Anda di halaman 1dari 11

LAPORAN PRAKTIKUM MEKANIKA BENDA PADAT MODUL A KESEIMBANGAN GAYA

KELOMPOK 16 Cecilia Ratna Puspita Sari Christian Antoni Danang Setiya !a"i#h $rry Priyanto &arco &atius 'ria Puspita Sari 'anggal Pra(ti(u) Asisten Pra(ti(u) 'anggal #isetu,ui -ilai Para" Asisten (1206244586) (12062) (120625102 ) (12062501%2) (12062) (12062) * * * * * 18 &aret 2014 +n#ah Al"ira

LABORATORIUM STRUKTUR DAN MATERIAL DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK 2014

MODUL A KESEIMBANGAN GAYA A. POLIGON GAYA I. TUJUAN /ntu( )engu,i 0ah1a 0e0erapa gaya yang 0era#a #ala) (on#isi sei)0ang )e)enuhi persa)aan *

#an gaya2gaya terse0ut #apat #iga)0ar(an #ala) polygon gaya tertutup #i)ana sisi2sisi polygon terse0ut )e1a(ili gaya3gaya4 ter)asu( 0esar #an arahnya. II. TEORI Desain suatu stru(tur 0en#a #i#asar(an atas 0erat #ari stru(tur itu sen#iri #an gaya3gaya yang 0e(er,a pa#a stru(tur serta gera(an yang )e)pengaruhi stru(tur terse0ut. /)u)nya pa#a #esain stru(tur ti#a( ter#apat gera(an #an stru(tur 0era#a pa#a (esei)0angan stati(. &a(a4 gaya3gaya #ala) (esei)0angan harus )e)enuhi #ua persa)aan4 yaitu resultan #ari se)ua gaya harus nol (0) #an )o)en #i se)ua titi( harus nol (0). Dala) persa)aan )ate)atis (on#isi ini #apat #iga)0ar(an se0agai *

5i(a gaya3gaya 0erla(u pa#a satu 0i#ang4 )a(a*

Serang(aian perco0aan yang #ila(u(an /+ )e)0eri(an pengertian yang ,elas tentang se)ua aspe( #ari (esei)0angan #an apli(asinya pa#a gaya3gaya #ala) ruang #an #iagra) gaya 0e0as.

III.

PERALATAN 1. Papan gaya 2. 6atrol tunggal . 6atrol gan#a 4. 'ali 5. Penggantung 0e0an 6. Selotip 7 isolasi %. 2 (#ua) cincin yang #ihu0ung(an #engan tali 8. (ertas A1

IV.

CARA KERJA a. Gaya Ko !"#$ 1. &elu0angi pusat (ertas A1 (perpotongan #iagonal) #engan #ia)eter lu0ang 6 )). 2. &elepas centre peg (pasa() #an pasang (ertas pa#a papan 0i#ang gaya #an pasang (e)0ali centre peg (pasa() )elalui lu0ang yang telah terse#ia.

. &engguna(an cincin tunggal #an 6 tali 0e0an (e)u#ian )e)asang )asing3)asing tali pa#a (atrol3(atrol #i se0elah (anan. 4. &enggantung(an penggantung 0e0an pa#a tali. 5. &ena)0ah(an 0e0an pa#a penggantung #an )e)perhati(an 0agai)ana tali3tali terse0ut 0ergera( )e)0entu( (esei)0angan 0aru setiap (ali 0e0an #ita)0ah. 6. Setelah )en#apat(an (eseti)0angan4 )engga)0ar posisi gaya3gaya terse0ut pa#a (ertas ga)0ar #an )enulis 0esar 0e0annya (ter)asu( 0erat penggantung). %. Gaya No Ko !"#$ 1. Se(arang )engguna(an sepasang cincin yang #ihu0ung(an #engan tali #an )engi(at 6 (ena)) tali sehingga (tiga) tali teri(at pa#a )asing3)asing cincin. 2. 6e)u#ian )enggantung 0e0an pa#a tiap tali4 setelah itu )engga)0ar tali3tali terse0ut pa#a (ertas ga)0ar #an )encatat 0e0an yang #igantung pa#a setiap tali. (tiga) tali pa#a (atrol se0elah (iri #an lainnya pa#a (atrol

V. PENGOLA&AN DATA V.I Gaya Ko !"#$

Pengolahan #ata gaya (on(uren*


Gaya P1 P2 P3 P! P5 P" Besar Gaya (N) 3 0. 0. 0. 0. 3.1 #P Sudut (o) 11.5 2! "0.5 ! 31 20 Kuadra n IV I I II II III Px 2.9398 0."395 0.3!! 0.! ! -0." -2.913 0.0""! Py -0.5981 0.28! 0."092 0.5119 0.3"05 -1.0" 0.1082

/ntu( )enentu(an 0esarnya P8 #an Py #iguna(an persa)aan *

6esalahan relati" P89

6esalahan relati" Py9

V.II Gaya No Ko !"#$

Pengolahan #ata gaya non (on(uren :aya P1 P2 P P4 P5 P6 ;esar :aya (-) .% 0.6 0.% 0.8 1 2.> Su#ut (o) 1 25 68 54.5 5 22 ?& 6ua#ran += + + ++ ++ +++ < ()) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Py &A &;

30.8 2 0.1082 0.25 6 30.0 0.64> 30.0844 0.651 0.084% 0.5% 6 0.0%46 31.086 30.1412 30.00>2 0.0181

6esalahan Relati" &A9

6esalahan Relati" &;9

' VI. ANALISIS =+.+ Analisis Perco0aan a. :aya 6on(uren Perco0aan ini yang 0ertu,uan untu( )engu,i 0ah1a gaya3gaya (on(uren #apat 0era#a #ala) (on#isi sei)0ang4 #an apa0ila gaya terse0ut #ala) (ea#aan seti)0ang4 )a(a #apat #iga)0ar(an #engan polygon gaya tertutup #i)ana sisi poligonnya )engga)0ar(an gaya3gaya terse0ut4 ter)asu( 0esar #an arahnya. :aya3gaya (on(uren sen#iri )e)ili(i pengertian gaya3gaya yang garis (er,anya 0erpotongan )elalui suatu titi(. Perta)a4 perco0aan #ila(u(an #engan )elu0angi pusat (ertas A1 pa#a perpotongan #iagonalnya #an )ene)pel(annya pa#a papan gaya. 6e)u#ian tali se0anya( 6 0uah #isang(ut(an (e se0uah cincin tunggal yang 0era#a #i pusat (ertas. Setelah #isang(ut(an4 tali3tali terse0ut harus #ile1at(an pa#a 6 0uah (atrol4 gaya4 #an #i sisi (iri papan lainnya #i sisi (anan papan gaya. Setelah tali )ele1ati (atrol4 penggantung

0e0an se0erat 0.5 - #igantung(an pa#a tali terse0ut. 6arena (eseti)0angan harus #icari4 0e0an #i@ariasi(an pa#a setiap tali agar #icapai posisi (eseti)0angan terse0ut. Posisi (esei)0angan #icapai (eti(a cincin tunggal yang 0era#a #i tengah tertari(4 #an ti#a( )enyentuh pasa( yang 0era#a #i tengahnya. Dan setelah (esei)0angan #icapai4 tali3tali terse0ut #iga)0ar(an pa#a (ertas yang 0era#a #i 0ela(ang tali3tali terse0ut pa#a papan gaya. ;e0an yang 0er@ariasi #i tiap talinya4 yang )ana 0er"ungsi untu( )encari (esei)0angan pa#a siste) terse0ut4 ,uga #icatat.

0. :aya -on 6on(uren Se#ang(an perco0aan non (on(uren 0ertu,uan untu( )engu,i 0ah1a gaya3gaya non (on(uren #apat 0era#a #ala) (on#isi sei)0ang. :aya3gaya non (on(uren sen#iri )e)ili(i pengertian gaya3gaya yang garis (er,anya 0erpotongan #engan yang lain ti#a( pa#a satu titi(. Perco0aan yang #ila(u(an pa#a gaya non (on(uren ini ,uga ha)pir sa)a #engan perco0aan (on(uren4 #i)ana pa#a perco0aan (on(uren yang #iguna(an a#alah cincin tnggal4 se#ang(an pa#a perco0aan gaya3gaya non (on(uren cincin yang #iguna(an )erupa(an cincin gan#a. Sehingga pa#a perco0aan ini4 (eena) talinya ti#a( #i(ait(an pa#a satu cincin4 )elain(an talinya #isang(ut(an pa#a cincin se0elah (iri4 #an lainnya #isang(ut(an pa#a cincin se0elah (anan. 6e)u#ian se0elah (iri terse0ut #i0uat agar )elalui tali yang #isang(ut(an pa#a cincin (atrol yang 0era#a #i

(atrol yang 0era#a #i sisi (iri papan gaya4 #an

tali lainnya4 yang #isang(ut(an pa#a cincin se0elah (anan4 pa#a

sisi (anan papan gaya. Sa)a seperti perco0aan gaya (on(uren4 setelah tali3tali terse0ut #igantung(an4 penggantung 0e0an #ipasang(an pa#a u,ung tali3tali terse0ut. 6e#ua cincin gan#a ini4 #i(ait(an #engan se0uah tali (ecil. &a(a (ali ini (eseti)0angan #icapai apa0ila tali )e)0entu( garis lurus se0esar (180o) se)purna #an 0era#a #i tengah. &a(a untu( )encapai (esei)0angan terse0ut4 0e0an harus #i@ariasi(an. 6e)u#ian tali3tali pe)0entu( (esei)0angan terse0ut ,uga 0esar 0e0annya. =+.++ Analisa !asil a. :aya (on(uren Dari perco0aan ini #i#apat(an nilai 0e0erapa gaya 0eserta 0esar #an arah atau su#utnya. 6e)u#ian gaya3gaya terse0ut #iproye(si(an pa#a su)0u 8 #an su)0u y #engan 0antuan 0esar su#ut atau arah #ari gaya terse0ut. /ntu( )en#apat(an nilai P8 #an Pynya4 nilai P8 #i#apat(an #engan )engali(an 0esar gaya terse0ut #engan cosinus su#utnya4 #an nilai Py #i#apat(an #engan )engali(an nilai gaya #engan sinus #ari 0esar su#utnya. /ntu( )en#apat(an hasilnya4 gaya3gaya yang 0era#a pa#a satu su)0u #i,u)lah(an4 #engan )engguna(an asu)si gaya yang )e)ili(i arah (e atas #an (e (anan 0ertan#a positi"4 #an se0ali(nya gaya yang 0ertan#a negati" )e)ili(i arah (e (iri #an (e 0a1ah.

Dan #i#apat(an4 gaya yang 0e(er,a pa#a su)0u 8 )e)ili(i nilai se0esar 30.06644 #an gaya yang 0e(er,a pa#a su)0u y )e)ili(i nilai se0esar 0.1082. Dari hasil terse0ut4 #apat #ilihat 0ah1a resultan (e#ua gaya ti#a( sa)a #engan nol4 seperti yang seharusnya. &a(a #ala) perco0aan ini #i#apat(an nilai (esalahan relati"4 yaitu untu( gaya3gaya yang 0e(er,a pa#a su)0u 8 se0esar 6.64A #an gaya3gaya yang 0e(er,a pa#a su)0u y se0esar 10.82A. 6esalahan ini ,uga #apat #ilihat #ari ga)0ar poligon gaya4 #i)ana seharusnya poligon gayanya tertutup4 yang 0erarti resultan gayanya sa)a #engan nol. Se#ang(an pa#a perco0aan4 poligon gayanya ti#a( tertutup4 )asih ter#apat se#i(it celah #ari gaya P6 #an P1. 0. :aya -on 6on(uren Dan pa#a perco0aan gaya3gaya non (on(uren4 #ata yang #i#apat(an ha)pir sa)a #engan gaya (on(uren4 yaitu 0erupa 0esar gaya #an ,uga arah gaya terse0ut. Di(arena(an gaya non (on(uren ti#a( 0erpotongan #i satu titi(4 )a(a pa#a gaya3gaya terse0ut a(an )uncul 0esar )o)en. Di)ana )o)en3)o)en ini )uncul a(i0at gaya Py. :aya P yang #iproye(si(an pa#a su)0u 8 ti#a( 0erpengaruh #ala) )o)en #i(arena(an arahnya yang se,a,ar #engan titi( )o)en. &a(a #ari gaya3gaya P yang telah #iproye(si(an (e su)0u y4 0esar gaya Py #i(ali(an #engan pan,ang talinya agar )en#apat(an )o)en #i )asing3)asing titi(4 yaitu titi( A #an titi( ;. Setelah #ila(u(an perhitungan4 #i#apat(anlah nilai )o)en #i (e#ua titi(4 yaitu titi( A #an titi( ;4 #i)ana pa#a titi( A 0esar )o)en a#alah 30.00>2 -) #an 0esar )o)en pa#a titi( ; a#alah se0esar 0.0181 -). Dari hasil perco0aan gaya non (on(uren ini ,uga #apat #ilihat )o)en #i (e#ua titi(4 yaitu titi( A #an titi( ;4 ti#a( sa)a #engan nol4 seperti yang seharusnya. &a(a #ala) perco0aan ini #i#apat(an nilai (esalahan relati"4 yaitu untu( )o)en #ari gaya3gaya yang 0e(er,a pa#a titi( A se0esar 0.>2A #an gaya3gaya yang 0e(er,a pa#a )o)en #i titi( ; se0esar 1.81A. =+.+++ Analisis 6esalahan

Dari hasil perhitungan (e#ua 0uah perco0aan terse0ut #apat #ilihat 0ah1a hasil #ari perco0aan yang #ila(u(an ti#a( a(urat) #ilihat #ari )unculnya nilai (esalahan relati"4 teruta)a untu( perco0aan gaya (on(uren4 #i)ana (esalahan relati"nya cu(up 0esar. ;eri(ut )erupa(an (e)ung(inan3(e)ung(inan yang )enye0a0(an )unculnya (esalahan relati" pa#a pra(ti(u)* 3 3 6eti#a(telitian pra(ti(an #ala) )enentu(an (esei)0angan gaya Pa#a saat pengga)0aran gaya pa#a (ertas A1 secara ti#a( senga,a pra(ti(an )enyentuh tali3tali sehingga (esei)0angan 0eru0ah 3 Penentuan su#ut yang (urang a(urat

VII. 3

KESIMPULAN Apa0ila ter0entu( (esei)0angan pa#a gaya3gaya4 )a(a persa)aan terpenuhi 3 :aya yang 0e(er,a pa#a su)0u 8 )e)ili(i nilai se0esar 30.0664 #engan nilai (esalahan relati" se0esar 6.64A4 #an gaya yang 0e(er,a pa#a su)0u y )e)ili(i nilai se0esar 0.1082 #engan (esalahan relati" 10.82A. 3 Pa#a titi( A 0esar )o)en a#alah 30.00>2 -) #engan nilai (esalahan relati" se0esar 0.>2A #an 0esar )o)en pa#a titi( ; a#alah se0esar 0.0181 -) #engan nilai (esalahan relati" se0esar 1.81A a(an

VIII.

REFERENSI <a0oratoriu) Stru(tur#an &aterial. 200>. Departe)en 'e(ni( Sipil /+. BPe#o)an Pra(ti(u) &e(ani(a ;en#a Pa#atC.

I(.

LAMPIRAN