programmable Logic Controller (Basic) Basic Pneumatic and Electro Pneumatic Basic Hydraulic and Electro Hydraulic Robot Operation and Maintenance TeKNoloGI PeMeSINAN CNC Conventional Milling Operation Conventional Lathe Operation CNC Milling Operation (Okuma) CNC Turning Operation (Okuma) CNC Wire Cut Operation (Hitachi) TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Fundamental Fiber Optic Fiber Optic Installation Introduction of Telecommunication Technology Wireless System Prepare and Maintain Work Documentation Conduct Site Survey Computer Network Fundamental

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 18 32 40 40 40 10 10 10 10 10 400 800 860 860 820

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 32 32 32 32

8 5 6 4 5

650 780 1,020 1,200 1,060

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16

5 5 5 5 5 5 10

800 800 800 800 800 800 640

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Perai
TeKNoloGI AuToMoTIF Vehicle and Air-Conditioning Maintenance Manual Drive Train (Clutch) Maintenance Brake System Maintenance Steering System Maintenance Engine Maintenance Suspension System Maintenance Carburetor System Maintenance Diesel Engine System Maintenance Vehicle Electrical System Maintenance Automatic Transmission System Maintenance Basic Car Maintenance

Tel: +604 – 3907 269 | Faks: +604 – 3986 964 | Laman web: www.ilpperai.gov.my

16 16 16 16 24 16 16 16 16 16 16

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

400 400 400 400 500 400 350 400 400 400 260

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

223

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI KIMPAlAN SMAW Process Plate (1F/1G) SMAW Process Plate (2F/2G) Oxy-Acethylene Gas Cutting SMAW Process Pipe (1G) GMAW Process Plate (1F/1G) GMAW Process Plate (2F/2G) GTAW Process Plate (1F/1G) GTAW Process Plate (2F/2G) TeKNoloGI KoMPuTer Computer Assemble and Software Installation Computer System Unit and Software Upgrading Computer Maintenance and Troubleshooting Basic Computer Networking Internet Application Microsoft Word 2007 Microsoft Excel 2007 Microsoft Powerpoint 2007 Microsoft Office 2010 Adobe Photoshop - Basic Digital Photography - Basic Digital Video - Basic Adobe Premier - Basic Adobe Flash - Basic

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 16 8 16 16 16 8 16

10 10 10 10 10 10 10 10

870 870 568 970 1,332 1,348 966 1,336

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16

10 15 20 20 20 15 15 15 15 10 10 10 10 10

280 280 420 420 420 40 40 40 60 360 360 360 360 360

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Sandakan
TeKNoloGI KIMPAlAN Basic Welding (Shielded Metal Arc Welding) Welding 3G Position (Shielded Metal Arc Welding) Welding 6G Position (Shielded Metal Arc Welding) Basic MIG Welding Basic TIG Welding Basic Autocad 2D Autocad 3D Bending Work Basic Welding (Shielded Metal Arc Welding) Basic MIG Welding

Tel: +6089 – 240 500 | Faks: +6089 – 240 555 | Laman web: www.ilpsdk.gov.my

1 hari 7 hari 14 hari 14 hari 14 hari 5 hari 7 hari 3 hari 7 hari 7 hari

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

300 300 350 300 300 300 300 350 350 350

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

224

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTrIK Basic Domestic Wiring Programmable Logic Controller PW2 TeKNoloGI KoMPuTer Office Application Softwares Maintanence and Trouble Shooting PC PC Assembly Editing Software Adobe Photoshop 7.0 Create Blog / Freewebs Web Design Using Dreamweaver Configure Network - Planning Port Building Master Typing - Learn How To Type Right Operating System - Install Windows and Linux TeKNoloGI PeMeSINAN AM CAD Technology Basic Level Conventional Lathe Machine Application CNC Lathe Operation CNC Milling Operation CNC EDM Wire Cut Operation CNC EDM Die Sinking Operation

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

32 jam 16 jam 240 jam 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari

10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15

240 100 1,800 60 60 60 60 60 60 60 60 60 300 350 350 500 1,000 1,000 100 50 100 150 100 120 150 150 150 90 60 30 30 60 60 30 30

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN DAN PeNYAMANAN uDArA Basic Refrigeration and Air-Conditioning Maintenance 1 hari Basic Refrigeration and Air-Conditioning System 4 hours Fundamental of Refrigrant 1 hari Automobile Air-Conditioning System 1 hari Basic Refrigeration and Air-Conditioning (Troubleshooting) 1 hari TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Residential Storey Building (RSB) Wiring Multistorey Building Wiring (MSB) Jointing (Primary Cable) Jointing (Secondary Cable) Pole Installation Erect Cable Cable Termination for UTP and Coaxial Cable Introduction to Fiber Optic Cable Fiber Optic Splicing and Termination Fiber Optic Testing Preparation Course for CA Examination - Module1A Preparation Course for CA Examination - Module 2C 4 hari 5 hari 5 hari 5 hari 3 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari

225

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP) Selandar
TeKNoloGI KoMPuTer Product Packaging Design 3DS MAX 2011 Persembahan Multimedia Menggunakan Macromedia Flash 8 Teknik Asas Fotografi Teknik Asas Edit Gambar Teknik Asas Edit Video Asas Animasi 3D Menggunakan Swift 3D Teknik Asas Edit Audio Microsoft Office – Word (Intermediate) Microsoft Office – Power Point (Intermediate) Microsoft Office – Excel (Intermediate) Microsoft Office – Access (Intermediate) Introduction to VB.net Programming (Basic) Introduction to C++ Programming (Basic) Introduction to C Programming (Basic) Introduction to Linux Operating System (Basic) Developing Website (Basic) Linux Operating System Fundamentals Basic Infrared, Wireless and Bluetooth Cable and Connectors Pemasangan dan Perkakasan Perisian Komputer Penyelenggaraan Pencegahan dan Pembaikan Komputer Pendawaian Rangkaian Komputer Basic Microsoft Office Word 2007 Basic Microsoft Office Excell 2007 Pemasangan Sistem Operasi Komputer PHP Programming with Macromedia Dreamweaver Programming with Visual Basic 2005 Teknik Menggunakan MS Office Powerpoint secara Dinamik TeKNoloGI CADD MeKANIKAl AutoCAD 2010 Basic AutoCAD 2010 Intermediate SolidWorks 2011 Basic Teknik Semburan Airbrush Asas Inventor Ver. 11 (2007) AutoCAD 2007 Intermidate AutoCAD 2007 Basic Manual Geometrical Drawing

Tel: +606 – 525 1224 | Faks: +606 – 525 1255 | Laman web: www.ilpselandar.gov.my 5 hari 5 hari 4 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 4 hari 5 hari 2 hari 2 hari 2 hari 4 hari 4 hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 4 hari 4 hari 4 hari 1 hari 3 hari 3 hari 5 hari 5 hari 2 hari 3 hari 3 hari 10 10 15 10 15 15 15 15 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 15 15 20 15 15 200 200 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 100 100 150 100 100 100 100 200 200 200 150 150 150 150 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

226

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Institut latihan Perindustrian (IlP)Mersing
Tel: +607 – 792 1700 | Faks: +609 – 792 1704 | Laman web: www.ilpmsg.gov.my TeKNoloGI KoMPuTer Wireless Networking Camera Techniques Video Production Adobe Photoshop CS5 or Latest (Basic) Adobe Photoshop CS5 or Latest (Intermediate) PC Maintenance Membina Laman Web JOOMLA 2.5! TeKNoloGI KoMPuTer / PuSAT SuMBer Microsoft Office Word 2010 Microsoft Office Excel 2010 Microsoft Office Powerpoint 2010 TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Pendawaian Resident Storey Building (RSB) Pendawaian Multi Storey Building (MSB) Jointing Main Telecom Cabling and Splicing Fiber Optic Persediaan Peperiksaan CA 1A Persediaan Peperiksaan CA 2A Persediaan Peperiksaan CA 1C 8 jam 16 jam 24 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 8 jam 8 jam 8 jam 16 jam 24 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 15 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 150 250 200 100 150 250 250 100 100 100 250 300 250 250 350 350 350 150 300 200 250 200 800 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN DAN PeNYAMANAN uDArA Servis Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara - Komersial 24 jam Servis Unit Penyamanan Udara Domestik 8 jam Pemasangan Unit Penyamanan Udara Domestik 24 jam Mengenalpasti dan Baik Pulih Kerosakan pada Unit 8 jam Penyamanan Udara Domestik Kerja Paip (Penyamanan Udara) 24 jam Penyelenggaraan Penyaman Udara Kenderaan 8 jam Sektor Servis Penyejukan dan Pengurusan Bahan Pendingin 24 jam (RSS) - (Kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar) TeKNoloGI eleKTrIK Pendawaian Elektrik Domestik Fasa 1 Pendawaian Elektrik Domestik Fasa 1 dan Endorsan (PW2) Persediaan Peperiksaan Pendawai Elektrik Satu Fasa (PW2) Persediaan Amali untuk Peperiksaan (PW2) Jenis-jenis Sistem Pendawaian Elektrik Jenis-jenis Litar Lampu dan Kuasa Pengenalan Peralatan Ujian dan Latihan Pengujian Elektrik 16 jam 240 jam 80 jam 32 jam 16 jam 16 jam 16 jam

15-20 10-20 10-20 10-20 15-20 15-20 15-20

300 1,700 500 350 250 200 200

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

227

Nama Kursus / Modular Alat Pengukur Kualiti Elektrik dan Alat Pengujian Perkakasuis dan Papan Agihan (SPN & TPN) Sistem Perlindungan Litar TeKNoloGI AuToMoTIF Basic Car Maintenance Engine Overhaul Engine Management System 2 (EFI) Diesel Fuel System 3 (F.I.P) Automatic Transmission System 3 Service Turbocharger Repair Manual Drive Train Service Electrical System Service Car Air Conditioning System Perform Engine Repair TeKNoloGI KIMPAlAN ArKA & GAS Oxy-Acetylene Cutting Process Asas Kimpalan Arka TIG Asas Kimpalan Arka (SMAW) Welding - Process GMAW (Basic)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 40 jam 40 jam 40 jam 40 jam 40 jam 40 jam 40 jam 16 jam 40 jam 8 jam 16 jam 16 jam 40 jam 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 200 250 200 150 350 1,000 450 450 450 450 450 250 450 220 300 300 650

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut latihan Perindustrian (IlP) Miri
TeKNoloGI eleKTrIK Asas Pendawaian Domestik dan Penggunaan Alat Pengujian Asas Pendawaian Industri dan Penggunaan Alat Pengujian Asas Kawalan Motor Satu Fasa Asas Kawalan Motor Tiga Fasa TeKNoloGI KIMPAlAN Basic Welding Shield Metal Arc Welding (SMAW) Workshop Practices Industrial Pipe Fitter (Basic) TeKNoloGI KoMPuTer Introduction to Word Processing and Spreadsheet Web Development Basic Video Editing Basic Powerpoint PC Assembly I Basic Maintenance Basic Networking

Tel: +6085 – 655 540 | Faks: +6085 – 653 523 | Laman web: www.ilpmiri.gov.my 16 16 8 8 24 24 72 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 15 15 15 20 20 20 10 20 20 20 250 250 200 200 320 110 270 80 80 120 80 145 145 145 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

228

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN DAN PeNYAMANAN uDArA Split Unit, Air-Conditioner Installation and Commissioning 16 Split Unit, Air-Cond Trouble Shooting, Repair and 16 Maintenance Air Conditioning Car Servicing and Maintenance 16 Pensijilan Juruteknik (CSTP) Sektor Servis Refrigeran (RSS) 24 TeKNoloGI reKABeNTuK ProDuK INDuSTrI Basic AutoCAD Intermediate AutoCAD Basic and Intermediate Inventor TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Jointing for Copper (Manhole and Overhead) Splicing and Termination for Fiber Optic Cable 16 16 16 16 8

10 10 10 10 10 10 10 10 10

300 300 300 600 300 300 300 160 180

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI)
SoFT SKIllS Project Management ISO 9001 : 2008 Quality Requirement ISO 9001 : 2008 Quality Audit Supervisory Skill Level 3 Safety Awareness Shop Floor Control TeKNoloGI KeJuruTerAAN KoMPuTer Visual Basic.Net Programming Web and HTML PC Maintenance PC Assembly Computer Networking Introduction to Adobe Photoshop Introduction to Linux OS Database Design and Programming With MySQL Microsoft Office Application: Excel (Intermediate) Microsoft Office Application: Word (Intermediate) Microsoft Office Apllication Powerpoint (Intermediate) Microsoft Office Application Access (Intermediate) An Open Office Apllication: WRITER An Open Office Application: CALC

Tel: +604 – 5087 80 | Faks: +604 – 5087 808 | Laman web: www.jmti.gov.my 16 16 16 64 16 16 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 260 260 260 760 280 260 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

325 290 325 325 400 400 325 450 325 325 325 325 190 190

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

229

Nama Kursus / Modular An Open Office Application: IMPRESS Fundamental PHP & MySQL Introduction to C++ Programming Introduction to C# Programming C# and Winform (GUI Applications) Introduction to Flash TeKNoloGI KeJuruTerAAN eleKTroNIK Learn Graphical Programming with Lab View PCB (Printed Circuit Board) Design and Fabrication Digital Design with PLD (Programmable Logic Design) Industrial Electronics Build Control Circuit Using Relay, Timer and Control Explore The Power Conversion Circuit Trouble Shooting Techniques TeKNoloGI KeJuruTerAAN MeKATroNIK Electrical System Develop PIC Based Microcontroller System Basic Sensor Engineering Sensor and Application Basic Robotics Motion Technology Basic Programmable Logic Controller Intermediate PLC Pneumatic Electro-Pneumatics Hydraulics TeKNoloGI KeJuruTerAAN PeMBuATAN Basic Manufacturing Tech. Engineering Milling Practice Turning Practice Grinding Practice CNC - Fundamental Turning Center CNC - Fundamental Machining Center EDM Fundamental CMM - Fundamental CAD/CAM - 2D Wireframe Design CAD/CAM - 3D Wireframe Design and Surface Modelling

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 190 450 325 325 400 400

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 20 16 16 32 20 16

5 5 5 5 5 5 5

310 600 390 470 300 445 425

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 24 20 32 20 24 20 20 20 20 20

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

425 585 370 510 630 310 340 370 340 370 340

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

200 60 60 80 40 40 32 32 40 48

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2,530 1,100 910 975 1,040 1,070 950 715 455 455

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

230

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Pusat latihan Teknologi Tinggi (ADTeC) Batu Pahat
Tel: +607-428 7722/7733 | Faks: +607-428 5290 | Laman web: www.adtecbp.gov.my TeKNoloGI eleKTroNIK Fundamental to Hydraulic System Maintenance in Hydraulic System Fundamental to Electro-hydraulics System PLC OMRON : Application on Electro-Pneumatic Control PLC OMRON : Application on Electro-Hydraulic Control TeKNoloGI KIMPAlAN 6G SMAW 6G GTAW 6G GMAW Ujian Tanpa Musnah 6GC GTAW/SMAW TeKNoloGI KoMPuTer MS Excel for Control Chart Development Home Computer Network Computer Networking (Basic) Computer Networking (Intermediate) Web Design (Basic) Web Design (Intermediate) Photo Editing (Adobe Photoshop) Routers and Routing Fundamentals Routing and Switching (Intermediate) WAN Technologies TeKNoloGI MeKATroNIK Basic Introduction to PIC 16F877A - Practical Approach PLC NAIS - Installation, Programming and Application Mitsubishi RV- M1 Revolute Robotic System Shibaurama 3 - Ai Cartesian Robotic System Electrical Machine (Basic and Intermediate) TeKNoloGI PeMBuATAN AutoCAD 2D AutoCAD 3D CNC EDM Wire Cut CNC Milling (Basic) CNC Turning (Basic) Autodesk Inventor 2011 Essential - 3D Solid Modelling Autodesk Inventor 2011 Essential - Assembly Design Autodesk Inventor 2011 Essential - Drafting and Detailing 2 hari 2 hari 2 hari 3 hari 3 hari 8 hari 8 hari 8 hari 2 hari 8 hari 2 hari 8 jam 8 jam 16 jam 8 jam 16 jam 16 jam 32 jam 32 jam 32 jam 3 hari 4 hari 2 hari 2 hari 4 hari 5 hari 5 hari 3 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 10-30 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 8-10 8-12 8-12 8-12 10-15 8-15 8-15 4–6 4–8 4–8 5-20 5-20 5-20 200 200 300 350 350 2,000 2,000 2,000 600 2,000 300 100 100 200 100 200 200 500 500 500 450 300 200 200 400 400 450 950 950 950 700 600 600 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

231

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI PeNGeluArAN 7 QCC Tools for Quality Control PRO-E (Pro Engineer CAD/CAM) Basic Design Training EDM Die Sinker Basic of CNC Milling (Moriseiki) Basic of Tool and Die

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

2 hari 40 jam 5 hari 5 hari 5 hari

10-30 8-15 8-10 9-15 9-15

300 800 950 950 950

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Pusat latihan Teknologi Tinggi (ADTeC) Kulim
TeKNoloGI PeMBuATAN Basic EDM Wire Cut Machine Intermediate EDM Wire Cut Machine Basic EDM Die Sinker Machine Intermediate Die Sinker Machine Autodesk Inventor TeKNoloGI PeNGeluArAN Introduction to Rapid Prototyping Machine Basic CNC Lathe - Okuma Intermediate CNC Lathe- Okuma Basic CNC Lathe - Mazak Intermediate CNC Lathe - Mazak Basic CNC Milling - Okuma Intermediate CNC Milling - Okuma Perform Milling Operation - Conventional Perform Turning Operation - Conventional Surface Grinding Machine - Conventional CNC Surface Grinding Machine TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Optical Fiber Splicing Optical Fiber Cable Testing Basic Troubleshooting of ADSL Basic 8085 Simulator TeKNoloGI KoMPuTer Fundamental of Joom La Softel Fundamental of Packet Tracer ver. 5.2 PC Maintenance and Configuration

Tel: +604 – 404 2975 | Faks: +604 – 404 2971/3 | Laman web: www.adteckulim.gov.my

16 jam 24 jam 16 jam 24 jam 24 jam

10 10 10 10 10

150 225 140 225 225

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

32 jam 16 jam 24 jam 16 jam 24 jam 16 jam 24 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

950 150 225 150 225 150 225 150 150 150 155

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 jam 16 jam 16 jam 16 jam

10 10 10 10

250 250 250 250

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 jam 16 jam 16 jam 16 jam

10 5 5 8

250 250 250 215

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

232

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI eleKTroNIK Basic Electronic for TV Electronic Circuit Design PLC Workshop : Application Basic PIC Microcontroller TeKNoloGI MeKATroNIK Motor Control Circuit Engineering Drawing (2D CAD) Mechanical Equipment Maintenance Electrical Equipment Maintenance 1 Electronic Equipment Maintenance 1 Hydraulic Maintenance Pneumatic Maintenance Jigs and Fixtures Maintenance Industrial Automation System

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 jam 16 jam 16 jam 16 jam

10 8 8 8

250 250 300 250

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 16 jam 80 jam

8 10 10 10 10 10 10 10 10

200 250 250 250 250 250 250 250 720

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Pusat latihan Teknologi Tinggi (ADTeC) Melaka
TeKNoloGI AuToMoTIF Braking System - Fundamental Braking System - Advanced Top Overhaul - Petrol Engine General Averhaul - Petrol Engine Engine Dyno Petrol Engine Fuel System - EFI TeKNoloGI eleKTrIK Circuit Contacts Single Phase Motor Control Single Phase Electrical Wiring (Domestic Wiring) Three Phase Motor Control Basic Pneumatics System Basic Electro Pneumatics System Introduction to Programmable Logic Controller Pendawaian Elektrik 3 Fasa / Wireman PW4 (Suruhanjaya Tenaga) TeKNoloGI eleKTroNIK Basic Electronic Trouble Shooting 2 2 2 2 2 2 32 21 32 21 16 16 16 256

Tel: +606 – 552 7227 | Faks: +606 – 552 7231 | Laman web: www.adtecmlk.gov.my 10 10 10 10 10 10 8 15 15 6 8 8 6 15 180 200 200 230 320 200 650 350 300 210 200 230 220 2,600 Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

16

10

346

Sendiri

233

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI KoMPuTer Microsoft Office Access Introduction to Linux Desktop Openoffice.Org Writer Openoffice.Org Calc Fundamental of DSLR Photography Set-Up LAN Wired and Wireless TeKNoloGI PeNGeluArAN Basic CNC Lathe Basic CNC Milling CNC EDM Wire Cut Conventional Milling

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

16 16 16 16 16 16 24 40 24 32

10 10 10 10 5 10 5 5 10 5 8 5

100 100 100 100 1,548 751 400 500 250 300 550 3,500

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN & PeNYAMANAN uDArA Maintenance of Domestic Air Conditioners 40 TeKNoloGI TeleKoMuNIKASI Certified Fibre Optic Technician (CFOT) 40

Pusat latihan Teknologi Tinggi (ADTeC) Shah Alam
Tel: +603 – 5161 2622 | Faks: +603 – 5161 2651 | Laman web: www.adtecsa.gov.my TeKNoloGI eleKTrIK KuASA Electrical Chargeman A0 Electrical Chargeman A4 Low Voltage Overhead Line System Low Voltage Generation and Synchronising for Electrical Chargeman A4 TeKNoloGI PeMBuATAN CNC Milling Operation CNC Turning Operation CNC EDM Operation

260 256 80 80

25 25 25 25

3,000 3,400 1,300 1,300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

40 40 24

6 6 4

2,000 2,000 1,000

Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeJuKBeKuAN & PeNYAMANAN uDArA Installation and Operation of Air-Conditioning System 32 (Basic and Intermediate) Maintenance & Repair of Air-Conditioner (Split-Unit) 16 Automobile Air-conditioning System (Theory and 16 Practical)

10 10 8

1,050 950 850

Sendiri Sendiri Sendiri

234

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI KIMPAlAN 6G-SMAW - Carbon Steel Pipe (Licensed) 6G-GTAW - Carbon Steel Pipe (Licensed) GMAW/MAG Welding on Carbon Steel Plate GMAW/MIG Welding on Aluminum Plate GTAW/TIG Welding on Stainless Steel Plate GTAW/TIG Welding on Aluminum Plate FCAW on Carbon Steel Plate Sub-Merged Arc Welding Process Plastic Welding Visual Inspection on Welded Joint Dye Penetrant Inspection on Welded Joint Magnetic Particle Inspection on Welded Joint TeKNoloGI KoMPuTer Office Application - Basic Level Office Application - Intermediate Level Photo and Graphic Editing - Basic Level Photo and Graphic Editing - Intermediate Level PC Assembly - Basic Level PC Assembly - Intermediate Level TeKNoloGI JAMINAN KuAlITI Basic Metrology - 1D Measurement Intermediate Metrology - 2D Measurement Advance Metrology - 3D Measurement Perform Basic Product Inspection Conduct Inspection Procedure TeKNoloGI MeKATroNIK Electro-Pneumatic Electro-Hydraulic AutoCAD PLC Interface With Hydraulic/Pneumatic System Basic PIC Microcontroller Electrical Machine Stepper Motor

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

40 40 24 24 24 24 24 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 16 16 16 24 32 32 32 32 32

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 12 8 12 5 5 5 5 8 8 8 8 8

1,800 2,400 850 850 960 960 850 600 600 800 800 800 250 250 250 250 250 250 400 300 300 240 400 400 400 400 523 640 488 527 500 1,300 500 950 950

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNoloGI PeNYeleNGGArAAN KAPAl TerBANG Human Factor in Aviation Air Legislation Basic Aircraft Aerodynamics Aircraft Sheet Metal Aircraft Wiring and Looming

235

Nama Kursus / Modular TeKNoloGI PeMBuATAN AuToMoTIF Lubrication Elementary NC Programming (Lathe) Energy Maintenance (Compressor Facility) Elementary Pneumatic Control Intermediate Energy Maintenance Compressor Facility Intermediate Hydraulic Control Elementary Hydraulic Control Intermediate Machine Elements Introductory Pneumatic Control Elementary Machine Elements Elementary PMC Elementary NC Maintenance Intermediate Machine Elements Intermediate NC Maintenance Advanced Welding (Gas) Welding (Arc) Robot Teaching (Hand) Fanuc Robot Teaching (Spot Welding) Fanuc Robot Maintenance Elementary Fanuc Robot Maintenance Intermediate Fanuc Robot Teaching (Hand) Yaskawa Robot Maintenance Elementary Yaskawa Robot Maintenance Intermediate Yaskawa Robot Teaching (Spot Welding) Yaskawa Hand-tool Work (Hand Finishing) NC Programming (Machining Center) Energy Maintenance (Air Conditioner Facility) Elementary Lubrication Intermediate Energy Maintenance (Air Conditioner Facility) Intermediate Facility Diagnosis (Vibration Method) Environment - Energy Maintenance (Water Treatment) Elementary ISO Drawing - Geometric Allowance Elementary Environment - Energy Maintenance,Water Treatment (Intermediate) Standardization of Quality Assurance Jobs ISO Drawing - Geometric Allowance (Intermediate)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

24 32 24 24 24 24 24 24 24 24 32 32 24 32 24 24 32 32 32 32 32 32 32 32 40 32 24 24 24 24 32 24 32 24 32

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 10 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

550 600 400 450 400 550 400 550 450 550 750 750 700 750 450 450 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 350 850 400 500 400 550 300 200 350 200 250

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

236

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular Inspection using Measuring Equipments CMM (3D Measuring tools) Inspection using Testing Machines (Performance and NonDestructive Test) Vehicle QA Introductory Inspection Method and Defect Findings Elementary Vehicle Defect Reduction Elementary Process Inspections Intermediate Motor Vehicle Type Designation System Intermediate Vehicle Defective Cause Analysis Intermediate Defective Cause Analysis Process Inspections Advance Mechanical Drawing Elementary Mechanical Drawing Intermediate Facility Diagnosis (Vibration Method) - Maintenance Knowledge of Manufacturing Method Inspection using Measuring Equipment Inspections Using Testing Equipment (Destruction Test) Intermediate Scribing Work Measurement (Measuring) Work Sketching Work Knowledge of Car Structure and Function Introductory Quality Control Method (QC Method) Introductory Quality Defect Improvement Story Introductory Measurement (Measuring Methods) Process Inspection Elementary Motor Vehicle Type Designation System Elementary Calibration of Measuring Equipments (2D measuring tools) Sensor Basic Basic Soldering Electric Theory Machine Electrical Wiring Relay Sequence Electronic Theory Electronic Digital Microcomputer Elementary Microcomputer Intermediate Motor Control (SERVO)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 8 16 32 8 32 32 32 32 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 450 200 200 200 200 200 200 450 200 200 200 200 550 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 150 100 150 300 100 300 550 550 450

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

237

Nama Kursus / Modular Motor Control (INVERTER) Electric Measurement Car Electronics (Intermediate) Electrical Measurement and Application Sequence Control Elementary (MELSEC) PLC Application (MELSEC) PLC Touch Panel (MELSEC) Electrical Facility (Elementary) Electric Intermediate Electrical Facility (Intermediate) Electric Advanced Car Electronics (Elementary) Electronic Sensor Car Troubleshooting (Electronics) Intermediate Car Electronics (Advanced) Electric Elementary Link Servo System Maintenance Elementary Link Servo System Maintenance Intermediate Electronic Analog Sequence Control Elementary (SYSMAC) Electronics Intermediate PLC Application (SYSMAC) PLC Touch Panel (SYSMAC) Car Assembly Training Elementary Car Assembly Intermediate Car Assembly Advanced Press Stamping Elementary Press Stamping Press Stamping Advanced Machining Elementary Plastic (Bumper Painting) Elementary Plastic (Bumper Painting) Intermediate Plastic (Bumper Painting) Advanced Unit Assembly Elementary Unit Assembly Intermediate Unit Assembly Advanced Casting (Iron Aluminium) Elementary Casting (Aluminium) Intermediate

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 32 16 24 32 24 24 24 24 32 24 32 24 32 24 24 32 40 40 32 32 32 24 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 10 10 10 10 5 5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300 200 250 400 500 500 500 400 400 400 350 250 300 250 250 300 900 900 300 250 300 500 500 400 400 400 400 700 700 700 800 800 800 350 350 350 750 750

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

238

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular Casting (Aluminium) Advanced Painting Training Elementary Painting Intermediate Painting Advanced Body Welding Elementary Body Welding Intermediate Body Welding Advanced

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 40 40 40 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 750 800 800 800 900 900 900

Penaja Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Pusat latihan Teknologi Tinggi (ADTeC) Taiping
TeKNoloGI KeJuruTerAAN MIKroeleKTroNIK Introduction to Cleanroom Protocol Basic Electronic Micro Controller TeKNoloGI KeJuruTerAAN KoMPuTer Computer Assembly and Maintenance Basic Web Design Basic Blog Design Basic Adobe Photoshop Basic Microsoft Office Access 2007 Digital Video Editing TeKNoloGI KeJuruTerAAN KoMPoSIT Introduction to Composite Laminate Design using Composite Star Production Management TeKNoloGI KeJuruTerAAN PolIMer Quality Management Product Research and Development Procurement Human Resources Management TeKNoloGI KeJuruTerAAN SerAMIK Slip Casting Process (Clay) Slip Casting Process (Hydro Stone) Decal Transfer Techniques

Tel: +605 – 801 2600 / +605 – 801 2601 | Laman Web: www.adtectaiping.gov.my

16 40 32

10 10 10

700 800 1,500

Sendiri Sendiri Sendiri

32 16 16 16 16 16

15 12 25 12 15 5

500 250 250 250 250 600

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

40 16

8 20

1,200 300

Sendiri Sendiri

16 16 16 16

20 20 20 20

300 300 300 300

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

24 24 8

8 8 8

700 700 650

Sendiri Sendiri Sendiri

239

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk menguruskan dana sama ada secara pinjaman atau geran bagi membiayai latihan kemahiran kepada pelatih yang mengikuti latihan kemahiran. Fungsi utama PTPK adalah merancang dan menguruskan pembiayaan (pinjaman atau geran) latihan kemahiran berdasarkan peruntukan Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640). Sejak diperbadankan pada 1 Jun 2006, tumpuan pembiayaan latihan kemahiran adalah kepada golongan pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan pelajar yang tercicir selepas Penilaian Menengah Rendah (PMR). Selain itu, PTPK juga ada menyediakan pembiayaan secara pinjaman kepada golongan pekerja dan pembiayaan secara geran kepada pelajar lepasan SPM dan pelajar yang tercicir selepas PMR serta graduan yang tidak mendapat pekerjaan bagi membolehkan mereka meningkatkan kemahiran untuk kebolehpasaran dalam pekerjaan/ industri. Tujuan utama penubuhan PTPK adalah untuk menyediakan pembiayaan kepada pelatih yang mengikuti latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir Negara. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK), Aras 15-19 & 27, Jalan Tun Ismail, Menara Dato’ Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra, 59480 Kuala Lumpur. | Tel: +603 – 4047 6200 | Faks: +603 – 4047 6011 | E-Mel: skillsfund@ ptpk.gov.my | Laman web: www.ptpk.gov.my Nama Kursus / Modular Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

ProGrAM PeNINGKATAN KeMAHIrAN INDuSTrI (INSeP) Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan (AF-11-B) 6 Safety and Health Officer (BC-23-B/2) 6 Biotechnology (BT-31-B) 6 Logistic and Supply Chain Management (DT-61-B) 6 Network Security Professional (EE-710-B) 6 Off Grid Solar System (EE-711-B) 4 Process Control Technology (EE-713-B) 6 RF - Electrical Sub-Track (EE-715-B) 6 RFID in Inventory System (EE-716-B) 6 RF - Mechanical Sub-Track (EE-717-B) 6 RF - Software Sub-Track (EE-718-B) 6 Robotic and Automation (EE-719-B/1) 6 Robotic and Automation (EE-719-B/2) 6 Robotic and Automation (EE-719-B/3) 6 Robotic and Automation (EE-719-B) 6 Advanced Electrical and Electronic in Automotive System 6 (EE-71-B) Teknologi Fiber Optik (EE-722-B) 6 Broadband Technologies Technical Marketing (EE-72-B) 6 Electrical Maintenance and Management (EE-73-B) 6 High Speed Broadband (HSBB) (EE-77-B) 6

20 24 20 20 20 20 100 40 20 40 40 20 10 20 20 20 20 20 20 20

14,000 16,240 18,000 9,500 16,660 10,000 9,700 17,100 9,000 17,400 19,380 22,500 15,000 13,000 22,500 9,000 16,500 17,000 13,000 17,000

PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

240

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular Principle of Insurance and Financial Planning (FB-81-B) Computer Embedded System (IT-113-B) Computer Integrated Manufacturing System (IT-114-B) Enterprise Resource Planning (ERP) in SAP (IT-117-B) Multimedia and Graphic Design (IT-119-B) Industrial Plastic Technology (MC-1214-B) Insep Soldering PCBA (IPC Standard Training) (MC-1215-B) Manufacturing Process (MC-1217-B) Mould Making Technology (MC-1218-B) Painting and Corrassion Inspection (MC-1219-B) PCN Auto UT - Phased Array (MC-1220-B) Plastic Product Processing (MC-1221-B) Radiografi Industri (MC-1222-B) Sistem Pengurusan Kualiti Automotif (MC-1223-B) PCN Welding Inspection (MC-1225-B/1) Certified Welding Inspector (AWS) (MC-1225-B/3) Welding Inspection (MC-1225-B/4) Deep Sea Water Diving Small Entrepreneur in Refrigeration Vibration and Maintenance Technology Automotive Service Technology Sistem Pengurusan Kualiti Automotif

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6 20 40 140 40 20 20 0 49 10 24 24 10 20 10 24 20 15 15 25 25 25 25 14,500 18,200 9,200 18,200 7,000 20,000 15,900 14,300 8,804 17,170 17,510 12,000 17,800 19,835 18,950 19,000 19,000 53,700 6,500 18,850 12,500 15,000 5,684 5,000 5,000 2,500 4,750 4,750 7,500

Penaja PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

worKForCe TeCHNICAl TrANSForMATIoN ProGrAMMer (wTTP) Pemasangan Paip Gas (CIDB-001-A) 5 25 Elektronik Industri (E-011-2) 6 25 Juruteknik Automasi (H-176-2) 6 25 Front Office Skills (L-160-1) 6 25 JurueleKTrIK Juruteknik Elektrik Rendah (SKM Tahap 1) Juruteknik Elektrik (SKM Tahap 2) Juruteknik Elektrik Kanan (SKM Tahap 3) eleKTroNIK INDuSTrI Juruteknik Rendah Elektronik Industri – Peralatan (SKM Tahap 1) Juruteknik Elektronik Industri – Peralatan (SKM Tahap 2) Juruteknik Kanan Elektronik Industri – Peralatan (SKM Tahap 3) 6 bulan 6 bulan 12 bulan 25 25 25

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

4,250 4,250 7,500

PTPK PTPK PTPK

241

Nama Kursus / Modular PeNerBITAN MulTIMeDIA Artis Multimedia – Video (SKM Tahap 2) Pereka Bentuk Multimedia – Video (SKM Tahap 3) Pengurus Kreatif Multimedia (SKM Tahap 4) SISTeM MAKluMAT Pembantu Tadbir Sistem Maklumat (SKM Tahap 2) Penyelia Pembantu Tadbir Sistem Maklumat (SKM Tahap 3) Eksekutif Sistem Maklumat (SKM Tahap 4) KoMPuTer SISTeM Pembantu Juruteknik Sistem Komputer (SKM Tahap 2) Juruteknik Sistem Komputer (SKM Tahap 3) Pembantu Eksekutif Sistem Komputer (SKM Tahap 4) KoMPuTer rANGKAIAN Pembantu Juruteknik Rangkaian Komputer (SKM Tahap 2) Juruteknik Rangkaian Komputer (SKM Tahap 3) Pembantu Jurutera Rangkaian (SKM Tahap 4) CISCO Certified Entry Networking Technician (CCENT) CISCO Certified Networking Associate (CCNA)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

6 bulan 9 bulan 15 bulan 6 bulan 9 bulan 15 bulan

25 25 25 25 25 25

3,000 4,500 7,500 3,000 4,500 7,500

PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

6 bulan 9 bulan 15 bulan

25 25 25

3,000 4,500 7,500

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 9 bulan 15 bulan 10 hari 10 hari

25 25 25 25 25

3,000 4,500 7,500 2,000 2,000

PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

PeMBANGuNAN APlIKASI SAPHRC - Solution Consultant Resource - Management 25 hari/5 bulan and Administration SAPSDC - Solution Consultant SAP ERP Order Fulfilment 25 hari/5 bulan (SD) SAPMMC - Solution Consultant SAP ERP Procurement 25 hari/5 bulan (MM) SAPADC - SAP Development Consultant With SAP Net 25 hari/5 bulan Weaver 7.0 ABAP SAPFIC - Solution Consultant Financials - Financial 25 hari/5 bulan Accounting SAP Financial Accounting 25 hari/5 bulan SAP ABAP 25 hari/5 bulan SAP Human Capital Management 25 hari/5 bulan SAP Sales and Distribution 25 hari/5 bulan SAP Material Management 25 hari/5 bulan PeMeSINAN loGAM Pemesin Am (SKM Tahap 1) Toolmaker - Metal Stamping Die (SKM Tahap 2)

25 12,000-21,200 25 12,000-21,200 25 12,000-21,200 25 12,000-21,200 25 12,000-21,200 25 25 25 25 25 12,000-21,200 12,000-21,200 12,000-21,200 12,000-21,200 12,000-21,200

PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

5,500 4,750

PTPK PTPK

242

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular Senior Toolmaker - Metal Stamping Die (SKM Tahap 3) Pembuat Perkakasan - Acuan Suntikan Plastik (SKM Tahap 2) Pembuat Perkakasan Kanan – Acuan Suntikan Plastik (SKM Tahap 3) PeMerIKSAAN CSWIP 3.0 Welding Inspector CSWIP 3.1 Welding Inspector KIMPAlAN ArKA Jurukimpal Arka Logam Berperisai (Keluli Karbon) (SKM Tahap 1) Jurukimpal Arka Logam Berperisai (Keluli Karbon dan Keluli Tahan Karat) (SKM Tahap 2) Juruteknik Arka Logam Berperisai (Keluli Karbon dan Keluli Tahan Karat) (SKM Tahap 3) FCAW Welding Certification 3G MeKATroNIK Juruteknik Automasi (SKM Tahap 2) Juruteknik Automasi Senior (SKM Tahap 3) AuToMASI PerINDuSTrIAN Pembantu Jurutera Automasi Perindustrian (SKM Tahap 4) PerKHIDMATAN NDT - PeNGuJIAN rADIoGrAF Radiographic Interpretation

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) 12 bulan 6 bulan 12 bulan 25 25 25 9,000 5,550 9,000

Penaja PTPK PTPK PTPK

5 hari 8 hari

25 25

2,000 2,000

PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan 3 bulan

25 25 25 25

5,750 5,950 6,000 6,200

PTPK PTPK PTPK PTPK

6 bulan 12 bulan

25 25

5,250 8,250

PTPK PTPK

24 bulan

25

8,250

PTPK

5 hari

25

4,800

PTPK

PerKHIDMATAN NDT - PeNGuJIAN PeNeMBuS CeCAIr Penetrant Testing 5 hari Non-Destructive Testing (NDT) 3 bulan PerKHIDMATAN NDT - PeNGuJIAN ulTrASoNIK Ultrasonic Testing JAMINAN KuAlITI Juruteknik Rendah Jaminan Kualiti (SKM Tahap 1) Juruteknik Jaminan Kualiti (SKM Tahap 2) FMM Certificate Quality Technician

25 25

4,200 12,000

PTPK PTPK

15 hari

25

7,500

PTPK

6 bulan 6 bulan 14 hari

25 25 25

4,200 4,200 4,600

PTPK PTPK PTPK

243

Nama Kursus / Modular ProDuK INDuSTrI Juruteknik Rekabentuk Produk Industri (SKM Tahap 2) Juruteknik Kanan Rekabentuk Produk Industri (SKM Tahap 3) Assistant Industrial Product Designer (SKM Tahap 4) PeNYAMANAN uDArA Mekanik Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestic (SKM Tahap 1) Mekanik Penyejukbekuan dan Penyejukbekuan Udara Domestik (SKM Tahap 2) PeNYeNGGArAAN INDuSTrI Penyelia Penyelenggaraan Elektromekanikal (SKM Tahap 3) PeNYeleNGGArAAN DANDANG FMM Certificate in Boilerman PeNJAGA JeNTerA Penjaga Jentera (A0) Pemasangan Elektrik Fasa Tunggal (PW2) Pemasangan Elektrik Fasa Tunggal (PW2) PeNDAwAI Building Wiring Installation PeMBuATAN BoT Fiberglass Hull and Superstructure Builder (SKM Tahap 1) Senior Fiberglass Hull and Superstructure Builder (SKM Tahap 2) AuToMoTIF (KeNDerAAN MoTor) Juruteknik Automotif (SKM Tahap 1) Juruteknik Kenderaan Motor (SKM Tahap 2) Juruteknik Kanan Kenderaan Motor (SKM Tahap 3) Eksekutif Automotif (SKM Tahap 4) PeNYeNGGArAAN KeNDerAAN BerGAS ASlI Pemasangan Sistem Gas Asli Kenderaan (SKM Tahap 2)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

6 bulan 12 bulan 12 bulan

25 25 25

5,000 5,000 9,000

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

4,750 4,750

PTPK PTPK

12 bulan

25

4,200

PTPK

4 hari

25

1,400

PTPK

6 bulan 6 bulan 15 bulan

25 25 25

6,300 4,400 7,800

PTPK PTPK PTPK

3 bulan

25

3,300

PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

4,250 4,250

PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan

25 25 25 25

5,050 5,050 7,000 9,500

PTPK PTPK PTPK PTPK

6 bulan

25

5,050

PTPK

244

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular THerMoPlASTIC Plastic Injection Moulding Production Junior Technician (Thermoplastic) (SKM Tahap 1) Plastic Injection Moulding Production Technician (Thermoplastic) (SKM Tahap 2) Plastic Injection Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (SKM Tahap 3) KerJA PeNCeTAKAN Artis DTP (SKM Tahap 1) Pereka Grafik (SKM Tahap 2) TerAPI KeCANTIKAN Jurukecantikan (SKM Tahap 1) Juruestetik (SKM Tahap 2) Juruterapi Estetik (SKM Tahap 3) Penolong Pengurus Estetik (SKM Tahap 4) Pengurus Estetik (SKM Tahap 5) MAKANAN & MINuMAN Pramusaji (SKM Tahap 1) Kaptan Makanan dan Minuman (SKM Tahap 2) Penyelia Makanan dan Minuman (SKM Tahap 3) MASAKAN Pembantu Penyedia Makanan (SKM Tahap 1) Penyedia Makanan (SKM Tahap 2) Penyelia Penyedia Makanan (SKM Tahap 3) PASTrI Pembantu Penyedia Pastri (SKM Tahap 1) Penyedia Pastri (SKM Tahap 2) Penyelia Penyedia Pastri (SKM Tahap 3) PeMBAKAr roTI Ketua Penyedia Roti (SKM Tahap 3) PeMANDu PelANCoNG Pemandu Pelancong (SKM Tahap 3)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

4,750 4,750 8,500

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

2,500 2,500

PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan 12 bulan 15 bulan

25 25 25 25 25

4,000 4,000 5,000 8,500 8,500

PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

2,500 2,500 5,000

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

4,750 4,750 6,500

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

2,500 2,500 5,000

PTPK PTPK PTPK

12 bulan

25

2,500

PTPK

12 bulan

25

2,500

PTPK

245

Nama Kursus / Modular DANDANAN rAMBuT Pendandan Rambut Kanan (SKM Tahap 3) SeNIBINA Pelukis Muda Pelan Senibina (SKM Tahap 1) Pelukis Pelan Senibina (SKM Tahap 2) Pelukis Pelan Kanan Senibina (SKM Tahap 3) AwAM Pelukis Pelan Muda Kejuruteraan Awam dan Struktur (SKM Tahap 1) Pelukis Pelan Kejuruteraan Awam dan Struktur (SKM Tahap 2)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

12 bulan

25 25 25 25 25

3,000

PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan

2,900 2,900 5,500

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

2,900 2,900

PTPK PTPK

KeSelAMATAN DAN KeSIHATAN DI TAPAK BINAAN Penyelia Keselamatan dan Kesihatan Tapak Binaan(SKM 12 bulan Tahap 3) FMM Certificate in Safety and Health Officer 5-6 bulan Certificate Programme for Safety and Health Officer 22 hari PerAKAuNAN Group Diploma Level 3 – London Chamber of Commerce and Industry Examination Boards (LCCIEB) – UK Accounting loGISTIK FMM Sijil Pengurusan Stor dan Gudang JAHITAN PAKAIAN Pembuat Pakaian Wanita (SKM Tahap 1) Pembuat Pakaian Wanita Kanan (SKM Tahap 2) GuArD ServICeS Security Assistant (SKM Tahap 1) Security Officer (SKM Tahap 2) PeNJAGAAN KANAK-KANAK Penjaga Kanak-Kanak (SKM Tahap 2) Penjaga Kanan Kanak-Kanak (SKM Tahap 3) Executive Diploma in Early Childhood Education

25 25 25

6,000 4,650 4,950

PTPK PTPK PTPK

12 bulan

25

6,000

PTPK

3-4 bulan

25

2,500

PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

3,750 3,750

PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan

25 25

5,000 5,000

PTPK PTPK

6 bulan 12 bulan 12 bulan

25 25 25

3,250 4,250 8,500

PTPK PTPK PTPK

246

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular lATIHAN voKASIoNAl Pegawai Latihan Vokasional (SKM Tahap 3) DISTrIBuTIoN Fitter (SKM Tahap 1) Distribution Technician (SKM Tahap 2) Distribution Senior Technician (SKM Tahap 3) INSTruMeNTATIoN Water Distribution Instrumentation Technician (SKM Tahap 2) Water Distribution Instrumentation Senior Technician (SKM Tahap 3) rAwATAN ProSeS AIr Water Treatment Plant Operator (SKM Tahap 1) Water Treatment Plant Technician (SKM Tahap 2) Water Treatment Plant Senior Technician (SKM Tahap 3) CulTurAl HerITAGe GuIDe Cultural Heritage Specialist Guide KoMPuTer rANGKAIAN CISCO Certified Entry Networking Technician (CCENT) CISCO Certified Networking Associate (CCNA)

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

12 bulan

25

3,500

PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

4,500 4,800 5,900

PTPK PTPK PTPK

6 bulan 12 bulan

25 25

4,800 5,900

PTPK PTPK

6 bulan 6 bulan 12 bulan

25 25 25

4,500 4,800 5,900

PTPK PTPK PTPK

6 bulan

25

4,700

PTPK

10 hari 10 hari

25 25

2,000 2,000

PTPK PTPK

PeMBANGuNAN APlIKASI SAPHRC - Solution Consultant Resource - Management 25 hari/5 bulan and Administration SAPSDC - Solution Consultant SAP ERP Order Fulfilment 25 hari/5 bulan (SD) SAPMMC- Solution Consultant SAP ERP Procurement 25 hari/5 bulan (MM) SAPADC - SAP Development Consultant with SAP Net 25 hari/5 bulan Weaver 7.0 ABAP SAPFIC - Solution Consultant Financials - Financial 25 hari/5 bulan Accounting SAP Financial Accounting 25 hari/5 bulan SAP ABAP 25 hari/5 bulan SAP Human Capital Management 25 hari/5 bulan SAP Sales and Distribution 25 hari/5 bulan SAP Material Management 25 hari/5 bulan

2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200 2512,000 - 21,200

PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK PTPK

247

Nama Kursus / Modular PeMerIKSAAN Welding Inspector CSWIP 3.0 Welding Inspector CSWIP 3.1 Welding Inspector KIMPAlAN ArKA FCAW Welding Certification 3G PerKHIDMATAN NDT PeNGuJIAN rADIoGrAF Radiographic Interpretation

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

5 hari 5 hari 8 hari

25 25 25

6,250 2,000 2,000

PTPK PTPK PTPK

3 bulan

25

6,200

PTPK

5 hari

25

4,800

PTPK

PerKHIDMATAN NDT PeNGuJIAN PeNeMBuS CeCAIr Penetrant Testing 5 hari Non-Destructive Testing (NDT) 3 bulan PerKHIDMATAN NDT PeNGuJIAN ulTrASoNIK Ultrasonic Testing JAMINAN KuAlITI FMM Certificate Quality Technician PeNYeleNGGArAAN DANDANG FMM Certificate in Boilerman PeNJAGA JeNTerA Pemasangan Elektrik Fasa Tunggal (PW2) Pemasangan Elektrik Fasa Tunggal (PW2) PeNDAwAIAN Building Wiring Installation eNGINe DePArTMeNT Mate Less Than 500 GT Domestic Engineer Officer Less Than 750 kW

25 25

4,200 12,000

PTPK PTPK

15 hari

25

7,500

PTPK

14 hari

25

4,600

PTPK

4 hari

25

1,400

PTPK

6 bulan 15 bulan

25 25

4,400 7,800

PTPK PTPK

3 bulan

25

3,300

PTPK

3 bulan 3 bulan

25 25

5,200 5,000

PTPK PTPK

KeSelAMATAN DAN KeSIHATAN DI TAPAK BINAAN FMM Certificate in Safety and Health Officer 5-6 bulan Certificate Programme for Safety and Health Officer 22 hari loGISTIK FMM Sijil Pengurusan Stor dan Gudang

25 25

4,650 4,950

PTPK PTPK

3-4 bulan

25

2,500

PTPK

248

Nota: Kluster 1 -

Kluster 2 -

Kluster 3 -

| Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Nama Kursus / Modular

Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM)

Penaja

Pusat latihan Pengajar dan Kemahiran lanjutan (CIAST)

CIAST beroperasi di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di Kementerian Sumber Manusia. Matlamat utama CIAST adalah membangunkan pengajar bertaraf dunia yang berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan responsif terhadap perubahan persekitaran dan teknologi dalam dunia pekerjaan sebenar. Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) melantik CIAST sebagai agensi tunggal penyelia latihan terunggul dalam bidang Training of Trainers, di samping memperkasakan tenaga pengajar kemahiran dan pengesahan kualiti kurikulum pendidikan teknik dan vokasional selaras program latihan di institusi latihan kemahiran awam dan swasta. CIAST memperkenalkan Kurikulum Program Pembangunan Berdasarkan Struktur Berkebolehan (CUDBAS) dalam memperkasakan latihan kemahiran. Untuk butiran lanjut, sila hubungi: Jalan Patani 19/1, Section 19, 40900, Shah Alam, Selangor 41050 | Tel: +603 – 5543 8200 | Laman web: www.ciast.gov.my Nama Kursus / Modular KoMPuTer & ICT Web Mobile Basic Application Adobe Photoshop Level 1 Adobe Flash Level 1 Adobe Illustrator Level 1 Ubuntu Linux eleKTrIK & eleKTroNIK Basic Electronic PLC System Electronic Trouble Shooting and Radio/TV System Auto Electrical 1 MeKANIKAl - AuToMoTIF Periodical Maintenance Transmission System Petrol Engine 1 MeKANIKAl - KIMPAlAN SMAW Process 1 GTAW Process 1 GMAW Process 1 Tempoh Bil. Peserta Yuran (rM) Penaja

3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 3 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

240 240 240 160 240 600 600 500 500 500 600 600 600 600 600 430 830 430 430 830 430 930

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

TeKNIK PeNGAJArAN DAN KeMAHIrAN INSANIAH (SoFT SKIllS) Learning and Instructing Skills Techniques 5 hari 5 Design Training Manual 10 hari 5 Development Instruction Materials 5 hari 5 Assessment and Evaluation 5 hari 5 Instructional Skills Workshop 10 hari 5 Training Administrative Responsibility 5 hari 5 Supervisory Skills 10 hari 5

249

MeNGIKuT KurSuS
A
Advancement Engineering and Innovation Centre (AIEC) 85, 86, 88 Agroteknologi 100, 116 Akuakultur 51, 65 Alatan dan Acuan 17, 18 Animasi 2D 63, 68 Animasi 3D 64, 68, 70, 71, 92, 134 Aplikasi Perisian Komputer 57, 66 Arabic Language Courses 89 Automasi Perindustrian 243 Automation Mechatronics 28 Automotif 13, 249 Automotif (Kenderaan Motor) 244 Automotif Pembuatan 14 Automotif Senggaraan 14 Awam 18, 19, 246 Comptia 190 Computer and Information Technology 147 Computer and Network 29 Computer Application Short Training 88 Confectionary and Bakery 33 Cryptography 188 Cultural Heritage Guide 247

D
Dandanan Rambut 61, 67 Design Workshop 192 Desktop Publishing Artist 33 Digital Forensic 187 Diploma 32, 36, 99, 104, 111, 130, 133, 145, 152, 176 Diploma Eksekutif 94, 99, 104, 131, 135, 136, 137 Diploma Pascasiswazah 104 Diploma Profesional 94, 152 Diploma Siswazah 91, 145 Distribution 247 Doktor Falsafah 90, 97, 106, 125, 140, 142, 145

B
Bahasa 107, 115 Bahasa Arab 118, 127 Bahasa Inggeris 131, 132 Bahasa Malaysia 95 Baikpulih Komputer 19 Bengkel Laman Web 192 Binaan 19, 20 Biro Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Puspanita Kebangsaan
188

E
Education 148 Ejen Kastam 140 Electronics & System Communication 28 Elektrik 12, 13, 18, 52, 135 Elektrikal 15 Elektrik & Elektronik 249 Elektronik 18 Elektronik Audio Visual 35 Elektronik Industri 241 Elektronik Kuasa 12 Engine Department 248 Engineering 148 English 95, 114 English Language Courses 88 Entrepreneurship 107

Business Continuity Management 187

C
Centre for Built Environment 85, 86 Centre for IT Advancement 86, 87 Centre of Human Development and Applied Social Sciences (CERDAS) 86, 87 Certified Welder by SIRIM-American Welding Society (AWS) 189 Certified Welding Engineer by American Welding Society 189 Certified Welding Inspector by American Welding Society 189 CNC Precision Technology 29

F

250

INDEKS

Fashion and Dressmaking 33 Fesyen dan Pakaian 61, 67 Filem dan Video 47 Finance and Administrative Sciences 147 Foreign Language 89 Fotografi 17, 20, 21, 116 Fotografi Komersial 60, 67 Foundri 15

Islamic Sciences 146

J
Jahitan Kreatif 58, 66 Jahitan Pakaian 246 Jaminan Kualiti 243, 248 Japanese Language 136 Juruelektrik 241

G
Google-Fu 188 Guard Services 246

K
Kaedah Penulisan 116 Kejuruteraan 101 Kejuruteraan Bioproses 100 Kejuruteraan nano Elektronik 101 Kemahiran 48 Kerja Pencetakan 245 Keselamatan dan Kesihatan di Tapak Binaan 246, 248 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 102 Keselamatan Persekitaran & Kesihatan 184 Keselamatan Sinaran & Kesihatan 182 Kewartawanan 48 Kimpalan 17, 18, 249 Kimpalan Arka 243, 248 Komputer & ICT 249 Komputer Rangkaian 242, 247 Komputer Sistem 242 Komunikasi 48 Komunikasi & Pembangunan Insan 101 Kraftangan 21 Kulinari 55, 65 Kultur Sel Mamalia 191 Kursus 40, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 179 Kursus “Coaching” 95 Kursus Jangka Pendek 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 92, 98, 119, 129,
134

H
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 100 Harun M.Hashim Law Centre 86 Hiasan Dalaman 33 Home Safety MFPA 115 Hospitaliti 16

I
ICT 222 IIUM Graduate School of Management 86 Ijazah Sarjana Komunikasi 125 Ijazah Sarjana Muda 99, 121 Ijazah Sarjana Pendidikan 125 Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan 125 Ijazah Sarjana Sains 122 Ijazah Sarjana Sastera 121 Ijazah Sarjana Sosial Sains 125 Incident Handling 188 Industri Agro 63, 68 Industrial Maintenance 34 Infosecurity Management System (ISMS) 187 Instrumentasi & Kejuruteraan 184 Instrumentation 247 Instrumention & Control 28 ISC2 Courses 188

Kursus Jangka Pendek dan Kursus Terlanggan 70, 76, 77, 78, 82 Kursus Kemahiran 96, 154 Kursus Pemandu Pelancong 194 Kursus Persediaan Bahasa 135 Kursus Remote Sensing 186

251

Kursus Secara Sambilan (KSS) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 84

Muzik 46

Kursus Teknikal 152 Kursus Terlanggan 71, 75, 78, 79, 82

N
NDT Services Pengujian Penembus Cecair 243, 248 NDT Services Pengujian Radiograf 243, 248 NDT Services Pengujian Ultrasonik 243, 248 Non-Destrutive Testing 190

L
Lain-lain 221 Language Courses 105 Languages 147 Latihan Jangka Pendek 32, 42 Latihan Kemahiran 38 Latihan Luar Institut 24, 27 Latihan Personel Keselamatan 38 Latihan Sumber Manusia 102 Latihan Vokasional 247 Lead Auditor Training 189 Leadership & Management Workshop 88 Logistik 246, 248 Lukisan Senibina 62, 67

O
Occupational Safety and Health 136 Operasi Perhotelan 54, 65 Others 188

P
Packagging 14 Pastri 63, 68, 245 Pemandu Pelancong 245 Pemasangan Elektrik 65 Pembakar Roti 245 Pembangunan Aplikasi 242, 247 Pembangunan Kemahiran 31 Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti 101 Pembangunan Kurikulum 111 Pembangunan Pegawai Akademik 117 Pembangunan Profesional 132 Pemeriksaan 243, 248 Pemesinan Am 17 Pemesinan Logam 242 Pemprosesan Makanan 20 Pendawai 244, 248 Pendawai Elektrik 35 Pendidikan Awal Kanak-Kanak 95 Penerbitan Multimedia 242 Pengajian Teras Akademik 46 Pengendalian Pelancongan 53, 65 Pengkeranian Perakaunan 59 Pengkeranian Perakuanan 67 Pengoperasian Perniagaan 59, 66 Pengurusan 113 Pengurusan & Penyelia Tapak Pembinaan 38 Pengurusan Teknologi 185

M
Makanan 20, 21, 116 Makanan & Minuman 245 Malaysia Common Criteria 187 Masakan 245 Masakan & Pramusaji 34 Material, Quality, Machining 30 Mekanikal 13, 16 Mekanikal - Automotif 249 Mekanikal - Kimpalan 249 Mekanikal Pembuatan 58, 66 Mekanikal Pemesinan 12 Mekanikal Senggeraan 12, 13 Mekanik Industri 17, 18 Mekatronik 243 Menyenggara Dan Membaiki Motobot 53, 65 Metodoligo Penyelidikan 136 Mikroelektronik 100 MOE/BTP Cybersecurity: Cybersafe In Schools Program 188 Motivasi 48 Motosikal 20 Mould Technology 29 Multimedia 19, 20, 21

252

Penilaian Tanpa Musnah 183 Peningkatan Ekonomi 31 Penjagaan Kanak-Kanak 246 Penjaga Jentera 244, 248 Penulisan 46 Penyamanan Udara 244 Penyediaan Makanan 19 Penyejuk dan Penyaman Udara 50, 64 Penyelenggaraan Bangunan 55, 66 Penyelenggaraan Dandang 244, 248 Penyelenggaraan Enjin Marin 35 Penyenggaraan Industri 244 Penyenggaraan Kenderaan Bergas Asli 244 Perakaunan 246 Perisian Statistik 117 Perpustakaan 100 Personal 16 Personel 19, 20, 21 Problem based learning 136 Product Design Development 30 Productivity & Innovation 150 Productivity & Innovation Enhancement Programmes 150 Produk Industri 244 Professional Training 87 Program Intervensi 111 Program Latihan Luar Institut 27 Programme 104 Program Pengembangan 117 Program Peningkatan Kemahiran Industri (INSEP) 240 Program Warga Emas University of The Third Age (U3A) 115

Security Workshop 87 Senibina 246 Seni Halus 47 Seni Kraf 36 Seni Reka Gaya Rambut 34 Servis Kenderaan 51, 64 Short Course 148 Sijil 36, 95 Sijil Pertanian 158, 159 Sinar X-Perubatan 183 Sistem Maklumat 242 Soft Skills 229 Solekan & Terapi Kecantikan 34 SPAT 15

T
Tari 46 Teaching Technique & Soft Skills 249 Teater 46 Teknologi Automotif 34, 201, 206, 207, 211, 217, 220, 223, 228, 233 Teknologi Baikpulih & mengecat Kenderaan 35 Teknologi Binaan 217 Teknologi Binaan Bangunan 213 Teknologi Binaan (Kayu) 213 Teknologi Binaan (Paip & Sanitari) 213 Teknologi CADD mekanikal 210 Teknologi CADD Mekanikal 207, 222, 226 Teknologi CADD senibina 210 Teknologi CADD Senibina 215 Teknologi Elektik 217 Teknologi Elektrik 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 212, 213, 215, 220, 225, 227, 228, 229, 233

R
Rangkaian Komputer 56, 66 Rawatan Proses Air 247 Rekabentuk Dalaman 57, 66

S
Sarjana 32, 91, 96, 98, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 135, 138, 142, 145 Sarjana Eksekutif 145 Sarjana Muda 32, 91, 105, 111, 114, 130, 134, 138, 141, 143, 145 Sarjana Muda Pendidikan 135 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 152

Teknologi Elektrik Kuasa 234 Teknologi Elektronik 231, 233 Teknologi Elektronik Industri 198, 202, 204, 212, 215, 220 Teknologi Fabrikasi Logam 200, 203, 214, 215, 218, 222 Teknologi Fotografi 34 Teknologi Foundri 200 Teknologi Instrumen 204 Teknologi Instrumen Perindustrian 198, 220 Teknologi Instrument Perindustrian 202 Teknologi Jaminan Kualiti 235 Teknologi Kejuruteraan Elektronik 230 Teknologi Kejuruteraan Komposit 239

253

222, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 234, 235

Teknologi Kejuruteraan Komputer 229, 239 Teknologi Kejuruteraan Mekatronik 230 Teknologi Kejuruteraan Mikroelektronik 239 Teknologi Kejuruteraan Pembuatan 230 Teknologi Kejuruteraan Polimer 239 Teknologi Kejuruteraan Seramik 239 Teknologi Kenderaan Perdagangan Berat 201 Teknologi Kendiri 205 Teknologi Kimpalan 206, 212, 214, 216, 222, 224, 228, 231, 235 Teknologi Kimpalan Arka & Gas 198, 200, 201, 218, 220, 228 Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Gam 35 Teknologi Komputer 197, 200, 202, 203, 206, 208, 216, 217, 219, 220, Teknologi Komputer / Pusat Sumber 227 Teknologi Makanan 18 Teknologi Mekanik Industri 198, 201, 207, 208, 212, 216, 217 Teknologi Mekatornik 218 Teknologi Mekatronik 202, 222, 231, 233, 235 Teknologi Motosikal 35 Teknologi Pemasangan Paip Gas 215 Teknologi Pembuatan 201, 214, 216, 219, 231, 232, 234 Teknologi Pembuatan Automotif 236 Teknologi Pembuatan Perkakasan 200 Teknologi Pemesinan Am 199, 207, 212, 214, 225 Teknologi Pemesinan CNC 203, 208, 213, 218, 221, 223 Teknologi Pengeluaran 232, 234 Teknologi Penyejukbekuaan & Penyamanan Udara 199 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara 205, 217, 225,
227, 229

Thermoplastic 245 Tilawah Al-Quran 127 Tilawah Al-Quran for the Public 89 Tool & Die Technology 30 Train The Trainer 36

U
Urutan Refleksiologi 21

W
Workers Technical Transformation Program (WTTP) 241

MeNGIKuT AGeNSI
A
.my Domain Registry 192 Agensi Nuklear Malaysia 182 Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) 186 Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) 46 Al-Madinah International University 146 Asia E-University 145

Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara 207, 213, 215, 234 Teknologi Penyelenggaraan Kapal Terbang 235 Teknologi Perabot 34 Teknologi Percetakan 197, 213 Teknologi Perisian (Multimedia Interaktif) 211 Teknologi Perisian Pengaturcaraan 211 Teknologi Plastik 199, 201, 218 Teknologi PPU 201 Teknologi Rangkaian Komputer 211 Teknologi Rekabentuk & Pengeluaran Perabot 207 Teknologi Rekabentuk Produk Industri 208, 219, 221, 229 Teknologi Sistem Komputer 33, 205 Teknologi Telekomunikasi 199, 205, 223, 225, 227, 229, 232, 234 Tekstil dan Apparel 19, 20, 21 Tekstile @ Apparel 16 Terapi Kecantikan 245 Terapi Kecantikan & Spa 60, 67

B
Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) 24 Bahagian Kemahiran dan Teknikal Mara (BKT)
27

C
Cybersecurity Malaysia 187

G
German-Malaysian Institute 28

I
IKBN Bachok 18

254

IKBN Bukit Mertajam 15 IKBN Dusun Tua 13 IKBN Kinarut 13 IKBN Kinarut 13, 14, 15, 16, 17, 18 IKBN Pagoh 17 IKBN Peretak 16 IKBN Termeloh 14 IKTBN Dusun Tua 12 Inno Biologics Sdn Bhd 191 Institusi Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM) 40 Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) & Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) 12 Institut Kemajuan Desa (INFRA) 31 Institut Latihan Perindustrian (ILP) Arumugam Pillai Nibong Tebal
196

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
163

Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC) 176 Istana Budaya 48

JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kota Samarahan 209 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Langat 210 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Lumpur 211 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuala Terengganu 213 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kuantan 215 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Labuan 217 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Ledang 218 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Miri 228 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pasir Gudang 220 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pedas 222 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Perai 223 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Sandakan 224 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selandar 226 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP)Mersing 227 JTM / Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI) 229 JTM / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Melaka 233 JTM / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam 234 JTM / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping 239

K J
Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) Johor 19, 20, 21 Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) Kedah 19 Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) Perak 20 Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) Sarawak 20 Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) Selangor 21 Jabatan Belia dan Sukan Negeri (JSBN) Terengganu 21 Jabatan Pengajian Kolej Komuniti 50 Jabatan Pengajian Politeknik 69 Jabatan Perikanan Malaysia 161 Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) 162 Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan)
194

Jabatan Pertanian Malaysia (JPertanian) 159 Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 196 JJTM / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kulim 232 JTM / Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat 231 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Bukit Katil 197 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Ipoh 199 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Jitra 201 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kangar 202 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kepala Batas 203 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kota Baharu 206 JTM / Institut Latihan Perindustrian (ILP) Kota Kinabalu 207

Kementerian Belia dan Sukan (KBS) 11 Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLW) 23 Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR) 37 Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) 39 Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga & Masyarakat (KPWKM) 41 Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK) 45 Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 49 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) 149 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) 151 Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) 153 Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (MOA) 157 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) 175 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) 181 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) 193 Kementerian Sumber Manusia (KSM) 195 Kolej Poly Tech MARA (KPTM) 32

L
Latihan Kemahiran GIATMARA 33 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 167 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) 170

255

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 169 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 166 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 38 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
42

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) 173 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 168

Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) 75 Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB) 81 Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) 82 Politeknik Ungku Omar (PUO) 70 Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) 171 Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) 249

M
Majlis Amanah Rakyat (MARA) 3, 24 Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) 158 Majlis Rekabentuk Malaysia 192 Maktab Koperasi Malaysia (MKM) 152

S
Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM Berhad) 189

U
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 85 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 90 Universiti Kuala Lumpur 36 Universiti Malaya (UM) 94 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 96 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 99 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 100 Universiti Malaysia Sabah (UMS) 104 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 106 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 108 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 111 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 112 Universiti Putra Malaysia (UPM) 114 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 118 Universiti Sains Malaysia (USM) 119 Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 127 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 128 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 130 Universiti Teknologi Mara (UiTM) 133 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 135 Universiti Utara Malaysia (UUM) 137

O
Open University Malaysia 141

P
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) - FMSDC
240

Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) 48 Politeknik Balik Pulau (PBU) 83 Politeknik Banting (PBS) 83 Politeknik Ibrahim Sultan (PIS) 76 Politeknik Kota Bharu (PKB) 72 Politeknik Kota Kinabalu (PKK) 75 Politeknik Kuching Sarawak (PKS) 73 Politeknik Melaka (PMK) 78 Politeknik Merlimau (PMM) 79 Politeknik Mersing (PMJ) 83 Politeknik METRO Johor Bahru 84 Politeknik METRO Kuantan 84 Politeknik Muadzam Shah (PMS) 82 Politeknik Mukah (PMU) 83 Politeknik Nilai (PNS) 83 Politeknik Port Dickson (PPD) 74 Politeknik Seberang Perai (PSP) 78 Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS) 71 Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS) 80 Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah (POLISAS) 70 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA) 84

W
Wawasan Open University 143

256