Anda di halaman 1dari 1

amalan mandi dari Amuntai Kalsel

JUSUA ATMAJA
jusuatmaja@gmail.com 0857539009
Assalamu alai!um "r. #$
Se$elumn%a terima !asi& !e'ada (T) $ang Mrs%a&rudin %g suda& mau
meluang!an "a!tu %ntu! mem'osting!an arti!el !eilmuan dari sa%a semoga
selalu di$eri !elim'a&an re*e!i dan !ese&atan dari Alla& S#T+ Aamiin
dan semua sese'u& juga 'encinta $log ,KS+ semoga $log ini tam$a& ja%a.
Sa%a mau $er$agi amalan mandi dari Amuntai Kalsel+ ilmu %g caran%a
dengan mandi cu!u' 'o'uler di -anjar dan se!itarn%a selain -atsal .
media %g diraja&/+ untalan . ilmu %g dida'at dengan ditelan agar ilmu
masu! dan men%atu/+dll itu 'un $an%a! macam median%a. Mandi juga
$an%a! macamn%a se'erti mandi tagu& . untu! !e!e$alan/+ mandi
'engasi&an+ dll.
(ang sa%a $agi ini amalan mandi suci %aitu 0
1 $ism. a!u mandi suci+ suci tu$u&!u suci $adan!u suci se'erti 2udrat
Alla& $er!at 3A,3A)A ,33A33A) MU)AMMA4 5ASU33U33A).
$aca 36 tiu'!an di air %g di'a!ai untu! mandi
%g !edua amalan mandi untu! menam$a& ca&a%a diri %aitu 0
1 -ism. ca&a%a!u ca&a%a Alla& ca&aa%a!u ca&a%a Mu&ammad ca&a%a
-aginda
5asululla& $er!at 3A,3A)A ,33A33A) MU)AMMA4 5ASU33U33A).
$aca 36 tiu'!an di air %g di'a!ai untu! mandi dan !&usus %g ini $isa
juga di'a!ai untu! disisir+ min%a! ram$ut dll. ins%aAlla& 'ema!ai a!an
memili!i aura %g terang+ di!asi&i+ dll man7aatn%a untu! si'ema!ai.
Tam$a&an saja untu! 'em$aca maa7 %g mung!in a"am dengan istila&
amalan
sa%a jelas!an sedi!it+ amalan !&usus untu! %g sa%a tulis ini. Amalan
itu se'erti 'edang sema!in sering di'a!ai dan diasa& ma!a sema!in
tajam 'edangn%a+ $a&!an !adang !ita sendiri tida! ta&u !alau ilmu itu
suda& men%atu se'erti dulu sa%a "a!tu 'ertama !ali mema!ai se$ua&
amalan. !ita sering ta&u !alau ada !ejadian %g $er&u$ungan dengan
amalan itu dan $isa jadi !ita tida! 'erca%a !alau ilmu itu suda&
men%atu. !arena 8 isti2oma& le$i& $ai! dari 800 !aroma& %g tida!
dida"am!an itu 'un sa%a 'i!ir $erla!u dengan amalan lain. Saran sa%a
carila& ilmu dengan lilla& .!arena Alla&/ tujuann%a $u!an ingin sa!ti+
&e$at dll agar tida! sala& ara&+ seandain%a ada mauna& dan 7ungsi lain
itu &an%ala& !arena Ma&a -esar dan Ma&a 3uas ,lmu9%a serta Ma&a
Kasi&9%a !e'ada !ita. 4emi!ian %g $isa sa%a tulis tida! ada niat untu!
menggurui a'alagi le$i& dari itu+ !alau ada sala& !ata !urang le$i&n%a
mo&on dimaa7!an #alla&u a:lamu $iss&o"a$. Terima !asi&
"assalamu alai!um "r. "$ -% -aein; Jusua.