Anda di halaman 1dari 11

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

(PSV 3111)
1
0
BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
TEKNIK : TIUPAN (tidak terancang)
JENIS PENIAIAN : !OISTIK
1
1
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
(PSV 3111)
PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) - HOLISTIK
PENDIDIKAN SENI VISUAL
BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN TIUPAN(tidak tera!a")
Bil Kriteria yang diukur Gred / Markah(%)
"# A$at %aik da&a$ 'ener(kaan dan 'engg)naan teknik da&a$
%an*ak a+'ek#
Ce$er&ang da&a$ 'engg)naan a&atan,%a-an da&a$ +e$)a
a+'ek#
Ca$')ran .arna *ang +angat %aik/ terancang dan $enarik#
!a+i& kar*a +angat ke$a+ dan %erk)a&iti da&a$ +e$)a a+'ek#
Da'at $enge$%angkan +e+)at) idea %ar) dan a+&i da&a$
'eng-a+i&an kar*a da&a$ +e$)a a+'ek#
Ce$er&ang
01 2 "11
3# Pener(kaan dan 'engg)naan teknik *ang %aik da&a$ kar*a#
Baik da&a$ 'engg)naan a&atan,%a-an#
Meng-a+i&kan ca$')ran *ang %aik dan $enarik#
!a+i& kar*a %aik da&a$ %an*ak a+'ek#
Da'at $eng(&a- idea dengan %aik#
Baik
41 2 56
7# Terda'at %e%era'a teknik da&a$ 'eng-a+i&an kar*a dan $a+i-
'er&) 'eningkatan#
Me$er&)kan 'eningkatan da&a$ 'engg)naan a&atan,%a-an#
Ca$')ran *ang +eder-ana/ %(&e- di'er%aiki dan 'er&)
ditingkatkan#
Terda'at %e%era'a ke&e$a-an *ang 'er&) di%eri 'er-atian
da&a$ keke$a+an kar*a#
Pe$ikiran *ang +eder-ana da&a$ 'eng(&a-an idea dan 'er&)
ditingkatkan#
Seder-ana
81 2 96
1
2
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
(PSV 3111)
8# K)rang 'ener(kaan dan 'engg)naan teknik da&a$ 'eng-a+i&an
kar*a#
Pengg)naan a&atan,%a-an *ang $ini$)$ *ang 'er&) di%eri
'er-atian#
e$a- da&a$ ca$')ran dan 'er&) di%eri 'er-atian +erta k)rang
$enarik#
!a+i& kar*a k)rang %erk)a&iti dan %er$)t)#
K)rang da*a 'e$ikiran *ang kreati: da&a$ 'eng-a+i&an kar*a#
e$a-
31 2 76
9# Tidak $en)n;)kkan +ika' $ener(ka da&a$ 'engg)naan teknik
'eng-a+i&an kar*a#
Pengg)naan a&atan,%a-an *ang tidak +e+)ai
Tidak $a-ir da&a$ 'engg)naan dan ca$')ran .arna dari
'e&%agai a+'ek#
Tidak $enitik%eratkan 'eri-a& keke$a+an kar*a dari 'e&%agai
a+'ek#
Pe$ikiran dan 'eng(&a-an idea *ang &e$a- da&a$ 'eng-a+i&an
kar*a#
Sangat e$a-
1 2 "6
JUMA! "11<
1
3
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
(PSV 3111)
BORANG PENILAIAN MURI !E"ARA #OLI!$IK
Na$a : M (- d D an ia& B in M( - d K a $a & #
Ke&a+ : 9 B e +t a ri
Bidang : M e $ %) a t c ( rak d a n rek a a n Jantina : e &aki
Teknik : T i)' a n (tid a k te ra n c a ng ) Tarik- : 3 8 S e ' te $ % e r 3 1 " "
Na$a +ek(&a- : S e k ( &a - K e % an g + a a n I + $a i& P e tra 3
MARKA!
59
Bil Kriteria yang diukur Gred / Markah(%) Pen%a&aian
"# A$at %aik da&a$ 'ener(kaan dan 'engg)naan
teknik da&a$ %an*ak a+'ek#
Ce$er&ang da&a$ 'engg)naan a&atan,%a-an
da&a$ +e$)a a+'ek#
Ca$')ran .arna *ang +angat %aik/ terancang
dan $enarik#
!a+i& kar*a +angat ke$a+ dan %erk)a&iti da&a$
+e$)a a+'ek#
Da'at $enge$%angkan +e+)at) idea %ar) dan
a+&i da&a$ 'eng-a+i&an kar*a da&a$ +e$)a
a+'ek#
Ce$er&ang
01 2 "11
3# Pener(kaan dan 'engg)naan teknik *ang %aik
da&a$ kar*a#
Baik da&a$ 'engg)naan a&atan,%a-an#
Meng-a+i&kan ca$')ran .arna *ang %aik dan
$enarik#
!a+i& kar*a %aik da&a$ %an*ak a+'ek#
Da'at $eng(&a- idea dengan %aik#
Baik
41 2 56
59
7# Terda'at %e%era'a teknik da&a$ 'eng-a+i&an
kar*a dan $a+i- 'er&) 'eningkatan#
Me$er&)kan 'eningkatan da&a$ 'engg)naan
a&atan,%a-an#
Ca$')ran .arna *ang +eder-ana/ %(&e-
di'er%aiki dan 'er&) ditingkatkan#
Terda'at %e%era'a ke&e$a-an *ang 'er&)
di%eri 'er-atian da&a$ keke$a+an kar*a#
Pe$ikiran *ang +eder-ana da&a$ 'eng(&a-an
idea dan 'er&) ditingkatkan#
Seder-ana
81 2 96
8# K)rang 'ener(kaan dan 'engg)naan teknik
da&a$ 'eng-a+i&an kar*a#
Pengg)naan a&atan,%a-an *ang $ini$)$ *ang
'er&) di%eri 'er-atian#
e$a- da&a$ ca$')ran .arna dan 'er&) di%eri
'er-atian +erta k)rang $enarik#
!a+i& kar*a k)rang %erk)a&iti dan %er$)t)#
K)rang da*a 'e$ikiran *ang kreati: da&a$
'eng-a+i&an kar*a#
e$a-
31 2 76
9# Tidak $en)n;)kkan +ika' $ener(ka da&a$
'engg)naan teknik 'eng-a+i&an kar*a#
Pengg)naan a&atan,%a-an *ang tidak +e+)ai
Tidak $a-ir da&a$ 'engg)naan .arna dari
'e&%agai a+'ek#
Tidak $enitik%eratkan 'eri-a& keke$a+an kar*a
dari 'e&%agai a+'ek#
Pe$ikiran dan 'eng(&a-an idea *ang &e$a-
da&a$ 'eng-a+i&an kar*a#
Sangat e$a-
1 2 "6
BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
TEKNIK : TOPENG
JENIS PENIAIAN : ANAITIK
PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) - ANALITIK
PENDIDIKAN SENI VISUAL
BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPENG
Kriteria/Gred ' ( ) * +
Penggunaan
alat/,ahan
Pengg)naan
a&atan,%a-an
*ang tidak +e+)ai
Pengg)naan
a&atan,%a-an
*ang $ini$)$
*ang 'er&) di%eri
'er-atian#
Me$er&)kan
'eningkatan
da&a$
'engg)naan
a&atan,%a-an#
Baik da&a$
'engg)naan
a&atan,%a-an#
Ce$er&ang
da&a$
'engg)naan
a&atan,%a-an
da&a$ +e$)a
a+'ek#
Peng-lahan
idea
Pe$ikiran dan
'eng(&a-an idea
*ang &e$a-
da&a$
'eng-a+i&an
kar*a#
K)rang KBKK
dan da*a
i$agina+i
+e$a+a
'eng-a+i&an
kar*a#
Mengg)nakan
da*a i$agina+i
dan $a+i- %(&e-
di'ertingkatkan#
Pengg)naan
da*a i$agina+i
*ang %aik#
Da*a i$agina+i
*ang %aik dan
re&e=an da&a$
'eng-a+i&an
kar*a#
Keke.a/an
Tidak
$enitik%eratkan
'eri-a&
keke$a+an kar*a
dari 'e&%agai
a+'ek#
!a+i& kar*a
k)rang %erk)a&iti
dan %er$)t)#
Terda'at
%e%era'a
ke&e$a-an *ang
'er&) di%eri
'er-atian da&a$
keke$a+an
kar*a#
!a+i& kar*a %aik
da&a$ %an*ak
a+'ek#
!a+i& kar*a
+angat ke$a+
dan %erk)a&iti
da&a$ +e$)a
a+'ek#
Kreati0iti
Tidak $e$')n*ai
da*a kreati=iti
+erta tiada
'eng(&a-an idea#
e$a- da&a$
'engg)naan
$edia +erta
'eng(&a-an idea
dan tiada
kea+&ian#
K)rang kreati:
da&a$
'engg)naan
$edia dan
'eng(&a-an idea
+erta k)rang
kea+&ian#
Baik da&a$
'engg)naan
$edia/ $eng(&a-
idea dengan %aik
+erta kar*a *ang
a+&i#
Sangat kreati:
da&a$
'engg)naan
$edia/
'eng(&a-an idea
+erta $e$')n*ai
ga*a ter+endiri
dan kea+&ian#
Penga&lika/ian
a/&ek /eni
Tidak
$enga'&ika+ikan
a+'ek +eni da&a$
'eng-a+i&an
kar*a#
K)rang
$enga'&ika+ikan
a+'ek +eni da&a$
kar*a *ang 'er&)
di%eri 'er-atian#
A+'ek +eni
da&a$ kar*a
dia'&ika+ikan
dan %(&e-
ditingkatkan#
Baik da&a$
'enga'&ika+ian
a+'ek +eni#
Sangat %aik
da&a$
'enga'&ika+ian
a+'ek +eni da&a$
+e$)a a+'ek#
BORANG PENILAIAN MURI !E"ARA ANALI$IK
Na$a : M (- d D an ia& B in M( - d K a $a & #
Ke&a+ : 9 B e +t a ri
Bidang : M e $ %e n t) k da n M e $ %)a t B in a a n Jantina : e &aki
Teknik : T( ' e n g Tarik- : 3 8 S e ' te $ % e r 3 1 " "
Na$a +ek(&a- : S e k ( &a - K e % an g + a a n I + $a i& P e tra 3
MARKA!
3" 39
Bil1 Kriteria yang diukur $aha& Ula/an
'1 Pengg)naan a&atan,%a-an
> Mengena& a&at,%a-an
> Pengg)naan a&at,%a-an dengan %aik#
>
' ( ) * +
Mengg)nakan a&atan,%a-an
dengan %aik
(1 Peng(&a-an idea
> Ke$a-iran %er:ikir +ecara kreati: dan
kriti+(KBKK)#
> I$agina+i *ang %aik#
>
' ( ) * +
Bi;ak $engg)nakan Idea +erta
i$agina+i dengan %aik#
)1 Keke$a+an
> ?)ng+i kar*a *ang 'e&%agai#
> Ke+ei$%angan kar*a#
> !a+i& kar*a ke$a+ dan $enarik#
' ( ) * +
!a+i& kar*a *ang ke$a+ dan
$enarik dari +egi
'er+e$%a-ann*a# Na$)n
ke+ei$%angan 'ada kar*a
k)rang dit(n;(&kan#
8# Kreati=iti
> Me$'e&%agaikan ga*a 'er+e$%a-an#
> Sangat kreati: da&a$ 'engg)naan $edia#
' ( ) * +
Kreati: di da&a$ $eng-a+i&kan
kar*a +erta $eng(&a- idea
dengan %aik +erta ga*a *ang
ter+endiri#
9# Penga'&ika+ian a+'ek +eni
> Bent)k
> R)'a
> Ke+ei$%angan
> @arna
> !ar$(ni
' ( ) * +
A+'ek +eni dia'&ika+ikan
dengan %aik da&a$ kar*a#
Na$)n ke+ei$%angan 'ada
kar*a 'er&) ditekankan#
JUMA! 3" , 39
Tandatangan g)r) :
AAAAAAAAAAA##