Anda di halaman 1dari 10

Soalan objektif

[ 30 markah ]

1. Antara yang berikut manakah fenomena semula jadi?
A Pembalakan
B Perlombongan
C Percambahan biji benih
D Penciptaan satelit

2. Rajah 1 menunjukkan simbol amaran bahan berbahaya X di dalam makmal.Rajah 1
Apakah bahan berbahaya X?
A Bromin
B Natrium
C Uranium
D Ammonia

3. P, Q, R dan S merupakan empat langkah dalam penyiasatan saintifik.

Urutan yang manakah betul?
A P Q - R - S
B Q - P R S
C Q - P S R
D R Q P S
P - Membuat hipotesis
Q - Mengenal pasti masalah
R - Merancang penyiasatan
S - Mengawal pemboleh ubah
4. Rajah 2 menunjukkan eksperimen yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masa yang
diambil bagi ayunan suatu bandul.

Rajah 2
Apakah faktor yang mempengaruhi masa diambil bagi satu ayunan lengkap?
A Panjang bandul
B Bilangan ayunan
C Saiz ladung
D Jisim bandul

5. Jadual 1 menunjukkan dua kuantiti fizik X dan Y, dan unit S.I.nya.

Kuantiti fizik Unit S.I.
X Kelvin
Y Ampere
Jadual 1
Apakah kuantiti fizik X dan Y ?


A
B
C
D


6. Antara yang berikut, yang manakah mewakili nilai awalan bagi kilo?
A 10
B 100
C 1000
D 100 000


X Y
Suhu Arus
Suhu Masa
Jisim Panjang
Masa Jisim
7. Rajah 3 menunjukkan empat kedudukan mata semasa mengambil bacaan panjang objek.

Rajah 3

Kedudukan manakah yang paling baik untuk memberikkan bacaan yang tepat?
A P
B Q
C R
D S

8. Langkah-langkah berikut diambil untuk memerhatikan sel tumbuhan menggunakan mikroskop.
Urutan langkah yang manakah betul?
A P, Q, R, S
B Q, S, P, R
C R, S, Q, P
D S, Q, P, R

9. Maklumat berikut menerangkan suatu bahagian dalam sel tumbuhan.
Antara yang berikut, yang manakah bahagian itu?
A Dinding sel
B Vakuol
C Nukleus
D Sitoplasma

P - Tutup specimen dengan penutup kaca
Q - Tambah setitik larutan iodin ke atas specimen
R - Letakkan sisip kaca di bawah mikroskop
S - Letakkan specimen di atas sisip kaca
Melindungi sel
Mengekalkan bentuk sel
10. Rajah 4 menunjukkan struktur sel.

Rajah 4
Antara bahagian A, B, C dan D yang manakah mengawal aktiviti sel?

11. Rajah 5 menunjukkan struktur umum suatu sel.

Rajah 5
Organisma yang manakah mempunyai sel dengan struktur umum yang sama?
A Rumput
B Yis
C Lebah
D Spirogira

12. Organisma yang manakah adalah unisel?

A
13. Sel manakah yang mengangkut oksigen?
A Sel tulang
B Sel saraf
C Sel darah putih
D Sel darah merah

14. Antara yang berikut, yang manakah membentuk tisu?B
C
D
A
15. Rajah 6 menunjukkan sejenis sel.

Rajah 6
Apakah fungsi sel ini?
A Menyokong badan
B Memudahkan pergerakan badan
C Menghantar impuls
D Membunuh mikroorganisma

B
C
D
16. Rajah 7 menunjukkan sejenis tisu manusia


Rajah 7

Apakah tisu itu?

A Tisu otot
B Tisu epitelium
C Tisu saraf
D Tisu penghubung

17. Rajah yang manakah mewakili susunan zarah- zarah dalm pepejal?


A
B
C
D
18. Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar tentang zarah-zarah dalam gas?
A Zarah-zarah bergetar pada kedudukan tetap.
B Zarah-zarah tersusun secara teratur.
C Zarah-zarah diikat bersama oleh daya yang lemah.
D Zarah- zarah tidak berlanggar antara satu dengan lain.

19. Rajah menunjukkan susunan zarah-zarah dalam tiga bahan, X, Y dan Z.


X Y Z
Bahan yang manakah mempunyai isipadu yang tetap?
A X dan Z
B X dan Y
C Y dan Z
D X, Y dan Z

20. Rajah 8 menunjukkan perubahan suatu keadaan jirim.


Rajah 8
Pernyataan manakah yang betul?
A Ruang antara zarah-zarah berkurang
B Saiz zarah-zarah bertambah
C Tenaga kinetik zarah-zarah bertambah
D Daya tarikan antara zarah-zarah bertambah
21. Antara yang berikut, manakah yang bukan sumber semula jadi di Bumi?

A Kaca
B Udara
C Air
D Petroleum

22. Bahan P mempunyai permukaan pudar dan mengkonduksikan elektrik. Apakah bahan P?
A Merkuri
B Bromin
C Karbon
D Plastik

23. Rajah 9 menunjukkan pengelasan unsur.

Unsur


Logam Y
Rajah 9
Apakah ciri Y?
A Boleh ditempa
B Konduktor haba yang lemah
C Konduktor elektrik yang lemah
D Mempunyai takat lebur yang tinggi

24. Antara yang berikut, yang manakah kesemuanya sebatian?

A Gula, tanah, oksigen
B Udara, air laut, garam
C Gula, karat, udara
D Garam, karat, air

25. Antara yang berikut, yang manakah bukan fungsi udara?
A Menyingkirkan bahan buangan
B Membekalkan oksigen kepada hidupan akuatik
C Diperlukan untuk pembakaran
D Digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis


26. Antara yang berikut, yang manakah bukan sumber penting yang menyokong kehidupan manusia di
Bumi?
A Udara
B Air
C Tumbuhan
D Emas

27. Antara sumber asas berikut yang manakah tidak sepadan dengan keperluan asas hidupan?


Sumber asas Keperluan asas
Tumbuhan Bahan api
Karbon dioksida Fotosintesis
Tanah Pakaian
Oksigen Respirasi

28. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri P.
Apakah P?
A Plastik
B Besi
C Sulfur
D Merkuri

29. Antara proses berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengasingkan unsur-unsur daripada satu
sebatian.
A Elektrolisis
B Penyejatan
C Penurasan
D Kromatografi

30. Antara yang berikut, yang manakah tidak boleh dikitar semula?
A Surat khabar
B Tin aluminium
C Bahan makanan
D Botol plastik
Takat lebur yang tinggi
Mulur
Pengalir haba yang baik
A
B
C
D