Anda di halaman 1dari 12

SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2

SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
1.(a) -Amanah 1
(b) -Sikap bertan!n"a#ab$ b%&eh
menimb!&kan keper'a(aan )an
ke(akinan %ran &ain.
2
(') -Me#!"!)kan ke*e)aran baha#a
t!a* (an
)ipertan!n"a#abkan *at!
amanah
-Men(e)ari perb!atan ra*!ah akan
men)apat ba&a*an )aripa)a T!han
-Men(e)ari akibat terha)ap
)iri$ke&!ara$ neara
(mana-mana 2 "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
+2m
,
()) -Kehi&anan peker"aan
-Kehi&anan keper'a(aan
ma*(arakat
-Tra!ma$ em%*i )an p*ik%&%i
-Mena&ami keaiban kerana
)ipen"arakan
(mana-mana 2 "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
1
+2M,
(e) -Me&ap%rkan keiatan ra*!ah
-Ti)ak memebri )an menerima
ra*!ah
-Sentia*a memat!hi perat!ran
(mana-mana - "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
+-m
,
1
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
2.(a) -Ka*ih *a(an$Ka*ih *a(an
terha)ap ke&!ara
-.%rmat )an taat kepa)a an%ta
ke&!ara
-
/ertan!n"a#ab$Tan!n"a#a
b terha)ap ke&!ara
-Keper'a(aan kepa)a T!han
(mana-mana 2 ni&ai)
1
1
1
1
-0inta (an men)a&am )an
berkeka&an
-.ati (an ikh&a*
-0inta$ka*ih *a(an
-Men)a&am )an berkeka&an
terha)ap ke&!ara
-Mem!&iakan an%ta ke&!ara
-/erinterak*i )an &a(anan (an
*%pan
-Ke&!ara harm%ni
-Ke*an!pan memik!&
-Me&ak*anakan t!a*$ke#a"ipan
-Ke#a"ipan terha)ap ke&!ara
-Me&ahirkan ke&!ara bahaia
-Meninkatkan ime" ke&!ara
-1akin #!"!)n(a T!han *ebaai
pen'ipta a&am
-Memat!hi *!r!han-N(a *e&ara*
)enan aama$prin*ip R!k!n
Neara
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
(b) -Meninati )an menharai "a*a
a(ah
-/erterima ka*ih terha)ap )i)ikan
)an a*!han a(ah
1
1
(') -Men!'apkann(a *e'ara &i*an
-Memberi ha)iah
-Mereka'ipta$ menha*i&kan
*a"ak$pant!n$&a!
-Meraikan hari i*time#a ib! bapa
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
1
2
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
-.(a) -Men(a(ani )an menharai
a&am *ekitar
-Kemapanan a&am *ekitar
-Peka terha)ap i*! a&am *ekitar
(mana-mana - ni&ai)
1
1
1
(b) -Keharm%nian antara man!*ia
)enan a&am *ekitar
-Men(a(ani )an menharai
a&am *ekitar
1
1
-Sa&in memer&!kan h!b!nan
harm%ni* antara man!*ia )enan
a&am *eke&i&in
-K!a&iti kehi)!pan man!*ia )an
a&am terpe&ihara.
-Ke*e)araan tentan per&!n(a
meme&ihara )an mem!&ihara a&am
*eke&i&in
-Meneka&kan ke*eimbanan
ek%*i*tem
121
121
121
121
(') -.!tan akan p!p!*
-Kehi)!pan enera*i akan )atan
teran'am
-S!mber ek%n%mi enera*i akan
terbant!t
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
-
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
3.(a) -0inta akan neara
-San!p berk%rban !nt!k
neara
1
1
-Sa(an )an bana kepa)a
neara
-Kepentinan neara me&ebihi
kepentinan *en)iri
-Re&a berk%rban !nt!k neara

121
121
121
(b) -Pembinaan ban!nan Menara
/erkembar Petr%na*
-Pembinaan Litar L!mba 41 )i
Sepan
-Ke&!aran kereta tempatan (an
ber"enama
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
(') -Mene&akkan )iri )aripa)a ter&ibat
)a&am ana*ir *!b5er*i6
-Me&ibatkan )iri )a&am akti5iti
(an )apat memban!nkan
Neara
-Men(%k%n kera"aan )enan
membe&i baranan ke&!aran
tempatan
-Me&ibatkan )iri )a&am *amb!tan
.ari Mer)eka
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
1
3
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
7.(a) -/ertan!n"a#ab
-.ara )iri
-Kera"inan
-/er)ikari
(mana-mana 2 ni&ai)
1
1
1
1
(b) -Ke*an!pan )iri *e*e%ran
!nt!k memik!& )an me&ak*anakan
t!a* *erta ke#a"ipan )enan
*emp!rna
-Ke!pa(aan )an ke(akinan )iri
aar mamp! mem!&ia )an
men"aa mar!ah )iri )a&am
kehi)!pan
-8*aha (an berter!*an pen!h
)enan *emanat ketek!nan9
ke'eka&an9 keiihan9 )e)ika*i )an
ber)a(a ma"! )a&am me&ak!kan
*e*!at! perkara
-Keb%&ehan )an ke*an!pan
me&ak!kan *e*!at! tanpa
berant!n kepa)a %ran &ain
(mana-mana 2 peneranan (an
m!na*abah)
2
2
2
2
(') -S!pa(a men"a)i pe&a"ar (an
ber)i*ip&in
-Dapat men!nakan ma*a
)enan perkara (an ber6ae)ah
1
1
1
7
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
-Mene&akkan pemba:iran ma*a
-Mene&akkan ker"a tertan!h
-/%&eh membahai ma*a )enan
baik

(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
;.(a) -Ka*ih *a(an terha)ap ke&!ara
-Tan!n"a#ab terha)ap
ke&!ara
-.%rmat )an taat kepa)a an%ta
ke&!ara
(ma< 2 ni&ai)
1
1
1
-Pera*aan 'inta$ ka*ih )an
*a(an$terha)ap ke&!ara
-Ke#a"ipan (an har!*
)i&ak*anakan %&eh *etiap in)i5i)!
terha)ap ke&!ara !nt!k
me&ahirkan ke&!ara bahaia9
meninkatkan ike" )an men"aa
mar!ah ke&!ara
-Mem!&iakan an%ta ke&!ara$
memberi &a(anan *e'ara *%pan$
me#!"!)kan ke&!ara bahaia
(ma< 2 peneranan)
1
1
1
(b) -Ah&i ke&!ara meraikan hari
i*time#a ber*ama-*ama
-Ah&i ke&!ara berte!r *apa
-Ah&i ke&!ara berk%n*i ma*a&ah
-Ah&i ke&!ara men"aa ime" baik
ke&!ara
-Menharai ah&i ke&!ara
1
1
1
1
1
(') -=e"a&a *%*ia& )a&am ka&anan
rema"a )apat )ihin)ari
-Neara memp!n(ai a**et m!)a
(an berk!a&iti.
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
;
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
>.(a) -Men(a(ani )an menharai
a&am *ekitar
-Keharm%nian antara man!*ia
)enan a&am *ekitar
1
1
-Ke*e)aran tentan per&!n(a
meme&ihara$ mem!&ihara a&am
*ekitar$ !nt!k meneka&kan
ke*eimbanan ek%*i*tem
-Kea)aan *a&in memer&!kan
h!b!nan (an harm%ni antara
man!*ia )enan a&am *ekitar
*!pa(a k!a&iti kehi)!pan man!*ia
)an a&am *ekitar terpe&ihara
1
1
(b) -Men!rankan pen!naan
*!mber mentah
-Men!rankan pemb!anan
*ampah
-Men!rankan pener%kaan h!tan
-Mene&akkan pen'emaran a&am
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
1
(') -Re)!'e$ men!rankan
pen!naan bahan
-Re!*e$ !na *em!&a bahan
-Re'('&e$ kitar *em!&a bahan
1
1
1
>
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
?.(a) -Pen&ibatan )iri )a&am
pemban!nan neara
-0inta akan neara
-Sa&in membant! )an
beker"a*ama
-/er)ikari
-/ertan!n"a#ab
(ma< 2 ni&ai)
1
1
1
1
1
-Kebeba*an me&ibatkan )iri )a&am
akti5iti pemban!nan neara
-/era*a bana kepa)a Neara
)an me&etakkan kepentinan
Neara me&ebihi kepentinan )iri
-8*aha (an baik )an membina
)i&ak!kan ber*ama
-/%&eh )an *an!p men"a(akan
S!kan K%man#e& tanpa
berant!n kepa)a bant!an
Neara &ain
-Ke*an!pan )iri !nt!k
memik!&$me&ak*anakan t!a*$
)enan *emp!rna
(ma< 2 peneranan)
1
1
1
1
1
(b) -Men"a(akan a'ara pera*mian )an
pen!t!pan me&a&!i per*embahan
-Member*ihkan tempat
pertan)inan
-Membant! mera#at$men!*!n
at&et (an 'e)era
1
1
1
?
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
-Menaihkan makanan )an
min!man
-Men(ertai !nit ka#a&an &a&! &inta*
-Men"a)i pet!a* am
-Men"a)i pea#ai *!kan
(mana-mana 2 "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
1
(') -Men"ana *ekt%r pe&an'%nan
-Menambah pen)apatan neara
-Pena&iran ma*!k #an a*in
(mana-mana "a#apan &ain (an
m!na*abah)
1
1
1
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
@. -Ka*ih *a(an terha)ap
ke&!ara$Ka*ih *a(an
-.%rmat )an taat kepa)a
an%ta ke&!ara
-
/ertan!n"a#ab$Tan!n"a#a
b terha)ap ke&!ara
(ma< 2 ni&ai)
1
1
1
1
-Pera*aan 'inta$ ka*ih$ *a(an
berkeka&an terha)ap ke&!ara
-0inta (an men)a&am )an
berkeka&an
-.ati (an ikh&a*
-Mem!&iakan *etiap an%ta
ke&!ara
-/erinterak*i )an memberi
-La(anan *e'ara ber*%pan$
-Ke&!ara harm%ni

-Ke*an!pan memik!&
-Me&ak*anakan t!a*$ke#a"ipan
-Ke#a"ipan terha)ap ke&!ara
-Me&ahirkan ke&!ara bahaia
-Meninkatkan ime"
ke&!ara$men"aa mar!ah
ke&!ara
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
@
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
1A. -Memat!hi perat!ran )an
!n)an-!n)an
-Ra*i%na&
-Ka*ih *a(an terha)ap ke&!ara$
ka*ih *a(an
-Me&in)!ni hak kanak-kanak
-Ke*e)erhanaan
(ma< - ni&ai)
1
1
1
1
1
1
-Menerima !n)an-!n)an
-Memat!hi !n)an-!n)an
-/erBkir ber)a*arkan a&a*an )an
b!kti (an n(ata
-Menambi& tin)akan$
pertimbanan #a"ar
-0inta$ ka*ih$ *a(an
-Men)a&am )an berkeka&an
-0inta (an men)a&am )an
berkeka&an
-.ati (an ikh&a*
-Membe&a$memberi$na!nan
-Meme&ihara hak kanak-kanak
-Men"amin kehi)!pan (an
*emp!rna
-Ti)ak keter&a&!an )a&am
pertimbanan$ tin)akan$
pemikiran9 pert!t!ran$ per&ak!an
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
1A
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
-Ti)ak menabaikan kepentinan
)iri )an %ran &ain
m
121
m
121
m
121
m
SOAL
AN
NILAI M PENERANGAN/CONTOH M
11. -Keharm%nian antara man!*ia
)enan a&am *ekitar
-Kemapanan a&am *ekitar
1
1
-Men(e)ari kea)aan *a&in
memer&!kan h!b!nan harm%ni*
antara man!*ia )enan a&am
*ekitar
-S!pa(a k!a&iti kehi)!pan man!*ia
terpe&ihara
-/er!*aha memat!hi !n)an-
!n)an a&am *em!&a"a)i *!pa(a
ke*eimbanan a&am *em!&a"a)i
121
m
121
m
121
m
11
SKEMA PENDIDIKAN MORAL SET 2
-Peka terha)ap i*! a&am *ekitar
-Men(a(ani )an menharai
a&am *ekitar
-Keper'a(aan kepa)a T!han
-Memat!hi perat!ran )an
!n)an-!n)an
1
1
1
1
)i"aa
-Men"aa a&am *ekitar a)a&ah
tan!n"a#a *em!a pihak
-Prihatin )enan ma*a&ah (an
menan'am a&am
-Menama&kan etika a&am *ekitar
*ebaai !*aha membant!
menata*i per*%a&an a&am *ekitar
-Se)ar akan per&!n(a !*aha
meme&ihara a&am *em!&a"a)i
-Se)ar baha#a kita per&! ber!*aha
mem!&ihara a&am *ekitar (an
*emakin teran'am
-1akin #!"!)n(a T!han
-Memat!hi *!r!han-N(a
-Memat!hi !n)an-!n)an a&am
*ekitar
-Menerima perat!ran a&am *ekitar
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
121
m
12