Anda di halaman 1dari 7

KLON UPSR / SET 3_2011

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

2 [40 marks] [40 markah] Jawab semua soalan.

015/2

Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

! '
1
1

4 '
Rajah 1

2 !

Nyatakan nilai R.

[1 markah]

2 2
1

Bundarkan 2 1!" ke#ada #erseratus yang terdekat.

[1 markah]

Rajah ! menunjukkan sebuah muka jam. Jarum minit tidak ditunjukkan.

Rajah ! $ada muka jam itu% lukis jarum minit untuk menunjukkan jam 0&4" 3
2

[2 markah]

JPN KED ! / " TE" T#K REND !

KLON UPSR / SET 3_2011

SULIT 4

015/2

Rajah 4 menunjukkan #anjang sebatang #aku.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

4
1

Nyatakan #anjang% dalam (m% #aku itu.

[1 markah]

Rajah " menunjukkan sebuah silinder.

Rajah " )alam jadual "% lengka#kan (iri*(iri kon itu. Bilangan bu(u Bilangan satah melengkung
2

[2 markah]

6 !14 markah]

[1

6
1

JPN KED ! / " TE" T#K REND !

KLON UPSR / SET 3_2011

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 7 10 - 1.0& ,

015/2 [2 markah]

7
2

8 8
2

.ukarkan

2 ke#ada #eratus. "

[2 markah]

R/ "0 0 &0 sen - R/ &.4" ,

[2 markah]

9
2

10

!1 jam

hari 11111111111 jam

[2 markah]

10
2

11

Rajah 11 menunjukkan sebuah segi em#at te#at. 1& (m 3 (m

Rajah 11 2ari #erimeter% dalam (m% segi em#at te#at itu. [2 markah]

11
2 KED ! / " TE" T#K REND ! JPN

KLON UPSR / SET 3_2011

SULIT 12 ' l 40 m l

015/2 [2 marks]

" ,

Untuk Kegunaan Pemeriksa 12 2

13

Rajah 1! menunjukkan sebuah kuboid

[2 markah]

4 (m 13 3 (m ! (m Rajah 1! 4itung isi #adu% dalam (m5% kuboid itu.


2

14

Rajah 14 menunjukkan tinggi ! batang #okok.

Tinggi

2.15 m

4.5 m
Rajah 14

3.10 m

4itung #urata tinggi% dalam m% bagi sebatang #okok.

[2 markah] 14
2

JPN KED ! / " TE" T#K REND !

KLON UPSR / SET 3_2011

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT
15

015/2

6ejumlah !1" orang murid melawat $usat 6ains Negara dengan menaiki bas yang disewa. 6etia# bas membawa !" orang murid. Bera#akah bilangan bas yang disewa7 [2 markah]

15
2

16

1 ! (at merah dan (at #utih untuk menge(at bilik ba(aannya. 4 4 Bera#akah jumlah (at% dalam % yang dia gunakan kesemuanya7 [2 markah] 8tan menggunakan 2

16
2

17

Rajah 13 menunjukkan harga se#asang kasut.

R/ 1&0
Rajah 13 6ele#as sebulan% harga kasut itu menurun 4"9. 4itung harga baru kasut itu. [! marks]

17

015/2

SULIT

! KED ! / " TE" T#K REND ! JPN

KLON UPSR / SET 3_2011

SULIT 18 :r;an membeli 1+ m tali. )ia menggunakan bungkusan. 4itung #anjang% dalam m% tali yang tinggal.

015/2

! dari#ada tali itu untuk mengikat sebuah 4 [! markah]

Untuk Kegunaan Pemeriksa

18
!

19

Rajah 1' menunjukkan jisim sekam#it beras.

Beras &&kg

Rajah 1' )anish menggunakan &09 dari#ada beras itu untuk diberikan ke#ada rumah anak*anak yatim dan bakinya telah disim#an. Bera#a jisim beras% dalam kg% yang telah disim#annya7 [! markah]

19
!

JPN KED ! / " TE" T#K REND !

KLON UPSR / SET 3_2011

SULIT 20

8 8<il menerima R/ " wang saku setia# hari #ersekolahan. 2 )ia menyim#an dari#ada wang itu. " Bera#akah wang yang disim#annya dalam 14 hari #ersekolahan7 Beri jawa#an% dalam R/.

015/2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

[! markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


015/2
JPN KED ! / " TE" T#K REND !

20 SULIT
!