Anda di halaman 1dari 174

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii

iii

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157

iv

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan, sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia, berilmu pengetahuan,

bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

PENDAHULUAN

Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. Justeru, Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan

pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea, kepakaran, masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini.

vii

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. : 1.1.1 Mengenali bahagian tubuh kepala, badan, tangan, kaki dan genital. : Lirik lagu Poster :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu Are You Sleeping. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. Contoh: Mata untuk melihat. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, 3, 4 dan 5.

4.

5. 6.

1 1

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.

Lelaki
2

Perempuan

Lampiran 1 Tubuh Saya


Mana rambut...mana rambut Ini rambut...ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya...rambut saya Mana mata...mana mata Ini mata...ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya...mata saya Mana telinga...mana telinga Ini telinga...ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya...telinga saya Mana mulut...mana mulut Ini mulut...ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya...mulut saya Mana tangan...mana tangan Ini tangan...ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya...tangan saya Mana kaki...mana kaki Ini kaki...ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya...kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu Are You Sleeping)

Lampiran 2

Zakar

Faraj

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________

Lelaki
5

Perempuan

1
Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Warnakan. Hari :_______________ Tarikh :______________

tangan

kepala

badan

kaki

Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Hari :_______________ Tarikh :______________

Mata

Telinga

Hidung

Mulut

Lukiskan rambut dan bulu kening. Warnakan.

1
Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah. kepala tangan badan kaki

Angkat .......... kanan, Angkat .......... kiri, Tunjuk ........ kanan, Tunjuk ......... kiri, Pusing-pusing..........., Geleng-geleng.........., Saya sangat suka, Tubuh badan saya.

Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu Tepuk Amai-Amai.

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. : 1.1.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. : Kad gambar Lirik lagu :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'.

1
Lampiran 1

10

Lampiran 2

Tak Boleh Sentuh

Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada um um Um um cantik tak boleh sentuh Atas um um ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh

(Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput")

11

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. Hari :_______________ Tarikh :______________

12

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.2.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. 1.2.2 Menjaga kebersihan diri kepala, badan, tangan, kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. : Permainan maze

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4. 5.

Edarkan Lembaran Kerja 1. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3.

13 13

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Hari :_______________ Tarikh :______________

Tamat

Mula

14

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah.

15

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.

potong kuku

basuh tangan

cuci muka

gosok gigi

16

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki cara dan masa mencuci dengan betul. 1.2.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki cara membersih dan memotong kuku dengan betul.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 2. 3. 4.

: Kad gambar

Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1). Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. Murid mencuci tangan dengan betul.

1717

1
Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul.

2.

Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki?
18

3.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki.

19

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4.

Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1). Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster . Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan.

20

20

Lampiran 1

21

Lampiran 2
Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul.

* Gambar ini merupakan contoh sahaja. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia)

22

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak.

susu

air berkarbonat

gula - gula

Gigi yang sihat

jambu

aiskrim

jagung

Gigi yang rosak ikan coklat

kuih manis
23

lobak

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) pada gambar penjagaan gigi yang betul.

24

1
Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.

25

Cara bermain pemainan Gigiku Sihat dan Kuat - gunakan ceper dan dadu - lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper. Catatan:

Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi

Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim

Menggosok gigi dengan cara yang betul

Gigi dijangkiti kuman

Makan gula-gula

Makan ais krim

Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala

Gigi yang sihat dan ceria

26

Modul
Tajuk

: Kebersihan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. : Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku, sabun cecair) Tuala Air yang bersih

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

Langkah Pengajaran 1.

Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. Edarkan Lembaran Kerja 1.

2. 3.

27

27

1
Lampiran 1

1. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 2. Gunakan bahan pencuci yang sesuai. 3. Bilas semula dengan air sehingga bersih. 4. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.

28

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital.

Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital?

selepas membuang air

semasa mandi

29

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. : 1.3.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. : Pelbagai alatan keperluan diri :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). Bincangkan. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1). Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa.

2.

3.

30 30

1
Lampiran 1

Gambar A

Gambar B

Perbincangan: 1. 2. 3. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih?

31

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________

1 11
Hari :_______________ Tarikh : ______________

Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian.

32

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. : 1.3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum. : Kad gambar Kad imbasan Radio :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. Kotak beracun mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat, berus gigi, sapu tangan, pengetip kuku, peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan Kotak Beracun sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut.

3.

4. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. 5. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

33 33

Lampiran 1

1
berus gigi pengetip kuku

pakaian dalam

ubat gigi

pinggan

tuala mandi

cawan

sapu tangan

sikat

34

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________

1
Hari :_______________ Tarikh :______________

Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi.
1. 2.

sikat

pakaian dalam

3.

4.

kasut
6.

tuala mandi

5.

stokin
7.

ubat gigi

8.

sabun
35

botol air

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________

1
Hari :_______________ Tarikh :______________

Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi.

1.

2.

3.

4.

sapu tangan sabun tuala

senduk sikat kasut

berus gigi bedak

36

Modul

: Kesihatan Fizikal
: Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. : Contoh pelbagai jenis makanan :

Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4.

Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. Contoh makanan: roti , pisang , telur , makanan rapu. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Edarkan Lembaran Kerja 1.

37 37

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat.

pas b

38

Modul
Tajuk Standard Kandungan

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

42

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

43

1
Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah.


1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

Sarapan pagi

Sarapan pagi

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

Makan tengah hari

4._____________________________

5._____________________________

Makan tengah hari

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

Makan malam
4._____________________________

44

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. : 1.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. 1.5.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. : Kad gambar (Lampiran 1) :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak, bertutup, dibalut, dan dibasuh. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas, tulang dan gigi yang sihat, bebas daripada penyakit, serta tumbesaran yang sihat. Edarkan Lembaran Kerja 2. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut, muntah, letih, demam, cirit-birit, dan susut berat badan. Edarkan Lembaran Kerja 3.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

45 45

1
Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor

46

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih.

47

1
Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi.

Tulang dan gigi yang kuat

Bebas daripada penyakit

Tumbesaran yang sihat

Badan cergas

48

1
Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih.

Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus


49

Muntah

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. : 1.5.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. : Kad gambar

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

1. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh, peti sejuk, almari makanan, dan bekas makanan. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh makanan : berbalut bertudung berbungkus bertutup 4. Edarkan Lembaran Kerja 2.

50 50

Lampiran 1

Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai.

mi goreng

bijirin

ikan

biskut

susu

tepung

51

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul.

52

Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah.

Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. berbungkus bertutup berbalut

bertudung g

53

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1.5.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup. 1.5.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat. : Kad gambar

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

1. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. Contoh, letih, dahaga, sembelit, dan pitam. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. Contoh, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. 4. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat. 5. Edarkan Lembaran Kerja 2.

54 54

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________
Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari.

Hari : _______________ Tarikh :______________


Baik untuk kesihatan !

Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi.

pi

be

da

le

Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya?

t i h h a g a s e m t a m
55

l i t

1
Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) pada makanan dan minuman yang cukup, bersih dan selamat.

56

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. : 1.6.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. 1.6.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. 1.6.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. : Peti pertolongan cemas :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. Tunjukkan beberapa jenis ubat. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.

57 57

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________

Tarikh :______________
Tahukah adik jenis jenis ubat?

Kenali Ubat

58

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________

1
Tarikh :______________

Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul.

pil

krim

cecair
59

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna. Hari

: _____________

1 L

Tarikh :______________

cecair

pil

kapsul

krim

60

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. : 1.6.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan salah guna pengambilan ubat, ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh. : Contoh ubat-ubatan :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna, bau,dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna, rasa, bau, rupa dan tamat tempoh. Edarkan Lembaran Kerja 1.

3.

4. 5.

61

61

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat: pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

Modul
Tajuk

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.1 Memahami perasaan.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

: 2.1.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik :

1. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. 2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

65

65

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira

Saya ________________________

Saya ________________________

Saya _______________________

Saya _______________________

Saya _______________________

66

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Lengkapkan silang kata mengikut gambar.

k m s m d h b r l t

67

Modul
Tajuk

: :

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


Pengurusan Mental dan Emosi 2.1 Memahami perasaan.

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3 : : :

2.1.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. Kad gambar Kotak misteri

Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

4.

68

54

Lampiran 1 Kad Gambar

69

Lampiran 2

Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.

70

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak.

KEHENDAK

71

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari

2
: _________________ Tarikh : _________________

Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan

KEPERLUAN

72

Modul
Tajuk

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengikut situasi. mengurus perasaan

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

: 2.2.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. : Kad gambar :

Murid bercerita tentang pengalaman gembira, sedih, takut, marah dan malu yang mereka alami. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. Edarkan Lembaran Kerja 1.

73

54

Lampiran 1 Kad gambar

gembira

marah

takut

sedih

malu

74

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.

gembira

sedih
Bergaduh

takut

malu

marah
Dikejar anjing

Perasaan:
Diejek kawan

Perasaan:

Perasaan:
Terjatuh Berkelah

Perasaan:

Perasaan:

75

Modul
Tajuk

: : :

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


Pengurusan Mental dan Emosi 2.2 Mengetahui cara mengikut situasi. mengurus perasaan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

: :

2.2.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul.

Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. Edarkan Lembaran Kerja 1.

59 76

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

A. Tanda ( ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan.

1. Ayah, saya nak buku. 2. Ayah, tolong belikan saya buku. 3. Ayah mesti belikan buku untuk saya. 4. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku.

B. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak.

Ayah,
77

Modul
Tajuk

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

: 2.2.3 Menyedari bahawa kasih sayang, penerimaan, rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

: Kad Cerita Rosli :

Bercerita tentang kisah Rosli (Lampiran 1). Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah Rosli tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. Edarkan Lembaran Kerja 1.

78

Lampiran 1 KISAH ROSLI

Rosli suka pergi ke sekolah. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Rosli mempunyai ramai kawan. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan kaum lain. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka.

Contoh soalan perbincangan: 1. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Mengapakah guru sayangkan Rosli?

79

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai. Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

83

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

84

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

85

Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.

86

Modul
Tajuk

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Kekeluargaan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2.3.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. 2.3.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. : Poster/gambar :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama, umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni. Edarkan Lembaran Kerja 2. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

87 87

2
Lampiran 1

88

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________

2
Tarikh :______________

Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul.

89

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari

2
: _____________ Tarikh :______________

Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah

bapa

Ketua keluarga

Mengawasi keluarga

Membantu ayah

Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu

Mengasuh anak

90

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari

2 q : _____________

Tarikh :______________

Gunting dan tampalkan pada petak yang betul.

91

Modul
Tajuk

: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


: Kekeluargaan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2.3.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama, umur, tarikh lahir dan hobi. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.

92 92

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari

2
: _____________ Tarikh :______________

Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda.
berani

cerdik

baik kuat

Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi

rajin

Cantik / kacak

pandai berenang

93

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari

2
: _____________ Tarikh :_____________

Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda. rajin pandai berani cantik baik kacak

ayah

Ibu

ibu

kakak

abang

nenek

datuk
9494

Modul
Tajuk

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

: Kekeluargaan : 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2.3.4 2.3.5 Menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Mengambil maklum ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

: :

Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa. Terangkan kepentingan menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. Edarkan Lembaran Kerja 1. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.

4. 5.

95 95

Lampiran 1

96

Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari

2
: _____________ Tarikh :____________

Kenal pasti gambar cara menghormati diri, ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Warnakan.

97

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari

2
: _____________ Tarikh : _____________

Nama :. Kelas :... Nama Guru Kelas : .. Nama Bapa : No. Telefon : . Nama Ibu : No. Telefon : Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai. .................................................................
98

Modul
Tajuk

: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


: Perhubungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. : 2.4.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

: CD lagu Radio Lirik lagu Keluarga Bahagia :

Edarkan lirik lagu Keluarga Bahagia (Lampiran 1). Menyanyi bersama-sama. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). Edarkan Lembaran Kerja 1.

3.

99 99

Lampiran 1

Mari menyanyi. Keluarga Bahagia Kasih pada ibu, Taat pada bapa, Hormat pada guru, Keluarga bahagia. Ibu dan bapa, Serta keluarga, Bimbinglah kami, Dengan penuh kasih sayang. Korus Masa tidak menunggu kita, Oleh itu janganlah leka, Jangan menderhaka, Pada orang tua, Keluarga bahagia . (ulang korus)

100

Lampiran 2

Gunting dan tampal.

Ayah

Ibu

Abang

Kakak

Adik

101

Lampiran 2

Gunting dan tampal.

Ayah

Ibu

Abang

Kakak

Adik

102

Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

103

Modul
Tajuk

: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


: Perhubungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. : 2.4.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. : :

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. Edarkan Lembaran Kerja 1.

2.

104 104

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________

Tandakan () pada perkataan boleh atau () pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

Boleh Tidak boleh

Boleh Tidak boleh

Boleh Tidak boleh

Boleh Tidak boleh

Boleh Tidak boleh

105

Modul
Tajuk

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Perhubungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. : 2.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 2.4.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat. : Kad gambar :

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4.

Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1). Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). Edarkan Lembaran Kerja 1. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Contoh: Memberitahu orang yang boleh dipercayai Tidak mendiamkan diri

106 106

107

Lampiran 1

Sentuhan selamat

Sentuhan tidak selamat

107

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________

2
Hari : _______________ Tarikh :______________

Tandakan ( ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat.
Pakcik tu gatal, suka raba.

Mak, tadi ada orang peluk saya.

Mak, ada orang cuba nak cium saya.

Apa nak buat. Biar je la..

Lapor kepada polis

108

Modul
Tajuk

Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

: Perhubungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. : 2.4.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. : Lirik lagu Rasa Sayang.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4.

Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. Edarkan Lampiran 1. Murid menyanyikan lagu Rasa Sayang. Murid menyebut dengan kuat perkataan JANGAN!, TIDAK! dan TOLONG! pada akhir baris setiap rangkap pantun.

109 109

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai.

2
Hari : _______________ Tarikh :______________

TIDAK 1. Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita.

JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __

2.

Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain.

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __

3.

Jika kita tidak selesa dicium orang.

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __

4.

Jika tubuh kita disentuh orang.

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __

110

2
Lampiran 1
Sebutkan perkataan JANGAN, TIDAK, TAK MAHU, TOLONG dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu Rasa Sayang. (Korus) Rasa sayang hei, Rasa sayang, sayang hei, Hei lihat nona jauh, Rasa sayang, sayang hei Encik Abu pergi ke kota, Pergi ke kota naik kereta, Orang tak kenal nak peluk kita, Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang, Balik hinggap waktu senja, Jika kita disentuh orang, Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum, Baju baru pakai raya, Tiba-tiba kita dicium, Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba, Lepas minum pergi kerja, Badan terasa seperti diraba, Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang
111

Modul
Tajuk

: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


: Perhubungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain. : 2.4.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. : Jigsaw puzzle :

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Murid membersih dan mengemaskan kelas. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas.

112 112

Lampiran 1

Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap.

113

2
Lampiran 2

114

Modul
Tajuk

: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial


: Perhubungan : 2.5 Mengetahui buli. : 2.5.1 Mengenal pasti perbuatan buli. 2.5.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. 2.5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. : Kad gambar :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Murid melakonkan situasi buli. Contoh: peras ugut mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1). Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Murid menceritakan cara mengatasi buli. Terangkan cara untuk menangani buli. Contoh: secara agresif - berhadapan dengan pembuli secara pasif - mengelakkan diri daripada dibuli. Edarkan Lembaran Kerja 3.

2. 3. 4. 5.

6.

115 115

Lampiran 1

2
Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. Orang yang suka menyakiti, menganiayai atau menakuti orang yang lemah. Orang yang disakiti, dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. (Sumber : Kamus Dewan)

Buli

Membuli :

Pembuli : Mangsa :

Gambar situasi buli


116

Lampiran 2

Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli

117

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini.

2 Hari :_______________ u
Tarikh :______________

BULI

BUKAN BULI

118

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __

2
Hari : _______________ Tarikh :______________

Kenal pasti dan suaikan pembuli dan mangsa. Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa.

PEMBULI

MANGSA

119

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli. Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan. Hari :________________ Tarikh :______________

Ibu bapa

Guru

Kawan

Saudara

a. b. c. d.

Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ..........................................
120

Modul
Tajuk

: Kesihatan Persekitaran
: Penyakit : 3.1 Mengetahui kuman. : 3.1.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya. 3.1.2 Menceritakan cara kuman merebak. : :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1). Contoh : Selesema (kuman jenis virus) Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1. Terangkan cara kuman merebak. Contoh: Tempat kotor Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman.

3. 4.

5. 6.

121 121

3
Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kuman adalah organisma yang berbahaya. Jika kita dijangkiti kuman, kita akan jatuh sakit.

122

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( ) pada kuman. Hari

3 v : _____________

Tarikh :______________

Tuliskan Ya pada gambar cara kuman boleh merebak. Tuliskan Tidak pada gambar cara kuman tidak boleh merebak.

123

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari

3
: _____________ Tarikh :______________

Cara untuk mengelak kuman dari merebak

Mencuci buah

Memakai topeng muka

Menutup makanan

Minum air masak

Memakai sarung tangan

Membasuh tangan

124

Modul
Tajuk

: Kesihatan Persekitaran
: Penyakit : 3.1 Mengetahui kuman. : 3.1.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. 3.1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri. : Jigsaw puzzle Kad imbasan :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle, murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung". Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

2. 3. 4. 5. 6.

125 125

Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

126

Lampiran 2 (Kad imbasan)

Kuman

batuk

bersih

muntah

gembira

selesema

segar

sakit

sihat

127

3
Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah.

Mengamalkan kebersihan diri

Potong-potong kuku, Potong biarlah pendek, Kalau buat selalu, Adik sihat adik cantik. Cuci cuci tangan, Cuci sebelum makan, Elok diamalkan, Untuk sihat masa hadapan. Pakai pakai baju, Pakai baju yang bersih, Selalu buat begitu, Ayah sayang dan ibu kasih. Lalalalalala.. Ayah sayang dan ibu kasih.

Melodi : Lenggang Kangkung

128

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

3
: _____________ Tarikh : ______________

Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. Padankan.


1.

2.

3.

4.

5.

129

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

3
: _____________ Tarikh : ______________

Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. segar Melintang 1. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. 2. Udara yang __________ penting untuk kesihatan. Mendatar 3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. 4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . .b bersih cuci sihat

4.

2.

1.

130

Modul
Tajuk

:
: :

Kesihatan Persekitaran
Penyakit 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing. 3.2.1 Mengenali penyakit berjangkit. Gambar

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3.

: : :

Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1). (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan, kaki, dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1.

4.

131

131

Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema

Penyakit tangan, kaki, dan mulut

Penyakit jangkitan cacing

132

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari

3
: _____________ Tarikh :______________

Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi.


Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut, tangan dan kaki Demam selesema

133

Modul
Tajuk

: Kesihatan Persekitaran
: Penyakit : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing. -

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

: 3.2.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. 3.2.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. :

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit berkongsi tuala, pakaian dan sentuhan Penyakit tangan, kaki, dan mulut sentuhan Demam selesema udara Jangkitan cacing makanan yang tercemar dan tidak berkasut.

3. 4.

Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.

134 134

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak.

3
Hari : ______________ Tarikh : ______________

Tanda ( ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah.

berkongsi tuala

batuk

berkasut

cuci tangan

sentuhan

bersin bertutup

135

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________

3
Hari : ______________ Tarikh : ______________

Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Padankan.

136

Modul
Tajuk

: Kesihatan Persekitaran
: Penyakit : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit - penyakit kulit - penyakit tangan, kaki dan mulut - demam selesema - jangkitan cacing. : 3.2.4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. : : -

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 4.

Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2). Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.

137 137

Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

3
Di rumah

Di taman permainan

Di sekolah

138

Lampiran 2

3
Masalah kesihatan

Apakah yang anda perlu lakukan?

Panggilan kecemasan

Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai

911 999
Nombor telefon balai polis yang berhampiran

(i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru

Beritahu maklumat penting. Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit

139

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari

3
: _____________ Tarikh :______________

Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan.

1.

rumah

2.

taman permainan

3.

sekolah

4.

rumah

140

Modul
Tajuk

: Kesihatan Persekitaran
: Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. : 3.3.1 Menyimpan sendiri nama, nombor telefon, alamat sendiri serta nama, nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum :

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

Langkah Pengajaran

1. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. 2. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. 3. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. 4. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 6. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri.

141 141

Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Situasi A

Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat?

Situasi B

Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat?

Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas?

142

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari

3
: ________________ Tarikh : ________________

Lengkapkan borang butiran diri anda. Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No. Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________

143

Modul
Tajuk

Kesihatan Persekitaran

: Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 3.3.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. : Klip video

Langkah Pengajaran 1.

Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1).

2.

Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8). Tunjukkan klip video Culik Versi 1 dari laman sesawang http://ingat.com.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut.

3.

121 144

3
Lampiran 1

145

3
Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________

Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________


146

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________

3
Hari : _________________ Tarikh :_________________

Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

147

Modul
Tajuk

Kesihatan Persekitaran

: Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

: 3.3.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. : Gambar

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1). Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).

148148

Lampiran 1 Perbincangan.

1. 2. 3. 4.

Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat? Gambar A atau B? Mengapa?

149

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________

3
Hari :_________________ Tarikh :_______________

Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat.

Duduk di atas palang tembok sekolah

TIDAK SELAMAT

Tuang air panas

Beratur menaiki bas

Bermain suis letrik di rumah

Bahan pencuci berselerak di bilik mandi

SELAMAT

Menghulurkan kepala semasa bas bergerak

Alatan permainan berselerak di atas lantai

Lompat longkang di tempat permainan 150

Modul
Tajuk

Kesihatan Persekitaran

: Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. : 3.3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh, ditelan dan dihidu. : Gambar

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Edarkan Lembaran Kerja 1.

2. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. 3. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. 4. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. 5. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. 6. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu

5. Bincangkan hasil kerja kumpulan.

151151

Lampiran 1

152

3
Lampiran 2 Bahaya ditelan

Bahaya dihidu

Bahaya disentuh

153

Modul
Tajuk

Kesihatan Persekitaran

: Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

: 3.3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. : Bahan maujud seperti mancis, pisau, kaca, bahan pencuci. :

1. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). 2. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1). 3. Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1).

154

127

Lampiran 1 Perbincangan. 1. Menunjukkan bahan maujud seperti: Mancis Kaca Pisau Pencuci tandas

2. 3. 4.

Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain.

155

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________

3
Hari: ________________ Tarikh : _______________

Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 1.

2.

3.

4.

bapa

emak
156

guru

polis

Modul
Tajuk

Kesihatan Persekitaran

: Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

: 3.3.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. : 3.3.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan.

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

: Cakera padat Pemain CD :

1. Guru bunyikan siren ambulan, polis dan bomba. 2. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans, polis dan bomba. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. Berikan kad situasi kecemasan. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). 5. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru. 6. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu).

157

131

Lampiran 1

3
Contoh kad situasi:
( situasi boleh diubahsuai)

SITUASI 1 (DI RUMAH)

Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. Lakonkan tindakan kamu.

SITUASI 2 (DI SEKOLAH)

Kaki terseliuh ketika kelas PJ. Lakonkan tindakan kamu.

SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN)

Kaki anda terpijak kaca dan berdarah. Lakonkan tindakan kamu.

SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH)

Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. Lakonkan tindakan kamu.

Lembaran Kerja 1
158

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.


di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161