Anda di halaman 1dari 7

Name: ____________________________

Date: __________________

SEKOLAH KEBANGSAAN MERAMBUT


ENG OKT 2013 50 minut !

SE

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


ENGLISH YEAR 4
50 minutes

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU


DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE BEING TOLD 1. There are 40 questions in this paper. 2. Please ANSWER all the questions.

Kertas soalan ini mengandungi 9 bahagian bercetak.

ARAHAN : Jawab semua soalan.


BAHAGIAN A ( PENDIDIKAN JASMANI ) Pilih jawapan ang sesuai bagi ken ataan ang din atakan di bawah !ika badan kita cergas" kita berupa a untuk men empurnakan ###$##.. dengan menggunakan #...%##.. ang minimum tanpa cepat berasa letih dan lesu. $ % & tubuh badan ( tugas harian & makanan ( minuman ' kehidupan D keperluan hidup ' tenaga D otot

). (entuk tubuh badan kita dibahagikan kepada ) kumpulan di bawah kecuali. &. Esdomor* '.+esomor* (. Ektomor* D.Endomor* ,. &pakah ang dikatakan da a tahan kardio-askular . &. Ketahanan mental semasa ber*ikir (. Kekuatan *i/ikal ketika bermain '. Keupa aan jantung ber*ungsi dalam tempoh ang lama D. Kebolehan melakukan pergerakan *i/ikal 0. 1ntuk menjadi seorang ang cergas kita perlu selalu &. (ersenam '. +akan (. +en an i D. 2idur 3. 4arian 5ig 5ag boleh meningkat ####### &. kelembapan '. ketegangan (. ketangkasan D. kekuatan 6. Kelenturan boleh dibentuk melalui akti-iti ####### &. 2imbang gula '. 2imbang kilo (. 2imbang kati D. 2imbang garam 7. Koordinasi boleh dibentuk melalui akti-iti ######.. &. 4ari pecut dan lari /ig /ag (. Naik turun bangku '. 4ambung " lompat " tepuk dan sambut bola kecil D. (erjoging dalam kumpulan 9. Senaman ang kita lakukan dapat memperbaiki #######. tubuh &. postur '. kecantikan (. bentuk D. berat $8. (agaimana caran a untuk mengatasi masalah kegemukkan .

&. (. '. D.

(ersenam dan tidur (ersenam dan ban ak makan (ersenam dan makan makanan seimbang (ersenam dan kurangkan makan

$$. Sebutkan nama lain bagi permainan So*bol & . (ola baling '. (ola pukul lari (. (ola lisut D. (ola roundes $%. (erikut adalah kemahiran dalam permainan so*bol kecuali # & menangkap ' menampan ( membaling D meleret $). Kawasan permainan so*bol adalah berbentuk### & Segitiga '. Diamond ( 9eksagon D Piramid $,. (erikut adalah alatan ang digunakan dalam permainan So*bol kecuali###.. & (et ' 2opi ( Plat D :lo* $0. &pakah ang dimaksudkan dengan pukulan smes dalam permainan badminton. &.(erbalas;balas pukulan hingga berlarutan. (.+elakukan ser-is tinggi ke belakang. '.Pukulan deras dan tajam. D.Pukulan junam. $3. Pukulan lob adalah satu kemahiran asas dalam permainan &. ragbi '. badminton (. so*bol D. olahraga $6. &ntara berikut ang manakah benar tentang kemahiran asas permainan so*bol . &. +enangkap " membaling " memukul (. +enangkap" menampar " membaling '. +emandang" membaling"men epak D. +enangkap" membaling"menumbuk $7. <stilah rally dalam permainan badminton bermaksud &. +ematikan ser-is lawan (. Pukulan deras dan tajam '. (erbalas = balas pukulan hingga berlarutan D. Pukulan junam.

$9. Peserta dalam acara lompat tinggi diberi peluang membuat ## lompatan sebelum tersingkir dari pertandingan &. ) > '. % > (. $ > D. , >

%8. Dalam acara lompat tinggi" lompatan peserta dikira gagal apabila##. & terjatuh semasa memulakan larian ( palang telah melepasi ketinggian peserta ' palang dijatuhkan oleh peserta D palang tersentuh bahagian tubuh peserta %$. ?lahraga mengandungi acara ___________ dan _____________. & balingan ;;; lompatan ' larian ;;; rejaman ( balapan ;;; padang D senaman ;;; kemahiran %%. &ntara berikut "u#$n ciri semangat kesukanan. & (ekerjasama ' !ujur ( &dil D Sikap %). P n$%$n &$&$ dalam permainan so*bol ber*ungsi sebagai###. &. kecantikan '. penahan kesakitan (. pelindung keselamatan D. menahan bola %,. Piala 2homas dikaitkan dengan sukan ####. &. memanah '. badminton (. hoki D. bola sepak %0. (ulu tangkis dibuat daripada #######. &. bulu arnab '. bulu burung unta (. bulu a am D. bulu itik @ angsa BAHAGIAN B ' PENDIDIKAN KESIHATAN ( %3. Kemungkinan #####akan tumbuh pada muka seseorang apabila mengalami &kil baligh. &. Kutil '. kurap (. Panau D. jerawat %6. Aemaja perempuan akan mengalami ###.sebagai tanda mengalami proses akil baligh . &. demam panas '. Karies (. haid D. <htilam

%7. Di bawah merupakan perubahan seorang perempuan semasa akil baligh kecuali#.. &.pertumbuhan pa u dara '.suara menjadi lebih garau (. punggung besar D.kedatangan haid bermula %9. ?rgan apakah ang mengepam darah keseluruh tubuh kita . &. paru;paru '. limpa

(.salur darah

D.jantung

)8. Kitaran haid remaja perempuan kira;kira ____ hari. & ,0 ' )0 ( ,8 D %7 )$. &ntara berikut ang manakah merupakan salah laku di kalangan murid di sekolah. < berbahasa lucah dan kesat << menghormati guru <<< melawan pengawas & < dan << sahaja ( << dan <<< sahaja ' < dan <<< sahaja D <" << dan <<<

)%. (erikut merupakan norma kehidupan ang baik untuk mengatasi masalah salah laku" # )u$*i & men ertai kumpulan samseng ' men ertai unit beruni*orm ( mendalami bidang keagamaan D memupuk semangat kekeluargaan )). (erikut adalah perlakuan di kalangan murid ang tidak mengikut norma kehidupan kecuali &. +enunggang motosikal tanpa lesen '. +enghidu gam (. +elawan ibubapa D. +enghormati guru ),. Ken ataan di bawah merupakan salahlaku murid ang sering berlaku di sekolah" kecuali &. +andi Sungai '. +elawan pengawas (. +encalar kereta guru D. +encuri barang di stor sukan )0. &pakah komponen kecergasan ang penting kepada tubuh badan kita . &. Da a tahan kardio-askular '. Ketekunan (. Kebersihan D. Kejujuran )3. Ken ataan di bawah adalah cara menjaga kebersihan tubuh badan" kecuali. &. +embasuh tangan '. +enggosok gigi (. +embasuh basikal D. (erpakaian bersih )6. N atakan jenis pen akit kulit ang mungkin terjadi sekiran a kita mengabaikan kebersihan diri. &. Panau '. Demam (. 9<B D. Selsema

)7. ____________________ adalah bukan akti-iti kecergasan sebagai amalan kesihatan tubuh badan kita. &. +enga uh basikal '. (erjalan pantas di waktu pagi (. Senamrobik D. 2idur ban ak )9. +engapakah terdapat kanak = kanak lelaki ang mempun ai suara ang garau.. &. 2elah cukup umur akil baligh (. Pita suara telah pecah '. +empun ai masalah suara

D.

1ntuk menunjukkan ang mereka ini lelaki tulen.

,8. Perbuatan suka membuang sampah di merata tempat men ebabkan # &. +ajlis Perbandaran terpaksa melakukan pembersihan. (. ditangkap pihak berkuasa '. pencemarkan alam sekeliling D. taman permainan tidak boleh digunakan ,$. Kita perlu mengamalkan ga a hidup ang sihat untuk menjaga kesihatan dan menjamin kesejahteraan hidup. Cana manakah di antara berikut 2<D&K &D& hubungan dengan ga a hidup ang sihat. &. 'orak pemakanan '. mengatasi stress (. (ersukan D. (erga a ,%. Kita tidak digalakkan bersenam selepas makan kerana#. &. +engganggu proses penghadaman. (. +engganggu proses perna*asan. '. +enggangu proses pen erapan. D. +engganggu proses metabolisma ,). . &pakah tujuan tanda = tanda keselamatan jalan ra a . &. +engindahkan jalan ra a (. +engiklankan sesuatu '. +engelirukan pengguna jalan ra a D. 1ntuk mengelak kemalangan di jalan ra a . Soalan ,, = ,7 2andakan A bagi ken ataan ang S$*$% dan B pada ken ataan ang B tu* ,,. Sumber tenaga protein adalah sa ur;sa uran. ,0. !erawat akan mula tumbuh di muka lelaki dan perempuan ,3. 2ugas utama jantung ialah men erap /at makanan ,6. :igi susu terdapat pada rongga gigi orang dewasa. ,7. (iasan a lelaki akan mencapai akil baligh pada umur $%;$0 tahun. D D D D D E E E E E

Soalan ,9 dan 08
Aujuk kepada rajah berikut dan jawab soalan ang mengikutin a.

,9. &pakah perkaitan di antara &dam dan Saleh . &. &nak saudara (. (apa saudara '. 'ucu D. Datuk 08. Perkaitan antara &minah dan Cuso* ialah _______________ &. +enantu (. <steri '. (esan D. (iras